رمز ارز مارکت
هر چیزی در مورد کریپتوکارنسی از آموزش تا خرید وفروش رمز ارز

قیمت ارزهای دیجیتال

قیمت ارزهای دیجیتال

# ارز دیجیتال قیمت قیمت ریالی حجم بازار معاملات روزانه ارز در دسترس روزانه نمودار هفتگی
۱
Bitcoin
$۶۶,۲۹۷.۰۰ ۰
تومان
۱,۳۰۰.۳۳
میلیون دلار
۲۵.۹۷
میلیون دلار
۱۹.۶۹
میلیارد BTC
۲.۸۲% ۶۵۹۱۵.۵۴ ,۶۶۰۹۶.۱۴ ,۶۵۸۴۶.۹۸ ,۶۴۲۵۲.۴۱ ,۶۴۵۶۴.۶۷ ,۶۴۱۷۳.۰۴ ,۶۳۹۵۱.۴۷ ,۶۳۱۹۰.۳۷ ,۶۳۴۶۱.۴۸ ,۶۳۳۰۲.۲۵ ,۶۳۳۰۴.۸۳ ,۶۳۴۱۵.۴۹ ,۶۳۴۰۹.۲۴ ,۶۳۱۵۲.۵۷ ,۶۳۱۸۹.۱۶ ,۶۳۴۲۸.۷۳ ,۶۲۹۴۶.۳۰ ,۶۲۴۳۲.۹۶ ,۶۲۸۸۱.۳۵ ,۶۳۲۰۲.۸۲ ,۶۳۵۶۰.۳۸ ,۶۳۲۷۹.۶۸ ,۶۳۲۶۱.۴۶ ,۶۲۶۰۹.۱۷ ,۶۳۰۸۸.۰۷ ,۶۳۰۰۵.۱۶ ,۶۲۳۲۰.۹۷ ,۶۲۱۳۵.۴۹ ,۶۱۹۲۲.۰۳ ,۶۲۷۲۸.۲۲ ,۶۲۵۷۷.۳۹ ,۶۲۹۹۱.۳۵ ,۶۲۷۴۴.۲۸ ,۶۳۰۲۲.۴۲ ,۶۳۹۳۷.۶۰ ,۶۳۸۱۲.۸۱ ,۶۳۸۱۳.۸۰ ,۶۴۰۰۷.۷۳ ,۶۴۰۴۶.۱۹ ,۶۳۸۶۵.۶۶ ,۶۳۸۸۵.۶۹ ,۶۴۲۳۸.۹۶ ,۶۳۹۳۰.۲۵ ,۶۳۸۸۲.۸۲ ,۶۳۵۳۴.۵۲ ,۶۳۳۵۰.۶۳ ,۶۳۳۴۲.۳۰ ,۶۲۸۸۶.۰۶ ,۶۲۷۶۹.۰۲ ,۶۲۳۱۹.۰۵ ,۶۲۶۱۷.۸۲ ,۶۱۲۳۵.۸۳ ,۶۰۵۲۵.۷۴ ,۶۰۱۸۱.۶۷ ,۶۱۳۱۷.۳۰ ,۶۱۴۶۹.۷۴ ,۶۱۱۲۴.۵۲ ,۶۰۸۷۱.۱۰ ,۶۱۳۰۹.۱۲ ,۶۱۶۵۷.۵۸ ,۶۱۲۷۱.۹۳ ,۶۱۵۳۰.۵۰ ,۶۱۴۶۵.۳۹ ,۶۱۶۵۰.۵۱ ,۶۲۰۰۷.۶۰ ,۶۱۶۴۳.۱۷ ,۶۱۲۶۳.۰۴ ,۶۱۰۴۸.۷۵ ,۶۱۲۴۴.۹۲ ,۶۱۳۴۶.۹۴ ,۶۱۶۴۷.۶۶ ,۶۱۶۸۸.۷۱ ,۶۲۶۴۱.۸۹ ,۶۲۱۴۳.۳۵ ,۶۲۶۷۴.۹۵ ,۶۳۵۳۷.۹۴ ,۶۳۶۴۱.۵۰ ,۶۳۵۶۶.۲۲ ,۶۲۸۲۷.۷۰ ,۶۳۱۱۸.۳۹ ,۶۳۵۶۱.۲۷ ,۶۳۴۷۳.۸۰ ,۶۳۷۰۲.۶۳ ,۶۳۵۲۴.۵۶ ,۶۳۵۱۷.۲۹ ,۶۲۷۵۹.۹۶ ,۶۱۰۵۵.۹۶ ,۶۱۱۰۰.۴۰ ,۶۱۷۶۵.۹۹ ,۶۲۴۸۶.۳۸ ,۶۲۰۶۶.۱۲ ,۶۴۵۷۶.۷۷ ,۶۴۵۸۷.۶۶ ,۶۴۶۲۰.۵۶ ,۶۴۸۴۶.۲۲ ,۶۴۷۳۴.۸۷ ,۶۴۹۷۲.۳۵ ,۶۵۰۷۹.۸۲ ,۶۴۸۷۰.۴۴ ,۶۴۴۷۹.۷۷ ,۶۴۴۷۱.۵۳ ,۶۴۲۵۹.۱۰ ,۶۴۶۹۶.۱۲ ,۶۴۱۸۸.۲۳ ,۶۴۳۰۸.۳۰ ,۶۴۰۲۷.۰۲ ,۶۴۳۸۳.۴۸ ,۶۴۱۱۲.۵۱ ,۶۳۸۴۰.۶۹ ,۶۳۶۰۶.۷۰ ,۶۳۷۰۸.۸۳ ,۶۳۸۶۲.۱۲ ,۶۳۹۶۸.۰۶ ,۶۴۱۰۲.۵۷ ,۶۴۲۵۹.۶۱ ,۶۴۰۸۸.۹۹ ,۶۳۹۷۵.۷۵ ,۶۳۷۲۴.۰۷ ,۶۳۷۱۲.۲۴ ,۶۳۵۹۵.۲۹ ,۶۳۷۲۰.۷۸ ,۶۳۸۵۱.۴۷ ,۶۳۹۱۲.۵۶ ,۶۳۹۷۹.۰۵ ,۶۴۸۰۸.۰۴ ,۶۴۷۶۴.۸۳ ,۶۵۲۳۰.۱۵ ,۶۵۰۱۱.۸۵ ,۶۴۹۳۶.۲۸ ,۶۴۷۳۵.۶۲ ,۶۴۷۱۷.۵۳ ,۶۴۶۲۲.۸۷ ,۶۴۹۷۵.۷۶ ,۶۴۷۸۳.۷۳ ,۶۴۹۷۹.۷۰ ,۶۵۳۳۵.۰۳ ,۶۵۲۰۵.۶۹ ,۶۵۱۲۱.۷۶ ,۶۵۰۷۴.۰۸ ,۶۵۰۸۰.۶۲ ,۶۵۱۸۳.۲۸ ,۶۴۹۵۸.۳۵ ,۶۴۹۱۹.۶۹ ,۶۵۰۰۰.۹۵ ,۶۵۲۹۶.۳۵ ,۶۵۰۴۱.۹۰ ,۶۴۸۸۹.۹۳ ,۶۴۹۱۱.۰۶ ,۶۵۰۶۸.۲۸ ,۶۴۶۰۳.۹۳ ,۶۴۸۴۰.۶۰ ,۶۴۷۶۱.۸۳ ,۶۴۵۶۱.۱۷ ,۶۴۶۶۵.۹۲ ,۶۴۷۳۴.۰۹ ,۶۵۰۳۷.۴۸ ,۶۴۹۱۸.۷۹ ,۶۴۸۹۴.۷۱ ,۶۴۶۹۴.۷۳ ,۶۴۷۷۲.۲۹ ,۶۵۸۵۴.۸۸ ,۶۵۷۴۱.۶۴ ,۶۶۵۰۴.۷۰ ,۶۶۳۴۳.۵۵ ,۶۶۰۵۳.۰۰ ,۶۵۹۹۵.۱۵ ,۶۵۹۲۴.۴۹ ,۶۶۰۸۵.۳۷
۲
Ethereum
$۳,۱۹۷.۴۸ ۰
تومان
۳۸۲.۵۱
میلیون دلار
۱۱.۷۹
میلیون دلار
۱۲۰.۰۷
میلیارد ETH
۱.۹۵% ۳۲۴۰.۴۹ ,۳۲۳۳.۳۷ ,۳۱۹۲.۰۰ ,۳۱۳۲.۳۵ ,۳۱۶۳.۶۰ ,۳۱۴۳.۷۲ ,۳۱۱۷.۶۸ ,۳۰۵۹.۱۹ ,۳۱۰۹.۴۸ ,۳۰۹۲.۱۰ ,۳۱۱۴.۶۶ ,۳۱۲۴.۸۷ ,۳۱۰۱.۴۰ ,۳۰۷۷.۵۲ ,۳۰۷۹.۹۵ ,۳۰۹۶.۲۲ ,۳۰۶۷.۷۲ ,۳۰۲۳.۰۳ ,۳۰۵۰.۰۲ ,۳۰۸۳.۸۹ ,۳۱۰۹.۴۱ ,۳۰۹۰.۷۷ ,۳۰۷۸.۸۲ ,۳۰۴۷.۹۴ ,۳۰۹۰.۹۲ ,۳۰۷۵.۱۳ ,۳۰۶۱.۵۵ ,۳۰۵۰.۴۹ ,۳۰۱۹.۷۴ ,۳۰۵۹.۰۷ ,۳۰۴۵.۸۲ ,۳۰۷۲.۶۹ ,۳۰۵۸.۵۳ ,۳۰۷۰.۶۰ ,۳۰۹۸.۸۱ ,۳۰۹۳.۶۶ ,۳۰۸۶.۸۹ ,۳۰۹۴.۸۸ ,۳۰۹۱.۷۵ ,۳۰۸۶.۵۰ ,۳۰۹۲.۹۵ ,۳۱۱۶.۴۹ ,۳۰۸۹.۸۷ ,۳۰۹۳.۵۸ ,۳۰۸۴.۶۷ ,۳۰۷۴.۷۱ ,۳۰۷۹.۶۹ ,۳۰۵۸.۸۱ ,۳۰۴۷.۹۱ ,۳۰۳۰.۴۸ ,۳۰۲۴.۵۹ ,۲۹۷۸.۴۵ ,۲۹۵۴.۶۲ ,۲۹۵۱.۲۵ ,۳۰۰۲.۴۳ ,۳۰۲۸.۱۲ ,۳۰۰۳.۶۱ ,۲۹۷۲.۹۲ ,۲۹۹۸.۲۸ ,۳۰۰۵.۶۰ ,۲۹۸۲.۷۴ ,۲۹۸۴.۸۴ ,۳۰۰۱.۶۶ ,۳۰۰۹.۵۹ ,۳۰۲۵.۹۰ ,۳۰۱۴.۱۹ ,۲۹۸۴.۵۵ ,۲۹۶۷.۰۲ ,۲۹۷۵.۷۰ ,۲۹۸۴.۶۵ ,۳۰۰۷.۴۳ ,۳۰۱۱.۷۵ ,۳۰۵۱.۱۶ ,۳۰۲۱.۴۵ ,۳۰۳۳.۳۳ ,۳۰۸۴.۶۵ ,۳۰۶۷.۶۰ ,۳۰۶۱.۶۳ ,۳۰۳۹.۶۱ ,۳۰۵۳.۴۸ ,۳۰۶۵.۷۹ ,۳۰۶۶.۲۹ ,۳۰۶۸.۰۵ ,۳۰۷۰.۳۶ ,۳۰۶۶.۶۲ ,۳۰۴۳.۲۱ ,۲۹۴۱.۲۰ ,۲۹۱۹.۴۳ ,۲۹۸۰.۷۳ ,۳۰۰۱.۳۲ ,۳۰۰۱.۴۵ ,۳۱۰۳.۸۸ ,۳۰۸۴.۷۳ ,۳۱۱۱.۷۲ ,۳۱۰۳.۰۷ ,۳۱۰۰.۹۹ ,۳۱۰۳.۷۸ ,۳۱۰۱.۶۰ ,۳۰۹۹.۸۰ ,۳۰۸۳.۳۷ ,۳۰۸۲.۵۸ ,۳۰۶۷.۱۷ ,۳۰۸۶.۵۲ ,۳۰۷۷.۶۵ ,۳۰۹۷.۵۹ ,۳۰۸۰.۸۸ ,۳۰۹۸.۰۱ ,۳۰۷۴.۹۶ ,۳۰۵۷.۹۱ ,۳۰۳۵.۲۰ ,۳۰۵۲.۲۳ ,۳۰۵۹.۵۴ ,۳۰۵۳.۱۴ ,۳۰۶۵.۱۶ ,۳۰۶۶.۵۸ ,۳۰۶۴.۹۷ ,۳۰۶۰.۸۵ ,۳۰۴۷.۵۸ ,۳۰۴۷.۶۱ ,۳۰۳۸.۸۹ ,۳۰۴۸.۲۳ ,۳۰۶۱.۵۴ ,۳۰۶۳.۲۳ ,۳۰۶۷.۳۹ ,۳۱۱۱.۲۷ ,۳۱۰۴.۳۵ ,۳۱۵۶.۶۴ ,۳۱۴۱.۹۳ ,۳۱۵۰.۶۳ ,۳۱۵۶.۲۹ ,۳۱۵۳.۹۳ ,۳۱۴۴.۱۲ ,۳۱۵۷.۰۸ ,۳۱۳۹.۲۷ ,۳۱۵۱.۵۱ ,۳۱۸۲.۱۰ ,۳۱۷۰.۹۷ ,۳۱۷۶.۸۸ ,۳۱۷۸.۲۴ ,۳۱۷۹.۰۸ ,۳۱۸۲.۲۳ ,۳۱۷۱.۲۱ ,۳۱۷۰.۳۶ ,۳۱۷۱.۱۸ ,۳۱۷۰.۳۵ ,۳۱۵۹.۶۱ ,۳۱۴۶.۳۸ ,۳۱۵۰.۸۵ ,۳۱۵۹.۹۹ ,۳۱۳۸.۰۴ ,۳۱۴۸.۳۲ ,۳۱۴۵.۴۶ ,۳۱۴۲.۹۵ ,۳۱۴۹.۷۱ ,۳۱۴۸.۴۸ ,۳۱۵۶.۱۳ ,۳۱۴۷.۱۴ ,۳۱۵۴.۶۳ ,۳۱۴۱.۶۷ ,۳۱۴۷.۰۳ ,۳۱۹۵.۷۱ ,۳۱۹۵.۲۳ ,۳۲۲۶.۵۰ ,۳۲۲۴.۲۱ ,۳۲۰۶.۵۰ ,۳۲۰۵.۳۱ ,۳۲۱۶.۰۱ ,۳۲۱۲.۴۶
