رمز ارز مارکت
هر چیزی در مورد کریپتوکارنسی از آموزش تا خرید وفروش رمز ارز

قیمت ارزهای دیجیتال

قیمت ارزهای دیجیتال

# ارز دیجیتال قیمت قیمت ریالی حجم بازار معاملات روزانه ارز در دسترس روزانه نمودار هفتگی
۱
Bitcoin
$۲۸,۳۵۴.۰۰ ۰
تومان
۵۴۷.۴۱
میلیون دلار
۱۹.۸۷
میلیون دلار
۱۹.۳۳
میلیارد BTC
۲.۹۳% ۲۵۱۶۶.۰۳ ,۲۵۰۷۶.۰۲ ,۲۵۷۴۱.۵۹ ,۲۵۸۱۸.۱۹ ,۲۵۸۶۴.۰۱ ,۲۵۹۰۴.۹۳ ,۲۵۸۹۸.۹۰ ,۲۶۳۲۹.۶۴ ,۲۶۲۱۴.۷۷ ,۲۶۱۵۸.۸۷ ,۲۶۴۲۷.۶۳ ,۲۶۸۱۷.۸۷ ,۲۷۰۸۴.۷۶ ,۲۶۷۸۴.۰۵ ,۲۶۶۵۳.۴۷ ,۲۶۳۹۶.۰۷ ,۲۶۵۶۱.۱۶ ,۲۶۵۶۶.۷۱ ,۲۶۶۱۸.۳۹ ,۲۶۶۴۲.۶۵ ,۲۶۸۸۲.۷۰ ,۲۶۸۷۲.۶۳ ,۲۷۲۶۹.۷۵ ,۲۷۷۴۲.۵۷ ,۲۷۴۵۴.۰۹ ,۲۷۷۱۰.۳۰ ,۲۷۴۹۴.۳۴ ,۲۷۴۴۵.۳۵ ,۲۷۴۴۱.۶۷ ,۲۷۴۷۴.۱۰ ,۲۷۸۰۴.۵۴ ,۲۷۶۰۸.۹۹ ,۲۷۵۰۶.۰۸ ,۲۷۴۰۲.۹۲ ,۲۷۵۳۱.۵۹ ,۲۷۶۰۵.۳۰ ,۲۷۵۸۰.۵۲ ,۲۷۶۷۳.۷۸ ,۲۷۵۶۸.۶۵ ,۲۷۶۷۷.۱۸ ,۲۷۴۱۳.۲۲ ,۲۷۳۵۶.۷۴ ,۲۷۴۵۷.۵۷ ,۲۷۴۲۰.۰۸ ,۲۷۵۰۲.۸۳ ,۲۷۵۲۲.۲۶ ,۲۷۳۹۹.۵۶ ,۲۷۱۲۶.۲۱ ,۲۷۱۲۴.۶۵ ,۲۷۲۶۷.۲۴ ,۲۷۳۱۹.۰۹ ,۲۷۳۱۹.۳۱ ,۲۷۳۵۹.۲۲ ,۲۷۳۲۴.۷۹ ,۲۷۲۶۶.۳۶ ,۲۷۱۲۲.۶۷ ,۲۷۱۵۷.۸۰ ,۲۷۱۸۲.۸۴ ,۲۷۲۳۸.۴۷ ,۲۷۲۲۶.۲۷ ,۲۷۳۲۵.۰۴ ,۲۷۴۲۱.۱۶ ,۲۷۳۶۵.۹۷ ,۲۷۴۷۱.۰۰ ,۲۷۷۵۹.۲۸ ,۲۸۱۴۱.۵۱ ,۲۸۱۰۰.۱۵ ,۲۸۳۴۱.۵۳ ,۲۸۳۷۶.۴۸ ,۲۸۰۳۸.۷۰ ,۲۸۱۶۷.۵۷ ,۲۸۲۷۷.۷۱ ,۲۸۱۳۳.۴۹ ,۲۸۰۳۸.۲۴ ,۲۷۸۴۶.۴۱ ,۲۷۶۰۲.۱۰ ,۲۷۴۶۵.۲۱ ,۲۷۶۰۶.۲۰ ,۲۷۵۹۱.۱۰ ,۲۷۸۷۳.۲۸ ,۲۸۳۷۴.۶۳ ,۲۸۵۰۰.۱۶ ,۲۸۳۶۳.۲۴ ,۲۸۲۹۸.۵۰ ,۲۸۳۷۳.۸۹ ,۲۸۴۱۷.۵۹ ,۲۷۹۷۳.۷۴ ,۲۸۱۷۹.۳۲ ,۲۸۰۳۴.۱۳ ,۲۷۸۸۱.۲۹ ,۲۷۹۰۱.۸۸ ,۲۸۱۹۲.۶۷ ,۲۸۰۴۶.۴۱ ,۲۸۲۳۹.۱۰ ,۲۸۲۶۵.۱۳ ,۲۸۲۳۳.۸۷ ,۲۷۹۶۰.۹۶ ,۲۸۱۱۵.۹۲ ,۲۸۰۹۳.۵۰ ,۲۸۰۲۴.۸۴ ,۲۷۹۶۷.۱۹ ,۲۸۱۲۷.۴۷ ,۲۷۹۸۸.۵۹ ,۲۷۸۹۳.۸۷ ,۲۷۷۴۳.۷۳ ,۲۷۸۵۱.۳۳ ,۲۸۱۷۵.۰۵ ,۲۸۲۱۹.۸۰ ,۲۸۲۹۵.۶۷ ,۲۸۴۳۲.۳۲ ,۲۸۲۵۷.۲۰ ,۲۸۱۰۳.۰۱ ,۲۸۲۶۶.۷۰ ,۲۸۶۱۷.۵۷ ,۲۸۲۴۸.۰۴ ,۲۸۳۰۱.۶۴ ,۲۸۳۳۳.۷۶ ,۲۸۲۳۹.۷۴ ,۲۸۱۹۷.۰۳ ,۲۸۲۱۷.۵۴ ,۲۸۲۹۴.۱۰ ,۲۸۱۵۲.۷۷ ,۲۸۲۴۴.۴۳ ,۲۸۲۱۷.۰۱ ,۲۸۳۲۲.۷۶ ,۲۸۳۷۶.۱۷ ,۲۸۳۷۱.۲۵ ,۲۸۳۵۳.۵۵ ,۲۸۲۶۹.۶۸ ,۲۸۲۸۶.۴۰ ,۲۸۲۴۹.۴۵ ,۲۸۳۲۵.۷۹ ,۲۸۲۹۳.۹۲ ,۲۸۴۰۱.۲۴ ,۲۸۴۷۵.۵۷ ,۲۸۷۳۹.۹۹ ,۲۸۷۸۳.۵۱ ,۲۸۷۹۲.۰۱ ,۲۸۶۹۱.۶۰ ,۲۸۲۴۷.۲۳ ,۲۶۹۸۰.۲۰ ,۲۷۵۳۹.۷۴ ,۲۷۳۳۵.۱۰ ,۲۷۴۱۷.۹۹ ,۲۷۴۴۹.۲۵ ,۲۷۵۳۸.۸۵ ,۲۷۴۱۰.۸۵ ,۲۷۵۶۱.۰۰ ,۲۷۶۰۵.۵۸ ,۲۷۵۴۷.۹۰ ,۲۷۸۴۰.۰۷ ,۲۷۸۷۸.۶۴ ,۲۷۸۶۳.۲۳ ,۲۷۸۸۱.۹۱ ,۲۷۸۲۸.۱۳ ,۲۷۸۳۰.۲۵ ,۲۷۷۲۵.۷۳ ,۲۷۷۰۵.۶۳ ,۲۷۵۹۴.۰۲ ,۲۷۸۸۲.۷۳ ,۲۸۷۵۸.۱۰ ,۲۸۶۵۸.۶۷ ,۲۸۴۴۶.۵۵ ,۲۸۰۰۵.۱۲ ,۲۸۵۸۷.۹۳ ,۲۸۳۴۶.۱۶ ,۲۸۳۳۳.۹۰ ,۲۸۳۸۴.۲۸
۲
Ethereum
$۱,۸۲۰.۰۶ ۰
تومان
۲۱۹.۱۲
میلیون دلار
۱۰.۸۶
میلیون دلار
۱۲۰.۴۵
میلیارد ETH
۴.۰۰% ۱۶۷۹.۸۸ ,۱۶۷۱.۶۹ ,۱۶۹۸.۰۲ ,۱۷۱۴.۵۶ ,۱۷۱۳.۲۲ ,۱۷۱۳.۷۸ ,۱۷۱۱.۲۶ ,۱۷۳۷.۰۳ ,۱۷۲۷.۵۹ ,۱۷۲۶.۸۸ ,۱۷۳۳.۸۱ ,۱۷۵۳.۵۵ ,۱۷۶۷.۶۰ ,۱۷۴۹.۳۷ ,۱۷۴۲.۶۴ ,۱۷۱۸.۹۱ ,۱۷۲۵.۲۸ ,۱۷۲۳.۰۷ ,۱۷۳۳.۴۴ ,۱۷۳۸.۵۳ ,۱۷۴۷.۳۴ ,۱۷۴۷.۹۶ ,۱۷۶۲.۵۲ ,۱۷۸۴.۹۶ ,۱۷۹۲.۷۵ ,۱۸۱۳.۰۶ ,۱۸۲۳.۱۰ ,۱۸۱۵.۶۰ ,۱۸۲۰.۷۶ ,۱۸۱۵.۷۸ ,۱۸۲۷.۶۱ ,۱۸۱۹.۷۸ ,۱۸۲۳.۷۹ ,۱۸۱۷.۰۷ ,۱۸۲۰.۸۹ ,۱۸۲۶.۴۵ ,۱۸۲۲.۳۴ ,۱۸۳۶.۵۴ ,۱۸۲۷.۹۲ ,۱۸۲۶.۱۷ ,۱۸۰۰.۱۵ ,۱۸۰۱.۴۹ ,۱۷۹۳.۵۹ ,۱۷۹۸.۵۲ ,۱۸۰۱.۱۲ ,۱۸۰۴.۰۳ ,۱۷۹۳.۲۷ ,۱۷۷۸.۲۲ ,۱۷۷۰.۲۷ ,۱۷۸۷.۰۱ ,۱۷۹۱.۱۷ ,۱۷۹۱.۰۶ ,۱۷۹۴.۱۲ ,۱۷۹۰.۸۰ ,۱۷۸۹.۱۴ ,۱۷۸۳.۶۴ ,۱۷۸۴.۸۱ ,۱۷۸۹.۳۹ ,۱۷۸۹.۳۸ ,۱۷۸۶.۵۴ ,۱۷۹۶.۲۵ ,۱۷۹۴.۳۵ ,۱۷۸۷.۲۵ ,۱۷۹۷.۵۶ ,۱۸۰۸.۸۴ ,۱۸۳۰.۵۳ ,۱۸۲۲.۰۴ ,۱۸۲۷.۳۹ ,۱۸۳۰.۹۲ ,۱۸۰۴.۸۷ ,۱۸۰۶.۶۲ ,۱۸۱۶.۰۵ ,۱۷۹۰.۵۵ ,۱۷۸۴.۵۴ ,۱۷۸۳.۳۴ ,۱۷۷۵.۸۳ ,۱۷۵۲.۲۷ ,۱۷۶۳.۷۶ ,۱۷۶۶.۷۳ ,۱۷۷۵.۱۰ ,۱۷۹۹.۹۳ ,۱۷۹۹.۴۶ ,۱۷۹۳.۱۱ ,۱۷۸۵.۹۴ ,۱۷۹۲.۲۵ ,۱۷۹۴.۷۶ ,۱۷۶۹.۰۱ ,۱۷۷۸.۶۵ ,۱۷۸۰.۵۴ ,۱۷۶۴.۸۵ ,۱۷۷۰.۶۴ ,۱۷۷۸.۱۴ ,۱۷۶۶.۴۴ ,۱۷۷۲.۶۹ ,۱۷۶۸.۷۶ ,۱۷۶۴.۶۵ ,۱۷۴۷.۰۲ ,۱۷۶۵.۳۱ ,۱۷۶۶.۱۲ ,۱۷۶۳.۹۶ ,۱۷۵۶.۸۵ ,۱۷۶۳.۰۴ ,۱۷۵۲.۵۹ ,۱۷۵۴.۳۷ ,۱۷۴۴.۵۴ ,۱۷۵۰.۳۱ ,۱۷۵۹.۳۰ ,۱۷۶۹.۲۸ ,۱۷۷۵.۳۳ ,۱۸۰۷.۶۸ ,۱۸۲۴.۲۶ ,۱۸۰۸.۲۳ ,۱۸۱۵.۹۶ ,۱۸۲۱.۰۶ ,۱۸۰۴.۵۴ ,۱۷۹۸.۶۶ ,۱۸۰۴.۹۰ ,۱۸۰۶.۷۷ ,۱۸۰۲.۳۹ ,۱۸۰۴.۸۴ ,۱۸۱۳.۹۷ ,۱۷۹۸.۷۲ ,۱۸۰۳.۹۳ ,۱۸۰۶.۲۱ ,۱۸۰۹.۹۹ ,۱۸۱۱.۰۰ ,۱۸۱۳.۴۸ ,۱۸۰۸.۷۵ ,۱۸۰۲.۲۷ ,۱۷۹۸.۲۴ ,۱۷۹۷.۲۲ ,۱۸۰۰.۱۱ ,۱۷۹۵.۷۱ ,۱۸۰۷.۰۸ ,۱۸۰۹.۷۸ ,۱۸۱۲.۷۲ ,۱۸۱۸.۱۱ ,۱۸۱۲.۴۳ ,۱۷۹۹.۲۱ ,۱۷۹۱.۱۹ ,۱۷۲۸.۲۴ ,۱۷۴۶.۸۰ ,۱۷۳۱.۹۷ ,۱۷۳۹.۵۴ ,۱۷۴۶.۳۹ ,۱۷۵۱.۲۸ ,۱۷۴۵.۳۸ ,۱۷۵۳.۱۳ ,۱۷۵۴.۱۳ ,۱۷۵۰.۴۷ ,۱۷۶۱.۷۳ ,۱۷۶۵.۵۴ ,۱۷۶۵.۰۱ ,۱۷۶۷.۶۸ ,۱۷۶۷.۶۸ ,۱۷۶۵.۳۵ ,۱۷۶۳.۹۹ ,۱۷۶۴.۰۰ ,۱۷۵۶.۴۲ ,۱۷۹۲.۸۹ ,۱۸۴۵.۸۱ ,۱۸۳۶.۹۵ ,۱۸۳۶.۲۱ ,۱۸۰۶.۴۳ ,۱۸۳۷.۹۴ ,۱۸۲۱.۲۰ ,۱۸۲۴.۸۷ ,۱۸۱۸.۸۴
۳
Tether
$۱.۰۱ ۰
تومان
۷۸.۸۹
میلیون دلار
۳۱.۸۳
میلیون دلار
۷۸.۴۹
میلیون USDT
