رمز ارز مارکت
هر چیزی در مورد کریپتوکارنسی از آموزش تا خرید وفروش رمز ارز

قیمت ارزهای دیجیتال

قیمت ارزهای دیجیتال

# ارز دیجیتال قیمت قیمت ریالی حجم بازار معاملات روزانه ارز در دسترس روزانه نمودار هفتگی
۱
Bitcoin
$۲۷,۲۱۲.۰۰ ۰
تومان
۵۲۷.۶۸
میلیون دلار
۴۵۷.۷۰
میلیون دلار
۱۹.۳۹
میلیارد BTC
۰.۲۲% ۲۷۱۵۱.۳۶ ,۲۷۲۱۳.۱۶ ,۲۷۲۱۷.۵۳ ,۲۷۲۰۵.۰۲ ,۲۷۱۶۲.۴۴ ,۲۷۲۲۱.۸۱ ,۲۷۱۷۶.۹۶ ,۲۷۱۴۱.۵۳ ,۲۷۱۹۳.۲۴ ,۲۷۱۹۸.۳۰ ,۲۷۲۶۴.۳۴ ,۲۷۲۵۳.۸۴ ,۲۷۳۲۵.۷۱ ,۲۷۶۰۵.۶۷ ,۲۷۵۰۰.۱۵ ,۲۷۵۶۹.۵۵ ,۲۷۸۴۲.۸۶ ,۲۸۰۶۸.۴۴ ,۲۸۰۹۶.۱۱ ,۲۸۲۵۳.۲۵ ,۲۸۱۷۲.۵۵ ,۲۸۱۲۰.۵۸ ,۲۸۰۴۱.۷۳ ,۲۷۸۶۶.۷۹ ,۲۷۹۹۵.۱۷ ,۲۷۹۹۵.۸۹ ,۲۷۹۰۱.۶۰ ,۲۷۸۹۷.۲۲ ,۲۷۹۳۵.۰۰ ,۲۷۷۷۰.۲۱ ,۲۷۹۱۰.۱۴ ,۲۷۸۸۰.۱۴ ,۲۷۹۰۶.۳۰ ,۲۷۸۰۹.۳۰ ,۲۷۵۸۸.۳۶ ,۲۷۶۴۰.۲۹ ,۲۷۶۷۷.۱۵ ,۲۷۶۵۲.۱۶ ,۲۷۶۹۴.۹۷ ,۲۷۶۹۳.۳۴ ,۲۷۶۸۱.۹۱ ,۲۷۶۷۵.۴۰ ,۲۷۷۵۹.۷۵ ,۲۷۶۷۷.۸۳ ,۲۷۷۳۲.۱۷ ,۲۷۷۶۲.۱۱ ,۲۷۸۴۳.۴۸ ,۲۷۷۸۷.۰۱ ,۲۷۷۵۰.۱۸ ,۲۷۸۰۱.۲۰ ,۲۷۷۵۸.۹۳ ,۲۷۷۹۰.۹۹ ,۲۷۸۵۹.۰۰ ,۲۸۰۰۰.۸۷ ,۲۷۹۹۵.۳۹ ,۲۷۸۹۳.۴۴ ,۲۷۸۱۴.۰۶ ,۲۷۶۴۹.۸۳ ,۲۷۶۹۶.۰۲ ,۲۷۷۴۱.۰۲ ,۲۷۷۷۲.۴۵ ,۲۷۷۴۹.۵۵ ,۲۷۸۲۵.۴۰ ,۲۷۸۱۷.۶۳ ,۲۷۶۹۲.۱۸ ,۲۷۷۳۹.۱۲ ,۲۷۷۱۳.۹۱ ,۲۷۷۶۹.۴۲ ,۲۷۷۷۶.۰۲ ,۲۷۶۷۳.۲۲ ,۲۷۶۸۱.۴۴ ,۲۷۴۳۶.۵۹ ,۲۷۰۵۹.۲۳ ,۲۷۱۵۶.۷۴ ,۲۷۱۸۰.۱۴ ,۲۷۱۶۶.۹۸ ,۲۷۱۱۲.۸۱ ,۲۷۰۷۷.۲۴ ,۲۷۱۲۱.۹۷ ,۲۷۱۰۴.۵۳ ,۲۷۱۸۶.۳۹ ,۲۷۰۶۲.۱۰ ,۲۶۹۰۴.۴۳ ,۲۶۹۲۲.۷۷ ,۲۷۰۵۹.۱۴ ,۲۷۰۴۷.۲۸ ,۲۷۰۵۶.۸۶ ,۲۷۱۰۳.۹۹ ,۲۷۰۶۳.۷۰ ,۲۷۱۶۴.۱۰ ,۲۷۲۴۵.۴۷ ,۲۷۰۷۶.۰۲ ,۲۷۱۲۰.۸۱ ,۲۶۷۰۴.۴۶ ,۲۶۷۸۳.۵۸ ,۲۶۸۰۰.۵۷ ,۲۶۸۴۹.۶۹ ,۲۶۸۲۳.۴۴ ,۲۶۸۰۷.۳۹ ,۲۶۸۸۶.۸۹ ,۲۶۹۳۱.۳۷ ,۲۶۸۷۸.۱۰ ,۲۶۸۸۴.۵۰ ,۲۶۹۴۹.۸۲ ,۲۶۹۲۳.۸۹ ,۲۶۸۹۹.۳۷ ,۲۶۹۰۴.۵۲ ,۲۶۹۰۸.۷۱ ,۲۶۹۶۰.۷۲ ,۲۶۹۹۸.۱۳ ,۲۶۸۲۷.۳۰ ,۲۶۸۶۰.۶۸ ,۲۶۸۸۳.۵۷ ,۲۶۸۸۳.۳۴ ,۲۶۸۲۴.۱۰ ,۲۶۷۲۸.۴۰ ,۲۶۸۲۸.۲۵ ,۲۶۹۵۵.۹۷ ,۲۶۹۴۹.۹۴ ,۲۷۱۰۰.۲۹ ,۲۷۱۷۰.۱۹ ,۲۷۱۴۲.۵۸ ,۲۷۱۰۲.۴۹ ,۲۷۱۳۹.۸۶ ,۲۷۱۰۶.۰۶ ,۲۷۰۷۶.۲۷ ,۲۷۱۳۹.۸۴ ,۲۷۰۷۵.۷۴ ,۲۷۰۷۶.۹۱ ,۲۶۹۵۲.۰۹ ,۲۷۰۶۶.۶۶ ,۲۷۰۵۶.۰۵ ,۲۷۰۶۹.۰۵ ,۲۷۱۳۴.۷۷ ,۲۷۲۵۰.۶۰ ,۲۷۲۰۶.۲۷ ,۲۷۲۲۳.۱۸ ,۲۷۲۸۶.۵۳ ,۲۷۲۴۷.۷۴ ,۲۷۱۸۰.۳۱ ,۲۷۱۴۵.۳۸ ,۲۷۱۴۴.۶۵ ,۲۷۱۵۱.۰۵ ,۲۷۱۶۰.۲۵ ,۲۷۱۵۵.۶۱ ,۲۷۱۸۴.۵۶ ,۲۷۱۷۹.۱۴ ,۲۷۱۶۴.۴۹ ,۲۷۱۴۱.۷۲ ,۲۷۱۴۴.۳۰ ,۲۷۱۴۶.۱۷ ,۲۷۱۷۸.۵۲ ,۲۷۱۷۸.۶۸ ,۲۷۲۰۷.۹۴ ,۲۷۲۱۸.۸۶ ,۲۷۲۶۷.۸۰ ,۲۷۱۵۴.۶۶ ,۲۷۱۷۳.۵۱ ,۲۷۱۴۵.۱۳ ,۲۷۱۰۵.۲۵ ,۲۷۰۰۸.۵۲ ,۲۷۰۶۶.۳۷ ,۲۷۰۸۳.۹۷ ,۲۷۰۴۸.۴۶ ,۲۷۰۶۳.۴۱ ,۲۷۰۷۰.۷۹ ,۲۷۰۶۶.۸۷ ,۲۷۰۶۰.۸۱
۲
Ethereum
$۱,۹۰۵.۰۳ ۰
تومان
۲۲۹.۰۹
میلیون دلار
۳.۷۷
میلیون دلار
۱۲۰.۲۴
میلیارد ETH
۰.۱۴% ۱۸۴۷.۵۳ ,۱۸۴۷.۸۱ ,۱۸۴۸.۷۶ ,۱۸۴۵.۶۷ ,۱۸۴۵.۲۲ ,۱۸۴۶.۵۵ ,۱۸۴۴.۹۰ ,۱۸۴۰.۹۹ ,۱۸۴۳.۷۴ ,۱۸۴۰.۰۲ ,۱۸۴۳.۲۵ ,۱۸۴۳.۴۷ ,۱۸۴۵.۹۲ ,۱۸۵۲.۵۴ ,۱۸۴۶.۹۴ ,۱۸۵۴.۱۱ ,۱۸۶۵.۸۴ ,۱۹۰۳.۵۰ ,۱۹۱۲.۱۰ ,۱۹۱۷.۶۲ ,۱۹۱۶.۱۹ ,۱۹۱۰.۵۶ ,۱۹۰۵.۶۹ ,۱۸۹۵.۱۳ ,۱۹۰۱.۳۹ ,۱۹۰۳.۲۶ ,۱۹۰۰.۰۸ ,۱۸۹۹.۴۳ ,۱۹۰۴.۰۱ ,۱۸۹۵.۱۸ ,۱۹۰۲.۳۴ ,۱۸۹۸.۲۹ ,۱۹۰۰.۴۷ ,۱۸۹۴.۳۷ ,۱۸۸۶.۶۵ ,۱۸۸۴.۷۵ ,۱۸۸۸.۱۸ ,۱۸۹۲.۵۵ ,۱۸۹۳.۱۶ ,۱۸۹۴.۱۷ ,۱۸۹۱.۸۷ ,۱۸۹۲.۱۵ ,۱۸۹۲.۹۰ ,۱۸۸۹.۵۸ ,۱۸۹۶.۰۷ ,۱۸۹۸.۴۵ ,۱۹۰۲.۹۸ ,۱۸۹۸.۰۹ ,۱۸۹۸.۴۷ ,۱۹۰۲.۷۳ ,۱۹۰۰.۹۴ ,۱۹۰۲.۳۳ ,۱۹۰۶.۸۶ ,۱۹۱۲.۶۰ ,۱۹۱۵.۱۲ ,۱۹۰۹.۲۵ ,۱۹۰۶.۰۰ ,۱۸۹۸.۷۶ ,۱۹۰۱.۰۸ ,۱۹۰۵.۳۳ ,۱۹۰۷.۴۴ ,۱۹۰۶.۶۳ ,۱۹۰۶.۸۶ ,۱۹۰۶.۲۳ ,۱۹۰۳.۸۲ ,۱۹۰۴.۷۵ ,۱۹۰۱.۰۸ ,۱۹۰۶.۰۷ ,۱۹۰۵.۶۷ ,۱۸۹۴.۸۷ ,۱۸۹۷.۴۱ ,۱۸۷۴.۱۹ ,۱۸۶۳.۶۰ ,۱۸۶۶.۵۸ ,۱۸۷۰.۶۱ ,۱۸۷۱.۴۹ ,۱۸۶۸.۷۷ ,۱۸۶۶.۶۹ ,۱۸۶۷.۴۴ ,۱۸۶۸.۲۱ ,۱۸۷۳.۸۲ ,۱۸۶۲.۳۹ ,۱۸۵۷.۴۵ ,۱۸۵۸.۶۰ ,۱۸۶۶.۲۱ ,۱۸۶۴.۳۹ ,۱۸۶۵.۰۹ ,۱۸۶۵.۸۳ ,۱۸۶۲.۹۵ ,۱۸۶۸.۹۳ ,۱۸۷۴.۶۹ ,۱۸۷۰.۶۴ ,۱۸۷۵.۰۸ ,۱۸۵۳.۲۱ ,۱۸۵۵.۳۸ ,۱۸۵۴.۶۴ ,۱۸۵۶.۲۸ ,۱۸۵۷.۱۴ ,۱۸۵۵.۷۴ ,۱۸۵۹.۵۲ ,۱۸۶۲.۹۰ ,۱۸۶۱.۸۶ ,۱۸۶۱.۱۱ ,۱۸۶۵.۳۹ ,۱۸۶۲.۳۴ ,۱۸۶۰.۷۳ ,۱۸۶۳.۵۹ ,۱۸۶۷.۵۷ ,۱۸۷۲.۵۰ ,۱۸۷۳.۱۸ ,۱۸۶۶.۷۴ ,۱۸۶۸.۹۵ ,۱۸۷۱.۶۴ ,۱۸۶۶.۹۵ ,۱۸۶۱.۷۳ ,۱۸۶۲.۹۵ ,۱۸۶۸.۹۰ ,۱۸۷۸.۰۹ ,۱۸۷۶.۸۱ ,۱۸۸۷.۱۶ ,۱۸۹۴.۱۱ ,۱۸۹۱.۷۰ ,۱۸۸۵.۸۹ ,۱۸۹۱.۵۹ ,۱۸۹۱.۱۴ ,۱۸۹۰.۳۵ ,۱۸۹۵.۰۰ ,۱۸۸۸.۶۰ ,۱۸۹۰.۹۹ ,۱۸۸۵.۰۹ ,۱۸۹۰.۴۳ ,۱۸۸۹.۲۶ ,۱۸۹۲.۹۱ ,۱۹۰۳.۹۵ ,۱۹۰۸.۷۷ ,۱۹۰۶.۴۹ ,۱۹۰۴.۲۹ ,۱۹۰۸.۰۳ ,۱۹۰۷.۲۱ ,۱۹۰۵.۰۸ ,۱۹۰۰.۵۱ ,۱۹۰۰.۰۶ ,۱۹۰۰.۲۶ ,۱۹۰۱.۶۳ ,۱۹۰۱.۶۲ ,۱۹۰۳.۵۸ ,۱۹۰۳.۶۰ ,۱۹۰۳.۱۶ ,۱۹۰۳.۸۰ ,۱۹۰۴.۳۷ ,۱۹۰۴.۳۸ ,۱۹۰۵.۰۰ ,۱۹۰۲.۲۶ ,۱۹۰۳.۵۰ ,۱۹۰۰.۶۱ ,۱۹۰۰.۰۸ ,۱۸۹۰.۶۷ ,۱۸۹۱.۸۲ ,۱۸۹۱.۰۰ ,۱۸۸۹.۴۰ ,۱۸۸۹.۶۳ ,۱۸۹۱.۰۶ ,۱۸۹۲.۰۸ ,۱۸۹۰.۶۹ ,۱۸۹۱.۷۴ ,۱۸۹۲.۸۷ ,۱۸۹۴.۳۰ ,۱۸۹۵.۳۱