۳
Tether
$۱.۰۰ ۰
تومان
۱۰۹.۹۱
میلیون دلار
۲۸.۴۳
میلیون دلار
۱۰۹.۸۴
میلیون USDT
۰.۲۱% ۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۱۵ ,۰.۹۹۷۶ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۸۶ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۱۲ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۸۰ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۳۳ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۸۸ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۱۷ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۴
۴
BNB
$۵۹۷.۵۰ ۰
تومان
۹۱.۶۷
میلیون دلار
۱.۶۶
میلیون دلار
۱۵۳.۸۶
میلیارد BNB
۴.۳۷% ۵۷۸.۵۵ ,۵۷۹.۴۶ ,۵۷۰.۹۳ ,۵۵۸.۸۶ ,۵۶۵.۶۸ ,۵۶۱.۵۰ ,۵۶۰.۳۰ ,۵۴۷.۶۵ ,۵۵۶.۱۰ ,۵۵۳.۶۵ ,۵۵۷.۴۹ ,۵۵۷.۸۹ ,۵۵۲.۱۵ ,۵۴۷.۴۳ ,۵۴۶.۹۷ ,۵۴۷.۷۵ ,۵۴۴.۷۰ ,۵۳۷.۷۹ ,۵۴۳.۸۲ ,۵۵۰.۱۳ ,۵۵۰.۶۲ ,۵۴۶.۶۴ ,۵۴۵.۷۳ ,۵۴۰.۲۷ ,۵۴۳.۱۰ ,۵۴۰.۷۵ ,۵۳۴.۵۳ ,۵۳۲.۱۹ ,۵۲۴.۸۳ ,۵۳۱.۶۸ ,۵۳۳.۲۷ ,۵۳۷.۵۲ ,۵۳۴.۸۳ ,۵۳۸.۳۹ ,۵۴۰.۹۸ ,۵۴۰.۷۱ ,۵۳۷.۹۲ ,۵۴۰.۰۳ ,۵۳۸.۲۳ ,۵۳۸.۶۶ ,۵۴۱.۵۵ ,۵۴۵.۳۸ ,۵۴۳.۲۸ ,۵۴۴.۴۷ ,۵۴۴.۵۷ ,۵۴۵.۲۸ ,۵۴۳.۱۸ ,۵۳۸.۱۱ ,۵۳۲.۲۸ ,۵۳۶.۴۸ ,۵۳۸.۱۸ ,۵۲۷.۹۴ ,۵۱۹.۲۰ ,۵۲۰.۱۷ ,۵۲۹.۰۰ ,۵۳۴.۲۰ ,۵۳۴.۵۷ ,۵۳۴.۶۷ ,۵۳۶.۹۶ ,۵۳۷.۷۵ ,۵۳۳.۹۴ ,۵۳۵.۴۵ ,۵۳۷.۷۳ ,۵۴۲.۲۰ ,۵۵۰.۰۸ ,۵۴۹.۶۱ ,۵۴۶.۱۲ ,۵۴۳.۹۵ ,۵۴۳.۸۲ ,۵۴۸.۵۷ ,۵۴۵.۴۴ ,۵۴۳.۰۷ ,۵۴۶.۹۴ ,۵۴۱.۵۴ ,۵۴۶.۹۰ ,۵۵۳.۸۴ ,۵۴۹.۹۸ ,۵۴۹.۴۲ ,۵۴۷.۷۹ ,۵۴۸.۱۳ ,۵۵۰.۴۹ ,۵۴۹.۶۸ ,۵۵۱.۵۲ ,۵۵۰.۸۲ ,۵۵۲.۴۴ ,۵۴۵.۴۷ ,۵۳۲.۷۷ ,۵۳۵.۴۶ ,۵۴۰.۸۴ ,۵۴۵.۲۹ ,۵۴۳.۴۹ ,۵۶۰.۵۷ ,۵۵۵.۳۸ ,۵۵۹.۴۴ ,۵۵۹.۱۷ ,۵۵۹.۹۴ ,۵۵۹.۶۲ ,۵۶۰.۴۱ ,۵۶۰.۵۲ ,۵۶۱.۲۸ ,۵۵۹.۸۶ ,۵۵۷.۷۲ ,۵۶۱.۶۱ ,۵۵۹.۳۲ ,۵۶۰.۹۹ ,۵۵۹.۳۲ ,۵۶۰.۴۸ ,۵۵۶.۸۷ ,۵۵۴.۶۶ ,۵۵۱.۵۹ ,۵۵۶.۸۲ ,۵۵۶.۷۴ ,۵۵۶.۳۴ ,۵۵۹.۵۶ ,۵۶۲.۱۳ ,۵۶۰.۵۳ ,۵۶۰.۱۵ ,۵۵۸.۶۲ ,۵۵۶.۴۷ ,۵۵۴.۷۲ ,۵۵۶.۱۶ ,۵۵۷.۲۳ ,۵۵۸.۶۳ ,۵۵۹.۸۹ ,۵۶۷.۶۸ ,۵۶۵.۶۴ ,۵۷۲.۵۶ ,۵۷۱.۲۸ ,۵۷۳.۱۳ ,۵۷۲.۴۸ ,۵۷۰.۶۵ ,۵۶۸.۷۳ ,۵۷۰.۶۲ ,۵۶۸.۰۹ ,۵۷۱.۹۳ ,۵۷۴.۸۱ ,۵۷۳.۲۴ ,۵۷۳.۶۹ ,۵۷۶.۱۵ ,۵۷۸.۴۶ ,۵۸۰.۰۴ ,۵۷۹.۱۰ ,۵۸۰.۴۷ ,۵۷۹.۰۳ ,۵۷۹.۱۷ ,۵۷۶.۳۸ ,۵۷۳.۷۸ ,۵۷۳.۲۲ ,۵۷۴.۲۵ ,۵۶۹.۹۸ ,۵۷۳.۶۸ ,۵۷۵.۳۳ ,۵۷۵.۴۹ ,۵۷۷.۲۰ ,۵۷۹.۰۶ ,۵۸۰.۱۷ ,۵۷۹.۳۷ ,۵۸۲.۶۲ ,۵۸۰.۷۸ ,۵۸۳.۲۴ ,۵۹۵.۲۸ ,۵۹۸.۳۴ ,۶۰۷.۱۱ ,۶۰۳.۸۴ ,۶۰۳.۱۵ ,۶۰۴.۰۰ ,۶۰۵.۲۴ ,۶۰۲.۶۶
۵
Solana
$۱۵۴.۶۲ ۰
تومان
۶۸.۸۲
میلیون دلار
۳.۳۹
میلیون دلار
۴۴۶.۹۲
میلیارد SOL
۴.۱۹% ۱۵۱.۵۳ ,۱۵۱.۱۳ ,۱۴۹.۶۱ ,۱۴۴.۵۱ ,۱۴۳.۲۴ ,۱۴۰.۲۹ ,۱۳۹.۷۹ ,۱۳۴.۷۶ ,۱۳۸.۱۲ ,۱۳۶.۳۸ ,۱۳۸.۵۴ ,۱۳۹.۸۵ ,۱۳۸.۳۳ ,۱۳۷.۴۹ ,۱۳۷.۶۶ ,۱۳۷.۸۹ ,۱۳۴.۵۴ ,۱۳۲.۴۳ ,۱۳۳.۷۰ ,۱۳۵.۹۹ ,۱۳۷.۹۶ ,۱۳۶.۷۸ ,۱۳۶.۰۱ ,۱۳۳.۰۱ ,۱۳۵.۹۶ ,۱۳۳.۸۶ ,۱۳۱.۴۰ ,۱۳۱.۷۱ ,۱۲۸.۲۵ ,۱۳۱.۴۹ ,۱۳۲.۱۸ ,۱۳۴.۰۸ ,۱۳۲.۲۵ ,۱۳۴.۰۶ ,۱۳۷.۳۴ ,۱۳۷.۳۵ ,۱۳۶.۴۵ ,۱۳۷.۲۲ ,۱۳۷.۰۷ ,۱۳۶.۸۲ ,۱۳۷.۱۴ ,۱۴۱.۸۹ ,۱۳۹.۵۵ ,۱۴۰.۳۹ ,۱۴۰.۰۵ ,۱۳۸.۵۷ ,۱۳۷.۹۱ ,۱۳۶.۶۴ ,۱۳۴.۸۲ ,۱۳۱.۸۵ ,۱۳۳.۵۲ ,۱۳۱.۲۸ ,۱۲۸.۸۴ ,۱۲۹.۲۸ ,۱۳۲.۸۲ ,۱۳۵.۵۲ ,۱۳۴.۸۸ ,۱۳۳.۵۹ ,۱۳۵.۲۲ ,۱۳۴.۱۷ ,۱۳۱.۸۷ ,۱۳۲.۰۱ ,۱۳۳.۲۱ ,۱۳۳.۸۹ ,۱۳۵.۷۴ ,۱۳۴.۳۱ ,۱۳۲.۹۲ ,۱۳۰.۹۸ ,۱۲۹.۷۰ ,۱۳۰.۲۰ ,۱۳۰.۹۴ ,۱۳۲.۵۴ ,۱۳۶.۲۸ ,۱۳۳.۱۹ ,۱۳۴.۳۷ ,۱۳۷.۹۱ ,۱۳۹.۰۱ ,۱۳۹.۴۲ ,۱۳۶.۹۳ ,۱۳۸.۹۳ ,۱۴۰.۴۶ ,۱۴۰.۱۵ ,۱۴۱.۱۰ ,۱۴۲.۸۹ ,۱۴۲.۲۰ ,۱۳۸.۲۹ ,۱۳۲.۱۶ ,۱۳۲.۰۲ ,۱۳۶.۲۲ ,۱۳۹.۴۱ ,۱۳۸.۹۰ ,۱۴۵.۳۸ ,۱۴۳.۳۷ ,۱۴۴.۲۳ ,۱۴۴.۱۸ ,۱۴۵.۰۱ ,۱۴۵.۰۲ ,۱۴۳.