رمز ارز مارکت
هر چیزی در مورد کریپتوکارنسی از آموزش تا خرید وفروش رمز ارز

قیمت ارزهای دیجیتال

قیمت ارزهای دیجیتال

# ارز دیجیتال قیمت قیمت ریالی حجم بازار معاملات روزانه ارز در دسترس روزانه نمودار هفتگی
۱
Bitcoin
$۲۳,۸۱۸.۰۰ ۰
تومان
۴۵۸.۹۹
میلیون دلار
۴۵.۱۱
میلیون دلار
۱۹.۲۸
میلیارد BTC
۰.۹۷% ۲۳۰۰۷.۲۷ ,۲۳۰۴۸.۷۰ ,۲۳۰۷۷.۰۲ ,۲۳۱۳۸.۵۳ ,۲۳۰۸۴.۳۳ ,۲۳۰۱۵.۹۰ ,۲۳۰۳۷.۸۰ ,۲۲۹۱۲.۱۱ ,۲۲۶۵۱.۸۳ ,۲۲۷۹۴.۹۷ ,۲۲۸۰۴.۰۸ ,۲۲۸۱۹.۳۷ ,۲۲۹۳۸.۸۹ ,۲۳۰۰۵.۶۵ ,۲۳۰۶۳.۲۵ ,۲۲۹۷۷.۵۲ ,۲۲۹۲۸.۵۳ ,۲۲۹۶۹.۱۳ ,۲۲۹۵۰.۵۶ ,۲۲۹۱۹.۹۰ ,۲۲۸۵۸.۲۸ ,۲۳۰۶۵.۷۳ ,۲۲۹۸۱.۷۵ ,۲۳۱۳۹.۴۴ ,۲۳۲۸۴.۲۸ ,۲۳۲۰۵.۷۵ ,۲۳۲۳۲.۴۰ ,۲۳۱۳۳.۲۲ ,۲۳۱۰۸.۶۷ ,۲۳۰۳۲.۵۱ ,۲۳۰۸۴.۵۱ ,۲۳۱۴۷.۸۴ ,۲۳۰۹۸.۳۶ ,۲۳۱۰۱.۶۳ ,۲۳۱۴۷.۳۷ ,۲۳۰۹۲.۶۶ ,۲۳۰۸۷.۶۸ ,۲۳۰۵۷.۸۶ ,۲۲۹۹۳.۰۰ ,۲۳۰۲۸.۱۳ ,۲۳۰۱۳.۰۳ ,۲۲۹۹۲.۱۰ ,۲۲۹۹۲.۶۶ ,۲۲۹۹۰.۳۳ ,۲۲۹۸۶.۵۳ ,۲۲۹۵۴.۳۷ ,۲۳۰۳۹.۸۲ ,۲۳۰۳۸.۶۰ ,۲۳۰۴۸.۰۰ ,۲۳۰۱۶.۰۰ ,۲۳۰۵۱.۳۱ ,۲۳۰۰۴.۶۸ ,۲۳۰۱۷.۹۶ ,۲۳۰۰۲.۹۹ ,۲۳۰۰۸.۰۸ ,۲۳۱۲۵.۰۹ ,۲۳۲۵۳.۸۳ ,۲۳۱۲۶.۴۳ ,۲۳۲۳۴.۹۶ ,۲۳۲۳۲.۲۳ ,۲۳۲۷۲.۶۴ ,۲۳۲۲۲.۰۸ ,۲۳۲۱۱.۲۳ ,۲۳۱۸۳.۵۹ ,۲۳۲۹۳.۹۳ ,۲۳۴۸۴.۲۹ ,۲۳۴۶۹.۶۷ ,۲۳۴۵۹.۴۱ ,۲۳۵۵۵.۵۴ ,۲۳۵۰۶.۱۰ ,۲۳۵۴۳.۵۴ ,۲۳۶۱۱.۰۴ ,۲۳۶۰۵.۳۳ ,۲۳۶۹۶.۷۵ ,۲۳۹۰۷.۵۶ ,۲۳۷۹۹.۳۱ ,۲۳۸۱۳.۳۲ ,۲۳۷۶۹.۹۱ ,۲۳۷۵۵.۲۳ ,۲۳۷۴۳.۹۱ ,۲۳۶۷۴.۹۴ ,۲۳۶۴۵.۰۲ ,۲۳۶۸۳.۳۵ ,۲۳۷۳۹.۵۷ ,۲۳۷۳۳.۷۵ ,۲۳۷۰۶.۰۸ ,۲۳۷۰۶.۱۶ ,۲۳۷۰۶.۱۶ ,۲۳۶۵۵.۰۶ ,۲۳۵۹۶.۳۱ ,۲۳۱۹۵.۷۸ ,۲۳۲۵۳.۹۴ ,۲۳۱۰۲.۷۰ ,۲۳۰۵۱.۸۱ ,۲۳۰۹۲.۰۱ ,۲۳۱۹۸.۵۴ ,۲۳۱۶۹.۶۱ ,۲۳۱۶۷.۹۱ ,۲۳۱۵۰.۹۲ ,۲۳۱۶۷.۱۹ ,۲۲۷۶۰.۸۹ ,۲۲۷۱۷.۷۶ ,۲۲۷۴۱.۲۳ ,۲۲۷۰۴.۷۳ ,۲۲۸۴۶.۰۲ ,۲۲۸۰۴.۲۳ ,۲۲۸۴۶.۴۹ ,۲۲۸۸۳.۹۲ ,۲۲۸۶۶.۸۱ ,۲۲۸۶۶.۳۴ ,۲۲۷۸۳.۲۲ ,۲۲۸۷۴.۴۸ ,۲۲۹۹۵.۴۰ ,۲۲۹۵۰.۵۴ ,۲۲۹۱۷.۳۸ ,۲۲۸۵۷.۰۲ ,۲۲۸۷۹.۸۰ ,۲۲۹۰۴.۷۱ ,۲۳۰۷۶.۵۲ ,۲۳۱۵۲.۹۲ ,۲۳۱۲۴.۰۲ ,۲۳۱۲۹.۷۹ ,۲۳۱۳۹.۱۳ ,۲۳۱۸۹.۶۹ ,۲۳۱۷۲.۲۸ ,۲۳۰۷۸.۹۹ ,۲۲۸۸۳.۵۷ ,۲۳۰۲۱.۲۰ ,۲۳۱۳۷.۳۲ ,۲۳۰۸۹.۸۲ ,۲۳۱۲۷.۷۶ ,۲۳۱۱۵.۲۷ ,۲۳۱۳۰.۸۹ ,۲۳۱۴۸.۶۴ ,۲۳۱۳۳.۸۳ ,۲۳۰۸۳.۲۱ ,۲۳۰۷۷.۵۲ ,۲۲۹۸۳.۲۵ ,۲۲۹۸۰.۵۲ ,۲۳۰۰۲.۷۷ ,۲۳۰۹۱.۱۸ ,۲۳۰۷۷.۹۱ ,۲۳۰۸۹.۶۸ ,۲۳۱۳۲.۶۵ ,۲۳۰۲۲.۹۵ ,۲۲۹۸۸.۹۰ ,۲۳۰۱۱.۱۷ ,۲۳۰۸۴.۵۷ ,۲۳۴۳۱.۶۶ ,۲۳۵۸۶.۰۸ ,۲۳۷۲۳.۲۹ ,۲۳۷۰۸.۵۳ ,۲۳۷۲۵.۱۶ ,۲۴۱۸۲.۸۶ ,۲۴۰۳۰.۰۳ ,۲۳۹۱۹.۰۶ ,۲۳۹۲۲.۲۶ ,۲۳۹۰۹.۶۵ ,۲۳۸۳۴.۸۷ ,۲۳۸۶۰.۷۸ ,۲۳۸۶۵.۵۸ ,۲۳۷۹۹.۰۴ ,۲۳۸۶۴.۴۹ ,۲۳۸۱۳.۱۸ ,۲۳۷۹۸.۸۵ ,۲۳۸۲۱.۵۴ ,۲۳۸۱۸.۹۸ ,۲۳۷۵۵.۹۰ ,۲۳۷۹۲.۰۹ ,۲۳۸۶۱.۴۰ ,۲۳۷۹۵.۲۶
۲
Ethereum
$۱,۶۷۶.۲۶ ۰
تومان
۲۰۲.۰۳
میلیون دلار
۱۲.۳۵
میلیون دلار
۱۲۰.۵۱
میلیارد ETH
۲.۴۳% ۱۵۹۲.۵۲ ,۱۶۰۱.۱۹ ,۱۶۰۴.۱۳ ,۱۶۰۹.۱۱ ,۱۶۰۳.۷۴ ,۱۶۰۳.۳۹ ,۱۶۰۳.۶۸ ,۱۵۸۹.۰۶ ,۱۵۶۵.۱۲ ,۱۵۷۱.۰۶ ,۱۵۶۸.۳۹ ,۱۵۶۵.۷۱ ,۱۵۸۵.۵۳ ,۱۵۸۲.۹۲ ,۱۵۸۵.۵۷ ,۱۵۸۱.۳۱ ,۱۵۷۷.۴۱ ,۱۵۷۹.۰۰ ,۱۵۷۷.۳۰ ,۱۵۷۴.۹۷ ,۱۵۶۹.۴۲ ,۱۵۸۴.۷۶ ,۱۵۶۹.۶۰ ,۱۵۸۹.۷۸ ,۱۶۰۹.۲۲ ,۱۶۰۴.۶۱ ,۱۶۰۹.۰۶ ,۱۵۹۸.۲۵ ,۱۶۰۰.۲۰ ,۱۵۹۴.۴۱ ,۱۵۹۸.۶۰ ,۱۶۰۳.۱۹ ,۱۵۹۶.۰۲ ,۱۵۹۸.۴۸ ,۱۶۰۰.۷۴ ,۱۶۰۰.۲۵ ,۱۶۰۱.۰۴ ,۱۵۹۸.۸۰ ,۱۵۹۳.۰۵ ,۱۵۸۹.۸۱ ,۱۵۹۳.۲۱ ,۱۵۸۶.۴۳ ,۱۵۸۷.۱۷ ,۱۵۸۵.۹۳ ,۱۵۷۴.۹۵ ,۱۵۷۲.۳۲ ,۱۵۸۰.۴۲ ,۱۵۷۹.۲۷ ,۱۵۷۸.۰۸ ,۱۵۷۳.۸۵ ,۱۵۷۶.۹۳ ,۱۵۶۷.۶۳ ,۱۵۶۸.۹۰ ,۱۵۶۷.۵۷ ,۱۵۷۳.۰۶ ,۱۵۸۵.۶۹ ,۱۶۰۲.۹۹ ,۱۵۹۱.۶۲ ,۱۵۹۷.۰۸ ,۱۵۹۷.۸۹ ,۱۵۹۹.۱۰ ,۱۵۹۶.۰۳ ,۱۵۹۳.۲۷ ,۱۵۹۰.۵۵ ,۱۶۰۱.۱۷ ,۱۶۱۱.۲۲ ,۱۶۱۰.۸۸ ,۱۶۰۸.۱۶ ,۱۶۱۵.۲۵ ,۱۶۱۲.۸۵ ,۱۶۱۳.۶۶ ,۱۶۱۵.۶۴ ,۱۶۱۸.۷۱ ,۱۶۲۹.۰۵ ,۱۶۵۵.۶۲ ,۱۶۴۱.۸۵ ,۱۶۴۵.۲۸ ,۱۶۴۲.۳۳ ,۱۶۴۵.۸۵ ,۱۶۴۴.۵۷ ,۱۶۳۹.۲۷ ,۱۶۳۶.۱۰ ,۱۶۳۷.۳۷ ,۱۶۳۸.۰۹ ,۱۶۳۵.۷۴ ,۱۶۳۱.۵۵ ,۱۶۳۱.۵۵ ,۱۶۳۱.۵۵ ,۱۶۲۷.۹۷ ,۱۶۲۳.۰۸ ,۱۵۸۹.۰۱ ,۱۵۸۷.۲۵ ,۱۵۸۲.۸۷ ,۱۵۷۷.۱۴ ,۱۵۷۷.۶۸ ,۱۵۹۰.۸۰ ,۱۵۸۴.۴۴ ,۱۵۸۳.۱۱ ,۱۵۸۳.۶۱ ,۱۵۷۹.۳۲ ,۱۵۵۲.۶۴ ,۱۵۵۳.۷۴ ,۱۵۵۶.۳۵ ,۱۵۶۱.۸۴ ,۱۵۶۸.۶۵ ,۱۵۶۹.۷۹ ,۱۵۷۲.۶۵ ,۱۵۷۲.۲۶ ,۱۵۷۱.۱۸ ,۱۵۷۳.۳۳ ,۱۵۶۴.۲۵ ,۱۵۷۰.۷۲ ,۱۵۸۰.۵۷ ,۱۵۷۳.۴۰ ,۱۵۷۳.۹۹ ,۱۵۷۰.۱۵ ,۱۵۷۲.۳۳ ,۱۵۷۵.۰۶ ,۱۵۸۴.۷۳ ,۱۵۸۵.۵۰ ,۱۵۹۱.۲۵ ,۱۵۹۴.۵۸ ,۱۵۹۲.۶۹ ,۱۵۹۵.۹۰ ,۱۵۹۷.۸۸ ,۱۵۸۷.۹۸ ,۱۵۷۳.۱۲ ,۱۵۸۱.۱۳ ,۱۵۸۶.۱۵ ,۱۵۸۴.۵۸ ,۱۵۸۹.۳۱ ,۱۵۸۶.۰۷ ,۱۵۸۵.۲۶ ,۱۵۸۴.۵۱ ,۱۵۸۳.۳۲ ,۱۵۷۷.۵۴ ,۱۵۷۶.۲۹ ,۱۵۷۰.۷۹ ,۱۵۷۲.۸۹ ,۱۵۷۵.۴۱ ,۱۵۸۲.۰۱ ,۱۵۸۱.۹۴ ,۱۵۸۲.۰۸ ,۱۵۸۷.۸۳ ,۱۵۷۹.۱۹ ,۱۵۷۵.۱۱ ,۱۵۷۳.۰۹ ,۱۵۷۹.۳۰ ,۱۶۲۳.۵۶ ,۱۶۳۳.۴۷ ,۱۶۴۰.۷۱ ,۱۶۳۸.۸۷ ,۱۶۴۲.۸۶ ,۱۶۸۸.۵۹ ,۱۶۸۰.۳۴ ,۱۶۷۲.۵۱ ,۱۶۷۴.۵۶ ,۱۶۷۴.۴۸ ,۱۶۷۱.۸۸ ,۱۶۷۳.۳۲ ,۱۶۷۲.۰۲ ,۱۶۶۶.۴۸ ,۱۶۷۳.۶۷ ,۱۶۷۳.۷۲ ,۱۶۷۰.۱۵ ,۱۶۷۱.۳۵ ,۱۶۷۶.۴۵ ,۱۶۷۱.۸۴ ,۱۶۷۱.۷۱ ,۱۶۸۰.۹۲ ,۱۶۷۴.۵۷
