رمز ارز مارکت
هر چیزی در مورد کریپتوکارنسی از آموزش تا خرید وفروش رمز ارز

جدول قیمت ارزهای دیجیتال

# ارز دیجیتال قیمت قیمت ریالی حجم بازار معاملات روزانه ارز در دسترس روزانه نمودار هفتگی
۱
Bitcoin
$۶۳,۸۹۶.۰۰ ۱,۶۷۱,۸۶۴,۳۹۸
تومان
۱,۲۰۶.۷۴
میلیون دلار
۳۷.۶۱
میلیون دلار
۱۸.۸۵
میلیارد BTC
۲.۴۷% ۵۵۳۴۵.۱۱ ,۵۵۳۵۶.۸۳ ,۵۴۸۶۴.۲۶ ,۵۴۷۶۷.۱۶ ,۵۵۱۱۲.۴۰ ,۵۴۸۰۹.۶۵ ,۵۵۳۵۸.۰۵ ,۵۵۱۱۵.۰۹ ,۵۵۰۲۴.۱۱ ,۵۶۰۶۷.۶۲ ,۵۶۳۰۸.۰۷ ,۵۷۰۶۶.۹۵ ,۵۷۰۸۰.۱۷ ,۵۷۱۴۶.۵۱ ,۵۷۲۱۱.۴۸ ,۵۷۱۲۳.۳۷ ,۵۷۷۶۱.۲۴ ,۵۷۵۸۱.۷۹ ,۵۷۵۶۲.۱۲ ,۵۷۸۲۶.۰۲ ,۵۸۵۳۷.۱۹ ,۵۸۲۸۴.۴۷ ,۵۸۱۸۵.۳۹ ,۵۸۰۳۱.۰۷ ,۵۸۱۰۷.۳۷ ,۵۷۷۴۲.۰۳ ,۵۷۵۲۲.۲۱ ,۵۷۶۵۵.۰۲ ,۵۷۵۱۶.۵۱ ,۵۷۹۰۲.۴۶ ,۵۷۷۶۶.۱۴ ,۵۷۵۶۱.۰۲ ,۵۷۵۳۷.۳۱ ,۵۷۵۲۲.۱۷ ,۵۷۳۸۰.۳۴ ,۵۷۳۶۹.۶۶ ,۵۷۲۶۶.۱۳ ,۵۸۴۹۵.۳۴ ,۵۷۷۶۲.۸۳ ,۵۷۵۸۷.۸۵ ,۵۷۸۸۴.۲۲ ,۵۷۷۳۸.۸۲ ,۵۷۴۵۲.۴۳ ,۵۷۲۵۲.۳۵ ,۵۷۴۳۳.۴۸ ,۵۹۳۹۶.۰۰ ,۵۹۶۴۳.۴۳ ,۵۹۷۸۹.۷۰ ,۵۹۶۱۷.۶۵ ,۵۹۸۰۹.۶۰ ,۵۹۴۷۴.۷۹ ,۵۹۲۱۸.۷۷ ,۵۹۵۰۹.۸۱ ,۵۹۲۷۹.۸۱ ,۵۹۴۷۲.۷۱ ,۵۹۵۴۱.۳۵ ,۶۰۱۶۹.۴۳ ,۶۰۱۵۸.۸۱ ,۶۰۰۷۱.۵۳ ,۶۱۸۵۸.۴۱ ,۶۲۰۴۸.۲۵ ,۶۱۶۵۴.۹۳ ,۶۱۶۴۰.۴۶ ,۶۲۶۸۸.۷۴ ,۶۱۳۷۹.۱۳ ,۶۱۵۴۷.۹۵ ,۶۱۸۰۹.۰۲ ,۶۱۵۷۷.۵۴ ,۶۱۳۹۸.۶۱ ,۶۱۸۵۴.۹۸ ,۶۱۷۵۹.۱۶ ,۶۲۰۰۰.۰۲ ,۶۲۳۹۲.۲۲ ,۶۲۱۳۲.۹۶ ,۶۱۹۲۷.۲۳ ,۶۱۷۱۳.۳۳ ,۶۱۶۱۱.۸۷ ,۶۱۷۴۵.۸۴ ,۶۱۸۸۷.۵۴ ,۶۰۸۳۱.۵۸ ,۶۱۲۱۰.۴۶ ,۶۱۰۴۷.۱۷ ,۶۱۱۵۷.۱۷ ,۶۰۷۴۸.۵۳ ,۶۰۸۲۴.۲۷ ,۶۱۳۱۹.۳۸ ,۶۱۱۳۶.۳۰ ,۶۱۲۳۷.۲۳ ,۶۰۸۲۹.۸۰ ,۶۱۲۳۶.۶۱ ,۶۱۱۲۶.۵۷ ,۶۱۱۹۷.۲۷ ,۶۱۲۹۲.۲۹ ,۶۱۳۵۴.۵۹ ,۶۱۳۶۶.۳۲ ,۶۱۰۵۱.۹۹ ,۶۰۹۰۹.۳۷ ,۶۱۰۴۸.۹۶ ,۶۰۶۰۷.۳۳ ,۶۰۸۸۴.۶۸ ,۶۱۴۶۹.۷۵ ,۶۱۴۳۴.۵۰ ,۶۱۲۸۳.۸۶ ,۶۱۰۴۹.۹۴ ,۶۱۱۴۸.۹۷ ,۶۱۱۷۸.۱۵ ,۶۰۷۵۹.۰۴ ,۶۱۰۷۷.۹۶ ,۶۱۱۵۲.۸۰ ,۶۱۰۴۵.۲۵ ,۵۹۹۰۲.۹۶ ,۵۹۴۹۸.۵۹ ,۶۰۸۰۲.۷۷ ,۶۱۳۱۸.۴۹ ,۶۱۵۸۳.۷۷ ,۶۲۵۰۲.۹۸ ,۶۲۲۴۶.۹۲ ,۶۲۲۶۸.۰۵ ,۶۲۳۵۵.۱۴ ,۶۲۵۷۱.۹۷ ,۶۲۵۰۳.۰۹ ,۶۲۷۹۴.۰۴ ,۶۲۱۹۷.۳۵ ,۶۲۰۳۷.۸۸ ,۶۰۸۷۵.۱۹ ,۶۱۵۴۸.۵۱ ,۶۱۱۳۶.۸۱ ,۶۰۵۶۵.۳۵ ,۶۱۶۹۳.۴۵ ,۶۲۳۰۰.۳۲ ,۶۲۲۵۶.۹۲ ,۶۱۹۰۸.۷۲ ,۶۲۰۱۳.۴۸ ,۶۱۹۱۲.۲۰ ,۶۱۵۰۳.۲۹ ,۶۱۲۹۱.۱۸ ,۶۱۷۹۵.۸۴ ,۶۲۱۴۱.۱۸ ,۶۲۰۱۳.۳۶ ,۶۱۸۸۱.۳۹ ,۶۱۹۶۹.۷۷ ,۶۱۸۴۱.۶۱ ,۶۲۷۷۶.۷۰ ,۶۲۵۴۳.۵۱ ,۶۲۶۶۰.۱۳ ,۶۲۲۱۹.۶۱ ,۶۲۳۹۹.۷۲ ,۶۲۳۲۷.۰۶ ,۶۲۲۱۶.۶۷ ,۶۲۲۴۷.۹۰ ,۶۲۱۸۵.۱۸ ,۶۲۲۰۴.۶۵ ,۶۲۹۶۴.۸۵ ,۶۲۹۸۶.۵۳ ,۶۲۴۹۵.۷۲ ,۶۳۲۶۸.۶۹ ,۶۳۳۰۶.۲۶ ,۶۳۵۸۲.۷۴ ,۶۴۰۳۶.۹۱ ,۶۴۰۷۱.۳۸ ,۶۴۱۲۳.۵۲ ,۶۴۰۵۱.۹۰ ,۶۴۴۴۳.۵۱ ,۶۴۰۸۶.۷۲ ,۶۳۸۱۶.۴۳ ,۶۳۸۸۸.۸۷ ,۶۳۹۰۰.۲۸ ,۶۴۰۹۱.۵۴
۲
Ethereum
$۳,۸۵۶.۶۲ ۱۰۰,۹۱۰,۰۰۵
تومان
۴۵۴.۹۹
میلیون دلار
۱۶.۳۵
میلیون دلار
۱۱۸.۰۰
میلیارد ETH
۱.۴۰% ۳۴۷۱.۶۴ ,۳۴۶۳.۵۴ ,۳۴۴۷.۶۴ ,۳۴۳۸.۳۵ ,۳۴۶۶.۶۵ ,۳۴۵۵.۰۱ ,۳۴۸۰.۲۲ ,۳۴۶۸.۰۶ ,۳۴۵۰.۹۱ ,۳۵۰۳.۰۰ ,۳۴۹۹.۰۱ ,۳۵۱۲.۴۴ ,۳۵۲۲.۳۳ ,۳۵۳۴.۸۷ ,۳۵۳۳.۱۰ ,۳۵۸۰.۴۱ ,۳۵۹۳.۸۸ ,۳۶۰۲.۰۹ ,۳۶۰۵.۶۵ ,۳۶۱۶.۷۰ ,۳۶۵۰.۷۹ ,۳۶۴۳.۰۲ ,۳۶۴۳.۵۸ ,۳۶۵۵.۲۳ ,۳۶۴۷.۹۲ ,۳۶۲۷.۷۹ ,۳۶۳۵.۲۸ ,۳۶۴۷.۶۵ ,۳۶۳۹.۲۹ ,۳۶۵۴.۳۶ ,۳۷۲۶.۰۰ ,۳۷۳۴.۸۶ ,۳۷۶۸.۸۱ ,۳۷۹۰.۰۹ ,۳۸۰۰.۰۶ ,۳۷۹۷.۹۶ ,۳۷۹۶.۹۷ ,۳۸۱۲.۱۳ ,۳۷۸۹.۴۶ ,۳۷۶۹.۵۶ ,۳۷۸۶.۴۷ ,۳۷۹۰.۱۹ ,۳۷۹۴.۵۲ ,۳۷۷۷.۸۰ ,۳۷۶۸.۰۴ ,۳۸۴۱.۶۸ ,۳۸۳۹.۷۴ ,۳۸۲۸.۵۷ ,۳۸۴۶.۸۰ ,۳۸۳۹.۰۸ ,۳۸۲۷.۴۱ ,۳۷۸۰.۹۱ ,۳۷۸۷.۱۲ ,۳۷۹۵.۳۴ ,۳۷۹۷.۷۱ ,۳۷۸۹.۵۹ ,۳۸۲۷.۰۰ ,۳۸۲۲.۸۰ ,۳۸۰۷.۱۹ ,۳۸۷۶.۴۹ ,۳۸۸۱.۵۴ ,۳۸۷۴.۲۹ ,۳۸۶۱.۹۰ ,۳۸۹۸.۷۱ ,۳۸۵۱.۷۵ ,۳۸۶۵.۱۸ ,۳۸۸۵.۶۴ ,۳۸۵۶.۳۷ ,۳۸۳۶.۲۸ ,۳۸۶۷.۶۸ ,۳۸۵۵.۵۹ ,۳۸۵۷.۶۹ ,۳۸۷۰.۹۱ ,۳۸۶۴.۶۰ ,۳۸۶۱.۳۸ ,۳۹۴۶.۳۶ ,۳۹۳۶.۴۲ ,۳۹۴۶.۶۹ ,۳۹۵۹.۳۵ ,۳۹۰۱.۹۳ ,۳۹۲۵.۴۳ ,۳۹۰۹.۸۴ ,۳۹۱۷.۱۲ ,۳۹۰۲.۳۴ ,۳۸۸۳.۳۸ ,۳۸۹۱.۸۵ ,۳۸۶۴.۰۲ ,۳۸۵۴.۵۰ ,۳۸۳۶.۷۲ ,۳۸۴۰.۴۵ ,۳۸۵۰.۲۶ ,۳۸۶۱.۳۳ ,۳۸۶۰.۶۸ ,۳۸۷۳.۲۸ ,۳۸۹۴.۱۱ ,۳۸۸۲.۳۰ ,۳۸۷۴.۵۰ ,۳۸۹۵.۶۰ ,۳۸۹۰.۸۸ ,۳۹۰۳.۴۶ ,۳۹۰۹.۳۰ ,۳۸۹۲.۱۶ ,۳۸۸۶.۵۱ ,۳۸۶۸.۲۹ ,۳۸۶۴.۳۰ ,۳۸۶۸.۹۷ ,۳۷۹۸.۶۵ ,۳۸۲۰.۵۲ ,۳۸۱۷.۵۸ ,۳۸۱۲.۶۱ ,۳۷۶۳.۹۴ ,۳۷۰۵.۱۸ ,۳۷۵۶.۳۸ ,۳۸۲۹.۳۴ ,۳۸۵۲.۴۶ ,۳۸۸۸.۹۶ ,۳۸۸۱.۸۲ ,۳۸۷۸.۵۷ ,۳۸۵۴.۵۱ ,۳۸۸۰.۳۲ ,۳۸۹۱.۶۵ ,۳۸۹۷.۴۳ ,۳۸۵۷.۱۴ ,۳۸۴۳.۴۲ ,۳۷۸۱.۸۰ ,۳۸۰۲.۲۰ ,۳۷۴۸.۳۵ ,۳۷۱۹.۳۹ ,۳۸۰۹.۲۱ ,۳۸۰۵.۹۴ ,۳۷۷۷.۸۰ ,۳۷۴۴.۵۰ ,۳۷۴۵.۴۶ ,۳۷۳۶.۹۵ ,۳۷۴۳.۲۰ ,۳۷۳۷.۰۴ ,۳۷۵۳.۸۲ ,۳۷۴۹.۱۵ ,۳۷۵۲.۱۰ ,۳۷۵۱.۸۶ ,۳۷۹۷.۷۰ ,۳۷۹۴.۸۱ ,۳۸۲۶.۸۵ ,۳۸۲۸.۲۴ ,۳۸۳۸.۸۸ ,۳۷۹۲.۶۵ ,۳۸۱۲.۹۳ ,۳۸۲۱.۶۸ ,۳۷۹۲.۱۵ ,۳۷۹۱.۸۷ ,۳۸۰۸.۸۶ ,۳۸۱۳.۷۸ ,۳۸۲۲.۵۰ ,۳۸۳۰.۵۳ ,۳۷۸۲.۹۴ ,۳۸۱۵.۸۰ ,۳۸۲۲.۸۱ ,۳۸۱۸.۹۳ ,۳۸۱۵.۶۸ ,۳۸۱۳.۲۲ ,۳۸۲۰.۸۱ ,۳۸۷۲.۷۷ ,۳۸۹۴.۵۲ ,۳۸۷۱.۷۵ ,۳۸۶۱.۲۱ ,۳۸۵۹.۶۱ ,۳۸۵۰.۲۲ ,۳۸۵۹.۵۷
۳
Binance Coin
$۴۸۴.۹۶ ۱۲,۶۸۹,۱۷۲
تومان
۸۱.۵۸
میلیون دلار
۱.۵۴
میلیون دلار
۱۶۸.۱۴
میلیارد BNB