۸۶ ,۱۴۴.۳۴ ,۱۴۵.۹۴ ,۱۴۶.۸۷ ,۱۴۵.۷۲ ,۱۴۶.۵۷ ,۱۴۴.۹۲ ,۱۴۵.۳۷ ,۱۴۳.۱۸ ,۱۴۴.۳۵ ,۱۴۴.۰۲ ,۱۴۲.۵۹ ,۱۴۰.۹۹ ,۱۴۲.۰۵ ,۱۴۲.۷۹ ,۱۴۲.۴۱ ,۱۴۴.۷۷ ,۱۴۳.۷۷ ,۱۴۴.۰۸ ,۱۴۳.۴۸ ,۱۴۲.۴۷ ,۱۴۱.۱۹ ,۱۴۱.۳۶ ,۱۴۱.۵۹ ,۱۴۲.۵۸ ,۱۴۲.۶۵ ,۱۴۳.۰۳ ,۱۴۶.۶۸ ,۱۴۷.۷۵ ,۱۵۰.۷۲ ,۱۵۰.۶۷ ,۱۵۱.۵۳ ,۱۵۱.۲۳ ,۱۵۰.۶۴ ,۱۴۹.۳۴ ,۱۵۰.۵۲ ,۱۴۸.۸۴ ,۱۴۹.۶۶ ,۱۵۱.۳۲ ,۱۵۰.۷۷ ,۱۵۰.۹۱ ,۱۵۰.۵۰ ,۱۵۱.۰۵ ,۱۵۱.۱۹ ,۱۵۱.۶۷ ,۱۵۱.۰۶ ,۱۵۱.۱۶ ,۱۵۱.۶۲ ,۱۴۹.۹۹ ,۱۴۹.۰۵ ,۱۴۹.۲۳ ,۱۵۰.۱۳ ,۱۴۷.۹۴ ,۱۴۸.۹۲ ,۱۴۸.۴۷ ,۱۴۸.۴۲ ,۱۴۹.۱۹ ,۱۴۹.۱۲ ,۱۴۹.۲۴ ,۱۴۸.۷۴ ,۱۴۹.۰۱ ,۱۴۸.۵۳ ,۱۴۷.۳۴ ,۱۵۰.۶۸ ,۱۵۱.۰۸ ,۱۵۳.۳۲ ,۱۵۴.۹۸ ,۱۵۳.۸۲ ,۱۵۲.۶۲ ,۱۵۳.۶۴ ,۱۵۴.۱۷
۶
USDC
$۱.۰۰ ۰
تومان
۳۴.۰۱
میلیون دلار
۶.۹۳
میلیون دلار
۳۳.۹۹
میلیون USDC
۰.۲۳% ۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۸۷ ,۰.۹۹۷۶ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۱۲ ,۰.۹۹۷۴ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۸۸ ,۱.۰۰۳۳ ,۰.۹۹۸۹ ,۱.۰۰۱۳ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۱۲ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۸۸ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۸۲ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۱۱ ,۰.۹۹۷۱ ,۰.۹۹۸۳ ,۱.۰۰۲۰ ,۰.۹۹۸۷ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۷۶ ,۰.۹۹۹۰ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۰ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۱۴ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۸۶ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۸۱ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۸۴
۷
XRP
$۰.۵۴۲۵ ۰
تومان
۲۹.۸۲
میلیون دلار
۱.۲۲
میلیون دلار
۵۵.۱۳
میلیون XRP
۳.۵۲% ۰.۵۱۱۸ ,۰.۵۱۲۶ ,۰.۵۰۷۲ ,۰.۴۹۳۸ ,۰.۴۹۶۹ ,۰.۴۹۳۴ ,۰.۴۹۴۵ ,۰.۴۸۸۰ ,۰.۴۹۹۲ ,۰.۴۹۳۹ ,۰.۴۹۵۰ ,۰.۴۹۸۹ ,۰.۴۹۷۷ ,۰.۴۹۲۸ ,۰.۴۹۱۳ ,۰.۴۹۴۳ ,۰.۴۸۸۸ ,۰.۴۸۲۰ ,۰.۴۸۸۷ ,۰.۴۹۴۳ ,۰.۴۹۸۶ ,۰.۴۹۶۶ ,۰.۴۹۳۵ ,۰.۴۸۸۸ ,۰.۴۹۲۰ ,۰.۴۸۸۵ ,۰.۴۸۶۱ ,۰.۴۸۵۴ ,۰.۴۸۷۵ ,۰.۴۹۲۸ ,۰.۴۹۴۹ ,۰.۴۹۴۴ ,۰.۴۹۱۸ ,۰.۴۹۵۴ ,۰.۴۹۶۰ ,۰.۴۹۷۱ ,۰.۴۹۷۱ ,۰.۴۹۵۹ ,۰.۴۹۵۴ ,۰.۴۹۶۴ ,۰.۴۹۷۹ ,۰.۴۹۹۷ ,۰.۴۹۸۴ ,۰.۴۹۹۸ ,۰.۵۰۲۳ ,۰.۴۹۸۶ ,۰.۴۹۶۰ ,۰.۴۹۱۶ ,۰.۴۸۸۰ ,۰.۴۸۶۹ ,۰.۴۹۰۱ ,۰.۴۸۵۷ ,۰.۴۷۷۵ ,۰.۴۸۲۳ ,۰.۴۹۲۱ ,۰.۴۹۹۹ ,۰.۴۹۹۰ ,۰.۴۹۱۶ ,۰.۴۹۵۶ ,۰.۴۹۶۹ ,۰.۴۹۴۸ ,۰.۴۹۴۸ ,۰.۴۹۴۴ ,۰.۴۹۶۱ ,۰.۴۹۷۵ ,۰.۴۹۶۳ ,۰.۴۹۳۰ ,۰.۴۹۰۶ ,۰.۴۹۱۳ ,۰.۴۸۹۵ ,۰.۴۹۰۰ ,۰.۴۹۱۵ ,۰.۴۹۵۷ ,۰.۴۹۱۴ ,۰.۴۹۵۸ ,۰.۵۰۰۶ ,۰.۵۰۰۸ ,۰.۵۰۰۱ ,۰.۴۹۷۰ ,۰.۵۰۰۱ ,۰.۵۰۳۶ ,۰.۵۰۱۸ ,۰.۵۰۳۰ ,۰.۵۰۳۱ ,۰.۵۰۲۹ ,۰.۴۹۶۲ ,۰.۴۷۸۹ ,۰.۴۷۵۹ ,۰.۴۸۴۷ ,۰.۴۹۰۰ ,۰.۴۸۷۷ ,۰.۴۹۹۳ ,۰.۴۹۵۳ ,۰.۵۰۱۲ ,۰.۴۹۹۳ ,۰.۵۰۱۰ ,۰.۵۰۱۹ ,۰.۵۰۰۵ ,۰.۵۰۰۴ ,۰.۴۹۸۳ ,۰.۵۰۳۰ ,۰.۵۰۰۶ ,۰.۵۰۳۹ ,۰.۵۰۴۳ ,۰.۵۰۶۸ ,۰.۵۰۵۴ ,۰.۵۰۷۹ ,۰.۵۰۶۴ ,۰.۵۰۳۰ ,۰.۵۰۰۵ ,۰.۵۰۵۶ ,۰.۵۰۵۹ ,۰.۵۱۲۸ ,۰.۵۱۱۹ ,۰.۵۱۲۴ ,۰.۵۱۴۲ ,۰.۵۱۳۸ ,۰.۵۱۵۴ ,۰.۵۲۱۱ ,۰.۵۲۱۴ ,۰.۵۲۰۲ ,۰.۵۱۶۸ ,۰.۵۱۶۷ ,۰.۵۱۶۷ ,۰.۵۲۱۴ ,۰.۵۲۰۴ ,۰.۵۲۸۴ ,۰.۵۲۵۸ ,۰.۵۲۷۶ ,۰.۵۲۸۲ ,۰.۵۲۸۶ ,۰.۵۲۷۰ ,۰.۵۲۹۲ ,۰.۵۲۳۴ ,۰.۵۲۶۰ ,۰.۵۲۹۱ ,۰.۵۲۷۱ ,۰.۵۲۷۸ ,۰.۵۲۸۹ ,۰.۵۳۱۱ ,۰.۵۳۴۳ ,۰.۵۳۲۱ ,۰.۵۳۱۳ ,۰.۵۳۱۵ ,۰.۵۳۰۸ ,۰.۵۲۸۰ ,۰.۵۲۴۸ ,۰.۵۲۵۱ ,۰.۵۲۸۰ ,۰.۵۲۲۱ ,۰.۵۲۴۴ ,۰.۵۲۴۰ ,۰.۵۲۳۷ ,۰.۵۲۶۴ ,۰.۵۲۶۵ ,۰.۵۲۵۸ ,۰.۵۲۴۶ ,۰.۵۲۴۹ ,۰.۵۲۳۸ ,۰.۵۲۶۸ ,۰.۵۳۳۶ ,۰.۵۳۷۱ ,۰.۵۳۷۲ ,۰.۵۳۷۱ ,۰.۵۳۲۹ ,۰.۵۳۱۹ ,۰.۵۳۲۵ ,۰.۵۳۳۳
۸
Lido Staked Ether
$۳,۱۹۳.۶۸ ۰
تومان
۲۹.۷۲
میلیون دلار
۱۲۰.۳۵
میلیارد دلار
۹.۳۳
میلیارد STETH
