رمز ارز مارکت
هر چیزی در مورد کریپتوکارنسی از آموزش تا خرید وفروش رمز ارز

قیمت ارزهای دیجیتال

قیمت ارزهای دیجیتال

# ارز دیجیتال قیمت قیمت ریالی حجم بازار معاملات روزانه ارز در دسترس روزانه نمودار هفتگی
۲۴۱
sETH2
$۱,۸۰۷.۱۱ ۰
تومان
۱۳۵.۳۶
میلیارد دلار
۱۱۸۲۷۵
دلار
۷۴۹۱۱
SETH2
۳.۷۳% ۱۶۸۲.۳۴ ,۱۶۷۴.۷۲ ,۱۶۸۸.۱۲ ,۱۷۰۴.۹۰ ,۱۷۰۲.۸۸ ,۱۷۰۴.۸۷ ,۱۷۰۰.۸۲ ,۱۷۱۹.۲۶ ,۱۷۱۶.۰۶ ,۱۷۰۶.۹۳ ,۱۷۲۰.۸۹ ,۱۷۴۲.۳۹ ,۱۷۵۴.۹۷ ,۱۷۳۵.۸۱ ,۱۷۳۱.۲۰ ,۱۷۱۰.۸۴ ,۱۷۱۲.۶۵ ,۱۷۱۲.۶۳ ,۱۷۲۵.۶۶ ,۱۷۲۷.۲۲ ,۱۷۳۴.۵۳ ,۱۷۴۸.۰۵ ,۱۷۵۲.۸۰ ,۱۷۸۵.۱۲ ,۱۷۹۲.۵۴ ,۱۸۰۷.۹۶ ,۱۸۲۴.۸۳ ,۱۸۱۵.۶۸ ,۱۸۱۸.۹۲ ,۱۸۱۴.۹۷ ,۱۸۱۹.۹۰ ,۱۸۱۹.۱۵ ,۱۸۱۱.۸۶ ,۱۸۱۹.۳۹ ,۱۸۰۹.۰۳ ,۱۸۱۴.۳۴ ,۱۸۰۹.۹۶ ,۱۸۲۶.۴۸ ,۱۸۱۴.۷۲ ,۱۸۲۵.۴۵ ,۱۷۹۶.۸۶ ,۱۷۹۱.۳۰ ,۱۷۸۱.۶۶ ,۱۷۸۶.۶۱ ,۱۷۸۸.۹۷ ,۱۷۹۲.۸۵ ,۱۷۸۱.۳۶ ,۱۷۷۰.۷۹ ,۱۷۵۶.۳۴ ,۱۷۷۵.۱۵ ,۱۷۸۰.۴۸ ,۱۷۷۸.۵۲ ,۱۷۸۲.۷۳ ,۱۷۷۸.۷۲ ,۱۷۷۷.۴۰ ,۱۷۷۱.۱۳ ,۱۷۷۲.۶۰ ,۱۷۷۹.۸۰ ,۱۷۷۸.۱۷ ,۱۷۷۳.۷۶ ,۱۷۸۲.۶۸ ,۱۷۸۲.۴۰ ,۱۷۷۵.۱۳ ,۱۷۹۵.۱۳ ,۱۸۰۹.۰۴ ,۱۸۱۹.۸۸ ,۱۸۱۰.۱۹ ,۱۸۱۴.۱۴ ,۱۸۱۶.۷۲ ,۱۸۰۳.۰۷ ,۱۸۰۴.۶۶ ,۱۸۱۴.۸۲ ,۱۷۹۲.۲۳ ,۱۷۸۵.۵۱ ,۱۷۸۴.۸۸ ,۱۷۷۶.۲۲ ,۱۷۵۵.۰۷ ,۱۷۶۱.۲۸ ,۱۷۵۴.۴۵ ,۱۷۵۷.۷۷ ,۱۷۸۶.۵۱ ,۱۷۸۵.۸۵ ,۱۷۸۹.۸۷ ,۱۷۸۵.۶۱ ,۱۷۸۷.۲۹ ,۱۷۸۱.۱۹ ,۱۷۵۸.۱۷ ,۱۷۶۹.۹۲ ,۱۷۶۹.۲۱ ,۱۷۵۷.۹۹ ,۱۷۶۰.۷۱ ,۱۷۶۶.۰۲ ,۱۷۵۵.۶۳ ,۱۷۶۱.۶۷ ,۱۷۵۶.۲۶ ,۱۷۵۲.۴۲ ,۱۷۳۴.۳۵ ,۱۷۵۶.۰۰ ,۱۷۵۵.۳۷ ,۱۷۵۱.۶۹ ,۱۷۴۵.۲۱ ,۱۷۵۲.۱۱ ,۱۷۴۱.۶۸ ,۱۷۴۵.۵۳ ,۱۷۳۴.۳۹ ,۱۷۴۹.۱۹ ,۱۷۵۷.۶۴ ,۱۷۷۰.۶۵ ,۱۷۷۴.۲۰ ,۱۸۱۶.۶۶ ,۱۸۲۷.۹۲ ,۱۸۱۹.۶۰ ,۱۸۲۲.۶۷ ,۱۸۲۳.۶۵ ,۱۸۰۲.۷۱ ,۱۷۹۷.۸۲ ,۱۸۰۳.۴۰ ,۱۸۰۷.۱۶ ,۱۸۰۴.۱۳ ,۱۸۰۳.۳۸ ,۱۸۱۲.۰۶ ,۱۷۹۷.۲۳ ,۱۸۰۲.۸۸ ,۱۸۰۵.۷۴ ,۱۸۰۸.۴۰ ,۱۸۰۹.۰۰ ,۱۸۱۲.۱۷ ,۱۷۹۵.۶۶ ,۱۷۹۰.۴۴ ,۱۷۸۷.۰۹ ,۱۷۸۳.۴۶ ,۱۷۸۷.۶۲ ,۱۷۸۲.۸۲ ,۱۸۰۷.۲۳ ,۱۸۰۵.۶۸ ,۱۸۰۱.۱۸ ,۱۸۰۳.۸۳ ,۱۸۰۰.۵۱ ,۱۷۸۳.۸۴ ,۱۷۷۹.۱۹ ,۱۷۲۳.۹۷ ,۱۷۳۳.۰۶ ,۱۷۲۰.۲۰ ,۱۷۲۷.۱۳ ,۱۷۳۶.۷۴ ,۱۷۴۰.۴۰ ,۱۷۳۲.۶۱ ,۱۷۴۱.۹۷ ,۱۷۴۰.۸۹ ,۱۷۳۹.۸۱ ,۱۷۴۹.۹۰ ,۱۷۵۳.۱۶ ,۱۷۵۰.۸۷ ,۱۷۵۴.۹۴ ,۱۷۵۷.۰۵ ,۱۷۵۳.۵۲ ,۱۷۵۲.۳۳ ,۱۷۵۴.۹۱ ,۱۷۴۶.۶۲ ,۱۷۷۵.۳۲ ,۱۸۳۵.۱۹ ,۱۸۲۵.۲۸ ,۱۸۲۴.۹۲ ,۱۸۰۰.۰۸ ,۱۸۱۸.۸۲ ,۱۸۰۹.۶۲ ,۱۸۱۲.۱۲ ,۱۸۰۷.۰۰
۲۴۲
API3
$۱.۶۴ ۰
تومان
۱۳۴.۷۶
میلیارد دلار
۸.۵۲
میلیارد دلار
۸۱.۹۴
میلیارد API3
-۰.۳۳% ۱.۴۱۱۱ ,۱.۳۹۴۸ ,۱.۴۲۹۱ ,۱.۴۳۳۸ ,۱.۴۳۶۷ ,۱.۴۳۶۴ ,۱.۴۳۰۹ ,۱.۴۴۸۹ ,۱.۴۴۸۵ ,۱.۴۴۶۰ ,۱.۴۵۸۲ ,۱.۴۸۹۱ ,۱.۵۰۳۹ ,۱.۴۸۳۰ ,۱.۴۷۳۸ ,۱.۴۳۷۴ ,۱.۴۴۵۷ ,۱.۴۳۸۹ ,۱.۴۴۹۱ ,۱.۴۵۴۰ ,۱.۴۶۱۱ ,۱.۴۵۹۴ ,۱.۴۸۳۳ ,۱.۵۰۰۴ ,۱.۵۴۲۰ ,۱.۵۵۰۵ ,۱.۵۶۷۹ ,۱.۵۶۴۶ ,۱.۵۸۷۵ ,۱.۵۶۸۰ ,۱.۵۸۲۱ ,۱.۵۶۴۲ ,۱.۵۷۳۴ ,۱.۵۷۵۷ ,۱.۵۷۰۶ ,۱.۶۰۶۷ ,۱.۶۲۴۰ ,۱.۶۲۵۸ ,۱.۶۳۹۷ ,۱.۶۵۹۴ ,۱.۶۰۰۵ ,۱.۶۰۳۱ ,۱.۵۹۲۵ ,۱.۶۱۲۳ ,۱.۶۰۸۴ ,۱.۶۰۶۱ ,۱.۶۰۲۸ ,۱.۶۰۵۲ ,۱.۵۸۵۴ ,۱.۶۱۵۲ ,۱.۶۵۳۹ ,۱.۶۵۴۸ ,۱.۶۵۹۳ ,۱.۶۶۸۴ ,۱.۶۷۸۵ ,۱.۶۸۶۶ ,۱.۸۶۰۹ ,۲.۰۷ ,۲.۰۴ ,۲.۰۴ ,۲.۰۳ ,۱.۹۹۳۹ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۲ ,۲.۰۱ ,۱.۹۸۳۰ ,۱.۹۴۵۰ ,۱.۹۴۴۸ ,۱.۸۹۲۳ ,۱.۹۰۵۵ ,۱.۹۰۰۷ ,۱.۸۸۰۰ ,۱.۹۰۰۸ ,۱.۹۱۲۵ ,۱.۹۱۰۷ ,۱.۸۸۵۰ ,۱.۸۷۲۸ ,۱.۸۴۹۲ ,۱.۸۵۵۰ ,۱.۸۷۲۱ ,۱.۸۷۲۰ ,۱.۸۶۴۷ ,۱.۸۴۰۲ ,۱.۸۲۳۵ ,۱.۸۴۰۴ ,۱.۸۲۱۴ ,۱.۸۴۰۱ ,۱.۸۵۷۸ ,۱.۸۲۷۴ ,۱.۸۰۴۰ ,۱.۸۱۴۹ ,۱.۷۷۴۰ ,۱.۷۸۷۵ ,۱.۸۲۲۶ ,۱.۸۰۵۴ ,۱.۸۰۱۲ ,۱.۸۱۲۰ ,۱.۸۰۹۳ ,۱.۷۹۵۷ ,۱.۷۹۴۰ ,۱.۷۸۰۴ ,۱.۷۶۲۲ ,۱.۷۵۸۱ ,۱.۷۲۸۴ ,۱.۷۰۳۸ ,۱.۷۲۰۱ ,۱.۷۰۹۱ ,۱.۷۱۲۹ ,۱.۷۴۰۳ ,۱.۷۲۵۸ ,۱.۷۱۱۴ ,۱.۷۲۵۵ ,۱.۷۲۵۸ ,۱.۷۰۶۳ ,۱.۶۷۹۸ ,۱.۶۸۹۴ ,۱.۶۸۷۷ ,۱.۶۸۹۱ ,۱.۶۸۲۳ ,۱.۷۰۲۳ ,۱.۶۷۲۷ ,۱.۶۶۹۰ ,۱.۶۷۶۵ ,۱.۶۸۳۸ ,۱.۶۷۰۹ ,۱.۶۶۵۸ ,۱.۶۵۷۰ ,۱.۶۳۳۳ ,۱.۶۳۵۸ ,۱.۶۱۸۴ ,۱.۶۳۴۸ ,۱.۶۱۹۸ ,۱.۶۳۸۱ ,۱.۶۳۴۳ ,۱.۶۴۵۰ ,۱.۶۳۹۱ ,۱.۶۳۳۲ ,۱.۶۳۳۴ ,۱.۶۴۲۴ ,۱.۵۵۴۱ ,۱.۶۰۴۸ ,۱.۶۰۰۸ ,۱.۶۱۵۲ ,۱.۶۰۷۳ ,۱.۶۲۰۵ ,۱.۶۱۹۳ ,۱.۶۴۳۴ ,۱.۶۳۷۸ ,۱.۶۳۱۰ ,۱.۶۵۳۲ ,۱.۶۴۵۷ ,۱.۶۴۷۳ ,۱.۶۴۱۹ ,۱.۶۴۲۳ ,۱.۶۴۰۰ ,۱.۶۴۰۳ ,۱.۶۳۰۳ ,۱.۶۱۶۷ ,۱.۶۳۷۳ ,۱.۶۵۳۱ ,۱.۶۴۸۹ ,۱.۶۵۶۴ ,۱.۶۲۵۶ ,۱.۶۴۸۶ ,۱.۶۳۷۴ ,۱.۶۳۵۱ ,۱.۶۳۴۹
۲۴۳
Secret
$۰.۶۶۹۱ ۰
