رمز ارز مارکت
هر چیزی در مورد کریپتوکارنسی از آموزش تا خرید وفروش رمز ارز

جدول قیمت ارزهای دیجیتال

جدول قیمت ارزهای دیجیتال

# ارز دیجیتال قیمت قیمت ریالی حجم بازار معاملات روزانه ارز در دسترس روزانه نمودار هفتگی
۱
Bitcoin
$۱۸,۷۳۶.۰۸ ۰
تومان
۳۵۸.۸۷
میلیون دلار
۴۸.۷۰
میلیون دلار
۱۹.۱۶
میلیارد BTC
-۶.۵۸% ۱۸۸۷۴.۸۵ ,۱۸۹۲۶.۶۸ ,۱۸۸۷۹.۰۱ ,۱۹۰۳۹.۶۴ ,۱۹۰۲۰.۶۴ ,۱۸۹۹۲.۱۴ ,۱۸۹۸۸.۲۷ ,۱۸۸۷۷.۶۲ ,۱۸۹۳۱.۲۰ ,۱۸۸۸۲.۵۰ ,۱۹۰۱۱.۰۳ ,۱۹۰۵۶.۵۹ ,۱۹۱۷۲.۷۶ ,۱۹۲۳۵.۵۷ ,۱۹۲۸۷.۰۷ ,۱۹۳۱۱.۰۳ ,۱۹۲۴۵.۰۳ ,۱۹۲۴۶.۹۹ ,۱۹۵۲۵.۸۳ ,۱۹۷۲۱.۹۳ ,۱۹۰۰۹.۴۰ ,۱۸۹۲۴.۹۱ ,۱۸۴۶۹.۷۹ ,۱۸۴۲۴.۷۰ ,۱۸۵۲۷.۸۰ ,۱۸۴۲۴.۷۹ ,۱۸۴۹۱.۱۸ ,۱۸۷۳۴.۲۴ ,۱۸۷۱۱.۶۱ ,۱۸۷۳۰.۵۵ ,۱۸۶۷۸.۸۵ ,۱۸۷۶۶.۰۹ ,۱۸۹۰۸.۶۹ ,۱۹۲۵۵.۵۶ ,۱۹۱۸۷.۱۷ ,۱۹۱۳۵.۰۷ ,۱۹۲۴۷.۳۷ ,۱۹۲۳۰.۴۷ ,۱۸۹۳۳.۹۹ ,۱۸۹۵۰.۲۹ ,۱۹۰۱۱.۹۷ ,۱۹۰۷۰.۸۴ ,۱۹۰۷۷.۰۶ ,۱۹۱۷۴.۷۴ ,۱۹۳۶۲.۲۷ ,۱۹۲۵۸.۹۴ ,۱۹۱۷۷.۶۰ ,۱۹۳۷۶.۷۵ ,۱۹۴۴۷.۸۴ ,۱۹۳۳۲.۲۲ ,۱۹۳۲۶.۲۷ ,۱۹۳۱۴.۲۴ ,۱۹۴۰۱.۹۴ ,۱۹۴۷۵.۰۳ ,۱۹۳۸۴.۵۱ ,۱۹۳۴۷.۱۹ ,۱۹۲۳۱.۸۳ ,۱۹۰۶۴.۳۸ ,۱۹۰۵۱.۹۳ ,۱۹۰۵۳.۰۳ ,۱۸۹۱۳.۹۸ ,۱۸۸۸۵.۳۴ ,۱۸۹۱۲.۷۲ ,۱۸۶۶۳.۹۳ ,۱۸۷۸۳.۸۳ ,۱۸۷۹۹.۴۹ ,۱۸۷۵۱.۲۱ ,۱۸۶۹۶.۲۷ ,۱۸۸۱۵.۹۶ ,۱۸۹۰۱.۸۷ ,۱۸۹۴۰.۳۵ ,۱۹۲۷۹.۷۷ ,۱۹۳۰۹.۲۲ ,۱۹۱۵۰.۹۴ ,۱۹۱۴۱.۹۰ ,۱۹۱۲۴.۷۸ ,۱۹۰۶۸.۷۴ ,۱۹۱۴۳.۳۸ ,۱۹۱۲۷.۲۹ ,۱۹۰۹۴.۰۳ ,۱۹۰۰۵.۰۸ ,۱۹۰۲۷.۴۴ ,۱۹۰۲۲.۴۵ ,۱۹۰۰۴.۶۵ ,۱۹۰۵۹.۲۹ ,۱۹۱۷۱.۰۲ ,۱۹۱۲۷.۱۵ ,۱۹۰۷۴.۱۷ ,۱۹۰۷۱.۱۹ ,۱۹۱۰۷.۷۲ ,۱۹۰۷۹.۸۱ ,۱۹۱۴۵.۳۵ ,۱۹۱۱۳.۶۱ ,۱۹۱۴۴.۳۷ ,۱۸۹۴۵.۹۳ ,۱۸۹۲۴.۷۰ ,۱۸۹۳۶.۷۰ ,۱۸۹۶۷.۹۶ ,۱۸۹۹۱.۸۲ ,۱۸۹۵۴.۷۳ ,۱۹۰۴۶.۰۶ ,۱۹۰۱۵.۰۹ ,۱۹۰۰۲.۲۴ ,۱۹۰۶۴.۱۸ ,۱۹۱۰۴.۷۸ ,۱۹۰۸۴.۷۳ ,۱۹۰۳۹.۲۳ ,۱۹۰۸۶.۴۷ ,۱۹۱۳۳.۱۸ ,۱۹۰۹۲.۶۶ ,۱۸۹۳۶.۳۷ ,۱۸۹۱۱.۰۳ ,۱۸۹۹۹.۷۳ ,۱۹۰۶۴.۷۳ ,۱۹۰۰۰.۳۶ ,۱۸۹۶۱.۶۴ ,۱۸۹۲۳.۲۰ ,۱۸۹۳۳.۵۰ ,۱۸۷۸۸.۶۳ ,۱۸۸۸۷.۷۳ ,۱۸۸۰۹.۴۱ ,۱۸۸۷۱.۷۵ ,۱۸۸۸۲.۲۸ ,۱۸۸۶۶.۶۲ ,۱۸۸۷۷.۵۴ ,۱۸۸۴۷.۹۲ ,۱۸۷۹۲.۷۰ ,۱۸۷۰۸.۶۳ ,۱۸۹۱۸.۰۷ ,۱۹۲۷۴.۶۲ ,۱۹۱۱۵.۳۸ ,۱۹۱۱۷.۰۰ ,۱۸۸۶۱.۷۸ ,۱۹۰۸۷.۷۱ ,۱۹۱۶۵.۱۴ ,۱۹۱۳۳.۲۷ ,۱۹۰۴۴.۳۸ ,۱۹۰۱۰.۲۱ ,۱۹۱۴۳.۸۵ ,۱۹۱۹۹.۷۹ ,۱۹۲۱۶.۴۵ ,۱۹۱۲۲.۴۳ ,۱۹۱۱۸.۷۶ ,۱۹۱۴۴.۷۷ ,۱۹۲۱۹.۷۳ ,۱۹۳۴۸.۸۲ ,۱۹۸۱۲.۴۲ ,۱۹۸۵۷.۹۱ ,۲۰۱۴۷.۵۱ ,۲۰۰۵۸.۱۳ ,۲۰۱۳۹.۵۷ ,۲۰۲۴۱.۵۹ ,۲۰۲۲۷.۵۶ ,۲۰۱۳۳.۰۸ ,۲۰۱۹۳.۷۶ ,۲۰۲۳۸.۴۲ ,۲۰۲۶۶.۳۸ ,۲۰۲۹۶.۰۷ ,۲۰۲۶۳.۸۸ ,۲۰۱۹۹.۶۹ ,۱۹۹۷۷.۴۹ ,۱۹۱۴۲.۴۳ ,۱۸۹۶۶.۳۳ ,۱۹۰۹۳.۴۹ ,۱۹۰۰۷.۱۲ ,۱۹۰۸۵.۹۵ ,۱۸۹۸۷.۳۴ ,۱۹۰۷۶.۸۲
۲
Ethereum
$۱,۲۸۲.۵۶ ۰
تومان
۱۵۴.۸۱
میلیون دلار
۱۵.۹۴
میلیون دلار
۱۲۰.۷۱
میلیارد ETH
-۷.۰۰% ۱۳۲۴.۱۹ ,۱۳۳۱.۶۱ ,۱۳۲۹.۳۷ ,۱۳۴۳.۷۷ ,۱۳۳۸.۱۷ ,۱۳۳۶.۱۵ ,۱۳۳۷.۷۱ ,۱۳۲۷.۶۵ ,۱۳۳۰.۸۸ ,۱۳۲۹.۵۷ ,۱۳۳۹.۲۳ ,۱۳۴۲.۳۲ ,۱۳۵۰.۹۲ ,۱۳۵۴.۴۹ ,۱۳۴۸.۳۳ ,۱۳۴۶.۳۹ ,۱۳۴۶.۱۱ ,۱۳۴۲.۲۹ ,۱۳۸۱.۱۱ ,۱۳۷۴.۷۹ ,۱۳۲۵.۴۷ ,۱۳۱۴.۳۶ ,۱۲۵۲.۹۶ ,۱۲۳۸.۸۴ ,۱۲۵۲.۲۷ ,۱۲۴۳.۱۴ ,۱۲۵۵.۳۸ ,۱۲۶۷.۲۸ ,۱۲۶۳.۶۴ ,۱۲۶۷.۴۱ ,۱۲۵۹.۵۹ ,۱۲۶۷.۸۷ ,۱۲۷۶.۶۷ ,۱۲۹۲.۲۶ ,۱۲۹۱.۵۷ ,۱۲۹۴.۵۸ ,۱۳۰۸.۴۷ ,۱۳۰۸.۶۰ ,۱۲۷۶.۹۴ ,۱۲۷۱.۷۷ ,۱۲۷۳.۳۷ ,۱۲۸۳.۱۴ ,۱۲۸۹.۸۵ ,۱۳۰۵.۶۴ ,۱۳۲۶.۱۶ ,۱۳۲۴.۸۷ ,۱۳۰۹.۹۱ ,۱۳۲۲.۳۴ ,۱۳۲۸.۷۶ ,۱۳۲۶.۶۸ ,۱۳۳۰.۲۳ ,۱۳۲۷.۶۶ ,۱۳۴۰.۲۲ ,۱۳۵۴.۱۸ ,۱۳۴۶.۱۹ ,۱۳۴۱.۴۴ ,۱۳۳۱.۸۲ ,۱۳۱۴.۰۸ ,۱۳۰۹.۳۷ ,۱۲۹۷.۰۱ ,۱۲۸۷.۷۳ ,۱۲۹۸.۹۸ ,۱۲۸۴.۷۵ ,۱۲۸۵.۸۷ ,۱۲۹۵.۳۵ ,۱۲۹۸.۶۱ ,۱۲۹۲.۵۹ ,۱۲۹۰.۵۱ ,۱۲۹۲.۹۲ ,۱۳۰۴.۷۵ ,۱۳۱۸.۴۸ ,۱۳۳۰.۰۰ ,۱۳۲۹.۵۶ ,۱۳۱۶.۴۳ ,۱۳۲۰.۰۹ ,۱۳۲۶.۱۳ ,۱۳۱۷.۸۷ ,۱۳۲۶.۳۱ ,۱۳۳۱.۰۶ ,۱۳۲۵.۶۵ ,۱۳۲۳.۴۹ ,۱۳۲۸.۳۳ ,۱۳۲۶.۶۷ ,۱۳۲۳.۷۸ ,۱۳۲۷.۹۸ ,۱۳۳۱.۸۶ ,۱۳۴۲.۵۵ ,۱۳۴۲.۸۶ ,۱۳۳۶.۷۱ ,۱۳۴۱.۵۲ ,۱۳۳۵.۳۱ ,۱۳۴۴.۷۵ ,۱۳۴۳.۵۸ ,۱۳۴۲.۹۴ ,۱۳۲۵.۷۵ ,۱۳۱۸.۵۷ ,۱۳۱۸.۱۰ ,۱۳۲۰.۷۶ ,۱۳۲۲.۵۴ ,۱۳۲۲.۲۸ ,۱۳۲۷.۱۱ ,۱۳۲۸.۶۱ ,۱۳۲۳.۵۱ ,۱۳۲۷.۳۴ ,۱۳۳۲.۰۰ ,۱۳۳۰.۹۴ ,۱۳۲۴.۱۶ ,۱۳۲۷.۰۸ ,۱۳۲۹.۷۳ ,۱۳۲۳.۸۵ ,۱۳۰۷.۲۴ ,۱۳۰۶.۹۲ ,۱۳۱۳.۸۷ ,۱۳۱۳.۹۶ ,۱۲۹۴.۰۴ ,۱۲۹۶.۰۶ ,۱۲۹۸.۶۹ ,۱۲۹۵.۳۰ ,۱۲۸۵.۶۵ ,۱۲۹۹.۸۱ ,۱۲۹۴.۰۸ ,۱۳۰۰.۳۴ ,۱۳۰۲.۲۵ ,۱۳۰۵.۲۱ ,۱۳۰۳.۱۶ ,۱۲۹۷.۴۷ ,۱۲۹۳.۰۹ ,۱۲۸۳.۱۲ ,۱۲۹۶.۲۶ ,۱۳۱۵.۰۱ ,۱۳۱۱.۱۴ ,۱۳۱۱.۳۲ ,۱۲۹۶.۸۷ ,۱۳۱۷.۴۰ ,۱۳۲۱.۶۵ ,۱۳۲۹.۱۷ ,۱۳۲۱.۷۲ ,۱۳۲۴.۲۰ ,۱۳۲۶.۰۵ ,۱۳۳۱.۷۱ ,۱۳۳۴.۵۴ ,۱۳۲۴.۹۱ ,۱۳۱۸.۹۵ ,۱۳۲۷.۹۷ ,۱۳۳۵.۵۴ ,۱۳۴۳.۴۰ ,۱۳۶۹.۶۴ ,۱۳۶۹.۲۷ ,۱۳۸۷.۰۲ ,۱۳۸۲.۱۴ ,۱۳۸۲.۶۶ ,۱۳۸۳.۸۶ ,۱۳۸۴.۹۶ ,۱۳۷۷.۰۲ ,۱۳۸۴.۶۷ ,۱۳۸۷.۱۰ ,۱۳۹۰.۴۹ ,۱۳۹۳.۴۸ ,۱۳۹۲.۲۲ ,۱۳۸۸.۶۱ ,۱۳۶۶.۵۶ ,۱۳۳۲.۱۵ ,۱۳۱۵.۹۹ ,۱۳۲۰.۴۹ ,۱۳۲۴.۶۶ ,۱۳۲۷.۱۴ ,۱۳۲۰.۳۶ ,۱۳۲۹.۰۹