۱.۷۸% ۳۲۲۵.۶۳ ,۳۲۲۸.۰۱ ,۳۱۸۸.۲۷ ,۳۱۲۷.۶۷ ,۳۱۵۷.۲۹ ,۳۱۳۱.۳۹ ,۳۱۰۷.۷۶ ,۳۰۲۳.۲۸ ,۳۱۰۰.۲۱ ,۳۰۷۳.۶۱ ,۳۱۰۴.۶۲ ,۳۱۱۹.۹۲ ,۳۰۹۳.۷۱ ,۳۰۷۵.۱۲ ,۳۰۷۳.۳۴ ,۳۰۸۸.۷۹ ,۳۰۶۸.۶۶ ,۳۰۲۱.۲۲ ,۳۰۴۵.۱۳ ,۳۰۸۰.۷۲ ,۳۱۰۳.۱۹ ,۳۰۷۹.۰۲ ,۳۰۷۵.۷۵ ,۳۰۴۱.۹۱ ,۳۰۸۵.۷۹ ,۳۰۶۹.۷۳ ,۳۰۶۱.۱۹ ,۳۰۵۰.۵۸ ,۳۰۱۰.۷۸ ,۳۰۵۰.۷۳ ,۳۰۳۶.۴۹ ,۳۰۶۷.۱۴ ,۳۰۵۲.۳۷ ,۳۰۶۳.۷۸ ,۳۰۸۷.۱۵ ,۳۰۸۵.۹۴ ,۳۰۸۱.۶۷ ,۳۰۹۱.۰۹ ,۳۰۸۷.۵۳ ,۳۰۸۰.۸۰ ,۳۰۸۸.۱۱ ,۳۱۰۸.۰۸ ,۳۰۸۴.۶۶ ,۳۰۹۰.۴۳ ,۳۰۷۳.۸۷ ,۳۰۶۹.۳۱ ,۳۰۷۷.۰۴ ,۳۰۵۴.۸۱ ,۳۰۴۱.۶۸ ,۳۰۲۴.۲۷ ,۳۰۴۲.۱۰ ,۲۹۷۲.۱۲ ,۲۹۵۰.۲۰ ,۲۹۴۶.۵۴ ,۲۹۸۷.۶۳ ,۳۰۲۰.۸۹ ,۳۰۰۰.۷۲ ,۲۹۶۹.۱۸ ,۲۹۹۲.۵۵ ,۳۰۰۱.۳۸ ,۲۹۷۷.۸۰ ,۲۹۸۴.۱۹ ,۲۹۹۵.۹۳ ,۳۰۰۳.۲۵ ,۳۰۲۰.۰۶ ,۳۰۰۸.۳۱ ,۲۹۷۹.۵۴ ,۲۹۶۸.۳۱ ,۲۹۷۵.۶۸ ,۲۹۸۶.۷۷ ,۲۹۹۷.۲۳ ,۳۰۱۶.۵۰ ,۳۰۳۹.۳۸ ,۳۰۲۱.۲۳ ,۳۰۳۶.۰۶ ,۳۰۷۸.۵۲ ,۳۰۶۲.۴۳ ,۳۰۵۸.۱۱ ,۳۰۳۷.۴۲ ,۳۰۵۹.۰۲ ,۳۰۵۶.۶۱ ,۳۰۶۷.۳۵ ,۳۰۶۱.۵۷ ,۳۰۶۶.۲۳ ,۳۰۵۷.۰۲ ,۳۰۳۳.۳۶ ,۲۹۴۵.۶۰ ,۲۹۴۱.۳۸ ,۲۹۹۸.۶۶ ,۲۹۹۵.۷۳ ,۲۹۹۲.۴۷ ,۳۰۹۹.۸۴ ,۳۰۸۰.۵۰ ,۳۱۰۷.۳۷ ,۳۱۰۰.۸۰ ,۳۰۹۵.۱۲ ,۳۱۰۲.۹۴ ,۳۱۰۲.۱۸ ,۳۰۹۲.۸۱ ,۳۰۷۸.۸۹ ,۳۰۷۹.۵۷ ,۳۰۵۹.۴۹ ,۳۰۸۴.۷۷ ,۳۰۷۲.۴۵ ,۳۰۹۴.۰۴ ,۳۰۷۷.۳۳ ,۳۰۹۶.۷۷ ,۳۰۷۳.۳۲ ,۳۰۵۵.۵۱ ,۳۰۳۰.۷۶ ,۳۰۵۰.۲۱ ,۳۰۵۲.۶۴ ,۳۰۵۰.۷۶ ,۳۰۶۲.۶۲ ,۳۰۶۴.۱۵ ,۳۰۶۴.۰۱ ,۳۰۵۹.۳۴ ,۳۰۴۵.۳۶ ,۳۰۴۴.۴۰ ,۳۰۳۸.۴۳ ,۳۰۴۷.۰۶ ,۳۰۶۰.۴۹ ,۳۰۶۲.۴۲ ,۳۰۶۶.۴۷ ,۳۱۰۷.۹۲ ,۳۱۰۲.۵۴ ,۳۱۵۵.۵۹ ,۳۱۳۹.۸۸ ,۳۱۴۸.۲۲ ,۳۱۵۴.۰۱ ,۳۱۴۸.۷۱ ,۳۱۴۶.۸۷ ,۳۱۵۴.۵۳ ,۳۱۳۱.۹۰ ,۳۱۴۹.۲۰ ,۳۱۸۰.۰۱ ,۳۱۶۶.۸۸ ,۳۱۷۵.۶۷ ,۳۱۷۶.۶۵ ,۳۱۷۷.۳۴ ,۳۱۸۰.۹۰ ,۳۱۷۱.۷۵ ,۳۱۷۰.۰۳ ,۳۱۷۱.۱۵ ,۳۱۷۰.۱۵ ,۳۱۵۸.۶۱ ,۳۱۴۵.۴۵ ,۳۱۵۱.۳۲ ,۳۱۵۹.۵۸ ,۳۱۳۷.۷۲ ,۳۱۴۵.۶۹ ,۳۱۴۳.۶۹ ,۳۱۴۳.۲۶ ,۳۱۴۸.۸۰ ,۳۱۴۸.۸۹ ,۳۱۵۵.۱۲ ,۳۱۴۸.۲۱ ,۳۱۵۲.۴۶ ,۳۱۴۱.۲۲ ,۳۱۴۶.۸۸ ,۳۱۹۶.۸۵ ,۳۱۹۱.۷۴ ,۳۲۲۵.۲۴ ,۳۲۲۴.۴۹ ,۳۲۰۵.۳۱ ,۳۲۰۵.۳۲ ,۳۲۱۲.۹۷ ,۳۲۱۰.۵۵
۹
Dogecoin
$۰.۱۵۹۵ ۰
تومان
۲۲.۸۸
میلیون دلار
۱.۴۲
میلیون دلار
۱۴۳.۹۶
میلیون DOGE
۰.۹۴% ۰.۱۶۲۳ ,۰.۱۶۲۸ ,۰.۱۵۹۹ ,۰.۱۵۴۲ ,۰.۱۵۴۵ ,۰.۱۵۳۵ ,۰.۱۵۳۶ ,۰.۱۵۴۶ ,۰.۱۵۹۶ ,۰.۱۵۸۲ ,۰.۱۶۰۹ ,۰.۱۶۲۵ ,۰.۱۶۱۳ ,۰.۱۵۸۳ ,۰.۱۵۸۹ ,۰.۱۵۷۹ ,۰.۱۵۵۱ ,۰.۱۵۲۵ ,۰.۱۵۳۹ ,۰.۱۵۶۵ ,۰.۱۵۷۲ ,۰.۱۵۵۸ ,۰.۱۵۵۶ ,۰.۱۵۴۱ ,۰.۱۵۵۶ ,۰.۱۵۴۵ ,۰.۱۵۱۸ ,۰.۱۵۰۷ ,۰.۱۴۸۳ ,۰.۱۵۲۵ ,۰.۱۵۳۰ ,۰.۱۵۴۴ ,۰.۱۵۳۶ ,۰.۱۵۴۲ ,۰.۱۵۶۸ ,۰.۱۵۶۷ ,۰.۱۵۶۱ ,۰.۱۵۶۹ ,۰.۱۵۶۷ ,۰.۱۵۶۵ ,۰.۱۵۶۷ ,۰.۱۵۸۱ ,۰.۱۵۶۰ ,۰.۱۵۶۲ ,۰.۱۵۵۱ ,۰.۱۵۶۵ ,۰.۱۵۷۵ ,۰.۱۵۴۹ ,۰.۱۵۳۲ ,۰.۱۵۲۶ ,۰.۱۵۲۲ ,۰.۱۴۸۷ ,۰.۱۴۵۸ ,۰.۱۴۵۶ ,۰.۱۴۹۱ ,۰.۱۵۰۲ ,۰.۱۴۸۷ ,۰.۱۴۶۹ ,۰.۱۴۸۶ ,۰.۱۴۸۵ ,۰.۱۴۷۶ ,۰.۱۴۶۹ ,۰.۱۴۷۳ ,۰.۱۴۸۶ ,۰.۱۴۹۵ ,۰.۱۴۸۴ ,۰.۱۴۶۷ ,۰.۱۴۴۸ ,۰.۱۴۲۷ ,۰.۱۴۳۵ ,۰.۱۴۴۹ ,۰.۱۴۵۹ ,۰.۱۴۹۰ ,۰.۱۴۶۳ ,۰.۱۴۷۶ ,۰.۱۵۰۷ ,۰.۱۵۰۶ ,۰.۱۴۹۴ ,۰.۱۴۷۷ ,۰.۱۴۹۵ ,۰.۱۵۰۹ ,۰.۱۵۱۱ ,۰.۱۵۳۱ ,۰.۱۵۲۰ ,۰.۱۵۲۲ ,۰.۱۴۹۲ ,۰.۱۴۴۱ ,۰.۱۴۳۴ ,۰.۱۴۶۰ ,۰.۱۴۸۶ ,۰.۱۴۷۷ ,۰.۱۵۴۳ ,۰.۱۵۱۹ ,۰.۱۵۲۳ ,۰.۱۵۲۳ ,۰.۱۵۲۷ ,۰.۱۵۲۹ ,۰.۱۵۲۹ ,۰.۱۵۲۵ ,۰.۱۵۲۰ ,۰.۱۵۲۸ ,۰.۱۵۲۴ ,۰.۱۵۳۷ ,۰.۱۵۲۷ ,۰.۱۵۴۱ ,۰.۱۵۲۵ ,۰.۱۵۴۳ ,۰.۱۵۵۳ ,۰.۱۵۵۶ ,۰.۱۵۴۶ ,۰.۱۵۵۹ ,۰.۱۵۵۶ ,۰.۱۵۵۷ ,۰.۱۵۶۶ ,۰.۱۵۶۵ ,۰.۱۵۵۶ ,۰.۱۵۴۵ ,۰.۱۵۲۸ ,۰.۱۵۱۹ ,۰.۱۵۲۰ ,۰.۱۵۲۳ ,۰.۱۵۲۷ ,۰.۱۵۳۳ ,۰.۱۵۳۶ ,۰.۱۵۸۱ ,۰.۱۵۹۰ ,۰.۱۶۳۷ ,۰.۱۶۲۳ ,۰.۱۶۱۵ ,۰.۱۶۲۴ ,۰.۱۶۲۴ ,۰.۱۶۱۸ ,۰.۱۶۲۷ ,۰.۱۶۰۳ ,۰.۱۶۱۲ ,۰.۱۶۳۷ ,۰.۱۶۳۵ ,۰.۱۶۳۲ ,۰.۱۶۳۷ ,۰.۱۶۳۶ ,۰.۱۶۳۲ ,۰.۱۶۲۲ ,۰.۱۶۱۸ ,۰.۱۶۲۱ ,۰.۱۶۲۱ ,۰.۱۶۰۴ ,۰.۱۵۸۹ ,۰.۱۵۹۱ ,۰.۱۶۰۳ ,۰.۱۵۶۴ ,۰.۱۵۷۶ ,۰.۱۵۷۶ ,۰.۱۵۷۵ ,۰.۱۵۸۶ ,۰.۱۵۸۶ ,۰.۱۵۸۹ ,۰.۱۵۸۳ ,۰.۱۵۸۷ ,۰.۱۵۸۰ ,۰.۱۵۷۷ ,۰.۱۶۱۰ ,۰.۱۶۱۱ ,۰.۱۶۲۶ ,۰.۱۶۲۵ ,۰.۱۶۰۷ ,۰.۱۶۰۱ ,۰.۱۶۰۲ ,۰.۱۶۰۲
۱۰
Toncoin
$۶.۰۸ ۰
تومان
۲۱.۰۹
میلیون دلار
۲۰۰.۹۸
میلیارد دلار
۳.۴۷
میلیون TON
