رمز ارز مارکت
هر چیزی در مورد کریپتوکارنسی از آموزش تا خرید وفروش رمز ارز

قیمت ارزهای دیجیتال

قیمت ارزهای دیجیتال

# ارز دیجیتال قیمت قیمت ریالی حجم بازار معاملات روزانه ارز در دسترس روزانه نمودار هفتگی
۱
Bitcoin
$۶۶,۷۶۷.۰۰ ۰
تومان
۱,۳۱۵.۵۰
میلیون دلار
۸۰.۳۲
میلیون دلار
۱۹.۶۵
میلیارد BTC
۵.۲۰% ۵۶۱۱۶.۳۵ ,۵۶۳۸۶.۷۲ ,۵۶۱۰۴.۱۳ ,۵۶۲۷۵.۶۱ ,۵۶۶۴۳.۱۳ ,۵۶۵۸۱.۵۴ ,۵۶۵۴۱.۳۹ ,۵۶۹۹۶.۵۲ ,۵۷۱۰۶.۰۵ ,۵۶۹۰۰.۳۱ ,۵۶۷۶۵.۱۳ ,۵۷۰۵۱.۶۳ ,۵۶۸۴۱.۹۴ ,۵۷۱۲۸.۷۰ ,۵۷۴۴۲.۸۶ ,۵۶۷۳۷.۹۴ ,۵۶۶۵۰.۰۳ ,۵۶۹۱۸.۴۵ ,۵۷۰۰۳.۵۳ ,۵۶۹۹۴.۹۲ ,۵۶۸۵۷.۶۱ ,۵۶۹۵۱.۸۶ ,۵۶۹۵۸.۱۶ ,۵۷۲۲۷.۴۶ ,۵۷۱۱۶.۶۴ ,۵۷۱۳۵.۴۸ ,۵۸۱۲۳.۲۴ ,۵۹۵۰۸.۸۹ ,۵۹۳۲۵.۳۷ ,۵۹۲۶۶.۱۸ ,۵۸۹۸۳.۹۵ ,۵۹۳۹۷.۸۹ ,۶۰۴۶۵.۳۸ ,۶۱۱۴۲.۹۹ ,۶۰۹۲۵.۱۱ ,۶۲۴۹۶.۷۱ ,۶۱۲۳۶.۵۷ ,۶۱۲۰۳.۷۹ ,۶۱۰۰۶.۴۶ ,۶۰۴۲۶.۴۰ ,۶۰۵۰۴.۱۰ ,۶۱۳۴۸.۳۹ ,۶۲۵۱۸.۵۸ ,۶۱۳۵۳.۴۲ ,۶۱۳۵۴.۹۶ ,۶۱۷۵۳.۲۱ ,۶۱۵۹۴.۴۴ ,۶۲۴۹۴.۳۵ ,۶۲۳۲۷.۵۹ ,۶۲۹۳۸.۷۱ ,۶۲۷۱۳.۹۱ ,۶۲۷۹۱.۵۸ ,۶۲۷۹۴.۲۷ ,۶۲۷۰۱.۹۸ ,۶۲۹۳۵.۷۷ ,۶۲۶۵۶.۳۷ ,۶۲۹۴۶.۰۰ ,۶۲۸۶۴.۰۷ ,۶۲۸۹۴.۷۴ ,۶۲۲۰۲.۷۷ ,۶۰۹۹۰.۴۸ ,۶۰۵۸۵.۳۶ ,۶۱۶۲۱.۶۸ ,۶۲۱۸۳.۰۵ ,۶۱۲۴۸.۹۴ ,۶۱۲۵۴.۵۴ ,۶۱۲۰۰.۷۰ ,۶۱۵۰۸.۷۱ ,۶۱۲۱۱.۷۵ ,۶۰۹۲۴.۷۰ ,۶۱۱۶۲.۴۳ ,۶۱۴۸۸.۶۴ ,۶۱۳۳۳.۴۳ ,۶۱۵۴۲.۷۹ ,۶۱۴۷۹.۲۴ ,۶۱۹۲۳.۵۷ ,۶۲۱۹۶.۵۵ ,۶۲۰۵۹.۲۶ ,۶۱۹۰۶.۵۲ ,۶۲۲۳۰.۱۰ ,۶۲۴۵۹.۴۴ ,۶۱۹۴۰.۷۶ ,۶۱۲۶۹.۶۳ ,۶۱۴۳۸.۷۰ ,۶۱۹۰۶.۵۳ ,۶۲۳۷۲.۷۸ ,۶۲۲۱۶.۷۷ ,۶۳۱۳۶.۳۰ ,۶۲۶۱۶.۵۴ ,۶۲۴۸۰.۷۰ ,۶۲۴۱۷.۵۷ ,۶۲۳۷۹.۳۲ ,۶۲۰۷۱.۰۱ ,۶۲۰۹۱.۰۱ ,۶۲۳۶۰.۱۸ ,۶۲۱۰۰.۱۰ ,۶۲۰۵۹.۸۳ ,۶۲۱۳۹.۷۳ ,۶۲۰۵۵.۵۲ ,۶۲۰۸۷.۱۳ ,۶۱۸۲۶.۵۷ ,۶۱۹۴۰.۲۲ ,۶۱۹۹۵.۴۹ ,۶۲۱۵۲.۹۹ ,۶۲۰۰۰.۲۰ ,۶۱۹۵۴.۰۰ ,۶۱۸۴۵.۴۱ ,۶۱۸۲۵.۲۴ ,۶۱۸۲۹.۱۲ ,۶۲۰۷۲.۷۴ ,۶۲۱۳۹.۱۳ ,۶۱۹۳۸.۱۶ ,۶۱۹۰۵.۶۱ ,۶۱۸۵۵.۹۷ ,۶۲۰۶۷.۸۷ ,۶۱۸۰۵.۶۴ ,۶۱۸۱۰.۰۰ ,۶۱۸۰۴.۲۲ ,۶۱۹۵۷.۸۳ ,۶۲۰۵۰.۵۰ ,۶۱۹۴۳.۱۸ ,۶۱۹۲۲.۴۷ ,۶۱۶۸۰.۸۲ ,۶۱۶۴۲.۵۴ ,۶۱۷۸۱.۳۷ ,۶۱۶۹۰.۲۹ ,۶۱۸۳۵.۱۲ ,۶۲۲۸۲.۹۳ ,۶۲۳۰۴.۴۴ ,۶۲۲۰۷.۵۴ ,۶۲۲۵۸.۱۴ ,۶۲۸۴۹.۶۰ ,۶۲۵۹۵.۲۲ ,۶۲۸۶۹.۹۶ ,۶۲۷۲۱.۵۲ ,۶۲۸۰۴.۷۹ ,۶۲۸۲۳.۳۵ ,۶۲۷۵۳.۶۵ ,۶۳۰۵۳.۱۱ ,۶۳۲۶۹.۷۱ ,۶۳۵۸۱.۰۶ ,۶۳۷۸۲.۶۳ ,۶۳۴۴۱.۲۵ ,۶۳۶۴۷.۲۴ ,۶۳۴۲۷.۴۸ ,۶۳۶۶۰.۶۸ ,۶۴۰۲۵.۴۳ ,۶۵۳۳۲.۱۳ ,۶۵۳۴۳.۴۹ ,۶۴۹۵۸.۵۱ ,۶۵۱۹۵.۴۶ ,۶۵۱۴۹.۹۴ ,۶۵۰۹۸.۳۰ ,۶۶۲۸۹.۰۹ ,۶۶۴۶۵.۷۸ ,۶۶۴۵۳.۴۶ ,۶۶۹۷۹.۹۴ ,۶۶۵۹۹.۴۹ ,۶۷۳۵۵.۱۵ ,۶۷۴۳۹.۵۶ ,۶۷۳۰۰.۰۳ ,۶۷۹۷۸.۶۳ ,۶۸۳۳۹.۶۵ ,۶۸۰۷۸.۶۳ ,۶۸۷۶۲.۲۵ ,۶۸۲۶۰.۸۹ ,۶۸۱۹۰.۸۶ ,۶۷۳۴۷.۷۱
۲
Ethereum
$۳,۷۰۶.۳۲ ۰
تومان
۴۴۷.۱۰
میلیون دلار
۳۶.۲۷
میلیون دلار
۱۲۰.۱۳
میلیارد ETH
۶.۹۲% ۳۲۲۰.۹۲ ,۳۲۳۵.۸۹ ,۳۲۱۹.۵۶ ,۳۲۲۱.۸۶ ,۳۲۵۳.۹۸ ,۳۲۶۱.۶۶ ,۳۲۵۶.۳۵ ,۳۲۶۷.۱۸ ,۳۲۷۴.۲۵ ,۳۲۶۰.۸۹ ,۳۲۳۲.۵۰ ,۳۲۳۵.۸۶ ,۳۲۱۷.۹۶ ,۳۲۳۸.۲۱ ,۳۲۵۰.۴۶ ,۳۲۴۱.۲۵ ,۳۲۴۴.۴۷ ,۳۲۵۲.۵۳ ,۳۲۴۳.۷۳ ,۳۲۵۰.۲۲ ,۳۲۳۸.۳۶ ,۳۲۴۵.۸۱ ,۳۲۴۸.۵۵ ,۳۲۶۸.۸۹ ,۳۲۵۴.۵۰ ,۳۲۵۷.۲۹ ,۳۳۰۳.۴۹ ,۳۳۴۲.۱۷ ,۳۳۵۷.۷۵ ,۳۳۴۸.۴۸ ,۳۲۹۶.۳۹ ,۳۳۱۴.۷۷ ,۳۳۵۵.۲۵ ,۳۳۷۳.۸۵ ,۳۳۴۸.۱۵ ,۳۴۴۵.۷۲ ,۳۳۴۴.۸۲ ,۳۳۲۵.۳۷ ,۳۲۹۷.۴۷ ,۳۳۰۱.۴۰ ,۳۳۲۵.۵۴ ,۳۳۴۳.۴۳ ,۳۳۸۰.۳۸ ,۳۴۴۰.۷۸ ,۳۴۱۸.۵۷ ,۳۴۰۹.۱۰ ,۳۴۱۲.۱۹ ,۳۴۶۳.۷۹ ,۳۴۶۴.۵۵ ,۳۴۶۷.۶۹ ,۳۴۷۰.۰۶ ,۳۴۷۴.۹۹ ,۳۴۶۹.۴۱ ,۳۴۷۴.۵۰ ,۳۵۱۲.۲۵ ,۳۴۷۳.۳۱ ,۳۴۸۳.۲۸ ,۳۴۶۱.۵۸ ,۳۴۶۸.۱۱ ,۳۴۴۱.۰۸ ,۳۳۷۶.۷۶ ,۳۳۶۲.۰۱ ,۳۴۰۳.۷۶ ,۳۴۰۷.۷۷ ,۳۳۴۲.۸۹ ,۳۳۳۰.۶۵ ,۳۳۴۱.۸۳ ,۳۳۷۴.۷۳ ,۳۳۷۶.۱۰ ,۳۳۶۴.۱۰ ,۳۳۷۲.۶۶ ,۳۳۷۸.۷۰ ,۳۳۷۱.۳۸ ,۳۳۸۶.۹۳ ,۳۳۷۰.۱۷ ,۳۴۳۳.۸۲ ,۳۴۳۱.۲۵ ,۳۴۱۱.۹۵ ,۳۴۱۴.۹۳ ,۳۴۳۶.۶۶ ,۳۴۳۷.۹۸ ,۳۴۱۶.۲۶ ,۳۳۸۴.۳۷ ,۳۳۸۹.۰۹ ,۳۴۱۹.۲۱ ,۳۴۳۰.۲۹ ,۳۴۲۵.۵۷ ,۳۴۵۵.۷۷ ,۳۴۲۸.۵۰ ,۳۴۳۴.۹۲ ,۳۴۳۳.۱۱ ,۳۴۶۰.۰۴ ,۳۴۳۸.۹۷ ,۳۴۳۴.۵۷ ,۳۴۴۵.۵۰ ,۳۴۳۳.۸۹ ,۳۴۲۲.۲۱ ,۳۴۴۲.۱۵ ,۳۴۳۴.۸۹ ,۳۴۲۳.۰۶ ,۳۴۰۲.۳۲ ,۳۴۰۹.۷۸ ,۳۴۱۴.۷۲ ,۳۴۲۶.۱۱ ,۳۴۲۲.۹۳ ,۳۴۱۴.۸۲ ,۳۴۱۸.۹۹ ,۳۴۲۰.۸۶ ,۳۴۱۹.۰۱ ,۳۴۳۲.۶۱ ,۳۴۳۲.۰۰ ,۳۴۱۲.۰۰ ,۳۴۱۰.۵۶ ,۳۴۰۷.۳۵ ,۳۴۲۱.۸۹ ,۳۴۳۱.۱۵ ,۳۴۳۰.۲۵ ,۳۴۱۸.۸۳ ,۳۴۳۰.۲۷ ,۳۴۴۱.۴۶ ,۳۴۲۵.۵۷ ,۳۴۱۷.۰۴ ,۳۳۹۷.۹۵ ,۳۳۹۶.۵۱ ,۳۴۰۸.۶۱ ,۳۴۰۱.۳۵ ,۳۴۱۲.۸۰ ,۳۴۲۸.۶۱ ,۳۴۲۸.۶۴ ,۳۴۲۳.۴۳ ,۳۴۲۸.۸۶ ,۳۴۷۷.۸۷ ,۳۴۶۳.۵۵ ,۳۴۷۳.۰۰ ,۳۴۶۵.۹۹ ,۳۴۶۸.۴۵ ,۳۴۷۷.۹۸ ,۳۴۶۷.۴۸ ,۳۴۸۷.۱۹ ,۳۴۷۱.۲۶ ,۳۴۸۱.۱۷ ,۳۴۹۳.۸۳ ,۳۴۶۹.۶۳ ,۳۴۸۶.۰۰ ,۳۴۶۵.۸۶ ,۳۴۷۳.۰۹ ,۳۴۸۰.۱۱ ,۳۵۳۲.۲۸ ,۳۵۲۷.۲۳ ,۳۴۹۵.۲۳ ,۳۵۱۰.۷۳ ,۳۵۰۸.۶۹ ,۳۴۹۱.۱۲ ,۳۵۳۹.۲۷ ,۳۵۶۴.۵۶ ,۳۵۵۳.۰۶ ,۳۵۴۸.۹۶ ,۳۵۷۱.۷۰ ,۳۵۹۷.۱۷ ,۳۵۸۶.۴۵ ,۳۵۷۵.۹۰ ,۳۶۱۱.۷۴ ,۳۶۳۳.۷۷ ,۳۶۳۲.۰۶ ,۳۶۵۸.۸۶ ,۳۶۲۸.۳۷ ,۳۶۹۰.۲۹ ,۳۶۹۳.۰۷