-۰.۷۶% ۴۴۴.۶۰ ,۴۴۱.۶۱ ,۴۴۳.۵۷ ,۴۵۸.۸۵ ,۴۶۰.۳۲ ,۴۵۷.۱۴ ,۴۶۲.۴۳ ,۴۶۰.۷۳ ,۴۵۶.۷۳ ,۴۵۹.۱۸ ,۴۵۴.۹۶ ,۴۵۸.۵۸ ,۴۶۰.۸۰ ,۴۵۹.۱۶ ,۴۶۱.۱۸ ,۴۶۴.۱۸ ,۴۶۴.۹۶ ,۴۶۶.۸۱ ,۴۶۹.۵۷ ,۴۷۱.۵۱ ,۴۶۵.۳۵ ,۴۶۵.۷۵ ,۴۶۷.۲۳ ,۴۶۹.۷۵ ,۴۷۲.۲۲ ,۴۷۴.۸۲ ,۴۷۵.۴۵ ,۴۷۸.۵۴ ,۴۷۸.۹۲ ,۴۷۹.۱۹ ,۴۸۰.۹۷ ,۴۸۰.۰۰ ,۴۷۷.۰۱ ,۴۷۴.۱۵ ,۴۷۳.۳۶ ,۴۶۹.۵۵ ,۴۷۲.۴۵ ,۴۷۵.۴۶ ,۴۶۹.۲۶ ,۴۶۷.۶۸ ,۴۷۱.۲۷ ,۴۷۰.۴۱ ,۴۷۱.۸۴ ,۴۶۸.۵۲ ,۴۶۵.۷۳ ,۴۷۷.۰۲ ,۴۷۰.۰۷ ,۴۶۶.۰۲ ,۴۶۹.۲۴ ,۴۶۸.۵۴ ,۴۶۷.۷۳ ,۴۵۸.۷۶ ,۴۶۲.۳۳ ,۴۵۸.۶۴ ,۴۶۱.۹۲ ,۴۶۱.۷۹ ,۴۶۳.۰۹ ,۴۶۳.۱۶ ,۴۶۵.۶۴ ,۴۷۱.۸۱ ,۴۶۹.۵۸ ,۴۷۵.۳۴ ,۴۷۶.۰۱ ,۴۷۸.۴۳ ,۴۷۳.۱۵ ,۴۷۴.۳۲ ,۴۷۶.۰۶ ,۴۷۴.۲۹ ,۴۷۱.۷۰ ,۴۷۷.۱۰ ,۴۷۶.۴۰ ,۴۷۳.۲۳ ,۴۷۲.۳۷ ,۴۷۹.۶۶ ,۴۷۹.۴۲ ,۴۸۰.۳۵ ,۴۸۰.۲۰ ,۴۷۹.۴۵ ,۴۸۰.۶۵ ,۴۷۱.۱۵ ,۴۷۰.۴۵ ,۴۶۸.۸۴ ,۴۶۸.۹۳ ,۴۶۹.۶۷ ,۴۶۸.۲۱ ,۴۶۹.۷۰ ,۴۶۷.۲۵ ,۴۶۸.۶۴ ,۴۶۵.۱۳ ,۴۶۹.۰۸ ,۴۶۷.۸۱ ,۴۶۵.۱۴ ,۴۶۶.۲۵ ,۴۶۶.۸۷ ,۴۶۷.۴۷ ,۴۶۶.۲۵ ,۴۶۵.۶۷ ,۴۶۷.۹۳ ,۴۶۶.۸۸ ,۴۶۹.۷۸ ,۴۷۲.۱۸ ,۴۷۰.۷۶ ,۴۷۱.۳۹ ,۴۶۸.۲۰ ,۴۶۹.۷۴ ,۴۷۱.۶۱ ,۴۶۵.۲۵ ,۴۶۶.۷۵ ,۴۶۶.۷۰ ,۴۶۷.۴۸ ,۴۶۱.۴۰ ,۴۶۰.۴۹ ,۴۶۵.۳۴ ,۴۷۰.۰۹ ,۴۷۰.۶۰ ,۴۷۴.۳۹ ,۴۷۳.۰۵ ,۴۷۴.۰۷ ,۴۷۲.۶۶ ,۴۷۴.۲۴ ,۴۷۲.۷۷ ,۴۷۶.۵۷ ,۴۷۲.۸۷ ,۴۷۱.۸۹ ,۴۶۶.۰۳ ,۴۷۳.۳۵ ,۴۶۹.۷۸ ,۴۷۴.۹۰ ,۴۷۷.۴۹ ,۴۷۹.۷۱ ,۴۸۰.۸۶ ,۴۷۷.۷۹ ,۴۷۸.۸۵ ,۴۷۹.۲۷ ,۴۷۹.۱۱ ,۴۸۰.۸۳ ,۴۸۲.۶۷ ,۴۸۵.۵۸ ,۴۸۵.۰۴ ,۴۸۴.۹۶ ,۴۸۵.۳۹ ,۴۹۱.۶۸ ,۴۹۴.۴۳ ,۴۹۵.۹۲ ,۴۹۵.۴۸ ,۴۹۱.۶۸ ,۴۹۲.۱۸ ,۴۹۳.۳۶ ,۴۸۷.۱۵ ,۴۸۷.۶۱ ,۴۹۰.۶۲ ,۴۹۰.۳۳ ,۴۹۰.۴۳ ,۴۹۱.۷۱ ,۴۸۴.۷۷ ,۴۸۵.۹۹ ,۴۸۳.۷۱ ,۴۸۴.۲۱ ,۴۸۳.۳۹ ,۴۸۲.۴۶ ,۴۸۴.۷۷ ,۴۸۷.۱۴ ,۴۸۹.۲۴ ,۴۸۴.۲۰ ,۴۸۳.۵۵ ,۴۸۴.۸۱ ,۴۸۳.۸۱ ,۴۸۶.۳۷
۴
Tether
$۰.۹۹۹۱ ۲۶,۱۴۲
تومان
۶۹.۷۸
میلیون دلار
۵۳.۳۷
میلیون دلار
۶۹.۸۵
میلیون USDT
-۰.۲۱% ۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۹۱ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۴۹ ,۱.۰۰۲۸ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۶۰ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۵۴ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۶۹ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۴۱ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۶۸ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۱۰۵ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۳۱ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۷۸ ,۱.۰۰۶۰ ,۱.۰۰۴۷ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۵۸ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۳۲ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۳۶ ,۱.۰۱۰۶ ,۱.۰۰۴۵ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۳۷ ,۱.۰۰۷۱ ,۰.۹۹۹۱ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۶۲ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۳۶ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۴۶ ,۰.۹۹۷۶ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۳۵ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۴۵ ,۱.۰۰۷۳ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۴۸ ,۱.۰۰۴۲ ,۱.۰۰۷۰ ,۱.۰۰۲۸ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۴۷ ,۱.۰۰۳۵ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۳۲ ,۱.۰۰۴۶ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۴۳ ,۱.۰۰۵۶ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۳۸ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۴۲ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۴۶ ,۱.۰۰۱۱ ,۰.۹۹۸۴ ,۰.۹۹۹۰ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۳۲ ,۱.۰۰۲۸ ,۱.۰۰۲۰ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۳۶ ,۱.۰۰۶۱ ,۱.۰۰۳۶ ,۱.۰۰۴۲ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۱۳ ,۰.۹۹۶۳ ,۱.۰۰۴۲ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۶۴ ,۱.۰۰۳۶ ,۱.۰۰۴۳ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۲۸ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۷۲ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۳۲ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۳۹ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۳۵ ,۱.۰۰۵۴ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۴۹ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۳۲ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۱۳
۵
Cardano
$۲.۱۲ ۵۵,۴۷۱
تومان
۶۷.۹۷
میلیون دلار
۱.۴۷
میلیون دلار
۳۲.۰۷
میلیون ADA