۰.۳۳% ۷.۰۵ ,۷.۰۵ ,۶.۹۳ ,۶.۷۲ ,۶.۷۹ ,۶.۷۴ ,۶.۷۶ ,۶.۵۸ ,۶.۷۴ ,۶.۶۰ ,۶.۶۸ ,۶.۶۷ ,۶.۵۶ ,۶.۴۴ ,۶.۵۴ ,۶.۵۹ ,۶.۴۷ ,۶.۳۶ ,۶.۳۸ ,۶.۳۴ ,۶.۳۶ ,۶.۱۹ ,۶.۲۳ ,۶.۱۲ ,۶.۲۵ ,۶.۲۱ ,۶.۱۶ ,۶.۰۱ ,۵.۹۵ ,۶.۱۷ ,۶.۱۴ ,۶.۲۲ ,۶.۰۸ ,۶.۰۸ ,۶.۱۶ ,۶.۴۱ ,۶.۳۴ ,۶.۵۱ ,۶.۵۳ ,۶.۴۶ ,۶.۴۳ ,۶.۵۸ ,۶.۵۷ ,۶.۵۰ ,۶.۴۰ ,۶.۴۱ ,۶.۳۴ ,۶.۲۴ ,۶.۱۶ ,۶.۱۹ ,۶.۲۰ ,۶.۱۴ ,۶.۱۳ ,۶.۰۹ ,۶.۱۴ ,۶.۱۴ ,۶.۱۱ ,۶.۰۸ ,۶.۱۶ ,۶.۱۳ ,۶.۰۸ ,۶.۰۵ ,۶.۰۹ ,۶.۱۳ ,۶.۰۹ ,۶.۰۵ ,۵.۹۹ ,۵.۸۸ ,۵.۹۲ ,۵.۹۸ ,۶.۰۱ ,۶.۲۱ ,۶.۱۲ ,۶.۱۴ ,۶.۱۶ ,۶.۲۲ ,۶.۲۴ ,۶.۲۵ ,۶.۲۴ ,۶.۳۵ ,۶.۴۸ ,۶.۵۴ ,۶.۵۴ ,۶.۵۴ ,۶.۵۲ ,۶.۵۲ ,۶.۳۷ ,۶.۳۹ ,۶.۷۶ ,۶.۸۱ ,۶.۶۷ ,۶.۹۲ ,۶.۹۳ ,۷.۰۵ ,۷.۰۸ ,۷.۱۶ ,۷.۱۹ ,۶.۵۴ ,۶.۴۴ ,۶.۴۳ ,۶.۳۷ ,۶.۳۰ ,۶.۱۱ ,۶.۲۰ ,۶.۱۷ ,۶.۱۱ ,۶.۱۵ ,۶.۰۷ ,۶.۰۶ ,۵.۹۷ ,۶.۱۲ ,۶.۰۷ ,۶.۰۷ ,۶.۱۰ ,۶.۱۲ ,۶.۱۷ ,۶.۱۹ ,۶.۳۱ ,۶.۲۷ ,۶.۲۱ ,۶.۱۸ ,۶.۱۶ ,۶.۱۹ ,۶.۱۱ ,۶.۱۷ ,۶.۱۰ ,۶.۲۳ ,۶.۱۵ ,۶.۱۸ ,۶.۱۸ ,۶.۱۷ ,۶.۱۵ ,۶.۲۱ ,۶.۲۰ ,۶.۲۰ ,۶.۲۶ ,۶.۲۰ ,۶.۲۳ ,۶.۲۰ ,۶.۲۱ ,۶.۲۳ ,۶.۲۵ ,۶.۲۴ ,۶.۲۱ ,۶.۲۲ ,۶.۱۷ ,۶.۰۸ ,۶.۱۰ ,۶.۱۰ ,۶.۰۵ ,۶.۱۲ ,۶.۱۰ ,۶.۱۰ ,۶.۱۳ ,۶.۱۲ ,۶.۱۴ ,۶.۱۴ ,۶.۲۰ ,۶.۱۳ ,۶.۱۷ ,۶.۱۸ ,۶.۱۵ ,۶.۱۸ ,۶.۱۸ ,۶.۱۵ ,۶.۱۶ ,۶.۱۷ ,۶.۱۱
۱۱
Cardano
$۰.۵۱۸۱ ۰
تومان
۱۸.۲۲
میلیون دلار
۴۰۱.۳۰
میلیارد دلار
۳۵.۳۱
میلیون ADA
۴.۸۷% ۰.۴۸۵۴ ,۰.۴۸۷۵ ,۰.۴۸۱۰ ,۰.۴۶۶۳ ,۰.۴۶۷۹ ,۰.۴۶۲۰ ,۰.۴۵۶۸ ,۰.۴۴۵۶ ,۰.۴۵۶۵ ,۰.۴۵۲۲ ,۰.۴۵۷۹ ,۰.۴۶۰۷ ,۰.۴۶۰۴ ,۰.۴۵۸۱ ,۰.۴۵۸۴ ,۰.۴۶۲۲ ,۰.۴۵۷۱ ,۰.۴۵۳۰ ,۰.۴۵۹۸ ,۰.۴۶۵۲ ,۰.۴۷۰۹ ,۰.۴۷۰۰ ,۰.۴۶۷۷ ,۰.۴۶۱۷ ,۰.۴۶۵۶ ,۰.۴۵۸۷ ,۰.۴۵۴۳ ,۰.۴۵۰۴ ,۰.۴۴۳۳ ,۰.۴۴۹۶ ,۰.۴۵۰۰ ,۰.۴۵۳۵ ,۰.۴۵۰۵ ,۰.۴۵۳۵ ,۰.۴۶۰۷ ,۰.۴۵۹۴ ,۰.۴۵۸۸ ,۰.۴۵۸۳ ,۰.۴۵۹۲ ,۰.۴۵۷۱ ,۰.۴۵۷۷ ,۰.۴۶۳۸ ,۰.۴۵۸۳ ,۰.۴۵۷۲ ,۰.۴۵۸۲ ,۰.۴۵۶۱ ,۰.۴۵۶۶ ,۰.۴۵۳۰ ,۰.۴۴۸۱ ,۰.۴۴۴۰ ,۰.۴۴۵۷ ,۰.۴۳۹۷ ,۰.۴۳۳۷ ,۰.۴۳۳۳ ,۰.۴۴۳۹ ,۰.۴۵۰۴ ,۰.۴۴۷۶ ,۰.۴۴۳۳ ,۰.۴۴۹۲ ,۰.۴۴۷۰ ,۰.۴۴۴۶ ,۰.۴۴۴۵ ,۰.۴۴۷۵ ,۰.۴۴۷۸ ,۰.۴۵۰۸ ,۰.۴۴۹۲ ,۰.۴۴۶۳ ,۰.۴۴۲۲ ,۰.۴۳۹۸ ,۰.۴۴۲۸ ,۰.۴۴۴۶ ,۰.۴۴۸۸ ,۰.۴۵۰۸ ,۰.۴۴۶۶ ,۰.۴۴۷۴ ,۰.۴۵۷۶ ,۰.۴۵۴۳ ,۰.۴۵۲۳ ,۰.۴۴۷۷ ,۰.۴۵۳۳ ,۰.۴۵۲۶ ,۰.۴۵۶۹ ,۰.۴۵۶۷ ,۰.۴۵۷۹ ,۰.۴۵۸۳ ,۰.۴۵۳۱ ,۰.۴۳۵۲ ,۰.۴۳۵۱ ,۰.۴۴۲۱ ,۰.۴۴۷۱ ,۰.۴۴۲۷ ,۰.۴۵۹۷ ,۰.۴۵۵۱ ,۰.۴۶۲۳ ,۰.۴۶۲۶ ,۰.۴۶۶۵ ,۰.۴۶۸۱ ,۰.۴۷۲۱ ,۰.۴۷۳۳ ,۰.۴۷۲۲ ,۰.۴۷۲۵ ,۰.۴۶۹۵ ,۰.۴۷۲۱ ,۰.۴۶۹۴ ,۰.۴۷۲۹ ,۰.۴۶۹۵ ,۰.۴۷۲۷ ,۰.۴۷۲۱ ,۰.۴۶۹۹ ,۰.۴۶۸۳ ,۰.۴۷۹۵ ,۰.۴۷۸۱ ,۰.۴۷۸۲ ,۰.۴۸۲۴ ,۰.۴۸۹۶ ,۰.۴۹۷۳ ,۰.۴۹۶۰ ,۰.۴۸۸۸ ,۰.۴۸۶۱ ,۰.۴۸۳۶ ,۰.۴۷۶۶ ,۰.۴۸۰۶ ,۰.۴۸۱۳ ,۰.۴۸۲۰ ,۰.۴۹۱۶ ,۰.۴۸۹۵ ,۰.۵۰۴۳ ,۰.۵۰۳۰ ,۰.۵۰۲۷ ,۰.۵۰۴۳ ,۰.۵۰۵۴ ,۰.۵۰۲۸ ,۰.۵۰۶۸ ,۰.۵۰۱۱ ,۰.۵۰۶۸ ,۰.۵۰۸۷ ,۰.۵۰۶۹ ,۰.۵۰۵۹ ,۰.۵۰۶۶ ,۰.۵۰۷۱ ,۰.۵۰۵۷ ,۰.۵۰۲۳ ,۰.۵۰۱۵ ,۰.۵۰۳۰ ,۰.۵۰۴۷ ,۰.۵۰۰۸ ,۰.۴۹۶۹ ,۰.۴۹۶۲ ,۰.۴۹۷۸ ,۰.۴۹۳۴ ,۰.۴۹۶۰ ,۰.۴۹۷۶ ,۰.۴۹۷۱ ,۰.۵۰۱۳ ,۰.۵۰۱۱ ,۰.۴۹۹۸ ,۰.۴۹۹۵ ,۰.۴۹۹۷ ,۰.۴۹۸۱ ,۰.۴۹۷۲ ,۰.۵۰۸۴ ,۰.۵۰۹۰ ,۰.۵۱۳۰ ,۰.۵۱۰۹ ,۰.۵۰۷۳ ,۰.۵۰۵۹ ,۰.۵۰۹۲ ,۰.۵۱۰۳
۱۲
Shiba Inu
$۰.۰۰۰۰ ۰
تومان
۱۵.۷۳
میلیون دلار
۸۴۹.۴۸
میلیارد دلار
۵۸۹,۲۶۳.۴۱
میلیون SHIB
۱.۷۱% ۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰
۱۳
Avalanche
$۳۹.۳۶ ۰
تومان
۱۴.۸۲
میلیون دلار
۵۲۱.۵۴
میلیارد دلار
۳۷۸.۰۱
میلیارد AVAX
۶.۶۶% ۳۷.۶۰ ,۳۸.۰۵ ,۳۷.۹۳ ,۳۶.۷۶ ,۳۶.۸۹ ,۳۶.۱۰ ,۳۵.۷۱ ,۳۴.۶۷ ,۳۵.۴۹ ,۳۴.۸۶ ,۳۵.۲۷ ,۳۵.۴۶ ,۳۵.۱۳ ,۳۴.۵۸ ,۳۴.۷۹ ,۳۵.۰۲ ,۳۴.۶۴ ,۳۴.۰۶ ,۳۴.۶۳ ,۳۵.۱۲ ,۳۵.۶۹ ,۳۵.۴۳ ,۳۵.۱۳ ,۳۴.۸۱ ,۳۵.۱۳ ,۳۴.۴۴ ,۳۴.۰۳ ,۳۳.۹۰ ,۳۳.۰۳ ,۳۳.۹۹ ,۳۳.۹۶ ,۳۴.۳۹ ,۳۳.۹۹ ,۳۴.۳۴ ,۳۴.۹۴ ,۳۴.۸۸ ,۳۴.۷۹ ,۳۴.۷۹ ,۳۴.۸۰ ,۳۴.۵۸ ,۳۴.۷۰ ,۳۵.۲۶ ,۳۴.۷۳ ,۳۴.۸۵ ,۳۵.۰۶ ,۳۴.۹۳ ,۳۴.۸۲ ,۳۴.۳۴ ,۳۴.۰۳ ,۳۳.۵۴ ,۳۳.۸۷ ,۳۳.۳۲ ,۳۲.۶۴ ,۳۲.۷۸ ,۳۴.۰۱ ,۳۴.۷۵ ,۳۴.۳۱ ,۳۳.۸۲ ,۳۳.۹۷ ,۳۳.۸۶ ,۳۳.۵۷ ,۳۳.۵۰ ,۳۳.۸۱ ,۳۴.۰۵ ,۳۴.۳۷ ,۳۴.۲۹ ,۳۴.۱۲ ,۳۳.۵۴ ,۳۳.۳۲ ,۳۳.۷۹ ,۳۴.۰۸ ,۳۴.۶۲ ,۳۵.۰۹ ,۳۴.۳۱ ,۳۴.۳۵ ,۳۴.۸۱ ,۳۴.۹۶ ,۳۴.۷۱ ,۳۴.۴۴ ,۳۴.۶۰ ,۳۴.۹۴ ,۳۴.۹۱ ,۳۵.۰۵ ,۳۴.۹۹ ,۳۴.۸۶ ,۳۴.۳۳ ,۳۲.۸۹ ,۳۲.۷۲ ,۳۳.۶۰ ,۳۴.۰۸ ,۳۳.۷۸ ,۳۵.۵۸ ,۳۵.۱۹ ,۳۵.۴۳ ,۳۵.۴۶ ,۳۵.۴۸ ,۳۵.۴۳ ,۳۵.۴۴ ,۳۵.۳۴ ,۳۵.۳۵ ,۳۵.۳۲ ,۳۵.۱۶ ,۳۵.۳۳ ,۳۵.۰۹ ,۳۵.۲۲ ,۳۵.۰۴ ,۳۵.۲۰ ,۳۵.۰۰ ,۳۴.۶۶ ,۳۴.۴۳ ,۳۴.۹۰ ,۳۴.۹۸ ,۳۵.۱۶ ,۳۵.۷۴ ,۳۵.۵۹ ,۳۵.۷۲ ,۳۵.۸۶ ,۳۵.۶۳ ,۳۵.۳۱ ,۳۵.۳۹ ,۳۵.۰۴ ,۳۵.۲۳ ,۳۵.۲۹ ,۳۵.۴۹ ,۳۶.۵۸ ,۳۶.۷۰ ,۳۷.۵۰ ,۳۷.۴۴ ,۳۷.۵۸ ,۳۷.۹۴ ,۳۸.۱۵ ,۳۸.۱۰ ,۳۸.۳۳ ,۳۷.۸۰ ,۳۸.۰۱ ,۳۸.۴۴ ,۳۸.۲۴ ,۳۸.۱۷ ,۳۸.۰۹ ,۳۸.۰۵ ,۳۸.۰۷ ,۳۷.۷۲ ,۳۷.۶۴ ,۳۷.۵۴ ,۳۷.۵۳ ,۳۷.۲۵ ,۳۶.۹۲ ,۳۶.۹۷ ,۳۷.۲۰ ,۳۶.۷۶ ,۳۶.۹۴ ,۳۷.۰۰ ,۳۶.۹۹ ,۳۷.۱۷ ,۳۷.۱۷ ,۳۷.۱۶ ,۳۷.۱۱ ,۳۷.۱۵ ,۳۷.۰۳ ,۳۷.۰۸ ,۳۸.۰۷ ,۳۸.۳۲ ,۳۸.۸۰ ,۳۹.۰۷ ,۳۸.۵۳ ,۳۸.۵۷ ,۳۸.۹۰ ,۳۹.۵۵
