رمز ارز مارکت
هر چیزی در مورد کریپتوکارنسی از آموزش تا خرید وفروش رمز ارز

جدول قیمت ارزهای دیجیتال

# ارز دیجیتال قیمت قیمت ریالی حجم بازار معاملات روزانه ارز در دسترس روزانه نمودار هفتگی
۱
Bitcoin
$۳۹,۷۰۹.۰۰ ۰
تومان
۷۵۲.۰۴
میلیون دلار
۳۰.۰۵
میلیون دلار
۱۹.۰۱
میلیارد BTC
-۵.۷۰% ۴۶۶۲۲.۶۴ ,۴۶۵۲۷.۵۲ ,۴۶۶۵۱.۶۷ ,۴۶۶۶۵.۷۸ ,۴۶۶۸۴.۳۸ ,۴۶۸۲۱.۶۰ ,۴۶۷۷۵.۹۱ ,۴۶۶۵۵.۸۱ ,۴۶۷۴۲.۳۵ ,۴۶۶۶۴.۱۸ ,۴۶۶۲۷.۹۹ ,۴۶۶۹۱.۵۸ ,۴۶۶۸۱.۴۱ ,۴۶۹۰۱.۴۵ ,۴۶۵۳۱.۴۳ ,۴۵۹۴۲.۳۸ ,۴۵۸۰۲.۸۲ ,۴۵۸۴۶.۴۳ ,۴۵۹۸۸.۸۴ ,۴۵۹۹۰.۶۷ ,۴۶۰۱۴.۹۴ ,۴۵۸۳۴.۵۵ ,۴۵۹۵۱.۸۵ ,۴۵۸۹۹.۶۸ ,۴۵۶۳۵.۴۵ ,۴۵۱۳۴.۱۸ ,۴۵۲۰۶.۵۸ ,۴۵۲۹۸.۲۳ ,۴۵۲۱۹.۴۷ ,۴۵۳۷۷.۲۵ ,۴۵۳۸۰.۰۱ ,۴۵۴۷۳.۶۵ ,۴۵۳۲۷.۳۱ ,۴۵۳۹۸.۷۵ ,۴۵۳۴۲.۸۳ ,۴۵۱۸۱.۴۵ ,۴۴۹۱۷.۵۰ ,۴۴۸۲۱.۱۳ ,۴۴۴۱۶.۲۱ ,۴۴۳۲۹.۲۱ ,۴۴۱۶۹.۹۷ ,۴۳۸۵۹.۶۲ ,۴۳۹۲۴.۳۶ ,۴۳۹۰۱.۹۰ ,۴۳۸۷۴.۷۳ ,۴۳۹۷۰.۳۴ ,۴۳۹۳۷.۹۹ ,۴۳۵۹۰.۰۳ ,۴۳۱۹۸.۷۸ ,۴۲۸۶۶.۸۸ ,۴۳۳۸۷.۰۳ ,۴۳۳۹۷.۳۷ ,۴۳۳۸۳.۰۱ ,۴۳۴۱۸.۹۲ ,۴۳۳۹۹.۳۴ ,۴۳۴۲۰.۰۹ ,۴۳۵۲۳.۷۸ ,۴۳۵۱۶.۹۰ ,۴۳۴۸۸.۷۶ ,۴۳۴۵۲.۲۲ ,۴۳۷۶۵.۴۳ ,۴۳۶۳۲.۰۷ ,۴۳۶۴۱.۷۳ ,۴۳۴۲۹.۵۰ ,۴۳۳۶۱.۸۹ ,۴۳۴۶۴.۶۸ ,۴۳۶۳۱.۶۲ ,۴۳۷۰۹.۰۰ ,۴۳۴۳۷.۵۴ ,۴۳۶۰۹.۸۸ ,۴۳۵۳۸.۹۴ ,۴۳۶۷۰.۳۰ ,۴۳۵۱۵.۱۵ ,۴۳۳۶۹.۶۷ ,۴۳۶۴۴.۶۰ ,۴۳۶۸۱.۸۴ ,۴۳۶۴۶.۶۴ ,۴۳۵۸۷.۳۷ ,۴۳۶۸۰.۸۶ ,۴۳۶۱۹.۵۶ ,۴۳۷۳۹.۰۷ ,۴۳۸۲۲.۰۲ ,۴۳۶۰۱.۶۱ ,۴۳۶۳۲.۹۱ ,۴۳۳۲۹.۰۰ ,۴۳۲۶۶.۲۹ ,۴۲۹۴۹.۰۲ ,۴۳۷۷۲.۱۳ ,۴۳۶۶۵.۱۵ ,۴۳۵۰۹.۲۹ ,۴۳۰۳۵.۸۱ ,۴۳۰۶۶.۲۲ ,۴۲۷۶۳.۲۳ ,۴۲۸۴۶.۶۲ ,۴۲۶۶۴.۵۸ ,۴۲۴۴۴.۳۳ ,۴۲۳۱۵.۷۱ ,۴۲۴۲۹.۰۴ ,۴۲۴۲۰.۳۸ ,۴۲۲۷۳.۰۶ ,۴۲۴۷۰.۷۷ ,۴۲۴۹۸.۹۴ ,۴۲۶۲۳.۴۵ ,۴۲۵۲۹.۸۵ ,۴۲۵۴۵.۲۱ ,۴۲۵۳۱.۲۰ ,۴۲۵۱۱.۴۰ ,۴۲۴۸۲.۱۳ ,۴۲۴۹۰.۱۹ ,۴۲۵۲۸.۳۷ ,۴۲۵۰۳.۳۶ ,۴۲۴۷۲.۰۰ ,۴۲۲۹۶.۱۸ ,۴۲۵۰۰.۵۳ ,۴۲۶۱۴.۹۵ ,۴۲۵۱۹.۰۸ ,۴۲۵۹۳.۱۵ ,۴۲۵۰۸.۵۰ ,۴۲۵۸۹.۸۲ ,۴۲۵۸۲.۸۲ ,۴۲۷۹۶.۴۰ ,۴۲۶۸۵.۵۶ ,۴۲۸۱۳.۳۶ ,۴۲۸۸۵.۶۱ ,۴۲۸۳۰.۲۱ ,۴۲۷۸۱.۷۰ ,۴۲۷۲۴.۵۳ ,۴۲۸۱۹.۰۵ ,۴۲۶۸۳.۴۲ ,۴۲۶۷۴.۷۲ ,۴۲۵۳۸.۹۴ ,۴۲۵۴۶.۱۷ ,۴۲۷۰۹.۵۵ ,۴۲۶۳۶.۵۶ ,۴۲۶۲۲.۰۵ ,۴۲۷۴۱.۹۸ ,۴۲۷۷۹.۴۹ ,۴۲۸۰۸.۶۶ ,۴۳۱۳۴.۷۰ ,۴۳۱۶۹.۵۵ ,۴۳۲۸۱.۰۴ ,۴۳۱۵۷.۷۶ ,۴۲۹۵۴.۳۰ ,۴۲۱۷۹.۰۷ ,۴۲۲۷۴.۹۱ ,۴۲۲۸۵.۵۶ ,۴۲۲۵۰.۴۶ ,۴۱۹۳۶.۰۰ ,۴۲۱۳۳.۵۷ ,۴۲۲۸۵.۱۲ ,۴۲۳۰۴.۱۱ ,۴۲۲۴۲.۴۵ ,۴۲۳۴۹.۵۳ ,۴۲۲۳۷.۲۱ ,۴۱۸۸۶.۸۵ ,۴۱۶۲۱.۴۳ ,۴۱۱۳۸.۳۶ ,۴۱۲۷۳.۱۲ ,۴۱۲۱۲.۳۹ ,۴۰۸۹۰.۶۸ ,۴۰۷۵۵.۵۱ ,۴۰۸۴۵.۸۶ ,۴۰۵۴۸.۰۰ ,۴۰۵۳۷.۶۸ ,۳۹۹۸۸.۶۱ ,۴۰۰۴۴.۷۶ ,۳۹۵۴۰.۴۲ ,۳۹۸۹۷.۱۰
۲
Ethereum
$۲,۹۹۵.۸۱ ۰
تومان
۳۵۹.۶۶
میلیون دلار
۲۰.۸۸
میلیون دلار
۱۲۰.۳۴
میلیارد ETH
-۶.۳۲% ۳۵۰۷.۰۷ ,۳۵۱۹.۸۵ ,۳۵۱۸.۰۴ ,۳۵۲۵.۶۱ ,۳۵۲۸.۰۴ ,۳۵۲۴.۶۸ ,۳۵۱۷.۸۴ ,۳۵۳۱.۱۱ ,۳۵۲۴.۳۹ ,۳۵۱۱.۱۹ ,۳۵۱۹.۲۳ ,۳۵۲۲.۳۶ ,۳۵۲۲.۱۸ ,۳۴۸۴.۲۰ ,۳۴۵۸.۹۹ ,۳۴۶۰.۲۵ ,۳۴۴۸.۶۳ ,۳۴۵۷.۷۵ ,۳۴۵۲.۳۳ ,۳۴۶۳.۹۰ ,۳۴۴۲.۶۰ ,۳۴۵۲.۱۸ ,۳۴۴۳.۵۲ ,۳۴۱۴.۲۱ ,۳۳۳۵.۳۰ ,۳۳۴۳.۱۶ ,۳۳۴۹.۵۶ ,۳۳۴۵.۸۴ ,۳۳۵۶.۲۷ ,۳۳۶۶.۷۱ ,۳۳۷۰.۸۱ ,۳۳۵۳.۶۰ ,۳۳۵۹.۵۳ ,۳۳۴۷.۳۶ ,۳۳۳۶.۹۲ ,۳۳۱۱.۱۲ ,۳۳۱۲.۲۱ ,۳۲۷۱.۰۹ ,۳۲۶۸.۱۵ ,۳۲۵۷.۶۸ ,۳۲۱۹.۰۱ ,۳۲۲۷.۷۰ ,۳۲۳۶.۷۰ ,۳۲۳۲.۵۷ ,۳۲۳۶.۸۷ ,۳۲۳۱.۴۶ ,۳۱۹۹.۸۴ ,۳۱۷۱.۳۷ ,۳۱۴۹.۹۳ ,۳۱۹۴.۱۹ ,۳۱۸۶.۵۷ ,۳۱۹۲.۰۲ ,۳۲۰۶.۷۴ ,۳۲۱۴.۷۲ ,۳۲۱۳.۳۳ ,۳۲۳۱.۵۵ ,۳۲۲۲.۵۱ ,۳۲۳۱.۱۳ ,۳۲۲۶.۲۹ ,۳۲۵۱.۷۳ ,۳۲۳۸.۳۳ ,۳۲۲۸.۹۱ ,۳۱۹۳.۳۸ ,۳۱۹۹.۳۲ ,۳۲۱۱.۴۴ ,۳۲۲۴.۶۸ ,۳۲۳۹.۰۰ ,۳۲۲۰.۵۲ ,۳۲۴۱.۱۰ ,۳۲۲۱.۱۴ ,۳۲۳۷.۵۷ ,۳۲۳۲.۸۳ ,۳۲۲۱.۹۳ ,۳۲۵۳.۰۶ ,۳۲۶۸.۳۵ ,۳۲۶۶.۹۳ ,۳۲۶۰.۴۶ ,۳۲۷۲.۲۵ ,۳۲۶۵.۷۰ ,۳۲۷۷.۴۹ ,۳۳۰۰.۰۴ ,۳۲۸۵.۰۱ ,۳۲۸۸.۱۴ ,۳۲۶۴.۲۱ ,۳۲۴۶.۸۹ ,۳۲۲۹.۹۱ ,۳۲۹۴.۶۹ ,۳۲۷۷.۷۸ ,۳۲۶۸.۶۳ ,۳۲۴۷.۸۰ ,۳۲۶۵.۷۱ ,۳۲۳۹.۲۶ ,۳۲۵۰.۱۵ ,۳۲۲۶.۱۴ ,۳۲۰۹.۴۹ ,۳۱۹۲.۰۳ ,۳۲۱۶.۹۰ ,۳۲۱۳.۵۱ ,۳۱۹۳.۷۴ ,۳۲۱۶.۱۴ ,۳۲۱۴.۳۵ ,۳۲۲۳.۲۰ ,۳۲۰۷.۵۲ ,۳۲۱۳.۵۵ ,۳۲۱۴.۱۳ ,۳۲۱۲.۲۴ ,۳۲۱۲.۰۱ ,۳۲۱۲.۰۱ ,۳۲۲۳.۴۲ ,۳۲۲۶.۶۵ ,۳۲۲۵.۹۵ ,۳۲۱۲.۳۴ ,۳۲۲۳.۶۵ ,۳۲۴۱.۷۷ ,۳۲۳۴.۰۲ ,۳۲۴۱.۵۳ ,۳۲۳۱.۴۴ ,۳۲۴۰.۷۶ ,۳۲۴۸.۶۳ ,۳۲۶۵.۹۴ ,۳۲۵۲.۴۷ ,۳۲۶۱.۲۶ ,۳۲۶۲.۸۵ ,۳۲۵۹.۹۴ ,۳۲۵۷.۰۸ ,۳۲۴۹.۷۵ ,۳۲۵۳.۹۴ ,۳۲۴۷.۳۷ ,۳۲۴۵.۱۴ ,۳۲۴۰.۳۸ ,۳۲۴۴.۵۰ ,۳۲۵۴.۴۵ ,۳۲۴۵.۹۴ ,۳۲۴۲.۴۶ ,۳۲۵۴.۰۳ ,۳۲۵۹.۶۴ ,۳۲۷۶.۹۴ ,۳۲۹۸.۰۱ ,۳۲۹۳.۴۰ ,۳۲۹۶.۱۴ ,۳۲۹۰.۲۵ ,۳۲۷۶.۳۳ ,۳۲۲۶.۹۰ ,۳۲۱۹.۱۶ ,۳۲۰۶.۶۵ ,۳۱۹۷.۷۵ ,۳۱۶۸.۸۴ ,۳۱۷۸.۳۵ ,۳۱۸۳.۷۵ ,۳۱۸۸.۶۰ ,۳۱۷۹.۸۷ ,۳۱۸۴.۰۲ ,۳۱۶۴.۶۴ ,۳۱۱۵.۴۹ ,۳۰۸۰.۸۴ ,۳۰۵۵.۹۹ ,۳۰۶۵.۴۸ ,۳۰۵۵.۲۹ ,۳۰۳۴.۷۷ ,۳۰۲۱.۱۷ ,۳۰۲۶.۲۸ ,۳۰۲۸.۷۶ ,۳۰۳۶.۸۳ ,۳۰۰۸.۵۹ ,۳۰۰۱.۸۸ ,۲۹۷۵.۹۴ ,۳۰۱۱.۷۲ ,۲۹۸۷.۰۲