-۰.۳۰% ۱.۰۰۷۰ ,۱.۰۰۶۴ ,۱.۰۰۸۲ ,۱.۰۰۷۹ ,۱.۰۰۷۳ ,۱.۰۰۶۵ ,۱.۰۰۷۲ ,۱.۰۰۶۶ ,۱.۰۰۷۱ ,۱.۰۰۶۴ ,۱.۰۰۹۴ ,۱.۰۰۷۶ ,۱.۰۰۶۰ ,۱.۰۰۶۶ ,۱.۰۰۵۷ ,۱.۰۰۴۰ ,۱.۰۰۷۵ ,۱.۰۰۵۷ ,۱.۰۰۵۷ ,۱.۰۰۶۰ ,۱.۰۰۴۶ ,۱.۰۰۵۳ ,۱.۰۰۸۱ ,۱.۰۰۹۷ ,۱.۰۰۵۰ ,۱.۰۰۵۶ ,۱.۰۰۳۷ ,۱.۰۰۴۶ ,۱.۰۰۵۳ ,۱.۰۰۴۸ ,۱.۰۰۹۹ ,۱.۰۰۵۰ ,۱.۰۰۴۲ ,۱.۰۰۵۲ ,۱.۰۰۴۴ ,۱.۰۰۶۶ ,۱.۰۰۶۹ ,۱.۰۰۵۷ ,۱.۰۰۵۷ ,۱.۰۰۵۰ ,۱.۰۰۷۰ ,۱.۰۰۸۶ ,۱.۰۰۶۳ ,۱.۰۰۴۶ ,۱.۰۰۵۴ ,۱.۰۰۶۸ ,۱.۰۰۶۳ ,۱.۰۰۶۰ ,۱.۰۰۸۵ ,۱.۰۰۶۸ ,۱.۰۰۷۸ ,۱.۰۰۶۲ ,۱.۰۰۸۳ ,۱.۰۰۶۵ ,۱.۰۰۶۹ ,۱.۰۰۶۱ ,۱.۰۰۶۹ ,۱.۰۰۵۴ ,۱.۰۰۷۲ ,۱.۰۰۶۶ ,۱.۰۰۹۱ ,۱.۰۰۶۲ ,۱.۰۰۶۳ ,۱.۰۰۶۵ ,۱.۰۰۷۱ ,۱.۰۱۸۲ ,۱.۰۰۴۰ ,۱.۰۱۰۰ ,۱.۰۰۶۵ ,۱.۰۰۵۸ ,۱.۰۰۴۲ ,۱.۰۰۵۶ ,۱.۰۰۶۵ ,۱.۰۰۳۵ ,۱.۰۰۵۲ ,۱.۰۰۸۰ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۶۵ ,۱.۰۰۷۳ ,۱.۰۰۷۹ ,۱.۰۱۳۱ ,۱.۰۰۷۲ ,۱.۰۰۴۳ ,۱.۰۰۵۶ ,۱.۰۰۸۴ ,۱.۰۰۶۵ ,۱.۰۰۷۰ ,۱.۰۰۵۹ ,۱.۰۰۵۸ ,۱.۰۰۷۶ ,۱.۰۰۶۹ ,۱.۰۰۸۰ ,۱.۰۰۸۳ ,۱.۰۰۸۸ ,۱.۰۰۹۸ ,۱.۰۰۹۶ ,۱.۰۰۷۳ ,۱.۰۰۹۲ ,۱.۰۰۷۴ ,۱.۰۰۸۲ ,۱.۰۰۷۳ ,۱.۰۰۷۹ ,۱.۰۰۸۰ ,۱.۰۰۷۰ ,۱.۰۰۹۳ ,۱.۰۰۸۲ ,۱.۰۰۹۲ ,۱.۰۰۶۹ ,۱.۰۱۰۰ ,۱.۰۱۱۵ ,۱.۰۰۷۷ ,۱.۰۰۸۲ ,۱.۰۰۸۲ ,۱.۰۱۰۵ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۴۵ ,۱.۰۰۷۶ ,۱.۰۰۶۲ ,۱.۰۰۶۱ ,۱.۰۰۶۹ ,۱.۰۰۷۰ ,۱.۰۰۵۷ ,۱.۰۰۶۵ ,۱.۰۰۵۵ ,۱.۰۰۶۷ ,۱.۰۰۷۸ ,۱.۰۰۷۸ ,۱.۰۰۶۴ ,۱.۰۰۵۳ ,۱.۰۰۴۸ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۶۰ ,۱.۰۰۵۷ ,۱.۰۰۶۲ ,۱.۰۰۵۸ ,۱.۰۰۳۷ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۶۵ ,۱.۰۰۷۸ ,۱.۰۰۶۵ ,۱.۰۰۷۴ ,۱.۰۱۰۱ ,۱.۰۰۴۶ ,۱.۰۰۸۱ ,۱.۰۰۷۲ ,۱.۰۰۷۷ ,۱.۰۰۸۵ ,۱.۰۰۸۳ ,۱.۰۰۸۳ ,۱.۰۰۷۶ ,۱.۰۰۶۸ ,۱.۰۰۸۸ ,۱.۰۰۸۰ ,۱.۰۰۸۵ ,۱.۰۰۷۵ ,۱.۰۰۷۷ ,۱.۰۰۷۱ ,۱.۰۰۷۱ ,۱.۰۰۴۷ ,۱.۰۰۸۹ ,۱.۰۱۲۶ ,۱.۰۱۲۸ ,۱.۰۰۶۲ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۷۷ ,۱.۰۰۵۷ ,۱.۰۰۶۵ ,۱.۰۰۷۷
۴
BNB
$۳۲۹.۰۰ ۰
تومان
۵۱.۹۳
میلیون دلار
۵۱۵.۶۰
میلیارد دلار
۱۵۷.۹۰
میلیارد BNB
۱.۸۳% ۳۳۱.۵۳ ,۳۲۹.۷۲ ,۳۳۴.۳۷ ,۳۳۱.۳۸ ,۳۳۲.۸۳ ,۳۳۲.۵۸ ,۳۳۲.۴۳ ,۳۳۵.۲۵ ,۳۳۲.۲۷ ,۳۳۴.۳۱ ,۳۳۶.۷۳ ,۳۳۸.۰۲ ,۳۳۷.۱۰ ,۳۳۳.۸۹ ,۳۳۵.۱۵ ,۳۳۳.۲۳ ,۳۳۲.۶۳ ,۳۳۴.۴۱ ,۳۳۴.۱۸ ,۳۳۴.۰۰ ,۳۳۶.۶۶ ,۳۳۶.۹۱ ,۳۳۷.۸۶ ,۳۳۸.۸۷ ,۳۳۹.۷۴ ,۳۴۴.۹۵ ,۳۴۵.۱۴ ,۳۴۳.۷۷ ,۳۴۴.۷۸ ,۳۴۵.۲۰ ,۳۴۹.۰۹ ,۳۴۵.۲۹ ,۳۴۵.۸۲ ,۳۴۳.۷۵ ,۳۴۴.۴۰ ,۳۴۴.۸۹ ,۳۴۵.۰۵ ,۳۴۵.۵۰ ,۳۴۳.۵۹ ,۳۳۶.۴۱ ,۳۳۳.۲۵ ,۳۳۷.۲۹ ,۳۳۶.۶۸ ,۳۳۷.۸۲ ,۳۳۸.۱۶ ,۳۳۹.۵۳ ,۳۳۷.۹۹ ,۳۳۴.۸۸ ,۳۳۳.۱۶ ,۳۳۷.۲۰ ,۳۳۶.۷۹ ,۳۳۷.۰۰ ,۳۳۶.۲۸ ,۳۳۴.۳۵ ,۳۳۶.۱۵ ,۳۳۶.۷۱ ,۳۳۷.۲۸ ,۳۳۷.۲۶ ,۳۳۷.۷۴ ,۳۳۷.۸۳ ,۳۳۹.۹۶ ,۳۴۱.۰۴ ,۳۴۱.۲۸ ,۳۴۱.۴۹ ,۳۴۱.۸۳ ,۳۴۱.۸۵ ,۳۳۹.۶۴ ,۳۴۱.۵۵ ,۳۴۱.۵۷ ,۳۳۸.۹۴ ,۳۳۹.۳۶ ,۳۴۰.۲۹ ,۳۳۷.۴۵ ,۳۳۶.۹۸ ,۳۳۸.۲۰ ,۳۳۷.۸۵ ,۳۳۴.۷۰ ,۳۳۶.۲۴ ,۳۳۶.۱۷ ,۳۳۷.۱۸ ,۳۳۷.۱۵ ,۳۳۹.۸۰ ,۳۳۹.۷۹ ,۳۳۹.۳۵ ,۳۳۹.۶۹ ,۳۴۱.۰۲ ,۳۳۷.۷۴ ,۳۳۹.۷۲ ,۳۴۰.۶۳ ,۳۳۹.۵۸ ,۳۴۰.۴۰ ,۳۴۱.۷۰ ,۳۳۹.۱۳ ,۳۳۸.۵۱ ,۳۳۶.۶۰ ,۳۳۹.۷۲ ,۳۳۵.۶۰ ,۳۳۷.۵۲ ,۳۳۷.۷۹ ,۳۳۶.۸۸ ,۳۳۶.۴۸ ,۳۳۷.۶۸ ,۳۳۴.۷۱ ,۳۳۴.۰۸ ,۳۳۱.۵۹ ,۳۳۴.۰۵ ,۳۳۵.۸۶ ,۳۳۷.۱۲ ,۳۳۷.۴۹ ,۳۳۹.۱۹ ,۳۳۸.۶۳ ,۳۳۷.۱۳ ,۳۳۹.۳۱ ,۳۴۱.۲۹ ,۳۳۸.۲۵ ,۳۳۹.۵۲ ,۳۴۰.۰۴ ,۳۴۰.۰۰ ,۳۳۹.۰۰ ,۳۳۷.۸۵ ,۳۳۶.۸۹ ,۳۳۳.۹۸ ,۳۳۶.۴۶ ,۳۳۶.۸۶ ,۳۳۶.۶۰ ,۳۳۹.۲۲ ,۳۳۸.۹۱ ,۳۴۰.۱۷ ,۳۳۸.۷۵ ,۳۳۸.۴۴ ,۳۳۲.۶۷ ,۳۲۸.۲۰ ,۳۲۶.۱۲ ,۳۲۷.۸۰ ,۳۲۸.۸۸ ,۳۳۰.۲۹ ,۳۲۹.۷۷ ,۳۲۹.۱۱ ,۳۳۰.۲۲ ,۳۲۹.۱۵ ,۳۱۹.۹۲ ,۳۲۵.۴۴ ,۳۲۳.۱۵ ,۳۲۴.۰۴ ,۳۲۳.۸۵ ,۳۲۳.۵۷ ,۳۲۱.۶۲ ,۳۲۳.۱۷ ,۳۲۳.۵۲ ,۳۲۳.۱۷ ,۳۲۵.۰۱ ,۳۲۶.۲۴ ,۳۲۶.۷۱ ,۳۲۷.۰۹ ,۳۲۷.۹۵ ,۳۲۷.۶۴ ,۳۲۷.۰۳ ,۳۲۶.۲۱ ,۳۲۵.۶۵ ,۳۲۹.۴۸ ,۳۳۴.۳۹ ,۳۳۱.۰۱ ,۳۳۰.۸۹ ,۳۲۷.۱۶ ,۳۳۱.۶۸ ,۳۳۰.۳۱ ,۳۳۱.۲۰ ,۳۳۰.۱۲
۵
USD Coin
$۱.۰۰ ۰
تومان
۳۴.۵۵
میلیون دلار
۶.۳۰
میلیون دلار
۳۴.۴۳
میلیون USDC
-۰.۰۳% ۱.۰۰۴۰ ,۱.۰۰۴۰ ,۱.۰۰۵۸ ,۱.۰۰۵۵ ,۱.۰۰۴۷ ,۱.۰۰۴۱ ,۱.۰۰۴۵ ,۱.۰۰۳۵ ,۱.۰۰۴۴ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۵۴ ,۱.۰۰۵۱ ,۱.۰۰۴۶ ,۱.۰۰۴۲ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۳۷ ,۱.۰۰۴۱ ,۱.۰۰۴۰ ,۱.۰۰۳۸ ,۱.۰۰۵۰ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۳۷ ,۱.۰۰۶۴ ,۱.۰۰۵۰ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۴۹ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۳۱ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۵۱ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۲۸ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۳۵ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۵۷ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۴۱ ,۱.