-۰.۴۴% ۲.۱۰ ,۲.۱۰ ,۲.۱۰ ,۲.۱۱ ,۲.۱۲ ,۲.۱۱ ,۲.۱۳ ,۲.۱۲ ,۲.۱۱ ,۲.۱۳ ,۲.۱۲ ,۲.۱۲ ,۲.۱۵ ,۲.۱۶ ,۲.۱۶ ,۲.۱۶ ,۲.۱۸ ,۲.۱۹ ,۲.۱۹ ,۲.۱۹ ,۲.۱۹ ,۲.۱۹ ,۲.۱۸ ,۲.۱۸ ,۲.۱۷ ,۲.۱۸ ,۲.۱۷ ,۲.۱۸ ,۲.۱۷ ,۲.۱۸ ,۲.۱۹ ,۲.۲۰ ,۲.۲۱ ,۲.۲۱ ,۲.۲۰ ,۲.۱۹ ,۲.۱۹ ,۲.۲۱ ,۲.۱۸ ,۲.۱۷ ,۲.۱۸ ,۲.۱۸ ,۲.۱۷ ,۲.۱۶ ,۲.۱۶ ,۲.۱۹ ,۲.۱۹ ,۲.۲۰ ,۲.۲۱ ,۲.۲۰ ,۲.۲۰ ,۲.۱۷ ,۲.۱۶ ,۲.۱۵ ,۲.۱۶ ,۲.۱۶ ,۲.۱۷ ,۲.۱۷ ,۲.۲۲ ,۲.۲۵ ,۲.۲۳ ,۲.۲۳ ,۲.۲۳ ,۲.۲۴ ,۲.۲۱ ,۲.۲۲ ,۲.۲۳ ,۲.۲۳ ,۲.۲۲ ,۲.۲۴ ,۲.۲۲ ,۲.۲۲ ,۲.۲۲ ,۲.۲۲ ,۲.۲۱ ,۲.۲۳ ,۲.۲۳ ,۲.۲۳ ,۲.۲۵ ,۲.۲۱ ,۲.۲۱ ,۲.۲۱ ,۲.۲۱ ,۲.۲۱ ,۲.۲۰ ,۲.۲۰ ,۲.۱۹ ,۲.۲۰ ,۲.۱۸ ,۲.۱۹ ,۲.۱۹ ,۲.۱۸ ,۲.۱۸ ,۲.۱۸ ,۲.۱۹ ,۲.۱۸ ,۲.۱۷ ,۲.۱۸ ,۲.۱۸ ,۲.۱۷ ,۲.۱۹ ,۲.۱۹ ,۲.۱۸ ,۲.۱۷ ,۲.۱۷ ,۲.۱۷ ,۲.۱۵ ,۲.۱۶ ,۲.۱۶ ,۲.۱۷ ,۲.۱۴ ,۲.۱۲ ,۲.۱۵ ,۲.۱۵ ,۲.۱۶ ,۲.۱۶ ,۲.۱۶ ,۲.۱۶ ,۲.۱۵ ,۲.۱۶ ,۲.۱۶ ,۲.۱۶ ,۲.۱۶ ,۲.۱۵ ,۲.۱۴ ,۲.۱۴ ,۲.۱۳ ,۲.۱۲ ,۲.۱۶ ,۲.۱۴ ,۲.۱۴ ,۲.۱۲ ,۲.۱۲ ,۲.۱۲ ,۲.۱۳ ,۲.۱۳ ,۲.۱۳ ,۲.۱۴ ,۲.۱۳ ,۲.۱۲ ,۲.۱۳ ,۲.۱۴ ,۲.۱۵ ,۲.۱۴ ,۲.۱۴ ,۲.۱۳ ,۲.۱۴ ,۲.۱۳ ,۲.۱۲ ,۲.۱۲ ,۲.۱۳ ,۲.۱۳ ,۲.۱۳ ,۲.۱۳ ,۲.۱۲ ,۲.۱۳ ,۲.۱۲ ,۲.۱۲ ,۲.۱۰ ,۲.۱۰ ,۲.۱۰ ,۲.۱۱ ,۲.۱۲ ,۲.۱۰ ,۲.۱۰ ,۲.۱۰ ,۲.۰۹ ,۲.۱۰
۶
XRP
$۱.۱۱ ۲۹,۰۴۴
تومان
۵۱.۸۶
میلیون دلار
۳.۶۷
میلیون دلار
۴۶.۸۸
میلیون XRP
۱.۹۸% ۱.۰۹۷۱ ,۱.۰۹۳۰ ,۱.۰۸۴۱ ,۱.۰۸۲۳ ,۱.۰۹۱۸ ,۱.۰۸۶۷ ,۱.۰۹۵۱ ,۱.۰۹۴۳ ,۱.۰۸۵۹ ,۱.۱۰۲۲ ,۱.۱۰۹۰ ,۱.۱۰۹۶ ,۱.۱۱۶۲ ,۱.۱۱۰۵ ,۱.۱۱۲۷ ,۱.۱۱۰۷ ,۱.۱۲۰۴ ,۱.۱۳۳۵ ,۱.۱۲۸۵ ,۱.۱۳۲۸ ,۱.۱۳۵۹ ,۱.۱۳۷۷ ,۱.۱۳۱۱ ,۱.۱۳۲۹ ,۱.۱۳۸۷ ,۱.۱۳۱۹ ,۱.۱۲۱۹ ,۱.۱۲۵۵ ,۱.۱۲۴۲ ,۱.۱۳۲۴ ,۱.۱۴۰۴ ,۱.۱۳۳۵ ,۱.۱۳۷۵ ,۱.۱۵۱۵ ,۱.۱۳۲۹ ,۱.۱۳۰۶ ,۱.۱۳۴۳ ,۱.۱۴۴۵ ,۱.۱۳۰۰ ,۱.۱۳۰۴ ,۱.۱۳۵۶ ,۱.۱۳۴۴ ,۱.۱۳۲۳ ,۱.۱۱۸۸ ,۱.۱۱۸۲ ,۱.۱۴۱۸ ,۱.۱۳۹۹ ,۱.۱۳۴۴ ,۱.۱۴۴۸ ,۱.۱۴۳۸ ,۱.۱۴۲۴ ,۱.۱۱۷۷ ,۱.۱۲۰۷ ,۱.۱۱۵۲ ,۱.۱۲۰۱ ,۱.۱۱۶۲ ,۱.۱۲۲۹ ,۱.۱۲۴۶ ,۱.۱۲۸۴ ,۱.۱۴۱۹ ,۱.۱۳۸۵ ,۱.۱۴۸۹ ,۱.۱۴۶۹ ,۱.۱۵۶۱ ,۱.۱۳۸۳ ,۱.۱۴۲۱ ,۱.۱۴۵۸ ,۱.۱۳۸۷ ,۱.۱۳۳۷ ,۱.۱۴۳۹ ,۱.۱۴۰۵ ,۱.۱۴۲۷ ,۱.۱۴۴۲ ,۱.۱۴۰۷ ,۱.۱۳۹۶ ,۱.۱۵۲۳ ,۱.۱۵۰۱ ,۱.۱۶۲۰ ,۱.۱۷۲۵ ,۱.۱۴۸۱ ,۱.۱۵۰۶ ,۱.۱۵۴۰ ,۱.۱۵۶۸ ,۱.۱۵۲۹ ,۱.۱۵۰۶ ,۱.۱۵۱۶ ,۱.۱۴۶۴ ,۱.۱۴۶۸ ,۱.۱۳۳۴ ,۱.۱۴۲۵ ,۱.۱۳۸۶ ,۱.۱۳۶۹ ,۱.۱۳۶۶ ,۱.۱۳۷۲ ,۱.۱۳۸۰ ,۱.۱۳۴۰ ,۱.۱۳۴۷ ,۱.۱۳۷۱ ,۱.۱۳۲۰ ,۱.۱۳۱۷ ,۱.۱۳۶۰ ,۱.۱۴۰۴ ,۱.۱۳۳۸ ,۱.۱۳۲۸ ,۱.۱۳۱۸ ,۱.۱۳۰۷ ,۱.۱۱۹۱ ,۱.۱۲۲۹ ,۱.۱۲۰۱ ,۱.۱۲۱۰ ,۱.۱۰۵۲ ,۱.۰۵۸۱ ,۱.۰۸۷۱ ,۱.۰۹۴۲ ,۱.۰۹۲۵ ,۱.۱۰۳۶ ,۱.۱۰۱۳ ,۱.۱۰۴۹ ,۱.۰۹۴۸ ,۱.۰۹۷۰ ,۱.۰۹۵۹ ,۱.۰۹۸۳ ,۱.۰۹۴۵ ,۱.۰۸۹۱ ,۱.۰۸۹۰ ,۱.۰۹۰۸ ,۱.۰۸۳۰ ,۱.۰۷۷۸ ,۱.۰۹۱۲ ,۱.۰۸۸۷ ,۱.۰۹۱۶ ,۱.۰۸۲۷ ,۱.۰۸۲۸ ,۱.۰۸۰۰ ,۱.۰۷۶۴ ,۱.۰۸۰۴ ,۱.۰۸۵۹ ,۱.۰۸۷۱ ,۱.۰۸۲۰ ,۱.۰۸۰۰ ,۱.۰۸۷۰ ,۱.۰۸۹۹ ,۱.۰۹۶۸ ,۱.۰۹۶۱ ,۱.۰۹۷۶ ,۱.۰۸۸۸ ,۱.۰۹۲۵ ,۱.۰۹۲۶ ,۱.۰۸۴۶ ,۱.۰۸۵۹ ,۱.۰۸۷۴ ,۱.۰۸۹۱ ,۱.۰۹۳۵ ,۱.۰۸۸۱ ,۱.۰۸۱۲ ,۱.۰۸۷۱ ,۱.۰۹۲۴ ,۱.۰۸۸۵ ,۱.۰۷۹۳ ,۱.۰۷۹۵ ,۱.۰۸۵۳ ,۱.۰۹۰۶ ,۱.۰۸۹۱ ,۱.۰۹۲۱ ,۱.۰۹۲۷ ,۱.۰۹۸۹ ,۱.۰۹۹۴ ,۱.۱۰۳۹
۷
Solana
$۱۵۷.۲۹ ۴,۱۱۵,۵۵۶
تومان
۴۷.۲۸
میلیون دلار
۱.۳۰
میلیون دلار
۳۰۰.۶۹
میلیارد SOL
-۰.۰۸% ۱۴۷.۱۴ ,۱۴۶.۳۸ ,۱۴۵.۹۳ ,۱۴۶.۲۹ ,۱۴۷.۰۸ ,۱۴۶.۵۷ ,۱۴۷.۰۸ ,۱۴۷.۳۱ ,۱۴۵.۳۱ ,۱۴۷.۱۰ ,۱۴۶.۷۸ ,۱۴۶.۸۹ ,۱۴۷.۱۲ ,۱۴۶.۶۴ ,۱۴۵.۴۳ ,۱۴۶.۴۱ ,۱۴۶.۹۰ ,۱۴۸.۵۰ ,۱۴۸.۵۲ ,۱۴۸.۲۸ ,۱۴۹.۱۹ ,۱۵۰.۳۱ ,۱۵۰.۱۵ ,۱۴۹.۸۷ ,۱۵۰.۰۱ ,۱۵۰.۶۳ ,۱۵۰.۶۱ ,۱۵۱.۳۵ ,۱۵۱.۱۰ ,۱۵۱.۰۳ ,۱۵۳.۲۷ ,۱۵۳.۵۲ ,۱۵۴.۳۶ ,۱۵۴.۷۲ ,۱۵۲.۸۷ ,۱۵۱.۱۹ ,۱۵۱.۷۶ ,۱۵۱.۹۳ ,۱۵۰.۲۹ ,۱۵۰.۳۴ ,۱۵۰.۸۷ ,۱۵۰.۲۳ ,۱۵۰.۰۹ ,۱۴۸.۳۳ ,۱۴۸.۷۷ ,۱۵۱.۱۹ ,۱۵۱.۴۰ ,۱۵۵.۱۰ ,۱۵۵.۲۱ ,۱۶۱.۷۶ ,۱۶۲.۰۹ ,۱۶۰.۵۷ ,۱۶۰.۲۸ ,۱۵۹.۰۰ ,۱۵۸.۰۶ ,۱۵۸.۹۵ ,۱۵۹.۰۹ ,۱۶۰.۱۸ ,۱۵۹.۰۰ ,۱۶۲.۵۳ ,۱۶۱.۷۹ ,۱۶۰.۷۰ ,۱۶۰.۷۳ ,۱۶۲.۳۸ ,۱۵۹.۸۴ ,۱۶۱.۹۸ ,۱۶۲.۹۸ ,۱۶۰.۳۶ ,۱۵۸.۶۵ ,۱۶۰.۰۵ ,۱۵۹.۵۷ ,۱۵۸.۸۵ ,۱۵۹.۳۶ ,۱۵۹.۵۷ ,۱۵۸.۵۹ ,۱۶۰.۸۱ ,۱۶۲.۲۰ ,۱۶۳.۴۰ ,۱۶۳.۱۸ ,۱۵۹.۴۸ ,۱۶۰.۱۵ ,۱۵۹.۸۹ ,۱۶۰.۰۹ ,۱۵۹.۸۶ ,۱۵۹.۵۲ ,۱۵۹.۴۶ ,۱۵۸.۶۵ ,۱۵۹.۴۴ ,۱۵۷.۴۰ ,۱۵۸.۵۸ ,۱۵۸.۲۷ ,۱۵۹.۶۹ ,۱۵۹.۲۹ ,۱۶۰.۴۲ ,۱۶۱.۷۸ ,۱۶۳.۲۷ ,۱۶۱.۸۸ ,۱۶۳.۷۷ ,۱۶۲.۶۴ ,۱۶۷.۰۱ ,۱۶۶.۳۰ ,۱۶۶.۵۰ ,۱۶۴.۱۲ ,۱۶۵.۰۹ ,۱۶۴.۳۳ ,۱۶۴.۷۰ ,۱۶۰.۷۸ ,۱۶۰.۷۵ ,۱۶۰.۰۱ ,۱۶۰.۰۷ ,۱۵۷.۸۵ ,۱۵۵.۲۰ ,۱۵۸.۷۸ ,۱۵۹.۷۰ ,۱۶۰.۲۹ ,۱۶۱.۳۸ ,۱۶۲.۰۲ ,۱۶۰.۹۸ ,۱۵۹.۸۹ ,۱۶۰.۸۵ ,۱۶۰.۹۳ ,۱۶۱.۸۴ ,۱۵۹.۶۶ ,۱۵۹.۳۵ ,۱۵۷.۱۶ ,۱۵۸.۵۴ ,۱۵۷.۱۹ ,۱۵۶.۵۴ ,۱۵۹.۸۰ ,۱۵۸.۱۸ ,۱۵۷.۵۱ ,۱۵۶.۳۶ ,۱۵۶.۳۱ ,۱۵۷.۳۲ ,۱۵۶.۵۸ ,۱۵۷.۰۸ ,۱۵۶.۸۸ ,۱۵۶.۸۸ ,۱۵۷.۲۳ ,۱۵۵.۹۸ ,۱۵۷.۵۷ ,۱۵۷.۳۸ ,۱۵۸.۷۶ ,۱۵۸.۳۸ ,۱۵۹.۱۸ ,۱۵۷.۱۵ ,۱۵۷.۹۹ ,۱۵۷.۶۱ ,۱۵۷.۰۴ ,۱۵۶.۵۹ ,۱۵۷.۱۱ ,۱۵۷.۶۸ ,۱۵۷.۴۹ ,۱۵۷.۳۵ ,۱۵۵.۹۳ ,۱۵۶.۲۱ ,۱۵۶.۳۴ ,۱۵۵.۵۵ ,۱۵۵.۰۰ ,۱۵۳.۸۷ ,۱۵۴.۷۳ ,۱۵۶.۸۳ ,۱۵۶.۵۸ ,۱۵۶.۱۰ ,۱۵۶.۲۱ ,۱۵۶.۵۰ ,۱۵۵.۷۰ ,۱۵۶.۲۱
۸
Polkadot
$۴۱.۳۳ ۱,۰۸۱,۴۱۶
تومان
۴۳.۰۷
میلیون دلار
۱.۲۶
میلیون دلار
۱.۰۴
میلیون DOT