۳
Tether
$۰.۹۹۹۴ ۰
تومان
۶۷.۹۶
میلیون دلار
۵۵.۷۹
میلیون دلار
۶۷.۹۶
میلیون USDT
-۰.۱۳% ۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۱۱ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۷۶ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۴۵ ,۰.۹۹۶۸ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۸۶ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۳۴ ,۰.۹۹۸۶ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۲۲ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۳۳ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۶۵ ,۰.۹۹۸۲ ,۱.۰۰۳۰ ,۰.۹۹۷۸ ,۱.۰۰۱۷ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۷۳ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۲۱ ,۰.۹۹۷۵ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۱۵ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۱۶ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۱۱ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۸۰ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۶۹ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۸۱ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۳۲ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۰ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۵۵ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۷
۴
USD Coin
$۰.۹۹۸۹ ۰
تومان
۴۹.۲۰
میلیون دلار
۴.۴۱
میلیون دلار
۴۹.۱۹
میلیون USDC
-۰.۱۵% ۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۶۹ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۷۹ ,۰.۹۹۸۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۸۷ ,۰.۹۹۷۴ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۸۹ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۳۵ ,۰.۹۹۸۲ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۲۴ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۱۳ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۱۲ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۶۶ ,۰.۹۹۷۵ ,۱.۰۰۳۸ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۲۲ ,۰.۹۹۸۵ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۷۸ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۲۸ ,۰.۹۹۷۹ ,۱.۰۰۱۸ ,۰.۹۹۹۰ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۸۳ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۳۱ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۴۵ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۳۲ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۱۱ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۸۵ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۱ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۱۲ ,۰.۹۹۸۷ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۱۳ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۷۳ ,۱.۰۰۵۸ ,۱.۰۰۱۳ ,۰.۹۹۷۷ ,۰.۹۹۴۸ ,۱.۰۰۲۳ ,۰.۹۹۸۹ ,۱.۰۰۱۲
۵
BNB
$۲۶۹.۵۲ ۰
تومان
۴۳.۹۹
میلیون دلار
۶۵۶.۵۷
میلیارد دلار
۱۶۳.۲۸
میلیارد BNB
-۵.۳۴% ۲۶۶.۲۳ ,۲۶۶.۸۲ ,۲۶۶.۰۸ ,۲۶۷.۷۷ ,۲۶۷.۲۶ ,۲۶۷.۱۳ ,۲۶۷.۳۶ ,۲۶۵.۲۳ ,۲۶۵.۸۲ ,۲۶۵.۲۰ ,۲۶۷.۲۷ ,۲۶۶.۴۶ ,۲۶۹.۲۸ ,۲۷۰.۰۰ ,۲۷۰.۱۰ ,۲۶۹.۳۲ ,۲۶۷.۸۲ ,۲۶۷.۸۰ ,۲۶۹.۹۵ ,۲۷۶.۲۱ ,۲۶۸.۷۳ ,۲۶۸.۲۳ ,۲۶۳.۵۳ ,۲۶۲.۵۱ ,۲۶۴.۵۳ ,۲۶۵.۰۰ ,۲۶۵.۸۶ ,۲۶۶.۳۶ ,۲۶۵.۲۶ ,۲۶۵.۵۶ ,۲۶۵.۱۹ ,۲۶۵.۵۳ ,۲۶۶.۱۶ ,۲۶۸.۳۸ ,۲۶۸.۶۴ ,۲۶۸.۳۱ ,۲۷۰.۲۶ ,۲۷۰.۵۴ ,۲۶۷.۶۲ ,۲۶۸.۷۳ ,۲۶۹.۱۰ ,۲۷۰.۲۱ ,۲۷۱.۰۱ ,۲۷۱.۳۸ ,۲۷۴.۵۱ ,۲۷۴.۳۴ ,۲۷۳.۴۶ ,۲۷۴.۵۷ ,۲۷۵.۸۲ ,۲۷۳.۹۳ ,۲۷۳.۹۰ ,۲۷۴.۳۱ ,۲۷۴.۸۸ ,۲۷۷.۳۰ ,۲۷۷.۱۸ ,۲۷۷.۱۳ ,۲۷۵.۱۱ ,۲۷۲.۵۴ ,۲۷۳.۸۵ ,۲۷۳.۹۶ ,۲۷۳.۲۱ ,۲۷۲.۹۱ ,۲۷۰.۷۵ ,۲۷۰.۹۶ ,۲۷۱.۸۴ ,۲۷۲.۰۸ ,۲۷۰.۷۹ ,۲۷۰.۸۸ ,۲۷۱.۵۰ ,۲۷۳.۵۲ ,۲۷۳.۴۹ ,۲۷۶.۰۹ ,۲۷۶.۵۴ ,۲۷۶.۳۶ ,۲۷۷.۰۴ ,۲۷۹.۱۲ ,۲۷۸.۱۰ ,۲۸۰.۷۴ ,۲۸۴.۱۹ ,۲۸۳.۵۳ ,۲۸۱.۶۳ ,۲۸۲.۵۱ ,۲۸۱.۷۳ ,۲۸۰.۷۱ ,۲۸۰.۲۸ ,۲۸۰.۹۰ ,۲۸۰.