۳
Tether
$۰.۹۹۹۸ ۰
تومان
۱۰۰.۲۳
میلیون دلار
۱۰۷.۴۱
میلیون دلار
۱۰۰.۰۴
میلیون USDT
-۰.۰۸% ۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۸۷ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۷۶ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۴۴ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۲۵ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۷۵ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۱۷ ,۰.۹۹۷۹ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۱۳ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۱۲ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۱۷ ,۰.۹۹۶۶ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۸۹ ,۱.۰۰۲۸ ,۱.۰۰۲۱ ,۰.۹۹۸۶ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۱۵ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۸۹ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۱۲ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۱۴ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۸۵ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۸۸ ,۱.۰۰۱۱ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۱۳ ,۰.۹۹۸۷ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۳۸ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۳۲ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۱۲ ,۰.۹۹۹۱
۴
BNB
$۴۲۲.۹۷ ۰
تومان
۶۵.۲۹
میلیون دلار
۲.۹۴
میلیون دلار
۱۵۳.۸۶
میلیارد BNB
۲.۰۳% ۳۹۸.۸۷ ,۳۹۸.۹۸ ,۳۹۶.۳۷ ,۳۹۷.۷۶ ,۳۹۸.۹۸ ,۳۹۹.۰۱ ,۳۹۹.۲۶ ,۳۹۸.۳۱ ,۳۹۷.۸۲ ,۳۹۵.۱۶ ,۳۹۳.۴۱ ,۳۹۴.۱۰ ,۳۹۱.۹۱ ,۳۹۵.۰۳ ,۳۹۵.۰۳ ,۳۹۴.۸۵ ,۳۹۵.۱۵ ,۳۹۵.۷۶ ,۳۹۵.۲۹ ,۳۹۵.۳۳ ,۳۹۵.۰۱ ,۳۹۶.۸۴ ,۳۹۶.۰۹ ,۳۹۷.۸۷ ,۳۹۷.۸۲ ,۳۹۸.۱۳ ,۴۰۱.۵۶ ,۴۰۵.۷۳ ,۴۱۳.۸۴ ,۴۰۹.۶۶ ,۴۰۵.۹۹ ,۴۰۷.۸۸ ,۴۱۳.۰۷ ,۴۱۶.۵۵ ,۴۱۳.۰۲ ,۴۲۳.۰۸ ,۴۱۱.۱۱ ,۴۱۱.۱۱ ,۴۰۹.۱۷ ,۴۰۹.۵۸ ,۴۱۰.۱۰ ,۴۱۲.۱۳ ,۴۱۵.۵۲ ,۴۱۵.۳۰ ,۴۱۳.۸۸ ,۴۱۲.۱۰ ,۴۱۳.۵۷ ,۴۱۵.۳۱ ,۴۱۴.۹۹ ,۴۱۴.۷۰ ,۴۱۵.۱۷ ,۴۱۴.۹۱ ,۴۱۰.۹۹ ,۴۱۳.۰۴ ,۴۱۰.۵۲ ,۴۰۸.۶۶ ,۴۱۰.۳۰ ,۴۰۷.۳۶ ,۴۰۷.۵۴ ,۴۰۷.۳۳ ,۴۰۳.۱۰ ,۴۰۳.۵۶ ,۴۰۶.۲۴ ,۴۰۶.۸۲ ,۴۰۲.۱۹ ,۳۹۶.۶۱ ,۳۹۹.۷۹ ,۴۰۳.۸۰ ,۴۰۳.۵۸ ,۴۰۵.۶۶ ,۴۰۵.۵۵ ,۴۰۷.۱۳ ,۴۰۵.۵۲ ,۴۰۵.۰۱ ,۴۰۲.۹۱ ,۴۰۶.۶۱ ,۴۰۸.۱۷ ,۴۰۷.۳۶ ,۴۰۶.۳۵ ,۴۰۵.۷۷ ,۴۰۷.۴۰ ,۴۰۵.۲۵ ,۴۰۱.۶۰ ,۴۰۳.۶۸ ,۴۰۵.۸۸ ,۴۰۶.۷۹ ,۴۰۶.۴۱ ,۴۰۹.۳۸ ,۴۰۶.۴۲ ,۴۰۷.۲۳ ,۴۰۷.۵۴ ,۴۱۰.۲۲ ,۴۰۷.۹۹ ,۴۰۹.۴۳ ,۴۱۱.۸۶ ,۴۱۱.۲۶ ,۴۰۹.۹۷ ,۴۰۹.۵۸ ,۴۰۹.۷۳ ,۴۰۹.۴۰ ,۴۰۷.۳۴ ,۴۰۸.۱۳ ,۴۰۸.۷۹ ,۴۱۱.۰۵ ,۴۱۱.۵۲ ,۴۰۹.۶۵ ,۴۰۸.۴۵ ,۴۰۷.۶۸ ,۴۰۸.۰۹ ,۴۰۹.۸۰ ,۴۱۰.۱۳ ,۴۰۸.۷۶ ,۴۰۹.۱۵ ,۴۰۸.۹۷ ,۴۱۰.۸۴ ,۴۱۰.۹۷ ,۴۱۰.۳۳ ,۴۰۹.۶۹ ,۴۱۰.۲۹ ,۴۱۱.۹۲ ,۴۱۱.۴۳ ,۴۱۱.۵۷ ,۴۰۷.۹۵ ,۴۰۷.۷۱ ,۴۱۱.۸۳ ,۴۱۱.۹۲ ,۴۱۳.۰۶ ,۴۱۳.۵۳ ,۴۱۳.۰۵ ,۴۱۳.۳۲ ,۴۱۴.۰۰ ,۴۱۵.۹۱ ,۴۱۴.۵۲ ,۴۱۴.۲۸ ,۴۱۳.۶۵ ,۴۱۴.۴۹ ,۴۱۶.۱۱ ,۴۱۴.۰۳ ,۴۱۴.۲۰ ,۴۱۲.۱۳ ,۴۱۴.۷۸ ,۴۱۵.۰۱ ,۴۱۴.۶۰ ,۴۱۵.۲۲ ,۴۱۴.۷۴ ,۴۱۵.۲۵ ,۴۱۷.۲۴ ,۴۲۲.۴۹ ,۴۲۱.۶۵ ,۴۱۸.۵۷ ,۴۱۸.۶۹ ,۴۱۸.۷۶ ,۴۱۵.۹۶ ,۴۱۸.۳۵ ,۴۱۹.۶۷ ,۴۱۷.۱۴ ,۴۱۴.۳۲ ,۴۱۴.۶۰ ,۴۱۶.۶۶ ,۴۱۷.۶۸ ,۴۱۶.۷۹ ,۴۱۹.۴۳ ,۴۱۸.۹۹ ,۴۲۱.۱۹ ,۴۲۱.۷۵ ,۴۱۸.۴۲ ,۴۲۱.۲۶ ,۴۲۳.۲۲
۵
Solana
$۱۳۱.۸۸ ۰
تومان
۵۸.۵۹
میلیون دلار
۵.۲۴
میلیون دلار
۴۴۲.۳۲
میلیارد SOL
۲.۳۳% ۱۰۹.۸۵ ,۱۱۰.۴۰ ,۱۱۱.۸۴ ,۱۱۱.۴۱ ,۱۱۰.۲۱ ,۱۰۹.۳۳ ,۱۱۰.۳۵ ,۱۱۱.۲۳ ,۱۱۰.۷۴ ,۱۱۰.۹۴ ,۱۱۱.۳۹ ,۱۱۱.۶۴ ,۱۱۱.۳۲ ,۱۱۱.۲۴ ,۱۱۰.۲۱ ,۱۰۹.۳۱ ,۱۰۷.۲۶ ,۱۰۶.۷۴ ,۱۰۶.۸۰ ,۱۰۷.۱۰ ,۱۰۸.۱۴ ,۱۰۸.۵۰ ,۱۰۸.۷۰ ,۱۰۸.۷۰ ,۱۰۸.۳۵ ,۱۰۸.۸۲ ,۱۰۷.۹۸ ,۱۰۷.۹۷ ,۱۰۷.۷۹ ,۱۰۸.۷۹ ,۱۰۸.۶۴ ,۱۰۸.۸۲ ,۱۱۰.۰۴ ,۱۱۰.۹۸ ,۱۱۱.۷۵ ,۱۱۲.۴۴ ,۱۱۱.۶۵ ,۱۱۱.۴۱ ,۱۱۲.۶۸ ,۱۱۱.۵۰ ,۱۱۲.۸۰ ,۱۱۶.۱۶ ,۱۱۱.۸۴ ,۱۱۲.۹۳ ,۱۱۱.۷۴ ,۱۱۲.۰۹ ,۱۱۵.۴۳ ,۱۱۶.۲۳ ,۱۱۷.۷۵ ,۱۱۹.۵۰ ,۱۲۲.۹۹ ,۱۲۱.۷۷ ,۱۲۳.۲۳ ,۱۲۳.۱۴ ,۱۲۴.۲۷ ,۱۲۲.۹۴ ,۱۲۵.۵۲ ,۱۳۱.۳۰ ,۱۲۹.۱۱ ,۱۲۸.۹۰ ,۱۲۹.۷۳ ,۱۲۹.۴۶ ,۱۳۲.۹۱ ,۱۳۱.۸۰ ,۱۳۲.۱۸ ,۱۳۰.۰۱ ,۱۲۷.۵۰ ,۱۲۶.۷۳ ,۱۳۰.۱۲ ,۱۳۰.۹۶ ,۱۲۷.۰۰ ,۱۲۴.۲۴ ,۱۲۵.