۳
Tether
$۱.۰۰ ۰
تومان
۸۲.۶۳
میلیون دلار
۶۴.۶۱
میلیون دلار
۸۲.۵۶
میلیون USDT
۰.۱۳% ۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۶۲ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۱۱ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۹۱ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۱۴ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۱۴ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۱۰
۴
BNB
$۳۹۵.۳۳ ۰
تومان
۶۶.۲۶
میلیون دلار
۲.۰۲
میلیون دلار
۱۶۸.۱۴
میلیارد BNB
-۵.۲۸% ۴۴۷.۴۰ ,۴۴۷.۵۱ ,۴۵۰.۸۴ ,۴۵۲.۳۴ ,۴۵۵.۶۲ ,۴۵۵.۵۲ ,۴۵۳.۸۹ ,۴۵۲.۸۷ ,۴۵۴.۹۱ ,۴۵۴.۹۷ ,۴۵۴.۶۰ ,۴۵۵.۹۹ ,۴۵۷.۴۲ ,۴۵۸.۵۸ ,۴۵۴.۹۹ ,۴۵۱.۱۷ ,۴۴۹.۵۷ ,۴۴۹.۶۳ ,۴۵۱.۲۰ ,۴۵۰.۳۹ ,۴۵۰.۲۱ ,۴۴۹.۶۳ ,۴۴۹.۹۱ ,۴۴۹.۰۹ ,۴۴۵.۹۸ ,۴۴۰.۲۶ ,۴۴۱.۲۸ ,۴۴۱.۹۶ ,۴۴۰.۸۳ ,۴۴۳.۱۹ ,۴۴۳.۵۵ ,۴۴۳.۵۶ ,۴۴۱.۶۱ ,۴۴۲.۰۲ ,۴۴۰.۰۲ ,۴۳۸.۲۷ ,۴۳۶.۳۵ ,۴۳۵.۲۰ ,۴۳۰.۷۵ ,۴۲۷.۵۴ ,۴۲۶.۷۲ ,۴۲۳.۰۴ ,۴۲۴.۸۶ ,۴۲۶.۴۴ ,۴۲۷.۳۴ ,۴۲۸.۳۶ ,۴۲۷.۰۴ ,۴۲۴.۱۷ ,۴۲۰.۵۲ ,۴۱۹.۰۶ ,۴۲۲.۸۵ ,۴۲۳.۴۰ ,۴۲۵.۱۷ ,۴۲۷.۵۲ ,۴۲۸.۸۱ ,۴۳۱.۰۷ ,۴۳۲.۳۷ ,۴۲۹.۷۳ ,۴۲۹.۱۹ ,۴۳۰.۵۳ ,۴۳۴.۸۵ ,۴۳۳.۵۶ ,۴۳۴.۴۴ ,۴۳۲.۴۱ ,۴۳۰.۲۲ ,۴۳۲.۰۹ ,۴۳۴.۶۳ ,۴۳۷.۹۰ ,۴۳۵.۶۰ ,۴۳۷.۲۸ ,۴۳۵.۹۸ ,۴۳۶.۶۸ ,۴۳۷.۰۹ ,۴۳۶.۳۴ ,۴۳۹.۲۹ ,۴۴۰.۳۵ ,۴۳۸.۷۵ ,۴۳۶.۲۵ ,۴۳۷.۰۴ ,۴۳۴.۳۰ ,۴۳۲.۴۱ ,۴۳۴.۳۲ ,۴۳۱.۷۲ ,۴۳۱.۷۴ ,۴۲۸.۵۹ ,۴۲۷.۴۶ ,۴۲۴.۶۷ ,۴۳۳.۶۵ ,۴۳۰.۶۱ ,۴۳۰.۰۵ ,۴۲۷.۵۹ ,۴۲۹.۲۴ ,۴۲۶.۹۱ ,۴۲۸.۳۲ ,۴۲۶.۳۴ ,۴۲۳.۷۸ ,۴۲۱.۴۷ ,۴۲۳.۸۷ ,۴۲۳.۲۵ ,۴۲۰.۸۳ ,۴۲۳.۶۶ ,۴۲۴.۱۱ ,۴۲۴.۸۰ ,۴۲۳.۹۰ ,۴۲۴.۸۲ ,۴۲۵.۳۵ ,۴۲۵.۹۶ ,۴۲۶.۴۵ ,۴۲۶.۹۳ ,۴۲۷.۲۷ ,۴۲۷.۲۹ ,۴۲۵.۰۵ ,۴۲۱.۹۱ ,۴۲۳.۲۹ ,۴۲۴.۱۵ ,۴۲۲.۲۴ ,۴۲۲.۶۴ ,۴۲۱.۳۳ ,۴۲۲.۶۶ ,۴۲۳.۶۵ ,۴۲۶.۹۲ ,۴۲۵.۷۱ ,۴۲۷.۱۱ ,۴۲۷.۴۸ ,۴۲۷.۳۸ ,۴۲۷.۴۱ ,۴۲۶.۰۷ ,۴۲۶.۷۳ ,۴۲۶.۰۸ ,۴۲۴.۸۹ ,۴۲۳.۲۵ ,۴۲۲.۸۷ ,۴۲۴.۷۷ ,۴۲۳.۶۴ ,۴۲۱.۹۶ ,۴۲۲.۹۸ ,۴۲۳.۱۰ ,۴۲۳.۷۷ ,۴۲۶.۴۹ ,۴۲۶.۹۱ ,۴۲۸.۲۵ ,۴۲۷.۷۹ ,۴۲۵.۴۵ ,۴۲۰.۸۶ ,۴۱۹.۸۲ ,۴۱۷.۸۰ ,۴۱۷.۱۸ ,۴۱۲.۷۰ ,۴۱۳.۷۴ ,۴۱۶.۱۰ ,۴۱۶.۳۶ ,۴۱۴.۸۶ ,۴۱۷.۷۷ ,۴۱۶.۱۵ ,۴۰۸.۵۸ ,۴۰۷.۶۸ ,۴۰۴.۰۷ ,۴۰۵.۰۷ ,۴۰۴.۶۳ ,۴۰۱.۴۲ ,۴۰۰.۲۵ ,۴۰۰.۹۸ ,۴۰۲.۶۵ ,۴۰۲.۸۹ ,۳۹۸.۷۴ ,۳۹۸.۸۲ ,۳۹۳.۷۶ ,۳۹۷.۱۲
۵
USD Coin
$۰.۹۹۷۷ ۰
تومان
۵۰.۶۲
میلیون دلار
۵.۵۳
میلیون دلار
۵۰.۸۰
میلیون USDC
-۰.۰۵% ۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۸۷ ,۰.۹۹۹۰ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۸۶ ,۰.۹۹۸۹ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۸۹ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۷۸ ,۰.۹۹۷۱ ,۰.۹۹۸۰ ,۰.۹۹۷۴ ,۰.۹۹۷۵ ,۰.۹۹۷۴ ,۰.۹۹۷۹ ,۰.۹۹۷۵ ,۰.۹۹۷۹ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۷۵ ,۰.۹۹۶۸ ,۰.۹۹۷۵ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۵۴ ,۰.۹۹۵۰ ,۰.۹۹۷۲ ,۰.۹۹۶۴ ,۰.۹۹۶۹ ,۰.۹۹۷۸ ,۰.۹۹۵۶ ,۰.۹۹۷۱ ,۰.۹۹۴۹ ,۱.۰۰۱۵ ,۰.۹۹۷۵ ,۰.۹۹۶۲ ,۱.۰۰۲۱ ,۰.۹۹۶۴ ,۰.۹۹۵۴ ,۰.۹۹۵۸ ,۰.۹۹۶۶ ,۰.۹۹۶۸ ,۰.۹۹۶۷ ,۰.۹۹۶۵ ,۰.۹۹۷۱ ,۰.۹۹۶۸ ,۰.۹۹۶۰ ,۰.۹۹۷۳ ,۰.۹۹۶۶ ,۰.۹۹۵۴ ,۰.۹۹۷۲ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۶۷ ,۰.۹۹۶۵ ,۰.۹۹۶۵ ,۰.۹۹۶۱ ,۰.۹۹۷۶ ,۰.۹۹۶۵ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۱۸ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۸۰ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۸۴ ,۱.۰۰۱۹ ,۰.۹۹۸۰ ,۰.۹۹۸۳ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۸۷ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۸۴ ,۰.۹۹۸۲ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۸۳ ,۰.۹۹۸۰ ,۰.۹۹۶۹ ,۰.۹۹۷۸ ,۰.۹۹۷۹ ,۰.۹۹۸۱ ,۰.۹۹۷۸ ,۰.۹۹۷۷ ,۰.۹۹۶۹ ,۰.۹۹۶۶ ,۱.۰۰۱۳ ,۰.۹۹۷۳ ,۰.۹۹۷۶ ,۰.۹۹۸۰ ,۰.۹۹۷۲ ,۰.۹۹۷۲ ,۰.۹۹۸۰ ,۰.۹۹۷۴ ,۰.۹۹۷۴ ,۰.۹۹۷۹ ,۰.۹۹۶۵ ,۰.۹۹۷۶ ,۰.۹۹۶۸ ,۰.۹۹۶۲ ,۰.۹۹۶۲ ,۰.۹۹۷۱ ,۰.۹۹۷۰ ,۰.۹۹۷۳ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۸۳ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۷۷ ,۰.۹۹۶۶ ,۰.۹۹۷۸ ,۰.۹۹۷۷ ,۰.۹۹۵۶ ,۰.۹۹۷۸ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۶۷ ,۰.۹۹۷۷ ,۰.۹۹۶۹ ,۰.۹۹۶۵ ,۰.۹۹۷۵ ,۰.۹۹۸۰ ,۰.۹۹۷۱ ,۰.۹۹۵۹ ,۰.۹۹۶۶ ,۰.۹۹۵۷ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۵۴ ,۰.۹۹۵۳ ,۰.۹۹۵۵ ,۰.۹۹۷۰ ,۱.۰۰۱۳ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۲۴ ,۰.۹۹۶۵ ,۱.۰۰۱۵ ,۰.۹۹۶۴