۸۱ ,۲۷۹.۸۰ ,۲۷۹.۹۶ ,۲۷۸.۵۹ ,۲۷۷.۰۹ ,۲۷۷.۸۵ ,۲۷۸.۲۱ ,۲۷۷.۸۵ ,۲۷۶.۱۶ ,۲۷۶.۸۰ ,۲۷۵.۴۴ ,۲۷۵.۰۲ ,۲۷۵.۸۸ ,۲۷۶.۰۴ ,۲۷۶.۳۶ ,۲۷۵.۵۵ ,۲۷۵.۷۰ ,۲۷۶.۷۵ ,۲۷۷.۸۲ ,۲۷۸.۴۴ ,۲۷۷.۴۴ ,۲۷۸.۴۸ ,۲۷۸.۴۴ ,۲۷۷.۱۵ ,۲۷۵.۵۳ ,۲۷۴.۸۶ ,۲۷۵.۶۱ ,۲۷۵.۵۶ ,۲۷۴.۹۴ ,۲۷۵.۴۷ ,۲۷۴.۸۲ ,۲۷۴.۹۶ ,۲۷۲.۶۸ ,۲۷۴.۵۰ ,۲۷۴.۰۹ ,۲۷۵.۲۹ ,۲۷۵.۰۱ ,۲۷۳.۳۱ ,۲۷۲.۹۰ ,۲۷۲.۶۲ ,۲۷۲.۰۵ ,۲۷۱.۵۵ ,۲۷۳.۷۱ ,۲۷۶.۴۸ ,۲۷۴.۱۴ ,۲۷۴.۱۲ ,۲۷۱.۸۷ ,۲۷۴.۳۲ ,۲۷۴.۵۳ ,۲۷۴.۲۵ ,۲۷۳.۸۰ ,۲۷۳.۸۶ ,۲۷۴.۸۶ ,۲۷۵.۰۲ ,۲۷۵.۰۳ ,۲۷۴.۶۸ ,۲۷۴.۳۹ ,۲۷۴.۸۸ ,۲۷۵.۷۸ ,۲۷۷.۲۷ ,۲۸۱.۲۱ ,۲۸۱.۱۶ ,۲۸۳.۷۳ ,۲۸۴.۴۸ ,۲۸۵.۰۷ ,۲۸۵.۶۵ ,۲۸۵.۷۶ ,۲۸۴.۴۸ ,۲۸۵.۲۹ ,۲۸۴.۸۴ ,۲۸۴.۱۹ ,۲۸۳.۷۹ ,۲۸۴.۲۷ ,۲۸۳.۳۸ ,۲۸۰.۳۵ ,۲۷۵.۳۷ ,۲۷۰.۵۳ ,۲۷۲.۱۰ ,۲۷۰.۵۸ ,۲۷۲.۵۷ ,۲۷۲.۰۲ ,۲۷۲.۷۷
۶
XRP
$۰.۴۲۷۳ ۰
تومان
۲۱.۳۰
میلیون دلار
۲.۶۱
میلیون دلار
۴۹.۹۰
میلیون XRP
-۱۰.۲۱% ۰.۴۱۶۲ ,۰.۴۱۴۰ ,۰.۴۰۷۸ ,۰.۴۰۷۸ ,۰.۴۰۵۹ ,۰.۴۱۲۴ ,۰.۴۰۷۲ ,۰.۳۹۵۲ ,۰.۴۰۱۰ ,۰.۴۰۰۶ ,۰.۴۰۵۹ ,۰.۴۰۳۱ ,۰.۴۰۷۲ ,۰.۴۰۴۸ ,۰.۴۰۳۶ ,۰.۴۰۳۴ ,۰.۳۹۶۵ ,۰.۳۹۵۶ ,۰.۳۹۷۶ ,۰.۴۳۰۷ ,۰.۴۰۸۶ ,۰.۴۰۸۶ ,۰.۳۹۲۷ ,۰.۳۹۲۸ ,۰.۳۹۸۸ ,۰.۴۰۱۳ ,۰.۴۰۴۳ ,۰.۴۰۴۲ ,۰.۴۰۳۵ ,۰.۴۱۳۶ ,۰.۴۲۱۴ ,۰.۴۲۱۶ ,۰.۴۲۳۷ ,۰.۴۲۵۴ ,۰.۴۲۵۳ ,۰.۴۲۶۳ ,۰.۴۳۴۲ ,۰.۴۴۵۳ ,۰.۴۴۰۰ ,۰.۴۴۲۳ ,۰.۴۳۴۷ ,۰.۴۳۸۲ ,۰.۴۴۹۰ ,۰.۴۶۴۱ ,۰.۴۸۳۶ ,۰.۴۸۲۳ ,۰.۴۸۲۷ ,۰.۴۸۸۴ ,۰.۴۸۶۹ ,۰.۴۸۲۳ ,۰.۴۸۵۸ ,۰.۴۹۸۱ ,۰.۵۴۱۷ ,۰.۵۳۹۷ ,۰.۵۴۳۶ ,۰.۵۳۹۷ ,۰.۵۲۰۵ ,۰.۵۰۲۷ ,۰.۵۰۳۳ ,۰.۴۹۳۰ ,۰.۴۸۹۷ ,۰.۴۹۱۰ ,۰.۴۸۰۲ ,۰.۴۸۲۰ ,۰.۴۹۱۰ ,۰.۴۷۳۰ ,۰.۴۷۳۷ ,۰.۴۶۱۰ ,۰.۴۷۰۲ ,۰.۴۹۲۴ ,۰.۵۱۲۵ ,۰.۵۲۳۰ ,۰.۵۰۵۵ ,۰.۵۰۹۶ ,۰.۵۰۳۵ ,۰.۵۰۱۵ ,۰.۵۰۱۳ ,۰.۵۰۵۶ ,۰.۵۰۹۱ ,۰.۵۰۵۲ ,۰.۴۹۳۱ ,۰.۴۹۶۳ ,۰.۴۹۴۷ ,۰.۴۹۱۳ ,۰.۴۹۵۱ ,۰.۴۹۶۸ ,۰.۴۹۳۴ ,۰.۴۷۶۹ ,۰.۴۷۷۶ ,۰.۴۸۷۶ ,۰.۴۹۵۱ ,۰.۵۰۲۲ ,۰.۵۰۰۴ ,۰.۵۰۴۷ ,۰.۴۹۳۰ ,۰.۴۸۹۶ ,۰.۴۸۹۶ ,۰.۴۸۵۵ ,۰.۴۸۴۲ ,۰.۴۸۱۶ ,۰.۴۸۶۶ ,۰.۴۹۱۵ ,۰.۴۸۷۱ ,۰.۴۸۷۰ ,۰.۴۹۰۰ ,۰.۴۸۷۳ ,۰.۴۸۹۷ ,۰.۴۸۹۶ ,۰.۴۹۷۵ ,۰.۵۱۷۷ ,۰.۴۹۴۵ ,۰.۴۹۳۸ ,۰.۵۰۳۲ ,۰.۴۹۹۹ ,۰.۵۰۵۸ ,۰.۵۰۲۳ ,۰.۵۰۲۹ ,۰.۵۰۱۶ ,۰.۴۹۹۵ ,۰.۴۹۶۸ ,۰.۴۹۳۸ ,۰.۴۹۵۷ ,۰.۴۹۳۲ ,۰.۴۸۳۹ ,۰.۴۸۳۳ ,۰.۴۸۳۵ ,۰.۴۷۰۶ ,۰.۴۶۸۳ ,۰.۴۷۴۲ ,۰.۴۸۰۱ ,۰.۴۶۹۶ ,۰.۴۶۹۷ ,۰.۴۶۲۹ ,۰.۴۶۸۲ ,۰.۴۶۹۷ ,۰.۴۶۷۸ ,۰.۴۷۲۷ ,۰.۴۷۰۱ ,۰.۴۷۲۰ ,۰.۴۷۵۹ ,۰.۴۷۴۳ ,۰.۴۷۲۶ ,۰.۴۷۰۳ ,۰.۴۶۷۶ ,۰.۴۶۷۹ ,۰.۴۷۲۱ ,۰.۴۷۶۹ ,۰.۴۷۱۹ ,۰.۴۷۷۰ ,۰.۴۷۵۰ ,۰.۴۷۷۶ ,۰.۴۸۳۵ ,۰.۴۸۰۸ ,۰.۴۷۶۶ ,۰.۴۷۴۳ ,۰.۴۷۵۷ ,۰.۴۷۱۱ ,۰.۴۷۳۷ ,۰.۴۷۹۰ ,۰.۴۷۷۴ ,۰.۴۶۷۸ ,۰.۴۴۵۱ ,۰.۴۴۳۶ ,۰.۴۴۶۷ ,۰.۴۴۴۲ ,۰.۴۴۶۶ ,۰.۴۴۶۵ ,۰.۴۴۹۰
۷
Binance USD
$۱.۰۰ ۰
تومان
۲۱.۰۷
میلیون دلار
۱۰.۳۸
میلیون دلار
۲۱.۰۵
میلیون BUSD
-۰.۱۸% ۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۸۶ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۱۱ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۸۸ ,۱.۰۰۱۱ ,۰.۹۹۸۷ ,۱.۰۰۷۴ ,۱.۰۱۶۹ ,۰.۹۹۳۲ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۵۹ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۸۰ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۵۰ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۱۳ ,۰.۹۹۹۱ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۷۶ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۶۸ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۶۶ ,۰.۹۹۸۲ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۳۵ ,۱.۰۰۱۷ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۰ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۱۱ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۵۴ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۸۶ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۷۴ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۸۱ ,۱.۰۰۴۸ ,۰.۹۹۸۴ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۱۱۰ ,۰.۹۹۸۶ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۶۵ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۸۷ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۱۴ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۸۷ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۸۵ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۲۲ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۸۷ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۵۸ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۶۰ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۸۶ ,۱.