۵۰ ,۱۳۰.۵۶ ,۱۳۵.۷۱ ,۱۳۳.۸۸ ,۱۳۴.۷۰ ,۱۳۵.۷۰ ,۱۳۴.۲۶ ,۱۳۳.۴۶ ,۱۳۲.۱۸ ,۱۳۲.۲۹ ,۱۳۳.۸۲ ,۱۳۴.۲۷ ,۱۳۴.۹۰ ,۱۳۴.۳۰ ,۱۳۴.۲۲ ,۱۳۲.۳۴ ,۱۳۰.۹۸ ,۱۳۰.۰۱ ,۱۳۲.۳۱ ,۱۳۲.۹۱ ,۱۳۰.۸۹ ,۱۳۰.۵۸ ,۱۳۰.۴۰ ,۱۳۰.۸۷ ,۱۲۹.۹۶ ,۱۳۰.۷۰ ,۱۲۸.۹۴ ,۱۲۹.۵۵ ,۱۳۰.۱۳ ,۱۳۰.۳۰ ,۱۲۸.۹۳ ,۱۲۹.۳۵ ,۱۲۸.۹۳ ,۱۳۰.۰۶ ,۱۲۸.۳۷ ,۱۲۸.۵۹ ,۱۲۸.۹۸ ,۱۳۰.۰۲ ,۱۲۹.۷۲ ,۱۲۸.۱۸ ,۱۲۸.۱۶ ,۱۲۸.۰۱ ,۱۲۸.۱۴ ,۱۲۹.۳۲ ,۱۳۰.۵۵ ,۱۲۹.۰۴ ,۱۲۸.۸۳ ,۱۲۸.۶۹ ,۱۲۹.۸۸ ,۱۲۹.۴۰ ,۱۳۰.۲۷ ,۱۲۸.۹۹ ,۱۳۰.۱۷ ,۱۳۰.۰۲ ,۱۲۹.۸۰ ,۱۲۹.۲۲ ,۱۲۷.۱۷ ,۱۲۶.۵۶ ,۱۳۰.۱۴ ,۱۲۹.۱۸ ,۱۲۹.۲۰ ,۱۲۸.۱۹ ,۱۲۸.۷۳ ,۱۲۸.۸۲ ,۱۲۹.۴۱ ,۱۲۹.۸۶ ,۱۳۰.۴۹ ,۱۳۰.۶۴ ,۱۳۰.۱۲ ,۱۲۹.۹۵ ,۱۳۰.۱۷ ,۱۳۰.۷۷ ,۱۳۰.۳۱ ,۱۲۹.۸۲ ,۱۳۰.۳۸ ,۱۳۰.۱۴ ,۱۲۸.۸۲ ,۱۲۹.۸۵ ,۱۲۹.۱۱ ,۱۲۹.۱۵ ,۱۲۹.۳۷ ,۱۳۱.۷۷ ,۱۳۴.۴۷ ,۱۳۱.۳۸ ,۱۳۲.۶۴ ,۱۳۳.۰۳ ,۱۳۱.۰۰ ,۱۳۲.۰۷ ,۱۳۲.۱۰ ,۱۳۰.۱۰ ,۱۲۸.۳۱ ,۱۲۹.۹۱ ,۱۳۰.۰۶ ,۱۲۹.۸۰ ,۱۳۰.۱۴ ,۱۳۱.۰۰
۶
Lido Staked Ether
$۳,۶۹۳.۲۴ ۰
تومان
۳۶.۵۵
میلیون دلار
۵۴.۴۶
میلیارد دلار
۹.۸۵
میلیارد STETH
۶.۶۱% ۳۱۶۵.۰۶ ,۳۲۲۳.۲۵ ,۳۲۵۰.۹۹ ,۳۲۰۴.۵۹ ,۳۲۱۳.۹۸ ,۳۲۱۸.۹۴ ,۳۲۳۱.۲۴ ,۳۲۱۶.۲۱ ,۳۲۱۸.۰۳ ,۳۲۵۰.۶۱ ,۳۲۵۶.۲۲ ,۳۲۵۵.۱۴ ,۳۲۷۱.۹۰ ,۳۲۷۳.۲۹ ,۳۲۵۸.۳۴ ,۳۲۳۳.۵۵ ,۳۲۳۱.۹۳ ,۳۲۱۷.۵۱ ,۳۲۳۶.۳۲ ,۳۲۵۵.۸۷ ,۳۲۴۳.۵۶ ,۳۲۴۵.۷۷ ,۳۲۵۰.۱۲ ,۳۲۴۱.۸۱ ,۳۲۴۷.۲۴ ,۳۲۳۴.۶۳ ,۳۲۴۲.۵۲ ,۳۲۴۷.۶۱ ,۳۲۶۴.۷۷ ,۳۲۵۲.۰۹ ,۳۲۵۳.۰۸ ,۳۳۰۱.۸۰ ,۳۳۳۵.۹۸ ,۳۳۴۹.۵۰ ,۳۳۴۴.۱۳ ,۳۲۹۴.۹۹ ,۳۳۰۹.۶۷ ,۳۳۴۴.۳۸ ,۳۳۵۹.۰۱ ,۳۳۴۳.۸۴ ,۳۴۴۶.۱۰ ,۳۳۳۷.۴۰ ,۳۳۲۳.۳۲ ,۳۲۹۶.۷۵ ,۳۲۸۴.۱۳ ,۳۳۲۱.۱۹ ,۳۳۳۳.۷۸ ,۳۳۷۴.۴۷ ,۳۴۴۵.۹۲ ,۳۴۱۰.۰۱ ,۳۴۰۳.۸۳ ,۳۴۰۸.۵۳ ,۳۴۳۹.۱۱ ,۳۴۷۱.۶۷ ,۳۴۶۰.۶۴ ,۳۴۶۸.۳۰ ,۳۴۷۴.۶۲ ,۳۴۶۵.۹۵ ,۳۴۶۸.۹۲ ,۳۵۰۶.۱۷ ,۳۴۶۷.۷۶ ,۳۴۷۸.۵۹ ,۳۴۵۹.۲۷ ,۳۴۶۰.۷۱ ,۳۴۳۵.۲۵ ,۳۳۷۹.۵۴ ,۳۳۶۳.۶۷ ,۳۳۹۸.۳۲ ,۳۳۹۴.۴۲ ,۳۳۴۵.۶۳ ,۳۳۲۱.۵۸ ,۳۳۳۵.۹۷ ,۳۳۷۳.۸۲ ,۳۳۷۳.۰۸ ,۳۳۶۳.۷۸ ,۳۳۶۶.۲۷ ,۳۳۷۲.۷۸ ,۳۳۶۲.۵۷ ,۳۳۸۱.۷۱ ,۳۳۶۳.۸۲ ,۳۴۲۱.۵۱ ,۳۴۲۴.۵۹ ,۳۴۰۶.۹۴ ,۳۴۰۸.۲۳ ,۳۴۱۸.۶۰ ,۳۴۳۰.۳۸ ,۳۴۱۱.۲۸ ,۳۳۸۳.۳۴ ,۳۳۸۴.۶۷ ,۳۴۱۲.۵۴ ,۳۴۲۵.۹۹ ,۳۴۲۵.۸۱ ,۳۴۴۸.۲۰ ,۳۴۲۲.۳۵ ,۳۴۴۰.۳۹ ,۳۴۲۷.۵۱ ,۳۴۵۲.۵۰ ,۳۴۳۴.۰۴ ,۳۴۳۶.۷۷ ,۳۴۳۶.۵۱ ,۳۴۲۶.۳۱ ,۳۴۱۷.۴۵ ,۳۴۳۵.۳۸ ,۳۴۲۹.۵۷ ,۳۴۱۶.۱۶ ,۳۳۹۳.۳۳ ,۳۴۰۵.۲۹ ,۳۴۱۰.۴۰ ,۳۴۲۱.۱۶ ,۳۴۱۱.۸۳ ,۳۴۱۱.۳۲ ,۳۴۱۶.۲۵ ,۳۴۱۳.۸۷ ,۳۴۱۴.۲۱ ,۳۴۲۴.۴۶ ,۳۴۲۵.۶۶ ,۳۴۰۸.۳۵ ,۳۴۰۶.۰۴ ,۳۴۰۳.۸۷ ,۳۴۱۶.۷۲ ,۳۴۲۵.۵۹ ,۳۴۲۵.۶۸ ,۳۴۱۴.۳۳ ,۳۴۲۲.۴۰ ,۳۴۳۸.۲۸ ,۳۴۲۱.۷۴ ,۳۴۱۲.۵۸ ,۳۳۹۳.۹۰ ,۳۳۹۲.۷۳ ,۳۴۰۴.۰۸ ,۳۳۹۷.۳۰ ,۳۴۰۷.۳۰ ,۳۴۱۹.۴۹ ,۳۴۲۳.۶۳ ,۳۴۱۸.۸۸ ,۳۴۲۲.۷۴ ,۳۴۶۶.۵۵ ,۳۴۶۱.۶۰ ,۳۴۶۸.۴۳ ,۳۴۶۲.۳۲ ,۳۴۶۳.۹۸ ,۳۴۷۲.۰۹ ,۳۴۶۱.۴۸ ,۳۴۷۷.۹۴ ,۳۴۸۲.۸۲ ,۳۴۷۶.۷۶ ,۳۴۸۸.۵۴ ,۳۴۶۱.۴۷ ,۳۴۸۱.۱۹ ,۳۴۶۰.۷۸ ,۳۴۶۶.۳۳ ,۳۴۷۷.۹۶ ,۳۵۲۴.۱۵ ,۳۵۱۹.۰۵ ,۳۴۹۱.۲۵ ,۳۵۰۶.۹۶ ,۳۵۰۱.۴۸ ,۳۴۸۹.۰۹ ,۳۵۳۳.۷۶ ,۳۵۵۳.۸۶ ,۳۵۴۷.۰۸ ,۳۵۳۷.۸۳ ,۳۵۶۹.۶۶ ,۳۵۸۷.۱۰ ,۳۵۷۴.۱۸ ,۳۵۶۷.۷۱ ,۳۶۰۳.۰۹
۷
XRP
$۰.۶۴۰۳ ۰
تومان
۳۵.۱۵
میلیون دلار
۴.۲۶
میلیون دلار
۵۴.۶۶
میلیون XRP
۲.۳۲% ۰.۵۵۵۰ ,۰.۵۵۴۴ ,۰.۵۵۲۵ ,۰.۵۵۳۷ ,۰.۵۶۲۵ ,۰.۵۵۹۵ ,۰.۵۵۹۹ ,۰.۵۵۷۵ ,۰.۵۶۳۴ ,۰.۵۶۰۲ ,۰.۵۶۳۹ ,۰.۵۶۴۱ ,۰.۵۷۲۱ ,۰.۵۷۷۷ ,۰.۵۹۴۶ ,۰.۵۸۰۴ ,۰.۵۸۲۹ ,۰.۵۸۸۶ ,۰.۵۸۶۷ ,۰.۵۸۱۸ ,۰.۵۸۵۷ ,۰.۵۸۳۷ ,۰.۵۷۹۲ ,۰.۵۸۲۰ ,۰.۵۷۸۵ ,۰.۵۷۷۹ ,۰.۵۸۳۷ ,۰.۵۹۰۴ ,۰.۵۸۷۵ ,۰.۵۸۶۷ ,۰.۵۸۲۲ ,۰.۵۸۴۰ ,۰.۵۸۶۹ ,۰.۵۹۲۱ ,۰.۵۸۶۷ ,۰.۶۰۵۲ ,۰.۵۶۵۳ ,۰.۵۶۸۵ ,۰.۵۶۵۹ ,۰.۵۷۰۴ ,۰.۵۷۲۳ ,۰.۵۷۴۰ ,۰.۵۷۵۹ ,۰.۵۷۰۹ ,۰.۵۷۸۷ ,۰.۵۷۸۳ ,۰.۵۸۴۳ ,۰.۵۹۲۱ ,۰.۵۹۳۷ ,۰.۵۹۸۴ ,۰.۵۹۳۳ ,۰.۵۹۷۰ ,۰.۵۹۵۰ ,۰.۵۹۹۹ ,۰.۵۹۷۱ ,۰.۵۹۶۰ ,۰.۶۰۴۴ ,۰.۶۰۱۰ ,۰.۶۰۳۷ ,۰.۶۰۷۳ ,۰.۵۹۷۹ ,۰.۶۰۳۳ ,۰.۶۱۰۵ ,۰.۶۰۸۲ ,۰.۵۹۱۷ ,۰.۵۸۴۵ ,۰.۵۸۵۷ ,۰.۵۹۴۲ ,۰.۵۹۲۲ ,۰.۵۹۰۷ ,۰.۵۹۲۲ ,۰.۵۹۴۸ ,۰.۵۹۱۶ ,۰.۵۸۹۴ ,۰.۵۸۴۶ ,۰.۵۹۰۶ ,۰.۵۹۳۸ ,۰.۵۹۳۵ ,۰.۵۸۹۴ ,۰.۵۹۲۶ ,۰.۵۹۲۹ ,۰.۵۹۲۴ ,۰.۵۸۶۵ ,۰.۵۸۸۷ ,۰.۵۹۳۶ ,۰.۵۹۵۵ ,۰.۵۹۵۰ ,۰.۵۹۹۳ ,۰.۵۹۶۷ ,۰.۶۰۱۰ ,۰.۶۰۱۰ ,۰.۶۱۲۵ ,۰.۶۲۱۵ ,۰.۶۳۰۷ ,۰.۶۳۲۰ ,۰.۶۲۹۸ ,۰.۶۲۵۶ ,۰.۶۲۵۲ ,۰.۶۲۸۴ ,۰.۶۳۲۱ ,۰.۶۳۲۴ ,۰.۶۳۲۹ ,۰.۶۳۸۴ ,۰.۶۴۶۱ ,۰.۶۴۱۵ ,۰.۶۳۳۷ ,۰.۶۳۰۴ ,۰.۶۲۹۴ ,۰.۶۲۷۸ ,۰.۶۳۳۵ ,۰.۶۳۴۸ ,۰.۶۳۱۵ ,۰.۶۳۴۸ ,۰.۶۳۷۸ ,۰.۶۴۳۶ ,۰.۶۳۳۶ ,۰.۶۳۴۴ ,۰.۶۳۰۷ ,۰.۶۳۵۴ ,۰.۶۳۸۷ ,۰.۶۳۴۱ ,۰.۶۲۸۹ ,۰.۶۱۳۲ ,۰.۶۱۴۶ ,۰.۶۱۹۱ ,۰.۶۱۹۱ ,۰.۶۲۳۶ ,۰.۶۲۵۸ ,۰.۶۲۶۹ ,۰.۶۱۹۷ ,۰.۶۲۳۲ ,۰.۶۲۷۱ ,۰.۶۲۳۳ ,۰.۶۲۷۱ ,۰.۶۲۷۳ ,۰.۶۲۷۳ ,۰.۶۲۸۸ ,۰.۶۲۸۷ ,۰.۶۲۶۷ ,۰.۶۲۱۱ ,۰.۶۲۹۳ ,۰.۶۳۳۰ ,۰.۶۳۳۶ ,۰.۶۳۲۶ ,۰.۶۲۶۲ ,۰.۶۳۷۳ ,۰.۶۳۹۶ ,۰.۶۴۱۷ ,۰.۶۳۹۰ ,۰.۶۴۵۳ ,۰.۶۶۱۲ ,۰.۶۵۳۹ ,۰.۶۵۱۶ ,۰.۶۵۸۳ ,۰.۶۶۲۷ ,۰.۶۵۴۲ ,۰.۶۴۳۸ ,۰.۶۴۷۸ ,۰.۶۵۶۰ ,۰.۶۵۳۴ ,۰.۶۵۰۷ ,۰.۶۵۳۱ ,۰.۶۴۹۹ ,۰.۶۵۳۴ ,۰.۶۶۴۴ ,۰.۶۵۹۱ ,۰.۶۵۳۵ ,۰.۶۴۰۷
