رمز ارز مارکت
هر چیزی در مورد کریپتوکارنسی از آموزش تا خرید وفروش رمز ارز

قیمت ارزهای دیجیتال

قیمت ارزهای دیجیتال

# ارز دیجیتال قیمت قیمت ریالی حجم بازار معاملات روزانه ارز در دسترس روزانه نمودار هفتگی
۱
Bitcoin
$۲۶,۳۱۸.۰۰ ۰
تومان
۵۱۳.۱۵
میلیون دلار
۹.۷۸
میلیون دلار
۱۹.۵۰
میلیارد BTC
۱.۰۳% ۲۶۸۱۷.۱۸ ,۲۶۸۲۸.۹۳ ,۲۶۸۷۵.۹۰ ,۲۷۰۵۲.۱۰ ,۲۷۲۸۹.۴۲ ,۲۷۱۸۳.۹۹ ,۲۷۲۲۲.۵۸ ,۲۷۱۴۵.۷۳ ,۲۷۰۷۶.۴۹ ,۲۷۱۴۳.۲۱ ,۲۷۲۸۵.۴۸ ,۲۷۲۷۸.۹۴ ,۲۷۱۹۲.۶۰ ,۲۷۱۱۳.۷۰ ,۲۷۱۶۳.۱۸ ,۲۷۱۷۸.۳۸ ,۲۷۱۳۶.۹۷ ,۲۷۲۰۰.۸۴ ,۲۷۲۱۳.۱۸ ,۲۷۱۷۳.۶۷ ,۲۷۳۱۸.۲۴ ,۲۷۱۶۱.۸۷ ,۲۷۰۹۳.۳۶ ,۲۷۱۴۹.۳۵ ,۲۷۰۶۰.۸۸ ,۲۷۰۳۸.۹۳ ,۲۷۱۱۲.۴۶ ,۲۷۱۸۳.۳۱ ,۲۷۰۲۵.۲۲ ,۲۷۰۶۳.۸۸ ,۲۷۱۰۷.۷۶ ,۲۷۰۷۲.۴۵ ,۲۷۱۸۱.۸۹ ,۲۷۱۲۰.۱۸ ,۲۷۱۹۰.۱۸ ,۲۷۱۸۶.۰۵ ,۲۷۲۰۳.۹۶ ,۲۷۱۴۹.۵۹ ,۲۶۹۳۶.۵۷ ,۲۷۰۷۶.۳۴ ,۲۷۱۴۵.۰۱ ,۲۷۱۱۰.۶۰ ,۲۷۱۱۵.۸۵ ,۲۷۰۵۰.۵۴ ,۲۷۰۲۴.۹۱ ,۲۶۹۷۴.۵۷ ,۲۷۰۳۰.۲۴ ,۲۷۱۰۲.۰۲ ,۲۷۰۶۸.۲۰ ,۲۷۰۶۷.۵۱ ,۲۶۹۹۳.۷۰ ,۲۶۹۲۰.۴۵ ,۲۶۷۴۰.۰۰ ,۲۶۶۲۶.۵۷ ,۲۶۷۵۵.۵۸ ,۲۶۶۴۸.۸۳ ,۲۶۴۱۸.۵۳ ,۲۶۵۷۶.۹۸ ,۲۶۶۳۹.۵۳ ,۲۶۵۷۷.۰۳ ,۲۶۶۶۰.۴۴ ,۲۶۶۱۰.۰۶ ,۲۶۶۰۳.۹۴ ,۲۶۵۸۴.۴۰ ,۲۶۵۹۳.۲۰ ,۲۶۵۸۹.۲۳ ,۲۶۵۶۱.۱۳ ,۲۶۶۳۹.۶۴ ,۲۶۶۳۷.۶۴ ,۲۶۵۷۸.۹۱ ,۲۶۶۲۶.۳۸ ,۲۶۶۴۸.۰۰ ,۲۶۶۳۷.۹۱ ,۲۶۶۰۸.۷۹ ,۲۶۶۷۲.۳۶ ,۲۶۶۶۲.۵۸ ,۲۶۶۴۲.۱۹ ,۲۶۵۸۹.۵۶ ,۲۶۶۴۲.۳۵ ,۲۶۵۹۰.۷۲ ,۲۶۵۹۰.۳۲ ,۲۶۶۸۸.۳۴ ,۲۶۶۳۶.۰۰ ,۲۶۵۹۴.۵۰ ,۲۶۵۸۴.۸۷ ,۲۶۵۸۱.۶۶ ,۲۶۵۴۷.۸۳ ,۲۶۵۳۴.۱۸ ,۲۶۵۶۳.۹۹ ,۲۶۵۸۲.۵۹ ,۲۶۵۸۱.۹۷ ,۲۶۵۹۲.۹۱ ,۲۶۵۸۵.۲۹ ,۲۶۵۴۵.۴۹ ,۲۶۵۳۶.۵۶ ,۲۶۵۵۶.۳۵ ,۲۶۵۴۰.۵۵ ,۲۶۵۸۴.۶۶ ,۲۶۵۸۸.۰۹ ,۲۶۵۶۸.۰۶ ,۲۶۵۶۹.۶۱ ,۲۶۵۷۰.۷۳ ,۲۶۵۶۸.۸۶ ,۲۶۵۵۶.۱۵ ,۲۶۵۶۴.۶۵ ,۲۶۵۶۸.۱۳ ,۲۶۵۷۷.۱۸ ,۲۶۵۹۰.۲۰ ,۲۶۶۰۱.۸۳ ,۲۶۶۱۵.۱۰ ,۲۶۶۱۰.۲۸ ,۲۶۵۸۷.۰۳ ,۲۶۵۶۸.۴۸ ,۲۶۵۷۵.۵۳ ,۲۶۵۷۳.۹۲ ,۲۶۵۷۶.۲۰ ,۲۶۵۸۷.۳۴ ,۲۶۵۸۶.۰۱ ,۲۶۵۶۰.۷۲ ,۲۶۵۶۹.۸۸ ,۲۶۵۶۲.۲۸ ,۲۶۵۵۰.۴۵ ,۲۶۵۶۱.۱۸ ,۲۶۵۷۹.۹۳ ,۲۶۵۸۸.۸۱ ,۲۶۵۷۹.۴۹ ,۲۶۵۹۷.۳۳ ,۲۶۶۰۵.۱۶ ,۲۶۵۹۷.۸۲ ,۲۶۵۸۹.۸۰ ,۲۶۵۸۰.۹۳ ,۲۶۵۷۰.۷۳ ,۲۶۶۵۷.۷۵ ,۲۶۶۰۰.۲۸ ,۲۶۴۴۷.۴۶ ,۲۶۵۰۵.۵۳ ,۲۶۵۱۹.۹۳ ,۲۶۵۰۳.۲۴ ,۲۶۲۵۷.۵۸ ,۲۶۱۹۷.۴۶ ,۲۶۱۹۹.۴۰ ,۲۶۱۶۶.۶۶ ,۲۶۱۵۶.۶۲ ,۲۶۱۴۵.۶۲ ,۲۶۱۱۷.۱۵ ,۲۶۱۳۸.۴۹ ,۲۶۱۸۱.۳۸ ,۲۶۱۲۸.۶۷ ,۲۶۰۵۹.۰۴ ,۲۶۰۸۶.۸۶ ,۲۶۰۷۷.۰۲ ,۲۶۰۸۹.۱۰ ,۲۶۱۳۸.۴۴ ,۲۶۱۱۰.۰۵ ,۲۶۲۴۲.۵۸ ,۲۶۳۱۷.۶۴ ,۲۶۳۵۷.۵۵ ,۲۶۳۳۵.۴۰ ,۲۶۳۴۴.۹۱ ,۲۶۳۱۰.۶۳ ,۲۶۲۵۷.۳۲ ,۲۶۲۸۷.۰۸ ,۲۶۲۹۶.۹۲ ,۲۶۲۷۷.۷۶ ,۲۶۲۸۶.۱۳ ,۲۶۳۳۱.۵۸ ,۲۶۳۴۷.۳۱ ,۲۶۳۳۹.۱۸
۲
Ethereum
$۱,۵۹۳.۰۹ ۰
تومان
۱۹۱.۵۱
میلیون دلار
۵.۴۳
میلیون دلار
۱۲۰.۲۳
میلیارد ETH
۱.۳۰% ۱۶۳۶.۴۰ ,۱۶۳۶.۹۲ ,۱۶۳۷.۸۷ ,۱۶۴۳.۳۶ ,۱۶۵۳.۰۹ ,۱۶۴۷.۳۰ ,۱۶۴۶.۸۱ ,۱۶۴۴.۷۹ ,۱۶۴۰.۳۹ ,۱۶۴۷.۲۹ ,۱۶۴۹.۹۳ ,۱۶۴۹.۴۲ ,۱۶۴۶.۹۶ ,۱۶۴۴.۹۴ ,۱۶۴۳.۳۸ ,۱۶۴۱.۸۵ ,۱۶۴۱.۱۹ ,۱۶۴۲.۹۹ ,۱۶۴۳.۷۰ ,۱۶۴۱.۵۵ ,۱۶۴۸.۱۲ ,۱۶۴۱.۶۰ ,۱۶۳۶.۴۹ ,۱۶۳۸.۷۱ ,۱۶۳۵.۱۷ ,۱۶۳۳.۸۸ ,۱۶۳۵.۲۶ ,۱۶۳۷.۹۱ ,۱۶۲۵.۷۲ ,۱۶۲۸.۳۲ ,۱۶۲۹.۷۲ ,۱۶۲۶.۷۲ ,۱۶۳۳.۰۲ ,۱۶۲۶.۸۰ ,۱۶۲۹.۸۵ ,۱۶۲۹.۱۵ ,۱۶۲۹.۳۵ ,۱۶۳۱.۹۶ ,۱۶۱۶.۸۸ ,۱۶۲۳.۲۳ ,۱۶۲۷.۴۴ ,۱۶۲۲.۵۲ ,۱۶۲۲.۴۴ ,۱۶۲۰.۴۱ ,۱۶۱۷.۵۵ ,۱۶۱۸.۰۶ ,۱۶۲۲.۹۵ ,۱۶۲۴.۰۵ ,۱۶۲۳.۶۶ ,۱۶۲۱.۲۵ ,۱۶۱۸.۳۳ ,۱۶۱۶.۶۵ ,۱۶۰۹.۶۸ ,۱۵۹۲.۰۷ ,۱۵۹۵.۹۶ ,۱۵۸۹.۶۴ ,۱۵۷۷.۲۳ ,۱۵۸۴.۱۹ ,۱۵۸۶.۳۲ ,۱۵۸۶.۵۵ ,۱۵۸۹.۰۹ ,۱۵۸۹.۵۹ ,۱۵۹۰.۲۹ ,۱۵۸۸.۶۲ ,۱۵۸۸.۴۶ ,۱۵۸۵.۳۴ ,۱۵۸۳.۸۲ ,۱۵۹۰.۴۰ ,۱۵۹۱.۳۵ ,۱۵۸۸.۱۵ ,۱۵۹۴.۴۱ ,۱۵۹۴.۴۴ ,۱۵۹۲.۷۲ ,۱۵۹۱.۵۶ ,۱۵۹۵.۵۶ ,۱۵۹۶.۳۰ ,۱۵۹۵.۲۴ ,۱۵۹۳.۴۶ ,۱۵۹۷.۱۲ ,۱۵۹۴.۹۷ ,۱۵۹۵.۴۳ ,۱۵۹۴.۱۶ ,۱۵۹۳.۳۳ ,۱۵۸۹.۷۸ ,۱۵۹۱.۱۳ ,۱۵۹۳.۸۴ ,۱۵۹۲.۹۴ ,۱۵۹۱.۱۸ ,۱۵۹۳.۴۱ ,۱۵۹۴.۷۵ ,۱۵۹۳.۴۷ ,۱۵۹۴.۹۱ ,۱۵۹۶.۶۶ ,۱۵۹۲.۴۳ ,۱۵۹۰.۹۹ ,۱۵۹۲.۶۱ ,۱۵۹۳.۳۸ ,۱۵۹۴.۸۵ ,۱۵۹۴.۸۴ ,۱۵۹۳.۳۹ ,۱۵۹۲.۷۳ ,۱۵۹۲.۰۴ ,۱۵۹۲.۹۱ ,۱۵۹۲.۲۳ ,۱۵۹۰.۸۱ ,۱۵۹۱.۸۵ ,۱۵۹۰.۵۱ ,۱۵۹۲.۲۴ ,۱۵۹۱.۷۱ ,۱۵۹۳.۰۶ ,۱۵۹۴.۹۶ ,۱۵۹۳.۳۱ ,۱۵۹۲.۷۷ ,۱۵۹۰.۷۱ ,۱۵۹۳.۱۸ ,۱۵۹۳.۱۵ ,۱۵۹۳.۵۰ ,۱۵۹۳.۹۶ ,۱۵۹۲.۱۱ ,۱۵۹۲.۷۴ ,۱۵۹۲.۶۶ ,۱۵۹۱.۷۹ ,۱۵۹۱.۸۲ ,۱۵۹۴.۱۱ ,۱۵۹۳.۹۶ ,۱۵۹۲.۷۰ ,۱۵۹۳.۸۰ ,۱۵۹۵.۳۲ ,۱۵۹۴.۹۳ ,۱۵۹۵.۰۱ ,۱۵۹۰.۹۹ ,۱۵۹۰.۸۱ ,۱۵۹۹.۷۲ ,۱۵۹۰.۸۱ ,۱۵۸۶.۷۸ ,۱۵۹۱.۰۲ ,۱۵۹۰.۳۵ ,۱۵۸۹.۴۲ ,۱۵۸۰.۴۸ ,۱۵۷۷.۳۳ ,۱۵۷۷.۶۲ ,۱۵۷۸.۸۵ ,۱۵۷۷.۲۶ ,۱۵۷۸.۷۶ ,۱۵۷۷.۰۵ ,۱۵۷۸.۵۳ ,۱۵۸۱.۱۵ ,۱۵۷۷.۵۹ ,۱۵۷۳.۵۲ ,۱۵۷۳.۹۱ ,۱۵۶۹.۴۵ ,۱۵۷۰.۷۸ ,۱۵۷۵.۴۹ ,۱۵۷۴.۴۲ ,۱۵۸۳.۹۲ ,۱۵۸۹.۶۷ ,۱۵۹۳.۱۴ ,۱۵۹۱.۲۷ ,۱۵۹۱.۷۷ ,۱۵۸۸.۰۷ ,۱۵۸۵.۹۳ ,۱۵۸۷.۳۳ ,۱۵۸۸.۴۷ ,۱۵۸۸.۰۵ ,۱۵۹۰.۷۴ ,۱۵۹۱.۲۸ ,۱۵۹۱.۸۱ ,۱۵۹۱.۴۰