۰۰۱۴ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۴۶ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۸۶ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۸۹ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۴۳ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۱ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۳۷ ,۰.۹۹۷۰ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۵۰ ,۰.۹۹۴۱ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۱۳ ,۰.۹۹۷۱ ,۱.۰۰۴۰ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۱۸
۸
Cardano
$۰.۴۳۰۷ ۰
تومان
۱۴.۵۵
میلیون دلار
۵۶۸.۵۵
میلیارد دلار
۳۳.۸۲
میلیون ADA
-۵.۷۶% ۰.۴۴۲۵ ,۰.۴۵۴۸ ,۰.۴۶۱۳ ,۰.۴۵۸۷ ,۰.۴۵۶۷ ,۰.۴۵۷۱ ,۰.۴۵۲۸ ,۰.۴۴۵۵ ,۰.۴۴۸۸ ,۰.۴۴۷۵ ,۰.۴۵۱۰ ,۰.۴۵۰۹ ,۰.۴۵۳۰ ,۰.۴۵۳۹ ,۰.۴۵۰۵ ,۰.۴۴۸۸ ,۰.۴۴۴۸ ,۰.۴۴۴۴ ,۰.۴۴۸۸ ,۰.۴۶۳۳ ,۰.۴۴۸۱ ,۰.۴۴۷۰ ,۰.۴۳۵۰ ,۰.۴۳۵۷ ,۰.۴۴۰۹ ,۰.۴۳۷۳ ,۰.۴۴۰۴ ,۰.۴۴۲۳ ,۰.۴۴۴۶ ,۰.۴۴۵۲ ,۰.۴۴۳۴ ,۰.۴۴۳۷ ,۰.۴۴۸۵ ,۰.۴۵۳۲ ,۰.۴۵۲۸ ,۰.۴۵۵۰ ,۰.۴۵۷۷ ,۰.۴۵۷۵ ,۰.۴۵۰۷ ,۰.۴۴۹۸ ,۰.۴۵۱۳ ,۰.۴۵۳۶ ,۰.۴۵۴۷ ,۰.۴۵۶۳ ,۰.۴۶۴۰ ,۰.۴۶۱۸ ,۰.۴۵۷۶ ,۰.۴۶۰۹ ,۰.۴۵۹۷ ,۰.۴۵۶۰ ,۰.۴۶۰۷ ,۰.۴۶۱۲ ,۰.۴۷۵۹ ,۰.۴۷۳۵ ,۰.۴۷۲۶ ,۰.۴۶۹۶ ,۰.۴۶۲۲ ,۰.۴۵۵۴ ,۰.۴۵۹۵ ,۰.۴۵۷۹ ,۰.۴۵۵۴ ,۰.۴۵۶۴ ,۰.۴۵۶۸ ,۰.۴۵۱۵ ,۰.۴۵۳۹ ,۰.۴۵۳۵ ,۰.۴۵۳۰ ,۰.۴۵۰۶ ,۰.۴۵۵۶ ,۰.۴۵۸۶ ,۰.۴۶۰۱ ,۰.۴۶۷۳ ,۰.۴۶۲۷ ,۰.۴۶۲۷ ,۰.۴۶۶۲ ,۰.۴۶۴۳ ,۰.۴۶۱۶ ,۰.۴۶۳۵ ,۰.۴۶۴۹ ,۰.۴۶۳۰ ,۰.۴۶۰۰ ,۰.۴۶۱۶ ,۰.۴۶۰۶ ,۰.۴۶۱۱ ,۰.۴۶۲۷ ,۰.۴۶۵۹ ,۰.۴۶۴۹ ,۰.۴۶۱۰ ,۰.۴۶۱۷ ,۰.۴۶۲۲ ,۰.۴۶۲۲ ,۰.۴۶۱۸ ,۰.۴۶۱۷ ,۰.۴۶۱۹ ,۰.۴۵۶۷ ,۰.۴۵۴۳ ,۰.۴۵۲۷ ,۰.۴۵۵۲ ,۰.۴۵۴۵ ,۰.۴۵۵۰ ,۰.۴۵۷۱ ,۰.۴۵۶۹ ,۰.۴۵۶۵ ,۰.۴۵۶۱ ,۰.۴۵۷۸ ,۰.۴۶۰۵ ,۰.۴۵۸۴ ,۰.۴۶۰۲ ,۰.۴۵۹۹ ,۰.۴۶۰۷ ,۰.۴۵۴۹ ,۰.۴۵۲۶ ,۰.۴۵۳۶ ,۰.۴۵۲۷ ,۰.۴۵۰۷ ,۰.۴۵۱۹ ,۰.۴۵۱۱ ,۰.۴۴۸۲ ,۰.۴۴۳۹ ,۰.۴۴۷۶ ,۰.۴۴۶۹ ,۰.۴۴۷۱ ,۰.۴۴۸۱ ,۰.۴۴۴۲ ,۰.۴۴۴۰ ,۰.۴۴۳۴ ,۰.۴۴۱۷ ,۰.۴۳۹۴ ,۰.۴۴۲۵ ,۰.۴۵۰۴ ,۰.۴۴۵۴ ,۰.۴۴۵۰ ,۰.۴۴۱۸ ,۰.۴۴۵۱ ,۰.۴۴۶۵ ,۰.۴۴۵۸ ,۰.۴۴۵۱ ,۰.۴۴۵۵ ,۰.۴۴۶۳ ,۰.۴۴۶۹ ,۰.۴۴۶۹ ,۰.۴۴۴۵ ,۰.۴۴۴۷ ,۰.۴۴۶۰ ,۰.۴۴۷۲ ,۰.۴۵۰۱ ,۰.۴۵۶۰ ,۰.۴۵۷۴ ,۰.۴۵۹۰ ,۰.۴۵۶۷ ,۰.۴۵۸۶ ,۰.۴۶۰۷ ,۰.۴۵۹۴ ,۰.۴۵۶۷ ,۰.۴۵۷۱ ,۰.۴۵۷۶ ,۰.۴۵۵۴ ,۰.۴۵۷۳ ,۰.۴۵۸۲ ,۰.۴۵۷۱ ,۰.۴۵۲۴ ,۰.۴۴۳۴ ,۰.۴۴۰۳ ,۰.۴۴۲۳ ,۰.۴۴۱۵ ,۰.۴۴۲۹ ,۰.۴۴۱۴ ,۰.۴۴۳۰
۹
Solana
$۳۲.۴۲ ۰
تومان
۱۱.۴۸
میلیون دلار
۱.۰۸
میلیون دلار
۳۵۴.۷۸
میلیارد SOL
-۶.۵۹% ۳۱.۴۱ ,۳۱.۶۹ ,۳۱.۶۶ ,۳۱.۸۵ ,۳۱.۸۴ ,۳۱.۹۲ ,۳۱.۷۹ ,۳۱.۶۹ ,۳۱.۷۷ ,۳۱.۶۳ ,۳۱.۶۵ ,۳۱.۸۲ ,۳۲.۰۳ ,۳۲.۱۵ ,۳۲.۱۱ ,۳۱.۸۲ ,۳۱.۵۶ ,۳۱.۸۰ ,۳۱.۹۵ ,۳۳.۳۶ ,۳۱.۶۰ ,۳۱.۵۰ ,۳۰.۶۵ ,۳۰.۵۶ ,۳۰.۸۳ ,۳۰.۶۶ ,۳۰.۹۷ ,۳۱.۰۵ ,۳۱.۰۳ ,۳۱.۲۹ ,۳۱.۱۷ ,۳۱.۳۰ ,۳۱.۷۰ ,۳۲.۲۲ ,۳۲.۱۸ ,۳۲.۲۲ ,۳۲.۳۸ ,۳۲.۳۰ ,۳۱.۸۵ ,۳۱.۸۴ ,۳۱.۹۳ ,۳۱.۹۷ ,۳۲.۰۳ ,۳۲.۱۷ ,۳۲.۵۴ ,۳۲.۳۴ ,۳۲.۱۳ ,۳۲.۳۴ ,۳۲.۴۶ ,۳۲.۳۴ ,۳۲.۵۳ ,۳۲.۵۶ ,۳۲.۹۸ ,۳۳.۱۶ ,۳۳.۰۴ ,۳۲.۹۰ ,۳۲.۶۵ ,۳۱.۹۵ ,۳۲.۰۳ ,۳۱.۸۱ ,۳۱.۸۱ ,۳۱.۹۷ ,۳۱.۷۱ ,۳۱.۴۳ ,۳۱.۶۶ ,۳۱.۶۳ ,۳۱.۷۴ ,۳۱.۶۵ ,۳۱.۸۸ ,۳۲.۷۶ ,۳۳.۳۸ ,۳۳.۶۸ ,۳۳.۷۱ ,۳۳.۵۶ ,۳۴.۰۹ ,۳۴.۱۷ ,۳۳.۹۰ ,۳۳.۸۶ ,۳۳.۸۹ ,۳۳.۷۰ ,۳۳.۹۳ ,۳۳.۸۲ ,۳۴.۰۲ ,۳۴.۲۸ ,۳۴.۵۰ ,۳۴.۴۰ ,۳۴.۰۴ ,۳۳.۸۶ ,۳۳.۶۳ ,۳۳.۶۶ ,۳۳.۵۷ ,۳۳.۶۷ ,۳۴.۰۰ ,۳۳.۸۸ ,۳۳.۴۹ ,۳۳.۴۳ ,۳۳.۵۰ ,۳۳.۵۲ ,۳۳.۶۲ ,۳۳.۵۹ ,۳۳.۶۳ ,۳۳.۹۳ ,۳۳.۸۶ ,۳۳.۸۱ ,۳۳.۹۸ ,۳۳.۸۹ ,۳۳.۶۵ ,۳۳.۶۹ ,۳۳.۶۶ ,۳۳.۶۲ ,۳۳.۲۶ ,۳۳.۰۵ ,۳۳.۲۲ ,۳۳.۱۰ ,۳۳.۰۴ ,۳۲.۹۶ ,۳۲.۷۳ ,۳۲.۵۷ ,۳۲.۳۰ ,۳۲.۴۵ ,۳۲.۳۳ ,۳۲.۲۴ ,۳۲.۵۸ ,۳۲.۴۶ ,۳۲.۴۸ ,۳۲.۴۵ ,۳۲.۲۱ ,۳۲.۱۰ ,۳۲.۴۵ ,۳۳.۲۰ ,۳۲.۸۹ ,۳۲.۷۶ ,۳۲.۵۵ ,۳۲.۸۵ ,۳۳.۱۱ ,۳۳.۰۹ ,۳۲.۹۹ ,۳۲.۹۷ ,۳۳.۱۳ ,۳۳.۶۸ ,۳۳.۸۰ ,۳۳.۳۹ ,۳۳.۴۳ ,۳۳.۴۴ ,۳۳.۸۷ ,۳۴.۲۲ ,۳۴.۷۷ ,۳۴.۷۴ ,۳۴.۷۸ ,۳۴.۷۴ ,۳۴.۷۷ ,۳۴.۷۹ ,۳۴.۶۲ ,۳۴.۴۸ ,۳۴.۴۶ ,۳۴.۷۲ ,۳۴.۷۳ ,۳۵.۰۳ ,۳۵.۰۷ ,۳۴.۹۰ ,۳۴.۳۵ ,۳۳.۰۲ ,۳۲.۶۹ ,۳۲.۷۲ ,۳۲.۴۹ ,۳۲.۶۹ ,۳۲.۷۰ ,۳۲.۸۲
۱۰
Dogecoin
$۰.۰۵۹۴ ۰
