رمز ارز مارکت
هر چیزی در مورد کریپتوکارنسی از آموزش تا خرید وفروش رمز ارز

قیمت ارزهای دیجیتال

قیمت ارزهای دیجیتال

# ارز دیجیتال قیمت قیمت ریالی حجم بازار معاملات روزانه ارز در دسترس روزانه نمودار هفتگی
۱
Bitcoin
$۶۵,۱۲۹.۰۰ ۰
تومان
۱,۲۸۳.۹۲
میلیون دلار
۳۳.۸۷
میلیون دلار
۱۹.۷۱
میلیارد BTC
۰.۴۲% ۶۷۷۱۵.۶۱ ,۶۹۳۴۰.۴۱ ,۶۹۲۹۷.۵۳ ,۶۹۹۴۵.۱۵ ,۶۹۷۹۰.۰۸ ,۶۹۶۲۶.۲۳ ,۶۹۸۲۳.۷۳ ,۶۸۸۳۲.۹۲ ,۶۷۵۳۵.۷۰ ,۶۸۱۷۹.۷۲ ,۶۸۵۴۱.۹۰ ,۶۸۲۹۰.۵۹ ,۶۸۲۵۰.۳۸ ,۶۸۳۲۱.۹۰ ,۶۸۰۲۴.۷۸ ,۶۷۶۶۱.۷۸ ,۶۷۶۳۱.۳۵ ,۶۷۳۶۷.۵۶ ,۶۷۵۹۵.۶۸ ,۶۷۵۰۷.۷۶ ,۶۷۷۲۲.۷۲ ,۶۷۵۶۲.۶۰ ,۶۷۴۳۱.۸۶ ,۶۷۸۶۴.۲۹ ,۶۷۷۲۹.۵۵ ,۶۷۷۱۰.۹۷ ,۶۷۵۴۳.۸۹ ,۶۷۳۳۳.۸۱ ,۶۶۴۲۵.۶۰ ,۶۶۹۸۵.۶۸ ,۶۶۸۸۶.۴۲ ,۶۶۸۴۴.۱۳ ,۶۶۶۵۱.۳۶ ,۶۶۶۳۰.۰۵ ,۶۶۸۷۳.۴۵ ,۶۶۸۴۸.۷۸ ,۶۶۷۴۵.۹۹ ,۶۶۶۶۲.۷۴ ,۶۶۷۸۲.۳۱ ,۶۷۰۰۶.۵۷ ,۶۶۷۰۰.۵۳ ,۶۶۶۸۴.۶۳ ,۶۶۹۲۲.۱۷ ,۶۶۹۲۳.۶۷ ,۶۶۸۶۳.۵۱ ,۶۷۰۹۹.۹۹ ,۶۶۸۹۴.۷۲ ,۶۶۸۳۳.۱۳ ,۶۶۹۹۰.۷۲ ,۶۶۹۸۳.۴۸ ,۶۷۰۳۷.۹۰ ,۶۶۹۵۵.۱۷ ,۶۶۳۵۴.۴۰ ,۶۵۰۱۸.۸۹ ,۶۵۳۵۸.۶۲ ,۶۵۴۷۱.۰۶ ,۶۵۵۲۷.۱۹ ,۶۵۸۰۱.۸۸ ,۶۶۲۳۳.۱۳ ,۶۵۹۱۲.۴۶ ,۶۶۰۱۱.۰۸ ,۶۶۱۷۷.۰۵ ,۶۶۰۴۵.۸۷ ,۶۶۲۴۸.۱۲ ,۶۶۲۳۱.۵۲ ,۶۶۲۱۴.۸۴ ,۶۶۲۷۱.۸۳ ,۶۶۱۱۹.۰۷ ,۶۶۰۹۳.۱۰ ,۶۶۲۱۷.۸۰ ,۶۶۱۶۵.۴۳ ,۶۶۲۵۸.۹۶ ,۶۶۲۷۷.۱۹ ,۶۶۳۰۵.۰۲ ,۶۶۲۳۲.۴۹ ,۶۶۱۹۵.۰۹ ,۶۶۲۴۸.۸۲ ,۶۶۱۸۱.۱۹ ,۶۶۱۲۴.۳۵ ,۶۶۱۰۳.۶۵ ,۶۶۱۲۹.۳۰ ,۶۶۰۲۸.۲۷ ,۶۶۰۷۵.۷۲ ,۶۶۱۹۲.۴۷ ,۶۶۱۸۷.۵۸ ,۶۶۱۱۷.۲۱ ,۶۶۱۲۷.۳۸ ,۶۶۰۹۵.۶۷ ,۶۶۱۰۰.۳۶ ,۶۶۱۲۰.۷۷ ,۶۶۱۹۷.۸۷ ,۶۶۲۷۲.۷۹ ,۶۶۲۰۳.۴۴ ,۶۶۲۲۷.۸۲ ,۶۶۳۴۱.۷۰ ,۶۶۶۷۰.۲۰ ,۶۶۴۶۳.۵۹ ,۶۶۵۵۵.۸۰ ,۶۶۶۹۹.۲۲ ,۶۶۵۲۵.۹۶ ,۶۶۶۲۳.۸۷ ,۶۶۵۴۵.۳۲ ,۶۶۵۴۰.۹۷ ,۶۶۵۳۹.۱۵ ,۶۶۵۰۵.۸۰ ,۶۶۴۶۲.۸۴ ,۶۶۶۴۴.۴۹ ,۶۶۷۸۲.۲۳ ,۶۶۶۴۱.۹۹ ,۶۶۵۱۴.۶۳ ,۶۶۳۲۹.۵۶ ,۶۶۳۰۲.۹۹ ,۶۶۱۸۶.۸۳ ,۶۶۳۸۷.۴۴ ,۶۶۳۱۶.۴۴ ,۶۶۱۲۵.۱۶ ,۶۶۱۱۵.۴۲ ,۶۶۱۳۳.۸۲ ,۶۵۸۹۴.۸۸ ,۶۵۸۷۸.۴۰ ,۶۵۷۶۰.۶۳ ,۶۵۵۴۰.۵۸ ,۶۵۰۹۰.۸۳ ,۶۵۳۵۴.۰۳ ,۶۵۴۷۱.۱۳ ,۶۵۸۱۸.۸۷ ,۶۶۶۵۲.۵۵ ,۶۶۸۷۲.۸۹ ,۶۶۶۱۶.۷۳ ,۶۶۴۷۲.۰۷ ,۶۶۵۵۷.۷۲ ,۶۶۶۸۷.۵۲ ,۶۶۴۶۸.۵۰ ,۶۵۸۵۶.۴۱ ,۶۵۰۵۶.۰۱ ,۶۵۴۰۳.۹۳ ,۶۵۴۹۱.۷۷ ,۶۵۷۵۵.۹۱ ,۶۵۶۹۶.۵۵ ,۶۵۵۰۹.۷۹ ,۶۵۶۵۴.۰۹ ,۶۵۷۱۷.۷۹ ,۶۵۴۶۴.۱۴ ,۶۵۴۱۶.۳۶ ,۶۵۳۱۸.۹۱ ,۶۵۲۱۳.۸۳ ,۶۴۷۵۸.۶۷ ,۶۴۶۱۱.۳۴ ,۶۴۵۹۸.۷۴ ,۶۴۵۴۷.۳۲ ,۶۴۵۸۵.۶۶ ,۶۴۶۰۶.۸۳ ,۶۴۲۵۸.۶۷ ,۶۴۸۳۵.۰۲ ,۶۵۱۰۰.۶۵ ,۶۵۲۳۵.۴۰ ,۶۵۱۵۸.۹۸ ,۶۵۱۷۰.۰۶ ,۶۵۰۴۲.۳۰ ,۶۵۳۵۵.۶۷ ,۶۵۴۹۳.۰۰ ,۶۵۴۵۸.۷۵ ,۶۵۴۱۷.۸۷ ,۶۵۶۱۰.۹۴ ,۶۵۳۱۵.۱۶ ,۶۵۲۷۷.۱۱ ,۶۵۲۹۱.۴۴ ,۶۵۴۸۳.۸۰
۲
Ethereum
$۳,۵۴۲.۲۴ ۰
تومان
۴۳۳.۰۰
میلیون دلار
۱۸.۵۶
میلیون دلار
۱۲۲.۲۸
میلیارد ETH
۴.۶۸% ۳۵۳۴.۹۶ ,۳۶۴۰.۰۹ ,۳۶۱۵.۲۶ ,۳۶۳۶.۶۶ ,۳۶۲۰.۵۴ ,۳۶۱۷.۸۲ ,۳۶۲۱.۲۵ ,۳۵۶۴.۸۸ ,۳۵۲۸.۱۴ ,۳۵۶۱.۳۳ ,۳۵۶۵.۵۳ ,۳۵۷۰.۲۹ ,۳۵۶۰.۱۵ ,۳۵۵۸.۱۳ ,۳۵۳۶.۱۰ ,۳۵۱۱.۰۴ ,۳۵۱۲.۷۳ ,۳۴۹۵.۴۷ ,۳۵۰۵.۵۷ ,۳۴۸۶.۱۱ ,۳۵۰۷.۳۴ ,۳۵۰۰.۹۲ ,۳۴۸۹.۸۳ ,۳۵۰۵.۴۹ ,۳۴۹۷.۴۳ ,۳۴۹۶.۴۵ ,۳۴۹۷.۰۵ ,۳۵۰۵.۸۶ ,۳۴۳۴.۵۲ ,۳۴۷۱.۴۵ ,۳۴۶۰.۱۱ ,۳۴۷۴.۸۳ ,۳۴۸۶.۲۵ ,۳۴۷۵.۶۲ ,۳۴۷۸.۴۱ ,۳۴۷۹.۵۹ ,۳۴۷۵.۸۵ ,۳۴۷۱.۲۴ ,۳۴۸۶.۹۷ ,۳۵۰۶.۵۲ ,۳۴۸۹.۵۹ ,۳۴۹۹.۴۰ ,۳۵۲۱.۰۸ ,۳۵۱۸.۵۰ ,۳۵۱۴.۴۹ ,۳۵۲۲.۳۷ ,۳۵۱۱.۶۳ ,۳۵۱۰.۴۶ ,۳۵۱۲.۲۸ ,۳۵۱۳.۰۷ ,۳۵۱۰.۶۰ ,۳۴۸۱.۸۷ ,۳۴۶۰.۲۵ ,۳۴۱۰.۲۰ ,۳۳۸۷.۱۵ ,۳۳۸۴.۲۳ ,۳۳۹۸.۰۸ ,۳۴۱۶.۶۴ ,۳۴۷۳.۳۹ ,۳۴۷۹.۵۲ ,۳۴۷۹.۸۹ ,۳۴۹۶.۰۴ ,۳۴۷۷.۹۸ ,۳۴۹۱.۰۱ ,۳۴۹۸.۶۱ ,۳۵۰۷.۴۸ ,۳۵۲۳.۷۲ ,۳۵۳۷.۹۹ ,۳۵۲۸.۶۴ ,۳۵۳۴.۱۵ ,۳۵۳۱.۱۹ ,۳۵۳۵.۸۱ ,۳۵۳۶.۷۳ ,۳۵۵۹.۷۹ ,۳۵۵۸.۴۵ ,۳۵۵۹.۵۶ ,۳۵۶۲.۸۶ ,۳۵۵۴.۰۴ ,۳۵۶۳.۰۸ ,۳۵۵۹.۹۹ ,۳۵۵۵.۰۰ ,۳۵۵۱.۹۶ ,۳۵۶۱.۰۷ ,۳۵۶۷.۵۷ ,۳۵۶۵.۵۹ ,۳۵۵۶.۱۱ ,۳۵۶۵.۳۶ ,۳۵۵۹.۶۴ ,۳۵۵۳.۸۹ ,۳۵۵۲.۸۲ ,۳۵۶۳.۸۰ ,۳۵۶۷.۹۵ ,۳۵۵۷.۸۷ ,۳۵۴۹.۴۹ ,۳۵۵۰.۰۹ ,۳۵۶۴.۷۱ ,۳۵۵۴.۲۳ ,۳۵۶۰.۸۳ ,۳۵۸۸.۵۰ ,۳۵۷۹.۴۲ ,۳۵۸۷.۸۷ ,۳۵۹۱.۴۰ ,۳۵۹۰.۱۵ ,۳۵۹۴.۰۸ ,۳۵۹۵.۹۵ ,۳۵۹۷.۰۰ ,۳۵۹۹.۱۹ ,۳۶۳۲.۱۳ ,۳۶۲۰.۷۱ ,۳۶۱۳.۸۳ ,۳۵۹۹.۱۹ ,۳۵۹۲.۲۱ ,۳۵۷۹.۷۹ ,۳۵۸۷.۷۳ ,۳۵۷۲.۴۶ ,۳۵۴۹.۷۲ ,۳۵۴۹.۹۸ ,۳۵۴۳.۳۹ ,۳۵۱۶.۵۸ ,۳۵۲۱.۹۵ ,۳۵۲۱.۹۸ ,۳۵۱۴.۸۵ ,۳۴۹۳.۳۴ ,۳۵۲۰.۸۳ ,۳۴۹۳.۴۶ ,۳۵۲۱.۴۴ ,۳۵۵۶.۳۲ ,۳۵۴۷.۳۸ ,۳۵۴۲.۳۶ ,۳۵۱۵.۳۵ ,۳۵۲۵.۳۰ ,۳۵۲۴.۴۶ ,۳۵۰۹.۸۶ ,۳۴۷۵.۰۹ ,۳۴۰۶.۱۷ ,۳۴۲۷.۱۴ ,۳۴۳۸.۱۵ ,۳۴۴۳.۷۶ ,۳۴۴۹.۶۸ ,۳۴۳۳.۵۱ ,۳۴۴۵.۲۴ ,۳۴۴۵.۶۶ ,۳۴۳۸.۰۲ ,۳۴۲۰.۷۱ ,۳۴۱۱.۴۸ ,۳۴۰۶.۲۸ ,۳۳۸۷.۰۹ ,۳۴۰۵.۷۸ ,۳۴۱۳.۵۱ ,۳۴۲۸.۴۸ ,۳۴۰۶.۰۶ ,۳۴۰۲.۰۹ ,۳۴۱۳.۲۹ ,۳۴۵۸.۹۲ ,۳۴۶۸.۳۹ ,۳۴۷۸.۹۱ ,۳۴۸۱.۴۹ ,۳۴۹۴.۳۲ ,۳۵۲۱.۰۷ ,۳۵۴۱.۴۷ ,۳۵۶۷.۳۲ ,۳۵۵۹.۱۸ ,۳۵۵۲.۸۸ ,۳۵۶۱.۶۴ ,۳۵۴۲.۷۰ ,۳۵۳۷.۳۳ ,۳۵۳۷.۱۸ ,۳۵۵۶.۳۷