۳
Tether
$۰.۹۹۹۷ ۰
تومان
۸۳.۱۸
میلیون دلار
۱۳.۳۳
میلیون دلار
۸۳.۲۱
میلیون USDT
۰.۰۳% ۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۸۹ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۶۳ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۸۱ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۸۶ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۷
۴
BNB
$۲۱۱.۵۱ ۰
تومان
۳۲.۵۴
میلیون دلار
۳۲۲.۹۶
میلیارد دلار
۱۵۳.۸۶
میلیارد BNB
۱.۵۰% ۲۱۶.۴۹ ,۲۱۶.۷۴ ,۲۱۶.۸۶ ,۲۱۷.۹۳ ,۲۱۹.۰۱ ,۲۱۸.۲۳ ,۲۱۸.۱۸ ,۲۱۸.۱۴ ,۲۱۷.۲۷ ,۲۱۷.۰۸ ,۲۱۷.۶۴ ,۲۱۷.۷۲ ,۲۱۶.۹۹ ,۲۱۶.۹۲ ,۲۱۷.۰۲ ,۲۱۶.۸۷ ,۲۱۶.۸۱ ,۲۱۷.۱۵ ,۲۱۷.۱۷ ,۲۱۶.۵۹ ,۲۱۷.۶۵ ,۲۱۶.۸۴ ,۲۱۶.۳۲ ,۲۱۶.۵۸ ,۲۱۶.۰۷ ,۲۱۶.۳۰ ,۲۱۶.۳۴ ,۲۱۶.۸۹ ,۲۱۵.۳۸ ,۲۱۵.۷۵ ,۲۱۵.۹۵ ,۲۱۵.۵۹ ,۲۱۶.۴۳ ,۲۱۵.۸۸ ,۲۱۵.۹۴ ,۲۱۵.۸۴ ,۲۱۵.۸۶ ,۲۱۵.۹۲ ,۲۱۴.۴۹ ,۲۱۴.۱۶ ,۲۱۴.۷۵ ,۲۱۴.۱۰ ,۲۱۴.۱۹ ,۲۱۴.۵۸ ,۲۱۴.۲۳ ,۲۱۴.۲۵ ,۲۱۵.۰۰ ,۲۱۴.۸۱ ,۲۱۴.۱۵ ,۲۱۳.۹۱ ,۲۱۳.۳۲ ,۲۱۳.۲۱ ,۲۱۱.۳۰ ,۲۰۹.۶۲ ,۲۱۰.۳۵ ,۲۱۱.۱۷ ,۲۰۹.۹۱ ,۲۱۰.۸۷ ,۲۱۰.۹۳ ,۲۱۰.۷۳ ,۲۱۱.۰۵ ,۲۱۰.۷۳ ,۲۱۰.۶۳ ,۲۱۰.۴۱ ,۲۱۰.۴۱ ,۲۱۰.۶۱ ,۲۱۰.۶۷ ,۲۱۱.۱۷ ,۲۱۱.۴۱ ,۲۱۱.۵۵ ,۲۱۱.۷۶ ,۲۱۱.۳۳ ,۲۱۱.۱۶ ,۲۱۰.۶۲ ,۲۱۱.۴۰ ,۲۱۱.۲۳ ,۲۱۱.۱۲ ,۲۱۰.۷۱ ,۲۱۱.۱۳ ,۲۱۰.۸۱ ,۲۱۰.۴۹ ,۲۱۰.۴۹ ,۲۱۰.۸۰ ,۲۱۰.۳۷ ,۲۱۰.۳۰ ,۲۱۰.۸۴ ,۲۱۰.۵۳ ,۲۱۰.۲۶ ,۲۱۱.۰۰ ,۲۱۱.۲۳ ,۲۱۱.۰۶ ,۲۱۱.۳۱ ,۲۱۱.۳۴ ,۲۱۰.۶۹ ,۲۱۰.۲۲ ,۲۱۰.۴۶ ,۲۱۰.۵۰ ,۲۱۰.۸۱ ,۲۱۰.۷۷ ,۲۱۰.۸۷ ,۲۱۰.۷۰ ,۲۱۰.۷۳ ,۲۱۰.۷۴ ,۲۱۰.۷۴ ,۲۱۰.۵۹ ,۲۱۰.۶۱ ,۲۱۰.۵۶ ,۲۱۰.۶۶ ,۲۱۰.۴۶ ,۲۱۰.۳۹ ,۲۱۰.۶۵ ,۲۱۰.۴۱ ,۲۱۰.۳۷ ,۲۱۰.۳۵ ,۲۱۰.۴۶ ,۲۱۰.۳۵ ,۲۱۰.۳۳ ,۲۱۰.۳۲ ,۲۱۰.۰۵ ,۲۱۰.۰۹ ,۲۱۰.۳۵ ,۲۱۰.۳۳ ,۲۱۰.۳۵ ,۲۱۰.۷۳ ,۲۱۰.۶۰ ,۲۱۰.۴۰ ,۲۱۰.۷۳ ,۲۱۰.۸۴ ,۲۱۰.۶۷ ,۲۱۰.۵۹ ,۲۱۰.۶۸ ,۲۱۰.۴۳ ,۲۱۱.۰۱ ,۲۱۰.۴۱ ,۲۰۹.۳۹ ,۲۰۹.۶۴ ,۲۰۹.۷۰ ,۲۰۹.۶۵ ,۲۰۸.۱۵ ,۲۰۸.۲۱ ,۲۰۸.۴۷ ,۲۰۸.۷۶ ,۲۰۸.۸۸ ,۲۰۹.۰۴ ,۲۰۸.۷۷ ,۲۰۹.۰۴ ,۲۰۹.۵۰ ,۲۰۸.۹۹ ,۲۰۸.۸۱ ,۲۰۸.۷۶ ,۲۰۸.۲۰ ,۲۰۸.۰۸ ,۲۰۸.۸۵ ,۲۰۸.۴۶ ,۲۰۸.۹۹ ,۲۱۰.۰۲ ,۲۱۰.۲۸ ,۲۰۹.۸۶ ,۲۰۹.۸۷ ,۲۰۹.۸۳ ,۲۰۹.۶۳ ,۲۰۹.۹۱ ,۲۰۹.۹۸ ,۲۱۰.۱۰ ,۲۱۱.۴۰ ,۲۱۱.۲۶ ,۲۱۱.۵۰ ,۲۱۱.۳۵
۵
XRP
$۰.۵۰۲۲ ۰
تومان
۲۶.۷۴
میلیون دلار
۸۵۸.۷۲
میلیارد دلار
۵۳.۲۵
میلیون XRP
۱.۲۱% ۰.۵۱۰۶ ,۰.۵۰۶۷ ,۰.۵۰۳۹ ,۰.۵۰۷۳ ,۰.۵۰۸۸ ,۰.۵۰۸۹ ,۰.۵۰۹۶ ,۰.۵۰۸۸ ,۰.۵۰۹۳ ,۰.۵۰۸۹ ,۰.۵۱۰۲ ,۰.۵۱۰۰ ,۰.۵۱۳۲ ,۰.۵۱۳۲ ,۰.۵۱۵۴ ,۰.۵۱۳۰ ,۰.۵۱۲۸ ,۰.۵۱۴۳ ,۰.۵۱۴۱ ,۰.۵۱۲۶ ,۰.۵۱۴۹ ,۰.۵۱۵۶ ,۰.۵۲۱۳ ,۰.۵۲۱۱ ,۰.۵۱۸۴ ,۰.۵۱۴۶ ,۰.۵۱۴۷ ,۰.۵۱۵۴ ,۰.۵۱۴۰ ,۰.۵۱۲۴ ,۰.۵۱۵۲ ,۰.۵۱۳۱ ,۰.۵۱۴۸ ,۰.۵۱۵۳ ,۰.۵۱۸۴ ,۰.۵۱۷۸ ,۰.۵۱۸۸ ,۰.۵۲۰۲ ,۰.۵۱۵۹ ,۰.۵۱۷۷ ,۰.۵۲۴۲ ,۰.۵۲۰۸ ,۰.۵۲۱۸ ,۰.۵۱۶۴ ,۰.۵۱۴۶ ,۰.۵۱۵۲ ,۰.۵۱۸۵ ,۰.۵۱۶۸ ,۰.۵۱۶۵ ,۰.۵۱۳۲ ,۰.۵۰۹۷ ,۰.۵۰۷۶ ,۰.۵۰۷۶ ,۰.۵۰۵۰ ,۰.۵۰۴۷ ,۰.۵۰۵۵ ,۰.۵۰۳۱ ,۰.۵۰۵۱ ,۰.۵۰۵۹ ,۰.۵۰۴۸ ,۰.۵۰۸۹ ,۰.۵۰۹۶ ,۰.۵۱۰۸ ,۰.۵۰۸۰ ,۰.۵۰۶۳ ,۰.۵۰۸۲ ,۰.۵۰۶۷ ,۰.۵۰۹۱ ,۰.۵۱۰۱ ,۰.۵۱۰۲ ,۰.۵۱۲۲ ,۰.۵۱۳۳ ,۰.۵۱۲۲ ,۰.۵۰۷۷ ,۰.۵۱۰۸ ,۰.۵۰۸۴ ,۰.۵۰۹۵ ,۰.۵۰۸۰ ,۰.۵۱۰۴ ,۰.۵۰۹۳ ,۰.۵۱۰۳ ,۰.۵۱۱۸ ,۰.۵۱۱۰ ,۰.۵۰۸۹ ,۰.۵۱۳۷ ,۰.۵۱۴۴ ,۰.۵۱۴۴ ,۰.۵۱۱۸ ,۰.۵۱۲۹ ,۰.۵۱۳۸ ,۰.۵۱۲۲ ,۰.۵۱۱۸ ,۰.۵۱۱۶ ,۰.۵۱۲۸ ,۰.۵۱۱۸ ,۰.۵۱۲۲ ,۰.۵۱۲۲ ,۰.۵۱۳۲ ,۰.۵۱۲۰ ,۰.۵۱۲۹ ,۰.۵۱۲۳ ,۰.۵۱۱۴ ,۰.۵۱۲۲ ,۰.۵۱۱۲ ,۰.۵۰۸۹ ,۰.۵۱۰۱ ,۰.۵۰۹۷ ,۰.۵۱۰۰ ,۰.۵۱۰۵ ,۰.۵۰۹۹ ,۰.۵۱۰۲ ,۰.۵۰۸۸ ,۰.۵۰۸۵ ,۰.۵۰۸۳ ,۰.۵۰۷۴ ,۰.۵۰۷۹ ,۰.۵۰۷۵ ,۰.۵۰۹۰ ,۰.۵۰۸۱ ,۰.۵۰۸۱ ,۰.۵۰۸۷ ,۰.۵۰۸۰ ,۰.۵۰۸۲ ,۰.۵۰۹۰ ,۰.۵۰۹۹ ,۰.۵۰۹۷ ,۰.۵۱۱۱ ,۰.۵۱۰۸ ,۰.۵۱۰۳ ,۰.۵۱۰۰ ,۰.۵۰۹۵ ,۰.۵۰۸۶ ,۰.۵۱۰۰ ,۰.۵۰۹۱ ,۰.۵۰۶۹ ,۰.۵۰۶۶ ,۰.۵۰۶۸ ,۰.۵۰۷۲ ,۰.۵۰۲۲ ,۰.۴۹۹۸ ,۰.۵۰۰۴ ,۰.۵۰۱۹ ,۰.۵۰۱۹ ,۰.۵۰۲۲ ,۰.۴۹۸۳ ,۰.۴۹۵۸ ,۰.۴۹۵۸ ,۰.۴۹۴۰ ,۰.۴۹۴۱ ,۰.۴۹۵۱ ,۰.۴۹۵۷ ,۰.۴۹۶۹ ,۰.۴۹۷۰ ,۰.۴۹۵۹ ,۰.۴۹۹۱ ,۰.۵۰۱۲ ,۰.۵۰۶۱ ,۰.۵۰۵۲ ,۰.۵۰۶۰ ,۰.۵۰۲۷ ,۰.۵۰۳۲ ,۰.۵۰۵۰ ,۰.۵۰۵۳ ,۰.۵۰۲۳ ,۰.۵۰۴۱ ,۰.۵۰۵۳ ,۰.۵۰۵۹ ,۰.۵۰۵۰