تومان
۷.۸۸
میلیون دلار
۳۰۵.۲۵
میلیارد دلار
۱۳۲.۶۷
میلیون DOGE
-۴.۶۰% ۰.۰۵۸۵ ,۰.۰۵۹۵ ,۰.۰۵۹۳ ,۰.۰۵۹۶ ,۰.۰۵۹۳ ,۰.۰۵۹۶ ,۰.۰۵۹۴ ,۰.۰۵۸۵ ,۰.۰۵۸۵ ,۰.۰۵۸۴ ,۰.۰۵۸۷ ,۰.۰۵۸۷ ,۰.۰۵۹۰ ,۰.۰۵۹۰ ,۰.۰۵۹۰ ,۰.۰۵۸۸ ,۰.۰۵۸۴ ,۰.۰۵۸۶ ,۰.۰۵۹۸ ,۰.۰۶۰۸ ,۰.۰۵۸۵ ,۰.۰۵۸۲ ,۰.۰۵۶۸ ,۰.۰۵۶۷ ,۰.۰۵۷۵ ,۰.۰۵۷۱ ,۰.۰۵۷۴ ,۰.۰۵۷۷ ,۰.۰۵۷۶ ,۰.۰۵۷۷ ,۰.۰۵۷۸ ,۰.۰۵۷۸ ,۰.۰۵۸۵ ,۰.۰۵۸۹ ,۰.۰۵۸۹ ,۰.۰۵۹۳ ,۰.۰۵۹۴ ,۰.۰۵۹۴ ,۰.۰۵۸۸ ,۰.۰۵۹۰ ,۰.۰۵۹۱ ,۰.۰۵۹۴ ,۰.۰۵۹۲ ,۰.۰۵۹۱ ,۰.۰۵۹۳ ,۰.۰۵۹۳ ,۰.۰۵۹۲ ,۰.۰۵۹۶ ,۰.۰۵۹۷ ,۰.۰۵۹۸ ,۰.۰۶۰۲ ,۰.۰۶۰۰ ,۰.۰۶۱۴ ,۰.۰۶۲۳ ,۰.۰۶۲۱ ,۰.۰۶۱۸ ,۰.۰۶۰۸ ,۰.۰۶۰۳ ,۰.۰۶۰۸ ,۰.۰۶۰۶ ,۰.۰۶۰۴ ,۰.۰۶۰۵ ,۰.۰۶۱۳ ,۰.۰۶۰۴ ,۰.۰۶۱۵ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۸ ,۰.۰۶۳۱ ,۰.۰۶۳۷ ,۰.۰۶۳۲ ,۰.۰۶۳۳ ,۰.۰۶۳۸ ,۰.۰۶۳۴ ,۰.۰۶۴۴ ,۰.۰۶۷۲ ,۰.۰۶۷۲ ,۰.۰۶۶۰ ,۰.۰۶۶۳ ,۰.۰۶۵۹ ,۰.۰۶۶۳ ,۰.۰۶۵۵ ,۰.۰۶۵۵ ,۰.۰۶۵۸ ,۰.۰۶۶۵ ,۰.۰۶۵۸ ,۰.۰۶۵۶ ,۰.۰۶۵۸ ,۰.۰۶۵۸ ,۰.۰۶۶۲ ,۰.۰۶۵۸ ,۰.۰۶۵۴ ,۰.۰۶۴۵ ,۰.۰۶۴۴ ,۰.۰۶۴۶ ,۰.۰۶۳۶ ,۰.۰۶۳۴ ,۰.۰۶۳۴ ,۰.۰۶۳۳ ,۰.۰۶۳۲ ,۰.۰۶۲۸ ,۰.۰۶۳۴ ,۰.۰۶۳۳ ,۰.۰۶۳۱ ,۰.۰۶۳۱ ,۰.۰۶۳۲ ,۰.۰۶۳۰ ,۰.۰۶۲۸ ,۰.۰۶۲۸ ,۰.۰۶۳۰ ,۰.۰۶۳۸ ,۰.۰۶۲۳ ,۰.۰۶۱۹ ,۰.۰۶۲۳ ,۰.۰۶۲۵ ,۰.۰۶۲۲ ,۰.۰۶۲۲ ,۰.۰۶۲۰ ,۰.۰۶۱۷ ,۰.۰۶۱۰ ,۰.۰۶۱۳ ,۰.۰۶۱۴ ,۰.۰۶۱۴ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۴ ,۰.۰۶۱۵ ,۰.۰۶۱۱ ,۰.۰۶۰۲ ,۰.۰۶۰۸ ,۰.۰۶۱۸ ,۰.۰۶۱۳ ,۰.۰۶۰۹ ,۰.۰۶۰۴ ,۰.۰۶۰۹ ,۰.۰۶۱۲ ,۰.۰۶۱۰ ,۰.۰۶۱۰ ,۰.۰۶۰۶ ,۰.۰۶۰۸ ,۰.۰۶۱۰ ,۰.۰۶۱۰ ,۰.۰۶۱۰ ,۰.۰۶۰۶ ,۰.۰۶۰۶ ,۰.۰۶۱۱ ,۰.۰۶۱۵ ,۰.۰۶۲۲ ,۰.۰۶۲۴ ,۰.۰۶۲۶ ,۰.۰۶۲۴ ,۰.۰۶۲۳ ,۰.۰۶۲۷ ,۰.۰۶۲۸ ,۰.۰۶۲۳ ,۰.۰۶۲۱ ,۰.۰۶۲۴ ,۰.۰۶۲۵ ,۰.۰۶۲۶ ,۰.۰۶۲۷ ,۰.۰۶۲۵ ,۰.۰۶۱۸ ,۰.۰۶۰۶ ,۰.۰۶۰۳ ,۰.۰۶۰۴ ,۰.۰۶۰۶ ,۰.۰۶۰۴ ,۰.۰۶۰۴ ,۰.۰۶۰۷
۱۱
Polkadot
$۶.۲۶ ۰
تومان
۷.۲۴
میلیون دلار
۲۹۸.۴۸
میلیارد دلار
۱.۱۶
میلیون DOT
-۷.۴۶% ۶.۳۵ ,۶.۳۰ ,۶.۳۴ ,۶.۳۳ ,۶.۳۲ ,۶.۳۳ ,۶.۱۹ ,۶.۲۴ ,۶.۲۶ ,۶.۳۲ ,۶.۳۱ ,۶.۳۵ ,۶.۳۷ ,۶.۳۵ ,۶.۳۳ ,۶.۳۰ ,۶.۲۸ ,۶.۳۷ ,۶.۵۷ ,۶.۲۷ ,۶.۲۳ ,۶.۰۵ ,۶.۰۷ ,۶.۱۳ ,۶.۱۱ ,۶.۱۷ ,۶.۲۳ ,۶.۲۲ ,۶.۲۷ ,۶.۲۵ ,۶.۲۷ ,۶.۳۳ ,۶.۴۰ ,۶.۴۳ ,۶.۴۵ ,۶.۴۷ ,۶.۴۶ ,۶.۳۵ ,۶.۳۶ ,۶.۳۷ ,۶.۴۰ ,۶.۳۹ ,۶.۴۲ ,۶.۴۸ ,۶.۴۴ ,۶.۴۱ ,۶.۴۵ ,۶.۴۶ ,۶.۴۴ ,۶.۴۶ ,۶.۴۹ ,۶.۵۵ ,۶.۶۰ ,۶.۵۸ ,۶.۵۶ ,۶.۴۸ ,۶.۳۸ ,۶.۳۹ ,۶.۳۵ ,۶.۲۹ ,۶.۳۲ ,۶.۲۹ ,۶.۲۸ ,۶.۳۲ ,۶.۳۰ ,۶.۲۹ ,۶.۲۸ ,۶.۳۲ ,۶.۴۰ ,۶.۳۷ ,۶.۴۵ ,۶.۴۴ ,۶.۴۲ ,۶.۴۴ ,۶.۴۸ ,۶.۴۱ ,۶.۴۵ ,۶.۴۷ ,۶.۴۶ ,۶.۴۲ ,۶.۴۳ ,۶.۴۳ ,۶.۴۱ ,۶.۴۲ ,۶.۴۵ ,۶.۴۶ ,۶.۴۳ ,۶.۴۲ ,۶.۴۴ ,۶.۴۲ ,۶.۴۶ ,۶.۴۳ ,۶.۴۴ ,۶.۳۷ ,۶.۲۹ ,۶.۲۸ ,۶.۳۰ ,۶.۳۰ ,۶.۳۰ ,۶.۳۳ ,۶.۳۳ ,۶.۳۲ ,۶.۳۲ ,۶.۳۴ ,۶.۳۳ ,۶.۳۰ ,۶.۳۳ ,۶.۳۴ ,۶.۳۳ ,۶.۲۶ ,۶.۲۵ ,۶.۲۸ ,۶.۲۷ ,۶.۲۴ ,۶.۲۴ ,۶.۲۳ ,۶.۲۲ ,۶.۱۷ ,۶.۲۰ ,۶.۲۱ ,۶.۲۳ ,۶.۳۲ ,۶.۳۴ ,۶.۳۱ ,۶.۲۷ ,۶.۲۶ ,۶.۲۰ ,۶.۲۷ ,۶.۴۰ ,۶.۳۵ ,۶.۳۶ ,۶.۳۸ ,۶.۴۷ ,۶.۴۶ ,۶.۴۹ ,۶.۵۲ ,۶.۵۰ ,۶.۵۱ ,۶.۵۲ ,۶.۵۵ ,۶.۵۵ ,۶.۵۲ ,۶.۵۳ ,۶.۵۵ ,۶.۶۱ ,۶.۶۸ ,۶.۶۵ ,۶.۷۶ ,۶.۷۵ ,۶.۷۷ ,۶.۷۷ ,۶.۷۶ ,۶.۷۰ ,۶.۷۱ ,۶.۷۳ ,۶.۷۲ ,۶.۷۲ ,۶.۷۴ ,۶.۷۱ ,۶.۶۳ ,۶.۳۶ ,۶.۲۷ ,۶.۳۷ ,۶.۳۳ ,۶.۳۷ ,۶.۳۴ ,۶.۳۸ ,۶.۳۹
۱۲
Dai
$۰.۹۹۸۸ ۰
تومان
۶.۴۴
میلیون دلار
۳۶۵.۷۷
میلیارد دلار
۶.۴۴
میلیون DAI
-۰.۱۳% ۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۷۲ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۱۷ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۱۴ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۶۲ ,۰.۹۹۷۵ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۰ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۱۳ ,۰.۹۹۸۱ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۸۴ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۱ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۱۴ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۱۲ ,۰.۹۹۸۴ ,۱.۰۰۵۴ ,۰.۹۹۶۸ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۱۵ ,۰.۹۹۸۷ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۵۳ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۲۳ ,۰.