۳
Tether
$۱.۰۰ ۰
تومان
۶۷.۸۲
میلیون دلار
۵۷.۵۹
میلیون دلار
۶۷.۸۲
میلیون USDT
۰.۱۲% ۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۸۲ ,۱.۰۰۱۴ ,۰.۹۹۷۵ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۸۷ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۲۸ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۱ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۱۱ ,۰.۹۹۷۹ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۱۱ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۸۳ ,۰.۹۹۳۲ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۷۶ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۴۶ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۳۵ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۳۱ ,۰.۹۹۹۳
۴
BNB
$۳۲۸.۵۴ ۰
تومان
۴۴.۳۳
میلیون دلار
۱.۳۴
میلیون دلار
۱۳۴.۹۴
میلیارد BNB
۴.۲۹% ۳۰۴.۴۰ ,۳۰۴.۸۲ ,۳۰۵.۵۶ ,۳۰۶.۸۰ ,۳۰۴.۹۹ ,۳۰۴.۶۷ ,۳۰۵.۰۶ ,۳۰۳.۶۹ ,۳۰۰.۵۶ ,۳۰۲.۴۸ ,۳۰۳.۳۲ ,۳۰۲.۷۷ ,۳۰۲.۹۸ ,۳۰۴.۵۸ ,۳۰۵.۹۷ ,۳۰۵.۱۷ ,۳۰۵.۲۳ ,۳۰۵.۲۰ ,۳۰۴.۸۸ ,۳۰۳.۹۳ ,۳۰۳.۲۹ ,۳۰۵.۱۹ ,۳۰۴.۸۲ ,۳۰۶.۴۳ ,۳۰۸.۳۰ ,۳۰۹.۰۵ ,۳۰۸.۹۹ ,۳۰۶.۴۰ ,۳۰۶.۹۷ ,۳۰۷.۳۰ ,۳۰۸.۲۴ ,۳۰۹.۰۱ ,۳۰۷.۷۰ ,۳۰۷.۷۶ ,۳۰۸.۵۸ ,۳۰۹.۰۱ ,۳۰۹.۲۳ ,۳۱۰.۳۲ ,۳۰۸.۴۱ ,۳۰۷.۶۰ ,۳۰۸.۲۷ ,۳۰۷.۴۳ ,۳۰۷.۴۳ ,۳۰۶.۷۳ ,۳۰۵.۱۱ ,۳۰۵.۳۳ ,۳۰۶.۶۷ ,۳۰۶.۹۵ ,۳۰۶.۳۷ ,۳۰۶.۴۳ ,۳۰۶.۷۹ ,۳۰۵.۲۴ ,۳۰۵.۴۴ ,۳۰۵.۲۴ ,۳۰۵.۹۶ ,۳۰۷.۴۸ ,۳۰۸.۲۹ ,۳۰۷.۷۹ ,۳۰۸.۴۴ ,۳۰۸.۴۲ ,۳۰۸.۹۷ ,۳۰۸.۵۴ ,۳۰۸.۲۵ ,۳۰۹.۸۲ ,۳۱۱.۸۴ ,۳۱۵.۹۰ ,۳۱۷.۴۲ ,۳۱۵.۰۵ ,۳۱۴.۷۸ ,۳۱۷.۶۱ ,۳۱۹.۲۲ ,۳۱۷.۸۳ ,۳۱۸.۳۹ ,۳۱۹.۲۳ ,۳۱۹.۵۱ ,۳۱۸.۶۵ ,۳۱۸.۳۵ ,۳۱۸.۱۹ ,۳۱۷.۱۷ ,۳۱۸.۷۲ ,۳۱۷.۰۰ ,۳۱۵.۴۸ ,۳۱۵.۶۶ ,۳۱۵.۵۸ ,۳۱۵.۰۰ ,۳۱۴.۵۴ ,۳۱۴.۵۴ ,۳۱۴.۵۴ ,۳۱۲.۷۵ ,۳۱۱.۲۳ ,۳۰۶.۵۸ ,۳۰۷.۶۸ ,۳۰۷.۱۴ ,۳۰۶.۵۰ ,۳۰۶.۸۹ ,۳۰۸.۴۳ ,۳۰۸.۷۲ ,۳۰۹.۰۶ ,۳۰۹.۲۲ ,۳۰۸.۹۷ ,۳۰۴.۹۱ ,۳۰۵.۱۷ ,۳۰۵.۴۰ ,۳۰۵.۱۶ ,۳۰۷.۲۵ ,۳۰۷.۴۲ ,۳۱۰.۰۹ ,۳۰۹.۷۲ ,۳۱۱.۷۰ ,۳۱۳.۴۷ ,۳۱۱.۵۹ ,۳۱۱.۰۱ ,۳۱۲.۲۳ ,۳۱۰.۸۷ ,۳۱۰.۸۱ ,۳۰۹.۵۲ ,۳۰۹.۹۴ ,۳۱۰.۴۴ ,۳۱۱.۵۰ ,۳۱۱.۸۶ ,۳۱۲.۹۸ ,۳۱۲.۰۸ ,۳۱۲.۰۲ ,۳۱۳.۲۷ ,۳۱۳.۶۸ ,۳۱۲.۳۲ ,۳۱۰.۲۷ ,۳۱۰.۳۰ ,۳۱۲.۱۲ ,۳۱۳.۲۷ ,۳۱۲.۷۸ ,۳۱۲.۴۱ ,۳۱۲.۶۵ ,۳۱۱.۲۱ ,۳۱۰.۳۰ ,۳۰۸.۱۵ ,۳۰۷.۵۵ ,۳۰۶.۸۳ ,۳۰۶.۹۸ ,۳۰۷.۱۱ ,۳۰۸.۴۲ ,۳۰۸.۹۱ ,۳۰۹.۳۸ ,۳۰۹.۹۲ ,۳۰۷.۶۳ ,۳۰۸.۰۹ ,۳۰۸.۰۳ ,۳۰۸.۲۵ ,۳۱۴.۷۳ ,۳۱۶.۶۰ ,۳۱۷.۹۳ ,۳۱۷.۲۲ ,۳۱۷.۴۵ ,۳۲۱.۷۱ ,۳۲۱.۰۴ ,۳۲۱.۶۴ ,۳۲۶.۹۷ ,۳۲۸.۹۴ ,۳۳۱.۲۲ ,۳۳۲.۰۱ ,۳۳۰.۵۱ ,۳۲۸.۵۰ ,۳۳۰.۸۹ ,۳۳۰.۳۹ ,۳۲۸.۹۲ ,۳۳۰.۲۰ ,۳۳۰.۷۴ ,۳۲۸.۲۵ ,۳۲۸.۳۲ ,۳۲۸.۶۹ ,۳۲۸.۶۶
۵
USD Coin
$۱.۰۰ ۰
تومان
۴۲.۳۷
میلیون دلار
۳.۹۸
میلیون دلار
۴۲.۳۶
میلیون USDC
۰.۴۲% ۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۸۸ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۰ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۸۶ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۱۶ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۸۵ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۷۱ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۸۹ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۷۵ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۸۴ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۸۲ ,۰.۹۹۰۷ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۳۲ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۶۱ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۰۰