۱۴
Wrapped Bitcoin
$۶۶,۱۸۹.۰۰ ۰
تومان
۱۰.۲۵
میلیون دلار
۱۵۸.۹۳
میلیارد دلار
۱۵۵۲۳۲
WBTC
۲.۳۰% ۶۶۱۶۶.۳۴ ,۶۶۱۸۴.۶۱ ,۶۵۹۵۴.۹۱ ,۶۴۴۱۲.۴۲ ,۶۴۹۳۱.۰۸ ,۶۴۳۱۶.۱۷ ,۶۳۸۹۵.۴۴ ,۶۲۹۵۳.۶۶ ,۶۳۶۱۳.۱۸ ,۶۳۲۸۶.۲۴ ,۶۳۱۹۴.۵۳ ,۶۳۴۵۷.۷۴ ,۶۳۴۴۷.۱۲ ,۶۳۲۵۵.۳۳ ,۶۳۱۵۴.۸۶ ,۶۳۵۱۰.۹۳ ,۶۳۱۷۲.۸۹ ,۶۲۳۷۱.۹۲ ,۶۲۹۱۳.۴۴ ,۶۳۱۵۶.۹۶ ,۶۳۴۴۹.۸۰ ,۶۳۳۴۰.۰۲ ,۶۳۳۸۱.۲۴ ,۶۲۷۲۷.۳۰ ,۶۲۹۱۴.۶۳ ,۶۳۱۰۵.۰۷ ,۶۲۶۴۷.۰۵ ,۶۲۳۴۸.۲۸ ,۶۱۹۳۵.۶۲ ,۶۲۵۸۳.۸۴ ,۶۲۳۹۰.۳۱ ,۶۲۸۷۳.۷۹ ,۶۲۸۱۳.۶۰ ,۶۳۱۱۰.۹۰ ,۶۳۹۱۷.۳۳ ,۶۳۷۹۰.۱۸ ,۶۳۷۲۱.۱۰ ,۶۳۹۹۹.۳۸ ,۶۴۲۱۰.۷۶ ,۶۳۹۴۳.۶۶ ,۶۳۸۴۱.۵۲ ,۶۴۲۶۴.۷۲ ,۶۳۷۱۶.۴۵ ,۶۳۸۹۲.۱۷ ,۶۳۵۵۳.۱۳ ,۶۳۴۸۶.۳۷ ,۶۳۱۰۲.۰۰ ,۶۳۱۳۱.۴۶ ,۶۲۹۳۱.۵۵ ,۶۲۲۶۵.۰۷ ,۶۲۲۲۹.۹۸ ,۶۱۲۴۹.۳۶ ,۶۰۵۳۸.۱۴ ,۶۰۴۱۵.۶۰ ,۶۱۶۵۳.۵۶ ,۶۱۲۴۸.۷۶ ,۶۱۰۱۳.۶۶ ,۶۱۰۷۳.۰۳ ,۶۱۲۰۹.۲۱ ,۶۱۵۸۶.۱۹ ,۶۱۳۹۸.۳۹ ,۶۱۶۱۰.۴۰ ,۶۱۷۰۳.۷۱ ,۶۱۷۶۸.۶۹ ,۶۲۰۴۴.۱۶ ,۶۱۷۵۵.۱۶ ,۶۱۲۴۷.۹۷ ,۶۱۱۴۱.۹۸ ,۶۱۲۵۹.۲۷ ,۶۱۴۵۱.۸۶ ,۶۱۵۰۹.۰۳ ,۶۲۰۳۸.۶۲ ,۶۲۵۹۲.۶۷ ,۶۲۲۷۵.۷۱ ,۶۲۶۵۹.۸۵ ,۶۳۹۲۸.۴۶ ,۶۳۵۶۳.۰۴ ,۶۳۵۷۹.۸۶ ,۶۲۹۸۷.۹۱ ,۶۲۸۷۹.۰۰ ,۶۳۲۸۶.۸۲ ,۶۳۵۷۹.۹۵ ,۶۲۹۷۰.۹۷ ,۶۲۸۷۶.۵۲ ,۶۲۷۰۹.۳۱ ,۶۲۷۰۰.۳۴ ,۶۱۴۳۹.۶۳ ,۶۱۳۱۳.۵۵ ,۶۲۲۶۵.۰۸ ,۶۲۳۲۷.۸۵ ,۶۲۱۰۷.۶۰ ,۶۴۶۷۸.۴۴ ,۶۴۶۴۰.۰۳ ,۶۴۵۳۷.۸۷ ,۶۴۹۷۲.۷۰ ,۶۴۹۱۸.۴۵ ,۶۴۹۰۷.۴۵ ,۶۴۹۲۷.۰۳ ,۶۴۸۸۶.۳۶ ,۶۴۵۱۷.۶۲ ,۶۴۴۶۴.۳۵ ,۶۴۰۷۷.۴۴ ,۶۴۳۶۲.۷۱ ,۶۴۲۵۵.۰۱ ,۶۴۲۲۴.۸۴ ,۶۴۰۸۴.۱۳ ,۶۴۳۳۲.۴۱ ,۶۳۹۸۴.۶۶ ,۶۳۹۵۶.۴۸ ,۶۳۴۲۴.۹۰ ,۶۳۷۳۴.۹۶ ,۶۳۸۲۹.۸۳ ,۶۳۹۴۰.۲۷ ,۶۴۰۱۲.۳۱ ,۶۴۱۲۰.۱۵ ,۶۴۲۲۴.۷۵ ,۶۴۰۴۱.۱۰ ,۶۳۶۷۵.۲۹ ,۶۳۶۸۸.۶۲ ,۶۳۶۷۹.۷۷ ,۶۳۸۶۵.۲۶ ,۶۳۹۶۲.۸۴ ,۶۳۹۸۶.۸۸ ,۶۳۸۷۱.۸۰ ,۶۴۵۵۹.۳۷ ,۶۴۹۵۴.۷۳ ,۶۵۳۹۷.۴۷ ,۶۴۹۹۷.۵۰ ,۶۵۰۰۴.۷۶ ,۶۴۸۶۶.۷۷ ,۶۴۷۳۷.۷۳ ,۶۴۷۱۹.۶۸ ,۶۴۸۵۹.۵۶ ,۶۴۹۳۳.۸۴ ,۶۵۰۳۶.۸۴ ,۶۵۴۲۲.۴۳ ,۶۵۲۴۶.۴۴ ,۶۵۲۵۶.۹۵ ,۶۵۰۹۳.۶۱ ,۶۵۱۴۹.۸۶ ,۶۵۱۷۴.۳۲ ,۶۴۹۵۸.۷۵ ,۶۴۹۰۴.۹۷ ,۶۵۰۵۱.۶۸ ,۶۵۳۸۲.۷۵ ,۶۵۱۵۱.۷۰ ,۶۵۰۵۰.۰۱ ,۶۴۹۸۰.۰۲ ,۶۴۸۸۹.۹۳ ,۶۴۶۶۶.۹۷ ,۶۴۶۹۰.۲۱ ,۶۴۸۶۶.۳۷ ,۶۴۶۴۸.۳۴ ,۶۴۸۸۷.۴۹ ,۶۴۷۲۹.۸۷ ,۶۴۹۲۱.۳۱ ,۶۵۰۵۱.۶۶ ,۶۴۹۵۸.۱۱ ,۶۴۹۰۶.۴۰ ,۶۴۸۲۱.۰۸ ,۶۵۹۰۰.۶۸ ,۶۵۷۵۷.۶۰ ,۶۶۳۵۹.۴۰ ,۶۶۳۶۲.۷۱ ,۶۶۱۹۳.۶۳ ,۶۶۱۱۱.۰۳ ,۶۵۹۷۳.۷۱ ,۶۶۱۱۹.۶۶
۱۵
Polkadot
$۷.۴۷ ۰
تومان
۱۰.۱۰
میلیون دلار
۲۲۱.۳۸
میلیارد دلار
۱.۳۶
میلیون DOT
۵.۹۵% ۷.۰۸ ,۷.۱۳ ,۷.۰۵ ,۶.۸۴ ,۶.۸۸ ,۶.۷۷ ,۶.۷۰ ,۶.۵۲ ,۶.۷۲ ,۶.۶۴ ,۶.۷۲ ,۶.۷۵ ,۶.۷۱ ,۶.۶۲ ,۶.۶۳ ,۶.۶۸ ,۶.۵۸ ,۶.۵۰ ,۶.۶۰ ,۶.۷۰ ,۶.۷۷ ,۶.۷۳ ,۶.۷۱ ,۶.۶۵ ,۶.۷۰ ,۶.۵۹ ,۶.۵۵ ,۶.۴۸ ,۶.۴۰ ,۶.۵۴ ,۶.۵۷ ,۶.۶۵ ,۶.۵۹ ,۶.۶۵ ,۶.۷۴ ,۶.۷۲ ,۶.۷۱ ,۶.۷۰ ,۶.۷۱ ,۶.۶۸ ,۶.۶۹ ,۶.۷۵ ,۶.۶۶ ,۶.۶۷ ,۶.۶۶ ,۶.۶۳ ,۶.۶۵ ,۶.۶۰ ,۶.۵۶ ,۶.۵۲ ,۶.۵۸ ,۶.۴۸ ,۶.۴۰ ,۶.۴۰ ,۶.۵۶ ,۶.۶۸ ,۶.۶۳ ,۶.۵۶ ,۶.۶۴ ,۶.۶۱ ,۶.۵۸ ,۶.۵۸ ,۶.۶۳ ,۶.۶۵ ,۶.۶۷ ,۶.۶۵ ,۶.۶۳ ,۶.۵۳ ,۶.۵۲ ,۶.۵۸ ,۶.۶۲ ,۶.۶۲ ,۶.۷۰ ,۶.۶۲ ,۶.۶۲ ,۶.۷۴ ,۶.۷۵ ,۶.۷۳ ,۶.۶۶ ,۶.۷۱ ,۶.۷۶ ,۶.۷۷ ,۶.۷۹ ,۶.۸۰ ,۶.۷۹ ,۶.۷۱ ,۶.۴۷ ,۶.۴۲ ,۶.۵۰ ,۶.۵۷ ,۶.۵۳ ,۶.۷۹ ,۶.۷۲ ,۶.۷۹ ,۶.۸۴ ,۶.۸۴ ,۶.۸۵ ,۶.۷۹ ,۶.۷۹ ,۶.۷۷ ,۶.۸۰ ,۶.۷۷ ,۶.۸۱ ,۶.۷۶ ,۶.۷۹ ,۶.۷۳ ,۶.۷۷ ,۶.۷۳ ,۶.۶۸ ,۶.۶۶ ,۶.۷۴ ,۶.۷۳ ,۶.۷۴ ,۶.۷۷ ,۶.۷۷ ,۶.۸۰ ,۶.۸۲ ,۶.۷۹ ,۶.۷۶ ,۶.۷۴ ,۶.۷۵ ,۶.۷۷ ,۶.۷۹ ,۶.۸۱ ,۶.۹۶ ,۷.۰۳ ,۷.۱۹ ,۷.۱۹ ,۷.۲۵ ,۷.۲۴ ,۷.۲۴ ,۷.۱۹ ,۷.۲۴ ,۷.۱۷ ,۷.۲۰ ,۷.۲۵ ,۷.۲۲ ,۷.۲۱ ,۷.۲۰ ,۷.۲۰ ,۷.۱۹ ,۷.۱۷ ,۷.۱۷ ,۷.۱۸ ,۷.۱۹ ,۷.۱۴ ,۷.۰۹ ,۷.۰۸ ,۷.۱۱ ,۷.۰۴ ,۷.۰۷ ,۷.۰۹ ,۷.۱۰ ,۷.۱۵ ,۷.۱۶ ,۷.۱۴ ,۷.۱۴ ,۷.۱۴ ,۷.۱۴ ,۷.۱۴ ,۷.۲۷ ,۷.۳۰ ,۷.۴۶ ,۷.۵۰ ,۷.۴۵ ,۷.۴۴ ,۷.۴۹ ,۷.۵۱
۱۶
Bitcoin Cash
$۵۱۱.۰۳ ۰
تومان
۱۰.۰۳
میلیون دلار
۲۸۵.۸۸
میلیارد دلار
۱۹.۷۰
میلیارد BCH