۳
Tether
$۰.۹۹۹۷ ۰
تومان
۱۱۲.۵۵
میلیون دلار
۵۱.۸۵
میلیون دلار
۱۱۲.۶۱
میلیون USDT
۰.۱۲% ۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۱۷ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۸۴ ,۰.۹۹۸۸ ,۱.۰۰۱۵ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۸۴ ,۰.۹۹۸۶ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۸۳ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۸۶ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۶۹ ,۰.۹۹۸۴ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۸۲ ,۰.۹۹۸۲ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۸۲ ,۰.۹۹۸۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۶۳ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۸۹ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۱۰
۴
BNB
$۵۹۸.۶۱ ۰
تومان
۹۲.۰۸
میلیون دلار
۱.۱۲
میلیون دلار
۱۵۳.۸۶
میلیارد BNB
۳.۲۶% ۶۱۰.۹۹ ,۶۲۶.۹۶ ,۶۲۷.۳۳ ,۶۳۳.۱۲ ,۶۲۸.۵۵ ,۶۳۱.۰۵ ,۶۲۷.۳۱ ,۶۲۱.۵۶ ,۶۱۲.۲۴ ,۶۱۹.۳۸ ,۶۱۹.۵۲ ,۶۱۹.۲۹ ,۶۱۹.۰۸ ,۶۱۸.۸۹ ,۶۱۱.۷۲ ,۶۰۹.۳۳ ,۶۰۸.۰۰ ,۶۰۶.۸۵ ,۶۰۸.۵۲ ,۶۰۳.۶۹ ,۶۰۷.۷۲ ,۶۰۷.۸۳ ,۶۰۵.۵۲ ,۶۰۸.۲۹ ,۶۰۴.۳۳ ,۶۰۵.۱۷ ,۶۰۵.۹۶ ,۶۰۴.۶۲ ,۵۹۶.۷۶ ,۶۰۳.۵۰ ,۶۰۴.۰۰ ,۶۰۴.۷۴ ,۶۰۲.۷۶ ,۶۰۰.۸۶ ,۵۹۹.۹۹ ,۶۰۱.۲۳ ,۵۹۹.۴۷ ,۵۹۷.۵۵ ,۵۹۹.۶۲ ,۶۰۲.۷۱ ,۶۰۰.۲۴ ,۶۰۱.۵۷ ,۶۰۵.۹۶ ,۶۰۴.۸۴ ,۶۰۶.۹۴ ,۶۰۸.۰۹ ,۶۰۷.۹۶ ,۶۰۷.۷۲ ,۶۱۰.۱۰ ,۶۰۹.۶۵ ,۶۰۹.۸۳ ,۶۰۵.۸۰ ,۶۰۱.۳۳ ,۵۹۲.۰۰ ,۵۹۳.۲۶ ,۵۹۵.۱۶ ,۵۹۶.۴۳ ,۵۹۵.۶۸ ,۵۹۹.۶۹ ,۶۰۰.۷۷ ,۶۰۲.۷۰ ,۶۰۴.۷۶ ,۶۰۱.۸۰ ,۶۰۲.۷۳ ,۶۰۵.۱۳ ,۶۰۶.۲۵ ,۶۰۷.۳۶ ,۶۰۶.۵۳ ,۶۰۶.۲۸ ,۶۰۷.۹۵ ,۶۰۶.۸۲ ,۶۰۷.۷۵ ,۶۰۸.۰۰ ,۶۰۸.۶۲ ,۶۰۷.۹۶ ,۶۰۵.۶۷ ,۶۰۷.۱۸ ,۶۰۶.۲۴ ,۶۰۶.۹۵ ,۶۰۶.۲۹ ,۶۰۶.۳۸ ,۶۰۵.۰۰ ,۶۰۵.۸۱ ,۶۰۷.۵۹ ,۶۰۷.۳۶ ,۶۰۴.۸۸ ,۶۰۵.۳۴ ,۶۰۴.۹۱ ,۶۰۴.۳۹ ,۶۰۳.۴۰ ,۶۰۶.۱۲ ,۶۰۶.۲۰ ,۶۰۵.۵۵ ,۶۰۴.۰۶ ,۶۰۴.۳۵ ,۶۰۷.۶۱ ,۶۰۵.۷۱ ,۶۰۶.۲۶ ,۶۰۹.۰۸ ,۶۰۷.۵۶ ,۶۰۹.۶۵ ,۶۰۸.۵۴ ,۶۰۸.۷۸ ,۶۰۸.۱۸ ,۶۰۸.۵۷ ,۶۰۸.۹۷ ,۶۰۸.۵۴ ,۶۱۰.۳۰ ,۶۱۰.۱۷ ,۶۰۹.۵۱ ,۶۰۷.۲۹ ,۶۰۶.۲۴ ,۶۰۴.۸۵ ,۶۰۵.۵۴ ,۶۰۵.۰۱ ,۶۰۲.۹۶ ,۶۰۳.۲۵ ,۶۰۱.۸۶ ,۵۹۵.۰۸ ,۵۹۵.۴۰ ,۵۹۸.۳۳ ,۵۹۸.۲۲ ,۵۹۶.۱۲ ,۶۰۰.۱۰ ,۵۹۸.۳۹ ,۶۰۳.۳۲ ,۶۰۶.۷۶ ,۶۰۷.۱۳ ,۶۰۷.۲۷ ,۶۰۵.۶۶ ,۶۰۶.۷۳ ,۶۰۶.۶۶ ,۶۰۴.۰۱ ,۶۰۰.۱۵ ,۵۸۶.۸۶ ,۵۹۴.۰۲ ,۵۹۳.۸۶ ,۵۹۵.۳۶ ,۵۹۵.۱۲ ,۵۹۱.۸۹ ,۵۹۲.۹۷ ,۵۹۲.۸۱ ,۵۸۸.۸۹ ,۵۸۵.۷۱ ,۵۸۳.۶۲ ,۵۸۰.۳۶ ,۵۷۷.۸۵ ,۵۸۱.۱۴ ,۵۸۱.۵۱ ,۵۸۱.۵۰ ,۵۷۶.۴۱ ,۵۷۹.۳۶ ,۵۷۸.۰۶ ,۵۸۴.۸۶ ,۵۸۷.۸۷ ,۵۸۸.۷۶ ,۵۸۸.۱۱ ,۵۹۲.۲۹ ,۵۹۰.۴۹ ,۵۹۶.۱۹ ,۵۹۷.۷۲ ,۵۹۹.۰۴ ,۶۰۱.۲۱ ,۶۰۵.۵۹ ,۶۰۳.۷۳ ,۵۹۹.۲۹ ,۵۹۸.۱۸ ,۶۰۲.۱۰
۵
Solana
$۱۳۸.۵۰ ۰
تومان
۶۳.۹۷
میلیون دلار
۳.۲۹
میلیون دلار
۴۶۱.۹۰
میلیارد SOL
۲.۷۶% ۱۵۱.۹۲ ,۱۵۸.۶۴ ,۱۵۹.۲۳ ,۱۶۰.۰۹ ,۱۵۸.۷۹ ,۱۵۸.۹۷ ,۱۵۹.۵۹ ,۱۵۶.۱۵ ,۱۵۲.۵۲ ,۱۵۴.۸۶ ,۱۵۴.۸۶ ,۱۵۵.۲۷ ,۱۵۵.۰۲ ,۱۵۴.۶۳ ,۱۵۲.۳۸ ,۱۵۱.۷۳ ,۱۵۱.۷۱ ,۱۵۲.۲۳ ,۱۵۲.۱۷ ,۱۵۱.۲۲ ,۱۵۲.۱۱ ,۱۵۱.۷۹ ,۱۵۱.۱۵ ,۱۵۱.۶۶ ,۱۴۹.۹۲ ,۱۴۹.۹۵ ,۱۵۰.۱۷ ,۱۴۹.۰۵ ,۱۴۶.۷۸ ,۱۴۷.۶۴ ,۱۴۸.۰۹ ,۱۴۸.۵۷ ,۱۴۸.۱۷ ,۱۴۷.۲۵ ,۱۴۷.۶۱ ,۱۴۸.۰۱ ,۱۴۷.۲۳ ,۱۴۷.۰۸ ,۱۴۸.۰۷ ,۱۴۸.۳۲ ,۱۴۷.۴۳ ,۱۴۷.۲۶ ,۱۴۸.۰۶ ,۱۴۷.۸۷ ,۱۴۷.۴۱ ,۱۴۸.۳۴ ,۱۴۷.۸۶ ,۱۴۷.۷۴ ,۱۴۷.۹۶ ,۱۴۸.۱۲ ,۱۴۷.۱۶ ,۱۴۴.۷۳ ,۱۴۳.۴۲ ,۱۴۱.۱۰ ,۱۴۱.۴۳ ,۱۴۱.۲۷ ,۱۴۱.۷۵ ,۱۴۱.۸۰ ,۱۴۳.۹۳ ,۱۴۲.۸۹ ,۱۴۳.۰۵ ,۱۴۳.۵۴ ,۱۴۳.۵۷ ,۱۴۳.۹۲ ,۱۴۴.۶۹ ,۱۴۴.۷۵ ,۱۴۵.۰۲ ,۱۴۴.۲۵ ,۱۴۳.۶۵ ,۱۴۴.۰۵ ,۱۴۳.۶۴ ,۱۴۳.۹۷ ,۱۴۴.۳۶ ,۱۴۴.۴۹ ,۱۴۴.۶۵ ,۱۴۴.۵۰ ,۱۴۵.۱۶ ,۱۴۵.۰۲ ,۱۴۵.۱۷ ,۱۴۴.۷۳ ,۱۴۴.