۶
XRP
$۰.۶۹۸۷ ۰
تومان
۳۳.۴۸
میلیون دلار
۳.۴۸
میلیون دلار
۴۸.۱۴
میلیون XRP
-۷.۲۰% ۰.۸۲۸۱ ,۰.۸۲۷۰ ,۰.۸۲۹۸ ,۰.۸۲۹۳ ,۰.۸۲۸۳ ,۰.۸۲۷۹ ,۰.۸۲۷۲ ,۰.۸۲۴۴ ,۰.۸۲۴۳ ,۰.۸۲۷۲ ,۰.۸۲۷۰ ,۰.۸۲۸۴ ,۰.۸۲۹۳ ,۰.۸۲۹۷ ,۰.۸۲۵۵ ,۰.۸۲۲۷ ,۰.۸۲۲۹ ,۰.۸۲۲۳ ,۰.۸۲۸۵ ,۰.۸۲۴۰ ,۰.۸۲۲۸ ,۰.۸۱۹۶ ,۰.۸۲۳۱ ,۰.۸۲۲۹ ,۰.۸۱۸۸ ,۰.۸۰۵۶ ,۰.۸۰۹۰ ,۰.۸۱۲۰ ,۰.۸۱۰۰ ,۰.۸۱۳۱ ,۰.۸۱۶۳ ,۰.۸۱۸۲ ,۰.۸۱۳۰ ,۰.۸۰۹۸ ,۰.۸۱۰۰ ,۰.۸۰۷۳ ,۰.۷۹۷۳ ,۰.۷۹۵۳ ,۰.۷۸۰۲ ,۰.۷۸۳۲ ,۰.۷۸۰۱ ,۰.۷۷۰۵ ,۰.۷۷۴۱ ,۰.۷۷۶۴ ,۰.۷۷۶۹ ,۰.۷۸۰۵ ,۰.۷۷۹۴ ,۰.۷۷۰۴ ,۰.۷۶۲۲ ,۰.۷۵۹۱ ,۰.۷۷۰۹ ,۰.۷۷۰۸ ,۰.۷۷۱۴ ,۰.۷۷۸۳ ,۰.۷۷۴۹ ,۰.۷۷۷۷ ,۰.۷۷۷۱ ,۰.۷۷۸۷ ,۰.۷۷۶۰ ,۰.۷۷۷۶ ,۰.۷۸۵۴ ,۰.۷۸۳۷ ,۰.۷۸۵۴ ,۰.۷۷۷۴ ,۰.۷۷۹۲ ,۰.۷۷۹۱ ,۰.۷۷۸۷ ,۰.۷۸۳۷ ,۰.۷۸۲۳ ,۰.۷۸۴۱ ,۰.۷۸۳۷ ,۰.۷۸۸۵ ,۰.۷۸۸۳ ,۰.۷۹۰۱ ,۰.۷۹۰۰ ,۰.۷۹۰۶ ,۰.۷۹۲۶ ,۰.۷۹۲۶ ,۰.۷۹۲۲ ,۰.۷۸۷۹ ,۰.۷۸۵۳ ,۰.۷۸۶۴ ,۰.۷۸۲۲ ,۰.۷۷۹۶ ,۰.۷۷۰۶ ,۰.۷۶۹۳ ,۰.۷۶۵۱ ,۰.۷۷۵۴ ,۰.۷۷۱۷ ,۰.۷۶۸۱ ,۰.۷۶۴۱ ,۰.۷۶۳۲ ,۰.۷۵۹۳ ,۰.۷۶۳۷ ,۰.۷۶۰۲ ,۰.۷۶۱۴ ,۰.۷۵۵۳ ,۰.۷۵۹۳ ,۰.۷۶۱۳ ,۰.۷۵۷۶ ,۰.۷۶۳۰ ,۰.۷۶۲۵ ,۰.۷۶۶۵ ,۰.۷۵۹۳ ,۰.۷۶۳۰ ,۰.۷۶۳۱ ,۰.۷۶۴۷ ,۰.۷۶۲۷ ,۰.۷۶۳۴ ,۰.۷۶۳۸ ,۰.۷۶۲۲ ,۰.۷۶۰۲ ,۰.۷۵۵۲ ,۰.۷۵۹۵ ,۰.۷۶۲۴ ,۰.۷۶۱۱ ,۰.۷۶۳۰ ,۰.۷۶۰۹ ,۰.۷۶۲۷ ,۰.۷۶۰۷ ,۰.۷۶۳۶ ,۰.۷۶۱۸ ,۰.۷۶۴۷ ,۰.۷۶۶۴ ,۰.۷۶۶۹ ,۰.۷۶۶۸ ,۰.۷۶۵۶ ,۰.۷۶۶۴ ,۰.۷۶۳۶ ,۰.۷۶۰۷ ,۰.۷۵۷۲ ,۰.۷۵۶۹ ,۰.۷۵۸۷ ,۰.۷۵۸۲ ,۰.۷۵۹۱ ,۰.۷۶۰۰ ,۰.۷۵۹۸ ,۰.۷۶۲۳ ,۰.۷۶۶۶ ,۰.۷۶۸۳ ,۰.۷۷۰۹ ,۰.۷۶۸۷ ,۰.۷۶۳۳ ,۰.۷۵۸۲ ,۰.۷۵۶۳ ,۰.۷۵۱۱ ,۰.۷۵۰۷ ,۰.۷۳۶۳ ,۰.۷۳۹۷ ,۰.۷۳۹۲ ,۰.۷۴۳۱ ,۰.۷۴۳۰ ,۰.۷۴۴۷ ,۰.۷۳۴۴ ,۰.۷۱۹۴ ,۰.۷۲۰۲ ,۰.۷۱۳۲ ,۰.۷۱۴۹ ,۰.۷۱۱۹ ,۰.۷۰۹۱ ,۰.۷۰۷۳ ,۰.۷۰۹۳ ,۰.۷۰۹۸ ,۰.۷۱۰۰ ,۰.۷۰۶۳ ,۰.۷۰۴۱ ,۰.۶۹۰۱ ,۰.۷۰۲۷
۷
Solana
$۱۰۰.۳۴ ۰
تومان
۳۲.۶۷
میلیون دلار
۲.۲۰
میلیون دلار
۳۲۷.۹۵
میلیارد SOL
-۹.۴۲% ۱۳۲.۳۹ ,۱۳۰.۲۷ ,۱۳۱.۷۰ ,۱۳۲.۱۴ ,۱۳۳.۳۹ ,۱۳۳.۶۰ ,۱۳۳.۱۰ ,۱۳۲.۲۵ ,۱۳۳.۳۸ ,۱۳۲.۴۷ ,۱۳۲.۰۷ ,۱۳۳.۱۰ ,۱۳۴.۵۳ ,۱۳۵.۷۱ ,۱۳۲.۹۱ ,۱۳۰.۱۹ ,۱۳۱.۳۴ ,۱۳۲.۴۸ ,۱۳۲.۱۵ ,۱۳۱.۵۳ ,۱۳۰.۷۶ ,۱۲۹.۸۷ ,۱۲۹.۷۶ ,۱۲۹.۱۹ ,۱۲۶.۶۱ ,۱۲۵.۰۹ ,۱۲۴.۹۲ ,۱۲۵.۳۱ ,۱۲۳.۹۸ ,۱۲۵.۴۷ ,۱۲۶.۶۸ ,۱۲۶.۸۰ ,۱۲۶.۰۷ ,۱۲۵.۴۷ ,۱۲۴.۱۶ ,۱۲۲.۷۱ ,۱۲۲.۰۴ ,۱۲۲.۳۶ ,۱۱۹.۵۹ ,۱۱۸.۲۱ ,۱۱۷.۵۰ ,۱۱۶.۲۲ ,۱۱۷.۸۶ ,۱۱۸.۷۲ ,۱۱۹.۰۸ ,۱۱۸.۷۵ ,۱۱۸.۰۵ ,۱۱۵.۶۶ ,۱۱۲.۵۳ ,۱۱۱.۴۱ ,۱۱۴.۴۵ ,۱۱۴.۷۱ ,۱۱۳.۹۵ ,۱۱۴.۵۴ ,۱۱۴.۰۰ ,۱۱۴.۴۲ ,۱۱۶.۱۸ ,۱۱۶.۳۹ ,۱۱۵.۰۳ ,۱۱۵.۲۰ ,۱۱۷.۱۹ ,۱۱۶.۷۷ ,۱۱۷.۰۹ ,۱۱۴.۸۸ ,۱۱۳.۴۳ ,۱۱۳.۹۳ ,۱۱۵.۶۳ ,۱۱۷.۷۱ ,۱۱۸.۰۱ ,۱۱۸.۴۸ ,۱۱۷.۷۰ ,۱۱۸.۷۱ ,۱۱۸.۶۹ ,۱۲۰.۲۸ ,۱۲۱.۱۸ ,۱۲۱.۵۶ ,۱۲۲.۱۴ ,۱۲۱.۴۹ ,۱۲۱.۵۶ ,۱۲۰.۱۸ ,۱۱۷.۸۸ ,۱۱۹.۲۴ ,۱۱۸.۹۵ ,۱۱۷.۱۲ ,۱۱۵.۴۳ ,۱۱۵.۲۹ ,۱۱۴.۱۰ ,۱۱۷.۵۵ ,۱۱۶.۵۵ ,۱۱۵.۲۷ ,۱۱۴.۵۸ ,۱۱۴.۷۶ ,۱۱۳.۴۴ ,۱۱۳.۳۷ ,۱۱۲.۰۴ ,۱۱۰.۹۷ ,۱۰۹.۶۹ ,۱۱۱.۶۲ ,۱۱۰.۵۱ ,۱۰۸.۸۴ ,۱۰۹.۷۴ ,۱۰۹.۷۸ ,۱۱۱.۰۳ ,۱۱۰.۲۹ ,۱۱۰.۷۷ ,۱۱۱.۱۵ ,۱۱۰.۸۹ ,۱۱۰.۱۷ ,۱۱۰.۵۰ ,۱۱۱.۳۵ ,۱۱۱.۳۱ ,۱۱۰.۷۴ ,۱۰۹.۷۵ ,۱۱۰.۵۴ ,۱۱۰.۹۵ ,۱۱۰.۳۱ ,۱۱۰.۱۷ ,۱۰۹.۹۰ ,۱۱۰.۳۸ ,۱۱۰.۹۲ ,۱۱۳.۱۰ ,۱۱۱.۹۰ ,۱۱۲.۵۰ ,۱۱۳.۲۵ ,۱۱۳.۵۷ ,۱۱۳.۰۷ ,۱۱۲.۱۵ ,۱۱۲.۴۱ ,۱۱۱.۷۷ ,۱۱۲.۰۱ ,۱۱۰.۳۶ ,۱۱۰.۲۸ ,۱۱۱.۰۶ ,۱۱۱.۰۵ ,۱۱۰.۹۲ ,۱۱۱.۹۱ ,۱۱۲.۵۰ ,۱۱۲.۷۳ ,۱۱۴.۴۲ ,۱۱۴.۹۷ ,۱۱۴.۷۰ ,۱۱۴.۶۸ ,۱۱۳.۳۰ ,۱۱۱.۳۰ ,۱۱۱.۶۷ ,۱۱۱.۱۴ ,۱۱۱.۰۱ ,۱۰۹.۱۴ ,۱۰۹.۸۱ ,۱۱۰.۸۷ ,۱۱۰.۹۹ ,۱۱۰.۳۸ ,۱۱۱.۱۶ ,۱۱۰.۰۵ ,۱۰۶.۰۲ ,۱۰۵.۶۴ ,۱۰۴.۱۹ ,۱۰۴.۰۹ ,۱۰۳.۰۶ ,۱۰۲.۲۳ ,۱۰۲.۰۴ ,۱۰۲.۷۷ ,۱۰۲.۹۲ ,۱۰۳.۰۱ ,۱۰۱.۵۵ ,۱۰۱.۸۳ ,۹۸.۷۵ ,۱۰۰.۳۱
۸
Cardano
$۰.۹۲۵۶ ۰
تومان
۲۹.۵۵
میلیون دلار
۱.۲۸
میلیون دلار
۳۲.۰۷
میلیون ADA