۳
Tether
$۱.۰۰ ۰
تومان
۸۳.۱۶
میلیون دلار
۸.۸۷
میلیون دلار
۸۳.۱۵
میلیون USDT
-۰.۰۲% ۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۸۳ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۷۶ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۸۹ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۵۴ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۱۲ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۸۸ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۸۸ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۸۹ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۱۶ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۱۱ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۳۸ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۳۱ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۸
۴
BNB
$۳۰۷.۳۲ ۰
تومان
۴۸.۵۲
میلیون دلار
۳۰۰.۹۷
میلیارد دلار
۱۵۷.۸۹
میلیارد BNB
۰.۴۷% ۳۰۸.۰۶ ,۳۰۸.۳۶ ,۳۰۸.۱۰ ,۳۰۷.۸۳ ,۳۰۷.۶۷ ,۳۰۷.۶۷ ,۳۰۷.۷۷ ,۳۰۷.۵۳ ,۳۰۸.۰۴ ,۳۰۷.۷۶ ,۳۰۸.۰۴ ,۳۰۸.۱۶ ,۳۰۸.۴۳ ,۳۰۹.۶۳ ,۳۰۸.۸۶ ,۳۰۹.۰۱ ,۳۱۰.۹۷ ,۳۱۳.۶۵ ,۳۱۴.۳۱ ,۳۱۵.۳۳ ,۳۱۵.۴۶ ,۳۱۵.۵۸ ,۳۱۵.۱۹ ,۳۱۳.۵۵ ,۳۱۴.۳۷ ,۳۱۵.۳۱ ,۳۱۴.۴۵ ,۳۱۳.۹۲ ,۳۱۴.۱۷ ,۳۱۲.۸۸ ,۳۱۴.۰۷ ,۳۱۶.۱۸ ,۳۱۶.۵۸ ,۳۱۵.۱۲ ,۳۱۳.۰۷ ,۳۱۲.۶۴ ,۳۱۲.۷۶ ,۳۱۲.۵۰ ,۳۱۲.۶۱ ,۳۱۱.۶۵ ,۳۱۱.۱۰ ,۳۱۱.۰۲ ,۳۱۱.۵۷ ,۳۱۱.۲۰ ,۳۱۲.۰۳ ,۳۱۲.۳۵ ,۳۱۲.۸۶ ,۳۱۱.۹۸ ,۳۱۱.۸۵ ,۳۱۲.۶۸ ,۳۱۲.۱۴ ,۳۱۲.۵۸ ,۳۱۳.۲۳ ,۳۱۴.۲۰ ,۳۱۳.۸۴ ,۳۱۳.۰۲ ,۳۱۲.۴۷ ,۳۱۲.۰۴ ,۳۱۱.۸۲ ,۳۱۲.۴۲ ,۳۱۲.۷۳ ,۳۱۲.۶۳ ,۳۱۲.۸۳ ,۳۱۲.۷۸ ,۳۱۱.۹۴ ,۳۱۱.۹۰ ,۳۱۱.۶۰ ,۳۱۱.۶۹ ,۳۱۱.۶۴ ,۳۱۰.۷۰ ,۳۱۰.۵۲ ,۳۰۸.۹۹ ,۳۰۶.۴۲ ,۳۰۶.۸۸ ,۳۰۷.۲۲ ,۳۰۷.۴۴ ,۳۰۷.۱۷ ,۳۰۷.۱۰ ,۳۰۶.۹۴ ,۳۰۶.۷۲ ,۳۰۷.۳۲ ,۳۰۶.۲۸ ,۳۰۵.۲۱ ,۳۰۵.۵۷ ,۳۰۶.۴۸ ,۳۰۶.۱۲ ,۳۰۵.۷۸ ,۳۰۵.۹۱ ,۳۰۵.۶۰ ,۳۰۶.۱۸ ,۳۰۷.۰۱ ,۳۰۵.۹۸ ,۳۰۶.۶۵ ,۳۰۳.۳۲ ,۳۰۴.۷۷ ,۳۰۴.۲۷ ,۳۰۴.۷۷ ,۳۰۴.۱۷ ,۳۰۳.۹۹ ,۳۰۴.۳۲ ,۳۰۵.۰۳ ,۳۰۴.۶۸ ,۳۰۴.۷۱ ,۳۰۵.۱۶ ,۳۰۴.۵۹ ,۳۰۴.۵۷ ,۳۰۴.۷۰ ,۳۰۶.۶۸ ,۳۰۵.۲۵ ,۳۰۵.۵۱ ,۳۰۴.۶۲ ,۳۰۴.۵۳ ,۳۰۵.۲۴ ,۳۰۵.۷۳ ,۳۰۴.۹۸ ,۳۰۴.۵۶ ,۳۰۵.۳۵ ,۳۰۶.۵۰ ,۳۰۶.۴۷ ,۳۰۷.۶۶ ,۳۰۸.۲۰ ,۳۰۸.۱۹ ,۳۰۷.۱۱ ,۳۰۷.۷۲ ,۳۰۷.۶۵ ,۳۰۷.۰۳ ,۳۰۷.۱۱ ,۳۰۶.۴۶ ,۳۰۶.۹۹ ,۳۰۵.۵۵ ,۳۰۶.۴۰ ,۳۰۶.۵۶ ,۳۰۶.۷۹ ,۳۰۷.۳۵ ,۳۰۸.۰۴ ,۳۰۸.۱۰ ,۳۰۶.۹۷ ,۳۰۷.۶۲ ,۳۰۷.۳۰ ,۳۰۶.۸۰ ,۳۰۶.۲۴ ,۳۰۶.۱۳ ,۳۰۶.۲۹ ,۳۰۵.۹۰ ,۳۰۶.۱۱ ,۳۰۶.۴۷ ,۳۰۶.۱۳ ,۳۰۵.۹۳ ,۳۰۵.۸۷ ,۳۰۶.۲۲ ,۳۰۶.۴۶ ,۳۰۷.۰۱ ,۳۰۷.۲۲ ,۳۰۸.۱۱ ,۳۰۷.۶۸ ,۳۰۷.۹۳ ,۳۰۶.۸۶ ,۳۰۶.۶۵ ,۳۰۶.۳۳ ,۳۰۶.۴۲ ,۳۰۵.۷۴ ,۳۰۶.۰۸ ,۳۰۶.۶۶ ,۳۰۶.۴۳ ,۳۰۶.۱۳ ,۳۰۵.۹۴ ,۳۰۵.۹۱ ,۳۰۶.۰۷
۵
USD Coin
$۱.۰۰ ۰
تومان
۲۸.۹۱
میلیون دلار
۱.۴۴
میلیون دلار
۲۸.۹۱
میلیون USDC
۰.۰۱% ۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۱۲ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۳۱ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۸۳ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۸۳ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۷۲ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۱۱ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۱۲ ,۰.۹۹۸۲ ,۰.