۶
XRP
$۰.۴۱۴۶ ۰
تومان
۲۱.۰۶
میلیون دلار
۱.۱۹
میلیون دلار
۵۰.۸۰
میلیون XRP
۰.۳۷% ۰.۴۰۹۳ ,۰.۴۱۱۲ ,۰.۴۱۳۶ ,۰.۴۱۳۷ ,۰.۴۱۲۵ ,۰.۴۱۱۸ ,۰.۴۱۱۲ ,۰.۴۰۷۹ ,۰.۴۰۱۸ ,۰.۴۰۵۷ ,۰.۴۰۶۸ ,۰.۴۰۵۲ ,۰.۴۰۵۹ ,۰.۴۰۷۲ ,۰.۴۰۸۴ ,۰.۴۰۸۲ ,۰.۴۰۹۶ ,۰.۴۰۸۹ ,۰.۴۰۸۴ ,۰.۴۰۷۲ ,۰.۴۰۶۳ ,۰.۴۰۹۱ ,۰.۴۰۵۹ ,۰.۴۰۹۹ ,۰.۴۱۳۰ ,۰.۴۱۲۴ ,۰.۴۱۳۲ ,۰.۴۱۰۹ ,۰.۴۱۲۴ ,۰.۴۱۱۶ ,۰.۴۱۴۲ ,۰.۴۱۵۴ ,۰.۴۱۳۰ ,۰.۴۱۲۳ ,۰.۴۱۲۵ ,۰.۴۱۳۵ ,۰.۴۱۵۵ ,۰.۴۱۴۲ ,۰.۴۱۲۵ ,۰.۴۱۲۷ ,۰.۴۱۲۳ ,۰.۴۱۱۶ ,۰.۴۱۲۶ ,۰.۴۱۲۲ ,۰.۴۰۹۶ ,۰.۴۰۹۶ ,۰.۴۱۱۰ ,۰.۴۱۱۰ ,۰.۴۱۰۵ ,۰.۴۱۰۲ ,۰.۴۱۱۵ ,۰.۴۰۹۱ ,۰.۴۰۹۶ ,۰.۴۰۹۰ ,۰.۴۰۹۵ ,۰.۴۱۲۵ ,۰.۴۱۳۱ ,۰.۴۱۱۹ ,۰.۴۱۲۸ ,۰.۴۱۲۱ ,۰.۴۱۲۶ ,۰.۴۱۲۰ ,۰.۴۱۲۰ ,۰.۴۱۲۲ ,۰.۴۱۴۰ ,۰.۴۱۴۶ ,۰.۴۱۳۳ ,۰.۴۱۲۹ ,۰.۴۱۳۵ ,۰.۴۱۳۵ ,۰.۴۱۳۷ ,۰.۴۱۳۸ ,۰.۴۱۵۵ ,۰.۴۱۵۹ ,۰.۴۱۷۶ ,۰.۴۱۵۵ ,۰.۴۱۴۹ ,۰.۴۱۴۲ ,۰.۴۱۴۴ ,۰.۴۲۱۰ ,۰.۴۱۴۵ ,۰.۴۱۱۱ ,۰.۴۱۵۰ ,۰.۴۱۵۶ ,۰.۴۱۳۶ ,۰.۴۱۳۳ ,۰.۴۱۳۳ ,۰.۴۱۳۳ ,۰.۴۱۱۸ ,۰.۴۱۱۴ ,۰.۴۰۰۸ ,۰.۴۰۱۵ ,۰.۳۹۹۲ ,۰.۴۰۰۵ ,۰.۴۰۰۸ ,۰.۴۰۳۰ ,۰.۴۰۱۱ ,۰.۴۰۰۹ ,۰.۴۰۱۵ ,۰.۴۰۲۱ ,۰.۳۹۵۸ ,۰.۳۹۶۵ ,۰.۳۹۴۹ ,۰.۳۹۳۳ ,۰.۳۹۵۷ ,۰.۳۹۳۱ ,۰.۳۹۳۳ ,۰.۳۹۴۵ ,۰.۳۹۲۰ ,۰.۳۹۲۵ ,۰.۳۹۰۹ ,۰.۳۹۳۸ ,۰.۳۹۶۷ ,۰.۳۹۹۸ ,۰.۴۰۰۰ ,۰.۴۰۰۶ ,۰.۳۹۹۶ ,۰.۴۰۲۶ ,۰.۴۰۳۰ ,۰.۴۰۲۹ ,۰.۴۰۳۲ ,۰.۴۰۳۶ ,۰.۴۰۵۵ ,۰.۴۰۸۰ ,۰.۴۱۰۹ ,۰.۴۰۸۰ ,۰.۴۰۴۷ ,۰.۴۰۶۲ ,۰.۴۰۷۰ ,۰.۴۰۴۵ ,۰.۴۰۳۶ ,۰.۴۰۳۵ ,۰.۴۰۳۸ ,۰.۴۰۵۹ ,۰.۴۰۴۶ ,۰.۴۰۱۰ ,۰.۴۰۲۲ ,۰.۴۰۱۳ ,۰.۴۰۲۶ ,۰.۴۰۳۷ ,۰.۴۰۴۴ ,۰.۴۰۴۲ ,۰.۴۰۴۵ ,۰.۴۰۴۳ ,۰.۴۰۰۲ ,۰.۴۰۰۴ ,۰.۳۹۹۵ ,۰.۴۰۳۰ ,۰.۴۰۹۰ ,۰.۴۱۳۳ ,۰.۴۱۵۲ ,۰.۴۱۵۶ ,۰.۴۱۴۹ ,۰.۴۱۸۸ ,۰.۴۱۳۰ ,۰.۴۱۳۷ ,۰.۴۱۴۷ ,۰.۴۱۵۳ ,۰.۴۱۴۱ ,۰.۴۱۴۲ ,۰.۴۱۴۱ ,۰.۴۱۴۰ ,۰.۴۱۶۳ ,۰.۴۱۶۵ ,۰.۴۱۵۱ ,۰.۴۱۵۲ ,۰.۴۱۶۳ ,۰.۴۱۴۵ ,۰.۴۱۱۰ ,۰.۴۱۵۸ ,۰.۴۱۵۹
۷
Binance USD
$۱.۰۰ ۰
تومان
۱۶.۰۸
میلیون دلار
۱۳.۰۴
میلیون دلار
۱۶.۰۸
میلیون BUSD
-۰.۰۲% ۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۷۰ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۶۸ ,۱.۰۰۴۹ ,۰.۹۹۸۱ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۳۲ ,۱.۰۰۱۲ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۱۱ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۱۲ ,۰.۹۹۵۶ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۸۶ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۳۷ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۱۸ ,۰.۹۹۸۴ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۶۴ ,۰.۹۹۸۰ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۷۸ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۱۵ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۳۵ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۳۷ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۱۳ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۷۱ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۵۰ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۱۱۴ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۳۶ ,۰.۹۹۷۷ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۲۶ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۷۰ ,۱.۰۰۱۳ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۸
۸
Cardano
$۰.۴۰۵۰ ۰
تومان
۱۴.۲۰
میلیون دلار
۶۰۱.۹۹
میلیارد دلار
۳۵.۰۵
میلیون ADA