تومان
۱۳۴.۳۷
میلیارد دلار
۱.۳۷
میلیارد دلار
۱۹۹.۸۸
میلیارد SCRT
۲.۰۰% ۰.۷۰۰۷ ,۰.۶۹۹۹ ,۰.۷۱۰۰ ,۰.۷۱۲۰ ,۰.۷۱۳۷ ,۰.۷۱۲۳ ,۰.۷۰۹۶ ,۰.۷۱۵۴ ,۰.۷۱۸۱ ,۰.۷۱۷۴ ,۰.۷۲۴۰ ,۰.۷۲۷۷ ,۰.۷۲۸۴ ,۰.۷۱۴۶ ,۰.۷۱۰۶ ,۰.۶۹۷۸ ,۰.۶۹۶۶ ,۰.۶۹۸۵ ,۰.۷۰۴۸ ,۰.۷۰۱۵ ,۰.۷۰۴۴ ,۰.۷۰۰۹ ,۰.۷۰۹۱ ,۰.۷۲۱۱ ,۰.۷۲۲۲ ,۰.۷۲۹۲ ,۰.۷۳۳۹ ,۰.۷۳۲۵ ,۰.۷۳۲۰ ,۰.۷۲۸۷ ,۰.۷۳۵۲ ,۰.۷۲۶۹ ,۰.۷۳۵۰ ,۰.۷۲۵۸ ,۰.۷۲۴۰ ,۰.۷۲۷۱ ,۰.۷۲۸۹ ,۰.۷۲۳۳ ,۰.۷۲۱۷ ,۰.۷۲۰۸ ,۰.۷۰۹۱ ,۰.۷۰۳۶ ,۰.۷۰۰۱ ,۰.۷۰۲۰ ,۰.۷۰۴۲ ,۰.۷۰۳۲ ,۰.۶۹۸۱ ,۰.۶۹۴۲ ,۰.۶۹۳۳ ,۰.۶۹۷۹ ,۰.۶۹۷۵ ,۰.۶۹۵۸ ,۰.۶۹۷۸ ,۰.۶۹۸۲ ,۰.۶۹۸۰ ,۰.۶۹۹۹ ,۰.۶۹۹۲ ,۰.۷۰۱۱ ,۰.۷۰۳۰ ,۰.۷۰۲۷ ,۰.۷۰۷۲ ,۰.۷۰۵۸ ,۰.۷۰۴۸ ,۰.۷۰۵۹ ,۰.۷۰۹۱ ,۰.۷۱۴۳ ,۰.۷۰۸۱ ,۰.۷۰۷۷ ,۰.۷۰۷۲ ,۰.۶۹۹۰ ,۰.۶۹۶۰ ,۰.۷۰۰۱ ,۰.۶۹۷۹ ,۰.۶۹۸۹ ,۰.۷۰۵۰ ,۰.۷۰۰۶ ,۰.۶۹۰۱ ,۰.۶۸۶۶ ,۰.۶۸۷۰ ,۰.۶۹۱۸ ,۰.۷۰۰۳ ,۰.۷۰۲۲ ,۰.۷۰۱۲ ,۰.۷۰۱۷ ,۰.۷۰۲۶ ,۰.۷۰۳۸ ,۰.۶۹۶۴ ,۰.۶۹۸۵ ,۰.۶۹۸۸ ,۰.۶۹۶۸ ,۰.۶۸۹۷ ,۰.۶۸۸۵ ,۰.۶۸۲۸ ,۰.۶۸۸۱ ,۰.۶۸۶۳ ,۰.۶۸۴۱ ,۰.۶۷۹۳ ,۰.۶۷۹۸ ,۰.۶۷۵۶ ,۰.۶۷۲۷ ,۰.۶۷۱۹ ,۰.۶۷۲۱ ,۰.۶۶۴۳ ,۰.۶۶۰۹ ,۰.۶۵۳۱ ,۰.۶۵۴۳ ,۰.۶۶۱۸ ,۰.۶۶۵۹ ,۰.۶۶۸۹ ,۰.۶۷۵۵ ,۰.۶۸۰۳ ,۰.۶۷۷۴ ,۰.۶۸۴۳ ,۰.۶۸۷۷ ,۰.۶۸۹۴ ,۰.۶۸۸۹ ,۰.۶۹۱۶ ,۰.۶۹۵۶ ,۰.۶۹۸۰ ,۰.۶۹۶۲ ,۰.۶۹۹۶ ,۰.۶۹۴۱ ,۰.۶۹۲۴ ,۰.۶۹۶۱ ,۰.۶۹۹۱ ,۰.۶۹۹۹ ,۰.۷۰۴۶ ,۰.۶۹۹۵ ,۰.۶۹۲۹ ,۰.۶۸۹۹ ,۰.۶۸۸۲ ,۰.۶۸۸۶ ,۰.۶۸۲۶ ,۰.۶۸۴۳ ,۰.۶۸۳۴ ,۰.۶۸۶۱ ,۰.۶۸۴۵ ,۰.۶۸۱۰ ,۰.۶۷۷۷ ,۰.۶۷۵۱ ,۰.۶۴۶۱ ,۰.۶۵۷۲ ,۰.۶۵۲۷ ,۰.۶۵۳۰ ,۰.۶۵۶۱ ,۰.۶۵۸۶ ,۰.۶۵۳۷ ,۰.۶۵۵۴ ,۰.۶۵۷۱ ,۰.۶۵۶۹ ,۰.۶۶۱۲ ,۰.۶۶۴۱ ,۰.۶۶۲۸ ,۰.۶۶۶۰ ,۰.۶۶۴۸ ,۰.۶۶۷۱ ,۰.۶۶۵۰ ,۰.۶۶۴۱ ,۰.۶۵۷۲ ,۰.۶۶۳۸ ,۰.۶۷۶۹ ,۰.۶۷۴۷ ,۰.۶۷۲۴ ,۰.۶۶۳۷ ,۰.۶۷۲۷ ,۰.۶۷۰۹ ,۰.۶۷۳۰ ,۰.۶۷۳۹
۲۴۴
inSure DeFi
$۰.۰۰۵۰ ۰
تومان
۱۳۲.۶۷
میلیارد دلار
۱.۳۵
میلیارد دلار
۲۶.۴۶
میلیون SURE
۱۴.۲۲% ۰.۰۰۳۰ ,۰.۰۰۳۰ ,۰.۰۰۳۰ ,۰.۰۰۳۱ ,۰.۰۰۳۱ ,۰.۰۰۳۱ ,۰.۰۰۳۰ ,۰.۰۰۳۱ ,۰.۰۰۳۱ ,۰.۰۰۳۱ ,۰.۰۰۳۱ ,۰.۰۰۳۱ ,۰.۰۰۳۱ ,۰.۰۰۳۳ ,۰.۰۰۳۳ ,۰.۰۰۳۲ ,۰.۰۰۳۲ ,۰.۰۰۳۲ ,۰.۰۰۳۲ ,۰.۰۰۳۲ ,۰.۰۰۳۲ ,۰.۰۰۳۲ ,۰.۰۰۳۲ ,۰.۰۰۳۳ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۵ ,۰.۰۰۳۵ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۵ ,۰.۰۰۳۵ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۵ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۵ ,۰.۰۰۳۵ ,۰.۰۰۳۵ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۳ ,۰.۰۰۳۳ ,۰.۰۰۳۳ ,۰.۰۰۳۳ ,۰.۰۰۳۳ ,۰.۰۰۳۳ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۵ ,۰.۰۰۳۵ ,۰.۰۰۳۵ ,۰.۰۰۳۵ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۸ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۸ ,۰.۰۰۴۰ ,۰.۰۰۴۰ ,۰.۰۰۴۰ ,۰.۰۰۴۰ ,۰.۰۰۴۰ ,۰.۰۰۴۰ ,۰.۰۰۴۰ ,۰.۰۰۴۰ ,۰.۰۰۴۰ ,۰.۰۰۳۹ ,۰.۰۰۳۹ ,۰.۰۰۴۱ ,۰.۰۰۴۱ ,۰.۰۰۴۱ ,۰.۰۰۴۴ ,۰.۰۰۴۵ ,۰.۰۰۴۵ ,۰.۰۰۴۴ ,۰.۰۰۴۴ ,۰.۰۰۴۳ ,۰.۰۰۴۳ ,۰.۰۰۴۳ ,۰.۰۰۴۴ ,۰.۰۰۴۴ ,۰.۰۰۴۳ ,۰.۰۰۴۴ ,۰.۰۰۴۴ ,۰.۰۰۴۴ ,۰.۰۰۴۴ ,۰.۰۰۴۴ ,۰.۰۰۴۴ ,۰.۰۰۴۳ ,۰.۰۰۴۳ ,۰.۰۰۴۳ ,۰.۰۰۴۳ ,۰.۰۰۴۳ ,۰.۰۰۴۳ ,۰.۰۰۴۳ ,۰.۰۰۴۴ ,۰.۰۰۴۴ ,۰.۰۰۴۴ ,۰.۰۰۴۴ ,۰.۰۰۴۵ ,۰.۰۰۴۵ ,۰.۰۰۴۴ ,۰.۰۰۴۳ ,۰.۰۰۴۳ ,۰.۰۰۴۴ ,۰.۰۰۴۴ ,۰.۰۰۴۴ ,۰.۰۰۴۴ ,۰.۰۰۴۴ ,۰.۰۰۴۴ ,۰.۰۰۴۴ ,۰.۰۰۴۴ ,۰.۰۰۴۴ ,۰.۰۰۴۴ ,۰.۰۰۴۵ ,۰.۰۰۴۵ ,۰.۰۰۴۵ ,۰.۰۰۴۵ ,۰.۰۰۴۴ ,۰.۰۰۴۵ ,۰.۰۰۴۵ ,۰.۰۰۴۵ ,۰.۰۰۴۷ ,۰.۰۰۴۶ ,۰.۰۰۴۶ ,۰.۰۰۴۶ ,۰.۰۰۴۶ ,۰.۰۰۴۶ ,۰.۰۰۴۶ ,۰.۰۰۴۸
۲۴۵
Staked Frax Ether
$۱,۸۰۶.۶۶ ۰
تومان
۱۳۲.۴۳
میلیارد دلار
۲۲۸۱۲
دلار
۷۳۳۰۱
SFRXETH