۹۹۶۱ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۸۶ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۷۷ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۸۴ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۷۳ ,۰.۹۹۶۹ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۸۲ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۸۹ ,۱.۰۰۱۶ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۸۴ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۳۵ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۱۲ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۴۵ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۷۶ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۲۴ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۱۱ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۸۰ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۱
۶
XRP
$۰.۵۲۵۶ ۰
تومان
۲۷.۳۲
میلیون دلار
۶۴۶.۲۶
میلیارد دلار
۵۱.۹۹
میلیون XRP
۰.۳۳% ۰.۴۷۲۵ ,۰.۴۷۲۴ ,۰.۴۷۳۸ ,۰.۴۷۲۸ ,۰.۴۷۲۸ ,۰.۴۷۳۸ ,۰.۴۷۳۲ ,۰.۴۷۳۱ ,۰.۴۷۳۳ ,۰.۴۷۲۹ ,۰.۴۷۲۷ ,۰.۴۷۳۴ ,۰.۴۷۶۲ ,۰.۴۷۸۳ ,۰.۴۷۷۷ ,۰.۴۷۸۸ ,۰.۴۸۳۳ ,۰.۴۸۳۲ ,۰.۴۸۳۶ ,۰.۴۸۳۶ ,۰.۴۸۲۸ ,۰.۴۸۳۵ ,۰.۴۸۲۰ ,۰.۴۷۹۸ ,۰.۴۸۱۸ ,۰.۴۸۰۳ ,۰.۴۸۱۳ ,۰.۴۷۹۲ ,۰.۴۷۹۴ ,۰.۴۷۸۶ ,۰.۴۸۰۴ ,۰.۴۸۱۲ ,۰.۴۸۱۲ ,۰.۴۸۱۱ ,۰.۴۷۹۴ ,۰.۴۸۰۱ ,۰.۴۸۴۶ ,۰.۴۸۵۹ ,۰.۴۹۰۴ ,۰.۴۸۸۹ ,۰.۴۹۰۶ ,۰.۴۹۴۶ ,۰.۴۹۳۸ ,۰.۴۹۴۰ ,۰.۴۹۱۵ ,۰.۴۹۱۹ ,۰.۴۹۷۳ ,۰.۵۰۱۸ ,۰.۵۰۲۰ ,۰.۵۰۰۵ ,۰.۵۰۱۹ ,۰.۵۰۳۲ ,۰.۵۰۰۹ ,۰.۵۰۲۸ ,۰.۵۰۲۸ ,۰.۵۰۲۱ ,۰.۵۰۰۰ ,۰.۴۹۷۶ ,۰.۵۰۲۵ ,۰.۵۲۰۲ ,۰.۵۲۴۳ ,۰.۵۲۳۳ ,۰.۵۲۲۹ ,۰.۵۲۴۶ ,۰.۵۱۷۷ ,۰.۵۲۲۳ ,۰.۵۲۲۳ ,۰.۵۱۹۱ ,۰.۵۲۲۶ ,۰.۵۲۲۵ ,۰.۵۲۶۹ ,۰.۵۱۹۰ ,۰.۵۱۴۸ ,۰.۵۱۷۵ ,۰.۵۱۰۷ ,۰.۵۰۶۲ ,۰.۵۰۶۹ ,۰.۵۰۶۷ ,۰.۵۱۲۲ ,۰.۵۰۹۹ ,۰.۵۱۳۶ ,۰.۵۱۲۹ ,۰.۵۰۶۲ ,۰.۵۰۳۰ ,۰.۵۰۹۱ ,۰.۵۱۴۵ ,۰.۵۱۵۴ ,۰.۵۱۶۷ ,۰.۵۱۵۵ ,۰.۵۱۹۴ ,۰.۵۱۹۳ ,۰.۵۰۸۷ ,۰.۵۰۹۴ ,۰.۵۰۴۳ ,۰.۵۰۹۳ ,۰.۵۰۸۱ ,۰.۵۰۸۳ ,۰.۵۰۴۵ ,۰.۵۰۶۶ ,۰.۵۰۴۴ ,۰.۵۰۷۸ ,۰.۵۰۶۴ ,۰.۵۰۵۷ ,۰.۵۰۶۶ ,۰.۵۰۶۱ ,۰.۵۰۴۴ ,۰.۵۰۵۹ ,۰.۵۰۸۸ ,۰.۵۰۶۸ ,۰.۵۰۹۵ ,۰.۵۰۸۴ ,۰.۵۰۹۰ ,۰.۵۰۹۸ ,۰.۵۱۰۳ ,۰.۵۰۸۵ ,۰.۵۱۱۱ ,۰.۵۱۲۳ ,۰.۵۱۶۱ ,۰.۵۱۷۱ ,۰.۵۱۹۰ ,۰.۵۱۹۵ ,۰.۵۱۷۲ ,۰.۵۱۶۵ ,۰.۵۱۴۸ ,۰.۵۱۵۵ ,۰.۵۱۶۲ ,۰.۵۱۶۴ ,۰.۵۱۵۱ ,۰.۵۱۷۵ ,۰.۵۱۶۹ ,۰.۵۲۰۱ ,۰.۵۱۸۶ ,۰.۵۱۹۴ ,۰.۵۲۳۲ ,۰.۵۲۷۰ ,۰.۵۲۵۴ ,۰.۵۲۴۶ ,۰.۵۲۵۸ ,۰.۵۲۵۹ ,۰.۵۲۲۶ ,۰.۵۲۲۰ ,۰.۵۲۲۹ ,۰.۵۲۴۰ ,۰.۵۲۶۱ ,۰.۵۲۵۷ ,۰.۵۲۷۰ ,۰.۵۲۴۷ ,۰.۵۲۳۴ ,۰.۵۲۳۵ ,۰.۵۲۴۲ ,۰.۵۲۳۸ ,۰.۵۲۳۵ ,۰.۵۲۰۷ ,۰.۵۲۲۲ ,۰.۵۲۱۲ ,۰.۵۲۲۴ ,۰.۵۲۰۱ ,۰.۵۲۰۷ ,۰.۵۲۱۹ ,۰.۵۲۳۰ ,۰.۵۲۱۵ ,۰.۵۲۰۶ ,۰.۵۲۰۰ ,۰.۵۱۸۷ ,۰.۵۲۲۶ ,۰.۵۲۳۵ ,۰.۵۲۲۷ ,۰.۵۲۲۷
۷
Lido Staked Ether
$۱,۹۰۳.۵۶ ۰
تومان
۱۳.۴۵
میلیون دلار
۱۶.۰۱
میلیارد دلار
۷.۰۶
میلیارد STETH
۰.۴۱% ۱۸۴۳.۷۰ ,۱۸۴۳.۱۸ ,۱۸۴۴.۸۶ ,۱۸۴۴.۴۷ ,۱۸۴۳.۶۵ ,۱۸۴۴.۳۶ ,۱۸۴۳.۳۳ ,۱۸۴۰.۱۷ ,۱۸۴۲.۴۰ ,۱۸۳۸.۸۷ ,۱۸۴۱.۵۰ ,۱۸۴۲.۷۰ ,۱۸۴۳.۵۳ ,۱۸۵۱.۰۴ ,۱۸۴۶.۲۵ ,۱۸۵۳.۲۶ ,۱۸۶۴.۱۶ ,۱۹۰۲.۷۴ ,۱۹۱۲.۴۴ ,۱۹۱۵.۴۲ ,۱۹۱۵.۰۷ ,۱۹۱۱.۳۸ ,۱۹۰۲.۴۶ ,۱۸۹۳.۸۷ ,۱۸۹۹.۳۳ ,۱۹۰۲.۳۷ ,۱۹۰۰.۱۲ ,۱۸۹۸.۹۲ ,۱۹۰۳.۰۶ ,۱۸۹۵.۸۶ ,۱۹۰۲.۸۱ ,۱۸۹۷.۵۸ ,۱۸۹۹.۷۶ ,۱۸۹۴.۶۹ ,۱۸۸۷.۱۷ ,۱۸۸۳.۴۷ ,۱۸۸۹.۱۳ ,۱۸۹۰.۷۹ ,۱۸۹۱.۹۵ ,۱۸۹۲.۱۹ ,۱۸۹۰.۹۴ ,۱۸۹۰.۹۰ ,۱۸۹۲.۰۱ ,۱۸۸۹.۷۰ ,۱۸۹۶.۳۸ ,۱۸۹۶.۷۰ ,۱۹۰۱.۲۹ ,۱۸۹۷.۱۶ ,۱۸۹۸.۹۱ ,۱۹۰۱.۰۷ ,۱۸۹۹.۶۴ ,۱۹۰۱.۰۸ ,۱۹۰۶.۰۱ ,۱۹۱۱.۹۳ ,۱۹۱۳.۵۰ ,۱۹۰۷.۹۲ ,۱۹۰۴.۷۹ ,۱۸۹۷.۹۸ ,۱۸۹۹.۱۹ ,۱۹۰۴.۳۲ ,۱۹۰۶.۸۷ ,۱۹۰۵.۰۴ ,۱۹۰۳.۹۴ ,۱۹۰۵.۳۹ ,۱۹۰۳.۴۰ ,۱۹۰۲.۹۰ ,۱۸۹۹.۵۹ ,۱۹۰۴.۷۷ ,۱۹۰۵.۹۵ ,۱۸۹۴.۰۸ ,۱۸۹۷.۰۴ ,۱۸۸۶.۵۱ ,۱۸۶۲.۱۵ ,۱۸۶۵.۷۲ ,۱۸۷۰.۲۹ ,۱۸۷۰.۷۸ ,۱۸۶۸.۱۲ ,۱۸۶۵.۱۹ ,۱۸۶۶.۵۰ ,۱۸۶۷.۴۰ ,۱۸۷۱.۶۹ ,۱۸۵۸.۹۳ ,۱۸۵۶.۸۵ ,۱۸۵۷.۴۲ ,۱۸۶۴.۷۰ ,۱۸۶۲.۸۵ ,۱۸۶۴.۴۹ ,۱۸۶۵.۷۶ ,۱۸۶۱.۰۴ ,۱۸۶۷.۷۶ ,۱۸۷۳.۷۴ ,۱۸۷۷.۰۱ ,۱۸۷۴.۳۰ ,۱۸۶۶.۸۶ ,۱۸۵۲.۴۱ ,۱۸۵۳.۱۰ ,۱۸۵۶.۳۵ ,۱۸۵۴.۷۳ ,۱۸۵۴.۵۷ ,۱۸۵۸.