۰.۶۷% ۳۴.۲۴ ,۳۴.۲۱ ,۳۴.۴۲ ,۳۴.۹۸ ,۳۵.۰۹ ,۳۴.۷۸ ,۳۵.۰۴ ,۳۵.۲۷ ,۳۴.۶۷ ,۳۵.۰۶ ,۳۵.۰۵ ,۳۷.۱۸ ,۳۸.۵۳ ,۴۰.۹۸ ,۴۱.۹۷ ,۴۱.۵۲ ,۴۱.۶۸ ,۴۲.۱۶ ,۴۱.۷۳ ,۴۱.۳۴ ,۴۱.۰۴ ,۴۱.۲۳ ,۴۱.۴۸ ,۴۱.۵۷ ,۴۱.۴۶ ,۴۱.۲۳ ,۴۱.۰۹ ,۴۱.۴۷ ,۴۱.۲۷ ,۴۱.۶۰ ,۴۱.۶۲ ,۴۱.۰۶ ,۴۰.۵۹ ,۴۰.۵۸ ,۴۰.۵۴ ,۳۹.۹۵ ,۳۹.۹۹ ,۴۰.۵۸ ,۳۹.۹۱ ,۳۹.۹۴ ,۴۰.۴۸ ,۴۰.۴۷ ,۴۰.۷۲ ,۴۰.۲۵ ,۴۰.۱۷ ,۴۰.۷۷ ,۴۱.۱۳ ,۴۰.۵۲ ,۴۱.۲۲ ,۴۱.۳۳ ,۴۱.۰۳ ,۴۰.۲۴ ,۳۹.۹۶ ,۳۹.۹۲ ,۳۹.۹۸ ,۳۹.۷۸ ,۳۹.۹۶ ,۴۰.۰۹ ,۴۰.۳۱ ,۴۰.۷۹ ,۴۲.۱۱ ,۴۲.۱۶ ,۴۳.۸۰ ,۴۳.۳۸ ,۴۳.۲۰ ,۴۳.۵۱ ,۴۳.۵۱ ,۴۴.۲۰ ,۴۳.۸۸ ,۴۴.۴۱ ,۴۳.۸۱ ,۴۳.۷۸ ,۴۳.۶۲ ,۴۳.۲۹ ,۴۳.۳۸ ,۴۳.۶۶ ,۴۳.۴۰ ,۴۳.۲۹ ,۴۳.۲۹ ,۴۲.۳۶ ,۴۲.۸۴ ,۴۲.۴۹ ,۴۲.۵۸ ,۴۲.۷۷ ,۴۲.۱۳ ,۴۲.۰۳ ,۴۱.۷۸ ,۴۲.۰۶ ,۴۱.۵۰ ,۴۲.۰۶ ,۴۱.۹۷ ,۴۱.۸۸ ,۴۲.۱۹ ,۴۲.۵۲ ,۴۲.۷۳ ,۴۲.۶۳ ,۴۲.۶۴ ,۴۲.۵۷ ,۴۲.۴۹ ,۴۲.۱۰ ,۴۲.۳۴ ,۴۲.۳۹ ,۴۲.۱۲ ,۴۱.۸۱ ,۴۲.۴۲ ,۴۱.۸۹ ,۴۱.۱۶ ,۴۱.۵۰ ,۴۱.۴۲ ,۴۱.۶۵ ,۴۱.۱۶ ,۴۰.۳۷ ,۴۱.۶۶ ,۴۱.۷۸ ,۴۲.۰۸ ,۴۲.۵۶ ,۴۲.۹۰ ,۴۲.۹۷ ,۴۲.۵۳ ,۴۲.۷۸ ,۴۲.۵۸ ,۴۳.۱۰ ,۴۲.۸۳ ,۴۲.۷۶ ,۴۱.۸۹ ,۴۲.۱۱ ,۴۱.۵۱ ,۴۱.۴۱ ,۴۱.۷۳ ,۴۱.۵۴ ,۴۱.۳۱ ,۴۰.۸۲ ,۴۰.۵۶ ,۴۰.۷۴ ,۴۰.۵۳ ,۴۰.۹۳ ,۴۱.۰۷ ,۴۱.۰۸ ,۴۱.۱۶ ,۴۰.۷۰ ,۴۰.۹۹ ,۴۱.۰۸ ,۴۱.۲۸ ,۴۱.۲۷ ,۴۱.۳۶ ,۴۰.۹۶ ,۴۱.۲۳ ,۴۱.۰۴ ,۴۱.۰۲ ,۴۰.۹۹ ,۴۰.۹۷ ,۴۰.۹۵ ,۴۰.۸۸ ,۴۰.۷۷ ,۴۰.۲۴ ,۴۰.۵۶ ,۴۱.۳۳ ,۴۱.۲۸ ,۴۰.۸۸ ,۴۰.۶۸ ,۴۱.۰۳ ,۴۱.۴۲ ,۴۱.۳۶ ,۴۱.۲۶ ,۴۱.۶۱ ,۴۱.۴۲ ,۴۱.۲۶ ,۴۱.۴۰
۹
USD Coin
$۰.۹۹۹۱ ۲۶,۱۴۳
تومان
۳۲.۲۵
میلیون دلار
۲.۴۵
میلیون دلار
۳۲.۲۶
میلیون USDC
-۰.۲۴% ۰.۹۹۷۴ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۴۴ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۶۱ ,۱.۰۰۴۱ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۷۳ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۴۸ ,۱.۰۰۴۸ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۳۵ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۴۴ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۴۶ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۳۸ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۷۸ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۳۱ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۳۸ ,۱.۰۰۹۲ ,۱.۰۰۳۷ ,۱.۰۰۴۳ ,۱.۰۰۲۸ ,۱.۰۰۳۲ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۴۰ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۸۹ ,۱.۰۰۵۰ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۴۴ ,۱.۰۰۵۰ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۵۲ ,۱.۰۰۳۰ ,۰.۹۹۸۷ ,۱.۰۰۴۸ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۴۲ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۲۸ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۲۸ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۲۹ ,۰.۹۹۷۸ ,۱.۰۰۳۸ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۵۳ ,۱.۰۰۵۳ ,۱.۰۰۳۲ ,۱.۰۰۷۰ ,۱.۰۰۳۵ ,۱.۰۰۵۱ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۴۹ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۵۳ ,۱.۰۰۳۹ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۳۲ ,۱.۰۰۴۳ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۳۲ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۴۱ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۱۶ ,۰.۹۹۶۷ ,۰.۹۹۸۴ ,۱.۰۰۴۷ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۱۹ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۳۵ ,۱.۰۰۴۰ ,۱.۰۰۵۳ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۶۳ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۳۷ ,۰.۹۹۶۸ ,۱.۰۰۵۱ ,۱.۰۰۲۳ ,۰.۹۹۸۶ ,۱.۰۰۴۰ ,۱.۰۰۵۸ ,۱.۰۰۴۵ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۸۱ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۳۴ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۳۲ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۳۲ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۸۷ ,۰.۹۹۸۸ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۱۶ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۸۴ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۷۸ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۰
۱۰
Dogecoin
$۰.۲۴۴۰ ۶,۳۸۳
تومان
۳۲.۱۶
میلیون دلار
۱.۲۴
میلیون دلار
۱۳۱.۷۷
میلیون DOGE