۸
USDC
$۰.۹۹۹۶ ۰
تومان
۲۸.۹۶
میلیون دلار
۱۱.۷۵
میلیون دلار
۲۸.۹۰
میلیون USDC
۰.۰۴% ۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۱۷ ,۰.۹۹۸۴ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۸۲ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۲۱ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۷۴ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۸۷ ,۰.۹۹۸۷ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۳۶ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۶۴ ,۱.۰۰۳۱ ,۱.۰۰۴۵ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۱۴ ,۰.۹۹۶۹ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۸۷ ,۱.۰۰۱۵ ,۰.۹۸۵۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۸۶ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۱۵ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۸۷ ,۰.۹۹۸۴ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۱۱ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۷۴ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۷۱ ,۰.۹۹۸۹ ,۱.۰۰۱۱ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۵۲ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۰ ,۱.۰۰۱۵ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۸۴ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۸۵ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۸۵ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۱۴ ,۰.۹۹۸۶ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۸۳ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۸۴ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۹۱ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۸۱ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۸۷ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۶۸ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۷۵ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۳۲ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۱۱
۹
Cardano
$۰.۷۶۵۶ ۰
تومان
۲۷.۰۵
میلیون دلار
۱.۶۵
میلیون دلار
۳۵.۱۷
میلیون ADA
۰.۳۸% ۰.۶۲۴۳ ,۰.۶۲۳۱ ,۰.۶۱۶۱ ,۰.۶۱۸۸ ,۰.۶۲۳۶ ,۰.۶۲۳۴ ,۰.۶۲۰۰ ,۰.۶۲۴۸ ,۰.۶۲۶۱ ,۰.۶۲۲۶ ,۰.۶۱۶۳ ,۰.۶۱۵۶ ,۰.۶۱۰۷ ,۰.۶۲۲۷ ,۰.۶۲۷۵ ,۰.۶۲۳۳ ,۰.۶۲۴۱ ,۰.۶۲۶۷ ,۰.۶۲۴۳ ,۰.۶۲۴۹ ,۰.۶۲۱۱ ,۰.۶۲۰۴ ,۰.۶۱۷۴ ,۰.۶۲۲۴ ,۰.۶۱۹۳ ,۰.۶۱۹۲ ,۰.۶۲۷۴ ,۰.۶۳۷۸ ,۰.۶۳۷۸ ,۰.۶۳۶۶ ,۰.۶۳۰۱ ,۰.۶۲۹۱ ,۰.۶۳۵۵ ,۰.۶۴۲۸ ,۰.۶۳۸۶ ,۰.۶۵۰۳ ,۰.۶۲۶۰ ,۰.۶۱۸۹ ,۰.۶۱۷۶ ,۰.۶۲۲۳ ,۰.۶۲۷۱ ,۰.۶۲۹۹ ,۰.۶۳۰۸ ,۰.۶۳۱۳ ,۰.۶۴۵۳ ,۰.۶۴۱۹ ,۰.۶۴۲۲ ,۰.۶۵۴۴ ,۰.۶۶۲۴ ,۰.۶۸۱۶ ,۰.۶۸۳۲ ,۰.۶۹۳۵ ,۰.۶۹۴۶ ,۰.۷۰۰۳ ,۰.۶۹۰۵ ,۰.۶۹۰۹ ,۰.۶۹۷۷ ,۰.۶۹۱۸ ,۰.۶۹۴۰ ,۰.۶۸۲۷ ,۰.۶۶۸۴ ,۰.۶۶۵۷ ,۰.۶۷۸۱ ,۰.۶۷۸۵ ,۰.۶۶۱۲ ,۰.۶۴۸۸ ,۰.۶۵۴۴ ,۰.۶۶۹۸ ,۰.۶۷۲۳ ,۰.۶۷۳۶ ,۰.۶۷۴۶ ,۰.۶۷۴۸ ,۰.۶۶۸۱ ,۰.۶۶۸۶ ,۰.۶۶۴۹ ,۰.۶۷۱۵ ,۰.۶۸۰۲ ,۰.۶۸۵۷ ,۰.۶۸۴۶ ,۰.۶۸۴۶ ,۰.۶۸۷۶ ,۰.۶۸۶۳ ,۰.۶۷۸۳ ,۰.۶۷۸۸ ,۰.۶۸۹۹ ,۰.۶۸۹۵ ,۰.۶۹۰۸ ,۰.۶۹۴۰ ,۰.۶۹۳۹ ,۰.۶۹۸۷ ,۰.۷۱۷۷ ,۰.۷۴۸۸ ,۰.۷۵۶۳ ,۰.۷۵۸۸ ,۰.۷۵۶۷ ,۰.۷۵۶۵ ,۰.۷۴۹۴ ,۰.۷۴۳۴ ,۰.۷۳۱۶ ,۰.۷۴۶۵ ,۰.۷۲۶۸ ,۰.۷۳۲۲ ,۰.۷۳۳۶ ,۰.۷۴۲۴ ,۰.۷۴۳۹ ,۰.۷۳۰۴ ,۰.۷۳۱۸ ,۰.۷۳۰۶ ,۰.۷۳۳۹ ,۰.۷۴۲۴ ,۰.۷۴۱۷ ,۰.۷۳۲۰ ,۰.۷۳۳۷ ,۰.۷۳۶۶ ,۰.۷۴۱۸ ,۰.۷۳۰۹ ,۰.۷۳۲۵ ,۰.۷۳۳۸ ,۰.۷۳۷۱ ,۰.۷۴۰۳ ,۰.۷۲۹۰ ,۰.۷۲۸۴ ,۰.۷۱۵۳ ,۰.۷۲۶۰ ,۰.۷۲۴۵ ,۰.۷۲۱۳ ,۰.۷۲۶۴ ,۰.۷۲۸۳ ,۰.۷۲۸۵ ,۰.۷۲۱۶ ,۰.۷۲۵۰ ,۰.۷۳۱۸ ,۰.۷۲۹۳ ,۰.۷۲۶۵ ,۰.۷۲۵۸ ,۰.۷۲۴۹ ,۰.۷۲۸۲ ,۰.۷۳۱۴ ,۰.۷۲۷۶ ,۰.۷۳۱۳ ,۰.۷۳۷۰ ,۰.۷۴۹۰ ,۰.۷۵۳۷ ,۰.۷۴۵۹ ,۰.۷۶۴۹ ,۰.۷۸۷۳ ,۰.۷۸۵۳ ,۰.۷۹۲۷ ,۰.۷۹۱۵ ,۰.۷۷۹۵ ,۰.۷۸۴۶ ,۰.۷۸۱۹ ,۰.۷۷۲۹ ,۰.۷۸۶۳ ,۰.۷۸۸۶ ,۰.۷۷۷۱ ,۰.۷۷۲۵ ,۰.۷۷۴۳ ,۰.۷۷۹۸ ,۰.۷۶۹۸ ,۰.۷۷۱۳ ,۰.۷۷۲۶ ,۰.۷۷۱۲ ,۰.۷۷۲۹ ,۰.۷۷۸۳ ,۰.۷۶۵۷ ,۰.۷۶۹۳ ,۰.۷۶۱۴