۳.۵۴% ۰.۳۷۷۳ ,۰.۳۷۸۵ ,۰.۳۸۱۱ ,۰.۳۸۲۳ ,۰.۳۷۹۹ ,۰.۳۸۱۱ ,۰.۳۸۰۷ ,۰.۳۷۵۵ ,۰.۳۷۱۵ ,۰.۳۷۳۱ ,۰.۳۷۲۶ ,۰.۳۷۳۲ ,۰.۳۷۶۲ ,۰.۳۷۷۹ ,۰.۳۸۰۴ ,۰.۳۷۷۹ ,۰.۳۷۹۱ ,۰.۳۷۸۱ ,۰.۳۷۷۴ ,۰.۳۷۵۵ ,۰.۳۷۵۶ ,۰.۳۷۹۸ ,۰.۳۷۷۵ ,۰.۳۸۱۷ ,۰.۳۸۴۱ ,۰.۳۸۳۹ ,۰.۳۸۳۰ ,۰.۳۸۳۱ ,۰.۳۸۶۴ ,۰.۳۸۶۰ ,۰.۳۹۰۱ ,۰.۳۹۶۴ ,۰.۳۹۴۶ ,۰.۳۹۰۳ ,۰.۳۸۹۴ ,۰.۳۹۱۶ ,۰.۳۹۴۴ ,۰.۳۹۲۲ ,۰.۳۸۹۷ ,۰.۳۸۶۷ ,۰.۳۸۷۴ ,۰.۳۸۶۴ ,۰.۳۸۷۴ ,۰.۳۸۵۴ ,۰.۳۸۲۶ ,۰.۳۸۱۳ ,۰.۳۸۴۵ ,۰.۳۸۶۵ ,۰.۳۸۴۲ ,۰.۳۸۴۱ ,۰.۳۸۴۶ ,۰.۳۸۰۹ ,۰.۳۸۳۶ ,۰.۳۸۱۵ ,۰.۳۸۲۵ ,۰.۳۸۳۹ ,۰.۳۸۸۲ ,۰.۳۸۶۶ ,۰.۳۸۷۴ ,۰.۳۸۶۳ ,۰.۳۸۷۶ ,۰.۳۸۵۹ ,۰.۳۸۶۷ ,۰.۳۸۶۸ ,۰.۳۸۸۸ ,۰.۳۹۱۳ ,۰.۳۹۱۳ ,۰.۳۸۹۶ ,۰.۳۸۹۲ ,۰.۳۸۹۲ ,۰.۳۹۰۱ ,۰.۳۹۱۵ ,۰.۳۹۳۷ ,۰.۳۹۴۲ ,۰.۳۹۷۰ ,۰.۳۹۶۳ ,۰.۳۹۵۷ ,۰.۳۹۵۸ ,۰.۳۹۶۵ ,۰.۳۹۶۵ ,۰.۳۹۳۱ ,۰.۳۹۱۵ ,۰.۳۹۲۸ ,۰.۳۹۳۵ ,۰.۳۹۲۴ ,۰.۳۹۲۲ ,۰.۳۹۲۲ ,۰.۳۹۲۲ ,۰.۳۸۹۸ ,۰.۳۸۸۵ ,۰.۳۷۷۲ ,۰.۳۸۰۱ ,۰.۳۸۰۶ ,۰.۳۷۹۸ ,۰.۳۸۰۸ ,۰.۳۸۴۶ ,۰.۳۸۲۷ ,۰.۳۸۱۳ ,۰.۳۸۱۱ ,۰.۳۸۰۹ ,۰.۳۷۲۵ ,۰.۳۷۱۱ ,۰.۳۷۰۶ ,۰.۳۷۱۰ ,۰.۳۷۳۱ ,۰.۳۷۲۴ ,۰.۳۷۳۴ ,۰.۳۷۳۲ ,۰.۳۷۲۷ ,۰.۳۷۱۴ ,۰.۳۶۹۸ ,۰.۳۷۱۷ ,۰.۳۷۴۷ ,۰.۳۷۴۵ ,۰.۳۷۴۲ ,۰.۳۷۲۵ ,۰.۳۷۳۳ ,۰.۳۷۵۲ ,۰.۳۷۸۶ ,۰.۳۸۱۹ ,۰.۳۹۴۹ ,۰.۳۹۰۳ ,۰.۳۸۷۹ ,۰.۳۹۰۵ ,۰.۳۹۴۲ ,۰.۳۹۰۰ ,۰.۳۸۶۱ ,۰.۳۸۷۲ ,۰.۳۹۱۴ ,۰.۳۸۹۰ ,۰.۳۸۸۷ ,۰.۳۸۸۹ ,۰.۳۸۸۵ ,۰.۳۸۶۷ ,۰.۳۸۶۲ ,۰.۳۸۲۸ ,۰.۳۸۳۱ ,۰.۳۸۰۴ ,۰.۳۸۲۴ ,۰.۳۸۱۷ ,۰.۳۸۳۲ ,۰.۳۸۲۷ ,۰.۳۸۲۵ ,۰.۳۸۳۷ ,۰.۳۷۷۲ ,۰.۳۷۵۷ ,۰.۳۷۴۱ ,۰.۳۷۷۱ ,۰.۳۸۴۲ ,۰.۳۹۳۴ ,۰.۳۹۶۵ ,۰.۳۹۷۸ ,۰.۳۹۸۰ ,۰.۴۰۴۷ ,۰.۴۰۸۴ ,۰.۴۰۹۱ ,۰.۴۰۷۵ ,۰.۴۰۶۹ ,۰.۴۰۵۶ ,۰.۴۰۵۳ ,۰.۴۰۳۱ ,۰.۴۰۰۹ ,۰.۴۰۱۷ ,۰.۴۰۳۳ ,۰.۴۰۴۹ ,۰.۴۰۵۹ ,۰.۴۰۶۹ ,۰.۴۰۳۵ ,۰.۳۹۹۱ ,۰.۴۰۵۴ ,۰.۴۰۵۱
۹
Dogecoin
$۰.۰۹۳۰ ۰
تومان
۱۲.۸۲
میلیون دلار
۱.۱۴
میلیون دلار
۱۳۷.۹۸
میلیون DOGE
-۰.۰۴% ۰.۰۸۵۹ ,۰.۰۸۶۲ ,۰.۰۸۶۶ ,۰.۰۸۶۸ ,۰.۰۸۶۱ ,۰.۰۸۶۴ ,۰.۰۸۶۸ ,۰.۰۸۶۱ ,۰.۰۸۴۷ ,۰.۰۸۵۰ ,۰.۰۸۴۹ ,۰.۰۸۵۲ ,۰.۰۸۶۱ ,۰.۰۸۵۸ ,۰.۰۸۶۱ ,۰.۰۸۵۸ ,۰.۰۸۵۹ ,۰.۰۸۵۶ ,۰.۰۸۵۶ ,۰.۰۸۵۶ ,۰.۰۸۵۴ ,۰.۰۸۶۱ ,۰.۰۸۵۹ ,۰.۰۸۶۵ ,۰.۰۸۷۴ ,۰.۰۸۶۹ ,۰.۰۸۷۲ ,۰.۰۸۷۰ ,۰.۰۸۷۵ ,۰.۰۸۶۹ ,۰.۰۸۷۵ ,۰.۰۸۸۳ ,۰.۰۸۸۰ ,۰.۰۸۷۸ ,۰.۰۸۸۰ ,۰.۰۹۰۷ ,۰.۰۹۲۹ ,۰.۰۹۱۱ ,۰.۰۹۰۳ ,۰.۰۹۰۳ ,۰.۰۹۰۲ ,۰.۰۹۰۰ ,۰.۰۸۹۷ ,۰.۰۸۸۸ ,۰.۰۸۸۴ ,۰.۰۸۸۴ ,۰.۰۸۹۰ ,۰.۰۸۸۸ ,۰.۰۸۸۶ ,۰.۰۸۸۱ ,۰.۰۸۸۵ ,۰.۰۸۷۶ ,۰.۰۸۷۹ ,۰.۰۸۷۶ ,۰.۰۸۸۰ ,۰.۰۸۹۳ ,۰.۰۸۹۱ ,۰.۰۸۸۸ ,۰.۰۸۹۴ ,۰.۰۸۸۹ ,۰.۰۸۹۱ ,۰.۰۸۸۹ ,۰.۰۸۸۹ ,۰.۰۸۸۹ ,۰.۰۸۹۳ ,۰.۰۹۰۴ ,۰.۰۹۰۱ ,۰.۰۸۹۷ ,۰.۰۹۰۰ ,۰.۰۹۰۴ ,۰.۰۹۰۲ ,۰.۰۸۹۷ ,۰.۰۸۹۶ ,۰.۰۹۰۱ ,۰.۰۹۰۷ ,۰.۰۹۰۲ ,۰.۰۹۰۲ ,۰.۰۹۰۱ ,۰.۰۹۰۳ ,۰.۰۹۰۵ ,۰.۰۸۹۶ ,۰.۰۸۹۲ ,۰.۰۸۹۳ ,۰.۰۸۹۶ ,۰.۰۸۹۳ ,۰.۰۸۸۹ ,۰.۰۸۸۹ ,۰.۰۸۸۹ ,۰.۰۸۸۵ ,۰.۰۸۸۱ ,۰.۰۸۵۸ ,۰.۰۸۶۵ ,۰.۰۸۶۰ ,۰.۰۸۶۰ ,۰.۰۸۶۲ ,۰.۰۸۷۲ ,۰.۰۸۶۹ ,۰.۰۸۶۷ ,۰.۰۸۸۱ ,۰.۰۸۸۹ ,۰.۰۸۷۲ ,۰.۰۸۷۵ ,۰.۰۸۷۰ ,۰.۰۸۶۹ ,۰.۰۸۸۵ ,۰.۰۹۰۰ ,۰.۰۹۱۳ ,۰.۰۹۲۳ ,۰.۰۹۲۱ ,۰.۰۹۱۷ ,۰.۰۹۲۲ ,۰.۰۹۳۲ ,۰.۰۹۴۹ ,۰.۰۹۳۰ ,۰.۰۹۲۶ ,۰.۰۹۱۵ ,۰.۰۹۲۳ ,۰.۰۹۲۷ ,۰.۰۹۳۸ ,۰.۰۹۳۲ ,۰.۰۹۳۴ ,۰.۰۹۶۱ ,۰.۰۹۵۱ ,۰.۰۹۵۵ ,۰.۰۹۷۰ ,۰.۰۹۵۹ ,۰.۰۹۴۸ ,۰.۰۹۵۳ ,۰.۰۹۶۳ ,۰.۰۹۴۷ ,۰.۰۹۵۴ ,۰.۰۹۴۷ ,۰.۰۹۳۳ ,۰.۰۹۲۷ ,۰.۰۹۲۹ ,۰.۰۹۲۲ ,۰.۰۹۲۶ ,۰.۰۹۱۸ ,۰.۰۹۲۰ ,۰.۰۹۲۳ ,۰.۰۹۲۴ ,۰.۰۹۱۹ ,۰.۰۹۱۶ ,۰.۰۹۱۹ ,۰.۰۸۹۹ ,۰.۰۹۰۲ ,۰.۰۸۹۳ ,۰.۰۸۹۳ ,۰.۰۹۲۶ ,۰.۰۹۳۲ ,۰.۰۹۴۵ ,۰.۰۹۴۴ ,۰.۰۹۴۴ ,۰.۰۹۶۰ ,۰.۰۹۵۴ ,۰.۰۹۴۵ ,۰.۰۹۴۲ ,۰.۰۹۴۵ ,۰.۰۹۴۴ ,۰.۰۹۴۳ ,۰.۰۹۳۶ ,۰.۰۹۳۳ ,۰.۰۹۴۰ ,۰.۰۹۴۲ ,۰.۰۹۴۰ ,۰.۰۹۴۲ ,۰.۰۹۴۵ ,۰.۰۹۲۸ ,۰.۰۹۳۱ ,۰.۰۹۳۳ ,۰.۰۹۳۴
۱۰
Polygon
$۱.۲۲ ۰
تومان
۱۱.۰۴
میلیون دلار
۹۲۴.۹۳
میلیارد دلار
۹.۰۱
میلیون MATIC