-۱.۲۱% ۰.۲۲۳۷ ,۰.۲۲۲۲ ,۰.۲۲۲۴ ,۰.۲۲۴۶ ,۰.۲۲۳۶ ,۰.۲۲۵۳ ,۰.۲۲۵۲ ,۰.۲۲۳۳ ,۰.۲۲۵۶ ,۰.۲۲۶۶ ,۰.۲۲۷۲ ,۰.۲۲۸۸ ,۰.۲۳۰۲ ,۰.۲۳۰۲ ,۰.۲۳۰۶ ,۰.۲۳۱۵ ,۰.۲۳۳۶ ,۰.۲۳۲۸ ,۰.۲۳۷۹ ,۰.۲۳۸۰ ,۰.۲۳۷۴ ,۰.۲۳۶۳ ,۰.۲۳۵۴ ,۰.۲۳۶۱ ,۰.۲۳۵۹ ,۰.۲۳۵۶ ,۰.۲۳۶۵ ,۰.۲۳۵۸ ,۰.۲۳۷۱ ,۰.۲۳۸۲ ,۰.۲۳۷۹ ,۰.۲۳۶۴ ,۰.۲۳۷۳ ,۰.۲۳۴۴ ,۰.۲۳۴۳ ,۰.۲۳۵۲ ,۰.۲۳۷۴ ,۰.۲۳۵۱ ,۰.۲۳۲۵ ,۰.۲۳۴۷ ,۰.۲۳۳۶ ,۰.۲۳۳۰ ,۰.۲۳۰۳ ,۰.۲۳۰۳ ,۰.۲۳۴۷ ,۰.۲۳۵۲ ,۰.۲۳۳۰ ,۰.۲۳۵۱ ,۰.۲۳۳۵ ,۰.۲۳۲۸ ,۰.۲۲۷۹ ,۰.۲۲۸۰ ,۰.۲۲۷۴ ,۰.۲۲۸۷ ,۰.۲۲۹۲ ,۰.۲۲۹۹ ,۰.۲۳۰۱ ,۰.۲۳۱۴ ,۰.۲۳۵۸ ,۰.۲۳۴۵ ,۰.۲۳۹۲ ,۰.۲۴۱۱ ,۰.۲۴۰۳ ,۰.۲۳۶۰ ,۰.۲۳۵۶ ,۰.۲۳۵۰ ,۰.۲۳۷۶ ,۰.۲۳۸۱ ,۰.۲۴۰۳ ,۰.۲۳۷۷ ,۰.۲۳۸۲ ,۰.۲۳۹۲ ,۰.۲۳۸۶ ,۰.۲۳۸۳ ,۰.۲۳۸۹ ,۰.۲۴۱۶ ,۰.۲۴۰۲ ,۰.۲۴۱۷ ,۰.۲۳۶۷ ,۰.۲۳۹۳ ,۰.۲۳۹۶ ,۰.۲۴۱۸ ,۰.۲۳۹۷ ,۰.۲۳۹۲ ,۰.۲۳۹۳ ,۰.۲۳۷۴ ,۰.۲۳۸۰ ,۰.۲۳۷۴ ,۰.۲۳۸۴ ,۰.۲۳۸۶ ,۰.۲۳۸۰ ,۰.۲۳۸۰ ,۰.۲۳۷۳ ,۰.۲۳۷۹ ,۰.۲۳۷۵ ,۰.۲۳۶۹ ,۰.۲۳۷۶ ,۰.۲۳۶۷ ,۰.۲۳۷۶ ,۰.۲۳۸۳ ,۰.۲۳۸۱ ,۰.۲۴۰۲ ,۰.۲۳۸۹ ,۰.۲۴۰۱ ,۰.۲۳۹۰ ,۰.۲۳۶۲ ,۰.۲۳۷۱ ,۰.۲۳۷۱ ,۰.۲۳۷۴ ,۰.۲۳۴۳ ,۰.۲۳۰۸ ,۰.۲۳۳۹ ,۰.۲۳۸۵ ,۰.۲۳۷۹ ,۰.۲۳۹۸ ,۰.۲۳۹۹ ,۰.۲۳۹۸ ,۰.۲۳۸۸ ,۰.۲۴۱۷ ,۰.۲۴۰۷ ,۰.۲۴۱۰ ,۰.۲۴۲۸ ,۰.۲۴۷۸ ,۰.۲۶۲۵ ,۰.۲۶۲۹ ,۰.۲۵۶۷ ,۰.۲۵۷۸ ,۰.۲۵۸۲ ,۰.۲۵۴۷ ,۰.۲۵۶۲ ,۰.۲۵۳۹ ,۰.۲۵۵۰ ,۰.۲۵۴۰ ,۰.۲۵۱۹ ,۰.۲۴۸۷ ,۰.۲۴۷۷ ,۰.۲۴۶۶ ,۰.۲۴۶۳ ,۰.۲۴۳۷ ,۰.۲۴۶۹ ,۰.۲۴۷۵ ,۰.۲۵۲۴ ,۰.۲۵۲۱ ,۰.۲۵۱۸ ,۰.۲۴۷۵ ,۰.۲۴۹۶ ,۰.۲۴۸۲ ,۰.۲۴۵۹ ,۰.۲۴۶۸ ,۰.۲۴۷۳ ,۰.۲۴۷۰ ,۰.۲۴۶۱ ,۰.۲۴۳۹ ,۰.۲۴۳۴ ,۰.۲۴۵۶ ,۰.۲۴۴۷ ,۰.۲۴۳۶ ,۰.۲۴۲۰ ,۰.۲۴۳۸ ,۰.۲۴۴۹ ,۰.۲۴۵۷ ,۰.۲۴۶۴ ,۰.۲۴۳۳ ,۰.۲۴۳۶ ,۰.۲۴۲۸ ,۰.۲۴۳۰ ,۰.۲۴۳۹
۱۱
Terra
$۳۸.۳۲ ۱,۰۰۲,۶۵۸
تومان
۱۵.۴۱
میلیون دلار
۶۵۳.۰۰
میلیارد دلار
۴۰۱.۸۴
میلیارد LUNA
۶.۴۶% ۳۷.۱۳ ,۳۶.۶۹ ,۳۶.۳۳ ,۳۶.۴۵ ,۳۶.۴۷ ,۳۶.۲۱ ,۳۶.۴۳ ,۳۶.۶۶ ,۳۶.۲۱ ,۳۶.۳۱ ,۳۶.۴۱ ,۳۶.۲۲ ,۳۶.۰۳ ,۳۵.۹۰ ,۳۵.۹۸ ,۳۶.۱۷ ,۳۶.۶۰ ,۳۶.۶۴ ,۳۶.۷۷ ,۳۶.۵۷ ,۳۶.۷۱ ,۳۷.۲۲ ,۳۶.۷۷ ,۳۶.۹۳ ,۳۷.۴۳ ,۳۸.۱۰ ,۳۸.۵۵ ,۳۹.۰۵ ,۳۹.۴۴ ,۳۹.۳۷ ,۳۹.۳۸ ,۳۸.۶۸ ,۳۸.۹۰ ,۳۸.۸۸ ,۳۷.۹۱ ,۳۸.۰۴ ,۳۷.۹۹ ,۳۷.۸۸ ,۳۷.۲۱ ,۳۷.۰۷ ,۳۷.۳۲ ,۳۷.۱۰ ,۳۷.۱۴ ,۳۶.۸۹ ,۳۶.۸۲ ,۳۷.۶۲ ,۳۷.۶۷ ,۳۷.۳۸ ,۳۷.۸۲ ,۳۷.۷۴ ,۳۷.۶۰ ,۳۶.۵۶ ,۳۶.۹۶ ,۳۶.۷۴ ,۳۷.۰۱ ,۳۶.۹۱ ,۳۶.۷۷ ,۳۶.۹۴ ,۳۶.۹۳ ,۳۷.۲۵ ,۳۷.۴۱ ,۳۷.۵۳ ,۳۷.۷۰ ,۳۷.۳۸ ,۳۶.۸۶ ,۳۷.۱۰ ,۳۷.۱۵ ,۳۷.۱۵ ,۳۶.۹۶ ,۳۷.۴۰ ,۳۷.۱۶ ,۳۷.۰۵ ,۳۷.۱۹ ,۳۷.۱۱ ,۳۷.۶۷ ,۳۷.۷۱ ,۳۷.۹۸ ,۳۸.۲۵ ,۳۸.۴۳ ,۳۷.۱۹ ,۳۷.۳۰ ,۳۷.۰۸ ,۳۷.۱۵ ,۳۷.۱۷ ,۳۷.۰۸ ,۳۷.۱۹ ,۳۶.۸۲ ,۳۶.۷۶ ,۳۶.۶۳ ,۳۶.۷۳ ,۳۶.۷۵ ,۳۶.۹۰ ,۳۶.۸۶ ,۳۶.۸۰ ,۳۶.۶۴ ,۳۶.۵۴ ,۳۶.۳۴ ,۳۶.۶۵ ,۳۶.۵۰ ,۳۷.۰۴ ,۳۷.۳۷ ,۳۷.۳۰ ,۳۶.۹۶ ,۳۷.۳۷ ,۳۷.۲۹ ,۳۷.۰۷ ,۳۶.۶۵ ,۳۶.۸۴ ,۳۶.۸۲ ,۳۷.۰۳ ,۳۶.۱۵ ,۳۵.۳۲ ,۳۶.۰۱ ,۳۶.۱۰ ,۳۶.۱۸ ,۳۶.۷۳ ,۳۶.۹۷ ,۳۷.۲۲ ,۳۶.۷۹ ,۳۷.۱۲ ,۳۶.۸۶ ,۳۷.۰۹ ,۳۶.۸۲ ,۳۶.۶۶ ,۳۵.۹۶ ,۳۶.۰۵ ,۳۵.۶۴ ,۳۵.۷۱ ,۳۶.۲۳ ,۳۶.۱۰ ,۳۶.۰۱ ,۳۵.۶۷ ,۳۵.۶۱ ,۳۵.۶۹ ,۳۵.۵۵ ,۳۵.۹۰ ,۳۶.۰۶ ,۳۵.۹۹ ,۳۵.۸۱ ,۳۵.۶۰ ,۳۶.۳۵ ,۳۶.۴۱ ,۳۶.۷۷ ,۳۶.۶۶ ,۳۶.۵۴ ,۳۶.۱۷ ,۳۶.۳۸ ,۳۶.۱۳ ,۳۵.۹۴ ,۳۶.۰۷ ,۳۶.۰۹ ,۳۶.۲۳ ,۳۶.۲۵ ,۳۶.۳۸ ,۳۶.۰۳ ,۳۶.۱۶ ,۳۶.۳۶ ,۳۶.۳۳ ,۳۶.۱۹ ,۳۶.۴۹ ,۳۷.۶۷ ,۳۷.۸۷ ,۳۷.۸۶ ,۳۷.۷۸ ,۳۷.۹۴ ,۳۸.۲۴ ,۳۸.۳۸ ,۳۸.۴۰
۱۲
Wrapped Bitcoin
$۶۴,۰۰۴.۰۰ ۱,۶۷۴,۶۹۰,۲۶۲
تومان
۱۳.۸۹
میلیون دلار
۴۱۲.۵۰
میلیارد دلار
۲۱۶۸۹۴
WBTC
۲.۸۳% ۵۵۷۷۷.۹۱ ,۵۵۵۴۹.۸۶ ,۵۵۱۲۱.۷۸ ,۵۴۹۲۸.۳۹ ,۵۵۱۴۰.۷۰ ,۵۴۹۲۳.۸۰ ,۵۵۳۵۳.۴۶ ,۵۵۲۷۱.۵۹ ,۵۴۸۹۲.۰۳ ,۵۶۴۴۳.۲۵ ,۵۶۱۶۳.۵۹ ,۵۷۲۸۱.۲۹ ,۵۷۱۵۷.۴۰ ,۵۷۱۵۸.۹۹ ,۵۷۲۶۹.۴۶ ,۵۷۲۶۹.۴۹ ,۵۷۷۰۰.۰۵ ,۵۷۷۰۲.۸۵ ,۵۷۷۱۹.۳۶ ,۵۸۰۱۵.۷۸ ,۵۸۵۵۹.۹۵ ,۵۸۳۷۳.۳۰ ,۵۸۳۶۰.۴۱ ,۵۸۲۱۲.۷۷ ,۵۸۲۱۵.۱۳ ,۵۷۹۹۷.۰۱ ,۵۸۰۹۱.۴۱ ,۵۷۷۶۲.۵۲ ,۵۷۶۴۱.۴۱ ,۵۷۸۸۰.۹۵ ,۵۷۹۴۵.۳۹ ,۵۷۸۰۶.۳۳ ,۵۷۷۳۰.۳۷ ,۵۷۴۸۱.۸۲ ,۵۷۶۴۹.۰۵ ,۵۷۳۰۷.۴۶ ,۵۷۲۹۷.۸۳ ,۵۷۷۳۰.۱۳ ,۵۷۶۶۱.۲۰ ,۵۷۵۸۳.۰۱ ,۵۷۷۸۲.۹۰ ,۵۷۷۶۳.۹۵ ,۵۷۵۶۸.۱۶ ,۵۷۲۹۹.۶۷ ,۵۷۳۹۵.۵۶ ,۵۹۷۱۳.۱۳ ,۵۹۴۰۷.۹۰ ,۶۰۰۱۶.۹۴ ,۵۹۷۳۰.۵۵ ,۵۹۷۶۲.۷۹ ,۵۹۵۳۳.۸۸ ,۵۹۱۵۶.۰۲ ,۵۹۵۳۷.۰۸ ,۵۹۳۳۴.۸۰ ,۵۹۴۹۵.۲۶ ,۵۹۶۰۰.۰۸ ,۶۰۱۴۶.۵۴ ,۵۹۹۰۶.۷۹ ,۶۰۰۵۷.۳۸ ,۶۱۲۲۵.۸۹ ,۶۱۸۲۵.۴۳ ,۶۱۱۳۲.۴۶ ,۶۰۹۷۹.۵۸ ,۶۱۸۶۹.۱۳ ,۶۱۰۲۸.۸۰ ,۶۰۸۲۹.۴۵ ,۶۱۱۹۴.۱۸ ,۶۱۵۸۸.۸۰ ,۶۰۹۷۶.۹۶ ,۶۱۲۲۴.۰۵ ,۶۱۴۲۷.۶۶ ,۶۱۳۳۹.۲۰ ,۶۱۶۵۱.۵۰ ,۶۲۰۱۷.۳۱ ,۶۱۹۸۱.۳۲ ,۶۱۷۳۹.۲۴ ,۶۱۶۸۳.۴۷ ,۶۱۶۹۰.۱۴ ,۶۱۸۱۸.۸۳ ,۶۱۱۳۵.۶۹ ,۶۱۳۴۴.۰۵ ,۶۱۰۱۶.۷۸ ,۶۱۱۵۴.۹۵ ,۶۰۷۳۴.۶۹ ,۶۰۸۱۲.۴۵ ,۶۱۱۵۶.۳۴ ,۶۰۹۵۶.۴۶ ,۶۱۳۱۶.۰۲ ,۶۰۷۶۲.۲۰ ,۶۱۱۵۸.۴۱ ,۶۱۱۴۶.۸۷ ,۶۱۲۹۹.۱۸ ,۶۱۳۳۰.۶۷ ,۶۱۳۷۳.۱۷ ,۶۱۴۳۹.۷۴ ,۶۱۰۸۳.۳۱ ,۶۰۸۴۲.۳۶ ,۶۱۰۲۵.۸۱ ,۶۰۸۰۰.۲۰ ,۶۰۶۸۸.۷۶ ,۶۱۳۵۵.۸۴ ,۶۱۳۶۹.۵۴ ,۶۱۲۷۸.۳۱ ,۶۰۹۴۶.۶۰ ,۶۱۰۴۶.۸۰ ,۶۱۱۴۰.۵۱ ,۶۰۷۸۱.۱۱ ,۶۱۰۱۷.۷۷ ,۶۱۰۷۸.۷۲ ,۶۰۹۶۰.۲۵ ,۶۰۱۸۵.۴۷ ,۵۹۵۳۹.۶۰ ,۶۰۷۵۱.۹۲ ,۶۱۳۱۰.۶۴ ,۶۲۱۰۷.۷۸ ,۶۳۰۱۹.۱۵ ,۶۲۳۶۹.۲۹ ,۶۲۳۶۲.۴۰ ,۶۲۳۳۹.۰۷ ,۶۲۶۷۴.۲۵ ,۶۲۵۷۴.۲۹ ,۶۲۷۲۰.۹۲ ,۶۲۲۲۰.۳۱ ,۶۲۰۵۶.۶۳ ,۶۱۲۸۰.۳۴ ,۶۱۴۸۷.۱۰ ,۶۱۱۳۱.۰۷ ,۶۰۶۱۷.۸۷ ,۶۱۹۹۳.۷۸ ,۶۲۱۹۷.۷۴ ,۶۲۱۹۳.۳۱ ,۶۱۸۲۸.۲۸ ,۶۲۰۴۷.۱۳ ,۶۱۸۶۷.۱۲ ,۶۱۳۹۹.۲۱ ,۶۱۳۳۳.۴۲ ,۶۱۷۱۹.۲۵ ,۶۱۸۹۳.۵۴ ,۶۱۹۸۲.۰۸ ,۶۱۸۴۹.۵۰ ,۶۱۹۸۰.۲۷ ,۶۱۹۱۳.۹۲ ,۶۲۸۱۲.۰۹ ,۶۲۷۲۶.۵۳ ,۶۲۶۷۸.۰۹ ,۶۲۲۲۳.۸۸ ,۶۲۳۷۵.۵۴ ,۶۲۴۵۸.۳۳ ,۶۲۱۸۴.۲۹ ,۶۲۲۶۲.۴۵ ,۶۲۲۰۱.۱۹ ,۶۲۴۳۰.۴۳ ,۶۲۶۷۰.۸۱ ,۶۲۶۲۰.۶۲ ,۶۲۴۷۷.۰۹ ,۶۳۰۶۵.۵۴ ,۶۳۴۶۳.۶۲ ,۶۳۵۱۵.۶۸ ,۶۳۹۴۹.۲۹ ,۶۴۰۵۳.۴۸ ,۶۴۰۹۴.۵۹ ,۶۴۱۹۱.۲۶ ,۶۴۳۰۲.۵۶ ,۶۴۱۷۸.۰۸ ,۶۳۹۷۷.۴۳ ,۶۳۸۶۹.۷۰ ,۶۳۸۶۷.۴۰ ,۶۳۹۸۸.۹۱