۱۰
Dogecoin
$۰.۱۸۰۶ ۰
تومان
۲۶.۰۶
میلیون دلار
۸.۵۷
میلیون دلار
۱۴۳.۳۴
میلیون DOGE
۱۲.۴۸% ۰.۰۹۰۹ ,۰.۰۹۰۸ ,۰.۰۹۱۶ ,۰.۰۹۲۰ ,۰.۰۹۵۶ ,۰.۰۹۶۰ ,۰.۰۹۴۵ ,۰.۰۹۴۶ ,۰.۰۹۷۶ ,۰.۰۹۶۲ ,۰.۰۹۶۶ ,۰.۰۹۷۳ ,۰.۰۹۵۵ ,۰.۰۹۶۴ ,۰.۰۹۹۱ ,۰.۰۹۹۱ ,۰.۰۹۷۲ ,۰.۰۹۹۲ ,۰.۰۹۷۹ ,۰.۰۹۷۰ ,۰.۰۹۶۴ ,۰.۰۹۶۲ ,۰.۰۹۴۷ ,۰.۰۹۵۷ ,۰.۰۹۵۵ ,۰.۰۹۵۳ ,۰.۰۹۷۱ ,۰.۰۹۹۲ ,۰.۰۹۸۴ ,۰.۰۹۹۶ ,۰.۰۹۸۰ ,۰.۰۹۸۴ ,۰.۰۹۹۱ ,۰.۱۰۰۰ ,۰.۰۹۹۹ ,۰.۱۱۷۶ ,۰.۱۰۹۹ ,۰.۱۰۹۱ ,۰.۱۱۳۸ ,۰.۱۱۴۷ ,۰.۱۱۴۵ ,۰.۱۱۵۲ ,۰.۱۱۶۴ ,۰.۱۱۳۶ ,۰.۱۱۲۹ ,۰.۱۱۲۹ ,۰.۱۲۴۰ ,۰.۱۲۹۰ ,۰.۱۲۹۰ ,۰.۱۳۳۰ ,۰.۱۲۸۳ ,۰.۱۲۸۰ ,۰.۱۲۸۱ ,۰.۱۲۸۶ ,۰.۱۲۹۵ ,۰.۱۲۸۱ ,۰.۱۳۰۰ ,۰.۱۲۹۱ ,۰.۱۳۳۴ ,۰.۱۲۸۴ ,۰.۱۲۶۳ ,۰.۱۲۳۹ ,۰.۱۲۶۳ ,۰.۱۲۷۳ ,۰.۱۱۸۹ ,۰.۱۱۶۹ ,۰.۱۱۷۴ ,۰.۱۱۹۴ ,۰.۱۲۰۴ ,۰.۱۲۱۳ ,۰.۱۲۰۱ ,۰.۱۲۰۸ ,۰.۱۲۰۶ ,۰.۱۲۰۸ ,۰.۱۱۸۵ ,۰.۱۲۱۶ ,۰.۱۲۲۶ ,۰.۱۲۱۱ ,۰.۱۲۱۲ ,۰.۱۲۲۰ ,۰.۱۲۵۴ ,۰.۱۲۵۳ ,۰.۱۲۴۲ ,۰.۱۲۸۹ ,۰.۱۳۲۰ ,۰.۱۳۴۸ ,۰.۱۳۵۱ ,۰.۱۳۹۶ ,۰.۱۳۸۶ ,۰.۱۴۲۴ ,۰.۱۳۹۳ ,۰.۱۴۷۸ ,۰.۱۴۲۰ ,۰.۱۴۰۱ ,۰.۱۴۱۵ ,۰.۱۴۲۵ ,۰.۱۴۱۸ ,۰.۱۴۲۰ ,۰.۱۴۶۱ ,۰.۱۴۸۲ ,۰.۱۴۲۰ ,۰.۱۴۲۳ ,۰.۱۴۱۵ ,۰.۱۴۳۳ ,۰.۱۴۱۴ ,۰.۱۳۸۳ ,۰.۱۳۷۶ ,۰.۱۳۷۷ ,۰.۱۳۹۵ ,۰.۱۴۲۶ ,۰.۱۴۲۳ ,۰.۱۴۰۲ ,۰.۱۴۲۱ ,۰.۱۴۲۴ ,۰.۱۴۲۸ ,۰.۱۴۰۷ ,۰.۱۴۰۰ ,۰.۱۳۹۱ ,۰.۱۴۰۳ ,۰.۱۴۲۷ ,۰.۱۴۰۸ ,۰.۱۳۸۹ ,۰.۱۳۲۶ ,۰.۱۳۳۳ ,۰.۱۳۳۵ ,۰.۱۳۵۶ ,۰.۱۴۲۱ ,۰.۱۴۰۷ ,۰.۱۴۰۳ ,۰.۱۳۸۱ ,۰.۱۴۰۱ ,۰.۱۴۱۴ ,۰.۱۳۹۸ ,۰.۱۴۹۵ ,۰.۱۵۰۴ ,۰.۱۵۳۹ ,۰.۱۵۳۱ ,۰.۱۵۲۶ ,۰.۱۵۳۹ ,۰.۱۴۹۳ ,۰.۱۵۲۵ ,۰.۱۵۷۶ ,۰.۱۵۵۸ ,۰.۱۵۷۷ ,۰.۱۵۹۱ ,۰.۱۶۵۶ ,۰.۱۶۳۴ ,۰.۱۶۸۹ ,۰.۱۶۵۲ ,۰.۱۶۱۴ ,۰.۱۶۲۷ ,۰.۱۶۱۸ ,۰.۱۶۱۲ ,۰.۱۶۷۶ ,۰.۱۷۰۰ ,۰.۱۸۲۸ ,۰.۱۷۷۷ ,۰.۱۷۳۹ ,۰.۱۷۷۴ ,۰.۱۷۶۱ ,۰.۱۷۴۵ ,۰.۱۷۹۸ ,۰.۱۸۲۴ ,۰.۱۹۷۴ ,۰.۱۹۸۴ ,۰.۱۹۴۵ ,۰.۱۹۶۷ ,۰.۱۷۹۶ ,۰.۱۸۱۸
۱۱
Shiba Inu
$۰.۰۰۰۰ ۰
تومان
۲۲.۶۴
میلیون دلار
۱۳.۵۹
میلیون دلار
۵۸۹,۲۸۰.۳۹
میلیون SHIB
۵۵.۸۷% ۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰
۱۲
Avalanche
$۴۲.۸۸ ۰
تومان
۱۶.۲۱
میلیون دلار
۱.۰۳
میلیون دلار
۳۷۷.۲۶
میلیارد AVAX
۱.۵۵% ۳۹.۲۴ ,۳۹.۷۴ ,۳۹.۸۵ ,۳۹.۰۹ ,۳۹.۲۱ ,۳۹.۴۱ ,۳۹.۴۷ ,۳۹.۱۳ ,۳۹.۲۷ ,۳۹.۴۹ ,۳۹.۴۷ ,۳۹.۵۶ ,۳۹.۴۸ ,۳۹.۳۷ ,۳۹.۲۹ ,۳۸.۸۸ ,۳۸.۸۷ ,۳۸.۷۵ ,۳۸.۹۹ ,۳۹.۱۳ ,۳۹.۰۷ ,۳۹.۱۸ ,۳۹.۲۴ ,۳۹.۲۳ ,۳۹.۴۶ ,۳۹.۲۳ ,۳۹.۳۹ ,۳۹.۲۰ ,۳۹.۵۱ ,۳۹.۳۰ ,۳۹.۲۹ ,۳۹.۶۸ ,۴۰.۰۰ ,۴۰.۲۱ ,۴۰.۳۶ ,۳۹.۸۰ ,۳۹.۶۲ ,۴۰.۱۷ ,۳۹.۹۴ ,۳۹.۷۶ ,۴۱.۱۳ ,۳۸.۹۰ ,۳۸.۷۷ ,۳۸.۶۳ ,۳۹.۰۰ ,۴۰.۰۶ ,۳۹.۹۹ ,۴۰.۳۰ ,۴۱.۰۷ ,۴۱.۵۶ ,۴۱.۵۱ ,۴۱.۳۲ ,۴۱.۴۶ ,۴۱.۵۵ ,۴۱.۴۹ ,۴۱.۵۹ ,۴۳.۱۴ ,۴۳.۸۳ ,۴۳.۶۴ ,۴۳.۱۶ ,۴۲.۶۱ ,۴۳.۲۶ ,۴۲.۹۵ ,۴۳.۵۶ ,۴۲.۶۹ ,۴۱.۸۵ ,۴۱.۸۰ ,۴۲.۴۸ ,۴۲.۱۹ ,۴۱.۱۶ ,۴۰.۲۷ ,۴۰.۸۴ ,۴۱.۶۴ ,۴۲.۳۸ ,۴۲.۳۴ ,۴۲.۷۶ ,۴۳.۱۰ ,۴۲.۶۰ ,۴۲.۴۶ ,۴۲.۰۲ ,۴۲.۳۴ ,۴۲.۵۳ ,۴۲.۷۲ ,۴۲.۶۵ ,۴۲.۳۹ ,۴۲.۲۰ ,۴۱.۹۱ ,۴۱.۴۶ ,۴۱.۴۳ ,۴۱.۹۳ ,۴۱.۹۷ ,۴۱.۹۰ ,۴۲.۳۲ ,۴۲.۰۳ ,۴۲.۵۵ ,۴۲.۷۷ ,۴۳.۱۰ ,۴۲.۹۸ ,۴۳.۲۵ ,۴۳.۴۰ ,۴۳.۶۲ ,۴۳.۰۲ ,۴۲.۹۸ ,۴۲.۶۲ ,۴۲.۹۰ ,۴۲.۲۲ ,۴۲.۳۴ ,۴۲.۴۵ ,۴۲.۸۸ ,۴۳.۱۰ ,۴۲.۵۳ ,۴۲.۳۹ ,۴۲.۴۹ ,۴۲.۵۴ ,۴۲.۹۲ ,۴۳.۰۷ ,۴۲.۶۸ ,۴۲.۹۸ ,۴۳.۴۹ ,۴۴.۲۷ ,۴۴.۲۳ ,۴۳.۹۶ ,۴۳.۳۷ ,۴۳.۷۸ ,۴۳.۸۲ ,۴۳.۶۱ ,۴۳.۲۰ ,۴۲.۰۵ ,۴۲.۳۳ ,۴۲.۷۰ ,۴۲.۴۹ ,۴۲.۶۵ ,۴۲.۷۹ ,۴۲.۷۷ ,۴۲.۷۴ ,۴۲.۶۸ ,۴۲.۹۰ ,۴۲.۷۸ ,۴۲.۶۴ ,۴۲.۵۳ ,۴۲.۴۷ ,۴۲.۵۳ ,۴۲.۷۳ ,۴۲.۵۷ ,۴۲.۷۹ ,۴۲.۸۸ ,۴۲.۷۳ ,۴۲.۲۸ ,۴۲.۴۹ ,۴۲.۰۹ ,۴۲.۴۴ ,۴۲.۹۸ ,۴۳.۵۳ ,۴۳.۵۸ ,۴۳.۱۲ ,۴۳.۶۳ ,۴۳.۷۱ ,۴۲.۹۶ ,۴۳.۷۳ ,۴۳.۵۶ ,۴۲.۸۷ ,۴۲.۲۴ ,۴۲.۳۰ ,۴۲.۶۷ ,۴۲.۳۸ ,۴۲.۳۸ ,۴۲.۹۲
۱۳
Polkadot
$۱۰.۲۳ ۰
تومان
۱۳.۷۷
میلیون دلار
۹۶۴.۸۹
میلیارد دلار
۱.۳۴
میلیون DOT