۶۶ ,۱۴۴.۲۹ ,۱۴۵.۱۲ ,۱۴۵.۳۸ ,۱۴۵.۲۸ ,۱۴۴.۶۴ ,۱۴۴.۵۴ ,۱۴۴.۳۲ ,۱۴۴.۰۳ ,۱۴۳.۱۳ ,۱۴۴.۲۶ ,۱۴۴.۶۹ ,۱۴۴.۳۶ ,۱۴۴.۰۱ ,۱۴۴.۵۶ ,۱۴۵.۵۷ ,۱۴۴.۹۱ ,۱۴۴.۹۰ ,۱۴۵.۶۶ ,۱۴۶.۱۸ ,۱۴۸.۴۶ ,۱۴۸.۱۴ ,۱۴۷.۷۳ ,۱۴۸.۱۹ ,۱۴۸.۶۸ ,۱۴۸.۸۱ ,۱۴۹.۲۵ ,۱۵۰.۲۵ ,۱۵۱.۱۶ ,۱۵۰.۲۱ ,۱۴۸.۴۸ ,۱۴۸.۴۸ ,۱۴۷.۳۷ ,۱۴۸.۳۶ ,۱۴۷.۷۵ ,۱۴۶.۴۴ ,۱۴۶.۴۸ ,۱۴۵.۷۱ ,۱۴۴.۲۸ ,۱۴۳.۱۳ ,۱۴۳.۶۸ ,۱۴۲.۸۹ ,۱۴۱.۸۷ ,۱۴۳.۷۵ ,۱۴۱.۱۱ ,۱۴۲.۹۷ ,۱۴۴.۹۸ ,۱۴۵.۶۶ ,۱۴۴.۰۶ ,۱۴۳.۱۹ ,۱۴۳.۰۶ ,۱۴۳.۷۶ ,۱۴۳.۲۵ ,۱۴۱.۵۹ ,۱۳۱.۹۰ ,۱۳۵.۰۲ ,۱۳۵.۳۰ ,۱۳۶.۵۸ ,۱۳۶.۵۶ ,۱۳۵.۸۵ ,۱۳۶.۷۴ ,۱۳۸.۳۱ ,۱۳۷.۵۵ ,۱۳۷.۹۳ ,۱۳۷.۱۵ ,۱۳۶.۴۴ ,۱۳۳.۸۱ ,۱۳۵.۴۹ ,۱۳۵.۳۲ ,۱۳۴.۴۵ ,۱۳۳.۰۵ ,۱۳۲.۴۶ ,۱۳۲.۳۳ ,۱۳۶.۶۰ ,۱۳۷.۳۱ ,۱۳۷.۵۰ ,۱۳۷.۴۳ ,۱۳۷.۹۸ ,۱۳۷.۸۵ ,۱۳۹.۱۹ ,۱۴۰.۴۲ ,۱۴۰.۳۵ ,۱۴۰.۰۸ ,۱۴۱.۲۲ ,۱۳۹.۹۲ ,۱۳۸.۷۹ ,۱۳۸.۵۵ ,۱۳۹.۳۴
۶
Lido Staked Ether
$۳,۵۴۲.۳۷ ۰
تومان
۳۳.۷۸
میلیون دلار
۹۹.۱۰
میلیارد دلار
۹.۵۴
میلیارد STETH
۴.۳۰% ۳۵۳۴.۰۱ ,۳۶۵۰.۳۵ ,۳۶۱۹.۴۱ ,۳۶۳۷.۴۴ ,۳۶۱۵.۳۷ ,۳۶۰۷.۲۹ ,۳۵۸۴.۳۶ ,۳۵۷۷.۶۰ ,۳۵۲۶.۱۰ ,۳۵۵۶.۸۹ ,۳۵۶۱.۰۳ ,۳۵۶۲.۳۷ ,۳۵۴۵.۲۱ ,۳۵۵۲.۴۹ ,۳۵۳۴.۶۵ ,۳۵۱۱.۵۴ ,۳۵۱۰.۵۱ ,۳۵۰۶.۹۷ ,۳۵۰۲.۱۲ ,۳۴۸۵.۵۶ ,۳۵۰۶.۶۴ ,۳۴۹۸.۳۵ ,۳۴۸۷.۳۴ ,۳۵۰۳.۴۱ ,۳۴۹۸.۱۶ ,۳۴۹۳.۷۶ ,۳۴۹۳.۷۶ ,۳۴۹۲.۷۶ ,۳۴۳۷.۱۶ ,۳۴۷۳.۴۹ ,۳۴۵۹.۵۵ ,۳۴۷۳.۶۳ ,۳۴۸۷.۹۵ ,۳۴۷۶.۱۹ ,۳۴۷۸.۲۰ ,۳۴۶۸.۸۸ ,۳۴۷۰.۶۷ ,۳۴۶۶.۲۰ ,۳۴۸۳.۲۰ ,۳۴۹۵.۷۳ ,۳۴۹۱.۳۰ ,۳۵۰۱.۷۴ ,۳۵۱۱.۴۱ ,۳۵۱۵.۲۷ ,۳۵۱۵.۶۵ ,۳۵۱۷.۰۳ ,۳۵۰۷.۷۴ ,۳۵۱۰.۴۵ ,۳۵۱۶.۱۲ ,۳۵۱۰.۴۷ ,۳۴۹۳.۷۴ ,۳۴۸۰.۲۴ ,۳۴۴۹.۳۱ ,۳۳۸۳.۱۶ ,۳۳۸۷.۳۲ ,۳۳۸۰.۴۸ ,۳۴۱۲.۱۰ ,۳۴۱۲.۷۸ ,۳۴۸۰.۹۰ ,۳۴۷۷.۵۶ ,۳۴۸۲.۰۴ ,۳۴۹۶.۳۵ ,۳۴۷۲.۸۶ ,۳۴۸۹.۹۳ ,۳۴۹۹.۶۱ ,۳۵۰۹.۶۴ ,۳۵۳۴.۶۰ ,۳۵۴۰.۱۸ ,۳۵۲۸.۷۳ ,۳۵۳۲.۹۳ ,۳۵۲۴.۸۵ ,۳۵۳۲.۸۳ ,۳۵۳۴.۱۴ ,۳۵۵۵.۴۰ ,۳۵۵۵.۷۳ ,۳۵۵۸.۸۲ ,۳۵۵۸.۴۹ ,۳۵۵۰.۳۸ ,۳۵۶۳.۸۵ ,۳۵۵۷.۱۶ ,۳۵۵۳.۲۰ ,۳۵۵۶.۰۷ ,۳۵۵۷.۲۶ ,۳۵۶۶.۴۲ ,۳۵۶۲.۱۲ ,۳۵۵۶.۵۱ ,۳۵۶۵.۲۷ ,۳۵۵۸.۸۲ ,۳۵۵۲.۲۶ ,۳۵۵۰.۹۸ ,۳۵۶۲.۷۳ ,۳۵۶۷.۷۲ ,۳۵۵۸.۳۳ ,۳۵۵۳.۲۴ ,۳۵۵۰.۶۲ ,۳۵۵۹.۸۸ ,۳۵۵۰.۵۷ ,۳۵۵۹.۳۴ ,۳۵۷۹.۹۷ ,۳۵۷۷.۷۷ ,۳۵۹۰.۳۳ ,۳۵۸۹.۶۴ ,۳۵۸۷.۳۸ ,۳۵۹۲.۲۰ ,۳۵۹۵.۰۳ ,۳۵۹۶.۹۸ ,۳۶۰۶.۱۱ ,۳۶۲۵.۴۰ ,۳۶۲۰.۰۹ ,۳۶۱۵.۰۶ ,۳۶۰۱.۸۶ ,۳۵۹۲.۲۹ ,۳۵۷۹.۷۲ ,۳۵۸۷.۰۹ ,۳۵۷۲.۷۰ ,۳۵۴۹.۳۳ ,۳۵۴۶.۶۱ ,۳۵۴۱.۸۵ ,۳۵۰۹.۸۶ ,۳۵۱۲.۴۲ ,۳۵۲۲.۷۲ ,۳۵۱۸.۹۱ ,۳۵۰۲.۰۴ ,۳۵۱۹.۲۵ ,۳۵۰۶.۵۵ ,۳۵۲۳.۳۶ ,۳۵۴۹.۹۹ ,۳۵۴۸.۰۶ ,۳۵۳۳.۵۴ ,۳۵۱۴.۰۲ ,۳۵۲۸.۶۰ ,۳۵۲۰.۷۴ ,۳۵۱۱.۳۹ ,۳۴۶۸.۹۷ ,۳۳۹۷.۲۶ ,۳۴۲۲.۹۰ ,۳۴۳۷.۲۷ ,۳۴۳۹.۵۳ ,۳۴۴۲.۶۰ ,۳۴۳۵.۳۸ ,۳۴۴۰.۶۶ ,۳۴۴۶.۱۴ ,۳۴۳۰.۱۳ ,۳۴۲۵.۲۰ ,۳۴۰۳.۵۸ ,۳۴۰۳.۹۹ ,۳۳۸۴.۰۱ ,۳۴۰۰.۸۰ ,۳۴۲۱.۹۱ ,۳۴۱۱.۷۳ ,۳۴۰۲.۵۸ ,۳۴۰۰.۹۵ ,۳۴۲۵.۷۳ ,۳۴۵۵.۸۵ ,۳۴۷۳.۶۵ ,۳۴۷۷.۸۷ ,۳۴۸۲.۰۴ ,۳۴۹۱.۴۴ ,۳۵۲۷.۸۸ ,۳۵۳۸.۱۳ ,۳۵۶۸.۶۷ ,۳۵۵۹.۰۴ ,۳۵۵۳.۳۱ ,۳۵۵۸.۱۶ ,۳۵۳۹.۲۶ ,۳۵۳۷.۱۰ ,۳۵۳۵.۵۲ ,۳۵۴۸.۰۶
۷
USDC
$۱.۰۰ ۰
تومان
۳۲.۸۵
میلیون دلار
۷.۱۰
میلیون دلار
۳۲.۸۴
میلیون USDC
-۰.۰۱% ۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۳۱ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۰ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۱۲ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۱۵ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۷۶ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۸۵ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۸۹ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۱۳ ,۰.۹۹۸۲ ,۰.۹۹۷۶ ,۱.۰۰۱۱ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۷۹ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۱۶ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۰ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۱۷ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۲۲
۸
XRP
$۰.۴۹۴۶ ۰
تومان
۲۷.۴۸
میلیون دلار
۱.۱۳
میلیون دلار
۵۵.۵۷
میلیون XRP