۲.۱۷% ۵۴۲.۷۴ ,۵۴۰.۱۲ ,۵۳۱.۴۷ ,۵۱۲.۹۹ ,۵۱۹.۰۴ ,۵۱۱.۵۷ ,۵۰۸.۰۴ ,۴۹۷.۱۳ ,۵۰۶.۸۶ ,۵۰۰.۲۴ ,۵۰۴.۲۲ ,۵۱۰.۷۰ ,۵۰۷.۷۲ ,۵۰۳.۴۴ ,۵۰۱.۳۸ ,۴۹۵.۱۳ ,۴۸۱.۱۹ ,۴۷۴.۳۴ ,۴۸۰.۴۱ ,۴۸۹.۶۸ ,۴۹۳.۶۰ ,۴۸۸.۲۴ ,۴۸۵.۴۸ ,۴۷۸.۶۹ ,۴۸۳.۴۶ ,۴۸۴.۴۰ ,۴۷۶.۴۷ ,۴۷۰.۶۰ ,۴۶۸.۹۲ ,۴۷۹.۶۴ ,۴۷۹.۸۲ ,۴۸۳.۷۰ ,۴۷۹.۷۳ ,۴۸۳.۷۹ ,۴۹۰.۵۴ ,۴۹۰.۲۵ ,۴۸۷.۲۵ ,۴۸۶.۲۷ ,۴۸۶.۸۰ ,۴۸۴.۱۵ ,۴۸۳.۳۳ ,۴۸۷.۹۹ ,۴۸۱.۱۳ ,۴۷۹.۵۰ ,۴۷۵.۱۰ ,۴۷۵.۷۳ ,۴۷۴.۱۷ ,۴۶۸.۱۰ ,۴۶۵.۲۳ ,۴۶۲.۰۴ ,۴۶۵.۶۳ ,۴۵۵.۰۷ ,۴۵۰.۴۸ ,۴۵۰.۷۸ ,۴۶۵.۲۰ ,۴۷۱.۲۴ ,۴۶۵.۸۳ ,۴۶۳.۳۰ ,۴۶۶.۵۸ ,۴۶۸.۵۰ ,۴۶۳.۵۱ ,۴۶۱.۶۳ ,۴۶۹.۰۳ ,۴۷۵.۷۳ ,۴۷۵.۱۵ ,۴۷۲.۴۷ ,۴۶۸.۱۵ ,۴۶۵.۹۴ ,۴۶۹.۹۹ ,۴۷۸.۶۴ ,۴۸۲.۹۲ ,۴۸۲.۲۳ ,۴۸۳.۸۶ ,۴۷۸.۳۹ ,۴۷۶.۹۳ ,۴۸۳.۴۰ ,۴۸۴.۰۰ ,۴۷۸.۰۴ ,۴۷۷.۶۸ ,۴۷۹.۵۱ ,۴۸۳.۰۰ ,۴۸۴.۶۱ ,۴۸۵.۲۴ ,۴۸۵.۵۲ ,۴۸۳.۲۷ ,۴۷۶.۱۵ ,۴۵۹.۳۲ ,۴۵۵.۳۸ ,۴۶۴.۴۷ ,۴۶۹.۹۹ ,۴۶۴.۱۰ ,۴۸۳.۷۳ ,۴۷۹.۸۶ ,۴۸۴.۸۳ ,۴۸۴.۶۶ ,۴۸۳.۲۹ ,۴۸۱.۶۰ ,۴۸۱.۸۴ ,۴۸۰.۶۲ ,۴۷۶.۰۶ ,۴۷۸.۷۰ ,۴۷۷.۰۵ ,۴۸۱.۰۸ ,۴۷۷.۸۰ ,۴۸۸.۰۴ ,۴۸۲.۲۷ ,۴۸۴.۳۰ ,۴۷۹.۵۶ ,۴۷۶.۲۴ ,۴۷۵.۱۱ ,۴۷۹.۲۲ ,۴۷۵.۹۶ ,۴۷۷.۰۹ ,۴۷۸.۶۴ ,۴۷۹.۱۵ ,۴۷۹.۴۱ ,۴۷۷.۷۸ ,۴۷۵.۱۲ ,۴۷۳.۸۰ ,۴۸۰.۳۵ ,۴۸۷.۷۶ ,۴۸۸.۹۴ ,۴۸۶.۸۶ ,۴۸۷.۷۸ ,۴۹۸.۰۷ ,۴۹۹.۰۷ ,۵۱۰.۹۹ ,۵۱۰.۳۳ ,۵۱۲.۲۸ ,۵۱۸.۰۶ ,۵۱۶.۸۰ ,۵۱۴.۰۶ ,۵۱۵.۳۴ ,۵۰۷.۷۶ ,۵۱۰.۹۷ ,۵۱۵.۸۲ ,۵۱۲.۰۳ ,۵۱۱.۹۷ ,۵۱۴.۴۰ ,۵۱۳.۷۸ ,۵۱۴.۵۳ ,۵۱۳.۶۵ ,۵۱۱.۴۶ ,۵۱۱.۷۰ ,۵۱۲.۵۴ ,۵۱۱.۰۴ ,۵۰۵.۹۵ ,۵۰۴.۷۴ ,۵۰۶.۲۰ ,۴۹۸.۰۶ ,۵۰۳.۰۸ ,۵۰۰.۶۴ ,۵۰۲.۳۲ ,۵۰۴.۵۷ ,۵۰۴.۳۳ ,۵۰۴.۹۶ ,۵۰۲.۵۸ ,۵۰۴.۰۳ ,۵۰۰.۴۴ ,۵۰۰.۰۷ ,۵۱۰.۹۳ ,۵۱۱.۰۳ ,۵۱۴.۰۱ ,۵۱۴.۱۷ ,۵۱۰.۳۷ ,۵۰۸.۹۰ ,۵۰۹.۷۱ ,۵۱۱.۰۸
۱۷
TRON
$۰.۱۱۱۸ ۰
تومان
۹.۷۸
میلیون دلار
۳۱۳.۶۷
میلیارد دلار
۸۷.۵۹
میلیون TRX
۱.۰۸% ۰.۱۱۴۰ ,۰.۱۱۴۴ ,۰.۱۱۳۷ ,۰.۱۱۲۲ ,۰.۱۱۲۵ ,۰.۱۱۱۹ ,۰.۱۱۱۴ ,۰.۱۱۰۳ ,۰.۱۱۱۵ ,۰.۱۱۰۸ ,۰.۱۱۱۴ ,۰.۱۱۱۶ ,۰.۱۱۱۵ ,۰.۱۱۱۲ ,۰.۱۱۱۰ ,۰.۱۱۱۳ ,۰.۱۱۱۰ ,۰.۱۱۰۲ ,۰.۱۱۰۷ ,۰.۱۱۱۴ ,۰.۱۱۱۶ ,۰.۱۱۱۴ ,۰.۱۱۱۳ ,۰.۱۱۱۰ ,۰.۱۱۱۰ ,۰.۱۱۰۶ ,۰.۱۱۰۲ ,۰.۱۰۹۶ ,۰.۱۰۹۲ ,۰.۱۰۹۸ ,۰.۱۱۰۳ ,۰.۱۱۰۷ ,۰.۱۱۰۷ ,۰.۱۱۱۲ ,۰.۱۱۱۵ ,۰.۱۱۱۹ ,۰.۱۱۱۹ ,۰.۱۱۲۲ ,۰.۱۱۲۲ ,۰.۱۱۲۲ ,۰.۱۱۲۴ ,۰.۱۱۲۹ ,۰.۱۱۲۵ ,۰.۱۱۲۷ ,۰.۱۱۲۵ ,۰.۱۱۲۷ ,۰.۱۱۲۶ ,۰.۱۱۲۶ ,۰.۱۱۲۰ ,۰.۱۱۱۹ ,۰.۱۱۱۷ ,۰.۱۱۰۰ ,۰.۱۰۹۴ ,۰.۱۰۹۴ ,۰.۱۱۰۴ ,۰.۱۱۰۸ ,۰.۱۱۰۴ ,۰.۱۱۰۰ ,۰.۱۱۰۰ ,۰.۱۱۰۳ ,۰.۱۰۹۷ ,۰.۱۰۹۱ ,۰.۱۰۹۷ ,۰.۱۰۹۷ ,۰.۱۰۹۹ ,۰.۱۰۹۶ ,۰.۱۰۹۸ ,۰.۱۰۹۱ ,۰.۱۰۹۳ ,۰.۱۰۹۵ ,۰.۱۰۹۶ ,۰.۱۰۹۶ ,۰.۱۰۹۴ ,۰.۱۰۸۳ ,۰.۱۰۸۳ ,۰.۱۰۹۴ ,۰.۱۰۹۰ ,۰.۱۰۹۰ ,۰.۱۰۸۴ ,۰.۱۰۸۸ ,۰.۱۰۸۹ ,۰.۱۰۹۰ ,۰.۱۰۹۲ ,۰.۱۰۹۲ ,۰.۱۰۹۴ ,۰.۱۰۸۷ ,۰.۱۰۶۸ ,۰.۱۰۶۴ ,۰.۱۰۷۳ ,۰.۱۰۷۷ ,۰.۱۰۷۰ ,۰.۱۰۸۲ ,۰.۱۰۸۲ ,۰.۱۰۸۹ ,۰.۱۰۹۱ ,۰.۱۰۹۱ ,۰.۱۰۹۲ ,۰.۱۰۹۴ ,۰.۱۰۹۷ ,۰.۱۰۹۸ ,۰.۱۱۰۳ ,۰.۱۱۰۲ ,۰.۱۱۰۴ ,۰.۱۱۰۳ ,۰.۱۱۰۶ ,۰.۱۱۰۵ ,۰.۱۱۰۵ ,۰.۱۱۰۳ ,۰.۱۱۰۱ ,۰.۱۰۹۸ ,۰.۱۱۰۲ ,۰.۱۱۰۴ ,۰.۱۰۹۶ ,۰.۱۰۹۸ ,۰.۱۰۹۹ ,۰.۱۰۹۶ ,۰.۱۰۹۳ ,۰.۱۰۹۵ ,۰.۱۰۹۳ ,۰.۱۰۹۲ ,۰.۱۰۹۶ ,۰.۱۰۹۷ ,۰.۱۰۹۶ ,۰.۱۰۹۷ ,۰.۱۱۰۲ ,۰.۱۱۰۴ ,۰.۱۱۱۰ ,۰.۱۱۰۷ ,۰.۱۱۰۸ ,۰.۱۱۰۹ ,۰.۱۱۰۹ ,۰.۱۱۰۹ ,۰.۱۱۱۲ ,۰.۱۱۰۹ ,۰.۱۱۱۱ ,۰.۱۱۱۳ ,۰.۱۱۱۱ ,۰.۱۱۱۱ ,۰.۱۱۱۰ ,۰.۱۱۰۹ ,۰.۱۱۱۱ ,۰.۱۱۱۰ ,۰.۱۱۱۰ ,۰.۱۱۱۰ ,۰.۱۱۱۲ ,۰.۱۱۱۱ ,۰.۱۱۰۷ ,۰.۱۱۰۷ ,۰.۱۱۰۸ ,۰.۱۱۰۵ ,۰.۱۱۰۹ ,۰.۱۱۱۰ ,۰.۱۱۱۰ ,۰.۱۱۱۳ ,۰.۱۱۱۲ ,۰.۱۱۱۴ ,۰.۱۱۱۳ ,۰.۱۱۱۳ ,۰.۱۱۰۶ ,۰.۱۱۰۶ ,۰.۱۱۱۱ ,۰.۱۱۱۳ ,۰.۱۱۱۹ ,۰.۱۱۱۸ ,۰.۱۱۱۴ ,۰.۱۱۰۶ ,۰.۱۱۱۱ ,۰.۱۱۱۲
۱۸
Chainlink
$۱۵.۳۷ ۰
تومان
۹.۰۱
میلیون دلار
۴۹۳.۸۲
میلیارد دلار
۵۸۷.۱۰
میلیارد LINK