۰۰۴۷ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۳۲ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۴۲ ,۱.۰۰۴۱ ,۱.۰۰۴۸ ,۱.۰۰۴۰ ,۱.۰۰۴۶ ,۱.۰۰۳۷ ,۱.۰۰۴۱ ,۱.۰۰۴۶ ,۱.۰۰۳۸ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۴۴ ,۱.۰۰۳۵ ,۱.۰۰۴۵ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۳۱ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۵۰ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۳۷ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۴۰ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۴۲ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۲۸ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۷۳ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۴۶ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۳۵ ,۱.۰۰۳۸ ,۱.۰۰۳۷ ,۱.۰۰۵۰ ,۱.۰۰۲۸ ,۱.۰۰۳۶ ,۱.۰۰۴۳ ,۱.۰۰۴۳ ,۱.۰۰۴۳ ,۱.۰۰۴۷ ,۱.۰۰۵۵ ,۱.۰۰۵۷ ,۱.۰۰۵۹ ,۱.۰۰۴۶ ,۱.۰۰۳۷ ,۱.۰۰۴۴ ,۱.۰۰۳۵ ,۱.۰۰۳۶ ,۱.۰۰۴۱ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۵۱ ,۱.۰۰۴۰ ,۱.۰۰۳۵ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۴۶ ,۱.۰۰۴۵ ,۱.۰۰۴۲ ,۱.۰۰۳۶ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۳۶ ,۱.۰۰۲۸ ,۱.۰۰۴۹ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۳۱ ,۱.۰۰۴۲ ,۱.۰۰۳۶ ,۱.۰۰۳۱ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۳۷ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۳۱ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۳۱ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۳۲ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۳۵ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۴۷ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۶۱ ,۱.۰۰۵۶ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۵۸ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۵۳ ,۱.۰۰۴۷ ,۱.۰۰۵۷ ,۱.۰۰۶۲ ,۱.۰۰۴۱ ,۱.۰۰۵۱ ,۱.۰۰۵۲ ,۱.۰۰۵۷ ,۱.۰۰۵۴ ,۱.۰۰۴۷ ,۱.۰۰۴۲ ,۱.۰۰۴۴ ,۱.۰۰۳۸ ,۱.۰۰۵۸ ,۱.۰۰۷۲ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۴۷ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۵۶ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۴۹ ,۱.۰۰۳۹
۶
XRP
$۰.۴۳۸۸ ۰
تومان
۲۲.۳۴
میلیون دلار
۲.۲۱
میلیون دلار
۵۰.۹۵
میلیون XRP
۳.۲۲% ۰.۳۶۸۰ ,۰.۳۶۵۷ ,۰.۳۷۰۳ ,۰.۳۷۰۶ ,۰.۳۷۲۰ ,۰.۳۷۱۱ ,۰.۳۷۰۷ ,۰.۳۷۳۲ ,۰.۳۷۲۳ ,۰.۳۷۰۵ ,۰.۳۷۳۳ ,۰.۳۷۶۷ ,۰.۳۸۰۲ ,۰.۳۷۶۶ ,۰.۳۷۹۱ ,۰.۳۷۴۷ ,۰.۳۷۲۹ ,۰.۳۷۲۱ ,۰.۳۷۶۰ ,۰.۳۷۵۸ ,۰.۳۷۶۸ ,۰.۳۷۶۹ ,۰.۳۷۷۳ ,۰.۳۸۰۸ ,۰.۳۸۱۱ ,۰.۳۸۳۳ ,۰.۳۸۵۳ ,۰.۳۸۴۳ ,۰.۳۸۶۴ ,۰.۳۸۵۱ ,۰.۳۸۶۹ ,۰.۳۸۴۸ ,۰.۳۸۴۲ ,۰.۳۸۱۳ ,۰.۳۸۲۹ ,۰.۳۸۶۰ ,۰.۳۸۵۲ ,۰.۳۸۵۰ ,۰.۳۸۲۸ ,۰.۳۸۴۰ ,۰.۳۷۹۹ ,۰.۳۷۹۶ ,۰.۳۸۰۳ ,۰.۳۸۱۷ ,۰.۳۸۱۷ ,۰.۳۸۱۹ ,۰.۳۸۰۰ ,۰.۳۷۸۳ ,۰.۳۷۶۹ ,۰.۳۷۹۵ ,۰.۳۷۹۷ ,۰.۳۷۹۷ ,۰.۳۸۰۳ ,۰.۳۸۰۳ ,۰.۳۸۸۴ ,۰.۳۸۴۵ ,۰.۳۸۲۷ ,۰.۳۸۳۱ ,۰.۳۸۴۸ ,۰.۳۹۰۹ ,۰.۳۹۷۴ ,۰.۳۹۷۴ ,۰.۳۹۷۴ ,۰.۳۹۵۶ ,۰.۳۹۵۲ ,۰.۳۹۸۵ ,۰.۳۹۴۶ ,۰.۳۹۶۶ ,۰.۳۹۶۱ ,۰.۳۹۰۱ ,۰.۳۹۴۰ ,۰.۳۹۴۶ ,۰.۳۸۹۳ ,۰.۳۸۹۸ ,۰.۳۹۱۵ ,۰.۳۸۹۹ ,۰.۳۸۳۳ ,۰.۳۸۴۶ ,۰.۳۸۵۱ ,۰.۳۸۵۲ ,۰.۳۸۶۴ ,۰.۳۸۷۳ ,۰.۳۸۵۵ ,۰.۳۸۴۳ ,۰.۳۸۵۱ ,۰.۳۸۵۷ ,۰.۳۸۲۸ ,۰.۳۸۴۲ ,۰.۳۸۳۴ ,۰.۳۷۹۰ ,۰.۳۷۷۳ ,۰.۳۸۰۴ ,۰.۳۷۸۶ ,۰.۳۸۱۶ ,۰.۳۸۱۳ ,۰.۳۸۰۲ ,۰.۳۷۸۰ ,۰.۳۸۲۸ ,۰.۳۸۳۸ ,۰.۳۸۵۷ ,۰.۳۸۴۹ ,۰.۳۸۶۲ ,۰.۳۸۷۶ ,۰.۳۸۸۷ ,۰.۳۸۸۰ ,۰.۳۸۹۸ ,۰.۳۹۰۶ ,۰.۳۹۱۸ ,۰.۳۹۴۶ ,۰.۳۹۸۹ ,۰.۴۲۲۲ ,۰.۴۲۷۸ ,۰.۴۲۸۸ ,۰.۴۴۵۳ ,۰.۴۵۶۰ ,۰.۴۵۴۹ ,۰.۴۸۰۵ ,۰.۴۹۳۴ ,۰.۴۷۵۴ ,۰.۴۶۴۳ ,۰.۴۷۱۹ ,۰.۴۶۴۶ ,۰.۴۵۷۱ ,۰.۴۶۳۶ ,۰.۴۶۲۷ ,۰.۴۷۲۶ ,۰.۴۷۱۰ ,۰.۴۶۶۰ ,۰.۴۵۹۴ ,۰.۴۵۷۴ ,۰.۴۵۱۱ ,۰.۴۵۴۱ ,۰.۴۴۷۲ ,۰.۴۴۴۷ ,۰.۴۴۷۰ ,۰.۴۴۹۶ ,۰.۴۳۸۹ ,۰.۴۴۱۳ ,۰.۴۴۲۴ ,۰.۴۴۱۹ ,۰.۴۱۸۲ ,۰.۴۲۸۶ ,۰.۴۲۴۹ ,۰.۴۲۵۸ ,۰.۴۲۵۰ ,۰.۴۲۶۰ ,۰.۴۲۰۰ ,۰.۴۲۳۴ ,۰.۴۲۴۶ ,۰.۴۲۳۴ ,۰.۴۳۰۸ ,۰.۴۳۴۰ ,۰.۴۵۲۴ ,۰.۴۴۵۲ ,۰.۴۴۵۰ ,۰.۴۴۶۶ ,۰.۴۵۰۶ ,۰.۴۴۸۹ ,۰.۴۴۵۷ ,۰.۴۴۷۴ ,۰.۴۵۴۲ ,۰.۴۵۶۵ ,۰.۴۴۷۹ ,۰.۴۴۰۴ ,۰.۴۴۸۳ ,۰.۴۴۵۰ ,۰.۴۴۷۶ ,۰.۴۴۹۹
۷
Cardano
$۰.۳۶۸۴ ۰
تومان
۱۲.۹۰
میلیون دلار
۳۸۸.۸۶
میلیارد دلار
۳۵.۰۵
میلیون ADA