۶
USDC
$۱.۰۰ ۰
تومان
۲۵.۶۵
میلیون دلار
۳.۷۹
میلیون دلار
۲۵.۶۵
میلیون USDC
۰.۰۷% ۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۸۱ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۶۴ ,۰.۹۹۸۷ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۱۴ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۱ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۸۴ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۱۳ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۸۶ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۰
۷
Lido Staked Ether
$۱,۵۹۱.۰۸ ۰
تومان
۱۳.۸۹
میلیون دلار
۸.۷۶
میلیارد دلار
۸.۷۳
میلیارد STETH
۱.۱۷% ۱۶۳۶.۳۰ ,۱۶۳۷.۳۵ ,۱۶۴۱.۴۶ ,۱۶۵۲.۲۴ ,۱۶۴۵.۱۶ ,۱۶۴۸.۴۳ ,۱۶۴۴.۲۱ ,۱۶۴۱.۳۱ ,۱۶۴۲.۷۷ ,۱۶۵۰.۴۹ ,۱۶۴۷.۹۴ ,۱۶۴۶.۴۳ ,۱۶۴۴.۸۹ ,۱۶۴۱.۵۴ ,۱۶۴۱.۷۶ ,۱۶۴۱.۶۳ ,۱۶۴۲.۲۸ ,۱۶۴۴.۱۶ ,۱۶۴۱.۳۷ ,۱۶۴۷.۳۱ ,۱۶۴۰.۷۵ ,۱۶۳۶.۰۷ ,۱۶۳۹.۱۲ ,۱۶۳۴.۸۰ ,۱۶۳۳.۷۱ ,۱۶۳۵.۰۴ ,۱۶۳۷.۰۰ ,۱۶۲۷.۵۴ ,۱۶۲۶.۷۶ ,۱۶۲۹.۰۳ ,۱۶۲۵.۰۳ ,۱۶۳۰.۷۳ ,۱۶۲۷.۱۱ ,۱۶۲۹.۳۳ ,۱۶۲۷.۴۰ ,۱۶۲۷.۷۳ ,۱۶۲۹.۶۳ ,۱۶۱۵.۵۲ ,۱۶۲۰.۳۶ ,۱۶۲۵.۴۱ ,۱۶۲۳.۶۱ ,۱۶۲۱.۱۴ ,۱۶۱۹.۸۳ ,۱۶۱۶.۳۵ ,۱۶۱۶.۵۹ ,۱۶۲۰.۲۳ ,۱۶۲۳.۴۷ ,۱۶۲۱.۲۸ ,۱۶۲۰.۶۷ ,۱۶۱۷.۸۴ ,۱۶۱۹.۵۴ ,۱۶۰۸.۶۰ ,۱۵۹۹.۳۴ ,۱۵۹۳.۶۸ ,۱۵۸۸.۵۷ ,۱۵۷۴.۴۸ ,۱۵۸۳.۰۱ ,۱۵۸۵.۷۳ ,۱۵۸۳.۹۸ ,۱۵۹۱.۷۳ ,۱۵۸۸.۹۲ ,۱۵۸۹.۱۶ ,۱۵۸۷.۸۷ ,۱۵۸۴.۳۸ ,۱۵۸۴.۸۱ ,۱۵۸۴.۱۰ ,۱۵۸۸.۳۴ ,۱۵۹۱.۷۷ ,۱۵۸۹.۰۹ ,۱۵۹۳.۶۳ ,۱۵۹۳.۲۲ ,۱۵۹۲.۴۳ ,۱۵۹۰.۳۲ ,۱۵۹۴.۳۳ ,۱۵۹۵.۳۸ ,۱۵۹۳.۹۹ ,۱۵۹۱.۸۷ ,۱۵۹۵.۱۶ ,۱۵۹۴.۱۹ ,۱۵۹۴.۹۲ ,۱۵۹۵.۴۲ ,۱۵۹۴.۹۵ ,۱۵۹۰.۹۰ ,۱۵۸۸.۷۶ ,۱۵۹۳.۴۵ ,۱۵۹۳.۱۸ ,۱۵۹۰.۵۴ ,۱۵۹۳.۵۱ ,۱۵۹۴.۴۴ ,۱۵۹۳.۱۳ ,۱۵۹۵.۷۲ ,۱۵۹۵.۷۱ ,۱۵۹۲.۸۳ ,۱۵۹۱.۲۳ ,۱۵۹۲.۳۶ ,۱۵۹۳.۲۱ ,۱۵۹۴.۶۱ ,۱۵۹۲.۸۳ ,۱۵۹۳.۱۳ ,۱۵۹۳.۱۰ ,۱۵۹۲.۸۷ ,۱۵۹۱.۸۹ ,۱۵۹۲.۴۰ ,۱۵۹۰.۵۲ ,۱۵۹۱.۹۳ ,۱۵۹۰.۰۸ ,۱۵۹۱.۰۵ ,۱۵۹۱.۴۴ ,۱۵۹۳.۴۴ ,۱۵۹۴.۷۱ ,۱۵۹۳.۴۱ ,۱۵۹۲.۲۱ ,۱۵۹۱.۴۷ ,۱۵۹۲.۳۱ ,۱۵۹۳.۵۱ ,۱۵۹۲.۶۵ ,۱۵۹۴.۱۶ ,۱۵۹۲.۸۹ ,۱۵۹۱.۹۴ ,۱۵۹۲.۴۱ ,۱۵۹۱.۴۶ ,۱۵۹۱.۸۵ ,۱۵۹۳.۸۰ ,۱۵۹۴.۱۸ ,۱۵۹۳.۶۹ ,۱۵۹۳.۹۰ ,۱۵۹۴.۹۶ ,۱۵۹۴.۹۰ ,۱۵۹۵.۲۹ ,۱۵۹۰.۹۰ ,۱۵۹۱.۲۱ ,۱۵۹۶.۱۷ ,۱۵۹۰.۷۱ ,۱۵۸۶.۴۲ ,۱۵۹۰.۹۸ ,۱۵۹۰.۶۰ ,۱۵۸۸.۹۵ ,۱۵۷۸.۵۵ ,۱۵۷۶.۸۳ ,۱۵۷۷.۲۴ ,۱۵۷۸.۹۶ ,۱۵۷۸.۶۲ ,۱۵۷۷.۶۵ ,۱۵۷۶.۵۵ ,۱۵۷۷.۰۷ ,۱۵۸۰.۸۰ ,۱۵۷۷.۸۸ ,۱۵۷۴.۸۱ ,۱۵۷۴.۶۶ ,۱۵۷۱.۴۴ ,۱۵۷۰.۸۷ ,۱۵۷۵.۴۰ ,۱۵۷۳.۹۰ ,۱۵۸۵.۸۰ ,۱۵۹۱.۸۴ ,۱۵۹۲.۵۲ ,۱۵۹۱.۴۹ ,۱۵۹۱.۴۰ ,۱۵۸۷.۶۳ ,۱۵۸۴.۱۰ ,۱۵۸۶.۰۶ ,۱۵۸۶.۸۵ ,۱۵۸۶.۲۳ ,۱۵۸۸.۰۴ ,۱۵۹۰.۶۳ ,۱۵۹۰.۵۷ ,۱۵۸۹.۶۸ ,۱۵۸۹.۹۷
۸
Cardano
$۰.۲۴۶۲ ۰
تومان
۸.۶۳
میلیون دلار
۱۱۹.۹۵
میلیارد دلار
۳۵.۰۵
میلیون ADA
۱.۱۱% ۰.۲۵۴۳ ,۰.۲۵۳۰ ,۰.۲۵۲۳ ,۰.۲۵۳۸ ,۰.۲۵۶۲ ,۰.۲۵۵۹ ,۰.۲۵۶۰ ,۰.۲۵۶۰ ,۰.۲۵۵۵ ,۰.۲۵۵۶ ,۰.۲۵۶۱ ,۰.۲۵۵۷ ,۰.۲۵۵۶ ,۰.۲۵۵۵ ,۰.۲۵۵۵ ,۰.۲۵۵۱ ,۰.۲۵۴۹ ,۰.۲۵۵۵ ,۰.۲۵۵۰ ,۰.۲۵۴۴ ,۰.۲۵۵۳ ,۰.۲۵۴۰ ,۰.۲۵۳۱ ,۰.۲۵۴۵ ,۰.۲۵۳۶ ,۰.۲۵۲۷ ,۰.۲۵۳۳ ,۰.۲۵۳۵ ,۰.۲۵۲۱ ,۰.۲۵۲۳ ,۰.۲۵۲۶ ,۰.۲۵۲۱ ,۰.۲۵۳۷ ,۰.۲۵۴۴ ,۰.۲۵۵۳ ,۰.۲۵۴۹ ,۰.۲۵۴۵ ,۰.۲۵۵۷ ,۰.۲۵۱۵ ,۰.۲۵۱۶ ,۰.۲۵۲۲ ,۰.۲۵۱۴ ,۰.۲۵۱۶ ,۰.۲۵۲۱ ,۰.۲۵۲۰ ,۰.۲۵۱۳ ,۰.۲۵۱۱ ,۰.۲۵۰۷ ,۰.۲۵۰۵ ,۰.۲۴۹۷ ,۰.۲۴۹۶ ,۰.۲۴۹۳ ,۰.۲۴۸۴ ,۰.۲۴۶۶ ,۰.۲۴۷۹ ,۰.۲۴۸۱ ,۰.۲۴۷۳ ,۰.۲۴۸۳ ,۰.۲۴۸۸ ,۰.۲۴۷۹ ,۰.