۴۱ ,۱۸۶۱.۰۷ ,۱۸۶۰.۷۲ ,۱۸۵۹.۷۱ ,۱۸۶۰.۵۵ ,۱۸۶۲.۱۳ ,۱۸۵۸.۳۲ ,۱۸۶۱.۰۵ ,۱۸۷۸.۱۱ ,۱۸۷۲.۳۳ ,۱۸۷۱.۹۴ ,۱۸۶۵.۲۲ ,۱۸۶۷.۵۸ ,۱۸۶۶.۶۶ ,۱۸۶۵.۹۵ ,۱۸۶۰.۹۴ ,۱۸۶۱.۸۲ ,۱۸۶۸.۱۵ ,۱۸۷۸.۴۰ ,۱۸۷۶.۷۰ ,۱۸۸۶.۷۳ ,۱۸۹۲.۶۳ ,۱۸۹۱.۲۴ ,۱۸۸۶.۹۹ ,۱۸۹۰.۰۹ ,۱۸۹۱.۷۵ ,۱۸۸۹.۲۴ ,۱۸۹۴.۰۴ ,۱۸۸۸.۵۴ ,۱۸۹۰.۲۵ ,۱۸۸۳.۳۱ ,۱۸۸۹.۸۲ ,۱۸۸۸.۵۹ ,۱۸۹۱.۵۸ ,۱۹۰۵.۰۸ ,۱۹۰۷.۲۹ ,۱۹۰۳.۹۸ ,۱۹۰۴.۴۱ ,۱۹۰۵.۵۵ ,۱۹۰۵.۹۳ ,۱۹۰۳.۴۶ ,۱۹۰۰.۰۸ ,۱۸۹۵.۸۱ ,۱۸۹۵.۹۹ ,۱۸۹۷.۱۱ ,۱۸۹۷.۹۱ ,۱۸۹۹.۳۵ ,۱۹۰۱.۲۵ ,۱۸۹۶.۱۸ ,۱۸۹۸.۱۳ ,۱۹۰۲.۱۶ ,۱۸۹۷.۸۲ ,۱۸۹۹.۶۹ ,۱۸۹۶.۷۱ ,۱۸۹۸.۳۲ ,۱۸۹۸.۷۶ ,۱۸۹۶.۴۹ ,۱۸۸۶.۶۴ ,۱۸۸۹.۳۰ ,۱۸۸۷.۴۲ ,۱۸۸۹.۴۹ ,۱۸۸۷.۸۲ ,۱۸۹۱.۷۶ ,۱۸۹۳.۱۰ ,۱۸۹۰.۳۷ ,۱۸۹۱.۰۱ ,۱۸۹۱.۶۹ ,۱۸۹۳.۴۲ ,۱۸۹۳.۵۵
۸
Cardano
$۰.۳۸۱۶ ۰
تومان
۱۳.۳۸
میلیون دلار
۱۳۰.۹۴
میلیارد دلار
۳۵.۰۵
میلیون ADA
۱.۳۵% ۰.۳۷۳۷ ,۰.۳۷۳۳ ,۰.۳۷۴۱ ,۰.۳۷۲۰ ,۰.۳۷۲۱ ,۰.۳۷۳۹ ,۰.۳۷۶۴ ,۰.۳۷۶۷ ,۰.۳۷۸۰ ,۰.۳۷۵۹ ,۰.۳۷۵۹ ,۰.۳۷۶۹ ,۰.۳۷۷۰ ,۰.۳۷۹۰ ,۰.۳۷۷۳ ,۰.۳۷۸۱ ,۰.۳۷۹۰ ,۰.۳۸۲۷ ,۰.۳۸۳۴ ,۰.۳۸۵۳ ,۰.۳۸۵۱ ,۰.۳۸۳۰ ,۰.۳۸۰۷ ,۰.۳۷۹۵ ,۰.۳۸۰۸ ,۰.۳۸۰۴ ,۰.۳۷۹۳ ,۰.۳۷۸۵ ,۰.۳۷۹۷ ,۰.۳۷۸۳ ,۰.۳۷۹۳ ,۰.۳۷۹۰ ,۰.۳۷۹۱ ,۰.۳۷۷۵ ,۰.۳۷۷۷ ,۰.۳۷۷۲ ,۰.۳۷۸۸ ,۰.۳۷۹۲ ,۰.۳۷۹۳ ,۰.۳۷۹۳ ,۰.۳۷۹۵ ,۰.۳۷۹۰ ,۰.۳۷۹۰ ,۰.۳۷۹۳ ,۰.۳۸۰۴ ,۰.۳۸۰۶ ,۰.۳۸۱۹ ,۰.۳۸۰۲ ,۰.۳۸۰۴ ,۰.۳۸۱۰ ,۰.۳۸۰۴ ,۰.۳۸۰۹ ,۰.۳۸۱۶ ,۰.۳۸۲۸ ,۰.۳۸۲۳ ,۰.۳۸۰۹ ,۰.۳۸۰۹ ,۰.۳۷۶۲ ,۰.۳۷۶۷ ,۰.۳۷۸۵ ,۰.۳۷۸۶ ,۰.۳۷۸۴ ,۰.۳۷۹۱ ,۰.۳۷۸۳ ,۰.۳۷۷۱ ,۰.۳۷۸۱ ,۰.۳۷۸۰ ,۰.۳۷۹۴ ,۰.۳۸۰۳ ,۰.۳۷۷۵ ,۰.۳۷۹۴ ,۰.۳۷۷۸ ,۰.۳۷۴۸ ,۰.۳۷۵۲ ,۰.۳۷۶۰ ,۰.۳۷۵۴ ,۰.۳۷۵۳ ,۰.۳۷۳۶ ,۰.۳۷۴۰ ,۰.۳۷۴۳ ,۰.۳۷۵۳ ,۰.۳۷۳۷ ,۰.۳۷۲۹ ,۰.۳۷۰۹ ,۰.۳۷۴۶ ,۰.۳۷۵۱ ,۰.۳۷۵۷ ,۰.۳۷۶۲ ,۰.۳۷۵۵ ,۰.۳۷۵۵ ,۰.۳۷۵۱ ,۰.۳۷۲۰ ,۰.۳۷۱۵ ,۰.۳۶۴۹ ,۰.۳۶۵۱ ,۰.۳۶۴۷ ,۰.۳۶۵۷ ,۰.۳۶۵۲ ,۰.۳۶۳۹ ,۰.۳۶۳۰ ,۰.۳۶۲۸ ,۰.۳۶۲۴ ,۰.۳۶۳۷ ,۰.۳۶۴۰ ,۰.۳۶۴۱ ,۰.۳۶۴۸ ,۰.۳۶۴۹ ,۰.۳۶۷۰ ,۰.۳۶۶۰ ,۰.۳۶۶۸ ,۰.۳۶۵۴ ,۰.۳۶۶۵ ,۰.۳۶۶۹ ,۰.۳۶۶۱ ,۰.۳۶۵۲ ,۰.۳۶۵۲ ,۰.۳۶۷۰ ,۰.۳۷۳۴ ,۰.۳۷۲۱ ,۰.۳۷۲۹ ,۰.۳۷۳۳ ,۰.۳۷۱۹ ,۰.۳۷۲۶ ,۰.۳۷۳۷ ,۰.۳۷۴۷ ,۰.۳۷۷۸ ,۰.۳۷۶۱ ,۰.۳۷۶۰ ,۰.۳۷۴۲ ,۰.۳۷۴۳ ,۰.۳۷۵۹ ,۰.۳۷۵۸ ,۰.۳۷۶۰ ,۰.۳۷۸۳ ,۰.۳۷۹۴ ,۰.۳۷۸۳ ,۰.۳۷۸۱ ,۰.۳۷۹۱ ,۰.۳۷۸۵ ,۰.۳۷۷۰ ,۰.۳۷۶۲ ,۰.۳۷۶۴ ,۰.۳۷۷۲ ,۰.۳۷۷۷ ,۰.۳۷۷۲ ,۰.۳۷۸۳ ,۰.۳۷۷۰ ,۰.۳۷۶۶ ,۰.۳۷۶۰ ,۰.۳۷۷۰ ,۰.۳۷۶۵ ,۰.۳۷۶۹ ,۰.۳۷۶۵ ,۰.۳۷۶۸ ,۰.۳۷۷۳ ,۰.۳۷۷۸ ,۰.۳۷۶۵ ,۰.۳۷۵۳ ,۰.۳۷۴۹ ,۰.۳۷۵۱ ,۰.۳۷۵۲ ,۰.۳۷۵۶ ,۰.۳۷۵۹ ,۰.۳۷۶۰ ,۰.۳۷۹۳ ,۰.۳۷۹۴ ,۰.۳۷۹۱ ,۰.۳۷۹۷
۹
Dogecoin
$۰.۰۷۳۱ ۰
تومان
۱۰.۲۱
میلیون دلار
۱۴۵.۶۳
میلیارد دلار
۱۳۹.۶۳
میلیون DOGE
۰.۸۶% ۰.۰۷۲۸ ,۰.۰۷۲۷ ,۰.۰۷۲۸ ,۰.۰۷۲۵ ,۰.۰۷۲۵ ,۰.۰۷۲۷ ,۰.۰۷۲۶ ,۰.۰۷۲۴ ,۰.۰۷۲۵ ,۰.۰۷۲۴ ,۰.۰۷۲۶ ,۰.۰۷۲۶ ,۰.۰۷۲۸ ,۰.۰۷۳۱ ,۰.۰۷۲۸ ,۰.۰۷۲۹ ,۰.۰۷۳۲ ,۰.۰۷۳۶ ,۰.۰۷۳۷ ,۰.۰۷۳۸ ,۰.۰۷۳۸ ,۰.۰۷۳۶ ,۰.۰۷۳۴ ,۰.۰۷۳۱ ,۰.۰۷۳۳ ,۰.۰۷۳۴ ,۰.۰۷۳۳ ,۰.۰۷۳۳ ,۰.۰۷۳۴ ,۰.۰۷۳۰ ,۰.۰۷۳۳ ,۰.۰۷۳۲ ,۰.۰۷۳۴ ,۰.۰۷۳۳ ,۰.۰۷۲۹ ,۰.۰۷۳۱ ,۰.۰۷۳۲ ,۰.۰۷۳۳ ,۰.۰۷۳۲ ,۰.۰۷۳۳ ,۰.۰۷۳۲ ,۰.۰۷۳۲ ,۰.۰۷۳۳ ,۰.۰۷۳۱ ,۰.۰۷۳۲ ,۰.۰۷۳۱ ,۰.۰۷۳۴ ,۰.۰۷۲۸ ,۰.۰۷۲۵ ,۰.۰۷۲۷ ,۰.۰۷۲۶ ,۰.۰۷۲۶ ,۰.۰۷۲۹ ,۰.۰۷۳۴ ,۰.۰۷۳۳ ,۰.۰۷۳۰ ,۰.۰۷۲۷ ,۰.۰۷۲۳ ,۰.۰۷۲۵ ,۰.۰۷۲۵ ,۰.۰۷۲۶ ,۰.۰۷۲۵ ,۰.۰۷۲۴ ,۰.۰۷۲۴ ,۰.۰۷۲۴ ,۰.۰۷۲۵ ,۰.۰۷۲۴ ,۰.۰۷۲۶ ,۰.۰۷۲۷ ,۰.۰۷۲۲ ,۰.۰۷۲۵ ,۰.۰۷۱۴ ,۰.۰۷۱۵ ,۰.۰۷۱۷ ,۰.۰۷۱۷ ,۰.۰۷۱۶ ,۰.۰۷۱۶ ,۰.۰۷۱۵ ,۰.۰۷۱۴ ,۰.۰۷۱۴ ,۰.۰۷۱۵ ,۰.۰۷۱۱ ,۰.۰۷۱۳ ,۰.۰۷۱۱ ,۰.۰۷۱۶ ,۰.۰۷۱۷ ,۰.۰۷۱۶ ,۰.۰۷۱۶ ,۰.۰۷۱۵ ,۰.۰۷۱۶ ,۰.۰۷۱۸ ,۰.۰۷۱۶ ,۰.۰۷۱۸ ,۰.۰۷۰۹ ,۰.۰۷۱۳ ,۰.۰۷۱۴ ,۰.۰۷۱۸ ,۰.۰۷۱۷ ,۰.۰۷۱۶ ,۰.۰۷۱۷ ,۰.۰۷۱۸ ,۰.۰۷۱۷ ,۰.۰۷۱۹ ,۰.۰۷۲۰ ,۰.۰۷۱۷ ,۰.۰۷۱۸ ,۰.۰۷۱۸ ,۰.۰۷۱۷ ,۰.۰۷۲۰ ,۰.۰۷۲۲ ,۰.۰۷۱۷ ,۰.۰۷۱۸ ,۰.۰۷۱۹ ,۰.۰۷۱۹ ,۰.۰۷۱۶ ,۰.۰۷۱۵ ,۰.۰۷۱۷ ,۰.۰۷۲۰ ,۰.۰۷۲۰ ,۰.۰۷۲۲ ,۰.۰۷۲۲ ,۰.۰۷۲۲ ,۰.۰۷۲۱ ,۰.۰۷۲۳ ,۰.۰۷۲۲ ,۰.۰۷۲۲ ,۰.۰۷۲۲ ,۰.۰۷۲۰ ,۰.۰۷۲۰ ,۰.۰۷۱۹ ,۰.۰۷۲۰ ,۰.۰۷۲۱ ,۰.۰۷۲۲ ,۰.۰۷۲۳ ,۰.۰۷۳۱ ,۰.۰۷۲۷ ,۰.۰۷۲۶ ,۰.۰۷۲۷ ,۰.۰۷۲۶ ,۰.۰۷۲۵ ,۰.۰۷۲۳ ,۰.۰۷۲۲ ,۰.۰۷۲۵ ,۰.۰۷۲۵ ,۰.۰۷۲۶ ,۰.۰۷۲۶ ,۰.۰۷۲۶ ,۰.۰۷۲۵ ,۰.۰۷۲۵ ,۰.۰۷۲۵ ,۰.۰۷۲۶ ,۰.۰۷۲۷ ,۰.۰۷۲۷ ,۰.۰۷۲۸ ,۰.۰۷۲۸ ,۰.۰۷۲۹ ,۰.۰۷۲۶ ,۰.۰۷۲۸ ,۰.۰۷۲۶ ,۰.۰۷۲۶ ,۰.۰۷۲۴ ,۰.۰۷۲۶ ,۰.۰۷۲۵ ,۰.۰۷۲۷ ,۰.۰۷۲۹ ,۰.۰۷۲۹ ,۰.۰۷۲۷ ,۰.۰۷۲۷