-۹.۶۹% ۱.۲۱۵۰ ,۱.۲۱۱۹ ,۱.۲۱۵۳ ,۱.۲۱۱۰ ,۱.۲۱۴۰ ,۱.۲۱۱۱ ,۱.۲۰۵۴ ,۱.۲۰۰۸ ,۱.۲۰۵۴ ,۱.۲۰۲۵ ,۱.۲۰۱۶ ,۱.۲۰۵۱ ,۱.۲۱۰۱ ,۱.۲۱۱۸ ,۱.۲۰۱۲ ,۱.۱۸۹۸ ,۱.۱۸۸۳ ,۱.۱۸۹۰ ,۱.۱۹۹۱ ,۱.۱۹۳۸ ,۱.۱۹۶۸ ,۱.۱۸۹۸ ,۱.۱۸۹۸ ,۱.۱۸۴۶ ,۱.۱۷۲۷ ,۱.۱۵۴۷ ,۱.۱۴۹۱ ,۱.۱۴۶۴ ,۱.۱۴۲۰ ,۱.۱۴۸۱ ,۱.۱۵۶۲ ,۱.۱۵۴۵ ,۱.۱۴۴۱ ,۱.۱۴۷۱ ,۱.۱۴۰۳ ,۱.۱۳۰۳ ,۱.۱۱۴۵ ,۱.۱۱۱۳ ,۱.۱۰۶۶ ,۱.۱۰۹۹ ,۱.۰۹۸۸ ,۱.۰۸۰۸ ,۱.۰۹۴۵ ,۱.۰۹۴۸ ,۱.۰۹۸۰ ,۱.۰۹۸۴ ,۱.۰۹۶۱ ,۱.۰۷۶۴ ,۱.۰۵۴۴ ,۱.۰۴۷۳ ,۱.۰۶۱۹ ,۱.۰۶۲۴ ,۱.۰۶۱۶ ,۱.۰۶۸۹ ,۱.۰۷۲۶ ,۱.۰۷۴۰ ,۱.۰۸۹۹ ,۱.۰۸۶۵ ,۱.۰۷۹۲ ,۱.۰۸۴۵ ,۱.۰۹۱۱ ,۱.۰۸۵۷ ,۱.۰۸۹۵ ,۱.۰۷۳۹ ,۱.۰۷۳۱ ,۱.۰۸۳۶ ,۱.۰۸۵۸ ,۱.۰۹۰۹ ,۱.۰۸۴۴ ,۱.۰۸۸۲ ,۱.۰۸۶۸ ,۱.۰۹۲۴ ,۱.۰۹۳۱ ,۱.۰۸۴۸ ,۱.۰۹۲۰ ,۱.۰۹۴۱ ,۱.۰۹۳۰ ,۱.۰۹۲۰ ,۱.۰۹۶۹ ,۱.۰۹۱۶ ,۱.۰۸۷۱ ,۱.۰۹۶۲ ,۱.۰۹۰۴ ,۱.۰۹۰۸ ,۱.۰۷۳۲ ,۱.۰۶۸۲ ,۱.۰۶۰۰ ,۱.۰۸۲۲ ,۱.۰۷۴۸ ,۱.۰۶۹۴ ,۱.۰۶۳۹ ,۱.۰۶۰۸ ,۱.۰۵۰۸ ,۱.۰۵۱۸ ,۱.۰۴۳۶ ,۱.۰۳۴۶ ,۱.۰۲۸۱ ,۱.۰۳۷۲ ,۱.۰۳۶۴ ,۱.۰۲۷۱ ,۱.۰۳۲۷ ,۱.۰۲۹۳ ,۱.۰۳۷۱ ,۱.۰۳۳۶ ,۱.۰۴۵۰ ,۱.۰۴۱۰ ,۱.۰۴۰۶ ,۱.۰۳۷۲ ,۱.۰۳۹۴ ,۱.۰۴۲۳ ,۱.۰۳۹۴ ,۱.۰۳۴۴ ,۱.۰۲۵۱ ,۱.۰۳۱۷ ,۱.۰۳۶۸ ,۱.۰۳۲۱ ,۱.۰۳۳۱ ,۱.۰۳۰۲ ,۱.۰۳۴۱ ,۱.۰۳۷۴ ,۱.۰۴۶۱ ,۱.۰۴۲۲ ,۱.۰۵۰۰ ,۱.۰۵۴۶ ,۱.۰۵۵۰ ,۱.۰۴۸۷ ,۱.۰۴۲۸ ,۱.۰۴۴۶ ,۱.۰۳۸۵ ,۱.۰۴۰۳ ,۱.۰۳۴۱ ,۱.۰۳۱۷ ,۱.۰۳۴۷ ,۱.۰۳۳۷ ,۱.۰۳۳۸ ,۱.۰۳۸۷ ,۱.۰۴۲۰ ,۱.۰۴۷۶ ,۱.۰۵۸۳ ,۱.۰۶۲۵ ,۱.۰۶۴۶ ,۱.۰۶۴۳ ,۱.۰۶۰۱ ,۱.۰۳۶۳ ,۱.۰۳۳۴ ,۱.۰۲۳۱ ,۱.۰۲۳۰ ,۱.۰۰۹۴ ,۱.۰۱۱۴ ,۱.۰۲۲۷ ,۱.۰۲۰۷ ,۱.۰۱۶۲ ,۱.۰۱۸۱ ,۱.۰۱۰۹ ,۰.۹۸۰۴ ,۰.۹۷۸۴ ,۰.۹۶۲۹ ,۰.۹۶۴۵ ,۰.۹۵۴۷ ,۰.۹۴۴۳ ,۰.۹۴۳۱ ,۰.۹۴۷۷ ,۰.۹۵۲۹ ,۰.۹۵۷۹ ,۰.۹۵۰۱ ,۰.۹۴۸۱ ,۰.۹۲۷۳ ,۰.۹۳۶۰
۹
Terra
$۸۲.۹۷ ۰
تومان
۲۹.۲۷
میلیون دلار
۳.۲۶
میلیون دلار
۳۵۴.۷۹
میلیارد LUNA
-۹.۴۷% ۱۱۶.۴۶ ,۱۱۷.۴۳ ,۱۱۵.۹۸ ,۱۱۵.۶۶ ,۱۱۶.۱۶ ,۱۱۶.۷۳ ,۱۱۶.۳۷ ,۱۱۵.۸۷ ,۱۱۶.۱۸ ,۱۱۵.۸۳ ,۱۱۵.۵۳ ,۱۱۷.۵۴ ,۱۱۹.۰۱ ,۱۱۸.۱۳ ,۱۱۸.۱۵ ,۱۱۶.۶۱ ,۱۱۶.۲۶ ,۱۱۵.۵۰ ,۱۱۵.۷۷ ,۱۱۶.۰۵ ,۱۱۵.۵۵ ,۱۱۵.۰۷ ,۱۱۶.۸۳ ,۱۱۶.۷۳ ,۱۱۶.۲۹ ,۱۱۷.۳۱ ,۱۱۶.۸۱ ,۱۱۶.۴۰ ,۱۱۶.۸۱ ,۱۱۷.۲۶ ,۱۱۷.۰۸ ,۱۱۷.۳۷ ,۱۱۷.۶۶ ,۱۱۵.۹۳ ,۱۱۵.۰۵ ,۱۱۳.۳۲ ,۱۱۲.۶۱ ,۱۱۱.۷۱ ,۱۱۰.۴۲ ,۱۰۹.۴۹ ,۱۰۸.۱۹ ,۱۰۷.۱۱ ,۱۰۸.۵۵ ,۱۰۹.۷۰ ,۱۰۹.۵۵ ,۱۰۹.۶۱ ,۱۰۷.۹۲ ,۱۰۷.۳۶ ,۱۰۷.۷۶ ,۱۰۷.۳۱ ,۱۰۸.۶۶ ,۱۰۸.۶۶ ,۱۰۸.۴۶ ,۱۰۸.۸۴ ,۱۰۸.۱۶ ,۱۰۸.۶۱ ,۱۰۹.۲۸ ,۱۰۸.۲۷ ,۱۰۶.۴۵ ,۱۰۵.۶۳ ,۱۰۶.۵۶ ,۱۰۵.۷۶ ,۱۰۵.۵۱ ,۱۰۲.۹۷ ,۱۰۳.۲۱ ,۱۰۴.۲۴ ,۱۰۴.۴۹ ,۱۰۴.۱۱ ,۱۰۲.۳۵ ,۱۰۱.۸۹ ,۱۰۲.۱۳ ,۱۰۳.۱۰ ,۱۰۳.۴۸ ,۱۰۴.۱۶ ,۱۰۵.۲۰ ,۱۰۵.۷۸ ,۱۰۵.۹۶ ,۱۰۵.۸۸ ,۱۰۵.۱۶ ,۱۰۴.۰۹ ,۱۰۲.۸۴ ,۱۰۳.۲۳ ,۱۰۲.۲۰ ,۱۰۱.۸۳ ,۹۹.۹۳ ,۹۸.۵۱ ,۹۹.۱۸ ,۱۰۰.۴۳ ,۱۰۰.۴۵ ,۹۹.۰۰ ,۹۷.۶۰ ,۹۸.۰۴ ,۹۶.۸۰ ,۹۶.۴۸ ,۹۵.۰۷ ,۹۴.۸۹ ,۹۴.۲۹ ,۹۵.۶۰ ,۹۴.۹۵ ,۹۳.۹۱ ,۹۳.۱۶ ,۹۴.۱۲ ,۹۴.۷۰ ,۹۳.۷۷ ,۹۵.۲۴ ,۹۵.۱۴ ,۹۴.۷۷ ,۹۴.۷۵ ,۹۴.۸۶ ,۹۵.۱۸ ,۹۶.۰۶ ,۹۴.۳۲ ,۹۳.۱۵ ,۹۴.۲۷ ,۹۴.۳۵ ,۹۳.۷۸ ,۹۴.۰۹ ,۹۵.۱۸ ,۹۵.۶۴ ,۹۵.۲۰ ,۹۷.۲۴ ,۹۶.۳۵ ,۹۶.۱۹ ,۹۶.۳۱ ,۹۶.۱۷ ,۹۵.۷۳ ,۹۵.۲۱ ,۹۵.۲۶ ,۹۴.۵۶ ,۹۴.۶۹ ,۹۳.۴۸ ,۹۳.۷۹ ,۹۴.۰۴ ,۹۳.۴۱ ,۹۳.۰۱ ,۹۳.۶۹ ,۹۴.۲۲ ,۹۴.۶۹ ,۹۵.۹۹ ,۹۶.۰۸ ,۹۵.۸۹ ,۹۵.۷۵ ,۹۴.۳۰ ,۹۳.۱۶ ,۹۲.۵۹ ,۹۰.۸۷ ,۹۱.۰۵ ,۸۸.۱۸ ,۸۷.۷۱ ,۸۸.۸۲ ,۸۸.۴۸ ,۸۸.۵۸ ,۸۸.۸۶ ,۸۸.۲۵ ,۸۴.۷۸ ,۸۵.۹۳ ,۸۶.۶۲ ,۸۷.۰۱ ,۸۷.۲۵ ,۸۶.۲۵ ,۸۶.۲۲ ,۸۵.۸۸ ,۸۶.۴۶ ,۸۶.۵۱ ,۸۵.۷۷ ,۸۳.۲۹ ,۸۱.۴۳ ,۸۲.۰۰
۱۰
Avalanche
$۷۴.۶۲ ۰
تومان
۱۹.۹۰
میلیون دلار
۱.۰۹
میلیون دلار
۲۶۸.۲۹
میلیارد AVAX
-۷.۸۱% ۹۵.۴۸ ,۹۶.۱۸ ,۹۶.۲۶ ,۹۶.۶۲ ,۹۶.۵۸ ,۹۷.۰۲ ,۹۶.۶۴ ,۹۵.۸۱ ,۹۶.۱۶ ,۹۵.۷۷ ,۹۵.۳۴ ,۹۵.۶۴ ,۹۶.۷۱ ,۹۶.۸۴ ,۹۵.۸۰ ,۹۳.۹۵ ,۹۳.۹۱ ,۹۳.۵۰ ,۹۳.۶۸ ,۹۳.۷۷ ,۹۲.۸۹ ,۹۲.۲۵ ,۹۲.۵۳ ,۹۲.۰۸ ,۹۱.۰۹ ,۸۹.۱۶ ,۹۰.۰۹ ,۹۰.۱۰ ,۸۹.۴۵ ,۹۰.۵۷ ,۹۰.۶۶ ,۹۰.۷۰ ,۹۰.۰۱ ,۸۹.۸۰ ,۸۹.۴۴ ,۸۸.۳۲ ,۸۷.۲۱ ,۸۷.۰۸ ,۸۵.۲۰ ,۸۵.۷۱ ,۸۵.۳۲ ,۸۴.۴۰ ,۸۵.۴۹ ,۸۵.۵۲ ,۸۶.۲۰ ,۸۶.۵۶ ,۸۵.۵۶ ,۸۴.۵۵ ,۸۲.۸۹ ,۸۱.۷۷ ,۸۳.۶۹ ,۸۳.۵۱ ,۸۳.۴۲ ,۸۴.۰۱ ,۸۳.۸۱ ,۸۴.۱۵ ,۸۴.۸۴ ,۸۴.۹۳ ,۸۴.۶۸ ,۸۴.۵۰ ,۸۵.۴۵ ,۸۵.۰۰ ,۸۵.۱۰ ,۸۴.۰۶ ,۸۳.۱۱ ,۸۴.۵۰ ,۸۶.۱۷ ,۸۷.۴۷ ,۸۷.۰۳ ,۸۷.۶۹ ,۸۷.۰۵ ,۸۷.۶۷ ,۸۷.۹۶ ,۸۷.۵۲ ,۸۸.۴۱ ,۸۸.۷۸ ,۸۸.۹۸ ,۸۸.۸۸ ,۸۹.۱۵ ,۸۸.۶۱ ,۸۷.۸۹ ,۸۸.۷۵ ,۸۸.۴۸ ,۸۷.۸۳ ,۸۶.۵۰ ,۸۶.۸۹ ,۸۶.۱۸ ,۸۹.۵۸ ,۸۹.۴۶ ,۸۸.۸۷ ,۸۷.۱۸ ,۸۷.۳۸ ,۸۶.۵۸ ,۸۶.۵۰ ,۸۵.۱۹ ,۸۳.۹۸ ,۸۳.۷۲ ,۸۵.۲۲ ,۸۴.۴۳ ,۸۳.۳۴ ,۸۳.۴۶ ,۸۳.۳۹ ,۸۴.۲۸ ,۸۳.۹۹ ,۸۴.۵۶ ,۸۴.۴۰ ,۸۴.۱۰ ,۸۳.۸۹ ,۸۳.۹۶ ,۸۴.۳۱ ,۸۴.۳۲ ,۸۲.۹۳ ,۸۲.۵۱ ,۸۳.۲۱ ,۸۳.۹۲ ,۸۳.۳۳ ,۸۳.۳۰ ,۸۳.۱۹ ,۸۳.۴۲ ,۸۳.۶۳ ,۸۴.۶۰ ,۸۴.۰۵ ,۸۴.۵۲ ,۸۴.۵۸ ,۸۴.۵۶ ,۸۴.۱۹ ,۸۳.۶۸ ,۸۳.۹۹ ,۸۳.۵۱ ,۸۳.۵۰ ,۸۲.۹۸ ,۸۳.۳۲ ,۸۳.۶۱ ,۸۳.۴۷ ,۸۳.۴۳ ,۸۳.۹۳ ,۸۴.۱۹ ,۸۴.۳۸ ,۸۵.۱۱ ,۸۵.۰۰ ,۸۴.۶۷ ,۸۴.۶۴ ,۸۳.۹۳ ,۸۲.۸۷ ,۸۲.۰۹ ,۸۰.۷۷ ,۸۰.۵۲ ,۷۸.۴۴ ,۷۹.۱۴ ,۷۹.۶۲ ,۷۹.۷۱ ,۷۹.۷۴ ,۸۰.۱۱ ,۷۹.۳۵ ,۷۷.۱۷ ,۷۷.۰۰ ,۷۶.۱۲ ,۷۶.۴۲ ,۷۶.۳۰ ,۷۶.۴۲ ,۷۵.۸۰ ,۷۵.۸۹ ,۷۶.۲۲ ,۷۵.۱۵ ,۷۴.۱۵ ,۷۴.۳۹ ,۷۳.۲۷ ,۷۴.۵۲