۹۹۷۸ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۸۵ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۹۰ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۸۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۴۷ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۲۸ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۱۶ ,۰.۹۹۸۸ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۸۳ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۱۳ ,۰.۹۹۸۳ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۸۵ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۵۱ ,۱.۰۰۱۵ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۸۵ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۷۶ ,۱.۰۰۲۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۸۷ ,۱.۰۰۳۸ ,۱.۰۰۱۳ ,۰.۹۹۸۷ ,۰.۹۹۸۸ ,۱.۰۰۱۷ ,۰.۹۹۹۰ ,۱.۰۰۰۰
۱۳
Shiba Inu
$۰.۰۰۰۰ ۰
تومان
۶.۴۴
میلیون دلار
۲۵۲.۶۳
میلیارد دلار
۵۸۹,۳۷۴.۹۴
میلیون SHIB
-۳.۴۹% ۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰
۱۴
Lido Staked Ether
$۱,۲۷۹.۳۲ ۰
تومان
۵.۶۱
میلیون دلار
۱۰۲.۱۳
میلیارد دلار
۴.۳۸
میلیارد STETH
-۶.۷۳% ۱۳۲۱.۳۸ ,۱۳۱۹.۱۲ ,۱۳۳۳.۳۵ ,۱۳۲۷.۷۹ ,۱۳۲۶.۹۰ ,۱۳۲۶.۲۶ ,۱۳۱۸.۰۰ ,۱۳۲۰.۵۵ ,۱۳۱۸.۰۵ ,۱۳۲۸.۶۴ ,۱۳۳۱.۰۸ ,۱۳۴۱.۳۰ ,۱۳۴۵.۶۸ ,۱۳۳۸.۴۶ ,۱۳۳۷.۲۳ ,۱۳۳۴.۶۶ ,۱۳۳۴.۱۸ ,۱۳۵۸.۳۸ ,۱۳۶۹.۶۴ ,۱۳۱۴.۷۲ ,۱۳۰۴.۵۴ ,۱۲۴۳.۶۵ ,۱۲۲۶.۴۲ ,۱۲۳۸.۴۳ ,۱۲۳۵.۰۲ ,۱۲۴۴.۹۹ ,۱۲۵۸.۲۶ ,۱۲۵۵.۱۰ ,۱۲۵۶.۵۵ ,۱۲۵۰.۱۰ ,۱۲۵۷.۶۲ ,۱۲۶۵.۵۹ ,۱۲۸۲.۳۵ ,۱۲۸۱.۴۴ ,۱۲۸۷.۰۴ ,۱۳۰۰.۸۶ ,۱۲۹۹.۷۲ ,۱۲۶۶.۰۴ ,۱۲۶۳.۴۲ ,۱۲۶۲.۸۵ ,۱۲۷۵.۰۸ ,۱۲۸۱.۶۳ ,۱۲۹۴.۵۰ ,۱۳۱۵.۹۸ ,۱۳۱۹.۰۸ ,۱۲۹۹.۸۸ ,۱۳۱۳.۱۰ ,۱۳۱۹.۶۲ ,۱۳۱۸.۵۵ ,۱۳۲۰.۰۸ ,۱۳۱۷.۸۷ ,۱۳۳۱.۹۷ ,۱۳۴۶.۶۴ ,۱۳۳۶.۱۲ ,۱۳۳۱.۷۱ ,۱۳۲۴.۵۳ ,۱۳۰۸.۶۵ ,۱۳۰۳.۱۳ ,۱۲۹۲.۸۴ ,۱۲۸۰.۷۲ ,۱۲۸۹.۸۰ ,۱۲۹۳.۳۱ ,۱۲۷۴.۷۳ ,۱۲۸۸.۸۳ ,۱۲۹۰.۱۲ ,۱۲۸۷.۷۴ ,۱۲۸۳.۵۴ ,۱۲۸۲.۷۰ ,۱۲۹۸.۱۳ ,۱۳۱۱.۶۸ ,۱۳۱۷.۴۸ ,۱۳۲۴.۳۲ ,۱۳۰۹.۵۳ ,۱۳۱۲.۰۷ ,۱۳۲۰.۳۱ ,۱۳۰۹.۹۶ ,۱۳۲۱.۴۱ ,۱۳۲۴.۳۰ ,۱۳۱۸.۰۰ ,۱۳۱۶.۴۲ ,۱۳۲۰.۱۶ ,۱۳۱۹.۴۱ ,۱۳۱۶.۱۲ ,۱۳۲۱.۰۶ ,۱۳۲۵.۱۵ ,۱۳۳۷.۸۳ ,۱۳۳۵.۳۳ ,۱۳۲۹.۹۰ ,۱۳۳۴.۲۸ ,۱۳۲۹.۵۲ ,۱۳۳۴.۲۸ ,۱۳۳۶.۱۱ ,۱۳۳۵.۳۲ ,۱۳۱۶.۷۶ ,۱۳۰۹.۹۶ ,۱۳۱۲.۶۳ ,۱۳۱۳.۳۵ ,۱۳۱۶.۳۱ ,۱۳۱۴.۷۲ ,۱۳۲۰.۹۰ ,۱۳۲۱.۶۰ ,۱۳۱۵.۸۹ ,۱۳۲۰.۵۴ ,۱۳۲۴.۸۸ ,۱۳۲۳.۶۶ ,۱۳۱۶.۳۸ ,۱۳۱۹.۶۲ ,۱۳۲۳.۱۷ ,۱۳۱۸.۲۸ ,۱۲۹۹.۰۵ ,۱۳۰۰.۲۲ ,۱۳۰۶.۶۵ ,۱۳۰۷.۶۱ ,۱۲۸۷.۵۶ ,۱۲۸۹.۲۰ ,۱۲۹۴.۲۳ ,۱۲۹۰.۰۰ ,۱۲۸۲.۳۰ ,۱۲۹۴.۴۴ ,۱۲۹۱.۲۰ ,۱۲۹۶.۶۲ ,۱۲۹۶.۳۹ ,۱۳۰۰.۳۲ ,۱۲۹۸.۰۸ ,۱۲۹۱.۹۵ ,۱۲۸۷.۶۷ ,۱۲۷۷.۱۹ ,۱۲۸۹.۸۲ ,۱۳۰۸.۰۵ ,۱۳۰۷.۶۲ ,۱۳۰۸.۷۰ ,۱۲۹۱.۲۸ ,۱۳۱۵.۸۳ ,۱۳۱۷.۷۵ ,۱۳۲۲.۶۳ ,۱۳۱۲.۴۸ ,۱۳۱۶.۲۲ ,۱۳۱۹.۷۲ ,۱۳۲۴.۷۰ ,۱۳۲۳.۶۰ ,۱۳۱۷.۴۰ ,۱۳۱۲.۲۹ ,۱۳۲۱.۷۳ ,۱۳۲۶.۸۲ ,۱۳۳۸.۲۱ ,۱۳۶۲.۰۰ ,۱۳۵۸.۵۰ ,۱۳۷۹.۲۵ ,۱۳۷۶.۱۸ ,۱۳۷۴.۵۳ ,۱۳۷۷.۸۵ ,۱۳۸۰.۴۸ ,۱۳۷۴.۸۸ ,۱۳۸۲.۳۰ ,۱۳۸۵.۳۴ ,۱۳۸۹.۷۵ ,۱۳۹۰.۷۶ ,۱۳۹۱.۳۱ ,۱۳۸۶.۶۸ ,۱۳۶۳.۹۱ ,۱۳۳۲.۳۱ ,۱۳۱۰.۵۲ ,۱۳۱۶.۵۲ ,۱۳۱۷.۴۷ ,۱۳۲۳.۵۳ ,۱۳۱۷.۳۳ ,۱۳۲۴.۰۹ ,۱۳۲۷.۶۹
۱۵
TRON
$۰.۰۵۸۹ ۰
تومان
۵.۴۳
میلیون دلار
۳۰۵.۳۱
میلیارد دلار
۹۲.۳۵
میلیون TRX
-۲.۷۵% ۰.۰۵۹۸ ,۰.۰۵۹۹ ,۰.۰۵۹۸ ,۰.۰۶۰۱ ,۰.۰۶۰۱ ,۰.۰۶۰۱ ,۰.۰۶۰۱ ,۰.۰۵۹۶ ,۰.۰۵۹۵ ,۰.۰۵۹۵ ,۰.۰۵۹۶ ,۰.۰۵۹۵ ,۰.۰۵۹۹ ,۰.۰۵۹۹ ,۰.۰۵۹۹ ,۰.۰۶۰۰ ,۰.۰۵۹۸ ,۰.۰۵۹۸ ,۰.۰۶۰۳ ,۰.۰۶۱۲ ,۰.۰۶۰۱ ,۰.۰۵۹۹ ,۰.۰۵۹۱ ,۰.۰۵۹۰ ,۰.۰۵۹۰ ,۰.۰۵۸۹ ,۰.۰۵۹۰ ,۰.۰۵۹۳ ,۰.۰۵۹۲ ,۰.۰۵۹۴ ,۰.۰۵۹۲ ,۰.۰۵۹۲ ,۰.۰۵۹۵ ,۰.۰۶۰۱ ,۰.۰۵۹۸ ,۰.۰۵۹۷ ,۰.۰۶۰۰ ,۰.۰۵۹۸ ,۰.۰۵۹۵ ,۰.۰۵۹۶ ,۰.۰۵۹۶ ,۰.۰۵۹۹ ,۰.۰۵۹۸ ,۰.۰۵۹۹ ,۰.۰۶۰۲ ,۰.۰۶۰۰ ,۰.۰۶۰۰ ,۰.۰۶۰۲ ,۰.۰۶۰۳ ,۰.۰۶۰۳ ,۰.۰۶۰۴ ,۰.۰۶۰۳ ,۰.۰۶۰۸ ,۰.۰۶۱۰ ,۰.۰۶۱۰ ,۰.۰۶۱۰ ,۰.۰۶۰۵ ,۰.۰۶۰۳ ,۰.۰۶۰۴ ,۰.۰۶۰۲ ,۰.۰۶۰۱ ,۰.۰۶۰۰ ,۰.۰۵۹۷ ,۰.۰۵۹۴ ,۰.۰۵۹۹ ,۰.۰۵۹۹ ,۰.۰۵۹۹ ,۰.۰۵۹۶ ,۰.۰۵۹۹ ,۰.۰۶۰۱ ,۰.۰۶۰۲ ,۰.۰۶۰۵ ,۰.۰۶۰۵ ,۰.۰۶۰۴ ,۰.۰۶۰۶ ,۰.۰۶۰۹ ,۰.۰۶۰۶ ,۰.۰۶۰۷ ,۰.۰۶۰۸ ,۰.۰۶۰۷ ,۰.۰۶۰۳ ,۰.۰۶۰۳ ,۰.۰۶۰۳ ,۰.۰۶۰۳ ,۰.۰۶۰۵ ,۰.۰۶۰۶ ,۰.۰۶۰۵ ,۰.۰۶۰۳ ,۰.۰۶۰۲ ,۰.۰۶۰۳ ,۰.۰۶۰۳ ,۰.۰۶۰۳ ,۰.۰۶۰۲ ,۰.۰۶۰۲ ,۰.۰۶۰۰ ,۰.۰۵۹۹ ,۰.۰۵۹۹ ,۰.۰۵۹۹ ,۰.۰۶۰۱ ,۰.۰۶۰۱ ,۰.۰۶۰۲ ,۰.۰۶۰۱ ,۰.۰۶۰۱ ,۰.۰۶۰۰ ,۰.۰۶۰۱ ,۰.۰۶۰۱ ,۰.۰۶۰۰ ,۰.۰۶۰۱ ,۰.۰۶۰۲ ,۰.۰۶۰۱ ,۰.۰۵۹۸ ,۰.۰۵۹۸ ,۰.۰۶۰۰ ,۰.۰۶۰۰ ,۰.۰۵۹۸ ,۰.۰۶۰۰ ,۰.۰۵۹۸ ,۰.۰۵۹۸ ,۰.۰۵۹۷ ,۰.۰۵۹۹ ,۰.۰۵۹۸ ,۰.۰۵۹۶ ,۰.۰۵۹۶ ,۰.۰۵۹۳ ,۰.۰۵۹۳ ,۰.۰۵۹۲ ,۰.۰۵۹۴ ,۰.۰۵۹۱ ,۰.۰۵۹۴ ,۰.۰۵۹۸ ,۰.۰۵۹۶ ,۰.۰۵۹۶ ,۰.۰۵۹۳ ,۰.۰۵۹۷ ,۰.۰۵۹۶ ,۰.۰۵۹۷ ,۰.۰۵۹۶ ,۰.۰۵۹۶ ,۰.۰۵۹۶ ,۰.۰۵۹۷ ,۰.۰۵۹۷ ,۰.۰۵۹۶ ,۰.۰۵۹۵ ,۰.۰۵۹۵ ,۰.۰۵۹۵ ,۰.۰۶۰۱ ,۰.۰۶۰۵ ,۰.۰۶۰۳ ,۰.۰۶۰۴ ,۰.۰۶۰۳ ,۰.۰۶۰۵ ,۰.۰۶۰۶ ,۰.۰۶۰۷ ,۰.۰۶۰۳ ,۰.۰۶۰۴ ,۰.۰۶۰۵ ,۰.۰۶۰۵ ,۰.۰۶۰۸ ,۰.۰۶۰۹ ,۰.۰۶۰۷ ,۰.۰۶۰۳ ,۰.۰۵۹۸ ,۰.۰۵۹۳ ,۰.۰۵۹۲ ,۰.۰۵۹۳ ,۰.۰۵۹۳ ,۰.۰۵۹۲ ,۰.۰۵۹۵