۲۴۸۳ ,۰.۲۴۷۷ ,۰.۲۴۷۲ ,۰.۲۴۶۳ ,۰.۲۴۵۴ ,۰.۲۴۶۲ ,۰.۲۴۵۱ ,۰.۲۴۵۸ ,۰.۲۴۵۷ ,۰.۲۴۴۵ ,۰.۲۴۶۱ ,۰.۲۴۶۰ ,۰.۲۴۵۸ ,۰.۲۴۵۲ ,۰.۲۴۵۶ ,۰.۲۴۵۰ ,۰.۲۴۵۰ ,۰.۲۴۴۹ ,۰.۲۴۵۰ ,۰.۲۴۴۲ ,۰.۲۴۴۱ ,۰.۲۴۴۸ ,۰.۲۴۴۵ ,۰.۲۴۳۵ ,۰.۲۴۳۵ ,۰.۲۴۳۸ ,۰.۲۴۳۵ ,۰.۲۴۳۶ ,۰.۲۴۴۲ ,۰.۲۴۵۰ ,۰.۲۴۴۹ ,۰.۲۴۵۲ ,۰.۲۴۴۹ ,۰.۲۴۴۳ ,۰.۲۴۴۷ ,۰.۲۴۵۲ ,۰.۲۴۵۵ ,۰.۲۴۵۵ ,۰.۲۴۵۵ ,۰.۲۴۵۸ ,۰.۲۴۵۷ ,۰.۲۴۶۲ ,۰.۲۴۶۴ ,۰.۲۴۵۵ ,۰.۲۴۵۲ ,۰.۲۴۵۶ ,۰.۲۴۵۲ ,۰.۲۴۵۲ ,۰.۲۴۵۹ ,۰.۲۴۵۹ ,۰.۲۴۶۴ ,۰.۲۴۵۸ ,۰.۲۴۵۶ ,۰.۲۴۵۶ ,۰.۲۴۶۰ ,۰.۲۴۵۴ ,۰.۲۴۵۱ ,۰.۲۴۵۲ ,۰.۲۴۵۱ ,۰.۲۴۴۸ ,۰.۲۴۴۹ ,۰.۲۴۵۰ ,۰.۲۴۵۴ ,۰.۲۴۵۷ ,۰.۲۴۵۸ ,۰.۲۴۵۴ ,۰.۲۴۵۶ ,۰.۲۴۵۹ ,۰.۲۴۵۹ ,۰.۲۴۵۳ ,۰.۲۴۵۳ ,۰.۲۴۵۰ ,۰.۲۴۵۹ ,۰.۲۴۵۶ ,۰.۲۴۴۳ ,۰.۲۴۴۸ ,۰.۲۴۵۰ ,۰.۲۴۴۸ ,۰.۲۴۲۶ ,۰.۲۴۳۴ ,۰.۲۴۴۰ ,۰.۲۴۴۴ ,۰.۲۴۴۰ ,۰.۲۴۴۹ ,۰.۲۴۴۴ ,۰.۲۴۴۷ ,۰.۲۴۴۹ ,۰.۲۴۴۵ ,۰.۲۴۴۰ ,۰.۲۴۴۷ ,۰.۲۴۳۲ ,۰.۲۴۳۶ ,۰.۲۴۴۲ ,۰.۲۴۴۰ ,۰.۲۴۵۲ ,۰.۲۴۵۲ ,۰.۲۴۵۵ ,۰.۲۴۵۳ ,۰.۲۴۵۰ ,۰.۲۴۴۴ ,۰.۲۴۴۶ ,۰.۲۴۵۱ ,۰.۲۴۵۹ ,۰.۲۴۶۴ ,۰.۲۴۶۵ ,۰.۲۴۶۷ ,۰.۲۴۶۵ ,۰.۲۴۶۲
۹
Dogecoin
$۰.۰۶۱۰ ۰
تومان
۸.۶۱
میلیون دلار
۱۲۰.۵۵
میلیارد دلار
۱۴۱.۱۶
میلیون DOGE
۰.۶۳% ۰.۰۶۲۳ ,۰.۰۶۲۲ ,۰.۰۶۲۲ ,۰.۰۶۲۴ ,۰.۰۶۲۷ ,۰.۰۶۲۶ ,۰.۰۶۲۶ ,۰.۰۶۲۶ ,۰.۰۶۲۷ ,۰.۰۶۲۹ ,۰.۰۶۳۱ ,۰.۰۶۲۹ ,۰.۰۶۲۸ ,۰.۰۶۲۷ ,۰.۰۶۲۶ ,۰.۰۶۲۵ ,۰.۰۶۲۶ ,۰.۰۶۲۷ ,۰.۰۶۲۷ ,۰.۰۶۲۸ ,۰.۰۶۳۰ ,۰.۰۶۲۷ ,۰.۰۶۲۴ ,۰.۰۶۲۵ ,۰.۰۶۲۳ ,۰.۰۶۲۳ ,۰.۰۶۲۴ ,۰.۰۶۲۴ ,۰.۰۶۲۱ ,۰.۰۶۲۱ ,۰.۰۶۲۱ ,۰.۰۶۲۱ ,۰.۰۶۲۳ ,۰.۰۶۲۲ ,۰.۰۶۲۳ ,۰.۰۶۲۳ ,۰.۰۶۲۴ ,۰.۰۶۲۶ ,۰.۰۶۲۲ ,۰.۰۶۲۵ ,۰.۰۶۲۸ ,۰.۰۶۲۶ ,۰.۰۶۲۶ ,۰.۰۶۲۵ ,۰.۰۶۲۵ ,۰.۰۶۲۵ ,۰.۰۶۲۸ ,۰.۰۶۳۱ ,۰.۰۶۲۹ ,۰.۰۶۲۷ ,۰.۰۶۲۶ ,۰.۰۶۲۵ ,۰.۰۶۲۱ ,۰.۰۶۱۴ ,۰.۰۶۱۷ ,۰.۰۶۱۷ ,۰.۰۶۱۵ ,۰.۰۶۱۷ ,۰.۰۶۱۸ ,۰.۰۶۱۵ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۵ ,۰.۰۶۱۵ ,۰.۰۶۱۵ ,۰.۰۶۱۲ ,۰.۰۶۱۴ ,۰.۰۶۱۳ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۵ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۸ ,۰.۰۶۱۷ ,۰.۰۶۱۷ ,۰.۰۶۱۵ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۵ ,۰.۰۶۱۵ ,۰.۰۶۱۵ ,۰.۰۶۱۵ ,۰.۰۶۱۳ ,۰.۰۶۱۴ ,۰.۰۶۱۵ ,۰.۰۶۱۴ ,۰.۰۶۱۴ ,۰.۰۶۱۵ ,۰.۰۶۱۵ ,۰.۰۶۱۵ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۷ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۵ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۵ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۵ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۵ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۷ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۷ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۵ ,۰.۰۶۱۴ ,۰.۰۶۱۵ ,۰.۰۶۱۵ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۵ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۵ ,۰.۰۶۱۵ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۴ ,۰.۰۶۱۵ ,۰.۰۶۱۵ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۵ ,۰.۰۶۱۷ ,۰.۰۶۱۵ ,۰.۰۶۱۲ ,۰.۰۶۱۲ ,۰.۰۶۱۲ ,۰.۰۶۱۱ ,۰.۰۶۰۷ ,۰.۰۶۰۸ ,۰.۰۶۰۹ ,۰.۰۶۱۰ ,۰.۰۶۰۹ ,۰.۰۶۰۹ ,۰.۰۶۰۸ ,۰.۰۶۰۸ ,۰.۰۶۰۹ ,۰.۰۶۰۸ ,۰.۰۶۰۶ ,۰.۰۶۰۷ ,۰.۰۶۰۶ ,۰.۰۶۰۷ ,۰.۰۶۰۸ ,۰.۰۶۰۸ ,۰.۰۶۱۱ ,۰.۰۶۱۱ ,۰.۰۶۱۱ ,۰.۰۶۱۱ ,۰.۰۶۱۰ ,۰.۰۶۰۸ ,۰.۰۶۰۸ ,۰.۰۶۰۹ ,۰.۰۶۱۰ ,۰.۰۶۰۹ ,۰.۰۶۱۰ ,۰.۰۶۱۰ ,۰.۰۶۱۱ ,۰.۰۶۱۰
۱۰
Solana
$۱۹.۴۱ ۰
تومان
۸.۰۱
میلیون دلار
۱۹۶.۲۱
میلیارد دلار
۴۱۲.۷۵
میلیارد SOL