۵.۶۶% ۱.۰۸۰۰ ,۱.۰۸۸۰ ,۱.۰۸۷۷ ,۱.۱۰۲۱ ,۱.۰۸۲۶ ,۱.۱۱۲۴ ,۱.۱۲۵۳ ,۱.۰۹۲۰ ,۱.۰۷۳۱ ,۱.۰۷۶۲ ,۱.۰۸۱۰ ,۱.۰۹۱۹ ,۱.۱۰۷۵ ,۱.۱۰۵۱ ,۱.۰۹۶۶ ,۱.۰۸۴۲ ,۱.۰۸۰۵ ,۱.۰۷۵۷ ,۱.۰۷۵۳ ,۱.۰۸۹۶ ,۱.۰۹۶۱ ,۱.۱۳۲۲ ,۱.۱۳۷۳ ,۱.۱۷۱۸ ,۱.۱۸۸۲ ,۱.۱۷۸۱ ,۱.۱۷۲۹ ,۱.۱۶۰۵ ,۱.۱۶۶۵ ,۱.۱۵۲۲ ,۱.۱۵۸۹ ,۱.۱۵۴۹ ,۱.۱۴۶۱ ,۱.۱۴۶۷ ,۱.۱۴۹۷ ,۱.۱۴۹۱ ,۱.۱۵۰۶ ,۱.۱۴۴۸ ,۱.۱۳۴۸ ,۱.۱۳۴۴ ,۱.۱۳۴۸ ,۱.۱۲۷۶ ,۱.۱۲۳۵ ,۱.۱۲۱۹ ,۱.۱۰۹۵ ,۱.۰۹۶۵ ,۱.۱۴۷۹ ,۱.۱۵۰۲ ,۱.۱۴۰۱ ,۱.۱۳۷۹ ,۱.۱۴۳۶ ,۱.۱۳۰۴ ,۱.۱۳۸۳ ,۱.۱۴۱۷ ,۱.۱۴۳۷ ,۱.۱۵۱۹ ,۱.۱۴۹۳ ,۱.۱۳۴۲ ,۱.۱۳۹۲ ,۱.۱۴۹۲ ,۱.۱۴۶۹ ,۱.۱۴۴۹ ,۱.۱۵۲۹ ,۱.۱۵۵۵ ,۱.۱۶۳۵ ,۱.۱۶۵۴ ,۱.۱۷۸۹ ,۱.۱۶۹۵ ,۱.۱۹۳۷ ,۱.۱۸۲۰ ,۱.۱۸۵۱ ,۱.۱۸۱۴ ,۱.۱۷۱۷ ,۱.۱۷۸۰ ,۱.۱۸۳۳ ,۱.۱۷۵۵ ,۱.۱۷۱۲ ,۱.۱۷۱۶ ,۱.۱۷۷۵ ,۱.۱۷۲۶ ,۱.۱۵۹۰ ,۱.۱۵۶۴ ,۱.۱۵۱۷ ,۱.۱۵۹۱ ,۱.۱۵۹۷ ,۱.۱۵۵۳ ,۱.۱۵۵۳ ,۱.۱۵۵۳ ,۱.۱۵۳۲ ,۱.۱۴۷۱ ,۱.۱۱۴۶ ,۱.۱۱۹۱ ,۱.۱۱۵۵ ,۱.۱۱۰۹ ,۱.۱۱۰۱ ,۱.۱۲۷۱ ,۱.۱۱۸۴ ,۱.۱۱۶۹ ,۱.۱۱۹۲ ,۱.۱۱۹۴ ,۱.۰۸۴۸ ,۱.۰۷۷۶ ,۱.۰۸۱۰ ,۱.۰۷۴۹ ,۱.۰۸۸۳ ,۱.۰۸۹۱ ,۱.۰۹۲۶ ,۱.۰۹۳۳ ,۱.۰۹۰۶ ,۱.۰۹۲۹ ,۱.۰۸۲۹ ,۱.۰۸۴۸ ,۱.۰۹۵۵ ,۱.۰۸۹۲ ,۱.۰۸۸۱ ,۱.۰۸۲۱ ,۱.۰۸۶۸ ,۱.۰۹۱۳ ,۱.۱۰۹۲ ,۱.۱۰۶۸ ,۱.۱۰۸۳ ,۱.۱۱۳۲ ,۱.۱۱۷۹ ,۱.۱۱۹۵ ,۱.۱۲۰۶ ,۱.۱۱۵۸ ,۱.۱۰۱۳ ,۱.۱۰۲۸ ,۱.۱۱۱۰ ,۱.۱۰۹۷ ,۱.۱۰۷۹ ,۱.۱۰۵۳ ,۱.۱۰۵۲ ,۱.۱۰۳۶ ,۱.۱۰۵۰ ,۱.۰۹۴۷ ,۱.۰۹۴۵ ,۱.۰۸۴۰ ,۱.۰۸۵۰ ,۱.۰۸۴۸ ,۱.۰۹۲۶ ,۱.۰۹۳۶ ,۱.۰۹۴۲ ,۱.۰۹۸۸ ,۱.۰۸۴۶ ,۱.۰۷۹۵ ,۱.۰۷۳۲ ,۱.۰۸۲۲ ,۱.۱۱۹۰ ,۱.۱۶۵۸ ,۱.۱۷۵۷ ,۱.۱۸۶۶ ,۱.۱۹۶۹ ,۱.۲۴۸۱ ,۱.۲۳۲۴ ,۱.۲۲۳۱ ,۱.۲۳۳۰ ,۱.۲۳۷۸ ,۱.۲۳۶۹ ,۱.۲۳۸۸ ,۱.۲۳۳۷ ,۱.۲۱۹۰ ,۱.۲۲۸۶ ,۱.۲۲۶۳ ,۱.۲۲۷۵ ,۱.۲۳۱۳ ,۱.۲۳۳۹ ,۱.۲۲۶۷ ,۱.۲۲۹۹ ,۱.۲۳۵۵ ,۱.۲۳۵۳
۱۱
OKB
$۴۰.۳۶ ۰
تومان
۹.۹۶
میلیون دلار
۴۰.۰۵
میلیارد دلار
۲۴۶.۶۴
میلیارد OKB
۷.۸۹% ۳۵.۸۷ ,۳۵.۹۴ ,۳۵.۹۹ ,۳۵.۸۵ ,۳۵.۹۰ ,۳۵.۹۱ ,۳۵.۹۰ ,۳۵.۵۵ ,۳۵.۵۹ ,۳۵.۷۰ ,۳۵.۶۴ ,۳۵.۸۶ ,۳۵.۸۲ ,۳۵.۷۳ ,۳۵.۷۰ ,۳۵.۶۵ ,۳۵.۷۰ ,۳۵.۵۱ ,۳۵.۶۹ ,۳۵.۶۶ ,۳۵.۸۱ ,۳۵.۶۱ ,۳۶.۱۲ ,۳۶.۵۸ ,۳۶.۴۰ ,۳۶.۳۳ ,۳۶.۳۲ ,۳۶.۴۶ ,۳۶.۲۹ ,۳۶.۲۰ ,۳۶.۳۶ ,۳۶.۳۴ ,۳۷.۸۹ ,۳۹.۱۴ ,۳۸.۸۷ ,۳۸.۸۰ ,۳۸.۸۴ ,۳۹.۰۵ ,۳۸.۸۴ ,۳۸.۵۱ ,۳۸.۶۰ ,۳۸.۵۸ ,۳۸.۴۱ ,۳۸.۴۲ ,۳۸.۳۵ ,۳۸.۷۹ ,۳۹.۴۹ ,۳۸.۸۹ ,۳۹.۰۸ ,۳۸.۸۹ ,۳۸.۷۷ ,۳۸.۷۷ ,۳۸.۸۴ ,۳۹.۳۰ ,۳۹.۳۸ ,۳۹.۳۱ ,۳۹.۹۴ ,۳۹.۷۶ ,۳۹.۶۹ ,۳۹.۷۹ ,۳۹.۴۵ ,۳۸.۹۶ ,۳۹.۳۸ ,۳۹.۳۲ ,۳۹.۶۹ ,۳۹.۵۴ ,۳۹.۴۴ ,۳۹.۵۴ ,۳۹.۴۷ ,۳۹.۶۳ ,۳۹.۸۳ ,۳۹.۸۱ ,۳۹.۸۱ ,۴۰.۱۶ ,۳۹.۸۷ ,۳۹.۶۳ ,۳۹.۸۱ ,۳۹.۸۱ ,۳۹.۵۵ ,۳۹.۲۴ ,۳۹.۴۶ ,۳۹.۳۵ ,۳۹.۴۴ ,۳۹.۲۷ ,۳۹.۲۶ ,۳۹.۲۶ ,۳۹.۲۶ ,۳۹.۱۴ ,۳۸.۲۰ ,۳۷.۶۸ ,۳۷.۷۷ ,۳۷.۹۱ ,۳۷.۱۴ ,۳۷.۴۹ ,۳۷.۹۲ ,۳۸.۰۳ ,۳۷.۶۵ ,۳۷.۵۴ ,۳۷.۲۴ ,۳۶.۹۲ ,۳۷.۱۴ ,۳۷.۰۸ ,۳۶.۸۶ ,۳۷.۴۶ ,۳۷.۷۰ ,۳۸.۰۷ ,۳۸.۱۹ ,۳۸.۱۸ ,۳۸.۰۲ ,۳۷.۵۵ ,۳۷.۵۷ ,۳۷.۷۹ ,۳۷.۵۸ ,۳۷.۱۶ ,۳۷.۱۴ ,۳۷.۳۷ ,۳۷.۶۳ ,۳۷.۶۶ ,۳۸.۰۵ ,۳۸.۰۱ ,۳۷.۶۰ ,۳۷.۷۷ ,۳۷.۶۳ ,۳۷.۷۳ ,۳۷.۶۶ ,۳۷.۲۲ ,۳۷.۳۱ ,۳۷.۷۴ ,۳۷.۸۷ ,۳۷.۶۴ ,۳۷.۸۰ ,۳۷.۵۳ ,۳۷.۶۱ ,۳۷.۶۹ ,۳۷.۴۴ ,۳۷.۶۱ ,۳۷.۳۳ ,۳۶.۸۷ ,۳۶.۹۴ ,۳۷.۲۷ ,۳۷.۲۶ ,۳۷.۳۹ ,۳۷.۲۴ ,۳۶.۸۲ ,۳۶.۲۷ ,۳۵.۸۷ ,۳۶.۱۱ ,۳۷.۱۷ ,۳۷.۵۹ ,۳۸.۱۲ ,۳۷.۹۷ ,۳۷.۸۹ ,۳۹.۹۱ ,۳۹.۸۴ ,۳۹.۸۱ ,۳۹.۸۰ ,۴۰.۰۹ ,۴۰.۷۸ ,۴۰.۷۳ ,۴۰.۱۶ ,۳۹.۹۰ ,۴۰.۱۸ ,۴۰.۲۵ ,۳۹.۹۷ ,۴۰.۰۶ ,۴۰.۳۰ ,۴۰.۱۸ ,۴۰.۰۶ ,۳۹.۸۷ ,۴۰.۴۹ ,۴۰.۵۸
۱۲
Solana
$۲۴.۹۸ ۰
تومان
۹.۳۱
میلیون دلار
۱.۱۳
میلیون دلار
۳۷۲.۱۷
میلیارد SOL
۱.۰۵% ۲۴.۴۰ ,۲۴.۵۱ ,۲۴.۴۵ ,۲۴.۵۷ ,۲۴.۴۳ ,۲۴.۳۲ ,۲۴.۳۸ ,۲۴.۱۴ ,۲۳.۶۵ ,۲۳.۸۰ ,۲۳.۷۶ ,۲۳.۷۴ ,۲۴.۰۲ ,۲۳.۹۳ ,۲۴.۰۰ ,۲۳.۸۷ ,۲۳.۸۴ ,۲۳.۷۰ ,۲۳.۷۰ ,۲۳.۶۲ ,۲۳.۵۳ ,۲۳.۹۰ ,۲۳.۸۷ ,۲۴.۱۶ ,۲۴.۵۹ ,۲۴.۴۴ ,۲۴.۴۴ ,۲۴.۳۹ ,۲۴.۳۹ ,۲۴.۱۲ ,۲۴.۴۳ ,۲۴.۶۸ ,۲۴.۵۷ ,۲۴.۴۸ ,۲۴.۵۵ ,۲۴.۶۲ ,۲۴.۶۰ ,۲۴.۴۷ ,۲۴.۳۵ ,۲۴.۴۲ ,۲۴.۴۱ ,۲۴.۳۱ ,۲۴.۳۰ ,۲۴.۲۷ ,۲۴.۰۰ ,۲۳.۹۷ ,۲۴.۱۸ ,۲۴.۱۵ ,۲۴.۱۶ ,۲۴.۰۱ ,۲۴.۱۳ ,۲۳.۸۸ ,۲۳.۹۵ ,۲۳.۹۱ ,۲۳.۹۹ ,۲۴.۳۵ ,۲۴.۳۰ ,۲۴.۰۱ ,۲۴.۱۵ ,۲۴.۱۲ ,۲۴.۱۲ ,۲۴.۱۳ ,۲۴.۱۶ ,۲۴.۰۹ ,۲۴.۲۸ ,۲۴.۴۳ ,۲۴.۳۷ ,۲۴.۵۶ ,۲۴.۵۴ ,۲۴.۵۸ ,۲۴.۷۰ ,۲۵.۰۳ ,۲۶.۳۰ ,۲۶.۰۴ ,۲۶.۲۸ ,۲۶.۱۶ ,۲۶.۳۹ ,۲۶.۲۴ ,۲۶.۰۸ ,۲۶.۲۰ ,۲۵.۷۰ ,۲۵.۳۰ ,۲۵.۴۱ ,۲۵.۴۸ ,۲۵.۵۶ ,۲۵.۴۳ ,۲۵.۴۳ ,۲۵.۴۳ ,۲۵.۳۶ ,۲۵.۱۹ ,۲۴.۰۶ ,۲۴.۱۶ ,۲۴.۱۱ ,۲۴.۱۰ ,۲۴.۲۹ ,۲۴.۶۱ ,۲۴.۴۱ ,۲۴.۳۳ ,۲۴.۳۰ ,۲۴.۱۷ ,۲۳.۵۶ ,۲۳.۶۲ ,۲۳.۷۸ ,۲۳.۷۳ ,۲۳.۹۸ ,۲۳.۹۴ ,۲۴.۱۷ ,۲۴.۱۱ ,۲۴.۰۴ ,۲۴.۰۵ ,۲۳.۷۹ ,۲۳.۹۱ ,۲۴.۰۵ ,۲۳.۹۱ ,۲۳.۷۹ ,۲۳.۶۴ ,۲۳.۷۵ ,۲۳.۷۹ ,۲۴.۱۵ ,۲۴.۰۹ ,۲۴.۱۵ ,۲۴.۱۳ ,۲۴.۲۳ ,۲۴.۱۸ ,۲۴.۲۱ ,۲۳.۹۷ ,۲۳.۷۴ ,۲۳.۸۹ ,۲۳.۹۷ ,۲۳.۸۱ ,۲۳.۸۶ ,۲۳.۸۵ ,۲۳.۸۹ ,۲۳.۹۲ ,۲۳.۸۶ ,۲۳.۵۷ ,۲۳.۶۰ ,۲۳.۳۶ ,۲۳.۴۶ ,۲۳.۴۸ ,۲۳.۵۵ ,۲۳.۵۲ ,۲۳.۴۸ ,۲۳.۴۳ ,۲۲.۸۸ ,۲۲.۸۰ ,۲۲.۶۷ ,۲۳.۰۵ ,۲۴.۲۹ ,۲۴.۶۰ ,۲۴.۸۵ ,۲۴.۹۰ ,۲۴.۹۸ ,۲۵.۵۶ ,۲۵.۴۳ ,۲۵.۲۸ ,۲۵.۳۲ ,۲۵.۳۸ ,۲۵.۱۶ ,۲۵.۱۴ ,۲۴.۹۱ ,۲۴.۸۱ ,۲۵.۰۱ ,۲۴.۹۷ ,۲۴.۹۱ ,۲۴.۹۸ ,۲۵.۰۶ ,۲۴.۹۲ ,۲۴.۹۷ ,۲۵.۰۱ ,۲۵.۱۹