۲.۲۲% ۰.۳۲۴۳ ,۰.۳۳۱۴ ,۰.۳۳۰۵ ,۰.۳۳۳۲ ,۰.۳۳۲۳ ,۰.۳۳۲۵ ,۰.۳۳۵۹ ,۰.۳۳۴۷ ,۰.۳۳۶۱ ,۰.۳۳۷۹ ,۰.۳۴۲۰ ,۰.۳۴۸۴ ,۰.۳۴۳۲ ,۰.۳۳۹۳ ,۰.۳۳۶۴ ,۰.۳۳۶۷ ,۰.۳۳۶۳ ,۰.۳۳۹۸ ,۰.۳۴۱۸ ,۰.۳۴۱۶ ,۰.۳۴۰۵ ,۰.۳۴۳۴ ,۰.۳۴۸۰ ,۰.۳۵۰۲ ,۰.۳۵۳۰ ,۰.۳۵۲۳ ,۰.۳۵۲۵ ,۰.۳۵۴۰ ,۰.۳۵۲۸ ,۰.۳۵۶۱ ,۰.۳۵۳۱ ,۰.۳۵۳۵ ,۰.۳۴۹۷ ,۰.۳۵۱۱ ,۰.۳۵۴۴ ,۰.۳۵۶۸ ,۰.۳۵۶۴ ,۰.۳۵۴۱ ,۰.۳۵۴۰ ,۰.۳۴۸۶ ,۰.۳۴۵۸ ,۰.۳۴۳۵ ,۰.۳۴۶۳ ,۰.۳۴۶۲ ,۰.۳۴۷۱ ,۰.۳۴۵۵ ,۰.۳۴۲۰ ,۰.۳۳۹۸ ,۰.۳۴۴۰ ,۰.۳۴۴۷ ,۰.۳۴۴۷ ,۰.۳۴۵۹ ,۰.۳۴۳۲ ,۰.۳۴۲۴ ,۰.۳۴۲۳ ,۰.۳۴۱۶ ,۰.۳۴۲۸ ,۰.۳۴۳۰ ,۰.۳۴۳۶ ,۰.۳۴۵۹ ,۰.۳۴۶۹ ,۰.۳۴۶۷ ,۰.۳۴۷۹ ,۰.۳۴۹۱ ,۰.۳۵۲۱ ,۰.۳۵۰۰ ,۰.۳۵۱۶ ,۰.۳۵۱۵ ,۰.۳۴۶۸ ,۰.۳۴۸۴ ,۰.۳۵۰۶ ,۰.۳۴۷۱ ,۰.۳۴۵۶ ,۰.۳۴۵۸ ,۰.۳۴۳۷ ,۰.۳۳۸۸ ,۰.۳۴۱۰ ,۰.۳۴۱۴ ,۰.۳۴۴۲ ,۰.۳۴۵۹ ,۰.۳۴۷۲ ,۰.۳۴۶۹ ,۰.۳۴۴۹ ,۰.۳۴۵۵ ,۰.۳۴۵۹ ,۰.۳۴۲۱ ,۰.۳۴۳۰ ,۰.۳۴۲۴ ,۰.۳۳۸۰ ,۰.۳۳۶۳ ,۰.۳۳۹۷ ,۰.۳۳۶۴ ,۰.۳۳۸۷ ,۰.۳۳۸۴ ,۰.۳۳۷۸ ,۰.۳۳۵۴ ,۰.۳۳۹۸ ,۰.۳۳۹۱ ,۰.۳۳۹۶ ,۰.۳۴۱۵ ,۰.۳۴۳۹ ,۰.۳۳۸۵ ,۰.۳۳۹۳ ,۰.۳۳۵۱ ,۰.۳۳۷۸ ,۰.۳۴۱۰ ,۰.۳۴۲۰ ,۰.۳۴۲۴ ,۰.۳۴۶۴ ,۰.۳۵۲۹ ,۰.۳۵۰۱ ,۰.۳۵۱۴ ,۰.۳۵۴۹ ,۰.۳۵۴۶ ,۰.۳۵۹۳ ,۰.۳۶۵۴ ,۰.۳۷۳۸ ,۰.۳۷۴۸ ,۰.۳۷۱۶ ,۰.۳۷۳۳ ,۰.۳۷۳۳ ,۰.۳۷۱۳ ,۰.۳۷۰۳ ,۰.۳۷۴۲ ,۰.۳۸۱۰ ,۰.۳۸۸۵ ,۰.۳۸۲۱ ,۰.۳۷۸۷ ,۰.۳۷۵۳ ,۰.۳۷۰۵ ,۰.۳۷۵۷ ,۰.۳۷۳۴ ,۰.۳۷۳۸ ,۰.۳۷۹۰ ,۰.۳۸۰۱ ,۰.۳۷۹۶ ,۰.۳۷۷۷ ,۰.۳۷۵۴ ,۰.۳۷۵۹ ,۰.۳۵۴۲ ,۰.۳۶۴۴ ,۰.۳۵۹۴ ,۰.۳۶۰۷ ,۰.۳۶۲۷ ,۰.۳۶۳۰ ,۰.۳۵۸۳ ,۰.۳۶۱۰ ,۰.۳۵۹۹ ,۰.۳۵۹۷ ,۰.۳۶۵۳ ,۰.۳۶۶۶ ,۰.۳۷۲۰ ,۰.۳۷۶۶ ,۰.۳۷۶۳ ,۰.۳۷۵۶ ,۰.۳۷۴۵ ,۰.۳۷۳۷ ,۰.۳۷۰۵ ,۰.۳۷۹۵ ,۰.۳۸۴۰ ,۰.۳۸۳۵ ,۰.۳۷۹۵ ,۰.۳۷۲۳ ,۰.۳۷۷۳ ,۰.۳۷۱۹ ,۰.۳۷۲۰ ,۰.۳۷۳۱
۸
Dogecoin
$۰.۰۷۷۴ ۰
تومان
۱۰.۷۱
میلیون دلار
۶۷۴.۸۰
میلیارد دلار
۱۳۸.۶۵
میلیون DOGE
۳.۶۰% ۰.۰۷۳۲ ,۰.۰۷۲۳ ,۰.۰۷۴۰ ,۰.۰۷۳۹ ,۰.۰۷۳۹ ,۰.۰۷۴۰ ,۰.۰۷۳۸ ,۰.۰۷۵۹ ,۰.۰۷۵۴ ,۰.۰۷۵۰ ,۰.۰۷۵۴ ,۰.۰۷۶۱ ,۰.۰۷۶۲ ,۰.۰۷۵۲ ,۰.۰۷۵۱ ,۰.۰۷۳۹ ,۰.۰۷۴۱ ,۰.۰۷۴۱ ,۰.۰۷۵۱ ,۰.۰۷۵۱ ,۰.۰۷۵۳ ,۰.۰۷۵۱ ,۰.۰۷۶۴ ,۰.۰۷۷۲ ,۰.۰۷۶۷ ,۰.۰۷۸۰ ,۰.۰۷۷۷ ,۰.۰۷۸۱ ,۰.۰۷۸۲ ,۰.۰۷۷۷ ,۰.۰۷۸۳ ,۰.۰۷۸۱ ,۰.۰۷۸۲ ,۰.۰۷۷۵ ,۰.۰۷۷۷ ,۰.۰۷۸۲ ,۰.۰۷۸۳ ,۰.۰۷۸۳ ,۰.۰۷۷۵ ,۰.۰۷۷۴ ,۰.۰۷۵۸ ,۰.۰۷۵۳ ,۰.۰۷۵۰ ,۰.۰۷۵۵ ,۰.۰۷۵۲ ,۰.۰۷۵۶ ,۰.۰۷۵۰ ,۰.۰۷۴۳ ,۰.۰۷۳۵ ,۰.۰۷۴۷ ,۰.۰۷۵۰ ,۰.۰۷۵۰ ,۰.۰۷۵۵ ,۰.۰۷۵۱ ,۰.۰۷۵۰ ,۰.۰۷۴۸ ,۰.۰۷۴۵ ,۰.۰۷۴۶ ,۰.۰۷۴۷ ,۰.۰۷۴۴ ,۰.۰۷۵۱ ,۰.۰۷۴۸ ,۰.۰۷۴۸ ,۰.۰۷۵۲ ,۰.۰۷۵۶ ,۰.۰۷۶۵ ,۰.۰۷۶۰ ,۰.۰۷۶۶ ,۰.۰۷۶۳ ,۰.۰۷۵۷ ,۰.۰۷۵۴ ,۰.۰۷۵۸ ,۰.۰۷۵۰ ,۰.۰۷۵۱ ,۰.۰۷۵۵ ,۰.۰۷۵۴ ,۰.۰۷۴۲ ,۰.۰۷۳۸ ,۰.۰۷۴۱ ,۰.۰۷۴۵ ,۰.۰۷۵۴ ,۰.۰۷۵۱ ,۰.۰۷۴۹ ,۰.۰۷۳۹ ,۰.۰۷۴۱ ,۰.۰۷۴۵ ,۰.۰۷۳۹ ,۰.۰۷۴۰ ,۰.۰۷۴۲ ,۰.۰۷۳۱ ,۰.۰۷۲۶ ,۰.۰۷۲۸ ,۰.۰۷۱۹ ,۰.۰۷۲۵ ,۰.۰۷۲۸ ,۰.۰۷۲۵ ,۰.۰۷۲۲ ,۰.۰۷۲۹ ,۰.۰۷۲۷ ,۰.۰۷۲۴ ,۰.۰۷۲۶ ,۰.۰۷۲۸ ,۰.۰۷۲۲ ,۰.۰۷۲۲ ,۰.۰۷۱۹ ,۰.۰۷۱۶ ,۰.۰۷۲۵ ,۰.۰۷۲۷ ,۰.۰۷۲۹ ,۰.۰۷۴۳ ,۰.۰۷۵۲ ,۰.۰۷۴۳ ,۰.۰۷۴۵ ,۰.۰۷۵۲ ,۰.۰۷۵۹ ,۰.۰۷۵۱ ,۰.۰۷۷۰ ,۰.۰۷۷۶ ,۰.۰۷۷۱ ,۰.۰۷۶۹ ,۰.۰۷۷۳ ,۰.۰۷۵۹ ,۰.۰۷۶۳ ,۰.۰۷۶۴ ,۰.۰۷۶۸ ,۰.۰۷۶۵ ,۰.۰۷۶۵ ,۰.۰۷۶۴ ,۰.۰۷۶۵ ,۰.۰۷۶۲ ,۰.۰۷۵۶ ,۰.۰۷۵۸ ,۰.۰۷۵۳ ,۰.۰۷۵۶ ,۰.۰۷۵۳ ,۰.۰۷۵۹ ,۰.۰۷۷۹ ,۰.۰۷۶۹ ,۰.۰۷۶۵ ,۰.۰۷۶۳ ,۰.۰۷۲۸ ,۰.۰۷۴۲ ,۰.۰۷۴۸ ,۰.۰۷۴۴ ,۰.۰۷۴۶ ,۰.۰۷۴۵ ,۰.۰۷۳۹ ,۰.۰۷۴۶ ,۰.۰۷۴۵ ,۰.۰۷۴۴ ,۰.۰۷۵۴ ,۰.۰۷۵۴ ,۰.۰۷۵۵ ,۰.۰۷۵۹ ,۰.۰۷۸۱ ,۰.۰۷۷۹ ,۰.۰۷۸۰ ,۰.۰۷۷۷ ,۰.۰۷۶۶ ,۰.۰۷۸۰ ,۰.۰۷۸۶ ,۰.۰۷۸۷ ,۰.۰۷۸۰ ,۰.۰۷۶۸ ,۰.۰۷۷۷ ,۰.۰۷۷۶ ,۰.۰۷۷۴ ,۰.۰۷۷۵
۹
Lido Staked Ether
$۱,۸۱۴.۸۲ ۰
تومان
۱۰.۶۲
میلیون دلار
۲۱.۴۰
میلیارد دلار
۵.۸۵
میلیارد STETH
۳.۷۵% ۱۶۷۵.۸۰ ,۱۶۶۷.۶۳ ,۱۶۹۸.۲۱ ,۱۷۰۷.۴۶ ,۱۷۰۷.۸۷ ,۱۷۰۹.۲۶ ,۱۷۰۶.۴۸ ,۱۷۲۲.۱۵ ,۱۷۲۱.۰۸ ,۱۷۱۷.۸۰ ,۱۷۲۸.۰۹ ,۱۷۳۷.۴۴ ,۱۷۵۵.۲۴ ,۱۷۳۴.۵۴ ,۱۷۳۷.۵۴ ,۱۷۱۴.۳۹ ,۱۷۱۹.۴۸ ,۱۷۱۸.۸۲ ,۱۷۳۰.۴۷ ,۱۷۳۵.۳۰ ,۱۷۴۱.۷۹ ,۱۷۴۶.۲۱ ,۱۷۵۵.۷۵ ,۱۷۸۴.۳۱ ,۱۷۸۹.۷۲ ,۱۸۰۷.۴۰ ,۱۸۱۸.۵۸ ,۱۸۱۱.۱۶ ,۱۸۱۵.۳۳ ,۱۸۱۳.۲۳ ,۱۸۱۷.۴۵ ,۱۸۱۵.۰۶ ,۱۸۱۹.۱۱ ,۱۸۱۲.۱۵ ,۱۸۱۹.۳۳ ,۱۸۲۲.۸۵ ,۱۸۱۸.۷۲ ,۱۸۳۵.۵۲ ,۱۸۲۱.۹۸ ,۱۸۲۵.۱۰ ,۱۷۹۴.۵۴ ,۱۷۸۶.۴۴ ,۱۷۹۰.۶۲ ,۱۷۹۲.۹۶ ,۱۷۹۸.۴۶ ,۱۸۰۰.۲۳ ,۱۷۹۴.۳۷ ,۱۷۷۹.۴۳ ,۱۷۶۳.۴۴ ,۱۷۸۴.۰۸ ,۱۷۸۷.۹۶ ,۱۷۸۷.۲۳ ,۱۷۹۰.۵۴ ,۱۷۸۷.۲۶ ,۱۷۸۵.۷۸ ,۱۷۷۸.۵۰ ,۱۷۸۱.۴۲ ,۱۷۸۳.۲۲ ,۱۷۸۶.۳۹ ,۱۷۸۴.۰۰ ,۱۷۹۱.۶۱ ,۱۷۹۲.۱۸ ,۱۷۸۵.۵۰ ,۱۷۹۳.۹۵ ,۱۸۰۸.۹۲ ,۱۸۲۹.۹۲ ,۱۸۱۸.۵۸ ,۱۸۲۵.۶۵ ,۱۸۳۰.۱۸ ,۱۸۱۰.۱۷ ,۱۸۰۶.۱۰ ,۱۸۱۳.۴۷ ,۱۷۹۱.۹۰ ,۱۷۸۷.۱۲ ,۱۷۸۳.۱۶ ,۱۷۷۲.۹۴ ,۱۷۵۴.۶۴ ,۱۷۶۰.۰۳ ,۱۷۶۲.۳۱ ,۱۷۷۲.۶۸ ,۱۷۹۸.۹۶ ,۱۷۹۸.۰۸ ,۱۷۸۶.۶۲ ,۱۷۸۴.۵۳ ,۱۷۸۵.۴۲ ,۱۷۸۷.۶۸ ,۱۷۶۶.۸۷ ,۱۷۷۵.۱۶ ,۱۷۷۶.۹۰ ,۱۷۶۵.۶۹ ,۱۷۶۷.۱۷ ,۱۷۷۳.۹۱ ,۱۷۶۱.۶۲ ,۱۷۷۱.۶۴ ,۱۷۶۶.۲۸ ,۱۷۶۲.۷۳ ,۱۷۴۱.۹۷ ,۱۷۶۶.۵۷ ,۱۷۶۴.۰۷ ,۱۷۶۱.۵۹ ,۱۷۵۴.۰۷ ,۱۷۶۱.۱۰ ,۱۷۵۰.۴۹ ,۱۷۵۵.۱۸ ,۱۷۴۳.۸۲ ,۱۷۴۹.۳۷ ,۱۷۵۵.۷۹ ,۱۷۶۷.۳۷ ,۱۷۷۴.۳۴ ,۱۸۰۴.۹۶ ,۱۸۱۸.۱۷ ,۱۸۱۴.۰۸ ,۱۸۲۰.۳۴ ,۱۸۱۸.۸۴ ,۱۷۹۶.۲۵ ,۱۷۹۹.۱۲ ,۱۸۰۲.۲۹ ,۱۸۰۴.۷۵ ,۱۸۰۰.۸۳ ,۱۸۰۲.۴۷ ,۱۸۱۱.۰۷ ,۱۷۹۵.۷۵ ,۱۷۹۹.۶۲ ,۱۸۰۳.۷۸ ,۱۸۰۷.۸۹ ,۱۸۰۷.۳۴ ,۱۸۱۲.۵۷ ,۱۸۰۵.۸۱ ,۱۷۹۸.۶۰ ,۱۷۹۵.۸۲ ,۱۷۹۲.۷۹ ,۱۷۹۵.۸۱ ,۱۷۹۰.۰۰ ,۱۸۰۴.۲۳ ,۱۸۰۶.۷۰ ,۱۸۱۲.۲۳ ,۱۸۱۱.۶۳ ,۱۸۰۹.۸۱ ,۱۷۹۴.۴۲ ,۱۷۸۶.۵۴ ,۱۷۲۷.۴۵ ,۱۷۴۳.۲۵ ,۱۷۲۸.۰۹ ,۱۷۳۴.۱۵ ,۱۷۴۳.۳۷ ,۱۷۴۶.۴۰ ,۱۷۳۷.۸۷ ,۱۷۴۹.۸۱ ,۱۷۴۹.۹۲ ,۱۷۴۷.۱۸ ,۱۷۵۸.۲۴ ,۱۷۶۰.۰۲ ,۱۷۵۸.۹۹ ,۱۷۶۳.۵۳ ,۱۷۶۲.۳۷ ,۱۷۶۱.۸۰ ,۱۷۶۰.۰۲ ,۱۷۶۰.۳۵ ,۱۷۵۶.۸۱ ,۱۷۸۳.۷۸ ,۱۸۳۶.۰۳ ,۱۸۳۱.۸۰ ,۱۸۲۸.۹۸ ,۱۸۰۷.۳۷ ,۱۸۲۷.۳۶ ,۱۸۱۶.۶۹ ,۱۸۱۹.۸۲ ,۱۸۱۳.۴۵