۰.۲۷% ۱۷۲۷.۲۷ ,۱۷۱۷.۷۴ ,۱۷۴۵.۱۶ ,۱۷۶۰.۲۶ ,۱۷۵۸.۴۱ ,۱۷۶۲.۰۵ ,۱۸۷۷.۲۳ ,۱۸۷۵.۳۶ ,۱۸۹۳.۷۵ ,۱۸۷۹.۶۷ ,۱۸۷۹.۴۵ ,۱۸۵۲.۱۴ ,۱۸۵۵.۲۵ ,۱۸۴۴.۶۵ ,۱۸۴۹.۳۸ ,۱۸۴۵.۷۵ ,۱۸۳۴.۷۳ ,۱۸۲۴.۱۹ ,۱۸۴۲.۰۰ ,۱۸۴۷.۴۵ ,۱۸۴۵.۴۰ ,۱۸۴۶.۹۲ ,۱۸۴۴.۵۹ ,۱۸۴۳.۷۵ ,۱۸۳۶.۳۸ ,۱۸۳۹.۴۳ ,۱۸۴۰.۵۳ ,۱۸۴۴.۴۷ ,۱۸۴۰.۶۴ ,۱۸۵۰.۲۴ ,۱۸۴۸.۳۷ ,۱۸۳۹.۹۵ ,۱۸۳۵.۹۸ ,۱۸۲۲.۴۶ ,۱۸۱۸.۲۳ ,۱۸۳۱.۶۸ ,۱۸۲۲.۳۹ ,۱۸۲۶.۷۸ ,۱۸۱۲.۹۴ ,۱۸۲۰.۴۶ ,۱۸۰۵.۸۵ ,۱۸۲۲.۷۳ ,۱۸۲۲.۵۳ ,۱۸۲۰.۳۸ ,۱۸۱۰.۸۵ ,۱۸۱۸.۶۹ ,۱۸۱۲.۶۶ ,۱۸۰۰.۵۸ ,۱۸۰۴.۷۲ ,۱۸۱۶.۷۰ ,۱۸۲۶.۸۴ ,۱۸۲۹.۸۹ ,۱۸۷۷.۳۲ ,۱۸۸۵.۰۳ ,۱۸۷۴.۳۶ ,۱۸۸۱.۹۱ ,۱۸۸۰.۲۵ ,۱۸۶۸.۷۱ ,۱۸۶۹.۳۳ ,۱۸۵۱.۸۰ ,۱۸۵۹.۱۰ ,۱۸۵۹.۳۰ ,۱۸۶۳.۸۵ ,۱۸۶۸.۹۵ ,۱۸۶۹.۷۷ ,۱۸۵۷.۴۷ ,۱۸۴۹.۲۸ ,۱۸۴۶.۰۸ ,۱۸۴۳.۰۱ ,۱۸۴۷.۴۱ ,۱۸۴۲.۳۶ ,۱۸۵۸.۲۲ ,۱۸۵۸.۶۷ ,۱۸۶۱.۴۵ ,۱۸۶۵.۰۳ ,۱۸۶۵.۲۷ ,۱۷۹۴.۷۲ ,۱۷۹۷.۳۳ ,۱۷۹۰.۴۷ ,۱۸۰۱.۷۶ ,۱۷۹۶.۴۹ ,۱۷۹۸.۵۱ ,۱۸۰۸.۵۳ ,۱۸۱۲.۲۹ ,۱۸۰۹.۹۳ ,۱۸۰۸.۷۲ ,۱۸۰۷.۲۲ ,۱۸۰۶.۶۶
۲۴۶
SafeMoon
$۰.۰۰۰۲ ۰
تومان
۱۳۲.۱۲
میلیارد دلار
۱.۰۸
میلیارد دلار
۵۵۹.۷۳
میلیون SFM
۴.۹۸% ۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۳ ,۰.۰۰۰۳ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۳ ,۰.۰۰۰۳ ,۰.۰۰۰۳ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۳ ,۰.۰۰۰۳ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۳ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۳ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۳ ,۰.۰۰۰۳ ,۰.۰۰۰۳ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲
۲۴۷
OriginTrail
$۰.۳۴۴۵ ۰
تومان
۱۳۱.۹۲
میلیارد دلار
۱.۲۳
میلیارد دلار
۳۸۲.۸۰
میلیارد TRAC
-۱.۶۶% ۰.۳۷۰۵ ,۰.۳۶۸۷ ,۰.۳۷۲۳ ,۰.۳۷۶۴ ,۰.۳۷۶۴ ,۰.۳۷۶۵ ,۰.۳۷۶۹ ,۰.۳۷۹۰ ,۰.۳۸۰۸ ,۰.۳۸۲۸ ,۰.۳۸۴۴ ,۰.۳۸۷۷ ,۰.۳۹۱۰ ,۰.۳۸۹۵ ,۰.۳۸۵۸ ,۰.۳۷۲۵ ,۰.۳۶۹۰ ,۰.۳۷۰۳ ,۰.۳۷۲۳ ,۰.۳۷۴۰ ,۰.۳۷۶۱ ,۰.۳۷۸۵ ,۰.۳۸۱۳ ,۰.۳۸۵۱ ,۰.۳۸۶۴ ,۰.۳۸۵۹ ,۰.۳۸۵۱ ,۰.۳۸۷۴ ,۰.۳۸۹۷ ,۰.۳۸۶۶ ,۰.۳۸۴۰ ,۰.۳۷۹۱ ,۰.۳۷۶۶ ,۰.۳۷۳۸ ,۰.۳۷۳۴ ,۰.۳۷۵۰ ,۰.۳۷۴۶ ,۰.۳۷۴۷ ,۰.۳۷۲۰ ,۰.۳۷۱۲ ,۰.۳۷۰۴ ,۰.۳۶۵۶ ,۰.۳۶۴۵ ,۰.۳۶۳۷ ,۰.۳۶۵۲ ,۰.۳۶۶۱ ,۰.۳۶۱۵ ,۰.۳۶۱۱ ,۰.۳۵۹۸ ,۰.۳۶۰۴ ,۰.۳۶۹۰ ,۰.۳۷۰۸ ,۰.۳۷۱۶ ,۰.۳۷۱۸ ,۰.۳۷۱۷ ,۰.۳۶۹۴ ,۰.۳۶۹۹ ,۰.۳۷۱۱ ,۰.۳۷۲۶ ,۰.۳۷۴۲ ,۰.۳۷۵۶ ,۰.۳۷۵۴ ,۰.۳۷۴۱ ,۰.۳۶۹۴ ,۰.۳۷۰۷ ,۰.۳۷۲۷ ,۰.۳۷۲۴ ,۰.۳۷۴۸ ,۰.۳۷۹۵ ,۰.۳۸۶۷ ,۰.۳۸۶۸ ,۰.۳۸۷۳ ,۰.۳۸۱۲ ,۰.۳۷۷۸ ,۰.۳۷۵۳ ,۰.۳۷۰۷ ,۰.۳۶۶۱ ,۰.۳۶۴۰ ,۰.۳۶۸۲ ,۰.۳۶۷۵ ,۰.۳۶۹۵ ,۰.۳۶۷۵ ,۰.۳۷۴۲ ,۰.۳۷۳۱ ,۰.۳۷۱۴ ,۰.۳۶۹۴ ,۰.۳۶۴۵ ,۰.۳۶۴۶ ,۰.۳۶۱۶ ,۰.۳۵۷۴ ,۰.۳۵۶۴ ,۰.۳۵۳۳ ,۰.۳۵۳۸ ,۰.۳۵۹۳ ,۰.۳۶۰۷ ,۰.۳۷۰۲ ,۰.۳۶۵۶ ,۰.۳۶۷۰ ,۰.۳۶۷۷ ,۰.۳۶۷۱ ,۰.۳۶۳۷ ,۰.۳۶۳۱ ,۰.۳۶۲۳ ,۰.۳۶۰۶ ,۰.۳۵۶۹ ,۰.۳۵۶۴ ,۰.۳۵۷۳ ,۰.۳۵۸۲ ,۰.۳۵۸۸ ,۰.۳۵۹۶ ,۰.۳۶۳۱ ,۰.۳۶۲۸ ,۰.۳۶۵۶ ,۰.۳۶۶۸ ,۰.۳۶۴۷ ,۰.۳۶۴۴ ,۰.۳۶۱۹ ,۰.۳۶۲۳ ,۰.۳۶۲۳ ,۰.۳۵۸۹ ,۰.۳۶۱۱ ,۰.۳۶۰۱ ,۰.۳۶۲۶ ,۰.۳۶۰۷ ,۰.۳۶۳۲ ,۰.۳۶۴۷ ,۰.۳۶۶۲ ,۰.۳۶۶۳ ,۰.۳۶۲۴ ,۰.۳۶۱۸ ,۰.۳۶۰۷ ,۰.۳۶۲۲ ,۰.۳۶۱۸ ,۰.۳۶۱۹ ,۰.۳۶۲۰ ,۰.۳۶۸۰ ,۰.۳۶۹۳ ,۰.۳۶۳۲ ,۰.۳۵۹۵ ,۰.۳۵۶۷ ,۰.۳۳۶۶ ,۰.۳۳۸۲ ,۰.۳۳۶۳ ,۰.۳۴۵۰ ,۰.۳۴۶۴ ,۰.۳۴۹۷ ,۰.۳۴۸۴ ,۰.۳۵۰۰ ,۰.۳۵۰۰ ,۰.۳۴۹۸ ,۰.۳۵۰۸ ,۰.۳۵۱۹ ,۰.۳۵۱۴ ,۰.۳۵۲۰ ,۰.۳۵۲۷ ,۰.۳۵۲۱ ,۰.۳۵۱۵ ,۰.۳۵۰۹ ,۰.۳۴۹۰ ,۰.۳۵۴۵ ,۰.۳۵۰۴ ,۰.۳۵۴۸ ,۰.۳۴۵۷ ,۰.۳۴۰۵ ,۰.۳۴۳۵ ,۰.۳۴۵۴ ,۰.۳۴۶۳ ,۰.۳۴۴۱
۲۴۸
FUBT Token
$۱.۴۹ ۰
تومان
۱۳۱.۲۷
میلیارد دلار
۲۳۷۷۲۵
دلار
۸۸.۲۸
میلیارد FUC
۹.۲۴% ۰.۰۶۸۱ ,۰.۰۶۹۱ ,۰.۰۷۰۹ ,۰.۰۷۱۶ ,۰.۰۷۲۰ ,۰.۰۷۲۳ ,۰.۰۷۲۲ ,۰.۰۷۲۶ ,۰.۰۹۱۳ ,۰.۱۱۵۶ ,۰.۱۳۷۲ ,۰.۲۵۲۹ ,۰.۲۵۶۵ ,۰.۲۵۶۱ ,۰.۲۵۸۸ ,۰.۲۵۸۰ ,۰.۲۵۸۳ ,۰.۲۵۸۹ ,۰.۲۶۱۲ ,۰.۲۶۲۰ ,۰.۲۶۵۲ ,۰.۲۶۶۸ ,۰.۲۶۷۶ ,۰.۲۷۱۶ ,۰.۲۷۳۲ ,۰.۲۷۴۲ ,۰.۲۷۶۳ ,۰.۲۷۳۸ ,۰.۲۷۳۷ ,۰.۲۷۴۱ ,۰.۲۷۶۷ ,۰.۲۷۶۵ ,۰.۳۰۲۰ ,۰.۳۶۰۰ ,۰.۳۶۵۴ ,۰.۷۴۰۳ ,۰.۷۴۶۵ ,۰.۷۵۱۹ ,۰.۷۵۱۴ ,۰.۸۰۱۳ ,۰.۸۱۱۴ ,۰.۸۲۳۶ ,۰.۸۲۶۱ ,۰.۸۳۳۰ ,۰.۸۴۴۷ ,۰.۸۵۵۷ ,۰.۸۶۱۵ ,۰.۸۲۳۶ ,۰.۸۲۵۹ ,۰.۸۲۶۰ ,۰.۸۲۶۲ ,۰.۸۲۷۸ ,۰.۸۲۸۲ ,۰.۸۲۷۶ ,۰.۸۲۵۷ ,۰.۸۲۴۴ ,۰.۸۲۶۲ ,۰.۸۲۴۴ ,۰.۸۲۵۷ ,۰.۸۲۴۸ ,۰.۸۲۶۳ ,۰.۸۲۳۲ ,۰.۸۲۲۲ ,۰.۸۲۴۳ ,۰.۸۳۶۳ ,۰.۸۴۹۱ ,۰.۸۵۰۹ ,۰.۸۵۷۶ ,۰.۸۶۳۴ ,۰.۸۱۸۳ ,۰.۸۲۱۵ ,۰.۸۳۱۳ ,۰.۸۳۹۹ ,۰.۸۴۲۱ ,۰.۸۴۷۰ ,۰.۸۶۰۰ ,۰.۸۶۶۲ ,۰.۸۷۸۱ ,۰.۸۷۹۴ ,۰.۸۸۶۵ ,۰.۹۰۷۴ ,۰.۹۰۰۷ ,۰.۹۰۵۶ ,۰.۹۱۵۵ ,۰.۹۲۱۳ ,۰.۹۳۰۱ ,۰.۹۳۴۷ ,۰.۹۴۱۱ ,۰.۹۳۵۵ ,۰.۹۲۶۳ ,۰.۹۳۳۴ ,۰.۹۴۲۹ ,۰.۹۲۵۵ ,۰.۹۳۲۳ ,۰.۹۴۲۰ ,۰.۹۴۶۷ ,۰.۹۴۵۰ ,۰.۹۴۵۷ ,۰.۹۴۵۹ ,۰.