۰.۴۲% ۰.۴۸۳۰ ,۰.۴۹۴۷ ,۰.۴۹۳۸ ,۰.۴۹۷۵ ,۰.۴۹۷۱ ,۰.۴۹۴۷ ,۰.۴۹۱۷ ,۰.۴۹۱۷ ,۰.۴۸۳۹ ,۰.۴۸۹۳ ,۰.۴۹۱۳ ,۰.۴۹۰۹ ,۰.۴۹۱۵ ,۰.۴۹۰۵ ,۰.۴۸۷۳ ,۰.۴۸۶۴ ,۰.۴۸۶۳ ,۰.۴۸۶۹ ,۰.۴۸۶۵ ,۰.۴۸۳۷ ,۰.۴۸۸۲ ,۰.۴۸۷۵ ,۰.۴۸۴۶ ,۰.۴۸۷۷ ,۰.۴۸۴۴ ,۰.۴۸۳۵ ,۰.۴۸۶۱ ,۰.۴۸۵۸ ,۰.۴۸۰۲ ,۰.۴۸۳۹ ,۰.۴۸۳۲ ,۰.۴۸۳۱ ,۰.۴۸۲۲ ,۰.۴۷۹۴ ,۰.۴۷۸۶ ,۰.۴۷۷۲ ,۰.۴۷۸۱ ,۰.۴۷۶۵ ,۰.۴۷۷۹ ,۰.۴۷۹۱ ,۰.۴۷۸۹ ,۰.۴۷۹۰ ,۰.۴۸۰۵ ,۰.۴۷۸۵ ,۰.۴۷۷۷ ,۰.۴۷۹۰ ,۰.۴۷۶۵ ,۰.۴۷۷۶ ,۰.۴۷۷۷ ,۰.۴۷۷۹ ,۰.۴۷۸۲ ,۰.۴۷۷۴ ,۰.۴۷۳۴ ,۰.۴۶۶۵ ,۰.۴۶۸۴ ,۰.۴۶۸۰ ,۰.۴۶۹۰ ,۰.۴۶۹۸ ,۰.۴۷۵۴ ,۰.۴۷۴۱ ,۰.۴۷۴۴ ,۰.۴۷۵۶ ,۰.۴۷۴۱ ,۰.۴۷۵۸ ,۰.۴۷۶۷ ,۰.۴۷۷۰ ,۰.۴۷۷۳ ,۰.۴۷۸۲ ,۰.۴۷۸۲ ,۰.۴۷۹۲ ,۰.۴۷۸۸ ,۰.۴۷۹۹ ,۰.۴۷۹۷ ,۰.۴۷۹۶ ,۰.۴۸۲۵ ,۰.۴۸۳۰ ,۰.۴۸۴۳ ,۰.۴۸۵۳ ,۰.۴۸۶۶ ,۰.۴۸۷۴ ,۰.۴۹۴۱ ,۰.۴۹۱۸ ,۰.۴۹۰۰ ,۰.۴۹۱۶ ,۰.۴۹۰۵ ,۰.۴۸۸۶ ,۰.۴۸۸۸ ,۰.۴۸۹۱ ,۰.۴۹۰۸ ,۰.۴۸۸۹ ,۰.۴۸۹۶ ,۰.۴۸۹۱ ,۰.۴۸۸۱ ,۰.۴۸۹۲ ,۰.۴۹۴۱ ,۰.۴۹۷۳ ,۰.۴۹۶۱ ,۰.۴۹۲۲ ,۰.۴۹۰۵ ,۰.۴۸۹۳ ,۰.۴۹۰۶ ,۰.۴۸۹۱ ,۰.۴۸۸۲ ,۰.۴۸۸۷ ,۰.۴۸۹۴ ,۰.۴۸۸۳ ,۰.۴۸۸۹ ,۰.۴۸۹۰ ,۰.۴۸۸۸ ,۰.۴۸۸۱ ,۰.۴۸۶۲ ,۰.۴۸۷۰ ,۰.۴۸۸۳ ,۰.۴۸۹۵ ,۰.۴۹۱۰ ,۰.۴۸۶۱ ,۰.۴۹۸۳ ,۰.۴۹۵۵ ,۰.۴۹۸۳ ,۰.۴۹۷۷ ,۰.۴۹۷۸ ,۰.۵۰۳۲ ,۰.۵۰۱۹ ,۰.۵۱۵۰ ,۰.۵۰۹۳ ,۰.۵۱۰۵ ,۰.۵۱۴۷ ,۰.۵۱۷۱ ,۰.۵۱۷۴ ,۰.۵۱۲۱ ,۰.۵۰۹۵ ,۰.۵۰۷۰ ,۰.۵۰۴۶ ,۰.۵۰۵۳ ,۰.۴۸۲۴ ,۰.۴۹۰۷ ,۰.۴۹۰۱ ,۰.۴۹۱۳ ,۰.۴۹۱۹ ,۰.۴۹۰۲ ,۰.۵۰۰۱ ,۰.۵۰۷۷ ,۰.۴۹۷۳ ,۰.۴۹۷۴ ,۰.۴۹۴۵ ,۰.۴۹۳۴ ,۰.۴۸۹۱ ,۰.۴۸۳۴ ,۰.۴۸۳۲ ,۰.۴۸۱۱ ,۰.۴۸۰۰ ,۰.۴۸۰۴ ,۰.۴۷۹۹ ,۰.۴۸۷۴ ,۰.۴۸۸۸ ,۰.۴۹۱۰ ,۰.۴۹۰۸ ,۰.۴۹۴۱ ,۰.۴۹۳۴ ,۰.۴۹۵۰ ,۰.۴۹۶۵ ,۰.۴۹۴۱ ,۰.۴۹۲۷ ,۰.۴۹۱۶ ,۰.۴۹۱۴ ,۰.۴۹۰۵ ,۰.۴۹۲۹ ,۰.۴۹۳۹
۹
Dogecoin
$۰.۱۲۴۵ ۰
تومان
۱۸.۰۲
میلیون دلار
۸۶۹.۷۵
میلیارد دلار
۱۴۴.۷۶
میلیون DOGE
۴.۰۱% ۰.۱۳۹۵ ,۰.۱۴۵۴ ,۰.۱۴۵۸ ,۰.۱۴۸۲ ,۰.۱۴۹۲ ,۰.۱۴۹۵ ,۰.۱۵۰۰ ,۰.۱۴۷۲ ,۰.۱۴۴۱ ,۰.۱۴۵۶ ,۰.۱۴۶۱ ,۰.۱۴۶۲ ,۰.۱۴۵۶ ,۰.۱۴۶۱ ,۰.۱۴۳۷ ,۰.۱۴۳۰ ,۰.۱۴۳۲ ,۰.۱۴۳۰ ,۰.۱۴۳۶ ,۰.۱۴۲۹ ,۰.۱۴۴۰ ,۰.۱۴۳۹ ,۰.۱۴۴۰ ,۰.۱۴۴۴ ,۰.۱۴۳۴ ,۰.۱۴۳۵ ,۰.۱۴۳۷ ,۰.۱۴۳۵ ,۰.۱۴۰۸ ,۰.۱۴۲۴ ,۰.۱۴۲۳ ,۰.۱۴۲۷ ,۰.۱۴۲۲ ,۰.۱۴۱۳ ,۰.۱۴۱۵ ,۰.۱۴۱۰ ,۰.۱۴۱۱ ,۰.۱۴۱۱ ,۰.۱۴۲۳ ,۰.۱۴۲۸ ,۰.۱۴۱۵ ,۰.۱۴۱۸ ,۰.۱۴۲۶ ,۰.۱۴۲۸ ,۰.۱۴۲۵ ,۰.۱۴۲۹ ,۰.۱۴۲۵ ,۰.۱۴۲۵ ,۰.۱۴۲۳ ,۰.۱۴۲۳ ,۰.۱۴۲۱ ,۰.۱۴۱۰ ,۰.۱۳۹۱ ,۰.۱۳۴۷ ,۰.۱۳۳۸ ,۰.۱۳۲۶ ,۰.۱۳۳۵ ,۰.۱۳۳۳ ,۰.۱۳۵۲ ,۰.۱۳۴۹ ,۰.۱۳۴۹ ,۰.۱۳۵۷ ,۰.۱۳۴۵ ,۰.۱۳۵۱ ,۰.۱۳۵۶ ,۰.۱۳۵۸ ,۰.۱۳۶۲ ,۰.۱۳۶۶ ,۰.۱۳۶۲ ,۰.۱۳۶۸ ,۰.۱۳۶۴ ,۰.۱۳۶۴ ,۰.۱۳۶۸ ,۰.۱۳۶۷ ,۰.۱۳۶۸ ,۰.۱۳۶۴ ,۰.۱۳۶۶ ,۰.۱۳۶۴ ,۰.۱۳۶۶ ,۰.۱۳۶۲ ,۰.۱۳۶۷ ,۰.۱۳۶۲ ,۰.۱۳۶۵ ,۰.۱۳۶۷ ,۰.۱۳۶۵ ,۰.۱۳۶۱ ,۰.۱۳۶۰ ,۰.۱۳۵۶ ,۰.۱۳۵۲ ,۰.۱۳۵۲ ,۰.۱۳۶۰ ,۰.۱۳۶۵ ,۰.۱۳۶۱ ,۰.۱۳۵۸ ,۰.۱۳۵۷ ,۰.۱۳۶۴ ,۰.۱۳۵۷ ,۰.۱۳۵۶ ,۰.۱۳۶۶ ,۰.۱۳۶۱ ,۰.۱۳۶۹ ,۰.۱۳۶۶ ,۰.۱۳۶۱ ,۰.۱۳۶۰ ,۰.۱۳۶۲ ,۰.۱۳۶۰ ,۰.۱۳۶۲ ,۰.۱۳۶۹ ,۰.۱۳۷۰ ,۰.۱۳۷۱ ,۰.۱۳۶۲ ,۰.۱۳۵۶ ,۰.۱۳۴۸ ,۰.۱۳۵۳ ,۰.۱۳۴۸ ,۰.۱۳۳۷ ,۰.۱۳۳۸ ,۰.۱۳۳۰ ,۰.۱۳۳۱ ,۰.۱۳۳۶ ,۰.۱۳۴۳ ,۰.۱۳۳۹ ,۰.۱۳۲۱ ,۰.۱۳۳۱ ,۰.۱۲۹۷ ,۰.۱۲۹۹ ,۰.۱۳۱۷ ,۰.۱۳۳۲ ,۰.۱۳۲۳ ,۰.۱۳۰۱ ,۰.۱۲۹۸ ,۰.۱۳۰۰ ,۰.۱۲۸۸ ,۰.۱۲۶۸ ,۰.۱۱۸۶ ,۰.۱۲۱۶ ,۰.۱۲۱۸ ,۰.۱۲۱۶ ,۰.۱۲۱۷ ,۰.۱۲۱۹ ,۰.۱۲۲۵ ,۰.۱۲۲۸ ,۰.۱۲۱۹ ,۰.۱۲۱۲ ,۰.۱۲۰۵ ,۰.۱۱۹۸ ,۰.۱۱۸۹ ,۰.۱۱۸۷ ,۰.۱۱۹۰ ,۰.۱۲۰۰ ,۰.۱۱۹۳ ,۰.۱۱۹۱ ,۰.۱۲۰۲ ,۰.۱۲۱۶ ,۰.۱۲۱۹ ,۰.۱۲۲۳ ,۰.۱۲۲۲ ,۰.۱۲۲۹ ,۰.۱۲۴۲ ,۰.۱۲۵۳ ,۰.۱۲۶۱ ,۰.۱۲۶۰ ,۰.۱۲۵۳ ,۰.۱۲۵۷ ,۰.۱۲۵۴ ,۰.۱۲۴۷ ,۰.۱۲۵۰ ,۰.۱۲۵۷
۱۰
Toncoin
$۶.۹۱ ۰
تومان
۱۶.۸۳
میلیون دلار
۵۳۹.۱۶
میلیارد دلار
۲.۴۴
میلیون TON