۱۰
Polygon
$۱.۱۴ ۰
تومان
۱۰.۳۷
میلیون دلار
۴۰۰.۰۹
میلیارد دلار
۹.۰۸
میلیون MATIC
۲.۳۹% ۱.۱۵۶۳ ,۱.۱۴۴۸ ,۱.۱۷۲۴ ,۱.۱۷۲۹ ,۱.۱۷۴۴ ,۱.۱۷۶۳ ,۱.۱۷۴۳ ,۱.۱۹۵۹ ,۱.۱۸۹۲ ,۱.۱۸۸۲ ,۱.۲۰۳۲ ,۱.۲۱۸۲ ,۱.۲۲۳۱ ,۱.۲۰۲۷ ,۱.۱۹۱۱ ,۱.۱۷۶۰ ,۱.۱۸۶۰ ,۱.۱۸۶۴ ,۱.۱۸۸۳ ,۱.۱۸۹۵ ,۱.۱۹۳۸ ,۱.۱۹۴۶ ,۱.۲۰۰۴ ,۱.۲۱۸۹ ,۱.۲۲۶۴ ,۱.۲۳۲۰ ,۱.۲۲۸۸ ,۱.۲۳۳۶ ,۱.۲۴۹۴ ,۱.۲۳۸۲ ,۱.۲۵۰۴ ,۱.۲۳۸۱ ,۱.۲۴۰۹ ,۱.۲۳۴۸ ,۱.۲۳۷۱ ,۱.۲۴۱۷ ,۱.۲۴۲۴ ,۱.۲۴۳۱ ,۱.۲۳۸۷ ,۱.۲۳۸۸ ,۱.۲۱۲۳ ,۱.۲۱۱۹ ,۱.۲۰۵۰ ,۱.۲۰۶۹ ,۱.۲۰۳۹ ,۱.۲۰۸۱ ,۱.۱۹۶۵ ,۱.۱۸۸۸ ,۱.۱۷۷۶ ,۱.۱۹۶۷ ,۱.۲۰۳۷ ,۱.۲۰۳۵ ,۱.۲۰۵۶ ,۱.۲۰۰۴ ,۱.۱۹۶۸ ,۱.۱۹۱۷ ,۱.۱۸۶۷ ,۱.۱۹۱۷ ,۱.۱۹۵۰ ,۱.۱۸۸۲ ,۱.۲۰۱۳ ,۱.۱۹۶۷ ,۱.۱۹۷۱ ,۱.۲۰۲۰ ,۱.۲۰۴۰ ,۱.۲۲۴۲ ,۱.۲۰۷۰ ,۱.۲۰۹۷ ,۱.۲۰۶۶ ,۱.۱۸۷۸ ,۱.۱۸۷۰ ,۱.۱۸۰۱ ,۱.۱۷۱۳ ,۱.۱۶۹۵ ,۱.۱۶۶۸ ,۱.۱۶۰۵ ,۱.۱۳۲۴ ,۱.۱۳۶۵ ,۱.۱۳۷۵ ,۱.۱۳۹۱ ,۱.۱۶۰۵ ,۱.۱۶۹۱ ,۱.۱۶۲۸ ,۱.۱۵۱۰ ,۱.۱۵۳۷ ,۱.۱۶۰۱ ,۱.۱۴۶۹ ,۱.۱۵۱۸ ,۱.۱۴۳۲ ,۱.۱۲۹۲ ,۱.۱۳۷۴ ,۱.۱۳۸۷ ,۱.۱۲۱۱ ,۱.۱۳۰۵ ,۱.۱۳۶۶ ,۱.۱۲۳۲ ,۱.۱۱۱۴ ,۱.۱۲۹۷ ,۱.۱۲۰۵ ,۱.۱۱۳۸ ,۱.۱۱۸۷ ,۱.۱۲۷۳ ,۱.۱۱۳۵ ,۱.۱۱۴۱ ,۱.۱۰۰۴ ,۱.۱۰۰۵ ,۱.۱۱۶۸ ,۱.۱۲۷۴ ,۱.۱۳۱۶ ,۱.۱۵۹۶ ,۱.۱۶۷۴ ,۱.۱۴۸۲ ,۱.۱۵۵۹ ,۱.۱۶۸۶ ,۱.۱۴۹۹ ,۱.۱۴۰۳ ,۱.۱۴۷۳ ,۱.۱۵۱۰ ,۱.۱۵۰۳ ,۱.۱۵۱۷ ,۱.۱۶۱۵ ,۱.۱۴۶۲ ,۱.۱۵۰۷ ,۱.۱۵۰۱ ,۱.۱۵۴۱ ,۱.۱۵۴۳ ,۱.۱۶۵۷ ,۱.۱۶۰۸ ,۱.۱۴۷۲ ,۱.۱۴۳۷ ,۱.۱۴۱۰ ,۱.۱۴۹۱ ,۱.۱۴۶۸ ,۱.۱۵۲۸ ,۱.۱۵۵۵ ,۱.۱۵۷۱ ,۱.۱۵۲۱ ,۱.۱۴۲۷ ,۱.۱۳۸۲ ,۱.۱۳۸۹ ,۱.۰۹۹۵ ,۱.۱۲۵۷ ,۱.۱۱۴۴ ,۱.۱۱۲۱ ,۱.۱۱۶۱ ,۱.۱۱۹۰ ,۱.۱۱۰۳ ,۱.۱۱۸۴ ,۱.۱۱۴۹ ,۱.۱۱۴۸ ,۱.۱۲۵۷ ,۱.۱۲۵۳ ,۱.۱۲۶۴ ,۱.۱۲۹۹ ,۱.۱۳۰۵ ,۱.۱۳۱۹ ,۱.۱۲۸۴ ,۱.۱۲۷۰ ,۱.۱۱۲۶ ,۱.۱۲۹۰ ,۱.۱۵۲۵ ,۱.۱۴۸۹ ,۱.۱۳۹۳ ,۱.۱۱۳۳ ,۱.۱۳۵۴ ,۱.۱۲۷۹ ,۱.۱۳۱۲ ,۱.۱۳۱۶
۱۱
Solana
$۲۲.۲۲ ۰
تومان
۸.۵۲
میلیون دلار
۵۰۵.۲۹
میلیارد دلار
۳۸۳.۷۸
میلیارد SOL
۳.۲۵% ۱۹.۸۲ ,۱۹.۵۹ ,۲۰.۰۹ ,۲۰.۰۷ ,۲۰.۰۴ ,۲۰.۰۷ ,۲۰.۱۱ ,۲۰.۳۰ ,۲۰.۱۵ ,۲۰.۱۰ ,۲۰.۳۵ ,۲۰.۷۹ ,۲۰.۸۵ ,۲۰.۴۶ ,۲۰.۴۶ ,۲۰.۱۱ ,۲۰.۱۱ ,۲۰.۰۹ ,۲۰.۲۳ ,۲۰.۲۵ ,۲۰.۶۲ ,۲۰.۵۲ ,۲۰.۷۴ ,۲۱.۳۰ ,۲۱.۶۶ ,۲۲.۲۱ ,۲۲.۲۳ ,۲۲.۵۶ ,۲۲.۷۷ ,۲۲.۶۱ ,۲۲.۷۲ ,۲۲.۴۹ ,۲۲.۲۸ ,۲۲.۱۱ ,۲۲.۳۴ ,۲۲.۴۸ ,۲۲.۵۷ ,۲۲.۴۵ ,۲۲.۲۹ ,۲۲.۳۳ ,۲۲.۰۴ ,۲۲.۱۴ ,۲۲.۰۰ ,۲۲.۱۷ ,۲۲.۰۷ ,۲۲.۲۱ ,۲۱.۸۹ ,۲۱.۷۱ ,۲۱.۳۲ ,۲۱.۶۱ ,۲۱.۷۷ ,۲۱.۸۵ ,۲۱.۹۶ ,۲۱.۹۲ ,۲۱.۸۴ ,۲۱.۷۰ ,۲۱.۶۳ ,۲۱.۶۵ ,۲۱.۷۷ ,۲۱.۵۹ ,۲۱.۸۸ ,۲۱.۷۸ ,۲۱.۷۳ ,۲۱.۸۹ ,۲۲.۱۴ ,۲۲.۴۱ ,۲۲.۲۴ ,۲۲.۳۳ ,۲۲.۳۲ ,۲۲.۰۰ ,۲۲.۰۴ ,۲۲.۱۶ ,۲۱.۹۶ ,۲۱.۹۶ ,۲۲.۳۸ ,۲۲.۶۰ ,۲۲.۰۲ ,۲۲.۳۱ ,۲۲.۴۴ ,۲۲.۴۴ ,۲۳.۱۸ ,۲۳.۳۷ ,۲۳.۵۳ ,۲۳.۱۵ ,۲۳.۴۹ ,۲۳.۷۶ ,۲۳.۵۵ ,۲۳.۳۵ ,۲۳.۴۰ ,۲۳.۱۵ ,۲۲.۸۹ ,۲۲.۸۶ ,۲۲.۲۶ ,۲۲.۵۸ ,۲۲.۹۳ ,۲۲.۶۴ ,۲۲.۳۲ ,۲۲.۷۲ ,۲۲.۷۱ ,۲۲.۳۱ ,۲۲.۵۷ ,۲۲.۶۵ ,۲۲.۴۳ ,۲۲.۵۰ ,۲۲.۱۶ ,۲۱.۸۳ ,۲۲.۲۹ ,۲۲.۴۴ ,۲۲.۶۲ ,۲۳.۰۸ ,۲۳.۱۲ ,۲۲.۹۶ ,۲۳.۱۱ ,۲۳.۱۶ ,۲۲.۷۴ ,۲۲.۳۷ ,۲۲.۶۷ ,۲۲.۷۱ ,۲۲.۶۸ ,۲۲.۶۱ ,۲۲.۷۲ ,۲۲.۲۹ ,۲۲.۳۳ ,۲۲.۴۲ ,۲۲.۴۳ ,۲۲.۵۰ ,۲۲.۶۳ ,۲۲.۵۶ ,۲۲.۴۵ ,۲۲.۳۴ ,۲۲.۳۳ ,۲۲.۶۶ ,۲۲.۶۰ ,۲۲.۶۰ ,۲۲.۶۳ ,۲۲.۸۵ ,۲۲.۷۹ ,۲۲.۷۴ ,۲۲.۷۹ ,۲۲.۵۱ ,۲۱.۲۷ ,۲۱.۸۲ ,۲۱.۴۲ ,۲۱.۵۹ ,۲۱.۶۰ ,۲۱.۵۶ ,۲۱.۴۳ ,۲۱.۵۹ ,۲۱.۴۶ ,۲۱.۳۹ ,۲۱.۷۲ ,۲۱.۷۱ ,۲۱.۸۶ ,۲۱.۸۵ ,۲۱.۸۳ ,۲۱.۸۹ ,۲۱.۸۳ ,۲۱.۸۰ ,۲۱.۶۳ ,۲۱.۹۶ ,۲۲.۵۵ ,۲۲.۴۸ ,۲۲.۴۵ ,۲۱.۹۱ ,۲۲.۲۶ ,۲۲.۱۴ ,۲۲.۲۳ ,۲۲.۱۳
۱۲
Binance USD
$۱.۰۰ ۰
تومان
۸.۱۰
میلیون دلار
۴.۵۶
میلیون دلار
۸.۰۶
میلیون BUSD