۱۱
Polkadot
$۱۷.۳۰ ۰
تومان
۱۸.۹۶
میلیون دلار
۸۱۵.۹۱
میلیارد دلار
۱.۱۰
میلیون DOT
-۹.۹۵% ۲۲.۶۴ ,۲۲.۹۴ ,۲۳.۰۲ ,۲۲.۹۳ ,۲۲.۸۲ ,۲۳.۰۲ ,۲۲.۹۳ ,۲۲.۸۴ ,۲۲.۹۵ ,۲۲.۸۵ ,۲۲.۸۵ ,۲۲.۹۰ ,۲۲.۹۲ ,۲۲.۹۶ ,۲۲.۵۳ ,۲۲.۲۷ ,۲۲.۳۳ ,۲۲.۲۵ ,۲۲.۳۰ ,۲۲.۲۸ ,۲۲.۳۱ ,۲۲.۱۶ ,۲۲.۲۵ ,۲۲.۱۱ ,۲۱.۸۴ ,۲۱.۳۴ ,۲۱.۴۴ ,۲۱.۵۳ ,۲۱.۴۹ ,۲۱.۵۶ ,۲۱.۶۶ ,۲۱.۷۰ ,۲۱.۵۳ ,۲۱.۵۲ ,۲۱.۴۰ ,۲۱.۲۶ ,۲۱.۰۲ ,۲۰.۹۵ ,۲۰.۶۲ ,۲۰.۶۵ ,۲۰.۳۵ ,۲۰.۰۲ ,۲۰.۱۹ ,۲۰.۳۴ ,۲۰.۳۸ ,۲۰.۳۹ ,۲۰.۳۲ ,۲۰.۰۰ ,۱۹.۸۷ ,۱۹.۷۰ ,۲۰.۰۴ ,۲۰.۰۲ ,۲۰.۰۱ ,۲۰.۰۵ ,۲۰.۰۴ ,۲۰.۲۰ ,۲۰.۲۷ ,۲۰.۲۷ ,۲۰.۱۹ ,۲۰.۱۸ ,۲۰.۴۲ ,۲۰.۳۳ ,۲۰.۳۱ ,۲۰.۰۱ ,۱۹.۹۹ ,۲۰.۱۵ ,۲۰.۲۷ ,۲۰.۴۱ ,۲۰.۳۷ ,۲۰.۴۶ ,۲۰.۳۴ ,۲۰.۴۴ ,۲۰.۴۴ ,۲۰.۳۲ ,۲۰.۵۲ ,۲۰.۵۱ ,۲۰.۵۲ ,۲۰.۴۹ ,۲۰.۵۴ ,۲۰.۴۴ ,۲۰.۳۶ ,۲۰.۴۷ ,۲۰.۲۸ ,۲۰.۲۴ ,۲۰.۰۸ ,۱۹.۹۵ ,۱۹.۸۵ ,۲۰.۲۵ ,۲۰.۲۹ ,۲۰.۱۰ ,۱۹.۹۷ ,۲۰.۰۱ ,۱۹.۸۶ ,۱۹.۸۹ ,۱۹.۷۷ ,۱۹.۵۸ ,۱۹.۴۱ ,۱۹.۶۵ ,۱۹.۵۷ ,۱۹.۳۵ ,۱۹.۵۴ ,۱۹.۶۳ ,۱۹.۷۰ ,۱۹.۶۵ ,۱۹.۶۹ ,۱۹.۷۳ ,۱۹.۷۰ ,۱۹.۶۳ ,۱۹.۶۶ ,۱۹.۷۳ ,۱۹.۷۲ ,۱۹.۶۹ ,۱۹.۵۱ ,۱۹.۵۶ ,۱۹.۶۵ ,۱۹.۵۵ ,۱۹.۵۸ ,۱۹.۴۸ ,۱۹.۵۵ ,۱۹.۶۲ ,۱۹.۷۹ ,۱۹.۶۵ ,۱۹.۷۴ ,۱۹.۸۴ ,۱۹.۸۷ ,۱۹.۸۶ ,۱۹.۸۲ ,۱۹.۸۲ ,۱۹.۷۱ ,۱۹.۷۲ ,۱۹.۶۱ ,۱۹.۵۳ ,۱۹.۵۸ ,۱۹.۴۴ ,۱۹.۴۵ ,۱۹.۵۲ ,۱۹.۵۷ ,۱۹.۶۸ ,۲۰.۰۶ ,۲۰.۱۰ ,۲۰.۱۴ ,۲۰.۱۲ ,۱۹.۹۳ ,۱۹.۵۵ ,۱۹.۳۳ ,۱۹.۱۹ ,۱۹.۱۴ ,۱۸.۸۲ ,۱۸.۹۱ ,۱۹.۰۱ ,۱۹.۰۱ ,۱۸.۹۰ ,۱۸.۹۲ ,۱۸.۵۵ ,۱۷.۹۹ ,۱۸.۰۶ ,۱۷.۹۶ ,۱۸.۰۳ ,۱۷.۸۶ ,۱۷.۸۴ ,۱۷.۷۳ ,۱۷.۸۲ ,۱۷.۸۰ ,۱۷.۸۲ ,۱۷.۶۳ ,۱۷.۳۳ ,۱۷.۱۳ ,۱۷.۳۹
۱۲
Dogecoin
$۰.۱۳۴۸ ۰
تومان
۱۷.۸۲
میلیون دلار
۱.۴۰
میلیون دلار
۱۳۲.۶۷
میلیون DOGE
-۹.۰۸% ۰.۱۴۸۵ ,۰.۱۵۰۰ ,۰.۱۵۰۰ ,۰.۱۵۰۸ ,۰.۱۵۰۴ ,۰.۱۵۱۹ ,۰.۱۵۴۲ ,۰.۱۵۲۰ ,۰.۱۵۲۵ ,۰.۱۵۱۱ ,۰.۱۵۰۴ ,۰.۱۵۳۶ ,۰.۱۵۱۸ ,۰.۱۵۶۰ ,۰.۱۵۷۲ ,۰.۱۶۱۸ ,۰.۱۶۱۲ ,۰.۱۶۹۹ ,۰.۱۶۹۵ ,۰.۱۶۶۲ ,۰.۱۶۵۷ ,۰.۱۶۴۸ ,۰.۱۶۷۳ ,۰.۱۷۰۴ ,۰.۱۷۲۲ ,۰.۱۶۵۳ ,۰.۱۶۰۰ ,۰.۱۶۲۲ ,۰.۱۶۰۶ ,۰.۱۶۱۷ ,۰.۱۶۱۹ ,۰.۱۶۳۲ ,۰.۱۶۱۹ ,۰.۱۶۱۸ ,۰.۱۵۷۲ ,۰.۱۵۵۴ ,۰.۱۵۳۷ ,۰.۱۵۳۱ ,۰.۱۴۸۵ ,۰.۱۴۹۱ ,۰.۱۴۹۸ ,۰.۱۴۷۳ ,۰.۱۴۸۵ ,۰.۱۴۷۳ ,۰.۱۴۷۲ ,۰.۱۴۷۲ ,۰.۱۴۶۴ ,۰.۱۴۴۲ ,۰.۱۴۳۴ ,۰.۱۴۱۲ ,۰.۱۴۳۱ ,۰.۱۴۲۳ ,۰.۱۴۳۱ ,۰.۱۴۴۳ ,۰.۱۴۳۹ ,۰.۱۴۵۳ ,۰.۱۴۶۱ ,۰.۱۴۸۰ ,۰.۱۴۶۳ ,۰.۱۴۶۱ ,۰.۱۴۷۱ ,۰.۱۴۶۱ ,۰.۱۴۵۷ ,۰.۱۴۳۴ ,۰.۱۴۲۶ ,۰.۱۴۲۷ ,۰.۱۴۳۷ ,۰.۱۴۵۲ ,۰.۱۴۴۷ ,۰.۱۴۵۲ ,۰.۱۴۴۱ ,۰.۱۴۵۶ ,۰.۱۴۶۱ ,۰.۱۴۶۰ ,۰.۱۴۶۹ ,۰.۱۴۹۹ ,۰.۱۴۹۷ ,۰.۱۵۰۷ ,۰.۱۵۱۵ ,۰.۱۵۲۳ ,۰.۱۵۰۶ ,۰.۱۵۱۰ ,۰.۱۴۹۳ ,۰.۱۴۸۷ ,۰.۱۴۵۵ ,۰.۱۴۵۸ ,۰.۱۴۴۴ ,۰.۱۴۷۹ ,۰.۱۴۸۳ ,۰.۱۴۶۸ ,۰.۱۴۵۳ ,۰.۱۴۶۰ ,۰.۱۴۵۵ ,۰.۱۴۵۷ ,۰.۱۴۴۰ ,۰.۱۴۳۲ ,۰.۱۴۲۵ ,۰.۱۴۳۵ ,۰.۱۴۲۸ ,۰.۱۴۱۲ ,۰.۱۴۲۶ ,۰.۱۴۲۵ ,۰.۱۴۳۲ ,۰.۱۴۲۵ ,۰.۱۴۳۷ ,۰.۱۴۳۵ ,۰.۱۴۳۵ ,۰.۱۴۳۰ ,۰.۱۴۳۱ ,۰.۱۴۳۹ ,۰.۱۴۳۷ ,۰.۱۴۳۷ ,۰.۱۴۲۹ ,۰.۱۴۳۷ ,۰.۱۴۴۱ ,۰.۱۴۳۲ ,۰.۱۴۳۴ ,۰.۱۴۳۲ ,۰.۱۴۳۷ ,۰.۱۴۳۷ ,۰.۱۴۴۵ ,۰.۱۴۶۵ ,۰.۱۴۸۷ ,۰.۱۵۰۱ ,۰.۱۵۰۲ ,۰.۱۴۹۳ ,۰.۱۴۷۸ ,۰.۱۴۸۷ ,۰.۱۴۸۷ ,۰.۱۴۹۸ ,۰.۱۴۸۶ ,۰.۱۴۹۱ ,۰.۱۴۹۶ ,۰.۱۴۹۲ ,۰.۱۵۲۰ ,۰.۱۵۶۰ ,۰.۱۵۴۱ ,۰.۱۵۳۵ ,۰.۱۵۵۱ ,۰.۱۵۵۴ ,۰.۱۵۶۱ ,۰.۱۵۴۶ ,۰.۱۵۳۸ ,۰.۱۵۰۸ ,۰.۱۴۹۴ ,۰.۱۵۰۲ ,۰.۱۴۹۸ ,۰.۱۴۷۵ ,۰.۱۴۶۵ ,۰.۱۴۷۴ ,۰.۱۴۷۳ ,۰.۱۴۵۹ ,۰.۱۴۶۱ ,۰.۱۴۵۶ ,۰.۱۴۳۴ ,۰.۱۴۲۷ ,۰.۱۴۱۰ ,۰.۱۴۲۱ ,۰.۱۴۱۷ ,۰.۱۴۰۷ ,۰.۱۴۰۵ ,۰.۱۴۰۵ ,۰.۱۴۰۵ ,۰.۱۴۰۹ ,۰.۱۳۸۳ ,۰.۱۳۸۰ ,۰.۱۳۴۲ ,۰.۱۳۶۲
۱۳
Binance USD
$۰.۹۹۹۲ ۰
تومان
۱۷.۷۹
میلیون دلار
۵.۰۷
میلیون دلار
۱۷.۸۱
میلیون BUSD