۰.۲۹% ۱۹.۸۱ ,۱۹.۸۳ ,۱۹.۸۴ ,۱۹.۹۷ ,۲۰.۲۶ ,۲۰.۱۹ ,۲۰.۲۰ ,۲۰.۰۳ ,۱۹.۹۸ ,۱۹.۹۴ ,۲۰.۰۶ ,۲۰.۰۴ ,۱۹.۹۵ ,۱۹.۸۸ ,۱۹.۹۳ ,۱۹.۹۲ ,۲۰.۰۰ ,۲۰.۰۷ ,۲۰.۰۴ ,۱۹.۹۷ ,۲۰.۱۲ ,۲۰.۰۰ ,۱۹.۸۷ ,۱۹.۹۳ ,۱۹.۹۳ ,۱۹.۸۶ ,۱۹.۹۳ ,۲۰.۰۶ ,۱۹.۹۶ ,۲۰.۰۸ ,۲۰.۰۷ ,۲۰.۰۰ ,۲۰.۲۶ ,۲۰.۲۶ ,۲۰.۲۳ ,۲۰.۱۷ ,۲۰.۲۹ ,۲۰.۳۰ ,۲۰.۱۲ ,۲۰.۳۰ ,۲۰.۴۳ ,۲۰.۲۸ ,۲۰.۲۹ ,۲۰.۱۶ ,۲۰.۰۲ ,۲۰.۰۳ ,۲۰.۱۵ ,۲۰.۱۰ ,۱۹.۹۸ ,۱۹.۹۱ ,۱۹.۹۲ ,۱۹.۹۳ ,۱۹.۶۴ ,۱۹.۵۴ ,۱۹.۵۵ ,۱۹.۶۱ ,۱۹.۴۰ ,۱۹.۵۰ ,۱۹.۶۳ ,۱۹.۵۷ ,۱۹.۶۴ ,۱۹.۶۶ ,۱۹.۶۳ ,۱۹.۵۹ ,۱۹.۵۵ ,۱۹.۵۴ ,۱۹.۴۷ ,۱۹.۴۶ ,۱۹.۶۰ ,۱۹.۵۳ ,۱۹.۶۶ ,۱۹.۶۹ ,۱۹.۶۶ ,۱۹.۵۸ ,۱۹.۶۳ ,۱۹.۷۴ ,۱۹.۷۲ ,۱۹.۶۲ ,۱۹.۶۷ ,۱۹.۵۹ ,۱۹.۵۵ ,۱۹.۵۳ ,۱۹.۴۷ ,۱۹.۳۷ ,۱۹.۳۹ ,۱۹.۳۴ ,۱۹.۳۵ ,۱۹.۳۴ ,۱۹.۳۸ ,۱۹.۴۷ ,۱۹.۴۴ ,۱۹.۴۵ ,۱۹.۵۲ ,۱۹.۳۷ ,۱۹.۳۸ ,۱۹.۴۳ ,۱۹.۴۱ ,۱۹.۵۰ ,۱۹.۵۲ ,۱۹.۴۹ ,۱۹.۴۹ ,۱۹.۴۸ ,۱۹.۵۱ ,۱۹.۴۲ ,۱۹.۳۷ ,۱۹.۴۰ ,۱۹.۳۴ ,۱۹.۴۰ ,۱۹.۴۲ ,۱۹.۴۶ ,۱۹.۴۸ ,۱۹.۴۵ ,۱۹.۴۵ ,۱۹.۴۳ ,۱۹.۴۷ ,۱۹.۵۱ ,۱۹.۶۰ ,۱۹.۶۱ ,۱۹.۵۴ ,۱۹.۵۶ ,۱۹.۵۵ ,۱۹.۵۸ ,۱۹.۶۱ ,۱۹.۶۰ ,۱۹.۵۹ ,۱۹.۵۶ ,۱۹.۵۷ ,۱۹.۶۱ ,۱۹.۵۴ ,۱۹.۵۱ ,۱۹.۵۲ ,۱۹.۴۹ ,۱۹.۶۲ ,۱۹.۶۰ ,۱۹.۴۶ ,۱۹.۴۸ ,۱۹.۴۸ ,۱۹.۵۰ ,۱۹.۳۵ ,۱۹.۳۳ ,۱۹.۳۸ ,۱۹.۴۶ ,۱۹.۴۷ ,۱۹.۴۸ ,۱۹.۴۴ ,۱۹.۴۲ ,۱۹.۴۸ ,۱۹.۴۴ ,۱۹.۴۲ ,۱۹.۴۹ ,۱۹.۵۲ ,۱۹.۵۰ ,۱۹.۵۶ ,۱۹.۴۸ ,۱۹.۵۵ ,۱۹.۵۹ ,۱۹.۵۹ ,۱۹.۵۵ ,۱۹.۵۲ ,۱۹.۴۷ ,۱۹.۴۲ ,۱۹.۳۹ ,۱۹.۳۹ ,۱۹.۳۳ ,۱۹.۳۴ ,۱۹.۴۷ ,۱۹.۴۵ ,۱۹.۴۳
۱۱
TRON
$۰.۰۸۴۶ ۰
تومان
۷.۵۴
میلیون دلار
۱۸۵.۲۰
میلیارد دلار
۸۹.۱۱
میلیون TRX
۰.۶۴% ۰.۰۸۴۵ ,۰.۰۸۴۳ ,۰.۰۸۴۲ ,۰.۰۸۴۴ ,۰.۰۸۴۶ ,۰.۰۸۴۴ ,۰.۰۸۴۴ ,۰.۰۸۴۳ ,۰.۰۸۴۲ ,۰.۰۸۴۲ ,۰.۰۸۴۳ ,۰.۰۸۴۷ ,۰.۰۸۴۵ ,۰.۰۸۴۵ ,۰.۰۸۴۶ ,۰.۰۸۴۵ ,۰.۰۸۴۴ ,۰.۰۸۴۵ ,۰.۰۸۴۵ ,۰.۰۸۴۷ ,۰.۰۸۵۱ ,۰.۰۸۴۶ ,۰.۰۸۴۴ ,۰.۰۸۴۶ ,۰.۰۸۴۴ ,۰.۰۸۴۳ ,۰.۰۸۴۵ ,۰.۰۸۴۸ ,۰.۰۸۴۴ ,۰.۰۸۴۶ ,۰.۰۸۴۶ ,۰.۰۸۴۸ ,۰.۰۸۴۹ ,۰.۰۸۴۵ ,۰.۰۸۴۴ ,۰.۰۸۴۶ ,۰.۰۸۴۸ ,۰.۰۸۴۷ ,۰.۰۸۴۳ ,۰.۰۸۴۴ ,۰.۰۸۴۷ ,۰.۰۸۴۶ ,۰.۰۸۴۵ ,۰.۰۸۴۴ ,۰.۰۸۴۶ ,۰.۰۸۴۵ ,۰.۰۸۴۸ ,۰.۰۸۴۸ ,۰.۰۸۴۴ ,۰.۰۸۴۰ ,۰.۰۸۳۶ ,۰.۰۸۳۶ ,۰.۰۸۳۳ ,۰.۰۸۳۴ ,۰.۰۸۳۲ ,۰.۰۸۳۴ ,۰.۰۸۳۰ ,۰.۰۸۳۲ ,۰.۰۸۳۳ ,۰.۰۸۳۴ ,۰.۰۸۳۴ ,۰.۰۸۳۳ ,۰.۰۸۳۲ ,۰.۰۸۳۱ ,۰.۰۸۲۹ ,۰.۰۸۳۲ ,۰.۰۸۳۱ ,۰.۰۸۳۱ ,۰.۰۸۳۲ ,۰.۰۸۳۱ ,۰.۰۸۳۵ ,۰.۰۸۳۵ ,۰.۰۸۳۴ ,۰.۰۸۳۲ ,۰.۰۸۳۵ ,۰.۰۸۳۴ ,۰.۰۸۳۶ ,۰.۰۸۳۴ ,۰.۰۸۳۵ ,۰.۰۸۳۴ ,۰.۰۸۳۵ ,۰.۰۸۴۲ ,۰.۰۸۴۰ ,۰.۰۸۳۸ ,۰.۰۸۳۶ ,۰.۰۸۳۵ ,۰.۰۸۳۲ ,۰.۰۸۳۳ ,۰.۰۸۳۴ ,۰.۰۸۳۵ ,۰.۰۸۳۴ ,۰.۰۸۳۳ ,۰.۰۸۳۴ ,۰.۰۸۳۳ ,۰.۰۸۳۲ ,۰.۰۸۳۵ ,۰.۰۸۳۷ ,۰.۰۸۳۸ ,۰.۰۸۳۴ ,۰.۰۸۳۴ ,۰.۰۸۳۵ ,۰.۰۸۳۶ ,۰.۰۸۳۶ ,۰.۰۸۳۶ ,۰.۰۸۳۶ ,۰.۰۸۳۶ ,۰.۰۸۳۶ ,۰.۰۸۳۶ ,۰.۰۸۳۷ ,۰.۰۸۳۷ ,۰.۰۸۳۷ ,۰.۰۸۳۸ ,۰.۰۸۳۸ ,۰.۰۸۳۶ ,۰.۰۸۳۶ ,۰.۰۸۳۶ ,۰.۰۸۳۶ ,۰.۰۸۳۶ ,۰.۰۸۳۷ ,۰.۰۸۳۹ ,۰.۰۸۳۹ ,۰.۰۸۳۸ ,۰.۰۸۴۰ ,۰.۰۸۴۱ ,۰.۰۸۴۲ ,۰.۰۸۴۲ ,۰.۰۸۴۲ ,۰.۰۸۴۲ ,۰.۰۸۴۲ ,۰.۰۸۴۲ ,۰.۰۸۴۱ ,۰.۰۸۴۳ ,۰.۰۸۴۵ ,۰.۰۸۴۲ ,۰.۰۸۳۹ ,۰.۰۸۴۰ ,۰.۰۸۴۰ ,۰.۰۸۴۰ ,۰.۰۸۳۵ ,۰.۰۸۳۶ ,۰.۰۸۳۶ ,۰.۰۸۴۱ ,۰.۰۸۴۱ ,۰.۰۸۴۲ ,۰.۰۸۴۲ ,۰.۰۸۴۳ ,۰.۰۸۴۳ ,۰.۰۸۴۲ ,۰.۰۸۴۲ ,۰.۰۸۴۱ ,۰.۰۸۴۳ ,۰.۰۸۴۲ ,۰.۰۸۴۲ ,۰.۰۸۳۹ ,۰.۰۸۴۳ ,۰.۰۸۴۳ ,۰.۰۸۴۳ ,۰.۰۸۴۳ ,۰.۰۸۴۵ ,۰.۰۸۴۳ ,۰.۰۸۴۳ ,۰.۰۸۴۴ ,۰.۰۸۴۶ ,۰.۰۸۴۳ ,۰.۰۸۴۶ ,۰.۰۸۴۸ ,۰.۰۸۴۷ ,۰.۰۸۴۵
۱۲
Toncoin
$۲.۱۷ ۰
تومان
۷.۴۸
میلیون دلار
۲۵.۷۸
میلیارد دلار
۳.۴۵
میلیون TON
-۱.۰۵% ۲.۴۳ ,۲.۴۴ ,۲.۴۲ ,۲.۴۳ ,۲.۴۹ ,۲.۵۰ ,۲.۴۹ ,۲.۵۱ ,۲.۴۸ ,۲.۵۱ ,۲.۵۰ ,۲.۵۴ ,۲.۵۵ ,۲.۵۷ ,۲.۵۶ ,۲.۵۵ ,۲.۵۷ ,۲.۵۷ ,۲.۵۸ ,۲.۵۳ ,۲.۵۵ ,۲.۵۳ ,۲.۵۰ ,۲.۵۴ ,۲.۵۱ ,۲.۴۹ ,۲.۵۱ ,۲.۵۳ ,۲.۵۱ ,۲.۵۰ ,۲.۴۸ ,۲.۴۷ ,۲.۵۰ ,۲.۴۹ ,۲.۴۸ ,۲.۴۵ ,۲.۴۴ ,۲.۴۲ ,۲.۴۲ ,۲.۴۱ ,۲.۴۴ ,۲.۴۰ ,۲.۴۱ ,۲.۴۰ ,۲.۳۹ ,۲.۳۸ ,۲.۳۸ ,۲.۳۷ ,۲.۳۴ ,۲.۳۱ ,۲.۳۷ ,۲.۳۴ ,۲.۳۴ ,۲.۳۲ ,۲.۳۲ ,۲.۳۵ ,۲.۳۷ ,۲.۴۰ ,۲.۳۶ ,۲.۳۷ ,۲.۳۷ ,۲.۳۸ ,۲.۳۷ ,۲.۳۵ ,۲.۳۴ ,۲.۳۴ ,۲.۳۵ ,۲.۳۴ ,۲.۳۱ ,۲.۲۹ ,۲.۳۱ ,۲.۳۲ ,۲.۳۴ ,۲.۳۲ ,۲.۳۰ ,۲.۳۰ ,۲.۳۱ ,۲.۲۹ ,۲.۲۸ ,۲.۲۹ ,۲.۲۹ ,۲.۳۱ ,۲.۳۵ ,۲.۳۱ ,۲.۳۰ ,۲.۳۰ ,۲.۳۰ ,۲.۳۰ ,۲.۳۰ ,۲.۲۹ ,۲.۲۹ ,۲.۲۹ ,۲.۳۰ ,۲.۲۸ ,۲.۲۹ ,۲.۲۹ ,۲.۳۲ ,۲.۳۲ ,۲.۳۱ ,۲.۳۱ ,۲.۳۳ ,۲.۳۲ ,۲.۳۲ ,۲.۳۴ ,۲.۳۲ ,۲.۳۱ ,۲.۳۱ ,۲.۳۱ ,۲.۳۰ ,۲.۲۹ ,۲.۳۱ ,۲.۳۰ ,۲.۲۹ ,۲.۲۸ ,۲.۳۰ ,۲.۲۹ ,۲.۲۹ ,۲.۲۹ ,۲.۲۹ ,۲.۲۹ ,۲.۲۸ ,۲.۲۶ ,۲.۲۶ ,۲.۲۶ ,۲.۲۶ ,۲.۲۶ ,۲.۲۳ ,۲.۲۳ ,۲.۲۲ ,۲.۲۱ ,۲.۲۲ ,۲.۲۲ ,۲.۲۵ ,۲.۲۴ ,۲.۲۳ ,۲.۲۲ ,۲.۲۲ ,۲.۲۱ ,۲.۱۹ ,۲.۱۹ ,۲.۲۰ ,۲.۲۰ ,۲.۲۲ ,۲.۲۱ ,۲.۲۰ ,۲.۲۰ ,۲.۱۹ ,۲.۱۹ ,۲.۲۰ ,۲.۱۹ ,۲.۱۹ ,۲.۱۸ ,۲.۱۷ ,۲.۱۵ ,۲.۱۷ ,۲.۱۸ ,۲.۱۹ ,۲.۱۷ ,۲.۱۵ ,۲.۱۴ ,۲.۱۵ ,۲.۱۵ ,۲.۱۴ ,۲.۱۴ ,۲.۱۵ ,۲.۱۵ ,۲.۱۷ ,۲.۱۹