۱۳
Shiba Inu
$۰.۰۰۰۰ ۱
تومان
۱۳.۸۶
میلیون دلار
۱.۱۸
میلیون دلار
۴۹۷,۷۳۰.۹۷
میلیون SHIB
-۱.۴۲% ۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰
۱۴
Uniswap
$۲۵.۷۳ ۶۷۳,۲۳۶
تومان
۱۳.۳۶
میلیون دلار
۲۰۶.۹۷
میلیارد دلار
۵۱۹.۸۶
میلیارد UNI
-۰.۵۵% ۲۵.۲۲ ,۲۴.۶۷ ,۲۳.۹۲ ,۲۳.۹۷ ,۲۴.۰۳ ,۲۳.۹۹ ,۲۴.۱۳ ,۲۴.۱۱ ,۲۳.۷۲ ,۲۳.۹۴ ,۲۳.۷۸ ,۲۳.۸۴ ,۲۴.۰۳ ,۲۴.۰۹ ,۲۴.۲۴ ,۲۴.۵۳ ,۲۴.۶۱ ,۲۴.۶۲ ,۲۴.۶۶ ,۲۴.۷۱ ,۲۴.۸۷ ,۲۴.۸۹ ,۲۴.۸۹ ,۲۵.۰۶ ,۲۴.۸۳ ,۲۴.۸۳ ,۲۴.۸۰ ,۲۴.۹۷ ,۲۵.۰۴ ,۲۵.۰۴ ,۲۵.۳۳ ,۲۵.۲۲ ,۲۵.۱۷ ,۲۵.۳۰ ,۲۵.۲۷ ,۲۵.۵۹ ,۲۶.۱۷ ,۲۶.۴۷ ,۲۶.۲۱ ,۲۶.۰۵ ,۲۶.۳۵ ,۲۶.۳۴ ,۲۶.۳۳ ,۲۶.۰۱ ,۲۵.۸۹ ,۲۶.۶۰ ,۲۶.۶۲ ,۲۶.۴۴ ,۲۶.۷۰ ,۲۶.۷۱ ,۲۶.۵۱ ,۲۵.۹۰ ,۲۵.۷۹ ,۲۵.۷۶ ,۲۵.۷۶ ,۲۵.۷۶ ,۲۵.۸۴ ,۲۵.۸۴ ,۲۵.۷۳ ,۲۵.۹۸ ,۲۶.۲۲ ,۲۶.۰۶ ,۲۵.۹۵ ,۲۶.۲۶ ,۲۵.۹۶ ,۲۵.۹۳ ,۲۵.۹۶ ,۲۵.۹۲ ,۲۵.۸۱ ,۲۶.۱۳ ,۲۶.۰۰ ,۲۶.۰۸ ,۲۶.۲۳ ,۲۶.۲۷ ,۲۶.۱۳ ,۲۶.۷۰ ,۲۶.۶۵ ,۲۶.۵۰ ,۲۷.۲۰ ,۲۷.۷۹ ,۲۷.۷۸ ,۲۷.۴۹ ,۲۷.۵۱ ,۲۷.۵۲ ,۲۷.۲۵ ,۲۷.۲۱ ,۲۶.۹۸ ,۲۶.۹۶ ,۲۶.۹۲ ,۲۷.۰۱ ,۲۷.۱۲ ,۲۶.۶۹ ,۲۶.۶۳ ,۲۶.۶۲ ,۲۶.۶۸ ,۲۶.۵۹ ,۲۶.۵۳ ,۲۶.۷۲ ,۲۶.۸۹ ,۲۷.۰۳ ,۲۶.۸۸ ,۲۶.۸۷ ,۲۶.۶۳ ,۲۶.۷۲ ,۲۶.۹۰ ,۲۶.۸۰ ,۲۶.۱۷ ,۲۶.۳۶ ,۲۶.۳۴ ,۲۶.۴۵ ,۲۶.۰۳ ,۲۵.۲۹ ,۲۵.۶۹ ,۲۵.۸۳ ,۲۵.۸۸ ,۲۶.۲۴ ,۲۶.۰۸ ,۲۶.۲۳ ,۲۵.۹۱ ,۲۶.۰۶ ,۲۶.۰۹ ,۲۶.۰۴ ,۲۵.۹۷ ,۲۵.۹۰ ,۲۵.۴۵ ,۲۵.۶۹ ,۲۵.۲۷ ,۲۵.۱۷ ,۲۵.۷۴ ,۲۵.۶۲ ,۲۵.۵۰ ,۲۵.۲۴ ,۲۵.۲۸ ,۲۵.۲۶ ,۲۵.۳۷ ,۲۵.۵۶ ,۲۵.۴۹ ,۲۵.۴۶ ,۲۵.۶۲ ,۲۵.۶۹ ,۲۶.۱۱ ,۲۶.۱۳ ,۲۶.۲۳ ,۲۶.۱۷ ,۲۶.۱۸ ,۲۵.۸۹ ,۲۵.۹۷ ,۲۶.۰۴ ,۲۵.۸۲ ,۲۵.۷۲ ,۲۵.۷۵ ,۲۵.۸۲ ,۲۵.۸۳ ,۲۵.۷۹ ,۲۵.۳۴ ,۲۵.۶۴ ,۲۵.۶۵ ,۲۵.۵۵ ,۲۵.۴۸ ,۲۵.۴۴ ,۲۵.۵۶ ,۲۶.۰۵ ,۲۶.۱۱ ,۲۶.۰۱ ,۲۶.۰۱ ,۲۵.۹۲ ,۲۵.۹۱ ,۲۵.۸۸
۱۵
Binance USD
$۰.۹۹۸۹ ۲۶,۱۳۶
تومان
۱۳.۲۱
میلیون دلار
۴.۳۰
میلیون دلار
۱۳.۲۲
میلیون BUSD
-۰.۱۶% ۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۷۶ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۴۷ ,۱.۰۰۴۱ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۹۵ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۷۹ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۴۲ ,۱.۰۰۴۰ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۳۷ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۵۸ ,۱.۰۰۴۹ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۴۱ ,۱.۰۰۲۳ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۲۸ ,۱.۰۰۳۵ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۲۳ ,۰.۹۹۸۹ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۹۴ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۳۲ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۱۰۰ ,۱.۰۰۵۲ ,۱.۰۰۵۲ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۲۹ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۴۸ ,۱.۰۰۴۰ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۴۹ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۲۸ ,۱.۰۱۰۲ ,۱.۰۰۴۸ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۵۰ ,۱.۰۰۶۲ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۶۳ ,۱.۰۰۴۲ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۵۴ ,۱.۰۰۴۳ ,۱.۰۰۴۲ ,۱.۰۰۴۰ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۳۳ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۴۶ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۲۷ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۴۴ ,۱.۰۰۵۳ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۳۸ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۵۸ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۵۹ ,۱.۰۰۳۰ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۵۱ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۳۵ ,۱.۰۰۴۷ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۳۵ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۵۳ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۱۹ ,۰.۹۹۴۶ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۸۶ ,۱.