-۲.۵۹% ۷.۰۸ ,۷.۱۸ ,۷.۲۳ ,۷.۳۳ ,۷.۳۳ ,۷.۴۷ ,۷.۵۰ ,۷.۳۷ ,۷.۲۳ ,۷.۳۴ ,۷.۳۶ ,۷.۴۱ ,۷.۴۵ ,۷.۵۸ ,۷.۵۴ ,۷.۵۶ ,۷.۵۹ ,۷.۶۲ ,۷.۶۳ ,۷.۵۴ ,۷.۶۳ ,۷.۶۱ ,۷.۶۰ ,۷.۵۹ ,۷.۵۳ ,۷.۵۳ ,۷.۵۵ ,۷.۵۳ ,۷.۳۴ ,۷.۴۹ ,۷.۵۲ ,۷.۵۴ ,۷.۵۶ ,۷.۵۶ ,۷.۶۰ ,۷.۶۷ ,۷.۷۵ ,۷.۸۳ ,۷.۹۵ ,۸.۰۰ ,۷.۹۰ ,۷.۷۸ ,۷.۸۶ ,۷.۸۳ ,۷.۸۱ ,۷.۹۱ ,۷.۹۴ ,۸.۰۰ ,۸.۰۷ ,۸.۰۷ ,۸.۰۴ ,۷.۹۰ ,۷.۸۸ ,۷.۸۵ ,۷.۹۰ ,۷.۹۴ ,۷.۹۲ ,۷.۹۹ ,۸.۱۴ ,۸.۱۸ ,۸.۱۷ ,۸.۱۹ ,۸.۱۲ ,۸.۰۶ ,۸.۰۶ ,۷.۹۶ ,۸.۰۴ ,۸.۰۱ ,۸.۰۴ ,۸.۰۴ ,۸.۰۶ ,۸.۰۸ ,۸.۱۶ ,۸.۰۷ ,۸.۰۸ ,۸.۰۴ ,۸.۰۰ ,۸.۰۱ ,۸.۰۱ ,۸.۰۰ ,۷.۹۶ ,۷.۸۸ ,۷.۹۲ ,۷.۹۱ ,۷.۹۱ ,۷.۹۲ ,۷.۸۶ ,۷.۸۵ ,۷.۸۰ ,۷.۸۲ ,۷.۸۱ ,۷.۸۴ ,۷.۸۰ ,۷.۸۲ ,۷.۸۹ ,۷.۹۶ ,۷.۹۷ ,۸.۰۲ ,۷.۹۶ ,۷.۹۸ ,۷.۹۸ ,۸.۰۴ ,۸.۰۳ ,۸.۰۳ ,۸.۰۶ ,۸.۰۸ ,۸.۰۱ ,۷.۹۶ ,۷.۹۴ ,۷.۹۹ ,۷.۹۸ ,۷.۸۷ ,۷.۸۲ ,۷.۹۱ ,۷.۹۱ ,۷.۸۷ ,۷.۸۵ ,۷.۷۹ ,۷.۷۷ ,۷.۷۰ ,۷.۷۸ ,۷.۷۸ ,۷.۷۶ ,۷.۸۵ ,۷.۷۴ ,۷.۷۸ ,۷.۸۵ ,۷.۸۶ ,۷.۷۵ ,۷.۷۱ ,۷.۷۲ ,۷.۶۹ ,۷.۷۰ ,۷.۵۸ ,۷.۳۶ ,۷.۴۶ ,۷.۵۰ ,۷.۵۴ ,۷.۴۶ ,۷.۳۶ ,۷.۳۸ ,۷.۳۴ ,۷.۲۹ ,۷.۲۴ ,۷.۲۲ ,۷.۱۴ ,۶.۹۴ ,۷.۰۲ ,۶.۹۸ ,۷.۰۲ ,۷.۰۰ ,۶.۹۷ ,۶.۹۵ ,۷.۰۵ ,۷.۲۱ ,۷.۱۷ ,۷.۱۱ ,۷.۱۸ ,۷.۱۹ ,۷.۱۸ ,۷.۱۵ ,۷.۰۹ ,۷.۰۱ ,۷.۰۷ ,۶.۹۷ ,۶.۹۳ ,۶.۸۴ ,۶.۸۹
۱۱
Cardano
$۰.۳۸۷۳ ۰
تومان
۱۳.۷۱
میلیون دلار
۳۸۹.۱۴
میلیارد دلار
۳۵.۴۱
میلیون ADA
۴.۳۳% ۰.۴۲۵۴ ,۰.۴۴۰۵ ,۰.۴۳۹۱ ,۰.۴۴۲۶ ,۰.۴۴۱۵ ,۰.۴۴۱۶ ,۰.۴۳۸۱ ,۰.۴۳۹۱ ,۰.۴۳۳۱ ,۰.۴۳۶۶ ,۰.۴۳۸۲ ,۰.۴۳۸۴ ,۰.۴۳۷۰ ,۰.۴۳۷۹ ,۰.۴۳۵۳ ,۰.۴۳۱۶ ,۰.۴۳۱۲ ,۰.۴۳۱۲ ,۰.۴۳۲۶ ,۰.۴۳۰۲ ,۰.۴۳۱۳ ,۰.۴۳۲۹ ,۰.۴۳۰۸ ,۰.۴۳۱۸ ,۰.۴۲۹۸ ,۰.۴۲۷۶ ,۰.۴۲۸۸ ,۰.۴۲۷۵ ,۰.۴۲۱۴ ,۰.۴۲۳۵ ,۰.۴۲۴۰ ,۰.۴۲۵۶ ,۰.۴۲۴۶ ,۰.۴۲۱۸ ,۰.۴۲۲۴ ,۰.۴۲۲۳ ,۰.۴۲۱۷ ,۰.۴۲۰۸ ,۰.۴۲۲۲ ,۰.۴۲۲۹ ,۰.۴۲۰۵ ,۰.۴۲۱۸ ,۰.۴۲۳۸ ,۰.۴۲۲۸ ,۰.۴۲۱۸ ,۰.۴۲۳۱ ,۰.۴۲۲۱ ,۰.۴۲۲۲ ,۰.۴۲۲۲ ,۰.۴۲۱۹ ,۰.۴۲۱۸ ,۰.۴۱۸۴ ,۰.۴۱۳۲ ,۰.۴۰۵۰ ,۰.۴۰۵۶ ,۰.۴۰۳۹ ,۰.۴۰۴۴ ,۰.۴۰۵۳ ,۰.۴۱۳۲ ,۰.۴۱۱۳ ,۰.۴۱۱۳ ,۰.۴۱۱۵ ,۰.۴۰۸۳ ,۰.۴۱۱۳ ,۰.۴۱۱۹ ,۰.۴۱۲۱ ,۰.۴۱۳۸ ,۰.۴۱۲۸ ,۰.۴۱۱۵ ,۰.۴۱۱۹ ,۰.۴۱۰۴ ,۰.۴۱۰۴ ,۰.۴۱۰۹ ,۰.۴۱۰۵ ,۰.۴۱۱۳ ,۰.۴۱۰۷ ,۰.۴۱۱۸ ,۰.۴۱۱۶ ,۰.۴۱۲۵ ,۰.۴۱۲۰ ,۰.۴۱۳۷ ,۰.۴۱۲۳ ,۰.۴۱۲۵ ,۰.۴۱۳۴ ,۰.۴۱۳۳ ,۰.۴۱۲۶ ,۰.۴۱۲۸ ,۰.۴۱۱۵ ,۰.۴۱۰۸ ,۰.۴۱۰۵ ,۰.۴۱۲۹ ,۰.۴۱۴۰ ,۰.۴۱۲۳ ,۰.۴۱۲۴ ,۰.۴۱۳۱ ,۰.۴۱۴۵ ,۰.۴۱۳۸ ,۰.۴۱۵۷ ,۰.۴۱۶۳ ,۰.۴۱۴۹ ,۰.۴۱۶۵ ,۰.۴۱۵۴ ,۰.۴۱۴۸ ,۰.۴۱۴۴ ,۰.۴۱۵۹ ,۰.۴۱۵۵ ,۰.۴۱۶۲ ,۰.۴۱۶۹ ,۰.۴۱۶۵ ,۰.۴۱۶۱ ,۰.۴۱۴۰ ,۰.۴۱۴۱ ,۰.۴۱۲۱ ,۰.۴۱۳۱ ,۰.۴۱۰۸ ,۰.۴۰۸۷ ,۰.۴۰۹۵ ,۰.۴۰۷۰ ,۰.۴۰۳۵ ,۰.۴۰۴۸ ,۰.۴۰۴۴ ,۰.۴۰۲۹ ,۰.۳۹۹۸ ,۰.۴۰۲۷ ,۰.۴۰۰۲ ,۰.۴۰۴۳ ,۰.۴۱۱۳ ,۰.۴۱۵۰ ,۰.۴۱۱۴ ,۰.۴۰۸۰ ,۰.۴۰۷۹ ,۰.۴۰۳۸ ,۰.۴۰۱۱ ,۰.۳۹۹۶ ,۰.۳۶۹۴ ,۰.۳۷۷۱ ,۰.۳۷۷۶ ,۰.۳۷۹۴ ,۰.۳۷۹۴ ,۰.۳۷۸۱ ,۰.۳۷۹۴ ,۰.۳۸۱۱ ,۰.۳۷۷۶ ,۰.۳۷۵۶ ,۰.۳۷۴۱ ,۰.۳۷۲۲ ,۰.۳۶۹۲ ,۰.۳۷۰۵ ,۰.۳۷۳۷ ,۰.۳۷۲۶ ,۰.۳۶۸۱ ,۰.۳۷۰۷ ,۰.۳۷۳۷ ,۰.۳۷۸۶ ,۰.۳۷۹۶ ,۰.۳۸۲۷ ,۰.۳۸۳۷ ,۰.۳۸۳۹ ,۰.۳۸۶۳ ,۰.۳۸۹۹ ,۰.۳۹۲۶ ,۰.۳۹۳۸ ,۰.۳۹۵۴ ,۰.۳۹۶۰ ,۰.۳۹۲۶ ,۰.۳۸۹۲ ,۰.۳۸۸۱ ,۰.۳۸۹۱
۱۲
Shiba Inu
$۰.۰۰۰۰ ۰
تومان
۱۰.۸۴
میلیون دلار
۳۹۸.۸۶
میلیارد دلار
۵۸۹,۲۶۲.۴۶
میلیون SHIB
۳.۸۲% ۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰
۱۳
Avalanche
$۲۷.۴۱ ۰
تومان
۱۰.۷۸
میلیون دلار
۳۰۸.۷۴
میلیارد دلار
۳۹۳.۳۹
میلیارد AVAX
۵.۲۵% ۳۱.۹۱ ,۳۳.۲۸ ,۳۳.۱۷ ,۳۳.۶۳ ,۳۳.۵۱ ,۳۳.۶۷ ,۳۳.۹۲ ,۳۳.۲۹ ,۳۲.۵۹ ,۳۳.۱۶ ,۳۳.۱۵ ,۳۳.۲۹ ,۳۳.۱۵ ,۳۳.۳۲ ,۳۲.۹۰ ,۳۲.۷۱ ,۳۲.۵۰ ,۳۲.۸۰ ,۳۲.۶۲ ,۳۲.۲۷ ,۳۲.۴۳ ,۳۲.۲۱ ,۳۲.۱۰ ,۳۲.۱۵ ,۳۱.۸۶ ,۳۱.۹۳ ,۳۲.۰۴ ,۳۱.۹۳ ,۳۱.۲۹ ,۳۱.۷۲ ,۳۱.۷۶ ,۳۱.۸۳ ,۳۱.۵۴ ,۳۱.۲۷ ,۳۱.۳۵ ,۳۱.۱۳ ,۳۰.۹۸ ,۳۰.۹۸ ,۳۱.۲۴ ,۳۱.۲۰ ,۳۱.۰۹ ,۳۱.۳۱ ,۳۱.۵۹ ,۳۱.۶۷ ,۳۱.۵۷ ,۳۱.۹۲ ,۳۱.۸۹ ,۳۱.۹۵ ,۳۱.۸۴ ,۳۱.۵۷ ,۳۱.۳۶ ,۳۱.۰۸ ,۳۰.۶۵ ,۲۹.۶۸ ,۲۹.۷۰ ,۲۹.۵۳ ,۲۹.۳۹ ,۲۹.۵۶ ,۳۰.۲۲ ,۳۰.۳۲ ,۳۰.۲۹ ,۳۰.۴۰ ,۳۰.۱۴ ,۳۰.۲۹ ,۳۰.۳۶ ,۳۰.۳۰ ,۳۰.۴۱ ,۳۰.۴۲ ,۳۰.۳۸ ,۳۰.۳۸ ,۳۰.۲۴ ,۳۰.۲۵ ,۳۰.۲۰ ,۳۰.۱۱ ,۳۰.۲۰ ,۳۰.۲۲ ,۳۰.۲۷ ,۳۰.۱۹ ,۳۰.۱۴ ,۳۰.۱۰ ,۳۰.۱۱ ,۲۹.۹۹ ,۳۰.۰۶ ,۳۰.۰۱ ,۲۹.۹۸ ,۳۰.۰۱ ,۳۰.۰۵ ,۳۰.۰۵ ,۲۹.۹۷ ,۲۹.۹۶ ,۳۰.۳۵ ,۳۰.۴۰ ,۳۰.۳۴ ,۳۰.۰۳ ,۲۹.۹۵ ,۳۰.۱۰ ,۲۹.۹۹ ,۲۹.۹۹ ,۳۰.۰۰ ,۳۰.۰۱ ,۳۰.۱۵ ,۳۰.۰۳ ,۲۹.۹۷ ,۲۹.۷۴ ,۲۹.۸۲ ,۲۹.۸۱ ,۲۹.۸۲ ,۳۰.۰۰ ,۳۰.۰۴ ,۳۰.۰۹ ,۲۹.۶۳ ,۲۹.۵۵ ,۲۹.۴۱ ,۲۹.۵۴ ,۲۹.۳۸ ,۲۹.۲۲ ,۲۹.۱۳ ,۲۸.۹۸ ,۲۸.۶۲ ,۲۸.۶۹ ,۲۸.۶۱ ,۲۸.۵۱ ,۲۸.۱۶ ,۲۸.۴۳ ,۲۸.۰۴ ,۲۸.۱۸ ,۲۸.۷۲ ,۲۹.۳۱ ,۲۸.۸۷ ,۲۸.۶۶ ,۲۸.۶۴ ,۲۸.۷۰ ,۲۸.۴۷ ,۲۸.۱۲ ,۲۵.۹۶ ,۲۶.۳۶ ,۲۶.۴۸ ,۲۶.۵۰ ,۲۶.۶۸ ,۲۶.۵۷ ,۲۶.۵۸ ,۲۶.۶۰ ,۲۶.۴۰ ,۲۶.۳۶ ,۲۵.۹۹ ,۲۵.۸۸ ,۲۵.۷۲ ,۲۶.۱۹ ,۲۶.۱۷ ,۲۵.۹۳ ,۲۵.۶۴ ,۲۵.۷۲ ,۲۶.۱۵ ,۲۶.۴۷ ,۲۶.۴۶ ,۲۶.۵۵ ,۲۶.۵۵ ,۲۶.۸۳ ,۲۶.۷۶ ,۲۶.۹۳ ,۲۷.۰۷ ,۲۷.۱۳ ,۲۷.۱۷ ,۲۷.۳۶ ,۲۷.۳۱ ,۲۷.۰۹ ,۲۷.۱۴ ,۲۷.۴۵