۱۰
Solana
$۲۱.۶۲ ۰
تومان
۸.۵۹
میلیون دلار
۲۱۱.۳۱
میلیارد دلار
۳۹۶.۹۷
میلیارد SOL
۲.۳۷% ۲۰.۴۷ ,۲۰.۴۹ ,۲۰.۵۱ ,۲۰.۴۳ ,۲۰.۴۴ ,۲۰.۶۰ ,۲۰.۵۶ ,۲۰.۵۵ ,۲۰.۵۷ ,۲۰.۴۸ ,۲۰.۴۹ ,۲۰.۵۴ ,۲۰.۶۵ ,۲۰.۸۰ ,۲۰.۷۵ ,۲۰.۸۲ ,۲۰.۸۶ ,۲۰.۹۱ ,۲۰.۸۱ ,۲۰.۹۰ ,۲۰.۹۰ ,۲۰.۸۳ ,۲۰.۷۱ ,۲۰.۶۱ ,۲۰.۶۹ ,۲۰.۷۷ ,۲۰.۷۲ ,۲۰.۷۰ ,۲۰.۷۴ ,۲۰.۶۳ ,۲۰.۷۳ ,۲۰.۷۱ ,۲۰.۷۲ ,۲۰.۶۵ ,۲۰.۴۷ ,۲۰.۳۴ ,۲۰.۴۸ ,۲۰.۵۲ ,۲۰.۵۴ ,۲۰.۵۳ ,۲۰.۵۸ ,۲۰.۵۹ ,۲۰.۵۷ ,۲۰.۵۵ ,۲۰.۷۹ ,۲۰.۸۸ ,۲۰.۹۱ ,۲۰.۸۴ ,۲۰.۷۲ ,۲۰.۸۵ ,۲۰.۷۷ ,۲۰.۸۶ ,۲۰.۹۸ ,۲۱.۲۵ ,۲۱.۲۹ ,۲۱.۲۶ ,۲۱.۱۹ ,۲۱.۰۶ ,۲۰.۹۸ ,۲۱.۱۲ ,۲۱.۲۸ ,۲۱.۳۴ ,۲۱.۳۵ ,۲۱.۳۳ ,۲۱.۲۱ ,۲۱.۲۶ ,۲۱.۲۵ ,۲۱.۳۳ ,۲۱.۱۹ ,۲۱.۰۸ ,۲۱.۰۹ ,۲۰.۹۰ ,۲۰.۷۷ ,۲۰.۶۹ ,۲۰.۷۳ ,۲۰.۷۸ ,۲۰.۷۱ ,۲۰.۶۱ ,۲۰.۶۱ ,۲۰.۶۱ ,۲۰.۶۷ ,۲۰.۵۷ ,۲۰.۴۸ ,۲۰.۴۹ ,۲۰.۶۶ ,۲۰.۶۸ ,۲۰.۶۵ ,۲۰.۷۱ ,۲۰.۶۵ ,۲۰.۷۸ ,۲۰.۸۲ ,۲۰.۷۴ ,۲۰.۷۷ ,۲۰.۴۸ ,۲۰.۷۰ ,۲۰.۶۸ ,۲۰.۶۶ ,۲۰.۶۳ ,۲۰.۶۲ ,۲۰.۶۳ ,۲۰.۷۱ ,۲۰.۷۰ ,۲۰.۷۲ ,۲۰.۸۲ ,۲۰.۷۱ ,۲۰.۷۱ ,۲۰.۶۷ ,۲۰.۸۵ ,۲۰.۷۱ ,۲۰.۷۹ ,۲۰.۶۵ ,۲۰.۶۷ ,۲۰.۵۵ ,۲۰.۵۶ ,۲۰.۵۱ ,۲۰.۵۱ ,۲۰.۶۱ ,۲۰.۷۷ ,۲۰.۶۹ ,۲۰.۹۶ ,۲۱.۰۹ ,۲۱.۰۵ ,۲۱.۰۰ ,۲۱.۱۶ ,۲۱.۱۷ ,۲۱.۱۸ ,۲۱.۲۴ ,۲۱.۱۴ ,۲۱.۱۲ ,۲۱.۰۵ ,۲۱.۱۶ ,۲۱.۰۸ ,۲۱.۱۲ ,۲۱.۲۱ ,۲۱.۳۱ ,۲۱.۲۵ ,۲۱.۳۲ ,۲۱.۳۲ ,۲۱.۲۶ ,۲۱.۲۲ ,۲۱.۱۴ ,۲۱.۱۵ ,۲۱.۱۴ ,۲۱.۱۵ ,۲۱.۰۶ ,۲۱.۱۷ ,۲۱.۱۴ ,۲۱.۱۲ ,۲۱.۱۲ ,۲۱.۲۱ ,۲۱.۱۸ ,۲۱.۲۱ ,۲۱.۱۵ ,۲۱.۱۳ ,۲۱.۱۸ ,۲۱.۲۴ ,۲۱.۱۵ ,۲۱.۱۲ ,۲۱.۱۵ ,۲۱.۰۴ ,۲۱.۰۴ ,۲۱.۱۱ ,۲۱.۱۵ ,۲۱.۰۹ ,۲۱.۲۱ ,۲۱.۲۶ ,۲۱.۲۷ ,۲۱.۳۲
۱۱
Polygon
$۰.۹۰۵۴ ۰
تومان
۸.۴۰
میلیون دلار
۱۱۰.۸۴
میلیارد دلار
۹.۲۸
میلیون MATIC
۰.۳۴% ۰.۹۲۶۱ ,۰.۹۲۷۱ ,۰.۹۲۷۷ ,۰.۹۲۵۳ ,۰.۹۲۵۴ ,۰.۹۲۸۶ ,۰.۹۲۴۷ ,۰.۹۲۱۴ ,۰.۹۲۳۹ ,۰.۹۲۰۴ ,۰.۹۲۱۷ ,۰.۹۲۳۵ ,۰.۹۲۶۰ ,۰.۹۲۹۸ ,۰.۹۲۹۵ ,۰.۹۳۱۸ ,۰.۹۳۶۱ ,۰.۹۴۹۲ ,۰.۹۴۲۱ ,۰.۹۴۳۰ ,۰.۹۴۱۸ ,۰.۹۳۷۵ ,۰.۹۳۲۰ ,۰.۹۲۶۶ ,۰.۹۳۱۳ ,۰.۹۳۲۱ ,۰.۹۲۹۶ ,۰.۹۲۸۵ ,۰.۹۳۰۸ ,۰.۹۲۵۹ ,۰.۹۳۰۱ ,۰.۹۲۹۹ ,۰.۹۲۹۵ ,۰.۹۲۷۸ ,۰.۹۲۰۵ ,۰.۹۱۶۷ ,۰.۹۱۸۲ ,۰.۹۱۵۴ ,۰.۹۱۳۷ ,۰.۹۱۲۳ ,۰.۹۱۱۶ ,۰.۹۰۷۷ ,۰.۹۰۹۴ ,۰.۹۰۳۸ ,۰.۹۰۷۸ ,۰.۹۰۷۴ ,۰.۹۱۰۴ ,۰.۹۰۷۵ ,۰.۹۰۵۵ ,۰.۹۰۶۸ ,۰.۹۰۵۴ ,۰.۹۰۵۹ ,۰.۹۱۰۹ ,۰.۹۱۵۲ ,۰.۹۱۴۶ ,۰.۹۱۰۰ ,۰.۹۰۶۸ ,۰.۸۹۶۰ ,۰.۸۹۰۶ ,۰.۸۹۶۹ ,۰.۸۹۸۸ ,۰.۹۰۳۱ ,۰.۹۰۸۷ ,۰.۹۰۷۰ ,۰.۹۰۲۵ ,۰.۹۰۴۵ ,۰.۹۰۲۱ ,۰.۹۰۵۲ ,۰.۹۰۳۴ ,۰.۸۹۹۳ ,۰.۹۰۲۸ ,۰.۸۹۵۳ ,۰.۸۸۱۵ ,۰.۸۸۵۵ ,۰.۸۸۹۸ ,۰.۸۹۰۸ ,۰.۸۸۹۸ ,۰.۸۸۶۱ ,۰.۸۸۸۴ ,۰.۸۸۶۶ ,۰.۸۸۹۲ ,۰.۸۹۰۳ ,۰.۸۸۵۸ ,۰.۸۸۳۲ ,۰.۸۸۵۲ ,۰.۸۹۰۲ ,۰.۸۸۹۲ ,۰.۸۹۰۳ ,۰.۸۸۷۴ ,۰.۸۹۲۱ ,۰.۸۹۵۱ ,۰.۸۹۰۴ ,۰.۸۹۱۷ ,۰.۸۸۰۹ ,۰.۸۸۷۳ ,۰.۸۸۸۰ ,۰.۸۸۹۸ ,۰.۸۹۱۷ ,۰.۸۹۰۳ ,۰.۸۹۲۲ ,۰.۸۹۶۹ ,۰.۸۹۶۳ ,۰.۸۹۵۳ ,۰.۸۹۷۳ ,۰.۸۹۳۲ ,۰.۸۹۳۹ ,۰.۸۹۲۳ ,۰.۸۹۷۸ ,۰.۸۹۴۴ ,۰.۸۹۶۶ ,۰.۸۹۲۲ ,۰.۸۹۱۶ ,۰.۸۹۱۱ ,۰.۸۹۰۷ ,۰.۸۸۹۱ ,۰.۸۸۹۹ ,۰.۸۹۴۴ ,۰.۹۰۰۰ ,۰.۸۹۹۴ ,۰.۹۰۵۱ ,۰.۹۰۷۶ ,۰.۹۰۵۴ ,۰.۹۰۲۵ ,۰.۹۰۷۲ ,۰.۹۰۶۸ ,۰.۹۰۵۴ ,۰.۹۰۷۳ ,۰.۹۰۱۶ ,۰.۹۰۱۸ ,۰.۸۹۹۵ ,۰.۹۰۰۹ ,۰.۹۰۰۲ ,۰.۸۹۷۲ ,۰.۸۹۳۴ ,۰.۹۰۱۹ ,۰.۸۹۸۷ ,۰.۸۹۷۶ ,۰.۹۰۲۱ ,۰.۹۰۰۷ ,۰.۸۹۷۵ ,۰.۸۹۵۸ ,۰.۸۹۷۸ ,۰.۸۹۸۹ ,۰.۸۹۸۳ ,۰.۸۹۸۰ ,۰.۹۰۰۵ ,۰.۹۰۱۷ ,۰.۹۰۲۱ ,۰.۹۰۲۸ ,۰.۹۰۲۶ ,۰.۹۰۵۹ ,۰.۹۰۷۰ ,۰.۹۰۳۳ ,۰.۹۰۶۲ ,۰.۹۰۳۷ ,۰.۹۰۲۸ ,۰.۸۹۹۰ ,۰.۸۹۹۲ ,۰.۸۹۷۳ ,۰.۸۹۹۲ ,۰.۸۹۷۰ ,۰.۸۹۹۱ ,۰.۸۹۹۸ ,۰.۸۹۸۶ ,۰.۹۰۰۸ ,۰.۹۰۲۴ ,۰.۹۰۳۱ ,۰.۹۰۱۲
۱۲
TRON
$۰.۰۸۱۹ ۰
تومان
۷.۳۹
میلیون دلار
۵۹۰.۹۰
میلیارد دلار
۹۰.۱۹
میلیون TRX