۰.۵۳% ۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۰ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۱ ,۱.۰۰۲۲ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۹۱ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۸۸ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۷۹ ,۰.۹۹۲۵ ,۰.۹۹۸۲ ,۰.۹۹۸۶ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۳۱ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۷۴ ,۰.۹۹۷۶ ,۰.۹۸۹۷ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۸۳ ,۱.۰۰۲۱ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۳۶ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۱۳ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۱۷ ,۰.۹۹۸۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۸۵ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۷۸ ,۰.۹۹۷۰ ,۰.۹۹۸۸ ,۱.۰۰۵۰ ,۰.۹۹۷۲ ,۰.۹۹۷۴ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۱۱ ,۰.۹۹۵۷ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۸۳ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۷۹ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۶۷ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۸۶ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۷۳ ,۰.۹۹۸۷ ,۰.۹۹۷۹ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۸۲ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۸۷ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۸۴ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۸۶ ,۰.۹۹۸۴ ,۰.۹۹۷۶ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۸۰ ,۰.۹۹۸۰ ,۰.۹۹۸۶ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۸۰ ,۰.۹۹۸۲ ,۰.۹۹۸۱ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۷۵ ,۰.۹۹۵۹ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۷۷ ,۰.۹۹۷۲ ,۰.۹۹۷۶ ,۰.۹۹۶۷ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۸۴ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۸۴ ,۰.۹۹۷۰ ,۱.۰۰۱۱ ,۰.۹۹۶۳ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۸۷ ,۰.۹۹۸۰ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۲۰ ,۰.۹۹۴۰ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۵۶ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۷۶
۱۴
TerraUSD
$۱.۰۰ ۰
تومان
۱۶.۷۷
میلیون دلار
۱.۰۸
میلیون دلار
۱۶.۷۴
میلیون UST
۰.۱۸% ۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۲۳ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۸۲ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۱۲ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۱۷ ,۰.۹۹۹۱ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۱۳ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۱۴ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۱۷ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۱۸ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۳۲ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۸۸ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۸۸ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۰ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۸۶ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۱۷ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۴۲ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۳۵ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۲۲ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۲۶ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۲۵
۱۵
Shiba Inu
$۰.۰۰۰۰ ۰
تومان
۱۲.۱۶
میلیون دلار
۷۳۰.۵۷
میلیارد دلار
۵۴۹,۱۴۶.۹۹
میلیون SHIB
-۹.۰۷% ۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰
۱۶
Wrapped Bitcoin
$۳۹,۶۵۴.۰۰ ۰
تومان
۱۰.۹۲
میلیون دلار
۴۴۲.۶۷
میلیارد دلار
۲۷۵۸۲۹
WBTC