۵.۲۶% ۸.۰۹ ,۸.۰۹ ,۸.۱۸ ,۸.۱۲ ,۸.۰۳ ,۸.۰۶ ,۸.۱۴ ,۸.۱۲ ,۸.۰۵ ,۸.۰۸ ,۸.۱۳ ,۸.۱۵ ,۸.۱۰ ,۸.۱۱ ,۸.۱۵ ,۸.۲۱ ,۸.۰۹ ,۸.۱۳ ,۸.۰۶ ,۸.۱۷ ,۸.۲۳ ,۸.۲۸ ,۸.۳۲ ,۸.۳۷ ,۸.۳۷ ,۸.۳۹ ,۸.۳۶ ,۸.۳۲ ,۸.۲۷ ,۸.۲۹ ,۸.۲۶ ,۸.۲۶ ,۸.۳۶ ,۸.۴۳ ,۸.۴۸ ,۸.۵۳ ,۸.۴۴ ,۸.۵۰ ,۸.۵۵ ,۸.۴۶ ,۸.۴۱ ,۸.۶۷ ,۸.۲۲ ,۸.۱۸ ,۸.۱۳ ,۸.۱۹ ,۸.۲۲ ,۸.۳۴ ,۸.۳۵ ,۸.۴۰ ,۸.۴۶ ,۸.۴۱ ,۸.۴۳ ,۸.۵۰ ,۸.۵۴ ,۸.۵۹ ,۸.۶۴ ,۸.۷۹ ,۸.۷۵ ,۸.۷۷ ,۸.۷۴ ,۸.۷۰ ,۸.۷۷ ,۸.۷۸ ,۸.۸۴ ,۸.۶۸ ,۸.۵۵ ,۸.۴۶ ,۸.۵۶ ,۸.۵۸ ,۸.۳۱ ,۸.۱۳ ,۸.۲۴ ,۸.۳۶ ,۸.۳۹ ,۸.۳۱ ,۸.۳۶ ,۸.۴۱ ,۸.۴۱ ,۸.۴۲ ,۸.۳۶ ,۸.۴۴ ,۸.۴۴ ,۸.۴۳ ,۸.۴۲ ,۸.۴۵ ,۸.۴۷ ,۸.۴۴ ,۸.۳۰ ,۸.۳۱ ,۸.۴۳ ,۸.۴۰ ,۸.۳۶ ,۸.۴۶ ,۸.۴۶ ,۸.۶۲ ,۸.۶۶ ,۸.۷۵ ,۸.۷۲ ,۸.۷۹ ,۸.۹۴ ,۸.۹۵ ,۸.۸۷ ,۸.۹۶ ,۸.۹۲ ,۸.۹۸ ,۸.۸۷ ,۸.۹۱ ,۸.۹۹ ,۹.۱۸ ,۹.۱۳ ,۹.۰۶ ,۹.۰۲ ,۹.۱۱ ,۹.۱۰ ,۹.۲۲ ,۹.۲۴ ,۹.۱۷ ,۹.۳۲ ,۹.۳۶ ,۹.۴۳ ,۹.۳۵ ,۹.۳۴ ,۹.۲۸ ,۹.۳۷ ,۹.۳۸ ,۹.۲۵ ,۹.۱۵ ,۹.۰۰ ,۹.۰۷ ,۹.۱۱ ,۹.۱۱ ,۹.۱۷ ,۹.۲۴ ,۹.۲۴ ,۹.۱۸ ,۹.۳۰ ,۹.۵۷ ,۹.۷۰ ,۹.۶۵ ,۹.۶۱ ,۹.۷۰ ,۹.۷۹ ,۹.۷۶ ,۹.۸۰ ,۹.۷۴ ,۹.۷۲ ,۹.۷۳ ,۹.۶۹ ,۹.۷۶ ,۹.۷۴ ,۹.۸۴ ,۹.۷۹ ,۱۰.۰۸ ,۱۰.۰۷ ,۹.۹۰ ,۹.۹۹ ,۱۰.۱۳ ,۹.۹۳ ,۱۰.۱۱ ,۱۰.۱۸ ,۱۰.۰۴ ,۹.۸۳ ,۹.۸۶ ,۹.۹۵ ,۹.۸۸ ,۱۰.۰۳ ,۱۰.۰۴
۱۴
TRON
$۰.۱۳۹۶ ۰
تومان
۱۲.۳۱
میلیون دلار
۶۳۰.۱۰
میلیارد دلار
۸۷.۹۴
میلیون TRX
-۰.۱۵% ۰.۱۴۱۰ ,۰.۱۴۱۰ ,۰.۱۴۰۶ ,۰.۱۴۰۸ ,۰.۱۴۱۴ ,۰.۱۴۱۱ ,۰.۱۴۱۶ ,۰.۱۴۱۸ ,۰.۱۴۲۰ ,۰.۱۴۲۱ ,۰.۱۴۱۵ ,۰.۱۴۱۷ ,۰.۱۴۱۴ ,۰.۱۴۲۰ ,۰.۱۴۲۳ ,۰.۱۴۲۰ ,۰.۱۴۲۷ ,۰.۱۴۲۹ ,۰.۱۴۳۰ ,۰.۱۴۲۹ ,۰.۱۴۳۰ ,۰.۱۴۳۲ ,۰.۱۴۳۳ ,۰.۱۴۳۴ ,۰.۱۴۳۲ ,۰.۱۴۳۰ ,۰.۱۴۳۳ ,۰.۱۴۳۹ ,۰.۱۴۳۱ ,۰.۱۴۳۶ ,۰.۱۴۳۰ ,۰.۱۴۳۵ ,۰.۱۴۳۸ ,۰.۱۴۴۰ ,۰.۱۴۳۲ ,۰.۱۴۵۰ ,۰.۱۴۳۰ ,۰.۱۴۲۶ ,۰.۱۴۲۱ ,۰.۱۴۲۳ ,۰.۱۴۲۰ ,۰.۱۴۲۱ ,۰.۱۴۲۳ ,۰.۱۴۱۹ ,۰.۱۴۲۱ ,۰.۱۴۲۵ ,۰.۱۴۲۶ ,۰.۱۴۳۰ ,۰.۱۴۲۹ ,۰.۱۴۲۴ ,۰.۱۴۳۶ ,۰.۱۴۳۶ ,۰.۱۴۳۵ ,۰.۱۴۲۹ ,۰.۱۴۲۵ ,۰.۱۴۲۵ ,۰.۱۴۲۵ ,۰.۱۴۲۲ ,۰.۱۴۲۱ ,۰.۱۴۱۸ ,۰.۱۴۰۲ ,۰.۱۴۱۱ ,۰.۱۴۱۶ ,۰.۱۴۱۴ ,۰.۱۴۱۴ ,۰.۱۴۰۹ ,۰.۱۴۰۴ ,۰.۱۴۰۸ ,۰.۱۴۰۹ ,۰.۱۴۱۲ ,۰.۱۴۱۲ ,۰.۱۴۱۴ ,۰.۱۴۱۱ ,۰.۱۴۱۲ ,۰.۱۴۰۹ ,۰.۱۴۱۰ ,۰.۱۴۱۲ ,۰.۱۴۱۱ ,۰.۱۴۱۰ ,۰.۱۴۰۹ ,۰.۱۴۱۰ ,۰.۱۴۱۰ ,۰.۱۴۰۵ ,۰.۱۴۰۶ ,۰.۱۴۰۷ ,۰.۱۴۱۰ ,۰.۱۴۱۱ ,۰.۱۴۱۳ ,۰.۱۴۱۳ ,۰.۱۴۱۵ ,۰.۱۴۱۵ ,۰.۱۴۱۲ ,۰.۱۴۰۳ ,۰.۱۴۰۵ ,۰.۱۴۱۱ ,۰.۱۴۰۸ ,۰.۱۴۰۷ ,۰.۱۴۰۸ ,۰.۱۴۰۸ ,۰.۱۴۰۷ ,۰.۱۴۰۳ ,۰.۱۴۰۴ ,۰.۱۴۰۷ ,۰.۱۴۰۹ ,۰.۱۴۰۷ ,۰.۱۴۱۰ ,۰.۱۴۰۸ ,۰.۱۴۱۰ ,۰.۱۴۰۷ ,۰.۱۴۱۰ ,۰.۱۴۱۱ ,۰.۱۴۱۰ ,۰.۱۴۱۰ ,۰.۱۴۱۰ ,۰.۱۴۱۳ ,۰.۱۴۱۰ ,۰.۱۴۱۱ ,۰.۱۴۱۰ ,۰.۱۴۱۱ ,۰.۱۴۱۲ ,۰.۱۴۱۲ ,۰.۱۴۱۰ ,۰.۱۴۰۳ ,۰.۱۴۰۲ ,۰.۱۴۰۵ ,۰.۱۴۰۳ ,۰.۱۴۰۴ ,۰.۱۴۰۴ ,۰.۱۴۰۴ ,۰.۱۴۰۲ ,۰.۱۴۰۳ ,۰.۱۴۰۶ ,۰.۱۴۰۵ ,۰.۱۴۰۶ ,۰.۱۴۰۶ ,۰.۱۴۰۶ ,۰.۱۴۰۶ ,۰.۱۴۰۳ ,۰.۱۴۰۷ ,۰.۱۴۰۶ ,۰.۱۴۰۵ ,۰.۱۴۰۴ ,۰.۱۳۹۷ ,۰.۱۳۹۹ ,۰.۱۳۹۸ ,۰.۱۴۰۰ ,۰.۱۴۰۲ ,۰.۱۴۰۷ ,۰.۱۴۰۸ ,۰.۱۴۰۸ ,۰.۱۴۱۲ ,۰.۱۴۱۱ ,۰.۱۴۰۱ ,۰.۱۴۰۷ ,۰.۱۴۰۷ ,۰.۱۴۰۱ ,۰.۱۴۰۰ ,۰.۱۴۰۱ ,۰.۱۴۰۴ ,۰.۱۴۰۳ ,۰.۱۴۰۴ ,۰.۱۴۰۷ ,۰.۱۴۰۶ ,۰.۱۴۰۲ ,۰.۱۴۰۷ ,۰.۱۴۰۲ ,۰.۱۴۰۳ ,۰.۱۳۹۸
۱۵
Chainlink
$۲۰.۸۷ ۰
تومان
۱۲.۳۰
میلیون دلار
۹۴۹.۵۵
میلیارد دلار
۵۸۷.۱۰
میلیارد LINK
۲.۶۷% ۱۹.۱۱ ,۱۹.۱۰ ,۱۹.۰۲ ,۱۹.۰۳ ,۱۹.۲۳ ,۱۹.۳۱ ,۱۹.۲۸ ,۱۹.۲۷ ,۱۹.۱۱ ,۱۹.۰۴ ,۱۸.۹۰ ,۱۸.۹۰ ,۱۸.۹۰ ,۱۹.۰۹ ,۱۹.۰۹ ,۱۹.۰۶ ,۱۹.۰۸ ,۱۹.۱۷ ,۱۹.۰۵ ,۱۹.۰۷ ,۱۸.۹۲ ,۱۸.۹۰ ,۱۸.۸۸ ,۱۹.۰۲ ,۱۸.۹۶ ,۱۸.۹۵ ,۱۹.۱۶ ,۱۹.۴۵ ,۱۹.۵۳ ,۱۹.۴۴ ,۱۹.۲۶ ,۱۹.۲۲ ,۱۹.۴۳ ,۲۰.۰۰ ,۱۹.۸۱ ,۲۰.۳۳ ,۱۹.۱۴ ,۱۹.۰۵ ,۱۸.۹۳ ,۱۹.۰۳ ,۱۹.۱۷ ,۱۹.۲۱ ,۱۹.۴۴ ,۱۹.۶۰ ,۱۹.۵۸ ,۱۹.۴۹ ,۱۹.۵۲ ,۱۹.۷۱ ,۱۹.۸۲ ,۲۰.۰۱ ,۲۰.۰۷ ,۲۰.۲۱ ,۲۰.۲۴ ,۲۰.۲۹ ,۲۰.۱۹ ,۲۰.۰۳ ,۲۰.۲۶ ,۲۰.۱۰ ,۲۰.۱۲ ,۱۹.۹۲ ,۱۹.۵۴ ,۱۹.۵۱ ,۱۹.۷۵ ,۱۹.۸۰ ,۱۹.۴۱ ,۱۹.۰۳ ,۱۹.۲۵ ,۱۹.۴۵ ,۱۹.۶۹ ,۱۹.۵۹ ,۱۹.۶۰ ,۱۹.۷۴ ,۱۹.۶۷ ,۱۹.۷۸ ,۱۹.۶۹ ,۱۹.۹۲ ,۱۹.۹۴ ,۱۹.۸۸ ,۱۹.۸۸ ,۱۹.۸۹ ,۱۹.۹۵ ,۱۹.۸۲ ,۱۹.۶۳ ,۱۹.۷۱ ,۱۹.۹۵ ,۱۹.۸۶ ,۱۹.۸۲ ,۱۹.۹۶ ,۱۹.۸۳ ,۱۹.۹۷ ,۲۰.۰۴ ,۲۰.۲۱ ,۲۰.۳۹ ,۲۰.۳۵ ,۲۰.۶۳ ,۲۰.۷۰ ,۲۱.۱۹ ,۲۱.۳۸ ,۲۱.۲۷ ,۲۱.۱۱ ,۲۰.۸۰ ,۲۰.۷۱ ,۲۰.۸۱ ,۲۱.۰۵ ,۲۱.۲۱ ,۲۱.۲۳ ,۲۱.۱۱ ,۲۱.۳۲ ,۲۱.۳۰ ,۲۱.۴۶ ,۲۱.۴۱ ,۲۱.۲۲ ,۲۱.۳۰ ,۲۱.۳۸ ,۲۱.۴۳ ,۲۱.۴۳ ,۲۱.۳۳ ,۲۱.۲۲ ,۲۱.۲۵ ,۲۱.۲۸ ,۲۱.۱۱ ,۲۰.۹۸ ,۲۰.۳۲ ,۲۰.۲۸ ,۲۰.۴۳ ,۲۰.۳۴ ,۲۰.۴۹ ,۲۰.۵۵ ,۲۰.۴۶ ,۲۰.۴۱ ,۲۰.۵۵ ,۲۰.۶۲ ,۲۰.۵۰ ,۲۰.۵۲ ,۲۰.۵۶ ,۲۰.۵۰ ,۲۰.۵۸ ,۲۰.۵۵ ,۲۰.۵۰ ,۲۰.۴۵ ,۲۰.۴۸ ,۲۰.۴۰ ,۲۰.۲۱ ,۲۰.۳۲ ,۲۰.۳۳ ,۲۰.۳۲ ,۲۰.۴۰ ,۲۰.۷۳ ,۲۰.۷۰ ,۲۰.۴۱ ,۲۰.۴۷ ,۲۰.۶۳ ,۲۰.۳۶ ,۲۰.۶۵ ,۲۰.۵۵ ,۲۰.۳۷ ,۲۰.۰۴ ,۲۰.۱۸ ,۲۰.۳۹ ,۲۰.۴۱ ,۲۰.۴۹ ,۲۰.۵۵ ,۲۰.۴۵ ,۲۰.۲۵ ,۲۰.۲۹ ,۲۰.۰۸ ,۲۰.۱۲ ,۲۰.۵۶
۱۶
Polygon
$۱.۱۳ ۰
تومان
۱۰.۵۳
میلیون دلار
۱.۲۶
میلیون دلار
۹.۲۸
میلیون MATIC