۱۳
Lido Staked Ether
$۱,۶۷۰.۳۷ ۰
تومان
۸.۴۱
میلیون دلار
۲۴.۶۹
میلیارد دلار
۵.۰۳
میلیارد STETH
۲.۹۲% ۱۵۹۷.۷۳ ,۱۶۰۰.۹۲ ,۱۶۰۵.۶۶ ,۱۵۹۹.۱۱ ,۱۶۰۱.۰۰ ,۱۵۹۹.۷۳ ,۱۵۹۲.۹۴ ,۱۵۶۳.۶۱ ,۱۵۶۷.۸۵ ,۱۵۶۷.۱۸ ,۱۵۶۲.۲۹ ,۱۵۸۰.۷۶ ,۱۵۷۹.۵۲ ,۱۵۸۲.۳۳ ,۱۵۷۸.۴۶ ,۱۵۷۵.۶۸ ,۱۵۷۵.۷۵ ,۱۵۷۴.۲۴ ,۱۵۷۲.۶۴ ,۱۵۶۸.۴۰ ,۱۵۸۱.۶۶ ,۱۵۷۳.۷۹ ,۱۵۸۷.۱۵ ,۱۶۰۷.۱۰ ,۱۶۰۱.۵۸ ,۱۶۰۷.۴۲ ,۱۵۹۸.۷۷ ,۱۵۹۸.۱۷ ,۱۵۹۰.۸۴ ,۱۵۹۵.۳۸ ,۱۶۰۰.۳۷ ,۱۵۹۳.۶۶ ,۱۵۹۵.۷۶ ,۱۵۹۷.۳۳ ,۱۵۹۶.۹۶ ,۱۵۹۷.۹۱ ,۱۵۹۴.۵۵ ,۱۵۸۹.۸۳ ,۱۵۹۱.۲۹ ,۱۵۹۱.۴۸ ,۱۵۸۵.۲۸ ,۱۵۸۵.۷۲ ,۱۵۸۳.۲۴ ,۱۵۷۳.۰۸ ,۱۵۷۳.۰۵ ,۱۵۷۸.۱۸ ,۱۵۷۶.۶۲ ,۱۵۷۶.۰۴ ,۱۵۷۱.۴۵ ,۱۵۷۶.۱۲ ,۱۵۶۵.۷۳ ,۱۵۶۷.۲۹ ,۱۵۶۶.۵۲ ,۱۵۶۷.۹۰ ,۱۵۸۴.۰۳ ,۱۶۰۳.۰۷ ,۱۵۸۹.۸۵ ,۱۵۹۳.۶۵ ,۱۵۹۷.۲۰ ,۱۵۹۷.۳۲ ,۱۵۹۳.۵۱ ,۱۵۹۱.۰۴ ,۱۵۸۸.۶۶ ,۱۶۰۰.۶۸ ,۱۶۰۹.۹۱ ,۱۶۰۶.۹۰ ,۱۶۰۴.۵۱ ,۱۶۱۲.۵۲ ,۱۶۰۹.۰۱ ,۱۶۱۰.۳۲ ,۱۶۱۳.۱۶ ,۱۶۱۶.۶۲ ,۱۶۲۶.۹۵ ,۱۶۵۲.۶۱ ,۱۶۳۹.۷۹ ,۱۶۴۳.۲۰ ,۱۶۴۰.۶۵ ,۱۶۴۴.۷۴ ,۱۶۴۱.۹۸ ,۱۶۳۶.۶۵ ,۱۶۳۳.۴۲ ,۱۶۳۳.۸۶ ,۱۶۳۴.۹۹ ,۱۶۳۲.۱۶ ,۱۶۲۷.۱۸ ,۱۶۲۷.۱۸ ,۱۶۲۵.۷۵ ,۱۶۱۹.۹۲ ,۱۵۸۳.۸۷ ,۱۵۸۲.۴۱ ,۱۵۸۰.۳۴ ,۱۵۷۴.۳۲ ,۱۵۷۴.۸۳ ,۱۵۸۵.۷۸ ,۱۵۸۰.۴۶ ,۱۵۷۹.۹۲ ,۱۵۸۰.۸۰ ,۱۵۷۶.۴۹ ,۱۵۴۸.۲۶ ,۱۵۴۹.۳۷ ,۱۵۵۳.۰۴ ,۱۵۵۶.۳۷ ,۱۵۶۴.۷۱ ,۱۵۶۸.۷۱ ,۱۵۶۹.۹۵ ,۱۵۶۹.۵۰ ,۱۵۶۳.۴۴ ,۱۵۶۶.۰۴ ,۱۵۵۸.۷۴ ,۱۵۶۳.۸۴ ,۱۵۷۳.۰۳ ,۱۵۶۶.۲۵ ,۱۵۶۷.۴۵ ,۱۵۶۴.۶۷ ,۱۵۶۶.۸۶ ,۱۵۶۸.۰۲ ,۱۵۷۸.۸۲ ,۱۵۷۸.۹۴ ,۱۵۸۳.۸۳ ,۱۵۸۷.۶۷ ,۱۵۸۷.۷۱ ,۱۵۹۰.۴۳ ,۱۵۹۱.۶۹ ,۱۵۸۲.۷۲ ,۱۵۶۴.۶۲ ,۱۵۷۴.۶۵ ,۱۵۸۰.۳۶ ,۱۵۷۷.۷۲ ,۱۵۸۳.۴۱ ,۱۵۷۹.۷۱ ,۱۵۷۹.۰۸ ,۱۵۷۸.۳۳ ,۱۵۷۷.۲۰ ,۱۵۷۲.۳۱ ,۱۵۷۰.۵۵ ,۱۵۶۵.۱۲ ,۱۵۶۶.۴۱ ,۱۵۶۹.۳۲ ,۱۵۷۶.۰۳ ,۱۵۷۷.۲۹ ,۱۵۷۶.۵۳ ,۱۵۸۲.۶۱ ,۱۵۷۲.۷۹ ,۱۵۶۹.۸۳ ,۱۵۶۵.۹۹ ,۱۵۷۳.۴۸ ,۱۵۹۲.۹۹ ,۱۶۲۸.۰۰ ,۱۶۳۲.۸۸ ,۱۶۳۳.۹۶ ,۱۶۳۷.۲۷ ,۱۶۸۲.۶۶ ,۱۶۷۵.۹۳ ,۱۶۶۷.۶۴ ,۱۶۷۱.۷۰ ,۱۶۶۹.۵۴ ,۱۶۶۶.۸۹ ,۱۶۶۷.۹۶ ,۱۶۶۵.۱۲ ,۱۶۶۱.۲۹ ,۱۶۶۸.۴۵ ,۱۶۶۷.۲۷ ,۱۶۶۳.۴۱ ,۱۶۶۶.۰۷ ,۱۶۷۱.۸۸ ,۱۶۶۶.۹۳ ,۱۶۷۰.۸۵ ,۱۶۷۵.۸۴ ,۱۶۶۸.۶۴ ,۱۶۷۴.۴۴
۱۴
Polkadot
$۶.۷۰ ۰
تومان
۸.۰۳
میلیون دلار
۴۱۸.۶۲
میلیارد دلار
۱.۲۰
میلیون DOT
۵.۳۰% ۶.۴۴ ,۶.۴۵ ,۶.۴۵ ,۶.۵۱ ,۶.۴۸ ,۶.۴۷ ,۶.۴۸ ,۶.۴۳ ,۶.۳۳ ,۶.۳۶ ,۶.۳۸ ,۶.۳۷ ,۶.۴۲ ,۶.۴۲ ,۶.۴۴ ,۶.۴۳ ,۶.۴۳ ,۶.۴۰ ,۶.۴۲ ,۶.۴۰ ,۶.۳۶ ,۶.۴۳ ,۶.۳۹ ,۶.۴۶ ,۶.۵۱ ,۶.۵۱ ,۶.۵۲ ,۶.۵۲ ,۶.۵۲ ,۶.۵۱ ,۶.۵۷ ,۶.۶۴ ,۶.۵۹ ,۶.۵۸ ,۶.۶۰ ,۶.۶۰ ,۶.۶۲ ,۶.۵۸ ,۶.۵۲ ,۶.۵۲ ,۶.۵۱ ,۶.۴۹ ,۶.۵۱ ,۶.۴۶ ,۶.۴۱ ,۶.۳۹ ,۶.۴۵ ,۶.۴۵ ,۶.۴۱ ,۶.۳۹ ,۶.۴۳ ,۶.۳۶ ,۶.۳۶ ,۶.۳۶ ,۶.۳۹ ,۶.۴۳ ,۶.۴۹ ,۶.۴۷ ,۶.۵۰ ,۶.۵۱ ,۶.۵۱ ,۶.۴۹ ,۶.۵۰ ,۶.۴۹ ,۶.۵۸ ,۶.۶۱ ,۶.۶۰ ,۶.۵۷ ,۶.۶۰ ,۶.۵۸ ,۶.۵۸ ,۶.۵۷ ,۶.۶۲ ,۶.۶۳ ,۶.۶۹ ,۶.۶۳ ,۶.۶۲ ,۶.۶۲ ,۶.۶۱ ,۶.۶۴ ,۶.۵۷ ,۶.۵۴ ,۶.۵۶ ,۶.۵۷ ,۶.۵۴ ,۶.۵۲ ,۶.۵۲ ,۶.۵۲ ,۶.۴۸ ,۶.۴۶ ,۶.۲۷ ,۶.۳۰ ,۶.۲۸ ,۶.۲۶ ,۶.۲۶ ,۶.۳۱ ,۶.۲۸ ,۶.۲۹ ,۶.۲۸ ,۶.۲۷ ,۶.۱۴ ,۶.۱۴ ,۶.۱۴ ,۶.۱۶ ,۶.۱۹ ,۶.۲۰ ,۶.۲۲ ,۶.۲۳ ,۶.۲۲ ,۶.۲۲ ,۶.۱۸ ,۶.۲۱ ,۶.۲۶ ,۶.۲۳ ,۶.۲۳ ,۶.۱۹ ,۶.۲۰ ,۶.۲۱ ,۶.۲۶ ,۶.۲۷ ,۶.۲۸ ,۶.۲۹ ,۶.۲۹ ,۶.۳۰ ,۶.۳۰ ,۶.۲۹ ,۶.۲۲ ,۶.۲۳ ,۶.۲۷ ,۶.۲۵ ,۶.۲۶ ,۶.۲۵ ,۶.۲۴ ,۶.۲۵ ,۶.۲۵ ,۶.۲۰ ,۶.۲۱ ,۶.۱۶ ,۶.۱۲ ,۶.۱۴ ,۶.۱۶ ,۶.۱۷ ,۶.۱۷ ,۶.۲۰ ,۶.۱۰ ,۶.۰۸ ,۶.۰۷ ,۶.۰۹ ,۶.۳۲ ,۶.۳۹ ,۶.۴۳ ,۶.۴۶ ,۶.۴۷ ,۶.۵۸ ,۶.۵۵ ,۶.۵۴ ,۶.۵۵ ,۶.۵۶ ,۶.۵۵ ,۶.۵۵ ,۶.۵۳ ,۶.۵۰ ,۶.۵۳ ,۶.۵۷ ,۶.۵۴ ,۶.۵۵ ,۶.۶۴ ,۶.۶۱ ,۶.۵۴ ,۶.۶۴ ,۶.۷۵