-۳.۸۵% ۰.۰۷۷۲ ,۰.۰۷۷۴ ,۰.۰۷۷۵ ,۰.۰۷۷۳ ,۰.۰۷۷۳ ,۰.۰۷۷۳ ,۰.۰۷۷۲ ,۰.۰۷۷۱ ,۰.۰۷۷۱ ,۰.۰۷۷۰ ,۰.۰۷۶۹ ,۰.۰۷۶۸ ,۰.۰۷۷۰ ,۰.۰۷۷۳ ,۰.۰۷۷۱ ,۰.۰۷۷۰ ,۰.۰۷۷۱ ,۰.۰۷۷۷ ,۰.۰۷۷۵ ,۰.۰۷۸۰ ,۰.۰۷۷۸ ,۰.۰۷۷۶ ,۰.۰۷۷۶ ,۰.۰۷۷۸ ,۰.۰۷۷۵ ,۰.۰۷۷۵ ,۰.۰۷۷۳ ,۰.۰۷۷۲ ,۰.۰۷۷۵ ,۰.۰۷۷۲ ,۰.۰۷۷۷ ,۰.۰۷۷۵ ,۰.۰۷۷۲ ,۰.۰۷۶۹ ,۰.۰۷۶۷ ,۰.۰۷۶۷ ,۰.۰۷۶۸ ,۰.۰۷۶۹ ,۰.۰۷۶۷ ,۰.۰۷۶۵ ,۰.۰۷۶۳ ,۰.۰۷۶۴ ,۰.۰۷۶۱ ,۰.۰۷۵۹ ,۰.۰۷۶۱ ,۰.۰۷۶۲ ,۰.۰۷۶۳ ,۰.۰۷۶۳ ,۰.۰۷۶۲ ,۰.۰۷۶۵ ,۰.۰۷۶۵ ,۰.۰۷۶۴ ,۰.۰۷۶۴ ,۰.۰۷۷۰ ,۰.۰۷۶۹ ,۰.۰۷۶۶ ,۰.۰۷۶۴ ,۰.۰۷۶۱ ,۰.۰۷۶۲ ,۰.۰۷۶۵ ,۰.۰۷۶۴ ,۰.۰۷۶۴ ,۰.۰۷۶۴ ,۰.۰۷۶۵ ,۰.۰۷۶۴ ,۰.۰۷۶۵ ,۰.۰۷۶۵ ,۰.۰۷۶۷ ,۰.۰۷۶۶ ,۰.۰۷۶۳ ,۰.۰۷۶۳ ,۰.۰۷۶۱ ,۰.۰۷۵۵ ,۰.۰۷۵۶ ,۰.۰۷۵۹ ,۰.۰۷۵۸ ,۰.۰۷۵۶ ,۰.۰۷۵۵ ,۰.۰۷۵۳ ,۰.۰۷۵۲ ,۰.۰۷۵۵ ,۰.۰۷۵۳ ,۰.۰۷۵۴ ,۰.۰۷۵۶ ,۰.۰۷۵۸ ,۰.۰۷۵۹ ,۰.۰۷۶۰ ,۰.۰۷۶۰ ,۰.۰۷۵۴ ,۰.۰۷۵۴ ,۰.۰۷۵۳ ,۰.۰۷۵۱ ,۰.۰۷۵۲ ,۰.۰۷۴۷ ,۰.۰۷۴۹ ,۰.۰۷۵۳ ,۰.۰۷۵۳ ,۰.۰۷۵۱ ,۰.۰۷۴۴ ,۰.۰۷۴۶ ,۰.۰۷۴۵ ,۰.۰۷۴۷ ,۰.۰۷۵۰ ,۰.۰۷۵۰ ,۰.۰۷۴۸ ,۰.۰۷۴۹ ,۰.۰۷۵۱ ,۰.۰۷۵۵ ,۰.۰۷۵۳ ,۰.۰۷۵۳ ,۰.۰۷۵۲ ,۰.۰۷۵۱ ,۰.۰۷۴۹ ,۰.۰۷۴۹ ,۰.۰۷۴۸ ,۰.۰۷۵۰ ,۰.۰۷۵۲ ,۰.۰۷۵۶ ,۰.۰۷۵۷ ,۰.۰۷۶۲ ,۰.۰۷۶۵ ,۰.۰۷۶۳ ,۰.۰۷۶۳ ,۰.۰۷۶۴ ,۰.۰۷۶۵ ,۰.۰۷۶۵ ,۰.۰۷۶۵ ,۰.۰۷۶۵ ,۰.۰۷۶۶ ,۰.۰۷۶۵ ,۰.۰۷۶۴ ,۰.۰۷۶۵ ,۰.۰۷۶۶ ,۰.۰۷۶۷ ,۰.۰۷۶۹ ,۰.۰۷۶۹ ,۰.۰۸۰۰ ,۰.۰۸۲۸ ,۰.۰۸۲۷ ,۰.۰۸۳۶ ,۰.۰۸۳۰ ,۰.۰۸۴۲ ,۰.۰۸۳۶ ,۰.۰۸۳۵ ,۰.۰۸۳۹ ,۰.۰۸۴۳ ,۰.۰۸۴۱ ,۰.۰۸۴۷ ,۰.۰۸۵۵ ,۰.۰۸۵۴ ,۰.۰۸۴۹ ,۰.۰۸۴۸ ,۰.۰۸۴۲ ,۰.۰۸۲۶ ,۰.۰۸۲۸ ,۰.۰۸۲۰ ,۰.۰۸۱۸ ,۰.۰۸۱۶ ,۰.۰۸۱۹ ,۰.۰۸۱۶ ,۰.۰۸۱۶ ,۰.۰۸۱۹ ,۰.۰۸۱۹ ,۰.۰۸۱۳ ,۰.۰۸۱۸ ,۰.۰۸۱۷ ,۰.۰۸۱۸ ,۰.۰۸۱۹
۱۳
Litecoin
$۹۶.۴۰ ۰
تومان
۷.۰۳
میلیون دلار
۱.۶۶
میلیون دلار
۷۳.۰۷
میلیارد LTC
۱.۱۷% ۸۹.۷۵ ,۸۹.۶۱ ,۸۹.۶۷ ,۸۹.۵۶ ,۸۹.۵۹ ,۸۹.۷۴ ,۸۹.۳۹ ,۸۹.۱۱ ,۸۹.۳۳ ,۸۹.۲۷ ,۸۹.۲۹ ,۸۹.۲۸ ,۸۹.۳۴ ,۸۹.۹۹ ,۸۹.۹۴ ,۹۰.۳۴ ,۹۱.۱۲ ,۹۱.۶۳ ,۹۱.۵۸ ,۹۱.۵۳ ,۹۱.۳۷ ,۹۱.۰۹ ,۹۰.۶۴ ,۹۰.۵۰ ,۹۱.۰۹ ,۹۱.۳۱ ,۹۱.۳۹ ,۹۱.۲۳ ,۹۱.۶۴ ,۹۱.۱۷ ,۹۱.۶۱ ,۹۱.۳۷ ,۹۱.۴۹ ,۹۱.۱۷ ,۹۰.۷۴ ,۹۰.۵۷ ,۹۰.۸۱ ,۹۰.۹۳ ,۹۰.۹۷ ,۹۱.۳۰ ,۹۱.۲۳ ,۹۱.۰۴ ,۹۰.۹۶ ,۹۰.۸۴ ,۹۰.۹۵ ,۹۰.۹۲ ,۹۱.۳۳ ,۹۱.۰۸ ,۹۱.۰۲ ,۹۱.۳۹ ,۹۱.۴۰ ,۹۱.۶۷ ,۹۲.۰۰ ,۹۲.۸۴ ,۹۲.۹۹ ,۹۲.۶۰ ,۹۲.۰۹ ,۹۱.۳۶ ,۹۱.۶۱ ,۹۲.۲۹ ,۹۲.۲۹ ,۹۲.۲۵ ,۹۲.۲۶ ,۹۲.۱۰ ,۹۱.۷۸ ,۹۲.۱۵ ,۹۲.۳۳ ,۹۲.۵۹ ,۹۲.۴۳ ,۹۱.۷۷ ,۹۱.۷۰ ,۸۹.۸۷ ,۸۸.۸۳ ,۸۹.۳۳ ,۸۹.۳۹ ,۸۹.۵۷ ,۸۹.۴۱ ,۸۹.۱۱ ,۸۹.۱۶ ,۸۹.۰۷ ,۸۹.۳۲ ,۸۸.۶۹ ,۸۸.۸۶ ,۸۸.۸۸ ,۸۹.۴۳ ,۸۹.۴۱ ,۸۹.۵۱ ,۸۹.۶۵ ,۸۹.۳۲ ,۸۹.۷۸ ,۹۰.۶۳ ,۹۰.۶۰ ,۹۱.۳۷ ,۸۹.۸۱ ,۹۰.۶۴ ,۹۱.۳۳ ,۹۱.۶۴ ,۹۲.۲۵ ,۹۲.۳۴ ,۹۲.۹۴ ,۹۲.۶۲ ,۹۲.۶۴ ,۹۲.۲۵ ,۹۲.۷۴ ,۹۲.۵۸ ,۹۴.۰۲ ,۹۴.۹۴ ,۹۵.۸۱ ,۹۴.۶۱ ,۹۵.۲۹ ,۹۴.۷۴ ,۹۴.۹۲ ,۹۴.۲۴ ,۹۴.۴۴ ,۹۳.۹۴ ,۹۴.۱۳ ,۹۴.۴۵ ,۹۵.۲۵ ,۹۴.۹۸ ,۹۵.۲۹ ,۹۵.۲۵ ,۹۴.۹۸ ,۹۴.۶۶ ,۹۴.۸۱ ,۹۴.۸۳ ,۹۴.۸۲ ,۹۵.۱۹ ,۹۴.۵۳ ,۹۴.۱۹ ,۹۳.۶۹ ,۹۴.۴۶ ,۹۴.۰۸ ,۹۴.۲۰ ,۹۴.۵۰ ,۹۵.۱۱ ,۹۵.۱۳ ,۹۵.۱۹ ,۹۵.۱۹ ,۹۵.۳۹ ,۹۴.۹۴ ,۹۴.۳۰ ,۹۴.۵۰ ,۹۴.۵۸ ,۹۴.۷۳ ,۹۴.۵۵ ,۹۵.۱۳ ,۹۴.۹۱ ,۹۵.۰۲ ,۹۵.۱۱ ,۹۶.۷۸ ,۹۶.۸۹ ,۹۶.۹۷ ,۹۶.۷۹ ,۹۶.۷۹ ,۹۶.۳۵ ,۹۶.۸۳ ,۹۶.۳۷ ,۹۶.۴۱ ,۹۶.۵۴ ,۹۵.۸۴ ,۹۶.۰۶ ,۹۶.۲۱ ,۹۵.۹۲ ,۹۵.۲۸ ,۹۵.۳۸ ,۹۴.۹۳ ,۹۵.۳۹ ,۹۵.۲۰
۱۴
Polkadot
$۵.۳۷ ۰
تومان
۶.۶۵
میلیون دلار
۸۴.۸۸
میلیارد دلار
۱.۲۴
میلیون DOT
۱.۴۶% ۵.۳۷ ,۵.۳۷ ,۵.۳۸ ,۵.۳۸ ,۵.۳۷ ,۵.۳۹ ,۵.۳۸ ,۵.۳۹ ,۵.۳۹ ,۵.۳۹ ,۵.۳۹ ,۵.۳۸ ,۵.۳۹ ,۵.۴۴ ,۵.۴۲ ,۵.۴۶ ,۵.۴۹ ,۵.۵۴ ,۵.۵۱ ,۵.۵۱ ,۵.۵۲ ,۵.۵۰ ,۵.۴۸ ,۵.۴۶ ,۵.۴۹ ,۵.۵۰ ,۵.۴۷ ,۵.۴۷ ,۵.۴۸ ,۵.۴۵ ,۵.۴۸ ,۵.۴۷ ,۵.۴۷ ,۵.۴۵ ,۵.۴۳ ,۵.۴۵ ,۵.۴۵ ,۵.۴۸ ,۵.۴۷ ,۵.۴۷ ,۵.۴۶ ,۵.۴۷ ,۵.۴۶ ,۵.۴۶ ,۵.۴۷ ,۵.۴۸ ,۵.۴۸ ,۵.۴۷ ,۵.۴۶ ,۵.۴۷ ,۵.۴۶ ,۵.۴۹ ,۵.۵۰ ,۵.۵۲ ,۵.۵۰ ,۵.۴۸ ,۵.۴۶ ,۵.۴۳ ,۵.۴۴ ,۵.۴۵ ,۵.۴۵ ,۵.۴۵ ,۵.۴۵ ,۵.۴۵ ,۵.۴۴ ,۵.۴۵ ,۵.۴۴ ,۵.۴۶ ,۵.۴۵ ,۵.۴۳ ,۵.۴۴ ,۵.۳۴ ,۵.۳۱ ,۵.۳۴ ,۵.۳۴ ,۵.۳۴ ,۵.۳۲ ,۵.۳۱ ,۵.۳۲ ,۵.۳۱ ,۵.۳۴ ,۵.۲۹ ,۵.۲۸ ,۵.۲۸ ,۵.۳۲ ,۵.۳۱ ,۵.۲۹ ,۵.۳۱ ,۵.۳۰ ,۵.۳۱ ,۵.۳۲ ,۵.۲۹ ,۵.۲۹ ,۵.۲۲ ,۵.۲۴ ,۵.۲۳ ,۵.۲۳ ,۵.۲۳ ,۵.۲۲ ,۵.۲۳ ,۵.۲۴ ,۵.۲۳ ,۵.۲۳ ,۵.۲۴ ,۵.۲۳ ,۵.۲۳ ,۵.۲۳ ,۵.۲۶ ,۵.۲۴ ,۵.۲۵ ,۵.۲۲ ,۵.۲۲ ,۵.۲۳ ,۵.۲۲ ,۵.۲۱ ,۵.۲۱ ,۵.۲۳ ,۵.۲۶ ,۵.۲۵ ,۵.۲۷ ,۵.۳۰ ,۵.۲۷ ,۵.۲۶ ,۵.۲۸ ,۵.۲۸ ,۵.۲۷ ,۵.۲۷ ,۵.۲۵ ,۵.۲۵ ,۵.۲۳ ,۵.۲۴ ,۵.۲۳ ,۵.۲۳ ,۵.۲۴ ,۵.۲۷ ,۵.۲۷ ,۵.۲۸ ,۵.۲۹ ,۵.۲۸ ,۵.۲۶ ,۵.۲۶ ,۵.۲۶ ,۵.۲۶ ,۵.۲۶ ,۵.۲۷ ,۵.۲۷ ,۵.۲۹ ,۵.۲۹ ,۵.۲۹ ,۵.۲۹ ,۵.۲۹ ,۵.۳۰ ,۵.۲۹ ,۵.۲۹ ,۵.۲۸ ,۵.۳۰ ,۵.۲۸ ,۵.۲۷ ,۵.۲۷ ,۵.۲۸ ,۵.۲۸ ,۵.۲۹ ,۵.۳۳ ,۵.۳۲ ,۵.۳۳ ,۵.۳۳ ,۵.۳۴ ,۵.۳۴