۱۴
TRON
$۰.۱۱۶۸ ۰
تومان
۱۰.۲۰
میلیون دلار
۳۵۲.۲۰
میلیارد دلار
۸۷.۲۶
میلیون TRX
۱.۵۸% ۰.۱۱۶۴ ,۰.۱۱۶۹ ,۰.۱۱۷۰ ,۰.۱۱۷۵ ,۰.۱۱۷۶ ,۰.۱۱۷۶ ,۰.۱۱۷۸ ,۰.۱۱۷۱ ,۰.۱۱۶۲ ,۰.۱۱۶۶ ,۰.۱۱۶۷ ,۰.۱۱۶۶ ,۰.۱۱۶۵ ,۰.۱۱۶۸ ,۰.۱۱۶۶ ,۰.۱۱۶۵ ,۰.۱۱۶۷ ,۰.۱۱۶۷ ,۰.۱۱۶۹ ,۰.۱۱۵۹ ,۰.۱۱۶۳ ,۰.۱۱۶۳ ,۰.۱۱۶۴ ,۰.۱۱۶۵ ,۰.۱۱۶۲ ,۰.۱۱۶۶ ,۰.۱۱۶۴ ,۰.۱۱۶۵ ,۰.۱۱۶۴ ,۰.۱۱۶۸ ,۰.۱۱۶۶ ,۰.۱۱۶۷ ,۰.۱۱۶۸ ,۰.۱۱۶۹ ,۰.۱۱۶۸ ,۰.۱۱۶۹ ,۰.۱۱۶۹ ,۰.۱۱۶۶ ,۰.۱۱۶۷ ,۰.۱۱۶۸ ,۰.۱۱۶۹ ,۰.۱۱۶۲ ,۰.۱۱۶۰ ,۰.۱۱۶۱ ,۰.۱۱۶۱ ,۰.۱۱۶۰ ,۰.۱۱۵۷ ,۰.۱۱۵۸ ,۰.۱۱۶۰ ,۰.۱۱۶۳ ,۰.۱۱۶۳ ,۰.۱۱۶۴ ,۰.۱۱۶۴ ,۰.۱۱۵۷ ,۰.۱۱۵۹ ,۰.۱۱۵۸ ,۰.۱۱۶۱ ,۰.۱۱۶۰ ,۰.۱۱۶۰ ,۰.۱۱۶۴ ,۰.۱۱۶۴ ,۰.۱۱۶۴ ,۰.۱۱۶۴ ,۰.۱۱۶۴ ,۰.۱۱۶۴ ,۰.۱۱۵۸ ,۰.۱۱۶۰ ,۰.۱۱۶۰ ,۰.۱۱۵۸ ,۰.۱۱۵۱ ,۰.۱۱۵۱ ,۰.۱۱۵۰ ,۰.۱۱۵۱ ,۰.۱۱۵۳ ,۰.۱۱۵۲ ,۰.۱۱۵۱ ,۰.۱۱۴۹ ,۰.۱۱۵۰ ,۰.۱۱۵۱ ,۰.۱۱۵۰ ,۰.۱۱۵۳ ,۰.۱۱۵۴ ,۰.۱۱۵۳ ,۰.۱۱۵۳ ,۰.۱۱۵۲ ,۰.۱۱۵۳ ,۰.۱۱۵۴ ,۰.۱۱۵۳ ,۰.۱۱۵۲ ,۰.۱۱۵۰ ,۰.۱۱۵۲ ,۰.۱۱۵۲ ,۰.۱۱۵۳ ,۰.۱۱۵۱ ,۰.۱۱۵۲ ,۰.۱۱۵۳ ,۰.۱۱۵۳ ,۰.۱۱۵۴ ,۰.۱۱۵۴ ,۰.۱۱۵۴ ,۰.۱۱۵۶ ,۰.۱۱۵۹ ,۰.۱۱۶۲ ,۰.۱۱۶۱ ,۰.۱۱۶۳ ,۰.۱۱۶۲ ,۰.۱۱۶۴ ,۰.۱۱۶۹ ,۰.۱۱۷۲ ,۰.۱۱۷۸ ,۰.۱۱۷۸ ,۰.۱۱۷۸ ,۰.۱۱۶۹ ,۰.۱۱۷۲ ,۰.۱۱۷۱ ,۰.۱۱۷۱ ,۰.۱۱۷۶ ,۰.۱۱۷۰ ,۰.۱۱۶۴ ,۰.۱۱۶۹ ,۰.۱۱۶۷ ,۰.۱۱۶۸ ,۰.۱۱۶۸ ,۰.۱۱۷۲ ,۰.۱۱۷۲ ,۰.۱۱۷۳ ,۰.۱۱۷۴ ,۰.۱۱۷۵ ,۰.۱۱۶۹ ,۰.۱۱۷۰ ,۰.۱۱۷۰ ,۰.۱۱۶۹ ,۰.۱۱۶۸ ,۰.۱۱۶۵ ,۰.۱۱۴۳ ,۰.۱۱۴۱ ,۰.۱۱۴۴ ,۰.۱۱۴۵ ,۰.۱۱۴۷ ,۰.۱۱۴۶ ,۰.۱۱۵۰ ,۰.۱۱۵۱ ,۰.۱۱۴۹ ,۰.۱۱۵۰ ,۰.۱۱۵۲ ,۰.۱۱۴۸ ,۰.۱۱۴۸ ,۰.۱۱۴۵ ,۰.۱۱۴۷ ,۰.۱۱۵۲ ,۰.۱۱۴۹ ,۰.۱۱۵۲ ,۰.۱۱۵۱ ,۰.۱۱۵۴ ,۰.۱۱۵۴ ,۰.۱۱۵۵ ,۰.۱۱۵۴ ,۰.۱۱۵۶ ,۰.۱۱۵۷ ,۰.۱۱۶۰ ,۰.۱۱۶۲ ,۰.۱۱۶۲ ,۰.۱۱۶۴ ,۰.۱۱۶۴ ,۰.۱۱۶۹ ,۰.۱۱۷۰ ,۰.۱۱۶۷ ,۰.۱۱۶۹
۱۵
Wrapped Bitcoin
$۶۵,۱۰۵.۰۰ ۰
تومان
۹.۹۶
میلیون دلار
۳۳۶.۳۹
میلیارد دلار
۱۵۳۰۲۴
WBTC
۰.۰۶% ۶۷۸۴۸.۵۵ ,۶۹۲۱۲.۲۵ ,۶۹۵۷۰.۶۳ ,۶۹۸۳۰.۰۸ ,۶۹۷۵۶.۴۱ ,۶۹۴۸۹.۹۵ ,۶۹۲۷۱.۵۱ ,۶۸۹۲۶.۵۴ ,۶۷۷۲۳.۵۷ ,۶۸۲۷۳.۰۹ ,۶۸۵۰۱.۹۰ ,۶۸۳۰۴.۲۵ ,۶۸۱۰۷.۹۹ ,۶۸۲۸۰.۴۸ ,۶۷۸۹۴.۸۰ ,۶۷۶۵۷.۶۰ ,۶۷۵۵۳.۲۸ ,۶۷۴۷۸.۹۲ ,۶۷۴۰۵.۷۱ ,۶۷۳۹۶.۹۵ ,۶۷۷۸۷.۵۷ ,۶۷۵۲۶.۲۳ ,۶۷۳۷۲.۰۲ ,۶۷۷۴۰.۶۲ ,۶۷۷۴۶.۲۳ ,۶۷۷۴۶.۳۱ ,۶۷۵۹۲.۱۹ ,۶۷۳۳۶.۸۰ ,۶۶۶۶۰.۰۹ ,۶۷۰۵۴.۱۱ ,۶۶۸۳۸.۲۸ ,۶۶۹۰۹.۱۲ ,۶۶۷۰۹.۰۱ ,۶۶۷۵۱.۹۷ ,۶۶۹۷۸.۸۲ ,۶۶۷۷۱.۸۰ ,۶۶۸۶۶.۶۰ ,۶۶۶۳۴.۲۴ ,۶۶۷۲۲.۲۵ ,۶۶۷۷۴.۶۸ ,۶۶۸۶۳.۳۲ ,۶۶۸۰۳.۵۱ ,۶۶۹۸۵.۸۸ ,۶۶۹۸۷.۸۰ ,۶۶۹۹۷.۷۳ ,۶۷۰۴۱.۲۵ ,۶۶۸۷۳.۵۲ ,۶۶۹۱۱.۳۶ ,۶۷۰۲۵.۵۳ ,۶۷۰۷۴.۰۸ ,۶۶۹۷۳.۰۳ ,۶۶۹۱۳.۰۵ ,۶۶۳۲۷.۴۲ ,۶۵۰۷۱.۶۱ ,۶۵۱۸۶.۶۸ ,۶۵۴۳۹.۳۲ ,۶۵۵۳۰.۷۴ ,۶۵۷۵۲.۶۴ ,۶۶۰۱۶.۵۸ ,۶۵۹۳۷.۷۰ ,۶۵۹۹۲.۴۷ ,۶۶۲۰۹.۰۸ ,۶۶۱۰۹.۴۳ ,۶۶۱۷۳.۲۵ ,۶۶۲۲۶.۵۹ ,۶۶۲۹۴.۴۸ ,۶۶۳۲۲.۰۳ ,۶۶۲۶۰.۶۲ ,۶۶۱۹۶.۰۴ ,۶۶۲۰۵.۵۳ ,۶۶۲۴۲.۴۹ ,۶۶۳۵۹.۳۸ ,۶۶۳۶۹.۴۵ ,۶۶۴۰۸.۰۱ ,۶۶۳۶۹.۹۶ ,۶۶۳۲۵.۰۴ ,۶۶۴۰۲.۳۳ ,۶۶۱۳۱.۳۷ ,۶۶۳۰۷.۴۲ ,۶۶۲۲۱.۶۰ ,۶۶۲۴۳.۸۳ ,۶۶۰۱۰.۶۷ ,۶۶۱۹۲.۸۸ ,۶۶۳۶۳.۴۴ ,۶۶۳۲۶.۱۵ ,۶۶۲۷۲.۸۰ ,۶۶۲۱۷.۸۲ ,۶۶۲۶۴.۲۴ ,۶۶۱۵۲.۷۶ ,۶۶۱۶۸.۶۱ ,۶۶۲۷۷.۵۶ ,۶۶۴۰۷.۴۰ ,۶۶۳۲۸.۴۰ ,۶۶۳۷۶.۳۶ ,۶۶۳۸۸.۷۲ ,۶۶۶۸۱.۴۵ ,۶۶۴۸۵.۹۱ ,۶۶۵۸۰.۶۲ ,۶۶۶۴۱.۷۷ ,۶۶۶۱۹.۱۱ ,۶۶۶۸۲.۴۱ ,۶۶۵۶۹.۵۲ ,۶۶۶۴۴.۶۸ ,۶۶۵۹۴.۵۹ ,۶۶۵۷۴.۰۸ ,۶۶۵۰۹.۳۴ ,۶۶۹۸۷.۹۸ ,۶۶۸۳۸.۰۹ ,۶۶۶۵۶.۰۸ ,۶۶۷۲۷.۷۹ ,۶۶۴۵۴.۱۷ ,۶۶۳۸۸.۷۲ ,۶۶۱۹۸.۳۱ ,۶۶۴۲۶.۵۰ ,۶۶۳۹۶.۶۱ ,۶۶۰۹۶.۶۲ ,۶۶۲۱۸.۳۲ ,۶۶۱۷۱.۲۳ ,۶۵۷۷۳.۷۴ ,۶۵۹۶۲.۹۸ ,۶۵۷۶۴.۸۳ ,۶۵۴۶۷.۳۰ ,۶۵۳۱۳.۱۱ ,۶۵۵۱۷.۷۳ ,۶۵۴۹۴.۵۲ ,۶۵۹۶۹.۸۶ ,۶۶۷۶۰.۶۱ ,۶۶۷۶۱.۳۶ ,۶۶۵۰۷.۲۵ ,۶۶۴۳۴.۷۵ ,۶۶۵۰۵.۵۵ ,۶۶۶۶۹.۷۰ ,۶۶۴۹۶.۴۰ ,۶۵۷۸۲.۸۳ ,۶۴۹۹۲.۶۳ ,۶۵۳۵۷.۸۹ ,۶۵۴۳۰.۷۴ ,۶۵۶۹۲.۷۲ ,۶۵۶۷۹.۶۴ ,۶۵۵۱۷.۴۹ ,۶۵۶۷۱.۸۵ ,۶۵۶۶۲.۰۵ ,۶۵۴۸۸.۱۱ ,۶۵۳۷۰.۴۵ ,۶۵۱۵۶.۰۸ ,۶۴۸۳۸.۹۴ ,۶۴۵۹۷.۹۷ ,۶۴۵۰۰.۴۱ ,۶۴۶۱۱.۱۵ ,۶۴۸۰۰.۶۹ ,۶۴۶۷۱.۴۹ ,۶۴۵۵۲.۸۶ ,۶۴۵۲۲.۸۱ ,۶۴۹۳۵.۵۷ ,۶۵۰۴۸.۷۵ ,۶۵۲۲۵.۶۳ ,۶۵۰۹۷.۷۵ ,۶۵۴۲۲.۹۵ ,۶۵۳۷۱.۹۸ ,۶۵۴۳۲.۹۹ ,۶۵۶۴۶.۰۲ ,۶۵۵۷۴.۲۲ ,۶۵۵۶۱.۳۲ ,۶۵۶۸۹.۲۳ ,۶۵۳۷۶.۵۳ ,۶۵۲۹۷.۸۰ ,۶۵۲۱۱.۸۲ ,۶۵۲۷۱.۵۶