۱۳
Polkadot
$۴.۰۴ ۰
تومان
۵.۱۷
میلیون دلار
۹۹.۴۷
میلیارد دلار
۱.۲۸
میلیون DOT
۱.۰۴% ۴.۱۱ ,۴.۱۰ ,۴.۱۲ ,۴.۱۵ ,۴.۱۴ ,۴.۱۳ ,۴.۱۲ ,۴.۱۱ ,۴.۱۱ ,۴.۱۲ ,۴.۱۲ ,۴.۱۳ ,۴.۱۴ ,۴.۱۴ ,۴.۱۴ ,۴.۱۶ ,۴.۱۶ ,۴.۱۶ ,۴.۱۵ ,۴.۱۶ ,۴.۱۳ ,۴.۱۳ ,۴.۱۳ ,۴.۱۲ ,۴.۱۱ ,۴.۱۲ ,۴.۱۳ ,۴.۱۰ ,۴.۱۰ ,۴.۱۱ ,۴.۱۰ ,۴.۱۱ ,۴.۱۰ ,۴.۱۱ ,۴.۱۲ ,۴.۱۲ ,۴.۱۴ ,۴.۱۰ ,۴.۱۲ ,۴.۱۵ ,۴.۱۴ ,۴.۱۴ ,۴.۱۵ ,۴.۱۴ ,۴.۱۴ ,۴.۱۵ ,۴.۱۵ ,۴.۱۳ ,۴.۱۲ ,۴.۱۱ ,۴.۱۰ ,۴.۰۷ ,۴.۰۲ ,۴.۰۵ ,۴.۰۴ ,۴.۰۳ ,۴.۰۴ ,۴.۰۵ ,۴.۰۳ ,۴.۰۳ ,۴.۰۳ ,۴.۰۳ ,۴.۰۲ ,۴.۰۱ ,۴.۰۲ ,۴.۰۱ ,۴.۰۲ ,۴.۰۳ ,۴.۰۲ ,۴.۰۲ ,۴.۰۲ ,۴.۰۲ ,۴.۰۱ ,۴.۰۲ ,۴.۰۲ ,۴.۰۲ ,۴.۰۲ ,۴.۰۳ ,۴.۰۲ ,۴.۰۱ ,۴.۰۱ ,۴.۰۱ ,۴.۰۰ ,۴.۰۱ ,۴.۰۱ ,۴.۰۱ ,۴.۰۱ ,۴.۰۲ ,۴.۰۲ ,۴.۰۲ ,۴.۰۳ ,۴.۰۳ ,۴.۰۱ ,۴.۰۱ ,۴.۰۱ ,۴.۰۱ ,۴.۰۲ ,۴.۰۱ ,۴.۰۱ ,۴.۰۱ ,۴.۰۱ ,۴.۰۱ ,۴.۰۱ ,۴.۰۱ ,۴.۰۱ ,۴.۰۱ ,۴.۰۲ ,۴.۰۲ ,۴.۰۳ ,۴.۰۳ ,۴.۰۲ ,۴.۰۳ ,۴.۰۲ ,۴.۰۳ ,۴.۰۲ ,۴.۰۲ ,۴.۰۲ ,۴.۰۲ ,۴.۰۱ ,۴.۰۱ ,۴.۰۱ ,۴.۰۲ ,۴.۰۲ ,۴.۰۳ ,۴.۰۳ ,۴.۰۴ ,۴.۰۵ ,۴.۰۵ ,۴.۰۵ ,۴.۰۴ ,۴.۰۳ ,۴.۰۵ ,۴.۰۴ ,۴.۰۲ ,۴.۰۲ ,۴.۰۲ ,۴.۰۳ ,۳.۹۹ ,۴.۰۰ ,۴.۰۱ ,۴.۰۱ ,۴.۰۰ ,۴.۰۱ ,۴.۰۲ ,۴.۰۲ ,۴.۰۶ ,۴.۰۴ ,۴.۰۲ ,۴.۰۴ ,۴.۰۳ ,۴.۰۴ ,۴.۰۶ ,۴.۰۵ ,۴.۰۷ ,۴.۰۷ ,۴.۰۷ ,۴.۰۷ ,۴.۰۷ ,۴.۰۶ ,۴.۰۶ ,۴.۰۶ ,۴.۰۶ ,۴.۰۷ ,۴.۰۹ ,۴.۰۷ ,۴.۰۶ ,۴.۰۵ ,۴.۰۴
۱۴
Polygon
$۰.۵۲۱۶ ۰
تومان
۴.۸۶
میلیون دلار
۱۴۵.۲۳
میلیارد دلار
۹.۳۲
میلیون MATIC
۱.۵۱% ۰.۵۲۸۸ ,۰.۵۲۹۸ ,۰.۵۳۵۳ ,۰.۵۴۱۸ ,۰.۵۳۷۱ ,۰.۵۳۷۰ ,۰.۵۳۶۶ ,۰.۵۳۷۱ ,۰.۵۳۹۸ ,۰.۵۴۲۳ ,۰.۵۴۲۴ ,۰.۵۴۰۸ ,۰.۵۳۹۸ ,۰.۵۴۱۶ ,۰.۵۴۳۳ ,۰.۵۴۳۶ ,۰.۵۴۳۴ ,۰.۵۴۴۵ ,۰.۵۴۳۶ ,۰.۵۴۸۲ ,۰.۵۴۲۳ ,۰.۵۳۹۳ ,۰.۵۴۱۲ ,۰.۵۳۹۵ ,۰.۵۳۹۵ ,۰.۵۳۹۶ ,۰.۵۴۰۸ ,۰.۵۴۰۱ ,۰.۵۳۹۸ ,۰.۵۳۹۲ ,۰.۵۳۷۰ ,۰.۵۴۲۵ ,۰.۵۴۰۰ ,۰.۵۴۲۶ ,۰.۵۴۲۴ ,۰.۵۴۳۰ ,۰.۵۴۵۱ ,۰.۵۳۹۶ ,۰.۵۴۱۵ ,۰.۵۴۵۵ ,۰.۵۴۲۶ ,۰.۵۴۱۱ ,۰.۵۴۱۳ ,۰.۵۳۸۹ ,۰.۵۳۸۲ ,۰.۵۴۰۰ ,۰.۵۴۱۸ ,۰.۵۴۰۵ ,۰.۵۳۸۱ ,۰.۵۳۷۴ ,۰.۵۳۴۵ ,۰.۵۳۱۰ ,۰.۵۲۵۵ ,۰.۵۲۸۱ ,۰.۵۲۸۰ ,۰.۵۲۵۰ ,۰.۵۲۷۷ ,۰.۵۲۷۴ ,۰.۵۲۶۴ ,۰.۵۲۷۰ ,۰.۵۲۶۴ ,۰.۵۲۵۰ ,۰.۵۲۱۹ ,۰.۵۲۱۲ ,۰.۵۲۱۱ ,۰.۵۱۹۷ ,۰.۵۲۰۷ ,۰.۵۲۱۸ ,۰.۵۲۲۴ ,۰.۵۲۳۳ ,۰.۵۲۳۱ ,۰.۵۲۳۰ ,۰.۵۲۱۹ ,۰.۵۲۳۱ ,۰.۵۲۲۶ ,۰.۵۲۲۰ ,۰.۵۱۹۸ ,۰.۵۲۱۱ ,۰.۵۱۹۳ ,۰.۵۱۹۱ ,۰.۵۲۰۲ ,۰.۵۱۹۱ ,۰.۵۱۸۱ ,۰.۵۱۹۵ ,۰.۵۲۰۲ ,۰.۵۱۸۹ ,۰.۵۱۸۵ ,۰.۵۲۰۱ ,۰.۵۲۰۸ ,۰.۵۲۱۰ ,۰.۵۲۲۲ ,۰.۵۲۲۷ ,۰.۵۲۰۳ ,۰.۵۱۹۹ ,۰.۵۲۰۶ ,۰.۵۲۰۵ ,۰.۵۲۲۲ ,۰.۵۲۲۵ ,۰.۵۲۲۱ ,۰.۵۲۱۵ ,۰.۵۲۱۷ ,۰.۵۲۱۸ ,۰.۵۲۱۱ ,۰.۵۲۰۲ ,۰.۵۲۱۴ ,۰.۵۲۰۲ ,۰.۵۲۰۸ ,۰.۵۲۱۰ ,۰.۵۲۱۱ ,۰.۵۲۱۷ ,۰.۵۲۰۹ ,۰.۵۲۰۱ ,۰.۵۱۹۸ ,۰.۵۲۰۴ ,۰.۵۲۰۱ ,۰.۵۲۰۸ ,۰.۵۲۱۷ ,۰.۵۲۰۰ ,۰.۵۱۹۶ ,۰.۵۲۰۶ ,۰.۵۲۰۲ ,۰.۵۱۹۸ ,۰.۵۱۸۶ ,۰.۵۱۹۶ ,۰.۵۲۰۵ ,۰.۵۲۰۹ ,۰.۵۲۲۴ ,۰.۵۲۲۰ ,۰.۵۲۲۸ ,۰.۵۲۲۲ ,۰.۵۲۲۰ ,۰.۵۲۴۲ ,۰.۵۲۲۷ ,۰.۵۲۰۶ ,۰.۵۲۰۲ ,۰.۵۲۰۴ ,۰.۵۱۸۵ ,۰.۵۱۳۰ ,۰.۵۱۲۲ ,۰.۵۱۳۶ ,۰.۵۱۴۹ ,۰.۵۱۴۸ ,۰.۵۱۵۶ ,۰.۵۱۵۲ ,۰.۵۱۶۲ ,۰.۵۱۴۴ ,۰.۵۱۳۰ ,۰.۵۱۱۴ ,۰.۵۱۲۰ ,۰.۵۱۰۷ ,۰.۵۱۲۸ ,۰.۵۱۴۵ ,۰.۵۱۳۶ ,۰.۵۱۶۶ ,۰.۵۱۷۷ ,۰.۵۱۸۴ ,۰.۵۱۷۱ ,۰.۵۱۸۳ ,۰.۵۱۷۶ ,۰.۵۱۷۴ ,۰.۵۱۸۴ ,۰.۵۱۹۳ ,۰.۵۱۹۷ ,۰.۵۲۱۴ ,۰.۵۲۲۱ ,۰.۵۲۳۹ ,۰.۵۲۲۳ ,۰.۵۲۱۷
۱۵
Litecoin
$۶۴.۵۵ ۰
تومان
۴.۷۶
میلیون دلار
۲۲۹.۱۲
میلیارد دلار
۷۳.۶۹
میلیارد LTC