۴.۰۹% ۱.۰۵۸۹ ,۱.۰۵۷۱ ,۱.۰۷۴۳ ,۱.۰۷۲۹ ,۱.۰۵۶۶ ,۱.۰۵۴۲ ,۱.۰۵۷۸ ,۱.۰۵۷۶ ,۱.۰۴۲۸ ,۱.۰۴۴۶ ,۱.۰۴۸۵ ,۱.۰۵۰۰ ,۱.۰۴۶۷ ,۱.۰۴۸۹ ,۱.۰۴۴۱ ,۱.۰۳۴۶ ,۱.۰۲۱۹ ,۱.۰۲۹۵ ,۱.۰۲۵۴ ,۱.۰۳۰۷ ,۱.۰۲۸۷ ,۱.۰۳۱۸ ,۱.۰۳۲۳ ,۱.۰۳۰۱ ,۱.۰۲۸۸ ,۱.۰۳۴۰ ,۱.۰۲۶۳ ,۱.۰۲۸۷ ,۱.۰۲۸۳ ,۱.۰۳۵۴ ,۱.۰۳۲۰ ,۱.۰۳۴۲ ,۱.۰۴۲۹ ,۱.۰۴۷۱ ,۱.۰۴۴۱ ,۱.۰۴۲۴ ,۱.۰۳۴۹ ,۱.۰۳۶۹ ,۱.۰۵۰۴ ,۱.۰۵۲۸ ,۱.۰۴۵۱ ,۱.۰۵۸۱ ,۱.۰۰۵۷ ,۰.۹۹۱۷ ,۰.۹۸۱۲ ,۰.۹۸۸۲ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۸۸ ,۱.۰۱۰۵ ,۱.۰۲۴۴ ,۱.۰۲۸۱ ,۱.۰۲۲۸ ,۱.۰۲۲۴ ,۱.۰۳۲۳ ,۱.۰۳۸۸ ,۱.۰۳۴۲ ,۱.۰۳۷۵ ,۱.۰۴۵۴ ,۱.۰۵۲۳ ,۱.۰۴۶۵ ,۱.۰۴۹۴ ,۱.۰۴۱۸ ,۱.۰۵۵۲ ,۱.۰۴۶۴ ,۱.۰۴۵۱ ,۱.۰۳۲۲ ,۱.۰۱۳۴ ,۱.۰۱۱۹ ,۱.۰۲۹۲ ,۱.۰۳۳۶ ,۱.۰۰۹۰ ,۰.۹۹۱۴ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۱۲۹ ,۱.۰۲۳۱ ,۱.۰۱۵۰ ,۱.۰۱۵۹ ,۱.۰۲۲۳ ,۱.۰۱۸۸ ,۱.۰۱۹۵ ,۱.۰۱۰۰ ,۱.۰۲۰۱ ,۱.۰۱۹۸ ,۱.۰۱۱۱ ,۱.۰۱۶۰ ,۱.۰۱۶۰ ,۱.۰۲۶۶ ,۱.۰۱۶۲ ,۱.۰۰۵۵ ,۱.۰۰۴۹ ,۱.۰۱۹۰ ,۱.۰۱۷۴ ,۱.۰۱۷۴ ,۱.۰۲۲۹ ,۱.۰۱۸۸ ,۱.۰۲۲۵ ,۱.۰۲۴۴ ,۱.۰۳۲۳ ,۱.۰۴۴۶ ,۱.۰۴۷۱ ,۱.۰۵۷۳ ,۱.۰۷۰۷ ,۱.۰۶۱۵ ,۱.۰۷۴۲ ,۱.۰۷۱۴ ,۱.۰۶۸۴ ,۱.۰۶۱۹ ,۱.۰۶۶۷ ,۱.۰۶۶۰ ,۱.۰۷۹۶ ,۱.۰۸۸۵ ,۱.۰۷۸۹ ,۱.۰۷۴۴ ,۱.۰۷۰۶ ,۱.۰۸۲۳ ,۱.۰۹۹۴ ,۱.۰۹۹۴ ,۱.۰۸۵۹ ,۱.۰۸۹۲ ,۱.۰۸۸۵ ,۱.۰۹۴۸ ,۱.۰۹۱۹ ,۱.۰۸۶۳ ,۱.۰۸۱۲ ,۱.۰۸۴۶ ,۱.۰۹۰۵ ,۱.۱۰۶۷ ,۱.۱۰۲۰ ,۱.۰۶۱۳ ,۱.۰۷۲۴ ,۱.۰۸۰۵ ,۱.۰۶۸۸ ,۱.۰۷۳۲ ,۱.۰۷۳۲ ,۱.۰۷۳۰ ,۱.۰۶۹۹ ,۱.۰۷۴۱ ,۱.۰۸۰۹ ,۱.۰۸۴۴ ,۱.۰۸۰۶ ,۱.۰۸۰۰ ,۱.۰۷۲۷ ,۱.۰۷۹۸ ,۱.۰۸۸۰ ,۱.۰۸۹۷ ,۱.۰۹۳۴ ,۱.۱۰۴۴ ,۱.۰۹۶۲ ,۱.۰۹۱۰ ,۱.۱۰۱۹ ,۱.۰۸۸۵ ,۱.۰۸۸۸ ,۱.۰۹۶۲ ,۱.۱۰۹۲ ,۱.۱۱۱۹ ,۱.۰۹۱۸ ,۱.۰۹۷۴ ,۱.۱۱۸۱ ,۱.۰۹۳۶ ,۱.۱۰۷۳ ,۱.۱۲۶۶ ,۱.۱۲۵۷ ,۱.۱۱۳۰ ,۱.۱۱۶۵ ,۱.۱۴۰۶ ,۱.۱۳۴۸ ,۱.۱۴۳۵ ,۱.۱۴۹۳
۱۷
Wrapped Bitcoin
$۶۶,۸۶۳.۰۰ ۰
تومان
۱۰.۴۴
میلیون دلار
۷۸۶.۱۰
میلیارد دلار
۱۵۵۸۵۶
WBTC
۵.۳۹% ۵۴۴۷۴.۹۰ ,۵۴۴۷۰.۴۱ ,۵۵۴۶۴.۱۰ ,۵۶۲۳۹.۳۳ ,۵۵۵۶۹.۸۰ ,۵۵۵۷۶.۷۶ ,۵۵۹۸۸.۸۳ ,۵۶۲۸۴.۵۹ ,۵۶۰۱۳.۵۰ ,۵۶۱۷۱.۹۵ ,۵۶۵۵۰.۹۷ ,۵۶۵۰۶.۹۷ ,۵۶۴۲۲.۰۹ ,۵۶۹۷۴.۴۶ ,۵۶۹۸۰.۷۸ ,۵۶۹۰۲.۶۱ ,۵۶۶۲۶.۷۸ ,۵۶۸۴۰.۶۵ ,۵۶۵۸۶.۵۵ ,۵۶۹۷۲.۶۱ ,۵۷۱۲۰.۵۰ ,۵۶۷۶۱.۴۰ ,۵۶۶۵۱.۶۷ ,۵۶۶۹۰.۲۱ ,۵۶۹۶۸.۱۴ ,۵۷۰۳۳.۷۲ ,۵۶۷۵۳.۸۵ ,۵۶۹۳۲.۳۶ ,۵۶۹۵۷.۳۶ ,۵۷۰۰۰.۱۱ ,۵۷۰۴۴.۶۵ ,۵۷۱۶۵.۹۴ ,۵۸۰۳۷.۷۶ ,۵۹۲۱۵.۶۹ ,۵۹۲۳۶.۵۷ ,۵۸۹۸۹.۳۴ ,۵۸۸۰۲.۲۸ ,۵۹۲۶۲.۵۷ ,۶۰۲۵۹.۳۲ ,۶۰۸۴۴.۱۶ ,۶۰۸۳۶.۲۶ ,۶۲۱۵۹.۹۶ ,۶۱۰۴۴.۰۸ ,۶۱۰۷۶.۲۴ ,۶۰۸۳۴.۸۲ ,۶۰۲۳۶.۵۱ ,۶۰۴۳۷.۱۰ ,۶۱۱۴۹.۸۹ ,۶۲۴۲۵.۴۸ ,۶۱۴۶۷.۳۸ ,۶۱۴۱۰.۹۱ ,۶۱۶۲۴.۴۴ ,۶۱۴۶۷.۳۵ ,۶۲۲۷۹.۲۷ ,۶۲۴۳۲.۴۸ ,۶۲۹۳۱.۱۶ ,۶۲۶۸۶.۱۳ ,۶۲۷۳۷.۲۳ ,۶۲۵۱۶.۹۴ ,۶۲۵۶۰.۰۹ ,۶۲۹۴۸.۴۰ ,۶۲۶۰۰.۷۴ ,۶۲۸۷۵.۶۹ ,۶۲۹۹۴.۲۸ ,۶۲۹۲۵.۹۹ ,۶۲۲۳۱.۶۱ ,۶۱۱۶۵.۱۰ ,۶۰۶۶۱.۶۶ ,۶۱۵۹۰.۵۵ ,۶۲۰۷۸.۰۵ ,۶۱۳۸۳.۶۹ ,۶۱۲۱۳.۳۵ ,۶۱۱۳۰.۵۹ ,۶۱۵۰۲.۲۱ ,۶۱۲۴۵.۳۵ ,۶۰۹۸۷.۵۳ ,۶۱۰۵۰.۶۰ ,۶۱۴۲۹.۶۹ ,۶۱۳۷۴.۹۱ ,۶۱۶۱۷.۹۹ ,۶۱۴۱۵.۹۴ ,۶۲۰۹۵.۴۰ ,۶۲۲۹۱.۶۷ ,۶۲۰۴۸.۵۴ ,۶۲۰۴۶.۲۲ ,۶۲۳۱۰.۲۹ ,۶۲۵۴۱.۱۵ ,۶۲۰۰۷.۰۱ ,۶۱۵۲۵.۹۷ ,۶۱۲۹۴.۶۱ ,۶۱۸۳۰.۸۸ ,۶۲۳۸۲.۹۷ ,۶۲۳۱۴.۹۴ ,۶۲۹۹۸.۱۸ ,۶۲۶۳۲.۳۵ ,۶۲۶۱۲.۳۸ ,۶۲۴۴۳.۶۱ ,۶۲۳۳۸.۱۵ ,۶۲۲۷۹.۶۳ ,۶۲۲۴۹.۹۱ ,۶۲۳۵۷.۲۰ ,۶۲۱۷۱.۱۴ ,۶۲۱۰۱.۶۶ ,۶۲۱۱۸.۸۵ ,۶۱۹۹۵.۹۷ ,۶۲۰۳۰.۱۳ ,۶۱۷۷۴.۸۸ ,۶۱۹۲۷.۴۹ ,۶۱۹۱۵.۶۳ ,۶۲۱۶۶.۵۱ ,۶۱۹۴۳.۱۸ ,۶۱۹۵۶.۶۲ ,۶۱۸۲۴.۱۰ ,۶۱۸۴۷.۴۴ ,۶۱۷۶۸.۷۱ ,۶۱۹۹۸.۴۷ ,۶۱۹۷۳.۹۸ ,۶۱۹۰۹.۷۳ ,۶۱۹۳۶.۵۲ ,۶۱۸۸۱.۳۳ ,۶۲۰۷۳.۹۶ ,۶۱۸۱۲.۱۰ ,۶۱۸۴۶.۲۱ ,۶۱۶۸۷.۷۹ ,۶۲۰۱۲.۹۶ ,۶۲۲۲۳.۹۶ ,۶۱۹۸۳.۶۴ ,۶۱۸۹۱.۴۹ ,۶۱۶۱۸.۸۷ ,۶۱۶۴۱.۰۲ ,۶۱۸۰۳.۳۵ ,۶۱۶۴۲.۱۲ ,۶۱۸۲۴.۹۵ ,۶۲۲۴۳.۵۵ ,۶۲۴۷۰.۰۶ ,۶۲۲۹۶.۹۵ ,۶۲۳۱۸.۰۳ ,۶۲۸۵۶.۷۷ ,۶۲۵۳۳.۸۵ ,۶۲۶۸۴.۷۷ ,۶۲۶۰۳.۳۹ ,۶۲۶۴۲.۹۶ ,۶۲۷۵۰.۶۷ ,۶۲۶۹۴.۹۱ ,۶۲۹۰۲.۶۹ ,۶۳۱۴۱.۴۴ ,۶۳۵۷۹.۸۵ ,۶۳۶۵۶.۰۷ ,۶۳۴۴۳.۶۸ ,۶۳۷۱۲.۴۰ ,۶۳۳۹۸.۴۳ ,۶۳۵۷۹.۲۹ ,۶۴۰۱۳.۳۹ ,۶۵۲۶۴.۲۶ ,۶۵۳۳۸.۸۷ ,۶۴۸۱۵.۹۶ ,۶۵۱۵۷.۸۲ ,۶۵۰۸۴.۰۷ ,۶۵۱۲۵.۵۷ ,۶۶۱۵۰.۶۹ ,۶۶۲۵۱.۴۱ ,۶۶۴۵۳.۹۱ ,۶۶۸۹۵.۵۰ ,۶۶۶۶۸.۳۷ ,۶۷۲۵۲.۰۳ ,۶۷۳۸۰.۰۷ ,۶۷۳۶۷.۱۳ ,۶۷۹۳۴.۷۶
۱۸
Uniswap
$۱۳.۱۱ ۰
تومان
۹.۹۳
میلیون دلار
۵۰۵.۸۹
میلیارد دلار
۷۵۳.۷۷
میلیارد UNI