۱۶
Chainlink
$۱۴.۲۳ ۰
تومان
۸.۳۶
میلیون دلار
۴۶۸.۵۲
میلیارد دلار
۵۸۷.۱۰
میلیارد LINK
۵.۵۰% ۱۵.۲۱ ,۱۵.۸۹ ,۱۵.۹۰ ,۱۶.۱۱ ,۱۶.۰۸ ,۱۶.۱۷ ,۱۶.۲۱ ,۱۶.۰۴ ,۱۵.۷۰ ,۱۵.۹۴ ,۱۶.۰۰ ,۱۶.۰۰ ,۱۵.۹۵ ,۱۵.۹۷ ,۱۵.۷۹ ,۱۵.۵۶ ,۱۵.۵۲ ,۱۵.۵۷ ,۱۵.۶۲ ,۱۵.۵۷ ,۱۵.۵۲ ,۱۵.۴۵ ,۱۵.۴۱ ,۱۵.۴۵ ,۱۵.۳۱ ,۱۵.۳۱ ,۱۵.۴۳ ,۱۵.۴۵ ,۱۵.۱۰ ,۱۵.۳۲ ,۱۵.۳۹ ,۱۵.۴۴ ,۱۵.۳۹ ,۱۵.۲۸ ,۱۵.۳۰ ,۱۵.۱۳ ,۱۵.۱۴ ,۱۵.۲۱ ,۱۵.۲۹ ,۱۵.۳۳ ,۱۵.۲۷ ,۱۵.۳۲ ,۱۵.۳۶ ,۱۵.۳۳ ,۱۵.۳۲ ,۱۵.۳۰ ,۱۵.۳۰ ,۱۵.۳۶ ,۱۵.۴۰ ,۱۵.۳۶ ,۱۵.۴۲ ,۱۵.۳۰ ,۱۵.۱۵ ,۱۴.۷۷ ,۱۴.۷۰ ,۱۴.۵۴ ,۱۴.۵۱ ,۱۴.۵۰ ,۱۴.۶۸ ,۱۴.۶۹ ,۱۴.۷۴ ,۱۴.۸۱ ,۱۴.۷۶ ,۱۴.۷۹ ,۱۴.۸۵ ,۱۴.۸۵ ,۱۴.۹۴ ,۱۵.۰۰ ,۱۵.۰۳ ,۱۵.۰۱ ,۱۴.۹۲ ,۱۴.۹۵ ,۱۴.۹۰ ,۱۴.۹۳ ,۱۴.۹۳ ,۱۴.۹۵ ,۱۴.۹۹ ,۱۴.۹۷ ,۱۴.۹۴ ,۱۴.۸۹ ,۱۴.۹۰ ,۱۴.۸۱ ,۱۴.۸۸ ,۱۴.۸۸ ,۱۴.۸۵ ,۱۴.۷۵ ,۱۴.۷۳ ,۱۴.۷۰ ,۱۴.۶۵ ,۱۴.۶۸ ,۱۴.۷۹ ,۱۴.۸۴ ,۱۴.۸۴ ,۱۴.۷۸ ,۱۴.۸۳ ,۱۴.۹۰ ,۱۴.۹۲ ,۱۵.۰۰ ,۱۴.۹۹ ,۱۴.۹۶ ,۱۵.۱۶ ,۱۵.۰۷ ,۱۵.۰۶ ,۱۵.۰۸ ,۱۵.۰۹ ,۱۵.۱۱ ,۱۵.۱۱ ,۱۵.۱۴ ,۱۵.۱۳ ,۱۵.۰۷ ,۱۴.۹۸ ,۱۴.۹۱ ,۱۴.۸۰ ,۱۴.۸۸ ,۱۴.۷۸ ,۱۴.۶۹ ,۱۴.۷۶ ,۱۴.۶۳ ,۱۴.۴۲ ,۱۴.۳۵ ,۱۴.۳۱ ,۱۴.۲۹ ,۱۴.۲۳ ,۱۴.۳۵ ,۱۴.۲۸ ,۱۴.۴۹ ,۱۴.۷۰ ,۱۴.۷۷ ,۱۴.۶۸ ,۱۴.۶۵ ,۱۴.۶۰ ,۱۴.۶۴ ,۱۴.۵۳ ,۱۴.۴۲ ,۱۳.۴۳ ,۱۳.۶۶ ,۱۳.۷۰ ,۱۳.۷۵ ,۱۳.۷۵ ,۱۳.۶۶ ,۱۳.۷۱ ,۱۳.۷۷ ,۱۳.۶۷ ,۱۳.۶۴ ,۱۳.۶۵ ,۱۳.۵۱ ,۱۳.۳۴ ,۱۳.۳۶ ,۱۳.۵۲ ,۱۳.۴۷ ,۱۳.۳۹ ,۱۳.۳۶ ,۱۳.۵۵ ,۱۳.۷۰ ,۱۳.۸۷ ,۱۳.۸۸ ,۱۳.۹۷ ,۱۴.۰۳ ,۱۴.۲۲ ,۱۴.۱۹ ,۱۴.۲۴ ,۱۴.۲۸ ,۱۴.۳۰ ,۱۴.۳۸ ,۱۴.۳۹ ,۱۴.۲۸ ,۱۴.۳۱ ,۱۴.۴۰
۱۷
Polkadot
$۵.۸۹ ۰
تومان
۸.۱۲
میلیون دلار
۲۶۶.۳۱
میلیارد دلار
۱.۳۸
میلیون DOT
۱.۳۲% ۶.۳۸ ,۶.۶۱ ,۶.۶۴ ,۶.۶۸ ,۶.۷۱ ,۶.۷۳ ,۶.۶۸ ,۶.۸۶ ,۶.۷۰ ,۶.۷۹ ,۶.۷۵ ,۶.۷۳ ,۶.۷۴ ,۶.۷۰ ,۶.۶۱ ,۶.۵۶ ,۶.۵۵ ,۶.۵۷ ,۶.۵۷ ,۶.۵۲ ,۶.۵۲ ,۶.۵۰ ,۶.۴۸ ,۶.۵۲ ,۶.۴۷ ,۶.۴۹ ,۶.۴۸ ,۶.۴۸ ,۶.۳۸ ,۶.۴۳ ,۶.۴۵ ,۶.۴۸ ,۶.۴۷ ,۶.۴۱ ,۶.۴۱ ,۶.۳۹ ,۶.۳۶ ,۶.۳۴ ,۶.۳۹ ,۶.۴۰ ,۶.۳۵ ,۶.۳۷ ,۶.۳۹ ,۶.۳۹ ,۶.۴۳ ,۶.۴۳ ,۶.۴۴ ,۶.۴۶ ,۶.۴۰ ,۶.۳۸ ,۶.۳۵ ,۶.۲۹ ,۶.۲۰ ,۶.۱۰ ,۶.۱۰ ,۶.۰۸ ,۶.۱۱ ,۶.۰۹ ,۶.۱۵ ,۶.۱۶ ,۶.۱۶ ,۶.۱۶ ,۶.۱۲ ,۶.۱۵ ,۶.۱۷ ,۶.۱۷ ,۶.۲۰ ,۶.۲۳ ,۶.۲۲ ,۶.۲۳ ,۶.۱۹ ,۶.۲۱ ,۶.۲۰ ,۶.۲۲ ,۶.۲۰ ,۶.۲۱ ,۶.۲۳ ,۶.۲۱ ,۶.۲۲ ,۶.۲۰ ,۶.۱۹ ,۶.۱۸ ,۶.۲۰ ,۶.۲۲ ,۶.۲۱ ,۶.۲۱ ,۶.۲۱ ,۶.۲۰ ,۶.۱۸ ,۶.۱۷ ,۶.۲۲ ,۶.۲۳ ,۶.۲۰ ,۶.۱۸ ,۶.۱۸ ,۶.۲۰ ,۶.۲۲ ,۶.۲۲ ,۶.۲۲ ,۶.۲۷ ,۶.۳۴ ,۶.۳۵ ,۶.۳۵ ,۶.۳۲ ,۶.۳۶ ,۶.۳۸ ,۶.۳۷ ,۶.۳۸ ,۶.۳۹ ,۶.۳۶ ,۶.۳۴ ,۶.۳۳ ,۶.۳۱ ,۶.۳۳ ,۶.۲۸ ,۶.۲۵ ,۶.۲۶ ,۶.۲۴ ,۶.۱۷ ,۶.۱۹ ,۶.۲۰ ,۶.۱۹ ,۶.۱۳ ,۶.۲۰ ,۶.۱۰ ,۶.۱۹ ,۶.۱۹ ,۶.۲۵ ,۶.۲۱ ,۶.۱۶ ,۶.۱۲ ,۶.۱۳ ,۶.۰۷ ,۶.۰۵ ,۵.۶۵ ,۵.۷۱ ,۵.۷۴ ,۵.۷۷ ,۵.۷۹ ,۵.۸۳ ,۵.۸۵ ,۵.۹۳ ,۵.۸۷ ,۵.۸۸ ,۵.۸۵ ,۵.۸۴ ,۵.۷۲ ,۵.۷۹ ,۵.۷۹ ,۵.۷۲ ,۵.۶۸ ,۵.۶۳ ,۵.۶۵ ,۵.۷۴ ,۵.۷۶ ,۵.۷۶ ,۵.۷۶ ,۵.۷۹ ,۵.۸۰ ,۵.۸۶ ,۵.۸۷ ,۵.۸۸ ,۵.۸۹ ,۵.۹۴ ,۵.۹۶ ,۵.۹۴ ,۵.۹۷ ,۵.۹۸
۱۸
Bitcoin Cash
$۳۹۱.۹۸ ۰
تومان
۷.۷۳
میلیون دلار
۲۳۰.۹۹
میلیارد دلار
۱۹.۷۲
میلیارد BCH
۳.۳۱% ۴۴۶.۶۰ ,۴۶۲.۲۱ ,۴۶۰.۷۰ ,۴۶۵.۰۶ ,۴۶۳.۴۳ ,۴۶۲.۰۶ ,۴۵۹.۳۲ ,۴۶۰.۷۸ ,۴۴۹.۰۵ ,۴۵۴.۹۲ ,۴۵۴.۰۴ ,۴۵۴.۸۱ ,۴۵۴.۰۲ ,۴۵۵.۴۴ ,۴۵۱.۴۱ ,۴۴۷.۴۲ ,۴۴۸.۸۱ ,۴۴۹.۲۶ ,۴۴۵.۲۳ ,۴۴۴.۰۸ ,۴۴۷.۲۷ ,۴۴۶.۶۷ ,۴۴۵.۸۴ ,۴۴۶.۶۴ ,۴۴۴.۵۱ ,۴۴۴.۱۰ ,۴۴۷.۱۴ ,۴۴۷.۰۷ ,۴۳۵.۶۳ ,۴۴۱.۱۳ ,۴۳۹.۴۰ ,۴۳۹.۶۹ ,۴۳۹.۰۷ ,۴۳۴.۱۴ ,۴۳۳.۳۸ ,۴۳۲.۲۱ ,۴۳۲.۶۸ ,۴۳۱.۰۴ ,۴۳۳.۶۸ ,۴۳۳.۱۸ ,۴۳۳.۳۵ ,۴۳۴.۲۰ ,۴۳۴.۹۳ ,۴۳۶.۴۲ ,۴۳۶.۲۴ ,۴۳۸.۳۷ ,۴۳۷.۳۴ ,۴۳۷.۵۷ ,۴۳۷.۷۵ ,۴۳۶.۷۲ ,۴۳۴.۱۷ ,۴۲۹.۱۱ ,۴۲۳.۴۳ ,۴۱۴.۷۳ ,۴۱۵.۲۷ ,۴۱۲.۷۲ ,۴۱۴.۰۸ ,۴۱۴.۶۷ ,۴۱۹.۱۵ ,۴۱۹.۶۳ ,۴۲۳.۵۹ ,۴۲۵.۸۹ ,۴۲۳.۱۵ ,۴۲۵.۵۱ ,۴۲۶.۸۲ ,۴۲۶.۱۷ ,۴۲۶.۹۱ ,۴۲۵.۴۲ ,۴۲۵.۲۸ ,۴۲۵.۷۵ ,۴۲۵.۱۲ ,۴۲۵.۵۹ ,۴۲۶.۴۶ ,۴۲۷.