-۶.۲۳% ۴۶۵۵۲.۲۷ ,۴۶۵۹۵.۴۹ ,۴۶۵۸۹.۸۸ ,۴۶۶۷۰.۸۶ ,۴۶۷۷۹.۴۶ ,۴۶۷۴۶.۵۴ ,۴۶۶۲۶.۰۴ ,۴۶۷۱۲.۲۷ ,۴۶۷۰۷.۴۵ ,۴۶۶۰۵.۲۸ ,۴۶۶۳۱.۲۳ ,۴۶۶۷۴.۵۴ ,۴۶۸۸۹.۹۷ ,۴۶۵۱۵.۷۴ ,۴۵۸۹۵.۶۳ ,۴۵۷۸۳.۶۲ ,۴۵۸۸۰.۰۳ ,۴۶۰۲۸.۸۷ ,۴۵۹۷۰.۳۲ ,۴۶۰۳۰.۱۵ ,۴۵۷۵۹.۲۸ ,۴۵۹۳۰.۰۳ ,۴۵۸۸۵.۸۴ ,۴۵۵۷۴.۰۰ ,۴۵۰۸۲.۴۱ ,۴۵۲۳۰.۶۶ ,۴۵۲۸۱.۸۰ ,۴۵۲۸۴.۰۵ ,۴۵۳۴۰.۸۲ ,۴۵۳۱۴.۷۶ ,۴۵۴۴۵.۷۵ ,۴۵۳۲۲.۴۵ ,۴۵۳۲۰.۴۶ ,۴۵۳۳۳.۵۶ ,۴۵۱۳۱.۷۴ ,۴۴۹۳۹.۶۳ ,۴۴۸۷۸.۱۷ ,۴۴۳۵۳.۷۷ ,۴۴۳۰۲.۹۳ ,۴۴۱۱۰.۷۷ ,۴۳۷۵۷.۰۱ ,۴۳۸۸۵.۲۰ ,۴۳۸۳۷.۹۲ ,۴۳۸۱۶.۹۱ ,۴۳۸۹۵.۳۰ ,۴۳۹۴۱.۳۹ ,۴۳۶۳۲.۱۷ ,۴۳۲۶۹.۶۴ ,۴۲۹۳۱.۷۲ ,۴۳۴۰۱.۷۴ ,۴۳۳۳۷.۹۵ ,۴۳۲۹۱.۶۶ ,۴۳۴۰۱.۱۱ ,۴۳۳۷۳.۵۵ ,۴۳۴۳۵.۵۲ ,۴۳۵۲۷.۱۵ ,۴۳۴۰۵.۹۳ ,۴۳۴۷۴.۲۸ ,۴۳۴۵۳.۶۲ ,۴۳۷۹۴.۴۸ ,۴۳۶۷۶.۵۱ ,۴۳۶۱۴.۵۲ ,۴۳۴۹۰.۴۰ ,۴۳۳۴۹.۶۱ ,۴۳۵۰۹.۸۳ ,۴۳۶۶۲.۴۰ ,۴۳۷۱۵.۷۷ ,۴۳۵۱۰.۶۴ ,۴۳۵۸۷.۸۸ ,۴۳۵۲۸.۰۲ ,۴۳۶۲۰.۳۵ ,۴۳۵۷۷.۸۶ ,۴۳۴۴۲.۱۲ ,۴۳۶۶۰.۶۴ ,۴۳۶۸۴.۵۱ ,۴۳۶۵۰.۲۸ ,۴۳۵۸۴.۵۶ ,۴۳۶۷۷.۳۸ ,۴۳۶۰۲.۷۸ ,۴۳۷۴۴.۵۳ ,۴۳۸۱۳.۶۲ ,۴۳۶۱۷.۴۵ ,۴۳۶۱۶.۶۹ ,۴۳۳۶۱.۹۴ ,۴۳۱۷۵.۲۳ ,۴۳۰۶۰.۷۴ ,۴۳۸۱۷.۵۷ ,۴۳۷۰۰.۸۷ ,۴۳۵۰۲.۴۱ ,۴۳۰۲۸.۱۰ ,۴۳۰۶۵.۲۵ ,۴۲۸۲۸.۳۰ ,۴۲۷۷۸.۲۹ ,۴۲۶۸۵.۰۸ ,۴۲۳۵۲.۷۶ ,۴۲۲۶۱.۵۵ ,۴۲۴۴۶.۴۴ ,۴۲۳۶۷.۱۶ ,۴۲۲۷۶.۶۳ ,۴۲۴۱۹.۲۳ ,۴۲۴۸۰.۴۸ ,۴۲۵۶۸.۹۰ ,۴۲۵۰۳.۹۹ ,۴۲۵۲۵.۹۳ ,۴۲۴۹۸.۵۲ ,۴۲۴۶۰.۳۲ ,۴۲۴۸۳.۸۴ ,۴۲۴۹۹.۸۸ ,۴۲۵۳۱.۴۳ ,۴۲۴۹۳.۵۱ ,۴۲۴۷۵.۶۱ ,۴۲۳۳۹.۷۱ ,۴۲۴۷۳.۷۶ ,۴۲۶۰۸.۸۷ ,۴۲۵۴۰.۹۲ ,۴۲۶۰۳.۲۰ ,۴۲۵۴۸.۱۳ ,۴۲۵۴۸.۳۰ ,۴۲۵۵۷.۶۱ ,۴۲۷۶۷.۷۸ ,۴۲۷۲۴.۰۱ ,۴۲۷۷۹.۲۵ ,۴۲۸۴۹.۲۲ ,۴۲۸۲۱.۳۷ ,۴۲۷۹۸.۵۶ ,۴۲۷۵۸.۷۹ ,۴۲۷۸۶.۶۰ ,۴۲۶۸۲.۶۶ ,۴۲۶۸۳.۷۰ ,۴۲۵۸۳.۵۸ ,۴۲۵۶۶.۲۱ ,۴۲۶۶۹.۵۱ ,۴۲۶۵۶.۷۶ ,۴۲۶۲۲.۶۶ ,۴۲۷۰۵.۷۰ ,۴۲۷۷۷.۵۲ ,۴۲۸۱۸.۹۳ ,۴۳۱۵۳.۸۹ ,۴۳۱۷۶.۸۳ ,۴۳۲۷۸.۶۷ ,۴۳۱۴۶.۷۲ ,۴۲۹۹۷.۶۹ ,۴۲۱۹۵.۸۶ ,۴۲۳۰۵.۰۳ ,۴۲۲۷۳.۱۴ ,۴۲۳۱۰.۲۸ ,۴۲۰۲۴.۶۸ ,۴۲۰۹۵.۳۵ ,۴۲۲۳۷.۳۸ ,۴۲۲۳۹.۵۰ ,۴۲۲۳۴.۸۶ ,۴۲۳۰۱.۳۴ ,۴۲۲۲۵.۰۹ ,۴۱۹۲۸.۸۰ ,۴۱۵۴۵.۴۷ ,۴۱۲۰۴.۶۸ ,۴۱۲۴۳.۱۴ ,۴۱۱۴۵.۲۴ ,۴۰۸۷۲.۹۵ ,۴۰۷۷۳.۱۴ ,۴۰۸۱۶.۰۵ ,۴۰۵۳۸.۳۲ ,۴۰۵۳۵.۴۵ ,۴۰۰۱۶.۸۸ ,۴۰۰۲۳.۰۲ ,۳۹۵۵۴.۳۲ ,۳۹۸۸۸.۸۴ ,۳۹۵۷۸.۵۹
۱۷
NEAR Protocol
$۱۵.۹۹ ۰
تومان
۱۰.۶۹
میلیون دلار
۱.۵۰
میلیون دلار
۶۶۶.۱۶
میلیارد NEAR
۲.۰۹% ۱۷.۱۶ ,۱۷.۱۴ ,۱۷.۰۷ ,۱۷.۴۶ ,۱۷.۳۶ ,۱۷.۵۲ ,۱۷.۳۷ ,۱۷.۲۲ ,۱۷.۳۲ ,۱۷.۰۷ ,۱۶.۸۹ ,۱۷.۰۴ ,۱۷.۲۱ ,۱۷.۳۸ ,۱۶.۷۵ ,۱۶.۷۴ ,۱۶.۶۶ ,۱۶.۳۹ ,۱۶.۳۸ ,۱۶.۲۲ ,۱۶.۳۳ ,۱۶.۲۱ ,۱۶.۲۸ ,۱۶.۴۰ ,۱۶.۱۰ ,۱۵.۸۵ ,۱۶.۰۲ ,۱۶.۳۳ ,۱۶.۱۳ ,۱۶.۴۹ ,۱۶.۷۷ ,۱۶.۹۴ ,۱۶.۵۳ ,۱۶.۵۷ ,۱۶.۴۱ ,۱۶.۰۵ ,۱۵.۶۳ ,۱۶.۷۱ ,۱۵.۷۴ ,۱۵.۹۶ ,۱۶.۰۲ ,۱۵.۸۲ ,۱۶.۴۰ ,۱۶.۳۵ ,۱۶.۴۱ ,۱۶.۵۲ ,۱۶.۱۵ ,۱۵.۶۸ ,۱۵.۲۴ ,۱۵.۰۱ ,۱۵.۲۲ ,۱۵.۳۷ ,۱۵.۳۰ ,۱۵.۳۴ ,۱۵.۲۶ ,۱۵.۲۰ ,۱۵.۵۸ ,۱۵.۳۳ ,۱۵.۳۰ ,۱۵.۲۱ ,۱۵.۴۲ ,۱۵.۲۹ ,۱۵.۳۳ ,۱۵.۲۶ ,۱۴.۹۸ ,۱۴.۷۴ ,۱۵.۰۰ ,۱۵.۵۷ ,۱۶.۱۱ ,۱۶.۲۰ ,۱۶.۳۱ ,۱۶.۷۲ ,۱۷.۴۳ ,۱۷.۲۷ ,۱۷.۲۷ ,۱۷.۷۸ ,۱۸.۰۶ ,۱۸.۷۲ ,۱۸.۹۲ ,۱۹.۱۹ ,۱۹.۲۲ ,۱۹.۰۳ ,۱۹.۱۲ ,۱۸.۵۱ ,۱۸.۶۴ ,۱۸.۶۸ ,۱۸.۹۰ ,۱۹.۲۸ ,۱۸.۷۴ ,۱۸.۴۷ ,۱۷.۹۵ ,۱۸.۲۷ ,۱۸.۰۳ ,۱۸.۰۲ ,۱۷.۶۳ ,۱۷.۶۵ ,۱۷.۵۶ ,۱۸.۰۴ ,۱۷.۶۴ ,۱۶.۸۵ ,۱۷.۰۹ ,۱۶.۹۶ ,۱۷.۰۷ ,۱۶.۸۶ ,۱۶.۶۴ ,۱۶.۸۲ ,۱۶.۸۳ ,۱۶.۶۸ ,۱۶.۶۷ ,۱۶.۶۵ ,۱۶.۸۷ ,۱۶.۵۰ ,۱۶.۲۰ ,۱۶.۳۶ ,۱۶.۴۶ ,۱۶.۲۳ ,۱۶.۴۰ ,۱۶.۴۸ ,۱۶.۷۲ ,۱۷.۰۶ ,۱۷.۴۴ ,۱۷.۲۸ ,۱۷.۲۹ ,۱۷.۴۳ ,۱۷.۱۶ ,۱۶.۹۲ ,۱۶.۷۲ ,۱۶.۸۳ ,۱۶.۶۶ ,۱۶.۷۳ ,۱۶.۶۴ ,۱۶.۸۰ ,۱۶.۸۰ ,۱۶.۶۰ ,۱۶.۳۰ ,۱۶.۳۱ ,۱۶.۳۳ ,۱۶.۴۴ ,۱۶.۸۲ ,۱۶.۷۶ ,۱۶.۸۷ ,۱۶.۷۸ ,۱۶.۵۳ ,۱۶.۰۶ ,۱۵.۸۱ ,۱۵.۶۷ ,۱۵.۸۵ ,۱۵.۵۶ ,۱۵.۸۰ ,۱۶.۱۶ ,۱۶.۰۴ ,۱۵.۹۱ ,۱۵.۹۹ ,۱۵.۷۱ ,۱۵.۲۸ ,۱۵.۳۸ ,۱۵.۳۰ ,۱۵.۴۵ ,۱۵.۵۷ ,۱۵.۴۵ ,۱۵.۴۸ ,۱۵.۸۲ ,۱۵.۸۳ ,۱۵.۴۴ ,۱۵.۳۳ ,۱۵.۸۳ ,۱۵.۶۰ ,۱۵.۹۰
۱۸
Cronos
$۰.۴۰۴۷ ۰
تومان
۱۰.۱۹
میلیون دلار
۶۹.۸۸
میلیارد دلار
۲۵.۲۶
میلیون CRO
-۷.۹۷% ۰.۴۸۱۹ ,۰.۴۸۲۳ ,۰.۴۸۱۰ ,۰.۴۸۱۶ ,۰.۴۸۴۱ ,۰.۴۸۳۴ ,۰.۴۸۲۸ ,۰.۴۸۳۶ ,۰.۴۸۳۵ ,۰.۴۸۳۳ ,۰.۴۸۴۴ ,۰.۴۸۳۲ ,۰.۴۸۵۰ ,۰.۴۷۹۸ ,۰.۴۷۴۵ ,۰.۴۷۴۶ ,۰.۴۷۴۱ ,۰.۴۷۵۰ ,۰.۴۷۴۹ ,۰.۴۷۴۵ ,۰.۴۷۲۹ ,۰.۴۷۳۵ ,۰.۴۷۳۸ ,۰.۴۷۲۰ ,۰.۴۶۴۳ ,۰.۴۶۵۱ ,۰.۴۶۷۸ ,۰.۴۶۶۳ ,۰.۴۶۷۵ ,۰.۴۶۷۶ ,۰.۴۶۶۶ ,۰.۴۶۴۲ ,۰.۴۶۵۰ ,۰.۴۶۴۸ ,۰.۴۶۲۲ ,۰.۴۵۸۰ ,۰.۴۵۶۸ ,۰.۴۵۱۳ ,۰.۴۵۱۰ ,۰.۴۴۸۸ ,۰.۴۴۷۱ ,۰.۴۴۷۹ ,۰.۴۴۷۳ ,۰.۴۴۷۲ ,۰.۴۴۹۰ ,۰.۴۴۸۳ ,۰.۴۴۴۸ ,۰.۴۴۰۶ ,۰.۴۳۷۷ ,۰.۴۴۲۱ ,۰.۴۴۲۰ ,۰.۴۴۳۴ ,۰.۴۴۵۰ ,۰.۴۴۳۴ ,۰.۴۴۴۰ ,۰.۴۴۶۸ ,۰.۴۴۷۱ ,۰.۴۴۷۴ ,۰.۴۴۶۵ ,۰.۴۴۹۵ ,۰.۴۴۸۶ ,۰.۴۴۸۶ ,۰.۴۴۴۷ ,۰.۴۴۳۶ ,۰.۴۴۴۲ ,۰.۴۴۶۳ ,۰.۴۴۷۶ ,۰.۴۴۵۳ ,۰.۴۴۸۱ ,۰.۴۴۷۳ ,۰.۴۴۹۴ ,۰.۴۴۸۷ ,۰.۴۴۷۰ ,۰.۴۴۹۳ ,۰.۴۵۰۱ ,۰.۴۵۰۶ ,۰.۴۴۹۷ ,۰.۴۵۰۹ ,۰.۴۴۹۸ ,۰.۴۵۱۴ ,۰.۴۵۱۰ ,۰.۴۵۰۰ ,۰.۴۵۱۲ ,۰.۴۴۹۲ ,۰.۴۵۰۶ ,۰.۴۴۶۴ ,۰.۴۵۴۵ ,۰.۴۵۴۳ ,۰.۴۵۲۱ ,۰.۴۴۷۹ ,۰.۴۴۷۹ ,۰.۴۴۴۱ ,۰.۴۴۴۴ ,۰.۴۴۲۴ ,۰.۴۳۹۴ ,۰.۴۳۶۴ ,۰.۴۳۸۱ ,۰.۴۳۷۵ ,۰.۴۳۴۷ ,۰.۴۳۶۷ ,۰.۴۳۶۶ ,۰.۴۳۸۳ ,۰.۴۳۷۲ ,۰.۴۳۷۷ ,۰.۴۳۸۷ ,۰.۴۴۰۰ ,۰.۴۴۰۳ ,۰.۴۴۱۲ ,۰.۴۴۱۱ ,۰.۴۳۹۹ ,۰.۴۳۹۲ ,۰.۴۳۶۹ ,۰.۴۳۷۵ ,۰.۴۴۰۴ ,۰.۴۴۰۲ ,۰.۴۴۰۰ ,۰.۴۴۰۵ ,۰.۴۴۱۸ ,۰.۴۴۲۵ ,۰.۴۴۵۱ ,۰.۴۴۳۳ ,۰.۴۴۳۸ ,۰.۴۴۴۴ ,۰.۴۴۴۶ ,۰.۴۴۴۸ ,۰.۴۴۶۰ ,۰.۴۴۷۶ ,۰.۴۴۵۷ ,۰.۴۴۵۵ ,۰.۴۴۵۱ ,۰.۴۴۵۳ ,۰.۴۴۶۳ ,۰.۴۴۴۸ ,۰.۴۴۳۶ ,۰.۴۴۳۵ ,۰.۴۴۳۶ ,۰.۴۴۴۹ ,۰.۴۴۸۸ ,۰.۴۵۰۳ ,۰.۴۵۱۵ ,۰.۴۴۹۷ ,۰.۴۴۷۵ ,۰.۴۴۲۲ ,۰.۴۴۱۳ ,۰.۴۴۰۲ ,۰.۴۳۹۵ ,۰.۴۳۶۲ ,۰.۴۳۷۸ ,۰.۴۳۸۸ ,۰.۴۳۷۶ ,۰.۴۳۶۶ ,۰.۴۳۷۱ ,۰.۴۳۵۱ ,۰.۴۲۸۴ ,۰.۴۲۴۳ ,۰.۴۱۹۴ ,۰.۴۱۸۶ ,۰.۴۱۸۰ ,۰.۴۱۴۱ ,۰.۴۱۱۹ ,۰.۴۱۲۷ ,۰.۴۱۱۴ ,۰.۴۱۰۶ ,۰.۴۰۷۰ ,۰.۴۰۵۹ ,۰.۴۰۱۲ ,۰.۴۰۴۳ ,۰.۴۰۳۴