۹۴۳۱ ,۰.۹۴۲۱ ,۰.۹۴۶۱ ,۰.۹۴۵۳ ,۰.۹۴۲۳ ,۰.۹۴۳۹ ,۰.۹۵۳۵ ,۰.۹۷۰۸ ,۰.۹۳۱۵ ,۰.۹۴۳۸ ,۰.۹۵۰۷ ,۰.۹۵۵۶ ,۰.۹۵۹۷ ,۰.۹۷۱۰ ,۰.۹۷۶۳ ,۰.۹۷۹۵ ,۰.۹۸۹۱ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۹۴ ,۱.۰۱۹۲ ,۱.۰۳۱۲ ,۱.۰۴۴۶ ,۱.۰۵۱۷ ,۱.۰۶۳۴ ,۱.۰۷۳۷ ,۱.۰۸۳۱ ,۱.۰۹۲۴ ,۱.۱۰۰۵ ,۱.۱۰۴۱ ,۱.۱۰۵۴ ,۱.۱۱۵۴ ,۱.۱۲۴۸ ,۱.۱۳۴۵ ,۱.۱۳۵۰ ,۱.۱۵۴۱ ,۱.۱۵۸۰ ,۱.۱۶۶۱ ,۱.۱۸۸۷ ,۱.۲۰۲۲ ,۱.۲۱۳۷ ,۱.۲۳۹۳ ,۱.۲۳۰۳ ,۱.۲۵۴۱ ,۱.۲۷۲۱ ,۱.۲۹۵۳ ,۱.۳۰۵۴ ,۱.۳۲۷۵ ,۱.۳۴۱۷ ,۱.۳۶۱۰ ,۱.۳۸۴۳ ,۱.۳۹۸۰ ,۱.۴۱۸۱ ,۱.۴۵۴۱ ,۱.۴۸۲۲ ,۱.۵۰۵۷ ,۱.۵۲۶۳ ,۱.۵۴۵۶ ,۱.۵۸۱۰ ,۱.۶۱۳۱ ,۱.۶۱۱۷ ,۱.۴۸۲۵ ,۱.۴۹۸۰ ,۱.۴۹۳۴ ,۱.۴۹۳۲ ,۱.۴۸۶۶ ,۱.۴۹۲۷ ,۱.۴۸۹۱ ,۱.۴۹۰۷ ,۱.۴۸۹۰
۲۴۹
Syscoin
$۰.۱۸۵۷ ۰
تومان
۱۳۰.۱۸
میلیارد دلار
۱.۸۸
میلیارد دلار
۷۰۳.۱۵
میلیارد SYS
۶.۱۸% ۰.۱۶۷۰ ,۰.۱۶۵۷ ,۰.۱۶۹۷ ,۰.۱۶۹۸ ,۰.۱۷۰۲ ,۰.۱۷۰۲ ,۰.۱۷۰۳ ,۰.۱۷۲۹ ,۰.۱۷۲۲ ,۰.۱۷۱۳ ,۰.۱۷۲۶ ,۰.۱۷۴۳ ,۰.۱۷۵۰ ,۰.۱۷۳۱ ,۰.۱۷۲۹ ,۰.۱۶۹۹ ,۰.۱۷۱۲ ,۰.۱۷۲۳ ,۰.۱۷۲۲ ,۰.۱۷۱۸ ,۰.۱۷۲۷ ,۰.۱۷۱۸ ,۰.۱۷۳۴ ,۰.۱۷۵۲ ,۰.۱۷۵۲ ,۰.۱۷۶۱ ,۰.۱۷۵۷ ,۰.۱۷۶۲ ,۰.۱۷۷۲ ,۰.۱۷۷۵ ,۰.۱۷۹۴ ,۰.۱۷۷۳ ,۰.۱۷۷۲ ,۰.۱۷۵۴ ,۰.۱۷۴۶ ,۰.۱۷۴۲ ,۰.۱۷۴۶ ,۰.۱۷۴۷ ,۰.۱۷۴۲ ,۰.۱۷۴۳ ,۰.۱۷۰۶ ,۰.۱۷۲۱ ,۰.۱۷۰۱ ,۰.۱۷۰۲ ,۰.۱۷۰۴ ,۰.۱۷۰۹ ,۰.۱۶۹۷ ,۰.۱۶۸۶ ,۰.۱۶۷۰ ,۰.۱۶۸۹ ,۰.۱۶۹۱ ,۰.۱۶۸۹ ,۰.۱۶۹۴ ,۰.۱۶۸۷ ,۰.۱۶۸۸ ,۰.۱۶۶۶ ,۰.۱۶۶۰ ,۰.۱۶۶۷ ,۰.۱۶۷۲ ,۰.۱۶۶۸ ,۰.۱۶۷۹ ,۰.۱۶۸۵ ,۰.۱۶۸۴ ,۰.۱۶۹۵ ,۰.۱۷۱۳ ,۰.۱۷۲۱ ,۰.۱۷۲۲ ,۰.۱۷۲۲ ,۰.۱۷۱۹ ,۰.۱۶۹۱ ,۰.۱۷۰۱ ,۰.۱۷۱۱ ,۰.۱۷۰۱ ,۰.۱۷۵۸ ,۰.۱۷۴۴ ,۰.۱۷۳۸ ,۰.۱۶۹۹ ,۰.۱۷۱۰ ,۰.۱۷۱۱ ,۰.۱۷۶۹ ,۰.۱۷۸۲ ,۰.۱۷۹۰ ,۰.۱۸۱۶ ,۰.۱۸۲۹ ,۰.۱۸۴۵ ,۰.۱۸۴۵ ,۰.۱۸۷۹ ,۰.۱۹۰۷ ,۰.۱۹۳۱ ,۰.۱۸۵۱ ,۰.۱۸۴۳ ,۰.۱۸۶۱ ,۰.۱۸۹۹ ,۰.۱۹۱۳ ,۰.۱۹۰۰ ,۰.۱۸۹۶ ,۰.۱۸۶۷ ,۰.۱۸۵۹ ,۰.۱۸۴۱ ,۰.۱۸۳۱ ,۰.۱۸۲۸ ,۰.۱۸۷۷ ,۰.۱۸۵۰ ,۰.۱۸۲۶ ,۰.۱۷۹۰ ,۰.۱۷۵۵ ,۰.۱۷۷۳ ,۰.۱۷۷۰ ,۰.۱۷۷۳ ,۰.۱۸۰۳ ,۰.۱۷۹۴ ,۰.۱۷۷۴ ,۰.۱۷۷۶ ,۰.۱۷۹۹ ,۰.۱۷۷۳ ,۰.۱۷۷۹ ,۰.۱۷۸۳ ,۰.۱۷۸۶ ,۰.۱۷۸۱ ,۰.۱۷۷۲ ,۰.۱۷۷۶ ,۰.۱۷۵۱ ,۰.۱۷۵۳ ,۰.۱۷۶۳ ,۰.۱۸۲۴ ,۰.۱۸۱۱ ,۰.۱۸۳۷ ,۰.۱۸۳۹ ,۰.۱۸۱۵ ,۰.۱۷۹۵ ,۰.۱۷۹۳ ,۰.۱۷۹۸ ,۰.۱۷۸۴ ,۰.۱۷۷۶ ,۰.۱۷۶۹ ,۰.۱۷۸۸ ,۰.۱۷۹۹ ,۰.۱۷۹۳ ,۰.۱۷۸۳ ,۰.۱۷۶۹ ,۰.۱۶۵۵ ,۰.۱۷۲۸ ,۰.۱۷۲۳ ,۰.۱۷۲۵ ,۰.۱۷۳۶ ,۰.۱۷۴۶ ,۰.۱۷۴۱ ,۰.۱۷۵۰ ,۰.۱۷۵۵ ,۰.۱۷۵۸ ,۰.۱۷۷۷ ,۰.۱۷۸۳ ,۰.۱۷۷۳ ,۰.۱۷۸۲ ,۰.۱۷۸۲ ,۰.۱۷۸۳ ,۰.۱۷۷۵ ,۰.۱۷۷۱ ,۰.۱۷۶۰ ,۰.۱۷۸۵ ,۰.۱۷۹۹ ,۰.۱۸۰۲ ,۰.۱۸۰۳ ,۰.۱۷۸۸ ,۰.۱۸۰۷ ,۰.۱۷۹۵ ,۰.۱۸۱۰ ,۰.۱۸۱۰
۲۵۰
PlayDapp
$۰.۲۳۱۴ ۰
تومان
۱۲۷.۳۶
میلیارد دلار
۵.۵۲
میلیارد دلار
۵۴۸.۹۹
میلیارد PLA
۱.۴۲% ۰.۲۱۴۱ ,۰.۲۱۳۷ ,۰.۲۱۸۵ ,۰.۲۲۰۵ ,۰.۲۲۱۶ ,۰.۲۲۰۹ ,۰.۲۲۱۰ ,۰.۲۲۴۶ ,۰.۲۲۲۸ ,۰.۲۱۸۰ ,۰.۲۲۰۶ ,۰.۲۲۲۰ ,۰.۲۲۲۹ ,۰.۲۲۰۱ ,۰.۲۱۸۴ ,۰.۲۱۷۵ ,۰.۲۱۸۰ ,۰.۲۱۹۱ ,۰.۲۱۸۴ ,۰.۲۱۸۹ ,۰.۲۱۹۲ ,۰.۲۱۸۹ ,۰.۲۲۱۷ ,۰.۲۲۵۵ ,۰.۲۲۵۰ ,۰.۲۲۸۸ ,۰.۲۳۰۹ ,۰.۲۳۵۵ ,۰.۲۳۷۵ ,۰.۲۳۵۰ ,۰.۲۳۵۳ ,۰.۲۳۴۴ ,۰.۲۳۴۴ ,۰.۲۳۱۷ ,۰.۲۳۱۳ ,۰.۲۳۵۱ ,۰.۲۳۴۳ ,۰.۲۴۱۰ ,۰.۲۴۰۶ ,۰.۲۴۲۸ ,۰.۲۳۹۵ ,۰.۲۳۹۱ ,۰.۲۳۸۱ ,۰.۲۳۸۲ ,۰.۲۳۷۵ ,۰.۲۳۸۷ ,۰.۲۳۷۳ ,۰.۲۳۷۴ ,۰.۲۳۲۱ ,۰.۲۳۶۳ ,۰.۲۴۰۹ ,۰.۲۴۴۰ ,۰.۲۵۰۵ ,۰.۲۵۸۶ ,۰.۲۵۲۳ ,۰.۲۵۲۱ ,۰.۲۴۹۱ ,۰.۲۴۵۸ ,۰.۲۴۱۱ ,۰.۲۳۶۰ ,۰.۲۳۹۱ ,۰.۲۳۷۷ ,۰.۲۳۷۴ ,۰.۲۳۹۱ ,۰.۲۳۹۲ ,۰.۲۴۰۰ ,۰.۲۴۰۶ ,۰.۲۴۲۷ ,۰.۲۴۲۹ ,۰.۲۳۹۹ ,۰.۲۳۹۹ ,۰.۲۴۱۳ ,۰.۲۳۹۰ ,۰.۲۵۴۸ ,۰.۲۵۴۵ ,۰.۲۵۹۲ ,۰.۲۴۹۷ ,۰.۲۵۱۳ ,۰.۲۴۸۲ ,۰.۲۴۷۸ ,۰.۲۴۸۰ ,۰.۲۵۰۴ ,۰.۲۵۰۹ ,۰.۲۴۸۹ ,۰.۲۴۸۹ ,۰.۲۵۱۳ ,۰.۲۴۷۱ ,۰.۲۵۰۱ ,۰.۲۴۸۵ ,۰.۲۴۶۲ ,۰.۲۴۷۵ ,۰.۲۴۷۰ ,۰.۲۴۷۵ ,۰.۲۵۰۱ ,۰.۲۵۲۱ ,۰.۲۵۰۷ ,۰.۲۴۷۳ ,۰.۲۴۰۲ ,۰.۲۳۷۶ ,۰.۲۳۵۳ ,۰.۲۳۵۱ ,۰.۲۳۵۹ ,۰.۲۳۳۲ ,۰.۲۳۳۳ ,۰.۲۳۱۶ ,۰.۲۳۰۶ ,۰.۲۳۳۲ ,۰.۲۳۳۱ ,۰.۲۳۳۹ ,۰.۲۳۸۳ ,۰.۲۳۶۶ ,۰.۲۳۶۲ ,۰.۲۳۶۸ ,۰.۲۳۷۴ ,۰.۲۳۵۹ ,۰.۲۳۶۰ ,۰.۲۳۵۸ ,۰.۲۳۵۹ ,۰.۲۳۵۸ ,۰.۲۳۶۳ ,۰.۲۳۷۱ ,۰.۲۳۴۳ ,۰.۲۳۳۲ ,۰.۲۳۳۳ ,۰.۲۳۴۰ ,۰.۲۳۳۵ ,۰.۲۳۳۳ ,۰.۲۳۲۹ ,۰.۲۳۲۳ ,۰.۲۳۱۷ ,۰.۲۳۰۳ ,۰.۲۳۱۸ ,۰.۲۳۱۸ ,۰.۲۳۲۷ ,۰.۲۳۳۴ ,۰.۲۳۴۱ ,۰.۲۳۳۴ ,۰.۲۳۳۶ ,۰.۲۳۲۸ ,۰.۲۳۶۵ ,۰.۲۲۸۵ ,۰.۲۲۹۵ ,۰.۲۲۷۷ ,۰.۲۲۶۳ ,۰.۲۲۸۵ ,۰.۲۲۹۰ ,۰.۲۲۵۶ ,۰.۲۲۷۹ ,۰.۲۲۷۶ ,۰.۲۲۷۰ ,۰.۲۲۸۰ ,۰.۲۳۰۳ ,۰.۲۳۰۱ ,۰.۲۳۰۷ ,۰.۲۳۰۲ ,۰.۲۲۹۷ ,۰.۲۲۹۵ ,۰.۲۳۰۲ ,۰.۲۲۹۱ ,۰.۲۳۱۲ ,۰.۲۳۵۰ ,۰.۲۳۵۱ ,۰.۲۳۴۸ ,۰.۲۳۲۸ ,۰.۲۳۴۶ ,۰.۲۳۳۹ ,۰.۲۳۴۸ ,۰.۲۳۵۴