۱۵
Binance USD
$۱.۰۰ ۰
تومان
۵.۱۵
میلیون دلار
۶۳۱.۵۱
میلیارد دلار
۵.۱۵
میلیون BUSD
۰.۰۱% ۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۸۶ ,۱.۰۰۱۳ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۰ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۵۷ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۸۳ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۲۹ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۱۶ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۵۰ ,۰.۹۹۸۹ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۲۵ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۶۶ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۸۸۱ ,۰.۹۹۸۷ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۸۳ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۵۳ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۴۰ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۶۴ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۱۷ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۸۷ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۲
۱۶
Shiba Inu
$۰.۰۰۰۰ ۰
تومان
۵.۱۲
میلیون دلار
۷۰.۷۴
میلیارد دلار
۵۸۹,۳۴۰.۴۸
میلیون SHIB
۰.۶۵% ۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰
۱۷
Avalanche
$۱۴.۷۵ ۰
تومان
۵.۰۸
میلیون دلار
۹۸.۷۸
میلیارد دلار
۳۴۴.۲۱
میلیارد AVAX
۱.۴۰% ۱۴.۷۱ ,۱۴.۷۸ ,۱۴.۷۴ ,۱۴.۵۵ ,۱۴.۵۳ ,۱۴.۵۷ ,۱۴.۴۹ ,۱۴.۴۷ ,۱۴.۴۸ ,۱۴.۴۴ ,۱۴.۵۱ ,۱۴.۵۳ ,۱۴.۵۴ ,۱۴.۶۶ ,۱۴.۶۳ ,۱۴.۷۰ ,۱۴.۷۸ ,۱۴.۹۹ ,۱۴.۹۳ ,۱۴.۹۰ ,۱۴.۸۸ ,۱۴.۸۰ ,۱۴.۷۵ ,۱۴.۶۸ ,۱۴.۷۸ ,۱۴.۷۹ ,۱۴.۷۲ ,۱۴.۷۰ ,۱۴.۷۲ ,۱۴.۶۳ ,۱۴.۶۸ ,۱۴.۶۴ ,۱۴.۶۲ ,۱۴.۵۶ ,۱۴.۴۷ ,۱۴.۴۱ ,۱۴.۴۷ ,۱۴.۴۵ ,۱۴.۵۰ ,۱۴.۴۷ ,۱۴.۴۳ ,۱۴.۴۴ ,۱۴.۴۸ ,۱۴.۴۱ ,۱۴.۵۱ ,۱۴.۵۰ ,۱۴.۵۲ ,۱۴.۴۸ ,۱۴.۴۵ ,۱۴.۴۹ ,۱۴.۵۱ ,۱۴.۵۸ ,۱۴.۶۳ ,۱۴.۷۲ ,۱۴.۷۲ ,۱۴.۶۳ ,۱۴.۶۰ ,۱۴.۴۸ ,۱۴.۴۶ ,۱۴.۴۸ ,۱۴.۴۸ ,۱۴.۵۰ ,۱۴.۵۴ ,۱۴.۵۴ ,۱۴.۴۹ ,۱۴.۵۲ ,۱۴.۴۴ ,۱۴.۴۶ ,۱۴.۴۰ ,۱۴.۲۴ ,۱۴.۳۲ ,۱۴.۱۵ ,۱۴.۱۲ ,۱۴.۱۴ ,۱۴.۱۶ ,۱۴.۱۶ ,۱۴.۱۳ ,۱۴.۰۸ ,۱۴.۱۲ ,۱۴.۱۰ ,۱۴.۰۹ ,۱۴.۰۶ ,۱۴.۰۲ ,۱۴.۰۴ ,۱۴.۰۷ ,۱۴.۱۰ ,۱۴.۰۷ ,۱۴.۰۵ ,۱۴.۰۶ ,۱۴.۰۹ ,۱۴.۱۳ ,۱۴.۰۵ ,۱۴.۰۷ ,۱۳.۸۹ ,۱۴.۰۱ ,۱۴.۰۵ ,۱۴.۰۵ ,۱۴.۰۴ ,۱۴.۰۲ ,۱۴.۰۷ ,۱۴.۱۵ ,۱۴.۱۴ ,۱۴.۱۴ ,۱۴.۲۱ ,۱۴.۱۹ ,۱۴.۱۹ ,۱۴.۲۱ ,۱۴.۲۹ ,۱۴.۲۳ ,۱۴.۲۵ ,۱۴.۱۶ ,۱۴.۱۳ ,۱۴.۱۱ ,۱۴.۱۲ ,۱۴.۱۲ ,۱۴.۱۲ ,۱۴.۲۱ ,۱۴.۲۶ ,۱۴.۲۴ ,۱۴.۳۱ ,۱۴.۳۶ ,۱۴.۳۶ ,۱۴.۳۴ ,۱۴.۴۰ ,۱۴.۴۷ ,۱۴.۴۴ ,۱۴.۴۶ ,۱۴.۴۲ ,۱۴.۴۴ ,۱۴.۴۰ ,۱۴.۴۶ ,۱۴.۴۱ ,۱۴.۴۴ ,۱۴.۵۳ ,۱۴.۵۲ ,۱۴.۵۰ ,۱۴.۴۴ ,۱۴.۴۸ ,۱۴.۴۹ ,۱۴.۴۷ ,۱۴.۴۵ ,۱۴.۴۷ ,۱۴.۴۸ ,۱۴.۵۳ ,۱۴.۵۳ ,۱۴.۵۸ ,۱۴.۵۸ ,۱۴.۵۵ ,۱۴.۵۴ ,۱۴.۵۶ ,۱۴.۵۳ ,۱۴.۵۵ ,۱۴.۵۲ ,۱۴.۵۷ ,۱۴.۵۷ ,۱۴.۵۷ ,۱۴.۵۰ ,۱۴.۴۹ ,۱۴.۵۲ ,۱۴.۵۶ ,۱۴.۵۳ ,۱۴.۵۷ ,۱۴.۵۸ ,۱۴.۵۴ ,۱۴.۶۱ ,۱۴.۶۰ ,۱۴.۶۲ ,۱۴.۶۴
۱۸
Dai
$۰.۹۹۹۴ ۰
تومان
۴.۵۹
میلیون دلار
۴۴.۱۰
میلیارد دلار
۴.۵۹
میلیون DAI