۵.۳۶% ۱۰.۵۵ ,۱۰.۵۹ ,۱۰.۶۴ ,۱۰.۵۵ ,۱۰.۶۱ ,۱۰.۷۲ ,۱۰.۶۹ ,۱۰.۷۸ ,۱۰.۹۴ ,۱۱.۰۷ ,۱۱.۰۵ ,۱۰.۹۹ ,۱۰.۹۰ ,۱۰.۸۶ ,۱۰.۷۲ ,۱۰.۶۰ ,۱۱.۰۲ ,۱۰.۹۲ ,۱۰.۸۴ ,۱۰.۷۷ ,۱۰.۷۲ ,۱۰.۷۴ ,۱۰.۷۶ ,۱۰.۸۶ ,۱۱.۰۲ ,۱۱.۱۱ ,۱۱.۰۶ ,۱۰.۸۸ ,۱۱.۰۹ ,۱۱.۰۴ ,۱۱.۰۷ ,۱۱.۰۲ ,۱۰.۹۳ ,۱۰.۹۲ ,۱۰.۸۵ ,۱۰.۶۵ ,۱۰.۷۰ ,۱۰.۷۹ ,۱۰.۷۷ ,۱۰.۷۳ ,۱۱.۰۴ ,۱۰.۵۲ ,۱۰.۵۰ ,۱۰.۴۷ ,۱۰.۷۸ ,۱۰.۸۳ ,۱۰.۸۴ ,۱۰.۹۳ ,۱۰.۹۵ ,۱۰.۹۳ ,۱۰.۸۶ ,۱۰.۸۶ ,۱۰.۸۵ ,۱۱.۲۶ ,۱۰.۹۹ ,۱۰.۸۴ ,۱۰.۹۱ ,۱۰.۹۷ ,۱۱.۱۷ ,۱۱.۱۲ ,۱۰.۹۵ ,۱۰.۸۵ ,۱۰.۸۳ ,۱۰.۹۰ ,۱۱.۴۰ ,۱۱.۵۹ ,۱۱.۳۳ ,۱۱.۵۱ ,۱۱.۵۲ ,۱۱.۳۴ ,۱۰.۹۷ ,۱۱.۱۳ ,۱۱.۱۸ ,۱۱.۲۰ ,۱۱.۰۵ ,۱۱.۰۴ ,۱۱.۰۴ ,۱۰.۹۶ ,۱۱.۰۷ ,۱۰.۸۶ ,۱۰.۹۷ ,۱۱.۰۵ ,۱۱.۰۳ ,۱۱.۰۵ ,۱۱.۳۴ ,۱۱.۴۴ ,۱۱.۸۰ ,۱۱.۶۲ ,۱۱.۶۱ ,۱۱.۷۴ ,۱۱.۷۰ ,۱۱.۵۸ ,۱۱.۶۴ ,۱۱.۵۵ ,۱۱.۵۹ ,۱۱.۶۱ ,۱۱.۷۶ ,۱۱.۳۷ ,۱۱.۴۰ ,۱۲.۳۳ ,۱۲.۵۳ ,۱۲.۷۱ ,۱۲.۴۸ ,۱۲.۴۱ ,۱۲.۳۷ ,۱۲.۰۳ ,۱۲.۱۰ ,۱۲.۱۱ ,۱۲.۱۱ ,۱۲.۲۶ ,۱۲.۱۴ ,۱۲.۳۷ ,۱۲.۲۵ ,۱۲.۴۴ ,۱۲.۶۱ ,۱۲.۵۳ ,۱۲.۴۸ ,۱۲.۵۸ ,۱۲.۵۶ ,۱۲.۵۹ ,۱۲.۴۶ ,۱۲.۴۲ ,۱۲.۳۵ ,۱۲.۳۹ ,۱۲.۷۰ ,۱۲.۵۳ ,۱۲.۵۵ ,۱۲.۱۰ ,۱۲.۲۳ ,۱۲.۲۷ ,۱۲.۳۹ ,۱۲.۷۳ ,۱۲.۸۱ ,۱۲.۶۷ ,۱۲.۵۷ ,۱۲.۷۴ ,۱۲.۸۸ ,۱۲.۸۱ ,۱۲.۷۰ ,۱۲.۷۰ ,۱۲.۵۹ ,۱۲.۷۰ ,۱۲.۶۹ ,۱۲.۶۴ ,۱۲.۵۸ ,۱۲.۶۹ ,۱۲.۴۸ ,۱۲.۳۳ ,۱۲.۴۵ ,۱۲.۴۸ ,۱۲.۴۱ ,۱۲.۳۷ ,۱۲.۴۳ ,۱۲.۶۳ ,۱۲.۳۴ ,۱۲.۶۹ ,۱۲.۸۲ ,۱۲.۷۵ ,۱۲.۷۶ ,۱۲.۷۶ ,۱۲.۵۱ ,۱۲.۲۶ ,۱۲.۲۷ ,۱۲.۳۳ ,۱۲.۲۸ ,۱۲.۳۹ ,۱۲.۴۲ ,۱۲.۳۹
۱۹
Toncoin
$۲.۷۱ ۰
تومان
۹.۴۴
میلیون دلار
۸۵.۶۸
میلیارد دلار
۳.۴۷
میلیون TON
۱.۷۲% ۲.۱۴ ,۲.۱۴ ,۲.۱۵ ,۲.۱۵ ,۲.۱۴ ,۲.۱۵ ,۲.۱۲ ,۲.۱۳ ,۲.۱۸ ,۲.۱۹ ,۲.۱۹ ,۲.۱۸ ,۲.۱۵ ,۲.۱۵ ,۲.۱۷ ,۲.۱۷ ,۲.۱۶ ,۲.۱۴ ,۲.۱۵ ,۲.۱۵ ,۲.۱۶ ,۲.۱۵ ,۲.۱۶ ,۲.۱۷ ,۲.۱۶ ,۲.۱۸ ,۲.۱۷ ,۲.۱۷ ,۲.۱۶ ,۲.۱۷ ,۲.۱۷ ,۲.۱۸ ,۲.۱۸ ,۲.۱۷ ,۲.۱۶ ,۲.۱۶ ,۲.۱۵ ,۲.۵۱ ,۲.۷۱ ,۲.۶۷ ,۲.۶۴ ,۲.۵۷ ,۲.۴۳ ,۲.۴۳ ,۲.۴۶ ,۲.۴۹ ,۲.۴۸ ,۲.۵۱ ,۲.۵۱ ,۲.۴۹ ,۲.۵۲ ,۲.۵۱ ,۲.۵۵ ,۲.۵۷ ,۲.۵۸ ,۲.۵۵ ,۲.۶۴ ,۲.۶۵ ,۲.۷۰ ,۲.۶۹ ,۲.۶۹ ,۲.۶۵ ,۲.۶۵ ,۲.۶۱ ,۲.۶۰ ,۲.۵۶ ,۲.۵۵ ,۲.۵۸ ,۲.۶۲ ,۲.۶۲ ,۲.۵۱ ,۲.۴۷ ,۲.۴۸ ,۲.۴۸ ,۲.۴۸ ,۲.۴۶ ,۲.۴۸ ,۲.۴۸ ,۲.۶۳ ,۲.۶۵ ,۲.۷۰ ,۲.۷۱ ,۲.۷۶ ,۲.۸۲ ,۲.۸۲ ,۲.۷۱ ,۲.۷۸ ,۲.۷۲ ,۲.۷۱ ,۲.۷۱ ,۲.۷۲ ,۲.۷۵ ,۲.۷۶ ,۲.۷۴ ,۲.۷۶ ,۲.۷۲ ,۲.۷۱ ,۲.۷۲ ,۲.۷۰ ,۲.۷۴ ,۲.۷۵ ,۲.۷۴ ,۲.۷۲ ,۲.۷۳ ,۲.۷۲ ,۲.۷۱ ,۲.۶۸ ,۲.۶۸ ,۲.۶۸ ,۲.۷۲ ,۲.۷۲ ,۲.۷۰ ,۲.۷۲ ,۲.۷۲ ,۲.۷۲ ,۲.۷۳ ,۲.۷۰ ,۲.۶۹ ,۲.۶۹ ,۲.۷۲ ,۲.۷۲ ,۲.۶۹ ,۲.۷۰ ,۲.۶۹ ,۲.۶۹ ,۲.۷۱ ,۲.۷۲ ,۲.۶۸ ,۲.۶۰ ,۲.۶۴ ,۲.۶۴ ,۲.۶۵ ,۲.۶۴ ,۲.۶۵ ,۲.۶۴ ,۲.۶۵ ,۲.۶۵ ,۲.۶۵ ,۲.۶۵ ,۲.۶۶ ,۲.۶۶ ,۲.۶۶ ,۲.۶۷ ,۲.۶۸ ,۲.۶۸ ,۲.۶۶ ,۲.۶۶ ,۲.۶۶ ,۲.۶۷ ,۲.۶۹ ,۲.۶۷ ,۲.۶۷ ,۲.۷۱ ,۲.۷۱ ,۲.۷۳ ,۲.۶۹ ,۲.۷۳ ,۲.۷۳ ,۲.۷۱ ,۲.۷۳ ,۲.۷۷ ,۲.۷۳ ,۲.۷۰ ,۲.۷۲ ,۲.۷۲ ,۲.۷۳ ,۲.۷۴ ,۲.۷۵
۲۰
Bitcoin Cash
$۴۴۸.۲۳ ۰
تومان
۸.۸۴
میلیون دلار
۱.۳۶
میلیون دلار
۱۹.۶۶
میلیارد BCH
-۳.۱۰% ۳۰۶.۰۳ ,۳۰۴.۹۸ ,۲۹۸.۱۱ ,۲۹۷.۰۲ ,۳۰۰.۵۷ ,۲۹۹.۰۲ ,۲۹۹.۶۷ ,۳۰۵.۲۵ ,۳۰۶.۸۰ ,۳۰۱.۰۰ ,۲۹۶.۹۴ ,۲۹۷.۷۷ ,۲۹۵.۳۴ ,۲۹۶.۴۱ ,۲۹۶.۵۸ ,۲۹۵.۱۰ ,۲۹۷.۵۶ ,۲۹۵.۶۷ ,۲۹۲.۶۳ ,۲۹۳.۴۵ ,۲۹۳.۰۶ ,۲۹۲.۸۲ ,۲۹۱.۰۷ ,۲۹۳.۵۱ ,۲۹۳.۸۳ ,۲۹۴.۳۲ ,۳۰۱.۰۱ ,۳۰۶.۵۰ ,۳۰۳.۹۷ ,۳۰۵.۲۹ ,۳۰۲.۰۶ ,۳۰۲.۷۲ ,۳۰۴.۴۲ ,۳۰۴.۰۷ ,۳۰۲.۸۶ ,۳۰۹.۷۳ ,۲۹۶.۲۳ ,۲۹۵.۹۰ ,۲۹۵.۰۰ ,۲۹۶.۲۱ ,۲۹۵.۹۰ ,۲۹۴.۴۵ ,۲۹۷.۲۳ ,۲۹۴.۷۳ ,۲۹۸.۵۰ ,۳۰۱.۵۶ ,۲۹۹.۴۴ ,۳۱۷.۸۰ ,۳۱۶.۲۷ ,۳۱۶.۸۱ ,۳۱۶.۸۴ ,۳۱۶.۰۹ ,۳۱۳.۱۱ ,۳۱۳.۷۴ ,۳۱۳.۷۱ ,۳۰۹.۵۰ ,۳۱۳.۵۶ ,۳۱۳.۷۶ ,۳۱۲.۰۹ ,۳۱۰.۹۷ ,۳۰۶.۷۶ ,۳۰۴.۴۱ ,۳۰۸.۸۱ ,۳۰۷.۸۸ ,۳۰۱.۳۳ ,۲۹۵.۳۴ ,۲۹۷.۸۴ ,۳۰۴.۴۶ ,۳۰۵.۳۵ ,۳۱۲.۳۱ ,۳۱۴.۸۰ ,۳۱۵.۰۹ ,۳۱۴.۴۳ ,۳۱۵.۲۰ ,۳۱۳.۱۷ ,۳۱۶.۰۲ ,۳۱۵.۷۱ ,۳۱۴.۷۳ ,۳۱۲.۹۶ ,۳۱۳.۸۰ ,۳۱۴.۱۲ ,۳۱۱.۹۷ ,۳۰۹.۸۵ ,۳۱۰.۳۴ ,۳۱۳.۵۲ ,۳۱۱.۷۹ ,۳۱۲.۰۶ ,۳۱۳.۰۳ ,۳۱۵.۲۲ ,۳۱۵.۶۴ ,۳۱۵.۷۵ ,۳۳۵.۲۵ ,۳۶۶.۶۶ ,۳۷۶.۱۳ ,۴۰۴.۴۷ ,۴۰۱.۲۸ ,۴۰۴.۵۵ ,۴۰۸.۶۲ ,۳۹۱.۳۹ ,۴۰۱.۸۷ ,۴۰۳.۵۷ ,۴۱۰.۷۵ ,۴۴۴.۰۴ ,۴۴۳.۹۸ ,۴۵۰.۳۰ ,۴۵۴.۹۰ ,۴۴۳.۵۱ ,۴۴۴.۹۱ ,۴۴۵.۳۳ ,۴۵۲.۶۵ ,۴۵۷.۵۹ ,۴۴۹.۱۷ ,۴۴۷.۱۸ ,۴۵۰.۵۸ ,۵۰۱.۷۵ ,۴۹۷.۹۴ ,۴۹۵.۸۵ ,۴۹۰.۸۹ ,۵۱۹.۸۵ ,۵۰۲.۰۶ ,۴۹۰.۵۰ ,۴۸۸.۱۶ ,۴۷۹.۳۹ ,۴۸۱.۲۴ ,۴۷۸.۲۶ ,۴۸۰.۱۲ ,۴۷۸.۸۳ ,۴۷۷.۶۵ ,۴۷۳.۳۲ ,۴۶۴.۲۵ ,۴۷۰.۴۴ ,۴۷۲.۴۲ ,۴۷۱.۴۲ ,۴۶۵.۹۴ ,۴۶۲.۳۹ ,۴۵۹.۳۷ ,۴۶۴.۷۹ ,۴۶۷.۶۸ ,۴۶۹.۲۲ ,۴۶۷.۴۱ ,۴۶۳.۰۵ ,۴۵۸.۴۰ ,۴۵۴.۵۹ ,۴۵۸.۷۴ ,۴۵۹.۷۷ ,۴۶۱.۷۱ ,۴۵۷.۶۱ ,۴۶۳.۹۸ ,۴۵۸.۳۳ ,۴۶۲.۴۷ ,۴۵۸.۳۱ ,۴۵۴.۶۵ ,۴۴۷.۹۲ ,۴۵۰.۷۵ ,۴۵۲.۰۷ ,۴۴۸.۷۳ ,۴۵۴.۷۹ ,۴۴۷.۹۴ ,۴۵۲.۵۴ ,۴۵۵.۳۶ ,۴۵۸.۸۷ ,۴۶۶.۹۳ ,۴۷۱.۹۷ ,۴۵۸.۷۲ ,۴۶۳.۲۳ ,۴۶۰.۷۵ ,۴۵۹.۹۶ ,۴۴۶.۵۴