۲۵۱
Axelar
$۰.۶۲۸۱ ۰
تومان
۱۲۷.۳۵
میلیارد دلار
۱.۰۶
میلیارد دلار
۲۰۲.۴۰
میلیارد AXL
-۱.۶۲% ۰.۶۵۴۵ ,۰.۶۵۴۰ ,۰.۶۵۴۸ ,۰.۶۵۵۹ ,۰.۶۵۱۵ ,۰.۶۵۰۷ ,۰.۶۵۳۳ ,۰.۶۵۲۸ ,۰.۶۵۲۹ ,۰.۶۵۲۴ ,۰.۶۵۴۴ ,۰.۶۵۶۴ ,۰.۶۶۳۱ ,۰.۶۶۲۰ ,۰.۶۶۲۶ ,۰.۶۶۲۴ ,۰.۶۶۱۳ ,۰.۶۵۹۶ ,۰.۶۵۹۴ ,۰.۶۵۸۱ ,۰.۶۶۰۴ ,۰.۶۵۸۸ ,۰.۶۶۴۷ ,۰.۶۶۶۱ ,۰.۶۶۸۰ ,۰.۶۶۰۳ ,۰.۶۵۸۵ ,۰.۶۶۱۱ ,۰.۶۶۱۱ ,۰.۶۵۸۶ ,۰.۶۶۴۵ ,۰.۶۶۳۱ ,۰.۶۶۲۳ ,۰.۶۵۹۵ ,۰.۶۶۰۴ ,۰.۶۶۱۱ ,۰.۶۵۹۹ ,۰.۶۵۹۵ ,۰.۶۶۰۷ ,۰.۶۵۸۲ ,۰.۶۵۱۷ ,۰.۶۴۷۱ ,۰.۶۴۰۷ ,۰.۶۴۳۱ ,۰.۶۴۳۶ ,۰.۶۴۵۱ ,۰.۶۴۵۶ ,۰.۶۴۵۰ ,۰.۶۴۴۲ ,۰.۶۴۷۱ ,۰.۶۴۷۲ ,۰.۶۴۶۷ ,۰.۶۴۹۶ ,۰.۶۴۴۸ ,۰.۶۴۴۰ ,۰.۶۴۱۶ ,۰.۶۳۸۵ ,۰.۶۳۹۸ ,۰.۶۳۹۷ ,۰.۶۴۰۰ ,۰.۶۳۹۲ ,۰.۶۳۸۷ ,۰.۶۳۸۹ ,۰.۶۴۵۵ ,۰.۶۴۳۸ ,۰.۶۴۷۴ ,۰.۶۵۰۰ ,۰.۶۴۸۴ ,۰.۶۵۱۵ ,۰.۶۴۳۶ ,۰.۶۴۴۰ ,۰.۶۴۵۰ ,۰.۶۴۱۶ ,۰.۶۴۲۰ ,۰.۶۴۰۷ ,۰.۶۴۱۱ ,۰.۶۳۵۹ ,۰.۶۳۷۵ ,۰.۶۳۸۵ ,۰.۶۳۹۶ ,۰.۶۳۹۹ ,۰.۶۴۲۹ ,۰.۶۴۲۷ ,۰.۶۴۱۰ ,۰.۶۴۲۳ ,۰.۶۴۱۷ ,۰.۶۳۸۷ ,۰.۶۴۰۴ ,۰.۶۴۴۵ ,۰.۶۳۹۰ ,۰.۶۳۷۸ ,۰.۶۴۱۴ ,۰.۶۳۸۱ ,۰.۶۴۲۳ ,۰.۶۴۱۹ ,۰.۶۴۱۷ ,۰.۶۴۰۷ ,۰.۶۳۹۳ ,۰.۶۳۹۶ ,۰.۶۳۹۷ ,۰.۶۳۹۴ ,۰.۶۳۷۸ ,۰.۶۳۷۵ ,۰.۶۳۴۵ ,۰.۶۳۰۰ ,۰.۶۲۹۹ ,۰.۶۳۰۷ ,۰.۶۳۲۷ ,۰.۶۳۲۳ ,۰.۶۳۶۲ ,۰.۶۳۷۹ ,۰.۶۳۶۵ ,۰.۶۳۷۵ ,۰.۶۴۱۲ ,۰.۶۳۹۷ ,۰.۶۴۰۱ ,۰.۶۴۴۶ ,۰.۶۵۰۷ ,۰.۶۵۱۵ ,۰.۶۵۱۲ ,۰.۶۵۲۱ ,۰.۶۴۷۹ ,۰.۶۴۵۲ ,۰.۶۴۵۹ ,۰.۶۴۴۰ ,۰.۶۴۵۴ ,۰.۶۴۴۶ ,۰.۶۴۴۴ ,۰.۶۴۰۹ ,۰.۶۴۴۵ ,۰.۶۴۱۴ ,۰.۶۴۵۲ ,۰.۶۴۰۱ ,۰.۶۳۷۹ ,۰.۶۳۷۴ ,۰.۶۴۱۷ ,۰.۶۴۲۰ ,۰.۶۴۲۸ ,۰.۶۴۱۰ ,۰.۶۳۹۹ ,۰.۶۳۱۴ ,۰.۶۳۲۲ ,۰.۶۳۵۷ ,۰.۶۳۶۵ ,۰.۶۳۷۷ ,۰.۶۴۰۹ ,۰.۶۳۸۹ ,۰.۶۳۹۳ ,۰.۶۳۸۶ ,۰.۶۳۸۵ ,۰.۶۳۷۷ ,۰.۶۳۵۰ ,۰.۶۴۱۵ ,۰.۶۴۰۲ ,۰.۶۳۸۶ ,۰.۶۳۸۳ ,۰.۶۳۶۵ ,۰.۶۳۰۱ ,۰.۶۲۰۰ ,۰.۶۳۰۶ ,۰.۶۳۱۷ ,۰.۶۳۱۱ ,۰.۶۲۸۵ ,۰.۶۲۶۲ ,۰.۶۲۸۱ ,۰.۶۲۶۹ ,۰.۶۲۸۲ ,۰.۶۲۸۲
۲۵۲
Constellation
$۰.۰۴۸۶ ۰
تومان
۱۲۷.۰۸
میلیارد دلار
۷۳۱۲۱۱
دلار
۲.۶۲
میلیون DAG
-۲.۳۸% ۰.۰۴۵۷ ,۰.۰۴۵۷ ,۰.۰۴۴۳ ,۰.۰۴۵۸ ,۰.۰۴۶۱ ,۰.۰۴۶۱ ,۰.۰۴۶۳ ,۰.۰۴۶۷ ,۰.۰۴۶۵ ,۰.۰۴۶۷ ,۰.۰۴۷۱ ,۰.۰۴۷۲ ,۰.۰۴۷۲ ,۰.۰۴۷۰ ,۰.۰۴۶۹ ,۰.۰۴۶۵ ,۰.۰۴۶۲ ,۰.۰۴۶۲ ,۰.۰۴۶۸ ,۰.۰۴۶۷ ,۰.۰۴۶۹ ,۰.۰۴۶۴ ,۰.۰۴۷۷ ,۰.۰۴۸۰ ,۰.۰۴۷۶ ,۰.۰۴۷۹ ,۰.۰۴۸۰ ,۰.۰۴۷۹ ,۰.۰۴۷۹ ,۰.۰۴۷۸ ,۰.۰۴۸۰ ,۰.۰۴۷۹ ,۰.۰۴۷۹ ,۰.۰۴۷۵ ,۰.۰۴۷۴ ,۰.۰۴۷۴ ,۰.۰۴۷۴ ,۰.۰۴۷۳ ,۰.۰۴۸۴ ,۰.۰۴۸۴ ,۰.۰۴۷۶ ,۰.۰۴۸۳ ,۰.۰۴۸۴ ,۰.۰۴۸۴ ,۰.۰۴۷۵ ,۰.۰۴۷۶ ,۰.۰۴۷۳ ,۰.۰۴۵۸ ,۰.۰۴۵۵ ,۰.۰۴۵۷ ,۰.۰۴۵۶ ,۰.۰۴۵۵ ,۰.۰۴۵۴ ,۰.۰۴۵۳ ,۰.۰۴۵۳ ,۰.۰۴۵۵ ,۰.۰۴۵۵ ,۰.۰۴۵۶ ,۰.۰۴۵۶ ,۰.۰۴۵۳ ,۰.۰۴۵۴ ,۰.۰۴۷۰ ,۰.۰۴۷۱ ,۰.۰۴۷۴ ,۰.۰۴۶۹ ,۰.۰۴۷۲ ,۰.۰۴۶۹ ,۰.۰۴۶۸ ,۰.۰۴۷۸ ,۰.۰۴۶۷ ,۰.۰۴۷۲ ,۰.۰۴۷۵ ,۰.۰۴۷۰ ,۰.۰۴۶۷ ,۰.۰۴۶۶ ,۰.۰۴۶۱ ,۰.۰۴۵۷ ,۰.۰۴۵۴ ,۰.۰۴۵۲ ,۰.۰۴۵۶ ,۰.۰۴۵۹ ,۰.۰۴۵۷ ,۰.۰۴۵۷ ,۰.۰۴۵۵ ,۰.۰۴۵۱ ,۰.۰۴۴۹ ,۰.۰۴۴۷ ,۰.۰۴۵۰ ,۰.۰۴۴۶ ,۰.۰۴۴۱ ,۰.۰۴۴۲ ,۰.۰۴۴۳ ,۰.۰۴۴۸ ,۰.۰۴۵۱ ,۰.۰۴۵۳ ,۰.۰۴۵۳ ,۰.۰۴۵۰ ,۰.۰۴۴۲ ,۰.۰۴۳۹ ,۰.۰۴۳۷ ,۰.۰۴۳۹ ,۰.۰۴۴۱ ,۰.۰۴۳۸ ,۰.۰۴۳۹ ,۰.۰۴۳۹ ,۰.۰۴۳۹ ,۰.۰۴۴۰ ,۰.۰۴۴۰ ,۰.۰۴۳۹ ,۰.۰۴۴۲ ,۰.۰۴۴۷ ,۰.۰۴۵۳ ,۰.۰۴۵۵ ,۰.۰۴۵۳ ,۰.۰۴۴۹ ,۰.۰۴۵۳ ,۰.۰۴۵۴ ,۰.۰۴۵۹ ,۰.۰۴۵۸ ,۰.۰۴۵۸ ,۰.۰۴۶۲ ,۰.۰۴۶۳ ,۰.۰۴۵۸ ,۰.۰۴۵۳ ,۰.۰۴۵۰ ,۰.۰۴۵۲ ,۰.۰۴۵۱ ,۰.۰۴۵۲ ,۰.۰۴۵۳ ,۰.۰۴۵۶ ,۰.۰۴۴۹ ,۰.۰۴۴۸ ,۰.۰۴۴۹ ,۰.۰۴۵۲ ,۰.۰۴۵۵ ,۰.۰۴۵۸ ,۰.۰۴۵۶ ,۰.۰۴۵۵ ,۰.۰۴۷۲ ,۰.۰۴۷۶ ,۰.۰۴۷۴ ,۰.۰۴۷۷ ,۰.۰۴۸۰ ,۰.۰۴۸۵ ,۰.۰۴۸۶ ,۰.۰۴۸۵ ,۰.۰۴۹۰ ,۰.۰۴۹۵ ,۰.۰۵۰۶ ,۰.۰۵۰۶ ,۰.۰۵۰۱ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۵۰۵ ,۰.۰۴۹۶ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۴۹۷ ,۰.۰۴۹۵ ,۰.۰۵۰۳ ,۰.۰۵۰۳ ,۰.۰۴۸۰ ,۰.۰۴۹۴ ,۰.۰۴۸۴ ,۰.۰۴۸۵ ,۰.۰۴۸۱ ,۰.۰۴۷۹ ,۰.۰۴۷۵ ,۰.۰۴۸۰ ,۰.۰۴۷۹
۲۵۳
Polymesh
$۰.۱۷۱۳ ۰
تومان
۱۲۶.۱۰
میلیارد دلار
۳.۷۱
میلیارد دلار
۷۳۷.۳۶
میلیارد POLYX