-۰.۰۱% ۱.۰۰۵۰ ,۱.۰۰۳۸ ,۱.۰۱۶۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۴۶ ,۱.۰۰۴۴ ,۱.۰۰۵۱ ,۱.۰۱۰۰ ,۱.۰۰۶۰ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۹۹ ,۱.۰۰۷۳ ,۱.۰۰۵۰ ,۱.۰۰۴۰ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۴۱ ,۱.۰۰۵۷ ,۱.۰۰۵۵ ,۱.۰۰۴۰ ,۱.۰۰۷۴ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۴۶ ,۱.۰۰۹۹ ,۱.۰۰۷۲ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۶۲ ,۱.۰۰۳۷ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۵۱ ,۱.۰۰۶۶ ,۱.۰۰۴۳ ,۱.۰۰۳۷ ,۱.۰۰۶۱ ,۱.۰۰۳۶ ,۱.۰۰۴۲ ,۱.۰۰۵۳ ,۱.۰۰۴۷ ,۱.۰۰۳۸ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۴۲ ,۱.۰۱۹۱ ,۱.۰۰۴۹ ,۱.۰۰۳۱ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۴۰ ,۱.۰۰۳۷ ,۰.۹۹۸۱ ,۱.۰۰۴۰ ,۱.۰۰۴۹ ,۱.۰۰۵۵ ,۱.۰۰۶۱ ,۱.۰۰۵۷ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۴۴ ,۱.۰۰۴۷ ,۱.۰۰۴۱ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۶۷ ,۱.۰۰۴۱ ,۱.۰۰۳۷ ,۱.۰۰۳۵ ,۱.۰۰۴۷ ,۱.۰۰۷۴ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۷۱ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۵۳ ,۰.۹۹۸۱ ,۱.۰۰۴۴ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۴۶ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۸۵ ,۱.۰۰۳۶ ,۱.۰۰۴۱ ,۱.۰۰۵۶ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۵۳ ,۰.۹۹۸۶ ,۱.۰۰۵۲ ,۱.۰۰۴۲ ,۱.۰۰۴۶ ,۱.۰۰۶۷ ,۱.۰۰۶۱ ,۱.۰۰۷۳ ,۱.۰۰۷۸ ,۱.۰۰۴۹ ,۱.۰۰۸۶ ,۱.۰۰۷۱ ,۱.۰۰۸۰ ,۱.۰۰۶۶ ,۱.۰۰۶۳ ,۱.۰۰۵۹ ,۱.۰۰۵۸ ,۱.۰۰۵۹ ,۱.۰۰۵۶ ,۱.۰۰۷۲ ,۱.۰۰۵۵ ,۱.۰۰۶۲ ,۱.۰۰۴۱ ,۱.۰۰۶۹ ,۱.۰۰۹۴ ,۱.۰۰۴۵ ,۱.۰۰۴۴ ,۱.۰۰۶۴ ,۱.۰۰۸۷ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۵۸ ,۱.۰۰۴۱ ,۱.۰۰۴۴ ,۱.۰۰۵۶ ,۱.۰۰۶۹ ,۱.۰۰۴۴ ,۱.۰۰۴۹ ,۱.۰۰۴۲ ,۱.۰۰۳۸ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۴۹ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۴۶ ,۱.۰۰۴۵ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۴۷ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۴۸ ,۱.۰۰۴۱ ,۱.۰۰۵۱ ,۱.۰۰۳۲ ,۱.۰۰۵۵ ,۱.۰۰۸۴ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۱۳ ,۱.۰۱۲۱ ,۱.۰۰۳۶ ,۱.۰۰۵۹ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۶۳ ,۱.۰۰۶۴ ,۱.۰۰۴۴ ,۱.۰۰۶۰ ,۱.۰۰۶۰ ,۱.۰۰۵۷ ,۱.۰۰۵۴ ,۱.۰۰۵۱ ,۱.۰۰۴۹ ,۱.۰۰۴۴ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۳۶ ,۱.۰۱۷۷ ,۱.۰۰۵۴ ,۱.۰۰۴۰ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۱۶۸ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۵۱ ,۱.۰۰۵۳
۱۳
Polkadot
$۶.۳۳ ۰
تومان
۷.۶۹
میلیون دلار
۱۷۹.۵۸
میلیارد دلار
۱.۲۱
میلیون DOT
۳.۲۱% ۶.۱۳ ,۶.۰۸ ,۶.۲۰ ,۶.۲۳ ,۶.۲۳ ,۶.۲۳ ,۶.۲۲ ,۶.۳۲ ,۶.۳۰ ,۶.۳۱ ,۶.۳۹ ,۶.۵۰ ,۶.۵۸ ,۶.۴۸ ,۶.۴۸ ,۶.۳۵ ,۶.۴۰ ,۶.۳۸ ,۶.۴۳ ,۶.۴۴ ,۶.۴۶ ,۶.۴۳ ,۶.۴۷ ,۶.۵۸ ,۶.۶۵ ,۶.۶۹ ,۶.۶۵ ,۶.۶۴ ,۶.۷۰ ,۶.۶۳ ,۶.۶۹ ,۶.۶۳ ,۶.۶۷ ,۶.۶۴ ,۶.۶۲ ,۶.۶۴ ,۶.۶۴ ,۶.۶۵ ,۶.۶۳ ,۶.۶۴ ,۶.۵۲ ,۶.۵۲ ,۶.۴۸ ,۶.۵۱ ,۶.۴۹ ,۶.۵۱ ,۶.۴۷ ,۶.۴۱ ,۶.۳۶ ,۶.۴۷ ,۶.۴۷ ,۶.۴۸ ,۶.۵۱ ,۶.۴۸ ,۶.۴۶ ,۶.۴۳ ,۶.۴۵ ,۶.۴۶ ,۶.۴۶ ,۶.۴۴ ,۶.۴۸ ,۶.۴۸ ,۶.۵۰ ,۶.۵۳ ,۶.۵۶ ,۶.۶۳ ,۶.۵۶ ,۶.۶۰ ,۶.۵۸ ,۶.۴۹ ,۶.۵۱ ,۶.۵۳ ,۶.۴۹ ,۶.۴۵ ,۶.۴۶ ,۶.۴۵ ,۶.۳۱ ,۶.۳۴ ,۶.۳۵ ,۶.۳۷ ,۶.۴۷ ,۶.۴۹ ,۶.۴۸ ,۶.۴۶ ,۶.۴۹ ,۶.۴۹ ,۶.۴۱ ,۶.۴۱ ,۶.۴۰ ,۶.۲۷ ,۶.۲۶ ,۶.۲۶ ,۶.۱۹ ,۶.۲۴ ,۶.۲۲ ,۶.۱۹ ,۶.۱۴ ,۶.۲۱ ,۶.۱۷ ,۶.۱۶ ,۶.۱۹ ,۶.۲۱ ,۶.۱۶ ,۶.۱۹ ,۶.۱۰ ,۶.۰۸ ,۶.۱۵ ,۶.۱۹ ,۶.۲۱ ,۶.۲۸ ,۶.۳۵ ,۶.۲۷ ,۶.۲۹ ,۶.۳۵ ,۶.۲۶ ,۶.۲۱ ,۶.۳۲ ,۶.۳۵ ,۶.۴۱ ,۶.۳۸ ,۶.۴۲ ,۶.۳۲ ,۶.۳۳ ,۶.۳۶ ,۶.۳۶ ,۶.۳۵ ,۶.۴۰ ,۶.۳۷ ,۶.۳۴ ,۶.۲۹ ,۶.۲۸ ,۶.۳۲ ,۶.۲۸ ,۶.۳۰ ,۶.۳۱ ,۶.۳۶ ,۶.۳۳ ,۶.۳۰ ,۶.۲۵ ,۶.۳۰ ,۶.۰۱ ,۶.۰۹ ,۶.۰۶ ,۶.۰۸ ,۶.۱۰ ,۶.۱۲ ,۶.۰۶ ,۶.۱۲ ,۶.۱۳ ,۶.۱۱ ,۶.۱۷ ,۶.۱۹ ,۶.۲۰ ,۶.۲۴ ,۶.۲۲ ,۶.۲۳ ,۶.۲۲ ,۶.۲۱ ,۶.۱۶ ,۶.۲۵ ,۶.۴۱ ,۶.۴۳ ,۶.۳۸ ,۶.۲۸ ,۶.۳۶ ,۶.۲۷ ,۶.۲۹ ,۶.۳۲
۱۴
Litecoin
$۹۳.۲۳ ۰
تومان
۶.۷۶
میلیون دلار
۹۵۵.۰۰
میلیارد دلار
۷۲.۵۵
میلیارد LTC
۵.۸۲% ۷۹.۳۸ ,۷۸.۸۶ ,۸۰.۶۳ ,۸۱.۰۹ ,۸۱.۶۲ ,۸۱.۶۱ ,۸۱.۳۷ ,۸۲.۹۴ ,۸۲.۲۹ ,۸۲.۰۵ ,۸۲.۷۵ ,۸۴.۵۵ ,۸۵.۲۱ ,۸۳.۸۹ ,۸۳.۶۱ ,۸۲.۱۲ ,۸۲.۲۳ ,۸۱.۸۵ ,۸۲.۱۸ ,۸۲.۶۹ ,۸۳.۱۰ ,۸۲.۹۷ ,۸۳.۹۹ ,۸۵.۱۱ ,۸۵.۵۹ ,۸۶.۸۷ ,۸۷.۵۲ ,۸۷.۳۲ ,۸۷.۰۶ ,۸۷.۰۲ ,۸۷.۷۱ ,۸۶.۵۹ ,۸۶.۸۱ ,۸۶.۱۷ ,۸۶.۴۶ ,۸۶.۸۱ ,۸۷.۲۹ ,۸۷.۲۶ ,۸۶.۹۷ ,۸۷.۳۳ ,۸۴.۶۶ ,۸۵.۰۳ ,۸۴.۵۴ ,۸۵.۲۲ ,۸۴.۸۵ ,۸۵.۲۱ ,۸۴.۷۱ ,۸۴.۱۰ ,۸۳.۳۴ ,۸۴.۷۲ ,۸۴.۶۲ ,۸۴.۲۳ ,۸۴.۳۳ ,۸۴.۰۴ ,۸۳.۷۶ ,۸۳.۳۸ ,۸۳.۴۳ ,۸۳.۵۵ ,۸۳.۶۵ ,۸۳.۳۲ ,۸۴.۱۴ ,۸۴.۲۹ ,۸۴.۴۸ ,۸۵.۱۲ ,۸۵.۶۳ ,۸۶.۱۷ ,۸۵.۳۲ ,۸۶.۰۰ ,۸۵.۷۷ ,۸۴.۶۳ ,۸۴.۷۷ ,۸۵.۵۲ ,۸۴.۴۷ ,۸۳.۴۳ ,۸۳.۷۳ ,۸۳.۴۶ ,۸۱.۹۳ ,۸۲.۱۴ ,۸۲.۱۱ ,۸۲.۲۰ ,۸۳.۸۴ ,۸۳.۶۳ ,۸۲.۸۷ ,۸۲.۳۵ ,۸۲.۱۹ ,۸۲.۷۳ ,۸۲.۰۲ ,۸۲.۸۰ ,۸۲.۴۴ ,۸۱.۸۴ ,۸۱.۲۳ ,۸۱.۱۳ ,۸۰.۲۷ ,۸۱.۰۶ ,۸۱.۳۵ ,۸۰.۷۶ ,۷۸.۷۰ ,۷۹.۸۶ ,۷۹.۴۷ ,۷۹.۳۵ ,۷۹.۱۵ ,۷۹.۷۰ ,۷۹.۰۹ ,۷۹.۴۶ ,۷۸.۲۹ ,۷۹.۰۴ ,۸۰.۶۲ ,۸۰.۹۳ ,۸۱.۰۰ ,۸۲.۱۱ ,۸۳.۳۳ ,۸۱.۸۷ ,۸۲.۳۴ ,۸۲.۸۹ ,۸۱.۶۱ ,۸۱.۰۹ ,۸۱.۹۶ ,۸۲.۴۶ ,۸۲.۷۴ ,۸۲.۹۶ ,۸۳.۱۳ ,۸۱.۸۹ ,۸۲.۰۷ ,۸۱.۹۷ ,۸۲.۰۵ ,۸۲.۰۲ ,۸۲.۰۱ ,۸۱.۷۴ ,۸۱.۴۲ ,۸۱.۱۶ ,۸۰.۶۱ ,۸۱.۲۱ ,۸۰.۹۳ ,۸۱.۱۲ ,۸۰.۹۳ ,۸۱.۳۸ ,۸۱.۵۷ ,۸۱.۲۸ ,۸۰.۸۸ ,۸۳.۰۹ ,۸۲.۶۵ ,۸۶.۶۴ ,۸۶.۴۱ ,۸۷.۱۵ ,۸۷.۸۶ ,۸۷.۵۳ ,۸۶.۶۱ ,۸۷.۸۷ ,۸۸.۲۵ ,۸۷.۵۱ ,۸۸.۳۹ ,۸۸.۵۶ ,۸۸.۶۳ ,۸۸.۷۰ ,۹۰.۸۶ ,۹۱.۹۳ ,۹۱.۳۲ ,۹۱.۹۳ ,۹۰.۳۳ ,۹۱.۲۶ ,۹۳.۲۳ ,۹۴.۸۷ ,۹۳.۴۶ ,۹۲.۵۹ ,۹۴.۴۲ ,۹۳.۲۳ ,۹۲.۹۴ ,۹۳.۵۲