۱۶
Polygon
$۰.۷۲۶۶ ۰
تومان
۵.۴۰
میلیون دلار
۴۱۵.۴۷
میلیارد دلار
۷.۴۴
میلیون MATIC
-۶.۱۶% ۰.۷۳۳۷ ,۰.۷۳۶۵ ,۰.۷۳۵۹ ,۰.۷۴۲۱ ,۰.۷۴۰۵ ,۰.۷۴۳۴ ,۰.۷۳۹۴ ,۰.۷۲۲۹ ,۰.۷۲۴۱ ,۰.۷۲۱۸ ,۰.۷۲۸۵ ,۰.۷۲۹۴ ,۰.۷۳۴۰ ,۰.۷۳۷۴ ,۰.۷۴۰۱ ,۰.۷۳۶۸ ,۰.۷۳۲۴ ,۰.۷۳۱۱ ,۰.۷۴۵۱ ,۰.۷۷۳۶ ,۰.۷۳۶۰ ,۰.۷۳۰۰ ,۰.۷۰۶۴ ,۰.۶۹۶۱ ,۰.۷۰۳۱ ,۰.۷۰۴۴ ,۰.۷۱۱۱ ,۰.۷۲۲۳ ,۰.۷۱۸۴ ,۰.۷۲۲۶ ,۰.۷۲۴۸ ,۰.۷۲۷۳ ,۰.۷۳۹۰ ,۰.۷۵۰۶ ,۰.۷۵۲۰ ,۰.۷۵۰۷ ,۰.۷۵۵۴ ,۰.۷۵۱۴ ,۰.۷۳۶۶ ,۰.۷۳۶۵ ,۰.۷۳۶۰ ,۰.۷۴۴۲ ,۰.۷۴۲۲ ,۰.۷۴۷۳ ,۰.۷۵۶۵ ,۰.۷۴۹۱ ,۰.۷۴۳۶ ,۰.۷۵۲۰ ,۰.۷۵۴۱ ,۰.۷۵۵۸ ,۰.۷۵۵۴ ,۰.۷۵۵۲ ,۰.۷۶۷۴ ,۰.۷۷۰۴ ,۰.۷۶۶۵ ,۰.۷۶۲۳ ,۰.۷۵۴۲ ,۰.۷۴۳۲ ,۰.۷۴۷۲ ,۰.۷۴۴۴ ,۰.۷۳۴۹ ,۰.۷۳۸۲ ,۰.۷۳۹۵ ,۰.۷۳۴۳ ,۰.۷۴۱۲ ,۰.۷۳۸۲ ,۰.۷۴۵۳ ,۰.۷۴۲۴ ,۰.۷۴۹۱ ,۰.۷۶۳۱ ,۰.۷۶۸۴ ,۰.۷۷۶۴ ,۰.۷۷۹۲ ,۰.۷۶۹۸ ,۰.۷۷۱۵ ,۰.۷۷۱۹ ,۰.۷۷۰۹ ,۰.۷۷۴۷ ,۰.۷۷۸۸ ,۰.۷۷۴۰ ,۰.۷۶۹۱ ,۰.۷۷۱۶ ,۰.۷۷۱۴ ,۰.۷۶۸۹ ,۰.۷۷۲۶ ,۰.۷۷۷۰ ,۰.۷۷۳۴ ,۰.۷۷۲۰ ,۰.۷۶۹۵ ,۰.۷۶۹۸ ,۰.۷۶۸۳ ,۰.۷۷۰۰ ,۰.۷۷۰۶ ,۰.۷۶۹۱ ,۰.۷۶۲۳ ,۰.۷۵۷۶ ,۰.۷۵۴۸ ,۰.۷۵۵۹ ,۰.۷۶۰۵ ,۰.۷۵۸۵ ,۰.۷۶۱۷ ,۰.۷۶۲۹ ,۰.۷۶۰۱ ,۰.۷۶۱۹ ,۰.۷۶۱۲ ,۰.۷۶۰۷ ,۰.۷۵۹۲ ,۰.۷۶۱۸ ,۰.۷۶۳۵ ,۰.۷۶۲۰ ,۰.۷۵۱۸ ,۰.۷۴۹۲ ,۰.۷۵۴۶ ,۰.۷۵۳۹ ,۰.۷۴۹۵ ,۰.۷۵۲۴ ,۰.۷۴۹۹ ,۰.۷۴۶۵ ,۰.۷۳۷۴ ,۰.۷۴۵۱ ,۰.۷۴۰۹ ,۰.۷۳۸۶ ,۰.۷۴۴۷ ,۰.۷۴۰۵ ,۰.۷۳۸۴ ,۰.۷۳۶۸ ,۰.۷۳۵۱ ,۰.۷۲۹۵ ,۰.۷۳۸۱ ,۰.۷۵۱۸ ,۰.۷۴۶۴ ,۰.۷۴۷۱ ,۰.۷۴۰۷ ,۰.۷۵۰۲ ,۰.۷۵۵۹ ,۰.۷۵۶۲ ,۰.۷۵۲۹ ,۰.۷۴۷۴ ,۰.۷۴۸۵ ,۰.۷۵۴۲ ,۰.۷۵۳۹ ,۰.۷۵۰۵ ,۰.۷۴۶۶ ,۰.۷۵۰۴ ,۰.۷۵۵۱ ,۰.۷۵۹۰ ,۰.۷۷۰۶ ,۰.۷۶۸۸ ,۰.۷۷۹۴ ,۰.۷۷۷۹ ,۰.۷۷۶۰ ,۰.۷۷۸۴ ,۰.۷۷۸۹ ,۰.۷۷۱۴ ,۰.۷۷۵۵ ,۰.۷۷۷۹ ,۰.۷۷۶۷ ,۰.۷۸۲۰ ,۰.۷۸۶۰ ,۰.۷۸۳۱ ,۰.۷۶۸۴ ,۰.۷۴۰۸ ,۰.۷۳۲۹ ,۰.۷۳۷۹ ,۰.۷۳۶۶ ,۰.۷۳۹۶ ,۰.۷۳۹۹ ,۰.۷۴۲۹
۱۷
Avalanche
$۱۶.۹۲ ۰
تومان
۵.۰۱
میلیون دلار
۲۹۹.۳۴
میلیارد دلار
۲۹۵.۹۰
میلیارد AVAX
-۶.۰۶% ۱۶.۶۶ ,۱۶.۷۹ ,۱۶.۶۹ ,۱۶.۸۶ ,۱۶.۸۴ ,۱۶.۸۶ ,۱۶.۸۵ ,۱۶.۶۶ ,۱۶.۶۳ ,۱۶.۶۹ ,۱۶.۷۸ ,۱۶.۸۷ ,۱۶.۹۴ ,۱۷.۰۱ ,۱۷.۰۰ ,۱۶.۹۸ ,۱۶.۹۱ ,۱۶.۹۲ ,۱۷.۲۱ ,۱۷.۷۵ ,۱۷.۰۴ ,۱۶.۸۵ ,۱۶.۴۴ ,۱۶.۴۴ ,۱۶.۵۹ ,۱۶.۴۶ ,۱۶.۶۰ ,۱۶.۸۱ ,۱۶.۷۲ ,۱۶.۸۳ ,۱۶.۷۷ ,۱۶.۸۷ ,۱۷.۱۳ ,۱۷.۵۰ ,۱۷.۵۱ ,۱۷.۵۶ ,۱۷.۶۷ ,۱۷.۵۲ ,۱۷.۱۸ ,۱۷.۲۶ ,۱۷.۳۲ ,۱۷.۴۷ ,۱۷.۴۳ ,۱۷.۴۷ ,۱۷.۷۰ ,۱۷.۵۸ ,۱۷.۵۵ ,۱۷.۶۸ ,۱۷.۷۱ ,۱۷.۶۶ ,۱۷.۶۹ ,۱۷.۶۹ ,۱۷.۹۱ ,۱۸.۰۲ ,۱۸.۱۴ ,۱۸.۱۰ ,۱۷.۸۳ ,۱۷.۵۲ ,۱۷.۵۸ ,۱۷.۴۵ ,۱۷.۳۹ ,۱۷.۴۴ ,۱۷.۴۸ ,۱۷.۴۱ ,۱۷.۵۰ ,۱۷.۴۵ ,۱۷.۳۳ ,۱۷.۳۱ ,۱۷.۴۸ ,۱۷.۶۹ ,۱۷.۷۸ ,۱۸.۰۲ ,۱۷.۹۸ ,۱۷.۸۶ ,۱۷.۹۵ ,۱۸.۰۰ ,۱۷.۹۲ ,۱۸.۰۷ ,۱۸.۱۴ ,۱۸.۰۱ ,۱۷.۹۴ ,۱۷.۹۵ ,۱۷.۹۸ ,۱۷.۹۲ ,۱۷.۹۸ ,۱۸.۰۵ ,۱۷.۹۷ ,۱۷.۹۰ ,۱۷.۸۲ ,۱۷.۸۳ ,۱۷.۸۷ ,۱۷.۹۳ ,۱۷.۸۸ ,۱۷.۹۱ ,۱۷.۷۲ ,۱۷.۷۰ ,۱۷.۶۳ ,۱۷.۶۸ ,۱۷.۷۷ ,۱۷.۶۹ ,۱۷.۸۰ ,۱۷.۸۵ ,۱۷.۷۶ ,۱۷.۷۳ ,۱۷.۸۰ ,۱۷.۷۵ ,۱۷.۷۳ ,۱۷.۷۳ ,۱۷.۷۷ ,۱۷.۶۹ ,۱۷.۶۱ ,۱۷.۵۴ ,۱۷.۵۸ ,۱۷.۵۸ ,۱۷.۵۶ ,۱۷.۵۸ ,۱۷.۵۰ ,۱۷.۴۳ ,۱۷.۲۹ ,۱۷.۴۷ ,۱۷.۳۲ ,۱۷.۲۵ ,۱۷.۳۷ ,۱۷.۳۱ ,۱۷.۲۶ ,۱۷.۲۵ ,۱۷.۱۲ ,۱۷.۰۴ ,۱۷.۲۳ ,۱۷.۴۶ ,۱۷.۳۱ ,۱۷.۳۸ ,۱۷.۲۱ ,۱۷.۳۷ ,۱۷.۴۳ ,۱۷.۳۸ ,۱۷.۳۶ ,۱۷.۳۳ ,۱۷.۳۸ ,۱۷.۵۴ ,۱۷.۵۲ ,۱۷.۴۰ ,۱۷.۳۶ ,۱۷.۳۷ ,۱۷.۵۴ ,۱۷.۶۹ ,۱۷.۹۰ ,۱۷.۸۶ ,۱۸.۰۰ ,۱۷.۹۷ ,۱۸.۰۴ ,۱۸.۲۲ ,۱۸.۱۹ ,۱۸.۰۱ ,۱۸.۰۶ ,۱۸.۱۳ ,۱۸.۰۶ ,۱۸.۱۵ ,۱۸.۴۳ ,۱۸.۲۳ ,۱۷.۸۶ ,۱۷.۲۷ ,۱۷.۱۷ ,۱۷.۲۰ ,۱۷.۰۹ ,۱۷.۲۰ ,۱۷.۱۳ ,۱۷.۳۱
۱۸
Uniswap
$۶.۱۴ ۰
تومان
۴.۶۳
میلیون دلار
۲۱۳.۴۰
میلیارد دلار
۷۵۳.۷۷
میلیارد UNI