۳.۴۷% ۰.۱۶۹۰ ,۰.۱۶۷۴ ,۰.۱۷۰۰ ,۰.۱۷۰۴ ,۰.۱۷۰۷ ,۰.۱۷۰۷ ,۰.۱۷۰۰ ,۰.۱۷۱۶ ,۰.۱۷۱۱ ,۰.۱۷۱۲ ,۰.۱۷۲۶ ,۰.۱۷۳۶ ,۰.۱۷۴۴ ,۰.۱۷۲۴ ,۰.۱۷۰۶ ,۰.۱۶۹۳ ,۰.۱۷۰۲ ,۰.۱۷۰۶ ,۰.۱۷۱۳ ,۰.۱۷۱۴ ,۰.۱۷۲۱ ,۰.۱۷۳۲ ,۰.۱۷۴۴ ,۰.۱۷۶۴ ,۰.۱۷۷۱ ,۰.۱۸۰۸ ,۰.۱۷۸۶ ,۰.۱۷۹۲ ,۰.۱۷۹۹ ,۰.۱۸۰۰ ,۰.۱۸۰۸ ,۰.۱۷۹۵ ,۰.۱۸۰۰ ,۰.۱۷۶۶ ,۰.۱۷۷۸ ,۰.۱۷۸۵ ,۰.۱۷۷۹ ,۰.۱۷۸۴ ,۰.۱۷۷۸ ,۰.۱۷۸۷ ,۰.۱۷۷۰ ,۰.۱۷۶۲ ,۰.۱۷۶۲ ,۰.۱۷۶۲ ,۰.۱۷۶۹ ,۰.۱۷۶۸ ,۰.۱۷۶۷ ,۰.۱۷۵۴ ,۰.۱۷۵۴ ,۰.۱۷۵۳ ,۰.۱۷۶۰ ,۰.۱۷۶۸ ,۰.۱۷۶۵ ,۰.۱۷۷۸ ,۰.۱۷۷۲ ,۰.۱۷۵۷ ,۰.۱۷۵۲ ,۰.۱۷۶۶ ,۰.۱۷۶۲ ,۰.۱۷۵۱ ,۰.۱۷۵۱ ,۰.۱۷۵۲ ,۰.۱۷۷۱ ,۰.۱۷۶۷ ,۰.۱۷۷۸ ,۰.۱۷۹۳ ,۰.۱۷۹۰ ,۰.۱۷۹۷ ,۰.۱۸۰۰ ,۰.۱۷۸۲ ,۰.۱۷۹۴ ,۰.۱۸۰۵ ,۰.۱۸۰۲ ,۰.۱۷۹۷ ,۰.۱۷۹۵ ,۰.۱۷۸۲ ,۰.۱۷۶۰ ,۰.۱۷۶۷ ,۰.۱۷۶۴ ,۰.۱۷۷۹ ,۰.۱۷۹۳ ,۰.۱۷۹۲ ,۰.۱۷۹۸ ,۰.۱۷۹۳ ,۰.۱۷۸۱ ,۰.۱۷۸۶ ,۰.۱۷۷۳ ,۰.۱۷۸۰ ,۰.۱۷۷۱ ,۰.۱۷۶۴ ,۰.۱۷۶۷ ,۰.۱۷۶۱ ,۰.۱۷۵۵ ,۰.۱۷۶۴ ,۰.۱۷۶۷ ,۰.۱۷۶۹ ,۰.۱۷۶۰ ,۰.۱۷۵۴ ,۰.۱۷۴۶ ,۰.۱۷۳۱ ,۰.۱۶۹۸ ,۰.۱۷۱۳ ,۰.۱۶۸۶ ,۰.۱۶۸۸ ,۰.۱۶۴۸ ,۰.۱۶۶۲ ,۰.۱۶۷۸ ,۰.۱۶۸۴ ,۰.۱۶۹۵ ,۰.۱۷۲۵ ,۰.۱۷۳۰ ,۰.۱۷۲۱ ,۰.۱۷۳۱ ,۰.۱۷۳۴ ,۰.۱۷۳۱ ,۰.۱۷۳۵ ,۰.۱۷۳۵ ,۰.۱۷۲۹ ,۰.۱۷۳۹ ,۰.۱۷۳۶ ,۰.۱۷۵۴ ,۰.۱۷۱۹ ,۰.۱۷۱۶ ,۰.۱۷۱۳ ,۰.۱۷۲۱ ,۰.۱۷۲۲ ,۰.۱۷۲۴ ,۰.۱۷۳۰ ,۰.۱۷۲۳ ,۰.۱۷۱۱ ,۰.۱۶۹۹ ,۰.۱۷۰۴ ,۰.۱۷۰۲ ,۰.۱۷۰۸ ,۰.۱۷۰۶ ,۰.۱۷۱۸ ,۰.۱۷۱۷ ,۰.۱۷۱۹ ,۰.۱۷۱۳ ,۰.۱۷۲۲ ,۰.۱۶۳۹ ,۰.۱۶۷۳ ,۰.۱۶۶۹ ,۰.۱۶۷۸ ,۰.۱۶۷۷ ,۰.۱۶۸۸ ,۰.۱۶۷۲ ,۰.۱۶۴۸ ,۰.۱۶۵۷ ,۰.۱۶۵۱ ,۰.۱۶۹۱ ,۰.۱۶۶۸ ,۰.۱۶۶۴ ,۰.۱۶۷۱ ,۰.۱۶۷۰ ,۰.۱۶۷۳ ,۰.۱۶۷۱ ,۰.۱۶۷۰ ,۰.۱۶۷۰ ,۰.۱۶۹۰ ,۰.۱۷۳۶ ,۰.۱۷۳۱ ,۰.۱۷۲۷ ,۰.۱۷۰۷ ,۰.۱۷۲۲ ,۰.۱۷۲۶ ,۰.۱۷۲۷ ,۰.۱۷۲۴
۲۵۴
Tribe
$۰.۲۷۵۶ ۰
تومان
۱۲۵.۵۰
میلیارد دلار
۷۶۲۰۷۲
دلار
۴۵۵.۰۲
میلیارد TRIBE
-۰.۷۶% ۰.۲۶۱۹ ,۰.۲۶۰۶ ,۰.۲۶۴۷ ,۰.۲۶۱۱ ,۰.۲۶۲۳ ,۰.۲۶۲۴ ,۰.۲۶۱۹ ,۰.۲۶۱۲ ,۰.۲۵۹۰ ,۰.۲۶۱۳ ,۰.۲۶۳۹ ,۰.۲۶۵۸ ,۰.۲۶۸۰ ,۰.۲۶۷۵ ,۰.۲۶۷۶ ,۰.۲۶۷۸ ,۰.۲۶۶۴ ,۰.۲۶۸۵ ,۰.۲۶۸۸ ,۰.۲۶۷۷ ,۰.۲۶۷۶ ,۰.۲۶۹۱ ,۰.۲۷۱۱ ,۰.۲۷۲۴ ,۰.۲۶۴۰ ,۰.۲۶۳۸ ,۰.۲۶۳۴ ,۰.۲۷۲۲ ,۰.۲۷۴۹ ,۰.۲۷۴۷ ,۰.۲۷۸۴ ,۰.۲۷۹۱ ,۰.۲۷۹۴ ,۰.۲۷۶۵ ,۰.۲۷۷۱ ,۰.۲۷۸۵ ,۰.۲۷۷۸ ,۰.۲۷۹۴ ,۰.۲۷۹۵ ,۰.۲۸۱۴ ,۰.۲۷۶۲ ,۰.۲۸۰۶ ,۰.۲۷۸۸ ,۰.۲۷۶۰ ,۰.۲۷۶۷ ,۰.۲۷۵۲ ,۰.۲۷۲۸ ,۰.۲۷۵۳ ,۰.۲۷۴۴ ,۰.۲۷۲۹ ,۰.۲۶۹۸ ,۰.۲۷۰۲ ,۰.۲۷۰۷ ,۰.۲۷۰۸ ,۰.۲۷۳۳ ,۰.۲۷۲۲ ,۰.۲۷۶۴ ,۰.۲۷۴۴ ,۰.۲۷۵۵ ,۰.۲۷۶۷ ,۰.۲۷۵۴ ,۰.۲۷۴۷ ,۰.۲۷۳۱ ,۰.۲۷۴۲ ,۰.۲۷۰۴ ,۰.۲۷۰۵ ,۰.۲۶۸۲ ,۰.۲۷۷۹ ,۰.۲۸۱۸ ,۰.۲۷۸۹ ,۰.۲۷۷۴ ,۰.۲۷۹۹ ,۰.۲۸۱۸ ,۰.۲۸۲۱ ,۰.۲۸۲۱ ,۰.۲۸۲۹ ,۰.۲۷۸۳ ,۰.۲۸۰۳ ,۰.۲۸۳۲ ,۰.۲۸۳۷ ,۰.۲۸۱۲ ,۰.۲۷۷۶ ,۰.۲۷۶۲ ,۰.۲۷۹۲ ,۰.۲۷۸۶ ,۰.۲۷۸۵ ,۰.۲۷۶۰ ,۰.۲۷۹۱ ,۰.۲۸۰۵ ,۰.۲۷۸۰ ,۰.۲۷۷۷ ,۰.۲۷۸۷ ,۰.۲۷۸۸ ,۰.۲۷۹۳ ,۰.۲۸۱۸ ,۰.۲۸۰۶ ,۰.۲۷۹۷ ,۰.۲۷۹۵ ,۰.۲۷۷۸ ,۰.۲۸۰۶ ,۰.۲۷۹۰ ,۰.۲۷۷۹ ,۰.۲۷۸۵ ,۰.۲۷۹۳ ,۰.۲۷۷۳ ,۰.۲۷۹۳ ,۰.۲۷۷۷ ,۰.۲۷۶۹ ,۰.۲۷۶۴ ,۰.۲۷۶۶ ,۰.۲۷۷۱ ,۰.۲۷۶۲ ,۰.۲۷۸۳ ,۰.۲۷۸۸ ,۰.۲۷۶۷ ,۰.۲۷۸۱ ,۰.۲۷۷۰ ,۰.۲۷۷۰ ,۰.۲۷۷۷ ,۰.۲۷۷۸ ,۰.۲۷۶۴ ,۰.۲۷۵۷ ,۰.۲۷۷۷ ,۰.۲۷۹۳ ,۰.۲۷۸۱ ,۰.۲۷۸۶ ,۰.۲۷۸۵ ,۰.۲۷۶۷ ,۰.۲۷۷۱ ,۰.۲۷۶۴ ,۰.۲۷۷۲ ,۰.۲۷۷۳ ,۰.۲۷۶۲ ,۰.۲۷۷۴ ,۰.۲۷۵۷ ,۰.۲۷۶۴ ,۰.۲۷۶۱ ,۰.۲۷۴۵ ,۰.۲۷۴۱ ,۰.۲۷۵۵ ,۰.۲۷۶۳ ,۰.۲۷۶۷ ,۰.۲۷۷۲ ,۰.۲۷۵۰ ,۰.۲۷۶۷ ,۰.۲۷۷۱ ,۰.۲۷۵۹ ,۰.۲۷۷۸ ,۰.۲۷۸۲ ,۰.۲۷۸۱ ,۰.۲۷۷۹ ,۰.۲۷۸۹ ,۰.۲۷۸۵ ,۰.۲۷۸۵ ,۰.۲۷۷۵ ,۰.۲۷۷۸ ,۰.۲۷۶۴ ,۰.۲۷۶۸ ,۰.۲۷۵۵ ,۰.۲۷۳۲ ,۰.۲۷۱۸ ,۰.۲۷۱۶ ,۰.۲۷۶۲ ,۰.۲۷۵۰ ,۰.۲۷۳۸ ,۰.۲۷۴۰ ,۰.۲۷۴۳ ,۰.۲۷۳۵
۲۵۵
Metis
$۲۸.۳۵ ۰
تومان
۱۲۳.۵۴
میلیارد دلار
۱۳.۱۱
میلیارد دلار
۴.۳۵
میلیارد METIS