۱۵
Shiba Inu
$۰.۰۰۰۰ ۰
تومان
۷.۳۲
میلیون دلار
۶۶۶.۹۱
میلیارد دلار
۵۸۹,۳۶۷.۵۸
میلیون SHIB
۴.۶۵% ۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰
۱۶
Litecoin
$۱۰۰.۰۴ ۰
تومان
۷.۲۳
میلیون دلار
۸۷۸.۹۴
میلیارد دلار
۷۲.۱۹
میلیارد LTC
۲.۴۲% ۸۷.۹۹ ,۸۷.۹۷ ,۸۸.۰۰ ,۸۷.۳۷ ,۸۷.۳۵ ,۸۷.۴۸ ,۸۷.۶۱ ,۸۶.۷۹ ,۸۶.۲۷ ,۸۶.۸۰ ,۸۶.۸۹ ,۸۶.۹۴ ,۸۷.۱۷ ,۸۷.۴۵ ,۸۷.۸۵ ,۸۷.۸۵ ,۸۷.۶۶ ,۸۷.۴۹ ,۸۷.۶۷ ,۸۷.۲۴ ,۸۷.۱۵ ,۸۷.۶۲ ,۸۷.۳۱ ,۸۸.۰۳ ,۸۸.۶۹ ,۸۸.۲۹ ,۸۸.۵۳ ,۸۸.۱۲ ,۸۸.۳۹ ,۸۸.۹۴ ,۸۸.۸۹ ,۸۸.۹۸ ,۸۸.۷۸ ,۸۸.۵۷ ,۸۹.۵۴ ,۸۹.۱۸ ,۸۹.۲۴ ,۸۸.۸۱ ,۸۸.۷۲ ,۸۸.۶۲ ,۸۸.۵۵ ,۸۸.۵۱ ,۸۸.۵۴ ,۸۸.۱۹ ,۸۷.۶۱ ,۸۷.۵۷ ,۸۸.۰۶ ,۸۸.۱۵ ,۸۸.۰۷ ,۸۸.۱۱ ,۸۸.۲۸ ,۸۸.۰۰ ,۸۸.۶۹ ,۸۸.۷۲ ,۸۹.۶۶ ,۹۴.۵۸ ,۹۵.۶۵ ,۹۴.۴۶ ,۹۴.۹۲ ,۹۴.۸۷ ,۹۵.۳۹ ,۹۴.۹۴ ,۹۴.۵۲ ,۹۴.۹۷ ,۹۴.۸۷ ,۹۵.۶۸ ,۹۵.۳۵ ,۹۴.۵۴ ,۹۴.۸۸ ,۹۵.۳۹ ,۹۵.۴۹ ,۹۵.۵۷ ,۹۵.۵۵ ,۹۶.۹۸ ,۹۷.۲۰ ,۹۶.۸۴ ,۹۶.۹۳ ,۹۶.۰۵ ,۹۴.۹۲ ,۹۴.۹۲ ,۹۵.۸۵ ,۹۵.۳۰ ,۹۵.۰۴ ,۹۵.۱۹ ,۹۴.۸۵ ,۹۵.۰۸ ,۹۵.۰۸ ,۹۵.۰۸ ,۹۳.۹۸ ,۹۳.۱۰ ,۹۱.۶۷ ,۹۲.۰۱ ,۹۲.۴۶ ,۹۳.۱۲ ,۹۲.۶۹ ,۹۲.۴۴ ,۹۲.۲۱ ,۹۲.۳۳ ,۹۲.۲۲ ,۹۲.۳۳ ,۸۹.۸۸ ,۸۹.۸۶ ,۹۰.۴۰ ,۹۰.۳۱ ,۹۱.۳۶ ,۹۳.۳۴ ,۹۳.۷۸ ,۹۴.۳۳ ,۹۵.۵۴ ,۹۵.۰۰ ,۹۴.۴۵ ,۹۴.۳۹ ,۹۵.۰۲ ,۹۴.۷۱ ,۹۴.۲۱ ,۹۳.۳۶ ,۹۳.۹۴ ,۹۳.۵۹ ,۹۳.۷۲ ,۹۴.۴۴ ,۹۵.۰۰ ,۹۴.۴۹ ,۹۴.۴۰ ,۹۴.۷۳ ,۹۴.۵۴ ,۹۳.۷۱ ,۹۲.۷۵ ,۹۳.۱۸ ,۹۴.۳۱ ,۹۵.۳۸ ,۹۶.۷۵ ,۹۶.۹۳ ,۹۶.۹۶ ,۹۷.۲۲ ,۹۶.۹۸ ,۹۶.۷۱ ,۹۶.۰۳ ,۹۵.۵۸ ,۹۵.۹۵ ,۹۵.۴۹ ,۹۵.۹۶ ,۹۵.۶۶ ,۹۵.۷۵ ,۹۵.۸۶ ,۹۴.۳۶ ,۹۴.۲۰ ,۹۴.۶۴ ,۹۴.۹۵ ,۹۸.۸۱ ,۹۷.۸۲ ,۹۸.۰۰ ,۱۰۰.۹۳ ,۱۰۰.۵۳ ,۱۰۲.۰۳ ,۱۰۱.۳۳ ,۱۰۰.۷۵ ,۱۰۱.۰۹ ,۱۰۱.۲۴ ,۱۰۰.۵۹ ,۱۰۰.۶۳ ,۱۰۰.۶۶ ,۱۰۰.۱۳ ,۱۰۰.۶۱ ,۱۰۰.۳۷ ,۹۹.۹۸ ,۱۰۰.۱۷ ,۱۰۰.۲۲ ,۹۹.۴۲ ,۹۹.۴۶ ,۱۰۰.۵۳ ,۹۹.۸۹
۱۷
Avalanche
$۲۲.۰۰ ۰
تومان
۶.۹۳
میلیون دلار
۸۹۱.۲۱
میلیارد دلار
۳۱۵.۰۰
میلیارد AVAX
۸.۴۶% ۱۸.۰۸ ,۱۸.۰۵ ,۱۸.۰۱ ,۱۸.۱۶ ,۱۸.۱۳ ,۱۸.۱۲ ,۱۸.۱۱ ,۱۷.۸۶ ,۱۷.۶۶ ,۱۷.۸۳ ,۱۷.۸۲ ,۱۷.۸۴ ,۱۸.۰۶ ,۱۸.۰۴ ,۱۸.۱۶ ,۱۸.۰۹ ,۱۸.۰۶ ,۱۸.۰۲ ,۱۷.۹۹ ,۱۷.۹۴ ,۱۷.۸۵ ,۱۸.۰۸ ,۱۸.۰۴ ,۱۸.۳۰ ,۱۸.۷۱ ,۱۸.۷۷ ,۱۹.۰۶ ,۱۹.۴۶ ,۱۹.۸۴ ,۲۰.۲۶ ,۲۱.۳۱ ,۲۱.۴۳ ,۲۰.۸۴ ,۲۰.۹۷ ,۲۱.۰۱ ,۲۰.۸۳ ,۲۰.۷۱ ,۲۰.۶۶ ,۲۰.۵۳ ,۲۰.۴۰ ,۲۰.۴۴ ,۲۰.۳۳ ,۲۰.۴۶ ,۲۰.۴۱ ,۲۰.۳۲ ,۲۰.۲۲ ,۲۰.۶۰ ,۲۰.۸۷ ,۲۰.۹۸ ,۲۰.۷۷ ,۲۰.۸۱ ,۲۰.۵۶ ,۲۰.۵۷ ,۲۰.۵۵ ,۲۰.۵۸ ,۲۰.۶۶ ,۲۰.۶۰ ,۲۰.۴۱ ,۲۰.۳۴ ,۲۰.۴۹ ,۲۰.۶۴ ,۲۰.۶۳ ,۲۰.۴۱ ,۲۰.۴۲ ,۲۰.۵۳ ,۲۰.۶۹ ,۲۰.۶۷ ,۲۰.۷۳ ,۲۰.۶۵ ,۲۰.۵۷ ,۲۰.۶۰ ,۲۰.۶۱ ,۲۰.۹۲ ,۲۰.۸۹ ,۲۱.۰۰ ,۲۰.۸۸ ,۲۰.۹۱ ,۲۰.۸۶ ,۲۱.۰۶ ,۲۰.۸۷ ,۲۰.۵۷ ,۲۰.۴۹ ,۲۰.۶۵ ,۲۰.۷۱ ,۲۰.۷۱ ,۲۰.۶۹ ,۲۰.۶۹ ,۲۰.۶۹ ,۲۰.۷۴ ,۲۰.۹۸ ,۱۹.۹۷ ,۲۰.۱۶ ,۲۰.۰۳ ,۱۹.۹۵ ,۱۹.۹۵ ,۲۰.۳۸ ,۲۰.۳۹ ,۲۰.۸۱ ,۲۰.۷۵ ,۲۰.۸۱ ,۲۰.۲۲ ,۲۰.۰۷ ,۲۰.۰۴ ,۱۹.۵۳ ,۱۹.۷۶ ,۱۹.۶۰ ,۱۹.۶۹ ,۱۹.۵۸ ,۱۹.۶۳ ,۱۹.۶۷ ,۱۹.۵۷ ,۱۹.۶۲ ,۱۹.۷۶ ,۱۹.۷۰ ,۱۹.۶۴ ,۱۹.۴۶ ,۱۹.۵۲ ,۱۹.۵۲ ,۱۹.۷۶ ,۱۹.۸۷ ,۱۹.۹۶ ,۲۰.۰۲ ,۲۰.۰۳ ,۲۰.۰۰ ,۲۰.۰۶ ,۱۹.۹۷ ,۱۹.۷۳ ,۱۹.۷۹ ,۱۹.۸۴ ,۱۹.۶۸ ,۱۹.۶۴ ,۱۹.۵۹ ,۱۹.۶۲ ,۱۹.۶۳ ,۱۹.۵۹ ,۱۹.۲۵ ,۱۹.۲۶ ,۱۹.۰۵ ,۱۹.۰۷ ,۱۹.۰۳ ,۱۹.۱۹ ,۱۹.۲۰ ,۱۹.۱۶ ,۱۹.۲۲ ,۱۸.۹۰ ,۱۸.۸۴ ,۱۸.۸۷ ,۱۹.۰۲ ,۱۹.۹۴ ,۲۰.۳۰ ,۲۰.۴۴ ,۲۰.۷۶ ,۲۰.۹۸ ,۲۱.۶۸ ,۲۱.۵۴ ,۲۲.۲۳ ,۲۲.۱۶ ,۲۲.۲۱ ,۲۲.۰۸ ,۲۲.۰۵ ,۲۱.۹۴ ,۲۱.۶۶ ,۲۲.۰۰ ,۲۱.۹۲ ,۲۱.۸۱ ,۲۱.۸۳ ,۲۲.۰۰ ,۲۲.۳۸ ,۲۲.۵۰ ,۲۲.۱۹ ,۲۲.۱۲
۱۸
TRON
$۰.۰۶۴۴ ۰
تومان
۵.۹۱
میلیون دلار
۴۶۲.۴۶
میلیارد دلار
۹۱.۷۹
میلیون TRX