۰۰۴۱ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۷۱ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۳۷ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۵۲ ,۰.۹۹۹۰ ,۱.۰۰۶۳ ,۰.۹۹۷۹ ,۱.۰۰۲۴ ,۰.۹۹۸۶ ,۱.۰۰۵۸ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۸۶ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۵۹ ,۱.۰۰۶۵ ,۱.۰۰۳۶ ,۱.۰۰۱۹ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۱۲ ,۰.۹۹۸۱ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۲۲ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۳۷ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۲۴ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۱ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۸۳ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۶۲ ,۱.۰۰۳۱ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۲۰ ,۰.۹۹۸۲ ,۱.۰۰۱۷ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۷۶ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۰ ,۱.۰۰۱۱ ,۰.۹۹۹۲
۱۶
Litecoin
$۱۸۷.۶۲ ۴,۹۰۹,۱۵۲
تومان
۱۲.۸۹
میلیون دلار
۱.۸۷
میلیون دلار
۶۸.۷۹
میلیارد LTC
-۰.۸۷% ۱۷۰.۸۲ ,۱۷۰.۱۷ ,۱۶۸.۹۶ ,۱۶۸.۶۴ ,۱۶۹.۹۷ ,۱۶۹.۵۲ ,۱۷۲.۶۴ ,۱۷۶.۴۶ ,۱۷۲.۴۹ ,۱۷۴.۳۹ ,۱۷۵.۲۴ ,۱۷۵.۱۷ ,۱۷۵.۷۳ ,۱۷۵.۵۷ ,۱۷۶.۲۶ ,۱۷۶.۵۲ ,۱۷۷.۱۷ ,۱۷۹.۱۲ ,۱۷۸.۱۴ ,۱۷۷.۸۹ ,۱۸۰.۵۵ ,۱۸۰.۲۸ ,۱۸۰.۸۰ ,۱۸۰.۳۶ ,۱۸۰.۲۶ ,۱۷۹.۳۶ ,۱۷۸.۸۰ ,۱۸۰.۰۴ ,۱۷۹.۳۲ ,۱۸۰.۴۵ ,۱۸۱.۶۵ ,۱۸۱.۴۴ ,۱۸۱.۹۴ ,۱۸۲.۸۳ ,۱۸۲.۰۰ ,۱۸۱.۶۸ ,۱۸۱.۷۴ ,۱۸۴.۹۵ ,۱۸۱.۳۲ ,۱۷۹.۵۶ ,۱۸۱.۰۴ ,۱۸۰.۷۴ ,۱۸۰.۳۶ ,۱۷۸.۶۲ ,۱۷۸.۸۵ ,۱۸۳.۳۰ ,۱۸۵.۸۸ ,۱۸۵.۷۱ ,۱۸۵.۰۱ ,۱۸۴.۳۵ ,۱۸۳.۳۳ ,۱۸۰.۱۹ ,۱۸۰.۴۵ ,۱۷۹.۸۰ ,۱۸۰.۶۱ ,۱۸۰.۲۲ ,۱۸۰.۷۳ ,۱۸۲.۹۵ ,۱۸۶.۷۹ ,۱۹۲.۵۳ ,۱۹۱.۱۳ ,۱۹۰.۸۲ ,۱۹۱.۱۷ ,۱۹۲.۷۱ ,۱۸۹.۴۱ ,۱۸۹.۹۲ ,۱۸۹.۳۴ ,۱۹۱.۱۶ ,۱۸۹.۸۷ ,۱۹۱.۳۹ ,۱۹۰.۶۸ ,۱۸۹.۹۱ ,۱۹۰.۴۸ ,۱۸۹.۸۵ ,۱۸۸.۶۴ ,۱۹۰.۹۰ ,۱۹۱.۹۷ ,۱۹۱.۲۹ ,۱۹۱.۱۹ ,۱۸۷.۱۶ ,۱۸۸.۱۵ ,۱۸۸.۲۴ ,۱۸۸.۵۶ ,۱۸۸.۵۴ ,۱۸۷.۹۳ ,۱۸۸.۱۶ ,۱۸۷.۳۶ ,۱۸۷.۳۸ ,۱۸۵.۸۹ ,۱۸۷.۴۲ ,۱۸۶.۹۸ ,۱۸۶.۳۱ ,۱۸۶.۷۵ ,۱۸۷.۵۷ ,۱۸۷.۹۷ ,۱۸۷.۶۵ ,۱۸۷.۲۲ ,۱۸۷.۹۱ ,۱۸۶.۶۹ ,۱۸۶.۳۲ ,۱۸۷.۰۳ ,۱۸۶.۷۲ ,۱۸۶.۴۴ ,۱۸۵.۲۴ ,۱۸۶.۱۴ ,۱۸۵.۹۵ ,۱۸۳.۸۱ ,۱۸۴.۳۶ ,۱۸۴.۵۷ ,۱۸۵.۱۴ ,۱۸۳.۶۷ ,۱۷۸.۷۴ ,۱۸۲.۶۶ ,۱۸۴.۱۵ ,۱۸۳.۶۵ ,۱۸۶.۰۴ ,۱۸۵.۷۴ ,۱۸۶.۳۷ ,۱۸۵.۴۹ ,۱۸۷.۴۹ ,۱۸۷.۲۳ ,۱۸۷.۷۹ ,۱۸۶.۰۴ ,۱۸۵.۲۲ ,۱۸۲.۷۲ ,۱۸۲.۶۹ ,۱۸۰.۹۲ ,۱۸۰.۰۸ ,۱۸۵.۶۸ ,۱۸۴.۲۶ ,۱۸۴.۲۱ ,۱۸۲.۵۹ ,۱۸۴.۰۶ ,۱۸۳.۸۱ ,۱۸۳.۶۶ ,۱۸۴.۸۳ ,۱۸۵.۴۵ ,۱۸۵.۶۲ ,۱۸۵.۵۳ ,۱۸۴.۵۵ ,۱۸۸.۹۹ ,۱۸۸.۶۴ ,۱۹۰.۲۸ ,۱۹۰.۳۶ ,۱۹۰.۵۵ ,۱۸۸.۶۰ ,۱۸۸.۸۷ ,۱۹۰.۱۲ ,۱۸۸.۶۰ ,۱۸۸.۰۳ ,۱۸۷.۹۰ ,۱۸۸.۲۴ ,۱۸۸.۲۹ ,۱۸۶.۳۷ ,۱۸۵.۴۲ ,۱۸۶.۴۸ ,۱۸۷.۴۶ ,۱۸۷.۳۴ ,۱۸۶.۵۱ ,۱۸۶.۱۰ ,۱۸۶.۷۱ ,۱۸۷.۴۲ ,۱۸۸.۵۴ ,۱۸۷.۲۷ ,۱۸۷.۰۷ ,۱۸۶.۸۴ ,۱۸۶.۲۷ ,۱۸۶.۷۹
۱۷
Avalanche
$۵۷.۱۱ ۱,۴۹۴,۳۰۶
تومان
۱۲.۵۸
میلیون دلار
۳۹۰.۶۲
میلیارد دلار
۲۲۰.۲۹
میلیارد AVAX
۲.۰۷% ۵۵.۴۸ ,۵۵.۱۲ ,۵۵.۵۰ ,۵۵.۶۱ ,۵۵.۷۴ ,۵۵.۱۸ ,۵۵.۷۱ ,۵۵.۶۵ ,۵۴.۸۷ ,۵۴.۹۱ ,۵۴.۴۹ ,۵۴.۶۹ ,۵۴.۳۰ ,۵۴.۰۲ ,۵۳.۸۴ ,۵۴.۵۵ ,۵۴.۵۰ ,۵۴.۶۸ ,۵۵.۲۶ ,۵۵.۴۰ ,۵۵.۹۸ ,۵۶.۶۳ ,۵۵.۹۱ ,۵۶.۳۲ ,۵۶.۰۰ ,۵۶.۰۳ ,۵۶.۳۳ ,۵۶.۹۲ ,۵۷.۱۳ ,۵۷.۳۱ ,۵۷.۸۵ ,۵۷.۶۸ ,۵۷.۳۶ ,۵۶.۸۷ ,۵۶.۸۳ ,۵۶.۳۲ ,۵۶.۳۸ ,۵۶.۹۲ ,۵۶.۲۳ ,۵۵.۷۵ ,۵۶.۴۱ ,۵۶.۰۰ ,۵۶.۱۸ ,۵۵.۶۳ ,۵۵.۳۳ ,۵۶.۲۳ ,۵۵.۹۳ ,۵۵.۵۱ ,۵۵.۴۷ ,۵۷.۰۵ ,۵۶.۹۶ ,۵۵.۸۰ ,۵۵.۷۵ ,۵۵.۱۰ ,۵۵.۲۹ ,۵۵.۲۱ ,۵۵.۰۵ ,۵۵.۰۹ ,۵۵.۲۳ ,۵۵.۹۳ ,۵۶.۲۲ ,۵۶.۴۷ ,۵۶.۴۸ ,۵۶.۶۱ ,۵۵.۷۵ ,۵۵.۸۹ ,۵۶.۴۲ ,۵۶.۱۳ ,۵۵.۸۶ ,۵۶.۷۲ ,۵۶.۷۳ ,۵۷.۰۴ ,۵۷.۲۹ ,۵۶.۸۸ ,۵۶.۹۲ ,۵۷.۲۴ ,۵۸.۴۹ ,۵۸.۶۰ ,۵۹.۶۷ ,۵۹.۶۷ ,۶۰.۹۶ ,۵۹.۱۱ ,۵۹.۷۶ ,۵۹.۹۰ ,۵۹.۸۶ ,۵۹.۲۸ ,۵۸.۵۸ ,۵۸.۸۳ ,۵۷.۸۸ ,۵۷.۸۰ ,۵۷.۸۱ ,۵۷.۷۷ ,۵۸.۰۶ ,۵۷.۸۵ ,۵۸.۱۱ ,۵۸.۱۴ ,۵۷.۷۱ ,۵۸.۲۴ ,۵۷.۹۷ ,۵۸.۲۲ ,۵۸.۳۷ ,۵۷.۸۸ ,۵۸.۰۳ ,۵۷.۶۹ ,۵۷.۶۷ ,۵۷.۶۱ ,۵۶.۵۴ ,۵۶.۶۸ ,۵۶.۷۰ ,۵۶.۷۷ ,۵۵.۲۲ ,۵۴.۳۵ ,۵۵.۳۰ ,۵۵.۷۲ ,۵۵.۹۶ ,۵۶.۴۸ ,۵۶.۲۱ ,۵۶.۱۶ ,۵۵.۷۷ ,۵۵.۸۷ ,۵۵.۹۳ ,۵۶.۳۳ ,۵۵.۷۳ ,۵۵.۳۸ ,۵۴.۴۱ ,۵۵.۳۵ ,۵۴.۷۶ ,۵۴.۶۷ ,۵۵.۲۳ ,۵۵.۱۵ ,۵۵.۱۲ ,۵۴.۸۴ ,۵۵.۱۰ ,۵۵.۱۶ ,۵۵.۰۷ ,۵۵.۵۸ ,۵۵.۵۳ ,۵۵.۴۲ ,۵۵.۵۱ ,۵۵.۲۲ ,۵۵.۶۸ ,۵۵.۹۱ ,۵۶.۳۰ ,۵۶.۱۲ ,۵۶.۳۰ ,۵۵.۵۶ ,۵۵.۸۱ ,۵۵.۷۰ ,۵۵.۷۱ ,۵۵.۷۳ ,۵۵.۹۱ ,۵۷.۰۵ ,۵۷.۳۹ ,۵۶.۷۹ ,۵۶.۸۳ ,۵۷.۲۷ ,۵۶.۹۵ ,۵۶.۹۵ ,۵۶.۲۴ ,۵۶.۰۹ ,۵۶.۲۷ ,۵۶.۵۹ ,۵۷.۱۰ ,۵۶.۸۵ ,۵۶.۸۸ ,۵۷.۷۷ ,۵۷.۰۶ ,۵۷.۳۷ ,۵۷.۰۵
۱۸
Chainlink
$۲۶.۰۶ ۶۸۱,۸۷۰
تومان
۱۱.۹۹
میلیون دلار
۶۵۱.۸۲
میلیارد دلار
۴۵۹.۵۱
میلیارد LINK