۱۵
Shiba Inu
$۰.۰۰۰۰ ۰
تومان
۶.۳۹
میلیون دلار
۱۹۵.۲۳
میلیارد دلار
۵۸۹,۳۶۰.۴۶
میلیون SHIB
۱.۳۶% ۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰
۱۶
TRON
$۰.۰۶۵۵ ۰
تومان
۵.۹۷
میلیون دلار
۶۳۹.۶۸
میلیارد دلار
۹۱.۱۳
میلیون TRX
۷.۱۲% ۰.۰۶۵۷ ,۰.۰۶۵۴ ,۰.۰۶۶۲ ,۰.۰۶۶۳ ,۰.۰۶۶۶ ,۰.۰۶۶۵ ,۰.۰۶۶۶ ,۰.۰۶۷۱ ,۰.۰۶۶۸ ,۰.۰۶۶۶ ,۰.۰۶۷۱ ,۰.۰۶۷۵ ,۰.۰۶۷۷ ,۰.۰۶۷۱ ,۰.۰۶۷۱ ,۰.۰۶۶۴ ,۰.۰۶۶۴ ,۰.۰۶۶۴ ,۰.۰۶۶۷ ,۰.۰۶۷۱ ,۰.۰۶۷۷ ,۰.۰۶۷۵ ,۰.۰۶۷۹ ,۰.۰۶۸۰ ,۰.۰۶۸۰ ,۰.۰۶۸۴ ,۰.۰۶۷۸ ,۰.۰۶۷۷ ,۰.۰۶۷۹ ,۰.۰۶۷۹ ,۰.۰۶۷۷ ,۰.۰۶۷۵ ,۰.۰۶۷۵ ,۰.۰۶۷۴ ,۰.۰۶۷۴ ,۰.۰۶۷۵ ,۰.۰۶۷۷ ,۰.۰۶۷۶ ,۰.۰۶۷۶ ,۰.۰۶۷۲ ,۰.۰۶۶۶ ,۰.۰۶۶۸ ,۰.۰۶۶۶ ,۰.۰۶۶۷ ,۰.۰۶۶۷ ,۰.۰۶۶۸ ,۰.۰۶۶۷ ,۰.۰۶۶۶ ,۰.۰۶۶۳ ,۰.۰۶۶۶ ,۰.۰۶۶۷ ,۰.۰۶۶۹ ,۰.۰۶۶۹ ,۰.۰۶۶۷ ,۰.۰۶۶۸ ,۰.۰۶۶۶ ,۰.۰۶۶۵ ,۰.۰۶۶۵ ,۰.۰۶۶۸ ,۰.۰۶۶۶ ,۰.۰۶۷۰ ,۰.۰۶۶۹ ,۰.۰۶۷۱ ,۰.۰۶۷۲ ,۰.۰۶۷۲ ,۰.۰۶۷۶ ,۰.۰۶۷۲ ,۰.۰۶۷۵ ,۰.۰۶۷۲ ,۰.۰۶۶۹ ,۰.۰۶۷۰ ,۰.۰۶۷۳ ,۰.۰۶۷۰ ,۰.۰۶۷۱ ,۰.۰۶۷۲ ,۰.۰۶۷۱ ,۰.۰۶۶۷ ,۰.۰۶۶۷ ,۰.۰۶۶۸ ,۰.۰۶۷۰ ,۰.۰۶۶۸ ,۰.۰۶۷۱ ,۰.۰۶۷۰ ,۰.۰۶۶۹ ,۰.۰۶۷۰ ,۰.۰۶۷۲ ,۰.۰۶۶۷ ,۰.۰۶۶۷ ,۰.۰۶۶۸ ,۰.۰۶۶۲ ,۰.۰۶۶۰ ,۰.۰۶۶۳ ,۰.۰۶۵۹ ,۰.۰۶۶۴ ,۰.۰۶۶۳ ,۰.۰۶۶۳ ,۰.۰۶۵۷ ,۰.۰۶۶۳ ,۰.۰۶۶۳ ,۰.۰۶۶۳ ,۰.۰۶۶۳ ,۰.۰۶۶۴ ,۰.۰۶۶۳ ,۰.۰۶۶۲ ,۰.۰۶۶۰ ,۰.۰۶۶۲ ,۰.۰۶۶۴ ,۰.۰۶۶۵ ,۰.۰۶۶۶ ,۰.۰۶۶۹ ,۰.۰۶۷۲ ,۰.۰۶۷۰ ,۰.۰۶۷۰ ,۰.۰۶۷۲ ,۰.۰۶۷۰ ,۰.۰۶۷۱ ,۰.۰۶۷۳ ,۰.۰۶۷۶ ,۰.۰۶۷۵ ,۰.۰۶۷۵ ,۰.۰۶۷۵ ,۰.۰۶۷۲ ,۰.۰۶۷۲ ,۰.۰۶۷۲ ,۰.۰۶۷۴ ,۰.۰۶۷۴ ,۰.۰۶۷۴ ,۰.۰۶۷۵ ,۰.۰۶۷۵ ,۰.۰۶۷۴ ,۰.۰۶۷۳ ,۰.۰۶۷۶ ,۰.۰۶۷۵ ,۰.۰۶۸۰ ,۰.۰۶۸۳ ,۰.۰۶۷۹ ,۰.۰۶۷۵ ,۰.۰۶۷۵ ,۰.۰۶۷۳ ,۰.۰۶۶۸ ,۰.۰۵۸۴ ,۰.۰۵۹۸ ,۰.۰۶۰۱ ,۰.۰۵۹۹ ,۰.۰۶۰۲ ,۰.۰۶۰۷ ,۰.۰۶۰۳ ,۰.۰۶۰۸ ,۰.۰۶۱۴ ,۰.۰۶۲۰ ,۰.۰۶۲۶ ,۰.۰۶۲۴ ,۰.۰۶۲۵ ,۰.۰۶۲۶ ,۰.۰۶۲۸ ,۰.۰۶۲۵ ,۰.۰۶۲۸ ,۰.۰۶۳۱ ,۰.۰۶۲۷ ,۰.۰۶۳۲ ,۰.۰۶۴۲ ,۰.۰۶۴۳ ,۰.۰۶۴۹ ,۰.۰۶۴۶ ,۰.۰۶۵۵ ,۰.۰۶۵۸ ,۰.۰۶۶۳ ,۰.۰۶۵۶
۱۷
Avalanche
$۱۷.۵۶ ۰
تومان
۵.۷۲
میلیون دلار
۲۳۳.۶۷
میلیارد دلار
۳۲۵.۷۱
میلیارد AVAX
۳.۷۲% ۱۵.۹۴ ,۱۵.۸۱ ,۱۶.۲۰ ,۱۶.۱۸ ,۱۶.۲۷ ,۱۶.۲۵ ,۱۶.۲۱ ,۱۶.۴۳ ,۱۶.۴۳ ,۱۶.۴۳ ,۱۶.۵۷ ,۱۶.۹۴ ,۱۷.۰۲ ,۱۶.۷۸ ,۱۶.۷۷ ,۱۶.۵۱ ,۱۶.۵۵ ,۱۶.۵۲ ,۱۶.۶۰ ,۱۶.۶۲ ,۱۶.۷۹ ,۱۶.۷۹ ,۱۶.۸۹ ,۱۷.۳۲ ,۱۷.۶۹ ,۱۷.۹۴ ,۱۷.۹۸ ,۱۷.۹۱ ,۱۸.۰۲ ,۱۷.۸۵ ,۱۷.۹۷ ,۱۷.۸۴ ,۱۷.۷۸ ,۱۷.۶۵ ,۱۷.۶۵ ,۱۷.۷۵ ,۱۷.۷۵ ,۱۷.۷۳ ,۱۷.۶۱ ,۱۷.۶۶ ,۱۷.۴۹ ,۱۷.۵۳ ,۱۷.۳۶ ,۱۷.۴۱ ,۱۷.۳۶ ,۱۷.۴۶ ,۱۷.۳۳ ,۱۷.۲۵ ,۱۷.۰۹ ,۱۷.۲۸ ,۱۷.۳۶ ,۱۷.۳۸ ,۱۷.۴۶ ,۱۷.۳۶ ,۱۷.۳۶ ,۱۷.۳۰ ,۱۷.۳۱ ,۱۷.۳۶ ,۱۷.۴۴ ,۱۷.۵۸ ,۱۷.۷۲ ,۱۷.۷۵ ,۱۷.۶۷ ,۱۷.۷۸ ,۱۷.۸۱ ,۱۸.۰۲ ,۱۷.۹۴ ,۱۷.۹۹ ,۱۷.۹۴ ,۱۷.۶۹ ,۱۷.۷۱ ,۱۷.۷۷ ,۱۷.۶۳ ,۱۷.۶۳ ,۱۷.۷۶ ,۱۷.۶۸ ,۱۷.۲۳ ,۱۷.۳۵ ,۱۷.۳۱ ,۱۷.۳۷ ,۱۷.۷۰ ,۱۷.۶۹ ,۱۷.۶۲ ,۱۷.۵۴ ,۱۷.۵۳ ,۱۷.۵۸ ,۱۷.۴۰ ,۱۷.۴۵ ,۱۷.۴۱ ,۱۷.۳۶ ,۱۷.۱۰ ,۱۷.۱۰ ,۱۶.۹۲ ,۱۷.۱۰ ,۱۷.۱۳ ,۱۶.۹۶ ,۱۶.۷۶ ,۱۶.۹۶ ,۱۶.۸۴ ,۱۶.۶۲ ,۱۶.۷۵ ,۱۶.۸۵ ,۱۶.۷۵ ,۱۶.۷۸ ,۱۶.۶۰ ,۱۶.۶۸ ,۱۶.۹۵ ,۱۷.۰۱ ,۱۷.۰۹ ,۱۷.۳۰ ,۱۷.۵۲ ,۱۷.۲۱ ,۱۷.۳۳ ,۱۷.۴۷ ,۱۷.۲۴ ,۱۷.۲۱ ,۱۷.۳۳ ,۱۷.۴۹ ,۱۷.۵۵ ,۱۷.۴۹ ,۱۷.۵۷ ,۱۷.۳۹ ,۱۷.۴۵ ,۱۷.۵۵ ,۱۷.۴۷ ,۱۷.۴۷ ,۱۷.۶۶ ,۱۷.۵۵ ,۱۷.۴۴ ,۱۷.۴۱ ,۱۷.۴۲ ,۱۷.۵۶ ,۱۷.۵۴ ,۱۷.۴۸ ,۱۷.۵۲ ,۱۷.۸۱ ,۱۷.۷۲ ,۱۷.۶۶ ,۱۷.۵۲ ,۱۷.۴۵ ,۱۶.۴۹ ,۱۶.۸۲ ,۱۶.۷۱ ,۱۶.۸۸ ,۱۶.۸۵ ,۱۶.۹۴ ,۱۶.۷۷ ,۱۶.۹۳ ,۱۶.۸۸ ,۱۶.۸۷ ,۱۷.۰۸ ,۱۷.۲۰ ,۱۷.۲۵ ,۱۷.۳۹ ,۱۷.۴۱ ,۱۷.۴۸ ,۱۷.۴۸ ,۱۷.۴۵ ,۱۷.۳۶ ,۱۷.۵۲ ,۱۷.۷۷ ,۱۷.۶۷ ,۱۷.۶۴ ,۱۷.۴۲ ,۱۷.۶۳ ,۱۷.۵۶ ,۱۷.۵۹ ,۱۷.۵۷
۱۸
Dai
$۱.۰۰ ۰
تومان
۵.۲۹
میلیون دلار
۲۰۵.۲۸
میلیارد دلار
۵.۲۸
میلیون DAI