۲.۴۳% ۲۸.۸۷ ,۲۸.۷۹ ,۲۹.۲۵ ,۲۹.۴۴ ,۲۹.۳۹ ,۲۹.۳۸ ,۲۹.۲۵ ,۲۹.۴۹ ,۲۹.۴۹ ,۲۹.۴۵ ,۲۹.۹۳ ,۳۱.۰۴ ,۳۱.۸۲ ,۳۱.۱۳ ,۳۰.۷۶ ,۳۰.۱۲ ,۳۰.۲۱ ,۳۰.۵۱ ,۳۰.۸۶ ,۳۰.۶۷ ,۳۱.۲۰ ,۳۰.۸۳ ,۳۱.۲۶ ,۳۱.۵۹ ,۳۱.۳۳ ,۳۱.۳۳ ,۳۱.۶۲ ,۳۱.۷۹ ,۳۲.۰۵ ,۳۱.۹۵ ,۳۱.۹۱ ,۳۱.۷۳ ,۳۱.۶۷ ,۳۱.۵۹ ,۳۱.۶۱ ,۳۱.۸۶ ,۳۱.۸۹ ,۳۲.۱۳ ,۳۲.۰۳ ,۳۱.۹۱ ,۳۱.۲۸ ,۳۱.۱۱ ,۳۰.۷۴ ,۳۰.۹۲ ,۳۱.۲۵ ,۳۱.۳۰ ,۳۱.۰۰ ,۳۰.۶۰ ,۳۰.۳۵ ,۳۰.۷۱ ,۳۰.۷۸ ,۳۰.۷۹ ,۳۰.۷۵ ,۳۰.۴۲ ,۳۰.۴۵ ,۳۰.۲۸ ,۳۰.۲۵ ,۳۰.۳۶ ,۳۰.۳۳ ,۳۰.۱۸ ,۳۰.۲۶ ,۳۰.۲۲ ,۳۰.۱۵ ,۳۰.۲۴ ,۳۰.۱۵ ,۳۰.۳۶ ,۳۰.۵۶ ,۳۰.۴۶ ,۳۰.۶۵ ,۳۰.۱۲ ,۳۰.۱۶ ,۳۰.۱۷ ,۲۹.۸۹ ,۲۹.۶۶ ,۲۹.۵۳ ,۲۹.۴۰ ,۲۸.۸۴ ,۲۸.۹۳ ,۲۹.۱۱ ,۲۹.۱۰ ,۲۹.۳۳ ,۲۹.۴۰ ,۲۹.۵۱ ,۲۹.۲۴ ,۲۹.۱۸ ,۲۹.۷۱ ,۲۹.۲۴ ,۲۹.۱۵ ,۲۹.۱۱ ,۲۸.۹۳ ,۲۸.۹۵ ,۲۹.۲۵ ,۲۹.۵۱ ,۲۹.۵۵ ,۲۹.۴۲ ,۲۹.۴۰ ,۲۹.۲۶ ,۲۹.۳۶ ,۲۹.۱۸ ,۲۸.۷۷ ,۲۸.۷۴ ,۲۸.۸۰ ,۲۸.۶۴ ,۲۸.۶۷ ,۲۸.۲۷ ,۲۸.۲۸ ,۲۸.۳۷ ,۲۸.۵۶ ,۲۸.۵۷ ,۲۸.۹۳ ,۲۹.۱۳ ,۲۹.۰۱ ,۲۸.۹۵ ,۲۸.۹۸ ,۲۸.۶۳ ,۲۸.۶۴ ,۲۸.۹۵ ,۲۹.۳۷ ,۲۹.۲۹ ,۲۸.۹۹ ,۲۹.۰۵ ,۲۸.۷۹ ,۲۸.۸۸ ,۲۸.۸۸ ,۲۸.۹۴ ,۲۹.۰۳ ,۲۹.۰۹ ,۲۹.۰۷ ,۲۸.۹۷ ,۲۹.۳۰ ,۲۹.۲۷ ,۲۸.۹۳ ,۲۸.۷۴ ,۲۸.۵۰ ,۲۸.۳۳ ,۲۸.۳۸ ,۲۸.۲۶ ,۲۷.۷۹ ,۲۷.۷۶ ,۲۷.۸۳ ,۲۶.۵۶ ,۲۶.۴۴ ,۲۶.۵۱ ,۲۷.۰۴ ,۲۷.۱۶ ,۲۷.۹۳ ,۲۷.۷۳ ,۲۷.۶۹ ,۲۷.۶۴ ,۲۷.۶۸ ,۲۸.۲۲ ,۲۸.۳۰ ,۲۷.۹۶ ,۲۸.۰۳ ,۲۸.۰۲ ,۲۸.۰۱ ,۲۷.۷۴ ,۲۷.۴۲ ,۲۷.۱۲ ,۲۷.۵۹ ,۲۸.۵۱ ,۲۸.۴۴ ,۲۸.۲۹ ,۲۷.۹۸ ,۲۸.۲۹ ,۲۸.۴۰ ,۲۸.۱۱ ,۲۸.۴۹
۲۵۶
VVS Finance
$۰.۰۰۰۰ ۰
تومان
۱۲۱.۸۰
میلیارد دلار
۵۶۹۳۹۱
دلار
۳۳,۷۷۶.۱۰
میلیون VVS
۱.۸۲% ۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰
۲۵۷
CANTO
$۰.۲۶۴۳ ۰
تومان
۱۲۱.۶۴
میلیارد دلار
۱۰.۰۲
میلیارد دلار
۴۵۹.۷۱
میلیارد CANTO
-۲.۴۱% ۰.۳۰۶۴ ,۰.۳۰۴۴ ,۰.۳۱۱۳ ,۰.۳۱۴۴ ,۰.۳۱۵۸ ,۰.۳۱۴۸ ,۰.۳۱۸۱ ,۰.۳۲۲۵ ,۰.۳۲۰۹ ,۰.۳۲۱۰ ,۰.۳۲۳۸ ,۰.۳۲۶۷ ,۰.۳۲۹۴ ,۰.۳۲۴۹ ,۰.۳۲۴۱ ,۰.۳۱۹۶ ,۰.۳۲۱۹ ,۰.۳۲۲۹ ,۰.۳۲۴۴ ,۰.۳۲۳۳ ,۰.۳۲۵۰ ,۰.۳۲۷۱ ,۰.۳۳۳۰ ,۰.۳۳۹۱ ,۰.۳۴۳۷ ,۰.۳۴۷۸ ,۰.۳۴۷۸ ,۰.۳۴۵۱ ,۰.۳۴۱۹ ,۰.۳۴۰۱ ,۰.۳۴۲۰ ,۰.۳۳۱۳ ,۰.۳۳۲۳ ,۰.۳۳۱۲ ,۰.۳۲۹۳ ,۰.۳۲۹۳ ,۰.۳۲۸۳ ,۰.۳۳۲۳ ,۰.۳۳۰۵ ,۰.۳۳۰۷ ,۰.۳۲۲۹ ,۰.۳۲۳۰ ,۰.۳۲۰۵ ,۰.۳۲۱۲ ,۰.۳۲۲۱ ,۰.۳۲۴۱ ,۰.۳۲۱۱ ,۰.۳۲۰۷ ,۰.۳۱۶۱ ,۰.۳۱۶۰ ,۰.۳۱۶۶ ,۰.۳۱۵۹ ,۰.۳۱۷۸ ,۰.۳۱۷۷ ,۰.۳۱۷۴ ,۰.۳۱۷۹ ,۰.۳۱۸۴ ,۰.۳۱۹۹ ,۰.۳۱۹۹ ,۰.۳۲۰۱ ,۰.۳۲۲۴ ,۰.۳۲۱۲ ,۰.۳۲۱۴ ,۰.۳۲۲۱ ,۰.۳۲۵۳ ,۰.۳۳۱۰ ,۰.۳۲۸۱ ,۰.۳۲۸۹ ,۰.۳۲۶۲ ,۰.۳۱۸۶ ,۰.۳۱۹۰ ,۰.۳۱۷۸ ,۰.۳۰۹۷ ,۰.۳۰۷۵ ,۰.۳۰۶۳ ,۰.۳۰۴۵ ,۰.۲۹۶۳ ,۰.۲۹۵۹ ,۰.۲۹۱۲ ,۰.۲۹۲۹ ,۰.۲۹۶۴ ,۰.۲۹۶۷ ,۰.۲۹۵۵ ,۰.۲۹۶۰ ,۰.۲۹۷۲ ,۰.۲۹۷۶ ,۰.۲۹۷۷ ,۰.۲۹۹۷ ,۰.۲۹۷۹ ,۰.۲۹۱۹ ,۰.۲۹۲۰ ,۰.۲۹۲۷ ,۰.۲۹۱۰ ,۰.۲۹۲۱ ,۰.۲۹۲۰ ,۰.۲۹۲۱ ,۰.۲۹۰۵ ,۰.۲۹۰۷ ,۰.۲۹۰۰ ,۰.۲۸۸۱ ,۰.۲۸۴۰ ,۰.۲۸۴۷ ,۰.۲۸۳۶ ,۰.۲۸۴۹ ,۰.۲۸۱۵ ,۰.۲۸۲۱ ,۰.۲۸۲۵ ,۰.۲۸۴۲ ,۰.۲۸۴۹ ,۰.۲۸۷۶ ,۰.۲۹۰۹ ,۰.۲۹۰۱ ,۰.۲۹۱۸ ,۰.۲۹۴۹ ,۰.۲۸۸۴ ,۰.۲۸۶۷ ,۰.۲۸۸۳ ,۰.۲۸۷۸ ,۰.۲۸۶۸ ,۰.۲۸۶۲ ,۰.۲۸۸۵ ,۰.۲۸۶۴ ,۰.۲۸۶۲ ,۰.۲۸۵۶ ,۰.۲۸۵۹ ,۰.۲۸۵۶ ,۰.۲۸۵۸ ,۰.۲۸۵۳ ,۰.۲۸۴۹ ,۰.۲۸۳۸ ,۰.۲۸۳۳ ,۰.۲۸۳۱ ,۰.۲۸۱۴ ,۰.۲۸۲۱ ,۰.۲۸۱۳ ,۰.۲۸۱۲ ,۰.۲۷۸۵ ,۰.۲۷۷۳ ,۰.۲۷۴۰ ,۰.۲۷۲۵ ,۰.۲۶۵۷ ,۰.۲۶۸۳ ,۰.۲۶۸۶ ,۰.۲۶۸۹ ,۰.۲۶۹۶ ,۰.۲۷۱۸ ,۰.۲۶۹۵ ,۰.۲۷۰۲ ,۰.۲۷۰۰ ,۰.۲۶۹۷ ,۰.۲۷۱۴ ,۰.۲۷۳۱ ,۰.۲۷۲۳ ,۰.۲۷۳۰ ,۰.۲۷۳۱ ,۰.۲۷۲۱ ,۰.۲۷۲۰ ,۰.۲۷۱۹ ,۰.۲۷۰۱ ,۰.۲۷۱۸ ,۰.۲۷۶۵ ,۰.۲۷۳۴ ,۰.۲۷۰۸ ,۰.۲۶۶۷ ,۰.۲۶۸۶ ,۰.۲۶۷۱ ,۰.۲۶۶۴ ,۰.۲۶۵۴
۲۵۸
Pundi X
$۰.۴۷۴۴ ۰
تومان
۱۲۱.۲۴
میلیارد دلار
۱۵.۹۳
میلیارد دلار
۲۵۸.۴۴
میلیارد PUNDIX
۴.۳۵% ۰.۴۶۳۱ ,۰.۴۶۳۸ ,۰.۴۷۱۲ ,۰.۴۷۱۶ ,۰.۴۷۰۰ ,۰.۴۷۲۹ ,۰.۴۷۰۸ ,۰.۴۷۴۷ ,۰.۴۷۲۹ ,۰.۴۷۲۹ ,۰.۴۷۷۱ ,۰.۴۷۹۷ ,۰.۴۸۱۸ ,۰.۴۷۷۹ ,۰.۴۷۳۳ ,۰.۴۶۹۳ ,۰.۴۷۱۶ ,۰.۴۷۳۱ ,۰.۴۷۵۹ ,۰.۴۷۷۷ ,۰.۴۸۳۶ ,۰.۴۷۹۶ ,۰.۴۸۴۳ ,۰.۴۸۹۰ ,۰.۴۸۸۱ ,۰.۴۸۷۸ ,۰.۴۸۵۷ ,۰.۴۸۵۹ ,۰.۴۸۶۳ ,۰.۴۸۷۲ ,۰.۴۸۹۱ ,۰.۴۸۷۴ ,۰.۴۸۷۶ ,۰.۴۸۳۰ ,۰.۴۸۳۷ ,۰.۴۸۴۷ ,۰.۴۸۴۱ ,۰.۴۸۴۹ ,۰.۴۸۳۶ ,۰.۴۸۴۹ ,۰.۴۷۹۰ ,۰.۴۸۰۱ ,۰.۴۷۸۳ ,۰.۴۷۸۷ ,۰.۴۸۱۰ ,۰.۴۷۹۵ ,۰.۴۸۰۳ ,۰.۴۷۹۰ ,۰.۴۷۵۱ ,۰.۴۷۶۹ ,۰.۴۷۷۰ ,۰.۴۷۶۲ ,۰.۴۷۶۱ ,۰.۴۷۶۴ ,۰.۴۷۵۹ ,۰.۴۷۳۸ ,۰.۴۷۱۷ ,۰.۴۷۱۸ ,۰.۴۷۷۳ ,۰.۴۷۳۹ ,۰.۴۷۸۳ ,۰.۴۷۹۵ ,۰.۴۸۱۹ ,۰.۴۸۲۳ ,۰.۴۸۴۲ ,۰.۴۸۷۹ ,۰.۴۸۶۸ ,۰.۴۸۷۰ ,۰.۴۸۷۴ ,۰.۴۸۲۴ ,۰.۴۸۴۸ ,۰.۴۸۹۹ ,۰.۴۹۵۸ ,۰.۵۲۳۲ ,۰.۵۱۰۱ ,۰.۵۱۲۷ ,۰.۵۰۱۴ ,۰.۵۱۵۳ ,۰.۵۳۱۵ ,۰.۵۳۱۳ ,۰.۵۰۷۸ ,۰.۴۹۹۳ ,۰.۵۰۱۳ ,۰.۵۰۳۳ ,۰.۵۰۴۳ ,۰.۵۰۲۳ ,۰.۴۹۳۸ ,۰.۴۹۶۰ ,۰.۴۹۲۲ ,۰.۴۹۱۷ ,۰.۴۸۲۸ ,۰.۴۸۶۲ ,۰.۴۸۳۲ ,۰.۴۹۱۸ ,۰.۴۸۴۳ ,۰.۴۸۶۹ ,۰.۴۸۵۷ ,۰.۴۷۶۲ ,۰.۴۷۱۹ ,۰.۴۷۱۸ ,۰.۴۷۰۲ ,۰.۴۷۲۶ ,۰.۴۶۷۳ ,۰.۴۶۴۹ ,۰.۴۵۸۲ ,۰.