۴۱ ,۴۲۸.۸۶ ,۴۲۸.۷۷ ,۴۳۱.۱۱ ,۴۳۰.۱۷ ,۴۳۱.۱۷ ,۴۳۰.۴۶ ,۴۳۰.۶۸ ,۴۲۸.۶۸ ,۴۲۹.۵۵ ,۴۲۹.۷۸ ,۴۲۹.۴۳ ,۴۲۷.۸۷ ,۴۳۰.۰۶ ,۴۳۰.۳۴ ,۴۲۹.۱۴ ,۴۲۸.۸۰ ,۴۳۰.۷۲ ,۴۳۱.۲۲ ,۴۳۱.۰۱ ,۴۳۰.۸۷ ,۴۳۰.۶۷ ,۴۳۲.۲۰ ,۴۳۰.۸۸ ,۴۳۲.۲۰ ,۴۳۲.۲۰ ,۴۳۱.۴۷ ,۴۳۱.۶۸ ,۴۲۹.۳۶ ,۴۲۷.۷۷ ,۴۲۶.۹۱ ,۴۲۷.۶۰ ,۴۲۷.۱۸ ,۴۲۹.۱۱ ,۴۲۹.۳۱ ,۴۲۷.۸۹ ,۴۲۶.۰۱ ,۴۲۳.۱۷ ,۴۲۲.۷۲ ,۴۲۱.۸۰ ,۴۲۲.۹۲ ,۴۲۱.۵۱ ,۴۱۸.۷۲ ,۴۲۰.۲۰ ,۴۱۸.۱۳ ,۴۱۱.۱۳ ,۴۱۴.۸۴ ,۴۱۳.۸۰ ,۴۱۴.۱۹ ,۴۱۴.۹۰ ,۴۱۸.۱۲ ,۴۱۴.۹۴ ,۴۲۰.۴۳ ,۴۲۴.۵۹ ,۴۲۷.۰۳ ,۴۲۴.۵۸ ,۴۲۱.۹۶ ,۴۲۱.۹۶ ,۴۲۳.۰۰ ,۴۲۰.۳۲ ,۴۱۵.۷۶ ,۳۸۷.۳۶ ,۳۹۲.۱۲ ,۳۹۰.۷۹ ,۳۹۵.۹۱ ,۳۹۵.۴۷ ,۳۹۴.۰۸ ,۳۹۲.۷۸ ,۳۹۵.۲۷ ,۳۹۱.۴۰ ,۳۹۰.۶۰ ,۳۸۲.۸۸ ,۳۷۷.۳۲ ,۳۷۴.۹۶ ,۳۷۸.۹۱ ,۳۸۱.۸۵ ,۳۸۰.۷۵ ,۳۷۸.۹۶ ,۳۷۵.۲۹ ,۳۸۰.۲۲ ,۳۸۴.۷۴ ,۳۸۸.۶۶ ,۳۸۸.۷۱ ,۳۸۸.۹۷ ,۳۹۳.۶۱ ,۳۹۴.۹۲ ,۳۹۵.۹۳ ,۳۹۷.۲۷ ,۳۹۶.۷۰ ,۳۹۵.۶۳ ,۳۹۶.۵۶ ,۳۹۵.۳۴ ,۳۹۳.۲۳ ,۳۹۳.۶۲ ,۳۹۳.۵۹
۱۹
Uniswap
$۱۰.۰۷ ۰
تومان
۷.۵۹
میلیون دلار
۳۵۲.۷۲
میلیارد دلار
۷۵۳.۷۷
میلیارد UNI
۶.۱۷% ۹.۷۲ ,۱۰.۲۹ ,۱۰.۱۴ ,۱۰.۱۳ ,۱۰.۲۴ ,۱۰.۲۱ ,۱۰.۱۳ ,۱۰.۱۴ ,۹.۸۳ ,۹.۹۵ ,۱۰.۰۰ ,۱۰.۰۶ ,۱۰.۰۵ ,۱۰.۰۸ ,۹.۹۵ ,۹.۷۱ ,۹.۸۷ ,۹.۸۷ ,۹.۸۵ ,۹.۷۹ ,۹.۸۷ ,۹.۸۲ ,۹.۹۱ ,۹.۹۴ ,۹.۹۴ ,۹.۹۷ ,۹.۹۰ ,۹.۹۴ ,۹.۸۲ ,۱۰.۰۵ ,۱۰.۰۴ ,۱۰.۱۲ ,۱۰.۱۰ ,۱۰.۰۲ ,۱۰.۰۵ ,۱۰.۰۶ ,۱۰.۱۹ ,۱۰.۲۰ ,۱۰.۲۷ ,۱۰.۴۰ ,۱۰.۴۶ ,۱۰.۶۲ ,۱۰.۷۰ ,۱۰.۷۱ ,۱۰.۶۵ ,۱۰.۷۶ ,۱۰.۶۳ ,۱۰.۷۸ ,۱۰.۸۴ ,۱۰.۸۲ ,۱۰.۸۳ ,۱۰.۶۵ ,۱۰.۶۲ ,۱۰.۲۹ ,۱۰.۲۷ ,۱۰.۳۱ ,۱۰.۳۴ ,۱۰.۳۱ ,۱۰.۴۳ ,۱۰.۴۵ ,۱۰.۴۳ ,۱۰.۶۶ ,۱۰.۶۲ ,۱۰.۸۱ ,۱۰.۷۴ ,۱۰.۴۰ ,۱۰.۸۶ ,۱۰.۹۵ ,۱۰.۹۷ ,۱۰.۹۵ ,۱۰.۹۰ ,۱۰.۹۶ ,۱۰.۹۱ ,۱۰.۹۶ ,۱۱.۳۴ ,۱۱.۶۶ ,۱۱.۵۱ ,۱۱.۴۶ ,۱۱.۴۹ ,۱۱.۳۶ ,۱۱.۳۵ ,۱۱.۳۰ ,۱۱.۴۵ ,۱۱.۴۳ ,۱۱.۵۱ ,۱۱.۳۷ ,۱۱.۵۱ ,۱۱.۴۶ ,۱۱.۳۵ ,۱۱.۳۷ ,۱۱.۴۴ ,۱۱.۴۵ ,۱۱.۴۸ ,۱۱.۴۵ ,۱۱.۵۳ ,۱۱.۵۳ ,۱۱.۵۰ ,۱۱.۴۵ ,۱۱.۴۶ ,۱۱.۳۷ ,۱۱.۴۷ ,۱۱.۵۱ ,۱۱.۵۱ ,۱۱.۵۲ ,۱۱.۵۰ ,۱۱.۵۵ ,۱۱.۶۷ ,۱۱.۶۳ ,۱۱.۷۲ ,۱۱.۳۶ ,۱۱.۱۴ ,۱۱.۱۰ ,۱۱.۰۰ ,۱۱.۰۸ ,۱۰.۹۴ ,۱۰.۹۶ ,۱۱.۰۴ ,۱۱.۰۳ ,۱۰.۹۱ ,۱۰.۹۵ ,۱۰.۸۹ ,۱۰.۹۳ ,۱۰.۹۹ ,۱۱.۰۱ ,۱۰.۷۹ ,۱۰.۹۳ ,۱۱.۱۴ ,۱۱.۰۶ ,۱۰.۸۶ ,۱۰.۷۹ ,۱۰.۷۶ ,۱۰.۷۳ ,۱۰.۶۰ ,۱۰.۵۲ ,۹.۹۹ ,۹.۹۲ ,۹.۹۲ ,۹.۸۷ ,۹.۸۸ ,۹.۹۳ ,۹.۸۷ ,۹.۷۷ ,۹.۸۴ ,۹.۷۹ ,۹.۶۵ ,۹.۴۲ ,۹.۳۸ ,۹.۴۳ ,۹.۴۹ ,۹.۴۹ ,۹.۳۶ ,۹.۲۷ ,۹.۵۷ ,۹.۶۱ ,۹.۶۵ ,۹.۶۹ ,۹.۷۰ ,۱۰.۱۷ ,۱۰.۱۴ ,۱۰.۲۹ ,۱۰.۴۰ ,۱۰.۲۰ ,۱۰.۱۷ ,۱۰.۳۴ ,۱۰.۳۶ ,۱۰.۳۳ ,۱۰.۳۳ ,۱۰.۲۵
۲۰
Litecoin
$۷۳.۸۵ ۰
تومان
۵.۵۱
میلیون دلار
۴۳۱.۸۹
میلیارد دلار
۷۴.۶۶
میلیارد LTC
۳.۲۲% ۷۶.۹۴ ,۷۸.۸۹ ,۷۸.۳۳ ,۷۹.۱۲ ,۷۸.۷۶ ,۷۸.۹۲ ,۷۸.۳۹ ,۷۸.۵۴ ,۷۷.۳۶ ,۷۸.۳۶ ,۷۸.۴۳ ,۷۸.۵۸ ,۷۸.۳۰ ,۷۸.۴۶ ,۷۸.۰۸ ,۷۷.۹۳ ,۷۷.۹۷ ,۷۸.۲۳ ,۷۸.۱۵ ,۷۷.۹۸ ,۷۸.۴۶ ,۷۸.۳۳ ,۷۸.۷۴ ,۷۹.۱۳ ,۷۸.۸۳ ,۷۸.۹۹ ,۷۸.۷۸ ,۷۸.۸۵ ,۷۸.۳۳ ,۷۸.۷۶ ,۷۸.۹۲ ,۷۹.۴۱ ,۷۹.۳۲ ,۷۹.۲۵ ,۷۹.۰۴ ,۷۹.۰۶ ,۷۹.۱۱ ,۷۹.۲۳ ,۷۹.۶۵ ,۷۹.۵۶ ,۷۹.۶۵ ,۷۹.۶۸ ,۷۹.۵۸ ,۷۹.۶۱ ,۷۹.۴۱ ,۷۹.۳۹ ,۷۹.۳۴ ,۷۹.۵۸ ,۷۹.۶۹ ,۷۹.۸۶ ,۷۹.۹۰ ,۷۹.۵۰ ,۷۸.۸۰ ,۷۷.۱۷ ,۷۷.۳۱ ,۷۶.۹۵ ,۷۷.۰۰ ,۷۷.۰۹ ,۷۷.۴۰ ,۷۷.۳۷ ,۷۷.۵۱ ,۷۷.۷۱ ,۷۷.۵۷ ,۷۷.۹۱ ,۷۷.۹۸ ,۷۷.۹۶ ,۷۸.۳۸ ,۷۸.۷۳ ,۷۸.۹۱ ,۷۸.۷۱ ,۷۸.۶۵ ,۷۸.۷۵ ,۷۸.۹۲ ,۷۸.۹۶ ,۷۸.۸۳ ,۷۸.۶۸ ,۷۸.۴۳ ,۷۸.۶۶ ,۷۸.۶۶ ,۷۸.۸۶ ,۷۹.۱۲ ,۷۹.۱۵ ,۷۹.۱۳ ,۷۹.۱۷ ,۷۹.۱۸ ,۷۸.۹۳ ,۷۹.۳۸ ,۷۹.۷۷ ,۷۹.۷۳ ,۷۹.۵۶ ,۷۹.۴۲ ,۷۹.۷۰ ,۷۹.۳۸ ,۷۹.۴۸ ,۷۹.۵۹ ,۷۹.۷۹ ,۷۹.۲۹ ,۷۹.۱۳ ,۷۹.۱۷ ,۷۸.۹۶ ,۷۹.۱۳ ,۷۹.۱۲ ,۷۸.۷۸ ,۷۸.۸۴ ,۷۸.۸۴ ,۷۸.۷۵ ,۷۸.۶۳ ,۷۸.۸۶ ,۷۸.۹۳ ,۷۸.۹۲ ,۷۸.۵۴ ,۷۸.۶۲ ,۷۸.۲۳ ,۷۸.۱۴ ,۷۷.۹۰ ,۷۷.۶۱ ,۷۸.۰۷ ,۷۷.۷۲ ,۷۷.۴۴ ,۷۷.۳۵ ,۷۷.۰۵ ,۷۷.۲۴ ,۷۶.۸۹ ,۷۷.۲۱ ,۷۶.۵۸ ,۷۶.۹۶ ,۷۷.۳۲ ,۷۷.۹۶ ,۷۷.۰۵ ,۷۶.۹۶ ,۷۶.۹۴ ,۷۶.۸۱ ,۷۶.۶۶ ,۷۶.۳۳ ,۷۲.۳۴ ,۷۳.۳۲ ,۷۲.۹۸ ,۷۳.۳۶ ,۷۳.۳۵ ,۷۳.۲۱ ,۷۳.۳۶ ,۷۳.۶۸ ,۷۳.۳۶ ,۷۳.۰۴ ,۷۲.۴۶ ,۷۱.۹۲ ,۷۱.۴۴ ,۷۱.۸۶ ,۷۱.۸۴ ,۷۱.۴۰ ,۷۱.۴۰ ,۷۱.۵۶ ,۷۱.۸۵ ,۷۲.۳۱ ,۷۲.۴۶ ,۷۲.۶۷ ,۷۲.۵۷ ,۷۳.۰۴ ,۷۳.۸۱ ,۷۴.۵۴ ,۷۴.۷۹ ,۷۴.۶۴ ,۷۴.۲۰ ,۷۴.۳۹ ,۷۳.۹۹ ,۷۳.۶۷ ,۷۳.۸۷ ,۷۴.۰۰