۰.۶۷% ۶۷.۲۴ ,۶۷.۰۷ ,۶۷.۰۱ ,۶۷.۱۱ ,۶۷.۹۱ ,۶۷.۹۲ ,۶۷.۶۶ ,۶۷.۳۴ ,۶۷.۳۷ ,۶۷.۴۷ ,۶۷.۹۸ ,۶۷.۷۰ ,۶۷.۵۶ ,۶۷.۴۶ ,۶۷.۶۱ ,۶۷.۲۹ ,۶۷.۳۲ ,۶۷.۴۲ ,۶۷.۲۹ ,۶۶.۹۷ ,۶۷.۳۷ ,۶۶.۸۰ ,۶۶.۷۶ ,۶۶.۹۱ ,۶۶.۵۰ ,۶۶.۵۱ ,۶۶.۵۶ ,۶۶.۵۳ ,۶۵.۵۶ ,۶۵.۶۴ ,۶۵.۵۷ ,۶۴.۸۸ ,۶۴.۷۴ ,۶۴.۵۲ ,۶۴.۷۶ ,۶۴.۸۳ ,۶۵.۰۸ ,۶۵.۱۳ ,۶۴.۳۷ ,۶۴.۴۲ ,۶۴.۸۲ ,۶۴.۴۹ ,۶۴.۵۶ ,۶۴.۷۴ ,۶۴.۵۸ ,۶۴.۶۳ ,۶۴.۸۸ ,۶۴.۷۷ ,۶۴.۵۰ ,۶۴.۴۹ ,۶۴.۲۸ ,۶۳.۹۷ ,۶۳.۸۴ ,۶۳.۰۹ ,۶۳.۴۶ ,۶۳.۷۱ ,۶۳.۶۴ ,۶۴.۴۶ ,۶۴.۷۳ ,۶۴.۷۰ ,۶۴.۵۲ ,۶۴.۶۸ ,۶۴.۵۷ ,۶۴.۷۲ ,۶۴.۶۲ ,۶۴.۵۰ ,۶۴.۶۶ ,۶۴.۸۲ ,۶۵.۲۶ ,۶۴.۸۲ ,۶۵.۰۷ ,۶۴.۹۴ ,۶۴.۷۲ ,۶۴.۶۶ ,۶۴.۷۸ ,۶۵.۱۰ ,۶۴.۹۸ ,۶۴.۷۷ ,۶۴.۸۳ ,۶۴.۷۱ ,۶۴.۶۳ ,۶۴.۸۱ ,۶۴.۵۵ ,۶۴.۲۷ ,۶۴.۳۲ ,۶۴.۶۱ ,۶۴.۴۷ ,۶۴.۲۷ ,۶۴.۴۴ ,۶۴.۳۹ ,۶۴.۳۲ ,۶۴.۷۰ ,۶۴.۸۵ ,۶۴.۶۱ ,۶۴.۷۴ ,۶۴.۸۳ ,۶۴.۵۷ ,۶۴.۶۴ ,۶۴.۷۴ ,۶۴.۹۸ ,۶۴.۹۸ ,۶۴.۹۵ ,۶۴.۸۱ ,۶۴.۸۱ ,۶۴.۷۶ ,۶۴.۸۱ ,۶۴.۷۵ ,۶۴.۹۲ ,۶۵.۱۴ ,۶۵.۰۳ ,۶۵.۱۸ ,۶۵.۰۲ ,۶۵.۰۰ ,۶۴.۹۶ ,۶۵.۰۸ ,۶۴.۹۷ ,۶۴.۸۸ ,۶۴.۹۶ ,۶۴.۸۶ ,۶۴.۶۹ ,۶۴.۵۴ ,۶۴.۵۴ ,۶۴.۶۴ ,۶۴.۸۲ ,۶۴.۸۶ ,۶۴.۷۲ ,۶۴.۶۲ ,۶۴.۶۹ ,۶۴.۷۲ ,۶۴.۷۴ ,۶۴.۶۹ ,۶۴.۶۹ ,۶۴.۹۴ ,۶۴.۷۰ ,۶۴.۳۳ ,۶۴.۳۴ ,۶۴.۳۳ ,۶۴.۲۰ ,۶۳.۵۲ ,۶۳.۵۲ ,۶۳.۹۴ ,۶۴.۱۳ ,۶۴.۲۴ ,۶۴.۴۷ ,۶۴.۳۲ ,۶۴.۳۳ ,۶۴.۴۵ ,۶۴.۳۴ ,۶۴.۲۰ ,۶۴.۲۶ ,۶۴.۰۷ ,۶۴.۱۹ ,۶۴.۳۴ ,۶۴.۲۳ ,۶۴.۷۳ ,۶۴.۶۴ ,۶۴.۷۰ ,۶۴.۵۴ ,۶۴.۴۷ ,۶۴.۲۲ ,۶۴.۱۹ ,۶۴.۲۸ ,۶۴.۳۱ ,۶۴.۳۱ ,۶۴.۵۶ ,۶۴.۶۱ ,۶۴.۷۷ ,۶۴.۶۱
۱۶
Shiba Inu
$۰.۰۰۰۰ ۰
تومان
۴.۳۱
میلیون دلار
۷۳.۲۱
میلیارد دلار
۵۸۹,۳۲۹.۴۳
میلیون SHIB
۰.۱۷% ۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰
۱۷
Wrapped Bitcoin
$۲۶,۳۱۰.۰۰ ۰
تومان
۴.۲۸
میلیون دلار
۵۸.۵۳
میلیارد دلار
۱۶۲۸۷۴
WBTC
۰.۹۸% ۲۶۸۰۴.۵۹ ,۲۶۸۳۷.۱۲ ,۲۶۹۷۵.۱۶ ,۲۷۲۶۵.۶۰ ,۲۷۱۵۰.۳۳ ,۲۷۱۶۱.۸۶ ,۲۷۱۳۷.۰۸ ,۲۷۱۱۳.۱۸ ,۲۷۱۷۴.۱۹ ,۲۷۲۸۵.۰۲ ,۲۷۲۶۷.۸۳ ,۲۷۱۷۸.۰۶ ,۲۷۱۱۵.۳۲ ,۲۷۱۵۰.۴۲ ,۲۷۱۳۰.۲۳ ,۲۷۱۰۷.۳۲ ,۲۷۱۵۲.۷۰ ,۲۷۱۷۵.۴۲ ,۲۷۱۵۰.۵۰ ,۲۷۳۱۴.۳۳ ,۲۷۱۹۳.۵۶ ,۲۷۰۶۹.۴۸ ,۲۷۱۲۳.۹۴ ,۲۷۰۴۵.۲۴ ,۲۷۰۱۲.۲۵ ,۲۷۰۶۸.۲۸ ,۲۷۱۴۹.۱۳ ,۲۷۰۳۵.۱۵ ,۲۷۰۲۵.۶۰ ,۲۷۰۷۴.۵۱ ,۲۷۰۳۹.۲۷ ,۲۷۱۴۹.۸۹ ,۲۷۰۹۱.۳۴ ,۲۷۱۵۲.۲۲ ,۲۷۱۵۲.۷۹ ,۲۷۱۶۲.۹۵ ,۲۷۱۳۹.۲۵ ,۲۶۹۲۳.۰۴ ,۲۷۰۵۳.۲۷ ,۲۷۱۰۵.۶۱ ,۲۷۰۸۴.۵۸ ,۲۷۰۹۱.۶۸ ,۲۷۰۹۳.۲۵ ,۲۶۹۷۶.۶۷ ,۲۶۹۵۲.۰۴ ,۲۶۹۹۲.۹۲ ,۲۷۰۵۲.۴۲ ,۲۷۰۲۱.۳۶ ,۲۷۰۱۰.۵۷ ,۲۶۹۷۲.۸۴ ,۲۶۹۵۷.۹۴ ,۲۶۷۳۷.۳۵ ,۲۶۶۸۳.۲۴ ,۲۶۷۱۶.۴۹ ,۲۶۶۳۱.۹۷ ,۲۶۴۱۰.۴۰ ,۲۶۵۵۰.۰۸ ,۲۶۶۰۳.۴۷ ,۲۶۵۵۶.۶۷ ,۲۶۶۷۵.۱۳ ,۲۶۶۰۷.۹۳ ,۲۶۵۷۸.۱۴ ,۲۶۵۶۵.۲۲ ,۲۶۵۲۶.۶۱ ,۲۶۵۲۸.۱۵ ,۲۶۵۱۹.۵۱ ,۲۶۶۲۲.۱۰ ,۲۶۶۳۰.۵۷ ,۲۶۵۵۱.۲۷ ,۲۶۶۱۲.۰۰ ,۲۶۶۲۵.۷۷ ,۲۶۵۹۵.۵۷ ,۲۶۵۶۲.۹۶ ,۲۶۶۳۲.۷۰ ,۲۶۶۲۹.۷۳ ,۲۶۶۱۲.۰۸ ,۲۶۵۷۲.۰۸ ,۲۶۶۲۷.۹۶ ,۲۶۵۷۵.۲۸ ,۲۶۵۸۸.۴۱ ,۲۶۶۵۸.۳۰ ,۲۶۵۸۷.۴۲ ,۲۶۵۳۲.۲۳ ,۲۶۵۰۴.۸۷ ,۲۶۵۶۲.۶۷ ,۲۶۵۴۳.۳۹ ,۲۶۵۰۲.۴۹ ,۲۶۵۵۰.۱۹ ,۲۶۵۵۷.۴۸ ,۲۶۵۴۷.۷۷ ,۲۶۵۸۳.۰۹ ,۲۶۵۸۲.۶۲ ,۲۶۵۲۵.۱۳ ,۲۶۵۱۴.۷۸ ,۲۶۵۲۷.۵۶ ,۲۶۵۲۷.۳۱ ,۲۶۵۵۵.۲۴ ,۲۶۵۲۳.۰۶ ,۲۶۵۳۴.۸۲ ,۲۶۶۱۹.۵۰ ,۲۶۶۲۱.۴۹ ,۲۶۶۲۲.۴۷ ,۲۶۵۲۹.۶۷ ,۲۶۵۰۲.۲۵ ,۲۶۵۲۰.۵۹ ,۲۶۴۹۹.۳۰ ,۲۶۵۲۲.۱۱ ,۲۶۵۲۷.۰۰ ,۲۶۵۵۵.۱۷ ,۲۶۵۶۲.۷۷ ,۲۶۵۴۷.۰۴ ,۲۶۶۰۱.۶۸ ,۲۶۶۰۴.۳۵ ,۲۶۶۱۰.۸۲ ,۲۶۶۱۱.۳۰ ,۲۶۶۰۹.۴۶ ,۲۶۶۲۶.۶۳ ,۲۶۶۰۲.۱۶ ,۲۶۵۲۹.۳۰ ,۲۶۵۲۴.۱۶ ,۲۶۵۰۹.۷۲ ,۲۶۵۲۲.۴۷ ,۲۶۵۵۷.۹۷ ,۲۶۵۵۵.۶۳ ,۲۶۵۵۰.۰۱ ,۲۶۵۶۰.۶۸ ,۲۶۵۷۲.۹۷ ,۲۶۵۸۰.۰۶ ,۲۶۵۶۸.۶۶ ,۲۶۵۳۱.۵۹ ,۲۶۵۱۷.۳۵ ,۲۶۶۰۶.۴۴ ,۲۶۵۲۷.۰۳ ,۲۶۴۱۹.۴۹ ,۲۶۴۹۰.۷۱ ,۲۶۴۸۶.۴۷ ,۲۶۴۷۱.۹۱ ,۲۶۲۴۵.۵۲ ,۲۶۱۵۶.۵۰ ,۲۶۱۷۸.۰۹ ,۲۶۱۵۹.۲۱ ,۲۶۱۵۲.۵۰ ,۲۶۱۴۱.۲۷ ,۲۶۱۰۷.۸۴ ,۲۶۱۳۷.۳۶ ,۲۶۱۶۸.۸۵ ,۲۶۱۱۷.۶۲ ,۲۶۰۵۸.۲۱ ,۲۶۰۶۸.۹۳ ,۲۶۰۳۳.۰۰ ,۲۶۰۲۹.۵۷ ,۲۶۱۰۸.۱۹ ,۲۶۰۷۹.۰۲ ,۲۶۲۴۹.۹۸ ,۲۶۳۱۴.۸۲ ,۲۶۳۲۴.۷۶ ,۲۶۳۱۰.۸۵ ,۲۶۳۱۳.۵۸ ,۲۶۲۶۰.۰۹ ,۲۶۲۰۴.۱۰ ,۲۶۲۴۹.۳۸ ,۲۶۲۶۲.۲۸ ,۲۶۲۴۴.۷۲ ,۲۶۲۶۰.۵۸ ,۲۶۲۹۹.۹۹ ,۲۶۳۰۶.۵۱ ,۲۶۳۰۰.۶۶ ,۲۶۲۹۱.۹۱
۱۸
Chainlink
$۷.۴۹ ۰
تومان
۴.۱۷
میلیون دلار
۲۸۶.۵۳
میلیارد دلار
۵۵۶.۸۵
میلیارد LINK