۰.۷۷% ۲۴.۶۴ ,۲۴.۵۱ ,۲۴.۳۳ ,۲۴.۳۷ ,۲۴.۵۰ ,۲۴.۵۲ ,۲۴.۹۳ ,۲۴.۸۴ ,۲۴.۵۲ ,۲۴.۸۸ ,۲۴.۷۹ ,۲۴.۶۶ ,۲۴.۶۰ ,۲۴.۷۰ ,۲۴.۷۵ ,۲۵.۲۶ ,۲۵.۳۵ ,۲۵.۴۶ ,۲۵.۶۵ ,۲۵.۶۱ ,۲۵.۷۹ ,۲۶.۰۵ ,۲۶.۲۶ ,۲۶.۵۱ ,۲۶.۴۸ ,۲۶.۷۲ ,۲۷.۰۱ ,۲۷.۳۶ ,۲۷.۱۹ ,۲۷.۳۵ ,۲۷.۴۹ ,۲۷.۲۵ ,۲۷.۳۶ ,۲۷.۲۹ ,۲۷.۵۲ ,۲۷.۳۳ ,۲۷.۴۱ ,۲۷.۵۱ ,۲۷.۰۰ ,۲۶.۶۳ ,۲۶.۷۸ ,۲۶.۶۷ ,۲۶.۶۸ ,۲۶.۴۱ ,۲۶.۳۱ ,۲۶.۹۴ ,۲۶.۹۶ ,۲۶.۸۰ ,۲۶.۸۶ ,۲۶.۷۶ ,۲۷.۰۸ ,۲۶.۴۷ ,۲۶.۴۶ ,۲۶.۳۸ ,۲۶.۵۳ ,۲۶.۵۵ ,۲۶.۵۶ ,۲۶.۴۰ ,۲۶.۴۰ ,۲۶.۹۷ ,۲۷.۱۹ ,۲۷.۱۱ ,۲۷.۰۷ ,۲۷.۴۳ ,۲۷.۰۳ ,۲۶.۹۷ ,۲۷.۰۸ ,۲۷.۳۰ ,۲۷.۰۷ ,۲۷.۴۹ ,۲۷.۱۹ ,۲۷.۱۶ ,۲۷.۲۷ ,۲۷.۲۴ ,۲۷.۱۰ ,۲۷.۶۵ ,۲۷.۹۵ ,۲۷.۹۳ ,۲۸.۰۸ ,۲۷.۵۸ ,۲۷.۹۳ ,۲۸.۵۵ ,۲۸.۴۰ ,۲۸.۲۲ ,۲۷.۹۷ ,۲۷.۹۶ ,۲۷.۷۲ ,۲۷.۷۲ ,۲۷.۵۳ ,۲۷.۳۸ ,۲۷.۳۸ ,۲۷.۴۵ ,۲۷.۴۲ ,۲۷.۳۴ ,۲۷.۳۷ ,۲۷.۴۹ ,۲۷.۴۴ ,۲۷.۴۹ ,۲۷.۳۴ ,۲۷.۴۵ ,۲۷.۵۰ ,۲۷.۳۹ ,۲۷.۴۳ ,۲۷.۱۸ ,۲۷.۱۹ ,۲۷.۰۵ ,۲۶.۵۹ ,۲۶.۷۷ ,۲۶.۷۵ ,۲۶.۷۹ ,۲۶.۳۸ ,۲۵.۸۶ ,۲۶.۳۶ ,۲۶.۴۲ ,۲۶.۵۱ ,۲۶.۷۸ ,۲۶.۶۳ ,۲۶.۶۹ ,۲۶.۳۵ ,۲۶.۵۵ ,۲۶.۴۲ ,۲۶.۴۲ ,۲۶.۲۸ ,۲۶.۲۵ ,۲۵.۸۲ ,۲۶.۰۷ ,۲۵.۷۹ ,۲۵.۶۶ ,۲۶.۱۴ ,۲۵.۹۷ ,۲۵.۸۵ ,۲۵.۵۰ ,۲۵.۴۷ ,۲۵.۴۷ ,۲۵.۶۰ ,۲۵.۶۵ ,۲۵.۶۵ ,۲۵.۶۵ ,۲۵.۷۰ ,۲۵.۵۹ ,۲۵.۹۶ ,۲۵.۹۶ ,۲۶.۱۵ ,۲۶.۰۹ ,۲۶.۱۸ ,۲۵.۸۹ ,۲۵.۹۵ ,۲۵.۹۰ ,۲۵.۸۳ ,۲۵.۷۷ ,۲۵.۹۴ ,۲۵.۹۸ ,۲۶.۰۶ ,۲۵.۸۵ ,۲۵.۵۲ ,۲۵.۶۶ ,۲۵.۷۹ ,۲۵.۷۳ ,۲۵.۵۷ ,۲۵.۴۵ ,۲۵.۵۵ ,۲۵.۸۴ ,۲۵.۹۶ ,۲۵.۹۹ ,۲۶.۰۵ ,۲۶.۰۱ ,۲۵.۹۶ ,۲۶.۰۳
۱۹
Bitcoin Cash
$۶۰۹.۷۴ ۱۵,۹۵۴,۰۹۱
تومان
۱۱.۵۱
میلیون دلار
۷.۹۲
میلیون دلار
۱۸.۸۸
میلیارد BCH
-۱.۱۲% ۵۷۵.۱۰ ,۵۷۵.۰۹ ,۵۸۰.۴۸ ,۵۷۳.۱۶ ,۵۷۹.۹۱ ,۵۷۷.۷۶ ,۵۸۱.۴۵ ,۵۸۳.۰۸ ,۵۸۰.۲۶ ,۵۸۳.۲۹ ,۵۸۷.۱۱ ,۵۸۷.۹۷ ,۵۸۷.۹۴ ,۵۸۷.۸۱ ,۵۸۷.۳۵ ,۵۸۹.۷۲ ,۵۹۱.۵۸ ,۵۹۲.۰۰ ,۵۹۴.۶۸ ,۵۹۸.۰۲ ,۶۰۳.۴۷ ,۶۰۰.۳۵ ,۵۹۷.۰۰ ,۵۹۷.۸۸ ,۵۹۹.۸۱ ,۵۹۶.۹۴ ,۵۹۸.۱۰ ,۵۹۷.۰۲ ,۵۹۸.۵۳ ,۶۰۲.۱۴ ,۶۰۴.۳۱ ,۶۰۲.۹۵ ,۶۰۳.۴۹ ,۶۰۲.۱۱ ,۵۹۶.۳۵ ,۵۹۶.۶۲ ,۵۹۵.۱۳ ,۵۹۴.۹۲ ,۵۹۵.۹۶ ,۵۹۷.۶۰ ,۵۹۷.۸۹ ,۵۹۸.۷۱ ,۵۹۶.۲۳ ,۵۹۳.۰۷ ,۵۸۸.۵۵ ,۶۲۱.۸۰ ,۶۳۰.۲۵ ,۶۳۳.۲۲ ,۶۳۰.۴۲ ,۶۲۸.۴۳ ,۶۲۱.۴۶ ,۶۱۲.۱۲ ,۶۰۸.۷۹ ,۶۱۲.۷۸ ,۶۱۳.۹۸ ,۶۱۵.۷۲ ,۶۱۵.۹۹ ,۶۱۷.۱۴ ,۶۱۸.۸۶ ,۶۳۰.۵۱ ,۶۲۹.۱۸ ,۶۲۸.۴۸ ,۶۳۴.۹۳ ,۶۲۷.۷۶ ,۶۲۶.۹۸ ,۶۲۷.۱۱ ,۶۲۹.۶۱ ,۶۳۱.۳۴ ,۶۳۳.۹۱ ,۶۳۳.۶۹ ,۶۳۱.۲۵ ,۶۳۳.۴۳ ,۶۲۹.۰۹ ,۶۲۶.۸۰ ,۶۲۷.۱۴ ,۶۴۵.۶۰ ,۶۴۴.۲۴ ,۶۴۴.۵۴ ,۶۴۴.۲۸ ,۶۳۴.۴۶ ,۶۴۰.۶۶ ,۶۴۲.۰۴ ,۶۴۱.۸۵ ,۶۳۴.۵۵ ,۶۳۷.۴۸ ,۶۳۴.۷۵ ,۶۳۰.۴۴ ,۶۲۹.۶۸ ,۶۲۶.۶۷ ,۶۳۰.۸۵ ,۶۲۴.۷۸ ,۶۲۶.۶۴ ,۶۲۴.۲۵ ,۶۳۰.۲۷ ,۶۲۷.۸۳ ,۶۲۴.۴۰ ,۶۲۴.۸۵ ,۶۲۵.۲۲ ,۶۲۰.۳۹ ,۶۲۴.۸۴ ,۶۲۳.۴۲ ,۶۲۴.۰۸ ,۶۱۷.۲۲ ,۶۲۲.۸۷ ,۶۱۹.۲۳ ,۶۱۳.۵۲ ,۶۱۳.۲۵ ,۶۰۹.۵۶ ,۶۱۰.۷۷ ,۶۰۷.۸۴ ,۵۹۷.۴۷ ,۵۹۸.۱۷ ,۶۰۶.۴۴ ,۶۰۹.۵۶ ,۶۱۴.۶۵ ,۶۱۶.۰۷ ,۶۱۵.۱۲ ,۶۱۶.۰۶ ,۶۱۴.۸۱ ,۶۱۵.۸۷ ,۶۱۷.۶۹ ,۶۱۵.۸۲ ,۶۱۵.۴۸ ,۶۱۴.۰۵ ,۶۰۴.۲۲ ,۶۰۹.۹۸ ,۶۰۵.۸۲ ,۶۰۰.۵۱ ,۶۱۳.۴۵ ,۶۰۹.۶۷ ,۶۰۹.۳۵ ,۶۰۳.۵۱ ,۶۰۲.۵۲ ,۵۹۸.۵۸ ,۶۰۰.۰۳ ,۶۰۶.۲۰ ,۶۰۹.۹۳ ,۶۱۲.۲۷ ,۶۱۳.۱۹ ,۶۰۸.۰۷ ,۶۱۴.۲۵ ,۶۱۴.۲۹ ,۶۱۹.۸۴ ,۶۲۱.۹۴ ,۶۲۱.۶۸ ,۶۱۷.۲۴ ,۶۱۸.۴۸ ,۶۱۷.۴۱ ,۶۱۶.۴۴ ,۶۱۳.۴۳ ,۶۱۳.۵۷ ,۶۱۱.۳۹ ,۶۰۸.۱۰ ,۶۰۶.۶۵ ,۶۰۶.۰۴ ,۶۱۰.۲۴ ,۶۱۰.۹۳ ,۶۱۱.۶۴ ,۶۱۳.۳۲ ,۶۱۲.۰۸ ,۶۱۵.۴۶ ,۶۱۹.۴۷ ,۶۱۸.۴۰ ,۶۱۳.۷۸ ,۶۱۴.۶۰ ,۶۱۳.۶۷ ,۶۱۰.۶۷ ,۶۱۰.۴۱
۲۰
Algorand
$۱.۷۱ ۴۴,۷۴۳
تومان
۱۰.۵۵
میلیون دلار
۲۰۶.۸۶
میلیارد دلار
۶.۱۵
میلیون ALGO
-۲.۲۶% ۱.۷۱۱۸ ,۱.۷۱۰۴ ,۱.۷۰۲۵ ,۱.۶۹۸۰ ,۱.۷۳۷۷ ,۱.۷۱۷۵ ,۱.۷۲۹۳ ,۱.۷۲۳۷ ,۱.۷۰۶۵ ,۱.۷۲۳۸ ,۱.۷۲۸۶ ,۱.۷۳۱۷ ,۱.۷۳۸۰ ,۱.۷۸۳۴ ,۱.۷۹۷۷ ,۱.۸۲۲۱ ,۱.۸۲۶۴ ,۱.۸۳۱۳ ,۱.۸۴۱۵ ,۱.۸۲۷۲ ,۱.۸۳۰۳ ,۱.۸۲۴۱ ,۱.۸۱۶۱ ,۱.۸۱۴۰ ,۱.۸۲۳۳ ,۱.۸۱۱۴ ,۱.۸۱۰۸ ,۱.۸۴۴۶ ,۱.۸۴۱۰ ,۱.۸۳۶۴ ,۱.۸۴۴۴ ,۱.۸۳۸۵ ,۱.۸۵۳۷ ,۱.۸۶۳۴ ,۱.۸۶۴۱ ,۱.۸۳۶۳ ,۱.۸۱۵۹ ,۱.۸۲۳۲ ,۱.۷۹۸۸ ,۱.۷۹۱۱ ,۱.۸۱۱۵ ,۱.۸۰۷۶ ,۱.۸۰۹۳ ,۱.۷۷۶۰ ,۱.۷۶۴۱ ,۱.۷۹۵۲ ,۱.۷۷۰۲ ,۱.۷۸۶۶ ,۱.۷۹۳۵ ,۱.۷۹۶۵ ,۱.۷۹۸۸ ,۱.۷۶۰۸ ,۱.۷۷۸۹ ,۱.۷۶۹۶ ,۱.۷۸۰۴ ,۱.۷۶۸۱ ,۱.۷۵۵۶ ,۱.۷۵۹۹ ,۱.۷۶۷۹ ,۱.۷۶۴۳ ,۱.۷۵۷۴ ,۱.۷۷۳۸ ,۱.۷۷۵۴ ,۱.۷۷۵۲ ,۱.۷۵۰۶ ,۱.۷۵۹۸ ,۱.۷۶۱۱ ,۱.۷۵۹۲ ,۱.۷۴۱۹ ,۱.۷۶۰۵ ,۱.۷۵۱۴ ,۱.۷۴۳۲ ,۱.۷۴۹۶ ,۱.۸۱۷۷ ,۱.۷۸۷۲ ,۱.۸۰۳۰ ,۱.۸۱۱۰ ,۱.۸۱۱۹ ,۱.۸۳۲۱ ,۱.۸۰۱۸ ,۱.۸۱۲۵ ,۱.۷۹۹۲ ,۱.۸۰۸۲ ,۱.۸۱۷۳ ,۱.۸۱۰۹ ,۱.۸۲۵۵ ,۱.۸۰۱۲ ,۱.۸۰۹۹ ,۱.۸۰۱۳ ,۱.۷۹۹۹ ,۱.۸۰۴۷ ,۱.۷۹۶۱ ,۱.۷۹۳۲ ,۱.۷۸۷۶ ,۱.۷۹۲۳ ,۱.۸۱۵۷ ,۱.۸۰۳۵ ,۱.۸۳۷۷ ,۱.۸۵۷۳ ,۱.۸۶۴۸ ,۱.۸۵۸۲ ,۱.۸۵۸۷ ,۱.۸۴۳۰ ,۱.۸۳۹۲ ,۱.۸۴۸۸ ,۱.۸۵۹۳ ,۱.۸۲۰۳ ,۱.۸۱۶۵ ,۱.۸۲۴۱ ,۱.۸۲۰۴ ,۱.۷۹۶۳ ,۱.۷۳۱۴ ,۱.۷۶۰۸ ,۱.۷۶۱۰ ,۱.۷۶۷۳ ,۱.۷۸۱۴ ,۱.۷۷۵۳ ,۱.۷۸۳۷ ,۱.۷۷۲۶ ,۱.۷۷۹۷ ,۱.۷۷۳۶ ,۱.۷۷۳۴ ,۱.۷۷۰۸ ,۱.۷۶۷۵ ,۱.۷۳۹۹ ,۱.۷۵۸۱ ,۱.۷۳۷۲ ,۱.۷۳۸۳ ,۱.۷۶۴۱ ,۱.۷۵۱۳ ,۱.۷۳۹۲ ,۱.۷۲۶۱ ,۱.۷۲۹۷ ,۱.۷۳۰۹ ,۱.۷۳۶۹ ,۱.۷۴۰۸ ,۱.۷۴۰۸ ,۱.۷۳۳۶ ,۱.۷۳۳۸ ,۱.۷۲۵۶ ,۱.۷۳۲۹ ,۱.۷۳۲۵ ,۱.۷۴۵۰ ,۱.۷۳۶۳ ,۱.۷۴۲۲ ,۱.۷۲۸۶ ,۱.۷۳۶۰ ,۱.۷۶۰۵ ,۱.۷۴۹۷ ,۱.۷۴۶۲ ,۱.۷۵۸۹ ,۱.۷۵۹۲ ,۱.۷۴۹۳ ,۱.۷۳۵۹ ,۱.۷۱۹۳ ,۱.۷۲۴۵ ,۱.۷۱۹۴ ,۱.۷۰۶۸ ,۱.۶۹۷۸ ,۱.۶۸۹۹ ,۱.۶۹۳۳ ,۱.۷۰۷۳ ,۱.۷۱۲۵ ,۱.۶۹۸۶ ,۱.۶۹۸۹ ,۱.۶۹۸۴ ,۱.۶۹۲۹ ,۱.۶۹۸۴