-۰.۰۱% ۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۸۴ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۸۳ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۸۰ ,۱.۰۰۱۲ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۱۴ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۸۸ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۸۹ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۲۹ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۸۵ ,۱.۰۰۲۱ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۸۸ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۵
۱۹
Wrapped Bitcoin
$۲۷,۲۳۷.۰۰ ۰
تومان
۴.۲۶
میلیون دلار
۴۹.۶۰
میلیارد دلار
۱۵۶۵۲۸
WBTC
۰.۱۸% ۲۷۲۰۴.۱۵ ,۲۷۲۱۹.۱۰ ,۲۷۲۰۳.۲۰ ,۲۷۱۹۰.۵۹ ,۲۷۲۱۸.۰۶ ,۲۷۲۱۶.۴۹ ,۲۷۱۷۶.۶۵ ,۲۷۲۱۸.۲۰ ,۲۷۲۰۵.۵۰ ,۲۷۲۵۸.۵۳ ,۲۷۲۷۴.۱۰ ,۲۷۳۳۰.۱۰ ,۲۷۶۲۳.۰۶ ,۲۷۵۳۹.۰۹ ,۲۷۶۱۸.۳۵ ,۲۷۸۱۱.۴۴ ,۲۸۰۶۹.۴۳ ,۲۸۱۳۲.۷۶ ,۲۸۲۱۱.۵۸ ,۲۸۱۷۴.۶۷ ,۲۸۱۰۸.۹۵ ,۲۸۰۱۹.۰۱ ,۲۷۸۶۰.۱۴ ,۲۷۹۶۹.۵۷ ,۲۸۰۰۵.۹۰ ,۲۷۹۰۱.۱۷ ,۲۷۹۰۰.۱۵ ,۲۷۹۳۹.۷۵ ,۲۷۸۳۶.۲۲ ,۲۷۹۱۳.۳۸ ,۲۷۸۶۹.۷۸ ,۲۷۸۸۴.۱۶ ,۲۷۸۰۹.۶۶ ,۲۷۶۷۲.۰۳ ,۲۷۶۳۹.۱۰ ,۲۷۶۷۷.۸۹ ,۲۷۷۱۱.۶۱ ,۲۷۷۳۰.۲۸ ,۲۷۷۱۶.۰۲ ,۲۷۷۰۲.۳۶ ,۲۷۷۰۰.۱۴ ,۲۷۷۶۱.۳۲ ,۲۷۶۷۹.۸۸ ,۲۷۷۶۰.۳۹ ,۲۷۷۸۸.۵۲ ,۲۷۸۷۵.۰۸ ,۲۷۸۰۹.۵۹ ,۲۷۷۸۳.۹۲ ,۲۷۸۴۰.۶۰ ,۲۷۸۰۸.۷۸ ,۲۷۸۴۳.۶۹ ,۲۷۹۰۰.۸۸ ,۲۸۰۰۳.۰۳ ,۲۸۰۰۱.۹۵ ,۲۷۹۰۱.۹۲ ,۲۷۹۶۲.۱۰ ,۲۷۶۹۹.۵۸ ,۲۷۷۲۸.۸۹ ,۲۷۷۷۳.۵۰ ,۲۷۸۱۱.۶۲ ,۲۷۷۷۸.۶۸ ,۲۷۸۳۰.۵۹ ,۲۷۸۲۳.۳۱ ,۲۷۷۵۷.۰۲ ,۲۷۷۷۳.۰۶ ,۲۷۷۳۳.۶۶ ,۲۷۷۸۴.۱۶ ,۲۷۷۸۷.۲۹ ,۲۷۶۶۹.۸۲ ,۲۷۶۸۳.۸۵ ,۲۷۴۹۴.۳۹ ,۲۷۱۱۵.۴۵ ,۲۷۱۶۹.۱۹ ,۲۷۲۱۹.۶۱ ,۲۷۲۱۲.۳۴ ,۲۷۱۴۴.۲۳ ,۲۷۱۲۷.۸۱ ,۲۷۱۲۱.۵۰ ,۲۷۱۴۲.۵۳ ,۲۷۲۲۰.۶۰ ,۲۷۰۱۵.۴۰ ,۲۶۹۸۳.۸۵ ,۲۷۰۲۲.۵۳ ,۲۷۰۸۷.۴۸ ,۲۷۰۵۹.۲۹ ,۲۷۰۷۵.۶۷ ,۲۷۱۰۱.۹۵ ,۲۷۰۷۸.۱۹ ,۲۷۱۶۸.۲۹ ,۲۷۲۹۱.۲۷ ,۲۷۱۲۳.۴۱ ,۲۷۱۶۴.۹۹ ,۲۶۸۱۵.۷۰ ,۲۶۸۱۶.۲۶ ,۲۶۸۲۲.۹۲ ,۲۶۸۶۸.۸۳ ,۲۶۸۴۷.۲۴ ,۲۶۸۴۴.۳۹ ,۲۶۸۹۷.۷۰ ,۲۶۹۴۶.۱۵ ,۲۶۹۱۴.۶۶ ,۲۶۹۰۵.۷۶ ,۲۷۰۱۹.۴۱ ,۲۶۹۸۳.۹۹ ,۲۶۹۱۷.۷۴ ,۲۶۹۵۰.۸۸ ,۲۷۱۵۳.۵۳ ,۲۷۰۱۰.۷۰ ,۲۷۰۲۸.۷۳ ,۲۶۸۸۵.۳۷ ,۲۶۹۱۲.۷۵ ,۲۶۹۳۴.۷۸ ,۲۶۹۱۰.۹۶ ,۲۶۸۳۹.۸۱ ,۲۶۸۲۴.۶۰ ,۲۶۸۶۲.۰۵ ,۲۶۹۹۸.۳۵ ,۲۶۹۶۶.۹۴ ,۲۷۱۲۳.۲۸ ,۲۷۲۱۰.۵۷ ,۲۷۱۶۸.۳۳ ,۲۷۱۳۷.۱۹ ,۲۷۱۴۹.۲۱ ,۲۷۱۴۰.۹۱ ,۲۷۰۹۸.۵۳ ,۲۷۱۵۸.۳۰ ,۲۷۱۳۴.۴۵ ,۲۷۱۰۹.۲۱ ,۲۶۹۹۵.۲۱ ,۲۷۰۹۱.۳۵ ,۲۷۰۹۷.۶۵ ,۲۷۱۴۸.۵۰ ,۲۷۱۹۵.۹۳ ,۲۷۳۰۶.۰۱ ,۲۷۲۵۴.۷۳ ,۲۷۲۴۴.۶۴ ,۲۷۳۰۸.۱۵ ,۲۷۲۷۷.۲۶ ,۲۷۲۲۴.۲۰ ,۲۷۱۸۸.۳۴ ,۲۷۱۷۶.۳۹ ,۲۷۲۱۲.۴۹ ,۲۷۱۸۱.۷۷ ,۲۷۱۷۷.۹۷ ,۲۷۲۰۵.۸۵ ,۲۷۲۰۷.۵۴ ,۲۷۲۰۴.۳۲ ,۲۷۱۹۱.۳۶ ,۲۷۱۸۹.۲۶ ,۲۷۱۹۳.۴۱ ,۲۷۲۲۰.۱۵ ,۲۷۱۹۲.۱۳ ,۲۷۲۱۹.۰۱ ,۲۷۲۱۰.۱۷ ,۲۷۲۳۵.۹۳ ,۲۷۱۶۵.۳۷ ,۲۷۱۸۶.۳۱ ,۲۷۱۷۵.۳۳ ,۲۷۱۴۴.۹۹ ,۲۷۰۸۱.۵۹ ,۲۷۱۱۷.۸۰ ,۲۷۱۳۱.۲۷ ,۲۷۱۱۲.۷۵ ,۲۷۱۲۱.۸۳ ,۲۷۱۲۸.۶۸ ,۲۷۱۳۳.۶۲ ,۲۷۰۹۸.۶۷ ,۲۷۱۱۲.۷۹
۲۰
Uniswap
$۵.۱۳ ۰
تومان
۳.۸۶
میلیون دلار
۲۴.۷۷
میلیارد دلار
۷۵۳.۷۷
میلیارد UNI
۱.۲۳% ۵.۰۸ ,۵.۰۷ ,۵.۰۶ ,۵.۰۶ ,۵.۰۷ ,۵.۰۶ ,۵.۰۵ ,۵.۰۵ ,۵.۰۴ ,۵.۰۴ ,۵.۰۵ ,۵.۰۵ ,۵.۰۸ ,۵.۰۶ ,۵.۰۷ ,۵.۰۹ ,۵.۱۵ ,۵.۱۵ ,۵.۱۵ ,۵.۱۷ ,۵.۱۴ ,۵.۱۳ ,۵.۱۲ ,۵.۱۴ ,۵.۱۵ ,۵.۱۵ ,۵.۱۴ ,۵.۱۵ ,۵.۱۳ ,۵.۱۵ ,۵.۱۳ ,۵.۱۲ ,۵.۱۲ ,۵.۱۰ ,۵.۱۰ ,۵.۱۱ ,۵.۱۲ ,۵.۱۳ ,۵.۱۲ ,۵.۱۲ ,۵.۱۱ ,۵.۱۱ ,۵.۱۰ ,۵.۱۴ ,۵.۱۲ ,۵.۱۳ ,۵.۱۴ ,۵.۱۵ ,۵.۱۶ ,۵.۱۵ ,۵.۱۵ ,۵.۱۸ ,۵.۲۰ ,۵.۱۹ ,۵.۱۷ ,۵.۱۶ ,۵.۱۴ ,۵.۱۴ ,۵.۱۴ ,۵.۱۴ ,۵.۱۵ ,۵.۱۵ ,۵.۱۵ ,۵.۱۴ ,۵.۱۴ ,۵.۱۳ ,۵.۱۵ ,۵.۱۵ ,۵.۱۴ ,۵.۱۴ ,۵.۰۶ ,۵.۰۲ ,۵.۰۳ ,۵.۰۸ ,۵.۰۸ ,۵.۰۹ ,۵.۰۶ ,۵.۰۵ ,۵.۰۴ ,۵.۰۶ ,۵.۰۶ ,۵.۰۳ ,۵.۰۲ ,۵.۰۴ ,۵.۰۴ ,۵.۰۲ ,۵.۰۳ ,۵.۰۰ ,۵.۰۰ ,۵.۰۲ ,۵.۰۱ ,۵.۰۳ ,۴.۹۷ ,۵.۰۰ ,۵.۰۰ ,۵.۰۲ ,۵.۰۳ ,۵.۰۱ ,۵.۰۱ ,۵.۰۳ ,۵.۰۳ ,۵.۰۳ ,۵.۰۵ ,۵.۰۳ ,۵.۰۲ ,۵.۰۳ ,۵.۰۵ ,۵.۰۳ ,۵.۰۳ ,۵.۰۰ ,۵.۰۱ ,۵.۰۱ ,۵.۰۰ ,۴.۹۹ ,۴.۹۹ ,۵.۰۱ ,۵.۰۳ ,۵.۰۳ ,۵.۰۵ ,۵.۰۶ ,۵.۰۶ ,۵.۰۵ ,۵.۰۸ ,۵.۰۸ ,۵.۰۷ ,۵.۰۷ ,۵.۰۶ ,۵.۰۷ ,۵.۰۴ ,۵.۰۵ ,۵.۰۵ ,۵.۰۶ ,۵.۰۸ ,۵.۰۹ ,۵.۰۸ ,۵.۰۶ ,۵.۰۷ ,۵.۰۶ ,۵.۰۶ ,۵.۰۵ ,۵.۰۵ ,۵.۰۵ ,۵.۰۶ ,۵.۰۶ ,۵.۰۶ ,۵.۰۷ ,۵.۰۷ ,۵.۰۷ ,۵.۰۷ ,۵.۰۸ ,۵.۰۹ ,۵.۰۸ ,۵.۱۰ ,۵.۰۹ ,۵.۰۹ ,۵.۰۷ ,۵.۰۷ ,۵.۰۸ ,۵.۰۸ ,۵.۰۷ ,۵.۰۷ ,۵.۰۸ ,۵.۰۸ ,۵.۰۸ ,۵.۰۸ ,۵.۱۱ ,۵.۱۱ ,۵.۰۹