۴.۰۶% ۶.۸۱ ,۶.۷۲ ,۶.۷۰ ,۶.۷۳ ,۶.۷۸ ,۶.۷۳ ,۶.۷۵ ,۶.۷۶ ,۶.۸۳ ,۶.۸۲ ,۶.۸۵ ,۶.۸۳ ,۶.۸۳ ,۶.۸۴ ,۶.۸۳ ,۶.۸۲ ,۶.۸۴ ,۶.۸۷ ,۶.۸۶ ,۶.۸۴ ,۶.۹۵ ,۶.۹۵ ,۶.۹۲ ,۶.۹۱ ,۶.۹۴ ,۶.۸۵ ,۶.۷۹ ,۶.۸۴ ,۶.۸۰ ,۶.۸۱ ,۶.۸۱ ,۶.۷۸ ,۶.۸۸ ,۶.۹۰ ,۶.۹۲ ,۶.۹۲ ,۶.۹۲ ,۶.۹۳ ,۶.۸۸ ,۶.۸۷ ,۶.۹۶ ,۶.۹۳ ,۶.۹۰ ,۶.۹۰ ,۶.۸۵ ,۶.۸۴ ,۶.۸۷ ,۶.۸۳ ,۶.۸۵ ,۶.۸۲ ,۶.۷۹ ,۶.۷۸ ,۶.۷۳ ,۶.۶۹ ,۶.۷۰ ,۶.۷۲ ,۶.۶۵ ,۶.۷۴ ,۶.۷۷ ,۶.۷۲ ,۶.۷۵ ,۶.۷۵ ,۶.۷۲ ,۶.۷۳ ,۶.۷۲ ,۶.۷۱ ,۶.۶۸ ,۶.۶۸ ,۶.۷۰ ,۶.۶۷ ,۶.۷۰ ,۶.۶۷ ,۶.۶۹ ,۶.۶۸ ,۶.۶۹ ,۶.۷۳ ,۶.۷۳ ,۶.۷۴ ,۶.۷۷ ,۶.۷۶ ,۶.۷۳ ,۶.۷۸ ,۶.۷۷ ,۶.۷۵ ,۶.۷۹ ,۶.۸۹ ,۶.۸۸ ,۶.۸۹ ,۶.۹۴ ,۶.۹۵ ,۶.۹۳ ,۷.۰۹ ,۷.۰۹ ,۷.۰۲ ,۷.۰۰ ,۷.۰۰ ,۶.۹۸ ,۷.۰۱ ,۷.۰۴ ,۷.۰۳ ,۶.۹۹ ,۶.۹۹ ,۷.۰۰ ,۷.۰۱ ,۷.۰۳ ,۷.۰۳ ,۶.۹۵ ,۷.۰۵ ,۷.۱۵ ,۷.۱۰ ,۷.۲۰ ,۷.۱۵ ,۷.۱۸ ,۷.۲۱ ,۷.۱۹ ,۷.۱۷ ,۷.۲۱ ,۷.۲۰ ,۷.۱۶ ,۷.۱۷ ,۷.۱۴ ,۷.۱۳ ,۷.۱۶ ,۷.۱۶ ,۷.۱۵ ,۷.۱۱ ,۷.۱۰ ,۷.۱۲ ,۷.۱۱ ,۷.۱۷ ,۷.۱۰ ,۷.۱۱ ,۷.۱۶ ,۷.۰۷ ,۷.۰۸ ,۷.۰۷ ,۷.۰۵ ,۷.۰۴ ,۶.۹۸ ,۷.۰۴ ,۷.۱۸ ,۷.۲۲ ,۷.۱۷ ,۷.۱۹ ,۷.۲۲ ,۷.۲۳ ,۷.۲۷ ,۷.۲۶ ,۷.۲۱ ,۷.۲۳ ,۷.۲۴ ,۷.۲۸ ,۷.۲۶ ,۷.۲۹ ,۷.۳۸ ,۷.۴۶ ,۷.۴۹ ,۷.۴۷ ,۷.۴۶ ,۷.۴۵ ,۷.۴۵ ,۷.۴۷ ,۷.۴۹ ,۷.۴۵ ,۷.۴۹ ,۷.۵۴ ,۷.۵۲ ,۷.۴۹
۱۹
Bitcoin Cash
$۲۱۲.۲۵ ۰
تومان
۴.۱۴
میلیون دلار
۱۳۶.۲۵
میلیارد دلار
۱۹.۵۱
میلیارد BCH
۳.۷۱% ۲۱۷.۵۵ ,۲۱۷.۴۳ ,۲۱۷.۲۸ ,۲۱۸.۸۱ ,۲۲۰.۹۲ ,۲۱۹.۷۶ ,۲۱۹.۷۴ ,۲۱۸.۸۳ ,۲۱۸.۲۷ ,۲۱۷.۵۴ ,۲۲۰.۳۲ ,۲۱۹.۹۶ ,۲۱۹.۱۵ ,۲۱۸.۱۹ ,۲۱۸.۶۲ ,۲۱۸.۱۹ ,۲۱۸.۲۲ ,۲۱۸.۷۳ ,۲۱۸.۹۷ ,۲۱۷.۸۸ ,۲۲۰.۳۹ ,۲۱۹.۲۸ ,۲۱۶.۶۴ ,۲۱۷.۰۸ ,۲۱۵.۹۷ ,۲۱۵.۸۰ ,۲۱۵.۹۲ ,۲۱۶.۶۰ ,۲۱۲.۸۷ ,۲۱۳.۲۷ ,۲۱۳.۵۸ ,۲۱۲.۷۰ ,۲۱۴.۲۱ ,۲۱۴.۲۹ ,۲۱۵.۶۱ ,۲۱۵.۶۸ ,۲۱۷.۷۷ ,۲۱۷.۳۲ ,۲۱۵.۱۳ ,۲۱۵.۵۵ ,۲۱۶.۹۷ ,۲۱۶.۰۰ ,۲۱۵.۴۱ ,۲۱۴.۹۳ ,۲۱۴.۱۴ ,۲۱۳.۴۵ ,۲۱۴.۲۷ ,۲۱۴.۰۷ ,۲۱۳.۷۴ ,۲۱۳.۶۸ ,۲۱۳.۱۷ ,۲۱۳.۰۰ ,۲۰۹.۸۹ ,۲۰۷.۲۰ ,۲۰۸.۸۵ ,۲۰۹.۰۹ ,۲۰۷.۲۸ ,۲۰۸.۰۸ ,۲۰۷.۷۵ ,۲۰۶.۷۶ ,۲۰۶.۹۸ ,۲۰۷.۵۵ ,۲۰۸.۱۶ ,۲۰۸.۰۲ ,۲۰۷.۵۱ ,۲۰۸.۱۵ ,۲۰۸.۵۷ ,۲۰۷.۹۴ ,۲۰۸.۵۶ ,۲۰۷.۳۲ ,۲۰۹.۶۰ ,۲۰۸.۸۷ ,۲۰۸.۷۹ ,۲۰۷.۷۶ ,۲۰۹.۱۲ ,۲۰۹.۲۹ ,۲۰۹.۴۰ ,۲۰۸.۶۵ ,۲۰۹.۴۴ ,۲۰۸.۱۱ ,۲۰۷.۸۶ ,۲۰۸.۲۷ ,۲۰۷.۵۸ ,۲۰۶.۳۳ ,۲۰۶.۱۵ ,۲۰۷.۲۱ ,۲۰۶.۹۸ ,۲۰۶.۹۵ ,۲۰۷.۸۴ ,۲۰۸.۰۲ ,۲۰۷.۸۱ ,۲۰۸.۶۶ ,۲۰۸.۸۳ ,۲۰۷.۵۲ ,۲۰۷.۴۹ ,۲۰۷.۵۴ ,۲۰۷.۳۱ ,۲۰۷.۴۵ ,۲۰۶.۸۵ ,۲۰۸.۴۱ ,۲۰۹.۰۳ ,۲۰۸.۴۹ ,۲۰۷.۹۴ ,۲۰۸.۰۲ ,۲۰۷.۸۵ ,۲۰۸.۹۰ ,۲۰۸.۱۶ ,۲۰۸.۳۸ ,۲۰۸.۶۶ ,۲۰۹.۰۱ ,۲۰۹.۲۹ ,۲۰۸.۴۸ ,۲۰۸.۲۳ ,۲۰۷.۹۰ ,۲۰۸.۱۶ ,۲۰۸.۹۴ ,۲۰۸.۶۸ ,۲۰۹.۵۲ ,۲۰۹.۳۸ ,۲۰۸.۹۷ ,۲۰۸.۸۶ ,۲۰۸.۷۹ ,۲۰۸.۶۵ ,۲۰۸.۹۶ ,۲۰۹.۱۴ ,۲۰۸.۸۱ ,۲۰۸.۳۲ ,۲۰۸.۸۲ ,۲۰۸.۲۸ ,۲۰۷.۹۰ ,۲۰۷.۵۵ ,۲۰۷.۴۶ ,۲۰۸.۴۲ ,۲۰۸.۰۱ ,۲۰۶.۷۱ ,۲۰۶.۹۲ ,۲۰۷.۵۲ ,۲۰۷.۴۸ ,۲۰۴.۶۹ ,۲۰۴.۲۹ ,۲۰۵.۳۶ ,۲۰۶.۱۶ ,۲۰۵.۵۰ ,۲۰۶.۰۴ ,۲۰۵.۵۳ ,۲۰۵.۳۰ ,۲۰۷.۱۰ ,۲۰۶.۸۷ ,۲۰۶.۶۱ ,۲۰۶.۵۹ ,۲۰۶.۴۹ ,۲۰۷.۰۳ ,۲۰۸.۲۲ ,۲۰۷.۹۵ ,۲۱۲.۱۴ ,۲۱۱.۵۵ ,۲۱۱.۴۷ ,۲۱۰.۹۵ ,۲۱۰.۷۰ ,۲۰۹.۹۹ ,۲۱۰.۲۵ ,۲۱۰.۲۱ ,۲۱۰.۳۶ ,۲۱۱.۰۷ ,۲۱۱.۷۱ ,۲۱۱.۸۶ ,۲۱۱.۷۴ ,۲۱۱.۹۸
۲۰
Dai
$۰.۹۹۹۳ ۰
تومان
۳.۸۲
میلیون دلار
۱۲۵.۸۳
میلیارد دلار
۳.۸۲
میلیون DAI
-۰.۰۱% ۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۸۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۸۰ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۰ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۸۶ ,۰.۹۹۸۵ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۷۴ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۸۴ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۰ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۸۶ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۸۷ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۸۲ ,۰.۹۹۸۷ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۸۲ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۱۴ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۸۶ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۱ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۸۴ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۱۸ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۵