۴.۴۷% ۱۴.۴۴ ,۱۴.۵۱ ,۱۴.۴۳ ,۱۳.۹۴ ,۱۴.۱۲ ,۱۳.۹۰ ,۱۳.۸۰ ,۱۳.۲۸ ,۱۳.۷۲ ,۱۳.۴۹ ,۱۳.۵۹ ,۱۳.۶۶ ,۱۳.۵۸ ,۱۳.۳۹ ,۱۳.۴۱ ,۱۳.۵۰ ,۱۳.۳۱ ,۱۳.۱۷ ,۱۳.۳۳ ,۱۳.۵۶ ,۱۳.۶۸ ,۱۳.۶۳ ,۱۳.۵۵ ,۱۳.۴۷ ,۱۳.۴۸ ,۱۳.۲۸ ,۱۳.۰۹ ,۱۳.۰۸ ,۱۲.۹۶ ,۱۳.۱۸ ,۱۳.۱۶ ,۱۳.۳۵ ,۱۳.۲۴ ,۱۳.۳۶ ,۱۳.۵۵ ,۱۳.۵۴ ,۱۳.۴۹ ,۱۳.۴۸ ,۱۳.۴۷ ,۱۳.۳۹ ,۱۳.۴۰ ,۱۳.۵۶ ,۱۳.۴۱ ,۱۳.۴۵ ,۱۳.۵۰ ,۱۳.۴۶ ,۱۳.۵۷ ,۱۳.۴۷ ,۱۳.۲۷ ,۱۳.۲۰ ,۱۳.۲۵ ,۱۳.۰۹ ,۱۲.۸۳ ,۱۲.۸۹ ,۱۳.۲۳ ,۱۳.۳۷ ,۱۳.۲۶ ,۱۳.۱۳ ,۱۳.۲۷ ,۱۳.۲۱ ,۱۳.۱۳ ,۱۳.۱۳ ,۱۳.۱۵ ,۱۳.۲۱ ,۱۳.۲۷ ,۱۳.۲۴ ,۱۳.۱۶ ,۱۲.۹۹ ,۱۲.۹۷ ,۱۳.۰۶ ,۱۳.۲۰ ,۱۳.۲۶ ,۱۳.۳۵ ,۱۳.۲۵ ,۱۳.۳۱ ,۱۳.۵۶ ,۱۳.۵۷ ,۱۳.۵۶ ,۱۳.۴۹ ,۱۳.۶۳ ,۱۳.۷۰ ,۱۳.۷۲ ,۱۳.۸۱ ,۱۳.۸۹ ,۱۳.۸۹ ,۱۳.۷۰ ,۱۳.۱۱ ,۱۳.۰۳ ,۱۳.۳۰ ,۱۳.۴۲ ,۱۳.۲۹ ,۱۳.۸۳ ,۱۳.۶۳ ,۱۳.۸۴ ,۱۳.۸۵ ,۱۳.۸۴ ,۱۳.۸۲ ,۱۳.۸۲ ,۱۳.۸۵ ,۱۴.۰۰ ,۱۴.۰۴ ,۱۳.۹۳ ,۱۴.۰۰ ,۱۳.۹۰ ,۱۴.۰۳ ,۱۳.۹۱ ,۱۴.۰۲ ,۱۴.۰۰ ,۱۳.۹۳ ,۱۳.۸۳ ,۱۴.۰۸ ,۱۴.۰۰ ,۱۳.۹۷ ,۱۴.۰۰ ,۱۳.۹۶ ,۱۳.۹۷ ,۱۴.۰۶ ,۱۴.۰۳ ,۱۴.۰۳ ,۱۴.۰۵ ,۱۴.۱۶ ,۱۴.۳۰ ,۱۴.۳۳ ,۱۴.۳۵ ,۱۴.۵۳ ,۱۴.۶۸ ,۱۴.۸۹ ,۱۴.۹۱ ,۱۴.۹۴ ,۱۵.۰۲ ,۱۴.۹۴ ,۱۴.۸۹ ,۱۴.۹۶ ,۱۴.۷۹ ,۱۴.۹۰ ,۱۵.۰۱ ,۱۴.۹۲ ,۱۴.۹۷ ,۱۴.۹۱ ,۱۴.۹۱ ,۱۴.۹۱ ,۱۴.۸۶ ,۱۴.۸۲ ,۱۴.۸۸ ,۱۴.۹۱ ,۱۴.۸۵ ,۱۴.۷۵ ,۱۴.۷۹ ,۱۴.۸۳ ,۱۴.۷۱ ,۱۴.۷۶ ,۱۴.۷۵ ,۱۴.۷۹ ,۱۴.۹۵ ,۱۴.۸۹ ,۱۴.۹۱ ,۱۵.۰۷ ,۱۵.۱۰ ,۱۵.۲۸ ,۱۵.۴۳ ,۱۵.۸۴ ,۱۵.۸۷ ,۱۵.۸۴ ,۱۵.۸۷ ,۱۵.۵۹ ,۱۵.۴۷ ,۱۵.۵۱ ,۱۵.۵۰
۱۹
NEAR Protocol
$۷.۰۷ ۰
تومان
۷.۵۲
میلیون دلار
۵۹۲.۵۰
میلیارد دلار
۱.۰۶
میلیون NEAR
۱۵.۰۵% ۵.۶۱ ,۵.۶۱ ,۵.۵۵ ,۵.۴۰ ,۵.۴۰ ,۵.۳۰ ,۵.۲۲ ,۵.۰۷ ,۵.۲۰ ,۵.۱۴ ,۵.۲۴ ,۵.۲۹ ,۵.۲۰ ,۵.۱۳ ,۵.۱۶ ,۵.۱۹ ,۵.۰۸ ,۵.۰۵ ,۵.۰۶ ,۵.۱۳ ,۵.۱۶ ,۵.۱۱ ,۵.۰۷ ,۵.۱۲ ,۵.۲۲ ,۵.۱۵ ,۵.۱۷ ,۵.۱۴ ,۵.۰۶ ,۵.۳۳ ,۵.۳۰ ,۵.۳۹ ,۵.۳۲ ,۵.۳۷ ,۵.۴۵ ,۵.۵۱ ,۵.۵۰ ,۵.۵۳ ,۵.۴۵ ,۵.۳۹ ,۵.۳۵ ,۵.۴۴ ,۵.۳۸ ,۵.۴۲ ,۵.۴۵ ,۵.۴۹ ,۵.۵۰ ,۵.۴۴ ,۵.۳۸ ,۵.۳۳ ,۵.۳۹ ,۵.۳۸ ,۵.۲۳ ,۵.۲۵ ,۵.۴۳ ,۵.۶۳ ,۵.۵۲ ,۵.۳۸ ,۵.۴۷ ,۵.۴۷ ,۵.۴۱ ,۵.۳۵ ,۵.۴۶ ,۵.۳۸ ,۵.۴۵ ,۵.۴۷ ,۵.۴۷ ,۵.۴۰ ,۵.۳۸ ,۵.۴۶ ,۵.۵۸ ,۵.۶۷ ,۵.۷۴ ,۵.۶۵ ,۵.۶۸ ,۵.۸۱ ,۵.۷۷ ,۵.۶۶ ,۵.۶۱ ,۵.۶۵ ,۵.۷۱ ,۵.۷۳ ,۵.۶۸ ,۵.۷۲ ,۵.۷۱ ,۵.۶۳ ,۵.۴۲ ,۵.۳۴ ,۵.۴۵ ,۵.۵۷ ,۵.۵۱ ,۵.۸۱ ,۵.۷۱ ,۵.۷۹ ,۵.۷۲ ,۵.۷۰ ,۵.۶۷ ,۵.۶۵ ,۵.۶۳ ,۵.۶۰ ,۵.۶۱ ,۵.۶۰ ,۵.۶۰ ,۵.۵۶ ,۵.۶۳ ,۵.۵۷ ,۵.۶۶ ,۵.۶۲ ,۵.۵۸ ,۵.۵۵ ,۵.۶۸ ,۵.۶۰ ,۵.۶۳ ,۵.۷۰ ,۵.۷۴ ,۵.۸۱ ,۵.۷۸ ,۵.۷۶ ,۵.۶۹ ,۵.۶۳ ,۵.۶۶ ,۵.۶۹ ,۵.۷۰ ,۵.۷۴ ,۵.۹۷ ,۶.۰۱ ,۶.۰۸ ,۶.۰۲ ,۶.۱۰ ,۶.۱۳ ,۶.۱۲ ,۶.۱۶ ,۶.۲۳ ,۶.۲۴ ,۶.۲۵ ,۶.۳۱ ,۶.۳۴ ,۶.۳۵ ,۶.۳۱ ,۶.۲۵ ,۶.۳۵ ,۶.۳۲ ,۶.۳۱ ,۶.۳۴ ,۶.۳۲ ,۶.۲۹ ,۶.۱۹ ,۶.۱۵ ,۶.۲۰ ,۶.۱۴ ,۶.۱۶ ,۶.۱۵ ,۶.۱۵ ,۶.۲۰ ,۶.۲۵ ,۶.۳۸ ,۶.۴۴ ,۶.۴۴ ,۶.۴۲ ,۶.۴۰ ,۶.۵۷ ,۶.۶۵ ,۶.۸۵ ,۶.۹۷ ,۶.۸۷ ,۶.۷۵ ,۶.۷۹ ,۶.۸۴
۲۰
Internet Computer
$۱۵.۱۹ ۰
تومان
۶.۹۹
میلیون دلار
۱۸۸.۲۵
میلیارد دلار
۴۶۳.۰۶
میلیارد ICP
۰.۲۰% ۱۳.۴۰ ,۱۳.۵۱ ,۱۳.۳۶ ,۱۲.۹۳ ,۱۲.۸۲ ,۱۲.۶۶ ,۱۲.۴۶ ,۱۲.۱۴ ,۱۲.۴۷ ,۱۲.۲۶ ,۱۲.۴۲ ,۱۲.۵۱ ,۱۲.۳۵ ,۱۲.۲۳ ,۱۲.۲۹ ,۱۲.۳۱ ,۱۲.۰۷ ,۱۱.۹۸ ,۱۲.۱۱ ,۱۲.۳۸ ,۱۲.۴۲ ,۱۲.۳۷ ,۱۲.۲۷ ,۱۲.۰۶ ,۱۲.۱۸ ,۱۲.۰۵ ,۱۱.۹۲ ,۱۱.۸۴ ,۱۱.۶۰ ,۱۱.۹۹ ,۱۲.۰۱ ,۱۲.۱۴ ,۱۲.۰۰ ,۱۲.۰۹ ,۱۲.۳۴ ,۱۲.۲۸ ,۱۲.۲۵ ,۱۲.۳۲ ,۱۲.۲۹ ,۱۲.۲۱ ,۱۲.۲۴ ,۱۲.۴۵ ,۱۲.۳۹ ,۱۲.۳۴ ,۱۲.۲۸ ,۱۲.۲۲ ,۱۲.۲۲ ,۱۲.۰۹ ,۱۱.۹۷ ,۱۱.۹۶ ,۱۱.۹۲ ,۱۱.۷۶ ,۱۱.۵۰ ,۱۱.۵۹ ,۱۱.۹۴ ,۱۲.۲۴ ,۱۲.۱۱ ,۱۱.۹۱ ,۱۲.۰۳ ,۱۱.۹۷ ,۱۱.۸۶ ,۱۱.۸۴ ,۱۱.۹۷ ,۱۲.۰۶ ,۱۲.۱۶ ,۱۲.۰۹ ,۱۲.۰۱ ,۱۱.۸۵ ,۱۱.۸۶ ,۱۱.۹۸ ,۱۲.۰۲ ,۱۱.۹۷ ,۱۲.۲۲ ,۱۲.۱۰ ,۱۲.۱۳ ,۱۲.۵۲ ,۱۲.۶۰ ,۱۲.۵۳ ,۱۲.۳۰ ,۱۲.۴۵ ,۱۲.۶۵ ,۱۲.۶۵ ,۱۲.۷۷ ,۱۲.۸۰ ,۱۲.۷۷ ,۱۲.۶۵ ,۱۲.۱۵ ,۱۲.۱۵ ,۱۲.۴۱ ,۱۲.۶۷ ,۱۲.۵۲ ,۱۳.۲۶ ,۱۳.۱۲ ,۱۳.۲۸ ,۱۳.۳۷ ,۱۳.۴۲ ,۱۳.۵۶ ,۱۳.۵۱ ,۱۳.۵۵ ,۱۳.۵۸ ,۱۳.۶۰ ,۱۳.۴۸ ,۱۳.۷۷ ,۱۳.۷۰ ,۱۴.۰۹ ,۱۴.۰۹ ,۱۴.۴۱ ,۱۴.۰۸ ,۱۴.۰۶ ,۱۴.۰۲ ,۱۴.۰۹ ,۱۴.۳۲ ,۱۴.۲۸ ,۱۴.۳۹ ,۱۴.۴۵ ,۱۴.۴۶ ,۱۴.۵۰ ,۱۴.۷۲ ,۱۴.۵۷ ,۱۴.۵۶ ,۱۴.۴۳ ,۱۴.۵۰ ,۱۴.۶۱ ,۱۴.۶۷ ,۱۵.۱۹ ,۱۵.۴۱ ,۱۵.۵۵ ,۱۵.۵۲ ,۱۵.۳۳ ,۱۵.۲۲ ,۱۵.۳۰ ,۱۵.۳۴ ,۱۵.۵۳ ,۱۵.۵۴ ,۱۵.۹۰ ,۱۶.۱۰ ,۱۵.۹۹ ,۱۵.۷۱ ,۱۵.۴۰ ,۱۵.۳۷ ,۱۵.۳۰ ,۱۵.۲۹ ,۱۵.۳۱ ,۱۵.۴۲ ,۱۵.۳۱ ,۱۵.۳۹ ,۱۵.۲۷ ,۱۵.۲۱ ,۱۵.۲۸ ,۱۵.۰۸ ,۱۵.۱۰ ,۱۵.۱۸ ,۱۵.۲۶ ,۱۵.۲۴ ,۱۵.۱۸ ,۱۵.۲۱ ,۱۵.۰۹ ,۱۵.۰۷ ,۱۵.۰۰ ,۱۵.۰۰ ,۱۵.۲۶ ,۱۵.۱۵ ,۱۵.۲۷ ,۱۵.۲۸ ,۱۵.۱۶ ,۱۵.۲۷ ,۱۵.۳۹ ,۱۵.۵۱