۲.۵۲% ۰.۰۶۱۷ ,۰.۰۶۱۹ ,۰.۰۶۱۹ ,۰.۰۶۲۰ ,۰.۰۶۱۸ ,۰.۰۶۱۷ ,۰.۰۶۱۹ ,۰.۰۶۱۸ ,۰.۰۶۱۳ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۷ ,۰.۰۶۱۸ ,۰.۰۶۲۲ ,۰.۰۶۲۱ ,۰.۰۶۲۳ ,۰.۰۶۳۱ ,۰.۰۶۲۴ ,۰.۰۶۲۵ ,۰.۰۶۲۳ ,۰.۰۶۲۴ ,۰.۰۶۲۴ ,۰.۰۶۲۸ ,۰.۰۶۲۳ ,۰.۰۶۲۹ ,۰.۰۶۳۷ ,۰.۰۶۳۷ ,۰.۰۶۴۲ ,۰.۰۶۳۹ ,۰.۰۶۴۰ ,۰.۰۶۳۵ ,۰.۰۶۳۵ ,۰.۰۶۳۶ ,۰.۰۶۳۶ ,۰.۰۶۳۲ ,۰.۰۶۳۴ ,۰.۰۶۳۰ ,۰.۰۶۳۱ ,۰.۰۶۲۹ ,۰.۰۶۲۷ ,۰.۰۶۲۹ ,۰.۰۶۳۰ ,۰.۰۶۲۹ ,۰.۰۶۲۹ ,۰.۰۶۳۰ ,۰.۰۶۲۶ ,۰.۰۶۲۳ ,۰.۰۶۲۶ ,۰.۰۶۲۵ ,۰.۰۶۳۲ ,۰.۰۶۳۰ ,۰.۰۶۳۲ ,۰.۰۶۲۷ ,۰.۰۶۲۹ ,۰.۰۶۳۰ ,۰.۰۶۳۲ ,۰.۰۶۳۵ ,۰.۰۶۳۵ ,۰.۰۶۳۳ ,۰.۰۶۳۴ ,۰.۰۶۳۳ ,۰.۰۶۳۶ ,۰.۰۶۳۵ ,۰.۰۶۳۵ ,۰.۰۶۳۳ ,۰.۰۶۳۵ ,۰.۰۶۳۸ ,۰.۰۶۳۷ ,۰.۰۶۳۶ ,۰.۰۶۳۶ ,۰.۰۶۳۶ ,۰.۰۶۳۵ ,۰.۰۶۳۲ ,۰.۰۶۳۵ ,۰.۰۶۳۷ ,۰.۰۶۴۰ ,۰.۰۶۴۱ ,۰.۰۶۴۰ ,۰.۰۶۳۹ ,۰.۰۶۳۸ ,۰.۰۶۴۰ ,۰.۰۶۳۷ ,۰.۰۶۳۳ ,۰.۰۶۳۴ ,۰.۰۶۳۵ ,۰.۰۶۳۵ ,۰.۰۶۳۵ ,۰.۰۶۳۵ ,۰.۰۶۳۳ ,۰.۰۶۳۰ ,۰.۰۶۱۹ ,۰.۰۶۲۱ ,۰.۰۶۱۹ ,۰.۰۶۲۰ ,۰.۰۶۲۰ ,۰.۰۶۲۵ ,۰.۰۶۲۷ ,۰.۰۶۳۰ ,۰.۰۶۳۲ ,۰.۰۶۳۴ ,۰.۰۶۲۳ ,۰.۰۶۲۴ ,۰.۰۶۲۳ ,۰.۰۶۲۱ ,۰.۰۶۲۴ ,۰.۰۶۲۳ ,۰.۰۶۲۵ ,۰.۰۶۲۷ ,۰.۰۶۲۸ ,۰.۰۶۲۹ ,۰.۰۶۲۷ ,۰.۰۶۳۱ ,۰.۰۶۳۱ ,۰.۰۶۲۳ ,۰.۰۶۲۲ ,۰.۰۶۲۰ ,۰.۰۶۲۱ ,۰.۰۶۲۶ ,۰.۰۶۲۸ ,۰.۰۶۳۰ ,۰.۰۶۲۶ ,۰.۰۶۲۵ ,۰.۰۶۲۵ ,۰.۰۶۲۵ ,۰.۰۶۲۵ ,۰.۰۶۲۳ ,۰.۰۶۱۸ ,۰.۰۶۱۸ ,۰.۰۶۲۳ ,۰.۰۶۲۴ ,۰.۰۶۲۵ ,۰.۰۶۲۴ ,۰.۰۶۲۳ ,۰.۰۶۲۲ ,۰.۰۶۲۲ ,۰.۰۶۲۰ ,۰.۰۶۲۰ ,۰.۰۶۱۹ ,۰.۰۶۲۳ ,۰.۰۶۲۳ ,۰.۰۶۲۴ ,۰.۰۶۲۵ ,۰.۰۶۲۵ ,۰.۰۶۲۴ ,۰.۰۶۲۱ ,۰.۰۶۱۹ ,۰.۰۶۱۸ ,۰.۰۶۲۰ ,۰.۰۶۲۹ ,۰.۰۶۳۰ ,۰.۰۶۳۲ ,۰.۰۶۳۲ ,۰.۰۶۳۳ ,۰.۰۶۳۹ ,۰.۰۶۳۷ ,۰.۰۶۳۷ ,۰.۰۶۳۷ ,۰.۰۶۳۶ ,۰.۰۶۳۷ ,۰.۰۶۳۷ ,۰.۰۶۳۷ ,۰.۰۶۳۵ ,۰.۰۶۳۷ ,۰.۰۶۳۵ ,۰.۰۶۳۶ ,۰.۰۶۳۸ ,۰.۰۶۳۸ ,۰.۰۶۳۹ ,۰.۰۶۴۳ ,۰.۰۶۴۳ ,۰.۰۶۴۷
۱۹
Uniswap
$۷.۲۸ ۰
تومان
۵.۴۹
میلیون دلار
۲۸۹.۲۰
میلیارد دلار
۷۵۳.۷۷
میلیارد UNI
۸.۱۵% ۶.۵۷ ,۶.۶۱ ,۶.۷۰ ,۶.۷۴ ,۶.۷۳ ,۶.۷۵ ,۶.۷۷ ,۶.۶۹ ,۶.۶۲ ,۶.۶۲ ,۶.۶۱ ,۶.۶۲ ,۶.۷۰ ,۶.۷۵ ,۶.۷۸ ,۶.۷۱ ,۶.۷۱ ,۶.۶۹ ,۶.۷۱ ,۶.۶۷ ,۶.۶۵ ,۶.۶۹ ,۶.۶۷ ,۶.۷۴ ,۶.۸۰ ,۶.۸۲ ,۶.۸۲ ,۶.۸۱ ,۶.۸۷ ,۶.۸۱ ,۶.۸۶ ,۶.۸۹ ,۶.۸۴ ,۶.۸۲ ,۶.۸۵ ,۶.۸۷ ,۶.۸۹ ,۶.۸۴ ,۶.۷۸ ,۶.۷۹ ,۶.۸۲ ,۶.۷۷ ,۶.۷۷ ,۶.۷۵ ,۶.۶۷ ,۶.۶۴ ,۶.۶۷ ,۶.۶۶ ,۶.۶۶ ,۶.۶۱ ,۶.۶۶ ,۶.۵۸ ,۶.۶۰ ,۶.۵۹ ,۶.۶۳ ,۶.۶۹ ,۶.۷۸ ,۶.۷۴ ,۶.۸۲ ,۶.۸۰ ,۶.۸۲ ,۶.۸۰ ,۶.۷۹ ,۶.۷۷ ,۶.۸۴ ,۶.۸۸ ,۶.۹۱ ,۶.۸۸ ,۶.۹۰ ,۶.۹۱ ,۶.۹۱ ,۶.۹۱ ,۶.۹۳ ,۶.۹۵ ,۶.۹۷ ,۶.۹۴ ,۶.۹۲ ,۶.۹۱ ,۶.۹۲ ,۶.۹۹ ,۶.۹۰ ,۶.۸۷ ,۶.۸۷ ,۶.۸۸ ,۶.۸۷ ,۶.۸۵ ,۶.۸۵ ,۶.۸۵ ,۶.۸۰ ,۶.۷۶ ,۶.۵۸ ,۶.۵۹ ,۶.۶۰ ,۶.۶۰ ,۶.۵۸ ,۶.۶۶ ,۶.۶۴ ,۶.۶۴ ,۶.۶۴ ,۶.۶۳ ,۶.۴۵ ,۶.۴۳ ,۶.۴۲ ,۶.۴۴ ,۶.۵۲ ,۶.۵۴ ,۶.۵۶ ,۶.۵۴ ,۶.۵۳ ,۶.۵۳ ,۶.۴۸ ,۶.۵۰ ,۶.۵۵ ,۶.۴۹ ,۶.۴۸ ,۶.۴۶ ,۶.۵۰ ,۶.۵۰ ,۶.۵۶ ,۶.۵۸ ,۶.۵۹ ,۶.۶۰ ,۶.۶۱ ,۶.۶۴ ,۶.۶۴ ,۶.۶۰ ,۶.۵۴ ,۶.۵۵ ,۶.۵۶ ,۶.۵۷ ,۶.۶۱ ,۶.۶۱ ,۶.۶۲ ,۶.۶۱ ,۶.۶۲ ,۶.۵۳ ,۶.۵۳ ,۶.۴۸ ,۶.۴۸ ,۶.۴۸ ,۶.۵۲ ,۶.۵۲ ,۶.۵۲ ,۶.۵۳ ,۶.۴۱ ,۶.۳۹ ,۶.۳۷ ,۶.۴۱ ,۶.۵۷ ,۶.۷۸ ,۶.۸۷ ,۶.۸۳ ,۶.۸۱ ,۶.۹۸ ,۶.۹۶ ,۷.۰۳ ,۷.۰۳ ,۷.۰۶ ,۷.۰۳ ,۷.۰۳ ,۷.۰۱ ,۶.۸۹ ,۶.۹۹ ,۷.۰۳ ,۷.۰۱ ,۷.۰۴ ,۷.۱۰ ,۷.۰۴ ,۶.۹۶ ,۷.۱۰ ,۷.۱۲
۲۰
Dai
$۱.۰۰ ۰
تومان
۵.۱۱
میلیون دلار
۲۰۸.۲۹
میلیارد دلار
۵.۱۰
میلیون DAI
۰.۳۴% ۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۸۵ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۳۱ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۸۹ ,۱.۰۰۱۷ ,۰.۹۹۸۶ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۳۸ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۱۵ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۱۵ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۸۹ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۱ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۶۹ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۸۶ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۷۹ ,۰.۹۹۵۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۵۳ ,۰.۹۹۷۵ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۱۱ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۲۲ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۱۳ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۸