-۰.۰۹% ۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۳۵ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۳۸ ,۱.۰۰۴۲ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۵۳ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۲۸ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۱۵ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۸۳ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۲۷ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۲۵ ,۰.۹۹۸۸ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۳۲ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۲۸ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۳۱ ,۱.۰۰۵۳ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۳۸ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۸۸ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۶۴ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۴۴ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۳۲ ,۱.۰۰۳۲ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۴۲ ,۱.۰۰۴۱ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۲۸ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۲۸ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۴۶ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۱۳ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۴۸ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۴
۱۹
Uniswap
$۶.۲۸ ۰
تومان
۴.۷۳
میلیون دلار
۷۳.۹۸
میلیارد دلار
۷۵۳.۷۷
میلیارد UNI
۲.۵۲% ۵.۹۵ ,۵.۸۹ ,۶.۰۳ ,۶.۰۹ ,۶.۰۷ ,۶.۱۰ ,۶.۰۸ ,۶.۱۴ ,۶.۱۰ ,۶.۱۰ ,۶.۱۴ ,۶.۲۵ ,۶.۲۹ ,۶.۲۲ ,۶.۲۱ ,۶.۱۰ ,۶.۱۲ ,۶.۱۴ ,۶.۱۹ ,۶.۲۳ ,۶.۲۵ ,۶.۲۵ ,۶.۳۴ ,۶.۳۷ ,۶.۴۵ ,۶.۴۹ ,۶.۵۲ ,۶.۵۷ ,۶.۵۹ ,۶.۵۶ ,۶.۵۸ ,۶.۵۵ ,۶.۵۸ ,۶.۵۹ ,۶.۵۹ ,۶.۵۹ ,۶.۵۸ ,۶.۶۱ ,۶.۵۶ ,۶.۵۵ ,۶.۴۷ ,۶.۵۳ ,۶.۴۹ ,۶.۵۶ ,۶.۵۱ ,۶.۵۶ ,۶.۵۲ ,۶.۴۹ ,۶.۵۴ ,۶.۶۷ ,۶.۶۶ ,۶.۶۷ ,۶.۶۸ ,۶.۶۵ ,۶.۶۱ ,۶.۵۸ ,۶.۵۴ ,۶.۵۲ ,۶.۵۳ ,۶.۴۹ ,۶.۵۶ ,۶.۵۲ ,۶.۵۲ ,۶.۵۶ ,۶.۶۰ ,۶.۶۵ ,۶.۵۹ ,۶.۶۲ ,۶.۶۳ ,۶.۵۵ ,۶.۵۵ ,۶.۵۸ ,۶.۵۲ ,۶.۵۲ ,۶.۵۶ ,۶.۵۳ ,۶.۳۹ ,۶.۳۹ ,۶.۳۹ ,۶.۴۲ ,۶.۵۲ ,۶.۵۰ ,۶.۴۹ ,۶.۴۶ ,۶.۴۶ ,۶.۴۶ ,۶.۳۹ ,۶.۴۳ ,۶.۴۲ ,۶.۴۰ ,۶.۳۴ ,۶.۳۲ ,۶.۲۶ ,۶.۳۲ ,۶.۳۲ ,۶.۲۸ ,۶.۲۳ ,۶.۳۰ ,۶.۲۷ ,۶.۲۴ ,۶.۲۴ ,۶.۲۳ ,۶.۱۸ ,۶.۱۹ ,۶.۱۶ ,۶.۱۷ ,۶.۲۲ ,۶.۲۴ ,۶.۲۸ ,۶.۳۵ ,۶.۴۳ ,۶.۴۲ ,۶.۵۳ ,۶.۵۱ ,۶.۴۲ ,۶.۳۹ ,۶.۴۲ ,۶.۴۶ ,۶.۴۵ ,۶.۴۴ ,۶.۴۶ ,۶.۳۹ ,۶.۴۰ ,۶.۴۳ ,۶.۴۴ ,۶.۴۳ ,۶.۴۶ ,۶.۴۵ ,۶.۴۱ ,۶.۳۸ ,۶.۳۵ ,۶.۳۶ ,۶.۳۲ ,۶.۳۴ ,۶.۳۳ ,۶.۳۶ ,۶.۳۳ ,۶.۲۹ ,۶.۲۲ ,۶.۲۶ ,۶.۰۰ ,۶.۰۵ ,۶.۰۵ ,۶.۱۰ ,۶.۱۳ ,۶.۱۲ ,۶.۰۷ ,۶.۱۳ ,۶.۱۰ ,۶.۱۰ ,۶.۱۸ ,۶.۱۹ ,۶.۲۱ ,۶.۲۱ ,۶.۲۱ ,۶.۲۲ ,۶.۲۰ ,۶.۱۹ ,۶.۱۶ ,۶.۲۶ ,۶.۴۴ ,۶.۴۳ ,۶.۳۸ ,۶.۲۶ ,۶.۲۹ ,۶.۲۲ ,۶.۲۲ ,۶.۲۵
۲۰
Wrapped Bitcoin
$۲۸,۳۴۱.۰۰ ۰
تومان
۴.۲۵
میلیون دلار
۲۱۲.۶۳
میلیارد دلار
۱۵۰۱۵۰
WBTC
۲.۹۶% ۲۵۱۴۹.۹۶ ,۲۵۰۸۱.۴۶ ,۲۵۷۱۶.۵۶ ,۲۵۷۷۱.۰۲ ,۲۵۹۰۳.۶۰ ,۲۵۹۰۸.۱۲ ,۲۵۸۶۶.۷۰ ,۲۶۲۸۵.۸۰ ,۲۶۱۷۹.۹۸ ,۲۶۱۴۲.۴۱ ,۲۶۳۴۵.۴۵ ,۲۶۷۹۶.۷۲ ,۲۶۹۴۸.۹۹ ,۲۶۶۷۲.۱۰ ,۲۶۵۸۵.۴۷ ,۲۶۴۰۲.۹۶ ,۲۶۴۴۱.۱۳ ,۲۶۵۸۸.۷۵ ,۲۶۶۲۰.۴۹ ,۲۶۶۵۱.۸۳ ,۲۶۹۰۹.۵۵ ,۲۶۷۹۸.۱۳ ,۲۷۱۵۶.۲۷ ,۲۷۷۸۱.۸۱ ,۲۷۴۱۶.۹۳ ,۲۷۶۹۰.۹۸ ,۲۷۴۲۶.۸۷ ,۲۷۴۵۵.۰۲ ,۲۷۳۸۳.۳۵ ,۲۷۴۵۷.۹۹ ,۲۷۷۱۱.۸۸ ,۲۷۶۶۲.۰۰ ,۲۷۵۳۱.۱۳ ,۲۷۳۹۷.۷۵ ,۲۷۴۶۴.۷۳ ,۲۷۶۳۴.۳۳ ,۲۷۵۸۳.۸۵ ,۲۷۷۹۰.۱۱ ,۲۷۶۶۵.۳۰ ,۲۷۶۷۲.۹۴ ,۲۷۴۱۵.۶۱ ,۲۷۵۲۱.۳۹ ,۲۷۳۸۹.۵۶ ,۲۷۴۸۱.۷۱ ,۲۷۴۲۹.۸۲ ,۲۷۵۹۳.۹۲ ,۲۷۴۳۰.۴۸ ,۲۷۲۳۲.۹۰ ,۲۷۰۸۳.۰۴ ,۲۷۲۳۲.۰۶ ,۲۷۲۹۹.۳۴ ,۲۷۲۸۱.۱۰ ,۲۷۳۳۵.۲۵ ,۲۷۲۹۰.۵۰ ,۲۷۲۷۵.۲۱ ,۲۷۱۳۳.۵۴ ,۲۷۱۴۸.۸۳ ,۲۷۱۷۴.۲۵ ,۲۷۱۲۹.۵۵ ,۲۷۱۷۸.۶۷ ,۲۷۳۰۷.۸۱ ,۲۷۳۳۹.۵۶ ,۲۷۳۳۶.۷۳ ,۲۷۴۹۱.۹۵ ,۲۷۷۷۲.۲۹ ,۲۸۱۵۲.۵۱ ,۲۸۱۱۵.۶۲ ,۲۸۳۲۵.۰۱ ,۲۸۳۵۹.۱۴ ,۲۸۰۳۹.۵۷ ,۲۸۱۸۲.۱۹ ,۲۸۳۰۹.۴۴ ,۲۸۱۷۶.۴۶ ,۲۸۱۲۳.۲۰ ,۲۷۸۹۰.۱۵ ,۲۷۶۱۱.۹۵ ,۲۷۳۱۶.۴۰ ,۲۷۶۱۹.۷۹ ,۲۷۶۵۷.۶۷ ,۲۷۸۱۴.۶۲ ,۲۸۳۷۲.۷۷ ,۲۸۴۷۶.۶۸ ,۲۸۳۴۲.۷۷ ,۲۸۲۷۱.۱۹ ,۲۸۳۱۸.۰۹ ,۲۸۴۸۲.۰۸ ,۲۸۰۴۹.۳۴ ,۲۸۲۴۰.۹۱ ,۲۸۱۰۰.۱۵ ,۲۷۷۹۳.۸۳ ,۲۷۸۶۷.۵۹ ,۲۸۲۲۱.۳۹ ,۲۸۰۶۸.۸۴ ,۲۸۲۴۸.۸۷ ,۲۸۲۷۵.۲۵ ,۲۸۲۳۴.۴۴ ,۲۸۰۱۸.۳۸ ,۲۸۱۳۶.۵۵ ,۲۸۱۱۰.۱۷ ,۲۸۰۴۷.۲۰ ,۲۷۹۵۹.۱۲ ,۲۸۱۸۴.۱۶ ,۲۸۰۳۴.۲۴ ,۲۷۹۴۸.۳۷ ,۲۷۷۵۱.۸۵ ,۲۷۸۲۳.۳۷ ,۲۸۱۲۸.۸۶ ,۲۸۱۸۱.۶۵ ,۲۸۲۱۵.۸۴ ,۲۸۳۹۷.۱۹ ,۲۸۲۴۰.۵۳ ,۲۸۱۱۷.۱۴ ,۲۸۲۶۳.۱۶ ,۲۸۵۴۸.۶۰ ,۲۸۲۴۳.۲۲ ,۲۸۳۴۸.۴۵ ,۲۸۲۹۳.۴۳ ,۲۸۲۵۰.۹۳ ,۲۸۱۸۳.۹۶ ,۲۸۱۸۴.۸۳ ,۲۸۲۶۷.۶۷ ,۲۸۲۱۲.۸۳ ,۲۸۲۷۳.۳۴ ,۲۸۱۹۵.۹۵ ,۲۸۲۸۰.۷۵ ,۲۸۳۰۵.۵۹ ,۲۸۳۳۹.۳۱ ,۲۸۲۷۳.۵۱ ,۲۸۲۹۰.۰۹ ,۲۸۲۹۱.۲۱ ,۲۸۲۵۶.۳۲ ,۲۸۳۲۲.۳۱ ,۲۸۲۸۶.۳۹ ,۲۸۳۶۵.۷۹ ,۲۸۴۸۸.۸۷ ,۲۸۷۳۵.۱۱ ,۲۸۷۵۸.۱۰ ,۲۸۷۹۱.۶۰ ,۲۸۶۵۶.۵۶ ,۲۸۱۸۶.۰۴ ,۲۷۱۲۴.۷۴ ,۲۷۵۵۲.۱۱ ,۲۷۳۸۲.۲۱ ,۲۷۴۰۲.۳۲ ,۲۷۴۹۹.۵۶ ,۲۷۵۵۹.۰۵ ,۲۷۴۰۴.۲۱ ,۲۷۵۵۶.۲۶ ,۲۷۵۷۱.۷۷ ,۲۷۵۸۹.۰۵ ,۲۷۸۶۱.۱۹ ,۲۷۹۰۶.۱۰ ,۲۷۹۰۰.۱۲ ,۲۷۹۰۰.۰۵ ,۲۷۹۲۶.۳۳ ,۲۷۸۰۰.۱۷ ,۲۷۷۴۱.۴۷ ,۲۷۷۶۳.۵۴ ,۲۷۵۵۶.۲۷ ,۲۷۹۲۲.۷۱ ,۲۸۷۵۴.۴۹ ,۲۸۵۹۲.۳۶ ,۲۸۵۰۷.۷۳ ,۲۸۰۹۹.۹۸ ,۲۸۵۴۶.۱۳ ,۲۸۴۳۰.۶۱ ,۲۸۴۴۸.۷۲ ,۲۸۴۲۱.۸۳