-۴.۲۹% ۵.۳۰ ,۵.۳۵ ,۵.۳۴ ,۵.۳۹ ,۵.۴۱ ,۵.۴۶ ,۵.۴۵ ,۵.۳۶ ,۵.۳۹ ,۵.۳۵ ,۵.۳۹ ,۵.۴۱ ,۵.۴۴ ,۵.۴۶ ,۵.۴۵ ,۵.۴۳ ,۵.۴۰ ,۵.۴۱ ,۵.۴۸ ,۵.۷۲ ,۵.۵۰ ,۵.۴۵ ,۵.۲۶ ,۵.۲۶ ,۵.۳۴ ,۵.۳۴ ,۵.۴۴ ,۵.۶۱ ,۵.۶۱ ,۵.۶۳ ,۵.۶۶ ,۵.۶۵ ,۵.۷۲ ,۵.۸۰ ,۵.۸۱ ,۵.۸۱ ,۵.۸۴ ,۵.۸۲ ,۵.۶۶ ,۵.۶۶ ,۵.۶۹ ,۵.۷۰ ,۵.۶۸ ,۵.۶۷ ,۵.۷۴ ,۵.۷۰ ,۵.۶۹ ,۵.۷۲ ,۵.۷۵ ,۵.۷۶ ,۵.۷۸ ,۵.۷۷ ,۵.۸۹ ,۵.۹۶ ,۵.۹۴ ,۵.۹۵ ,۵.۸۵ ,۵.۷۶ ,۵.۷۷ ,۵.۷۷ ,۵.۷۸ ,۵.۸۹ ,۵.۸۹ ,۵.۸۱ ,۵.۸۵ ,۵.۸۱ ,۵.۸۱ ,۵.۷۵ ,۵.۷۸ ,۵.۸۷ ,۵.۹۱ ,۵.۹۵ ,۵.۹۲ ,۵.۹۳ ,۵.۹۳ ,۵.۹۵ ,۵.۹۱ ,۵.۹۵ ,۵.۹۸ ,۵.۹۷ ,۵.۹۱ ,۶.۰۲ ,۶.۰۳ ,۵.۹۹ ,۵.۹۹ ,۵.۹۹ ,۵.۸۹ ,۵.۸۵ ,۵.۸۵ ,۵.۸۵ ,۵.۸۵ ,۵.۸۹ ,۵.۸۹ ,۵.۹۰ ,۵.۸۵ ,۵.۸۲ ,۵.۸۱ ,۵.۸۴ ,۵.۸۷ ,۵.۸۷ ,۵.۹۱ ,۵.۹۰ ,۵.۹۲ ,۵.۹۲ ,۵.۹۱ ,۵.۹۴ ,۵.۸۹ ,۵.۹۱ ,۵.۹۳ ,۵.۹۰ ,۵.۷۹ ,۵.۷۷ ,۵.۸۲ ,۵.۷۸ ,۵.۷۵ ,۵.۷۶ ,۵.۷۴ ,۵.۷۴ ,۵.۷۱ ,۵.۷۳ ,۵.۶۷ ,۵.۶۲ ,۵.۶۶ ,۵.۶۷ ,۵.۶۶ ,۵.۶۵ ,۵.۶۲ ,۵.۶۰ ,۵.۶۲ ,۵.۷۲ ,۵.۷۲ ,۵.۷۱ ,۵.۶۵ ,۵.۷۱ ,۵.۷۴ ,۵.۸۱ ,۵.۸۳ ,۵.۸۸ ,۵.۹۷ ,۵.۹۳ ,۵.۹۱ ,۵.۸۸ ,۵.۸۵ ,۵.۸۷ ,۵.۹۲ ,۶.۰۲ ,۶.۳۲ ,۶.۳۴ ,۶.۳۱ ,۶.۴۱ ,۶.۴۳ ,۶.۵۲ ,۶.۶۴ ,۶.۵۲ ,۶.۵۴ ,۶.۶۰ ,۶.۶۰ ,۶.۵۵ ,۶.۶۰ ,۶.۵۷ ,۶.۴۹ ,۶.۳۴ ,۶.۲۱ ,۶.۲۸ ,۶.۲۹ ,۶.۲۹ ,۶.۲۶ ,۶.۴۳
۱۹
Wrapped Bitcoin
$۱۸,۷۴۹.۷۰ ۰
تومان
۴.۵۹
میلیون دلار
۲۳۹.۰۵
میلیارد دلار
۲۴۵۱۰۶
WBTC
-۶.۴۷% ۱۸۸۶۶.۵۰ ,۱۸۹۴۹.۷۷ ,۱۸۹۳۴.۷۵ ,۱۹۰۱۵.۸۵ ,۱۸۹۸۹.۶۴ ,۱۹۰۱۷.۸۱ ,۱۹۰۲۱.۱۴ ,۱۸۹۳۱.۶۸ ,۱۸۹۲۳.۱۱ ,۱۸۹۲۴.۶۲ ,۱۹۰۱۳.۳۱ ,۱۹۱۱۰.۰۲ ,۱۹۱۶۳.۰۹ ,۱۹۲۲۴.۰۰ ,۱۹۲۹۵.۴۹ ,۱۹۳۲۹.۷۷ ,۱۹۲۶۵.۷۶ ,۱۹۲۷۴.۷۹ ,۱۹۷۸۳.۹۸ ,۱۹۶۴۰.۶۹ ,۱۹۰۳۴.۲۳ ,۱۸۹۰۲.۷۲ ,۱۸۴۶۹.۹۶ ,۱۸۴۲۱.۱۴ ,۱۸۵۰۱.۵۴ ,۱۸۴۷۶.۵۲ ,۱۸۵۱۰.۲۹ ,۱۸۷۲۵.۳۲ ,۱۸۷۱۸.۱۴ ,۱۸۷۰۱.۴۴ ,۱۸۶۵۳.۷۷ ,۱۸۷۷۳.۹۰ ,۱۸۹۱۹.۳۵ ,۱۹۱۸۸.۳۰ ,۱۹۱۸۹.۱۱ ,۱۹۱۲۵.۶۸ ,۱۹۲۳۴.۴۱ ,۱۹۱۹۲.۷۴ ,۱۸۹۵۳.۷۱ ,۱۸۹۵۲.۷۸ ,۱۹۰۱۹.۱۷ ,۱۹۰۵۰.۱۵ ,۱۹۰۷۴.۹۳ ,۱۹۱۵۳.۶۹ ,۱۹۳۵۴.۸۴ ,۱۹۲۳۴.۶۷ ,۱۹۱۶۵.۳۷ ,۱۹۳۸۳.۲۴ ,۱۹۴۴۰.۶۸ ,۱۹۳۰۷.۳۹ ,۱۹۳۶۴.۰۶ ,۱۹۳۴۰.۲۲ ,۱۹۳۹۱.۳۶ ,۱۹۴۵۱.۱۸ ,۱۹۴۰۱.۷۰ ,۱۹۲۸۶.۰۲ ,۱۹۲۲۸.۰۲ ,۱۹۰۹۵.۴۹ ,۱۹۰۵۳.۰۱ ,۱۹۰۱۴.۶۲ ,۱۸۸۸۹.۰۵ ,۱۸۹۳۶.۹۷ ,۱۸۶۷۳.۰۸ ,۱۸۷۱۸.۴۳ ,۱۸۸۱۱.۱۱ ,۱۸۸۲۱.۳۳ ,۱۸۷۶۷.۱۴ ,۱۸۷۴۲.۹۱ ,۱۸۸۷۵.۸۷ ,۱۸۸۸۷.۶۹ ,۱۸۹۳۲.۸۹ ,۱۹۳۲۰.۵۹ ,۱۹۲۷۴.۷۹ ,۱۹۱۷۲.۲۲ ,۱۹۱۸۱.۴۹ ,۱۹۱۲۷.۶۸ ,۱۹۰۲۳.۵۹ ,۱۹۱۵۵.۸۴ ,۱۹۱۲۱.۶۸ ,۱۹۰۷۰.۱۴ ,۱۸۹۷۳.۶۲ ,۱۸۹۹۹.۹۷ ,۱۸۹۹۶.۳۸ ,۱۹۰۶۲.۶۰ ,۱۹۰۹۰.۶۱ ,۱۹۱۷۵.۴۲ ,۱۹۱۳۴.۰۶ ,۱۹۰۹۰.۰۴ ,۱۹۱۷۲.۲۲ ,۱۹۰۵۴.۶۳ ,۱۹۰۹۴.۵۳ ,۱۹۱۵۷.۶۷ ,۱۹۰۸۱.۹۸ ,۱۹۱۴۲.۶۹ ,۱۸۹۵۴.۳۹ ,۱۸۹۴۲.۳۷ ,۱۸۹۶۲.۸۴ ,۱۸۹۷۰.۰۰ ,۱۸۹۸۵.۲۷ ,۱۸۹۸۵.۴۵ ,۱۹۰۷۰.۱۸ ,۱۹۰۱۲.۰۴ ,۱۸۹۷۲.۸۴ ,۱۹۰۶۱.۶۶ ,۱۹۱۰۵.۹۳ ,۱۹۰۶۹.۵۴ ,۱۹۰۲۸.۳۷ ,۱۹۱۰۲.۱۶ ,۱۹۱۴۹.۰۷ ,۱۹۰۵۸.۱۹ ,۱۸۹۳۴.۳۵ ,۱۸۹۳۱.۵۱ ,۱۹۰۱۷.۶۱ ,۱۸۹۷۲.۲۰ ,۱۹۰۱۰.۹۵ ,۱۸۹۴۷.۹۰ ,۱۸۹۱۲.۵۳ ,۱۸۹۴۹.۶۷ ,۱۸۷۴۳.۷۰ ,۱۸۸۱۵.۲۸ ,۱۸۷۷۵.۳۳ ,۱۸۷۴۷.۶۹ ,۱۸۹۰۵.۹۶ ,۱۸۸۷۲.۲۱ ,۱۸۸۴۸.۶۲ ,۱۸۸۵۸.۰۷ ,۱۸۸۰۴.۴۷ ,۱۸۷۳۰.۶۹ ,۱۸۹۳۵.۸۷ ,۱۹۲۹۴.۳۰ ,۱۹۱۱۰.۱۱ ,۱۹۱۱۲.۳۲ ,۱۸۸۸۰.۶۸ ,۱۹۰۷۷.۴۸ ,۱۹۲۱۷.۶۸ ,۱۹۱۲۹.۲۱ ,۱۹۰۱۳.۹۳ ,۱۹۱۰۸.۷۲ ,۱۹۱۴۳.۸۹ ,۱۹۱۸۹.۸۵ ,۱۹۱۶۶.۷۷ ,۱۹۱۴۵.۰۲ ,۱۹۱۱۹.۰۷ ,۱۹۱۳۷.۸۵ ,۱۹۱۸۱.۲۲ ,۱۹۳۴۴.۵۸ ,۱۹۸۰۱.۲۲ ,۱۹۹۵۷.۰۲ ,۲۰۱۱۴.۶۴ ,۲۰۰۴۱.۳۳ ,۲۰۱۴۲.۴۷ ,۲۰۱۹۴.۶۲ ,۲۰۲۳۰.۹۹ ,۲۰۱۵۹.۹۰ ,۲۰۲۲۵.۹۰ ,۲۰۲۵۵.۵۰ ,۲۰۲۳۱.۷۲ ,۲۰۲۹۶.۴۶ ,۲۰۲۳۳.۸۱ ,۲۰۲۰۳.۰۸ ,۲۰۰۲۴.۰۸ ,۱۹۲۱۷.۲۵ ,۱۹۰۰۵.۰۷ ,۱۹۰۸۵.۹۴ ,۱۹۱۱۴.۳۳ ,۱۹۰۴۶.۴۳ ,۱۹۰۰۱.۲۴ ,۱۹۰۶۵.۵۹
۲۰
Chainlink
$۷.۹۷ ۰
تومان
۳.۹۱
میلیون دلار
۹۱۵.۳۷
میلیارد دلار
۴۹۱.۶۰
میلیارد LINK
-۳.۹۲% ۶.۸۹ ,۶.۹۶ ,۶.۹۲ ,۶.۹۶ ,۶.۹۴ ,۶.۹۶ ,۶.۹۶ ,۶.۸۳ ,۶.۸۵ ,۶.۸۶ ,۶.۹۴ ,۶.۹۸ ,۷.۰۲ ,۷.۰۳ ,۷.۰۴ ,۷.۰۱ ,۶.۹۸ ,۶.۹۷ ,۷.۰۷ ,۷.۲۹ ,۷.۰۰ ,۶.۸۸ ,۶.۶۴ ,۶.۶۳ ,۶.۷۱ ,۶.۶۷ ,۶.۷۲ ,۶.۷۸ ,۶.۷۴ ,۶.۷۸ ,۶.۷۸ ,۶.۸۱ ,۶.۸۶ ,۶.۹۸ ,۶.۹۸ ,۷.۰۳ ,۷.۰۸ ,۷.۰۵ ,۶.۹۴ ,۶.۹۳ ,۶.۹۵ ,۷.۰۱ ,۷.۰۰ ,۷.۰۱ ,۷.۱۲ ,۷.۰۹ ,۷.۰۵ ,۷.۰۹ ,۷.۱۳ ,۷.۰۶ ,۷.۰۸ ,۷.۰۹ ,۷.۲۳ ,۷.۲۵ ,۷.۲۲ ,۷.۲۲ ,۷.۱۳ ,۷.۰۴ ,۷.۱۷ ,۷.۱۸ ,۷.۲۱ ,۷.۲۲ ,۷.۱۸ ,۷.۰۷ ,۷.۱۱ ,۷.۰۹ ,۷.۰۵ ,۷.۰۳ ,۷.۰۸ ,۷.۱۹ ,۷.۲۹ ,۷.۴۷ ,۷.۴۶ ,۷.۴۰ ,۷.۴۴ ,۷.۴۶ ,۷.۴۰ ,۷.۴۶ ,۷.۵۴ ,۷.۵۷ ,۷.۵۷ ,۷.۶۰ ,۷.۶۱ ,۷.۶۴ ,۷.۶۴ ,۷.۶۴ ,۷.۶۲ ,۷.۶۳ ,۷.۶۵ ,۷.۷۶ ,۷.۷۵ ,۷.۸۱ ,۷.۸۱ ,۷.۷۹ ,۷.۶۹ ,۷.۶۸ ,۷.۶۴ ,۷.۷۰ ,۷.۷۵ ,۷.۶۹ ,۷.۷۵ ,۷.۷۸ ,۷.۸۷ ,۷.۹۴ ,۸.۰۴ ,۷.۹۸ ,۷.۹۶ ,۷.۹۸ ,۸.۰۲ ,۷.۹۶ ,۷.۸۲ ,۷.۸۳ ,۷.۹۱ ,۷.۸۶ ,۷.۸۱ ,۷.۸۶ ,۷.۸۳ ,۷.۷۹ ,۷.۶۸ ,۷.۸۷ ,۷.۸۶ ,۷.۸۶ ,۷.۸۷ ,۷.۸۲ ,۷.۷۵ ,۷.۶۸ ,۷.۵۵ ,۷.۵۴ ,۷.۶۳ ,۷.۷۸ ,۷.۷۰ ,۷.۷۰ ,۷.۵۹ ,۷.۶۸ ,۷.۷۹ ,۷.۸۳ ,۷.۸۴ ,۷.۸۳ ,۷.۸۵ ,۷.۸۴ ,۷.۸۹ ,۷.۸۱ ,۷.۷۹ ,۷.۸۳ ,۷.۹۳ ,۷.۹۹ ,۸.۰۶ ,۸.۱۲ ,۸.۲۱ ,۸.۲۷ ,۸.۳۴ ,۸.۳۲ ,۸.۲۵ ,۸.۲۱ ,۸.۲۲ ,۸.۲۹ ,۸.۲۶ ,۸.۳۲ ,۸.۳۷ ,۸.۳۲ ,۸.۱۱ ,۷.۸۶ ,۷.۷۲ ,۷.۷۷ ,۷.۷۶ ,۷.۷۷ ,۷.۹۲ ,۸.۱۲