۱۹
Lido Staked Ether
$۲,۹۸۳.۱۶ ۰
تومان
۹.۶۳
میلیون دلار
۶۵.۱۵
میلیارد دلار
۳.۲۳
میلیارد STETH
-۶.۵۷% ۳۵۲۱.۰۹ ,۳۵۰۷.۶۹ ,۳۵۲۰.۴۹ ,۳۵۱۹.۴۰ ,۳۵۲۱.۳۳ ,۳۵۲۵.۲۴ ,۳۵۲۰.۲۲ ,۳۵۱۸.۶۳ ,۳۵۲۳.۱۲ ,۳۵۲۲.۸۰ ,۳۵۱۳.۵۸ ,۳۵۱۸.۵۴ ,۳۵۲۷.۰۴ ,۳۵۰۰.۳۶ ,۳۴۴۸.۸۶ ,۳۴۶۰.۸۲ ,۳۴۶۱.۰۶ ,۳۴۶۶.۸۵ ,۳۴۴۸.۰۸ ,۳۴۳۳.۱۳ ,۳۴۶۱.۸۳ ,۳۴۳۰.۲۹ ,۳۴۵۱.۶۴ ,۳۴۴۱.۷۷ ,۳۳۴۱.۳۳ ,۳۳۳۱.۶۶ ,۳۳۴۶.۸۹ ,۳۳۴۰.۷۳ ,۳۳۴۱.۵۴ ,۳۳۵۹.۸۴ ,۳۳۵۳.۴۶ ,۳۳۶۶.۷۰ ,۳۳۳۸.۳۰ ,۳۳۴۷.۱۹ ,۳۳۲۹.۷۰ ,۳۳۰۱.۸۴ ,۳۳۰۱.۸۰ ,۳۳۱۴.۳۱ ,۳۲۳۷.۷۴ ,۳۲۴۴.۹۲ ,۳۲۴۷.۲۲ ,۳۱۹۱.۲۴ ,۳۲۰۳.۸۷ ,۳۲۳۸.۵۴ ,۳۲۲۴.۴۳ ,۳۲۲۹.۳۰ ,۳۲۳۰.۱۳ ,۳۲۰۰.۴۵ ,۳۱۷۸.۳۰ ,۳۱۷۰.۱۱ ,۳۱۹۲.۶۵ ,۳۱۸۱.۲۶ ,۳۱۹۰.۱۹ ,۳۲۰۵.۳۷ ,۳۲۰۷.۱۳ ,۳۲۱۷.۴۵ ,۳۲۲۹.۸۴ ,۳۲۱۰.۰۷ ,۳۲۲۴.۹۰ ,۳۲۲۴.۰۳ ,۳۲۶۲.۰۰ ,۳۲۱۵.۳۳ ,۳۲۱۶.۳۷ ,۳۱۷۵.۰۶ ,۳۲۱۰.۳۸ ,۳۲۲۸.۴۵ ,۳۲۲۴.۲۶ ,۳۲۴۱.۷۰ ,۳۲۲۳.۳۱ ,۳۲۲۸.۶۳ ,۳۲۱۸.۳۵ ,۳۲۴۰.۸۵ ,۳۲۳۷.۸۱ ,۳۲۳۲.۵۵ ,۳۲۵۴.۹۱ ,۳۲۶۷.۰۶ ,۳۲۶۹.۵۲ ,۳۲۵۹.۳۵ ,۳۲۶۶.۱۴ ,۳۲۷۰.۵۷ ,۳۲۹۱.۰۵ ,۳۲۹۶.۷۳ ,۳۲۷۵.۳۳ ,۳۲۷۵.۰۸ ,۳۲۶۲.۸۰ ,۳۲۳۱.۸۹ ,۳۲۴۸.۶۲ ,۳۲۸۸.۰۳ ,۳۲۷۷.۸۹ ,۳۲۶۴.۸۱ ,۳۲۲۴.۵۶ ,۳۲۶۸.۳۶ ,۳۲۴۶.۵۰ ,۳۲۴۶.۷۲ ,۳۲۱۸.۲۱ ,۳۱۸۷.۱۲ ,۳۱۹۷.۴۰ ,۳۲۱۵.۲۲ ,۳۲۱۳.۶۲ ,۳۱۹۹.۰۸ ,۳۲۱۰.۵۳ ,۳۲۱۱.۷۷ ,۳۲۲۱.۴۸ ,۳۲۰۳.۰۱ ,۳۲۰۶.۷۴ ,۳۲۱۲.۹۶ ,۳۲۰۴.۰۸ ,۳۲۰۹.۱۰ ,۳۲۰۷.۱۱ ,۳۲۲۵.۳۲ ,۳۲۲۵.۴۲ ,۳۲۲۵.۶۴ ,۳۲۱۴.۳۳ ,۳۲۲۵.۷۷ ,۳۲۳۵.۶۱ ,۳۲۳۹.۷۵ ,۳۲۴۳.۲۸ ,۳۲۲۸.۴۰ ,۳۲۴۵.۹۵ ,۳۲۴۸.۵۳ ,۳۲۵۶.۰۱ ,۳۲۵۸.۴۵ ,۳۲۵۶.۱۸ ,۳۲۶۳.۷۰ ,۳۲۵۵.۰۱ ,۳۲۵۶.۷۰ ,۳۲۴۴.۱۶ ,۳۲۴۵.۰۴ ,۳۲۴۹.۳۷ ,۳۲۴۰.۸۵ ,۳۲۴۰.۷۲ ,۳۲۴۳.۸۲ ,۳۲۵۴.۶۴ ,۳۲۴۵.۸۳ ,۳۲۴۲.۳۷ ,۳۲۵۵.۵۷ ,۳۲۵۸.۰۲ ,۳۲۸۷.۹۰ ,۳۲۹۵.۵۹ ,۳۲۹۱.۲۹ ,۳۲۹۲.۷۳ ,۳۲۸۵.۹۸ ,۳۲۷۵.۲۶ ,۳۲۱۸.۶۰ ,۳۱۹۳.۴۵ ,۳۲۰۴.۷۴ ,۳۱۸۹.۷۷ ,۳۱۶۲.۶۰ ,۳۱۷۰.۱۴ ,۳۱۷۸.۵۸ ,۳۱۸۲.۹۲ ,۳۱۷۳.۸۱ ,۳۱۷۴.۶۰ ,۳۱۵۷.۰۲ ,۳۰۷۶.۲۳ ,۳۰۷۵.۳۸ ,۳۰۳۹.۹۰ ,۳۰۵۰.۱۰ ,۳۰۴۳.۲۳ ,۳۰۳۴.۴۸ ,۳۰۱۳.۷۶ ,۳۰۱۸.۷۲ ,۳۰۱۱.۹۵ ,۳۰۲۰.۷۴ ,۲۹۹۵.۱۹ ,۲۹۸۷.۷۴ ,۲۹۷۱.۹۰ ,۲۹۹۶.۶۵
۲۰
Polygon
$۱.۳۴ ۰
تومان
۹.۱۶
میلیون دلار
۶۰۲.۲۲
میلیارد دلار
۶.۸۷
میلیون MATIC
-۵.۹۷% ۱.۶۴۰۱ ,۱.۶۴۵۲ ,۱.۶۴۷۲ ,۱.۶۵۱۹ ,۱.۶۵۵۱ ,۱.۶۵۲۸ ,۱.۶۴۳۲ ,۱.۶۵۰۴ ,۱.۶۴۹۰ ,۱.۶۴۵۴ ,۱.۶۵۰۱ ,۱.۶۵۸۳ ,۱.۶۶۴۴ ,۱.۶۴۶۶ ,۱.۶۲۴۴ ,۱.۶۲۳۵ ,۱.۶۱۴۳ ,۱.۶۲۳۴ ,۱.۶۲۰۲ ,۱.۶۱۷۵ ,۱.۶۰۸۳ ,۱.۶۱۴۳ ,۱.۶۰۷۵ ,۱.۵۹۲۷ ,۱.۵۷۳۳ ,۱.۵۷۴۷ ,۱.۵۷۶۱ ,۱.۵۷۳۳ ,۱.۵۸۱۳ ,۱.۵۸۹۲ ,۱.۵۸۳۸ ,۱.۵۶۹۹ ,۱.۵۷۰۵ ,۱.۵۶۵۴ ,۱.۵۵۵۹ ,۱.۵۳۴۷ ,۱.۵۲۷۹ ,۱.۵۰۵۶ ,۱.۵۰۴۴ ,۱.۵۰۳۴ ,۱.۴۸۶۰ ,۱.۴۹۹۶ ,۱.۴۹۹۸ ,۱.۵۰۴۱ ,۱.۵۰۳۶ ,۱.۴۹۳۹ ,۱.۴۷۷۷ ,۱.۴۵۸۲ ,۱.۴۴۹۰ ,۱.۴۶۴۰ ,۱.۴۶۶۲ ,۱.۴۶۳۰ ,۱.۴۷۱۲ ,۱.۴۷۴۷ ,۱.۴۸۲۴ ,۱.۴۹۵۶ ,۱.۴۹۸۵ ,۱.۴۸۶۴ ,۱.۴۸۸۴ ,۱.۵۰۰۵ ,۱.۴۹۰۱ ,۱.۴۸۹۸ ,۱.۴۷۴۷ ,۱.۴۷۸۰ ,۱.۴۸۰۱ ,۱.۴۹۰۲ ,۱.۵۰۱۳ ,۱.۴۹۷۶ ,۱.۵۰۵۹ ,۱.۵۰۲۲ ,۱.۵۱۰۰ ,۱.۵۱۳۴ ,۱.۵۰۴۸ ,۱.۵۱۴۲ ,۱.۵۱۷۱ ,۱.۵۲۰۰ ,۱.۵۲۵۶ ,۱.۵۲۵۸ ,۱.۵۲۱۶ ,۱.۵۱۴۹ ,۱.۵۲۰۰ ,۱.۵۱۴۳ ,۱.۵۱۲۸ ,۱.۴۹۲۴ ,۱.۴۸۷۹ ,۱.۴۶۷۰ ,۱.۵۰۰۷ ,۱.۴۸۸۳ ,۱.۴۷۹۹ ,۱.۴۷۲۴ ,۱.۴۷۳۶ ,۱.۴۶۴۴ ,۱.۴۶۶۱ ,۱.۴۵۳۹ ,۱.۴۴۶۹ ,۱.۴۳۵۷ ,۱.۴۵۱۹ ,۱.۴۴۶۱ ,۱.۴۳۲۵ ,۱.۴۴۳۶ ,۱.۴۴۳۲ ,۱.۴۵۱۲ ,۱.۴۴۶۹ ,۱.۴۵۳۴ ,۱.۴۶۰۱ ,۱.۴۶۱۲ ,۱.۴۵۷۵ ,۱.۴۵۷۶ ,۱.۴۶۰۴ ,۱.۴۶۰۷ ,۱.۴۵۵۵ ,۱.۴۴۱۱ ,۱.۴۴۶۱ ,۱.۴۴۷۴ ,۱.۴۴۳۱ ,۱.۴۴۴۰ ,۱.۴۴۱۶ ,۱.۴۵۰۵ ,۱.۴۵۴۰ ,۱.۴۶۵۱ ,۱.۴۵۸۵ ,۱.۴۶۷۳ ,۱.۴۷۰۳ ,۱.۴۷۰۱ ,۱.۴۶۶۰ ,۱.۴۵۸۶ ,۱.۴۶۲۳ ,۱.۴۵۶۳ ,۱.۴۵۸۷ ,۱.۴۵۰۷ ,۱.۴۴۹۰ ,۱.۴۵۴۴ ,۱.۴۵۲۳ ,۱.۴۵۱۶ ,۱.۴۵۹۲ ,۱.۴۶۳۰ ,۱.۴۶۹۱ ,۱.۴۸۰۵ ,۱.۴۸۱۶ ,۱.۴۸۴۶ ,۱.۴۸۴۱ ,۱.۴۷۰۶ ,۱.۴۴۰۹ ,۱.۴۳۲۴ ,۱.۴۲۸۶ ,۱.۴۳۱۳ ,۱.۴۱۲۴ ,۱.۴۱۳۶ ,۱.۴۲۷۲ ,۱.۴۲۶۹ ,۱.۴۲۰۴ ,۱.۴۲۳۴ ,۱.۴۱۴۳ ,۱.۳۸۳۶ ,۱.۳۷۳۱ ,۱.۳۵۹۶ ,۱.۳۷۰۹ ,۱.۳۶۱۰ ,۱.۳۵۶۶ ,۱.۳۵۴۳ ,۱.۳۵۷۵ ,۱.۳۶۵۴ ,۱.۳۶۵۹ ,۱.۳۵۲۳ ,۱.۳۴۶۵ ,۱.۳۲۴۹ ,۱.۳۴۰۲ ,۱.۳۳۳۴