۴۵۷۵ ,۰.۴۶۲۷ ,۰.۴۶۱۲ ,۰.۴۶۴۵ ,۰.۴۷۰۴ ,۰.۴۶۹۵ ,۰.۴۶۴۶ ,۰.۴۶۸۳ ,۰.۴۶۹۸ ,۰.۴۶۷۳ ,۰.۴۶۶۰ ,۰.۴۶۹۳ ,۰.۴۷۰۵ ,۰.۴۶۸۵ ,۰.۴۶۹۵ ,۰.۴۶۹۱ ,۰.۴۶۴۶ ,۰.۴۶۳۶ ,۰.۴۶۴۴ ,۰.۴۶۵۶ ,۰.۴۶۴۸ ,۰.۴۶۴۴ ,۰.۴۶۶۱ ,۰.۴۶۳۳ ,۰.۴۶۲۰ ,۰.۴۶۱۱ ,۰.۴۶۲۷ ,۰.۴۶۱۹ ,۰.۴۶۳۳ ,۰.۴۶۲۴ ,۰.۴۶۵۴ ,۰.۴۶۴۰ ,۰.۴۶۴۶ ,۰.۴۶۱۶ ,۰.۴۶۰۱ ,۰.۴۴۳۸ ,۰.۴۴۸۸ ,۰.۴۵۰۹ ,۰.۴۴۷۲ ,۰.۴۵۲۰ ,۰.۴۵۱۳ ,۰.۴۵۰۶ ,۰.۴۵۷۸ ,۰.۴۶۱۵ ,۰.۴۵۵۲ ,۰.۴۶۲۶ ,۰.۴۷۱۴ ,۰.۴۶۴۰ ,۰.۴۷۶۱ ,۰.۴۷۷۳ ,۰.۴۷۷۸ ,۰.۴۷۵۶ ,۰.۴۷۴۴ ,۰.۴۶۷۹ ,۰.۴۷۸۶ ,۰.۴۷۹۸ ,۰.۴۷۷۰ ,۰.۴۷۷۵ ,۰.۴۷۴۰ ,۰.۴۷۴۴ ,۰.۴۷۶۸ ,۰.۴۷۶۴ ,۰.۴۷۷۲
۲۵۹
Kyber Network Crystal
$۰.۷۱۸۸ ۰
تومان
۱۲۰.۶۳
میلیارد دلار
۷.۵۹
میلیارد دلار
۱۶۷.۳۳
میلیارد KNC
۱.۹۸% ۰.۶۸۲۴ ,۰.۶۹۶۴ ,۰.۷۰۹۰ ,۰.۷۱۰۶ ,۰.۷۰۳۳ ,۰.۷۰۴۶ ,۰.۷۱۸۸ ,۰.۷۱۱۲ ,۰.۷۰۷۹ ,۰.۷۱۸۴ ,۰.۷۳۰۸ ,۰.۷۳۳۳ ,۰.۷۲۳۵ ,۰.۷۲۰۸ ,۰.۷۰۸۹ ,۰.۷۱۲۷ ,۰.۷۱۰۵ ,۰.۷۱۷۹ ,۰.۷۲۰۰ ,۰.۷۲۵۶ ,۰.۷۲۵۹ ,۰.۷۳۷۳ ,۰.۷۴۲۲ ,۰.۷۵۵۷ ,۰.۷۶۲۵ ,۰.۷۵۶۶ ,۰.۷۵۸۷ ,۰.۷۶۶۱ ,۰.۷۶۰۹ ,۰.۷۶۵۷ ,۰.۷۶۴۹ ,۰.۷۶۸۵ ,۰.۷۶۴۶ ,۰.۷۶۳۵ ,۰.۷۶۶۱ ,۰.۷۶۷۰ ,۰.۷۶۵۹ ,۰.۷۶۲۳ ,۰.۷۶۵۲ ,۰.۷۴۴۸ ,۰.۷۴۹۲ ,۰.۷۳۸۷ ,۰.۷۴۱۹ ,۰.۷۴۰۲ ,۰.۷۴۴۵ ,۰.۷۳۹۹ ,۰.۷۴۰۰ ,۰.۷۳۱۷ ,۰.۷۴۲۵ ,۰.۷۴۸۶ ,۰.۷۴۵۸ ,۰.۷۴۹۰ ,۰.۷۴۶۵ ,۰.۷۴۲۰ ,۰.۷۳۷۰ ,۰.۷۳۶۶ ,۰.۷۴۵۷ ,۰.۷۵۰۹ ,۰.۷۴۷۵ ,۰.۷۵۶۴ ,۰.۷۵۰۵ ,۰.۷۶۰۴ ,۰.۷۶۰۱ ,۰.۷۶۱۲ ,۰.۷۶۹۴ ,۰.۷۶۱۶ ,۰.۷۶۷۴ ,۰.۷۶۹۵ ,۰.۷۶۳۰ ,۰.۷۵۶۴ ,۰.۷۶۰۲ ,۰.۷۶۴۰ ,۰.۷۶۰۲ ,۰.۷۶۴۳ ,۰.۷۶۱۴ ,۰.۷۴۳۶ ,۰.۷۴۴۸ ,۰.۷۴۵۰ ,۰.۷۴۸۹ ,۰.۷۶۰۷ ,۰.۷۵۹۹ ,۰.۷۶۰۵ ,۰.۷۵۵۴ ,۰.۷۵۲۵ ,۰.۷۵۶۹ ,۰.۷۴۹۱ ,۰.۷۵۶۸ ,۰.۷۵۵۴ ,۰.۷۴۲۳ ,۰.۷۳۹۳ ,۰.۷۳۷۶ ,۰.۷۲۷۶ ,۰.۷۳۵۳ ,۰.۷۳۵۶ ,۰.۷۳۱۹ ,۰.۷۲۴۰ ,۰.۷۴۰۵ ,۰.۷۳۵۴ ,۰.۷۲۹۰ ,۰.۷۲۸۰ ,۰.۷۲۶۶ ,۰.۷۱۸۷ ,۰.۷۲۱۶ ,۰.۷۰۶۱ ,۰.۷۰۷۱ ,۰.۷۱۴۵ ,۰.۷۱۶۱ ,۰.۷۲۱۹ ,۰.۷۳۸۱ ,۰.۷۴۹۰ ,۰.۷۴۱۹ ,۰.۷۴۲۸ ,۰.۷۴۶۳ ,۰.۷۴۱۳ ,۰.۷۳۰۱ ,۰.۷۳۲۳ ,۰.۷۳۵۱ ,۰.۷۳۵۶ ,۰.۷۳۶۱ ,۰.۷۴۳۲ ,۰.۷۲۶۴ ,۰.۷۲۸۴ ,۰.۷۳۱۱ ,۰.۷۳۶۱ ,۰.۷۳۳۳ ,۰.۷۳۴۴ ,۰.۷۳۳۳ ,۰.۷۲۸۰ ,۰.۷۲۴۲ ,۰.۷۱۹۹ ,۰.۷۲۲۶ ,۰.۷۱۹۷ ,۰.۷۲۰۶ ,۰.۷۲۱۵ ,۰.۷۲۵۳ ,۰.۷۲۳۰ ,۰.۷۱۸۲ ,۰.۷۱۸۸ ,۰.۷۲۷۹ ,۰.۶۸۹۱ ,۰.۶۹۸۵ ,۰.۷۰۰۱ ,۰.۷۰۰۰ ,۰.۷۰۰۲ ,۰.۷۰۳۶ ,۰.۶۹۷۰ ,۰.۷۰۷۹ ,۰.۷۰۱۹ ,۰.۷۰۰۵ ,۰.۷۰۹۳ ,۰.۷۱۴۹ ,۰.۷۱۱۱ ,۰.۷۱۴۴ ,۰.۷۱۳۳ ,۰.۷۱۶۰ ,۰.۷۱۴۴ ,۰.۷۱۳۹ ,۰.۷۱۰۳ ,۰.۷۱۵۵ ,۰.۷۳۱۲ ,۰.۷۳۶۲ ,۰.۷۳۴۳ ,۰.۷۲۰۵ ,۰.۷۲۸۶ ,۰.۷۲۵۰ ,۰.۷۲۳۱ ,۰.۷۲۲۹ ,۰.۷۲۶۸
۲۶۰
Function X
$۰.۲۰۳۱ ۰
تومان
۱۲۰.۵۸
میلیارد دلار
۵۵۰۸۶۳
دلار
۵۹۳.۰۳
میلیارد FX
۲.۳۲% ۰.۱۹۵۲ ,۰.۱۹۳۵ ,۰.۱۹۸۷ ,۰.۱۹۵۲ ,۰.۱۹۵۹ ,۰.۱۹۵۹ ,۰.۱۹۸۰ ,۰.۱۹۶۹ ,۰.۱۹۸۴ ,۰.۱۹۵۲ ,۰.۱۹۶۹ ,۰.۱۹۸۶ ,۰.۲۰۱۲ ,۰.۱۹۹۴ ,۰.۱۹۹۷ ,۰.۱۹۶۳ ,۰.۱۹۵۸ ,۰.۱۹۶۹ ,۰.۱۹۶۷ ,۰.۱۹۶۲ ,۰.۱۹۷۳ ,۰.۱۹۷۵ ,۰.۱۹۹۲ ,۰.۲۰۰۳ ,۰.۲۰۰۵ ,۰.۲۰۱۸ ,۰.۲۰۰۸ ,۰.۲۰۳۰ ,۰.۲۰۲۳ ,۰.۲۰۱۶ ,۰.۲۰۲۹ ,۰.۲۰۱۷ ,۰.۲۰۱۸ ,۰.۲۰۲۳ ,۰.۲۰۲۰ ,۰.۲۰۲۵ ,۰.۲۰۳۵ ,۰.۲۰۳۰ ,۰.۲۰۲۸ ,۰.۲۰۳۵ ,۰.۲۰۳۲ ,۰.۲۰۳۷ ,۰.۲۰۲۲ ,۰.۲۰۲۰ ,۰.۲۰۴۸ ,۰.۲۰۵۴ ,۰.۲۰۳۰ ,۰.۲۰۴۷ ,۰.۲۰۲۸ ,۰.۲۰۴۱ ,۰.۲۰۳۶ ,۰.۲۰۴۱ ,۰.۲۰۴۷ ,۰.۲۰۵۲ ,۰.۲۰۴۹ ,۰.۲۰۳۶ ,۰.۲۰۳۳ ,۰.۲۰۳۵ ,۰.۲۰۳۶ ,۰.۲۰۳۳ ,۰.۲۰۲۳ ,۰.۲۰۲۰ ,۰.۲۰۲۰ ,۰.۲۰۳۳ ,۰.۲۰۲۸ ,۰.۲۰۴۵ ,۰.۲۰۴۹ ,۰.۲۰۴۴ ,۰.۲۰۵۴ ,۰.۲۰۴۶ ,۰.۲۰۴۹ ,۰.۲۰۵۱ ,۰.۲۰۴۳ ,۰.۲۰۵۰ ,۰.۲۰۶۶ ,۰.۲۰۵۸ ,۰.۲۰۳۵ ,۰.۲۰۳۶ ,۰.۲۰۳۸ ,۰.۲۰۶۱ ,۰.۲۰۷۶ ,۰.۲۰۷۵ ,۰.۲۰۶۵ ,۰.۲۰۷۵ ,۰.۲۰۸۲ ,۰.۲۰۸۸ ,۰.۲۰۷۵ ,۰.۲۱۱۹ ,۰.۲۰۸۹ ,۰.۲۰۶۲ ,۰.۲۰۷۱ ,۰.۲۰۸۲ ,۰.۲۰۵۸ ,۰.۲۰۷۷ ,۰.۲۰۴۷ ,۰.۲۰۵۰ ,۰.۲۰۵۱ ,۰.۲۰۴۰ ,۰.۲۰۵۰ ,۰.۲۰۵۲ ,۰.۲۰۳۷ ,۰.۲۰۵۲ ,۰.۲۰۴۱ ,۰.۲۰۳۰ ,۰.۲۰۱۱ ,۰.۲۰۴۰ ,۰.۲۰۴۸ ,۰.۲۰۶۱ ,۰.۲۰۵۷ ,۰.۲۰۶۱ ,۰.۲۰۵۰ ,۰.۲۰۵۱ ,۰.۲۰۵۷ ,۰.۲۰۷۸ ,۰.۲۰۵۵ ,۰.۲۰۴۶ ,۰.۲۰۳۳ ,۰.۲۰۳۴ ,۰.۲۰۲۸ ,۰.۲۰۲۵ ,۰.۲۰۲۶ ,۰.۲۰۱۸ ,۰.۲۰۲۰ ,۰.۲۰۳۱ ,۰.۲۰۲۹ ,۰.۲۰۲۳ ,۰.۲۰۲۵ ,۰.۲۰۲۶ ,۰.۲۰۲۰ ,۰.۲۰۲۱ ,۰.۲۰۱۷ ,۰.۲۰۱۹ ,۰.۲۰۱۹ ,۰.۲۰۲۴ ,۰.۲۰۲۳ ,۰.۲۰۲۹ ,۰.۲۰۳۱ ,۰.۲۰۲۳ ,۰.۲۰۲۸ ,۰.۲۰۱۰ ,۰.۱۹۷۵ ,۰.۱۹۸۹ ,۰.۱۹۷۳ ,۰.۱۹۶۶ ,۰.۱۹۶۷ ,۰.۱۹۷۸ ,۰.۱۹۸۵ ,۰.۱۹۸۵ ,۰.۱۹۸۵ ,۰.۱۹۸۹ ,۰.۱۹۸۶ ,۰.۱۹۹۲ ,۰.۱۹۷۸ ,۰.۱۹۹۲ ,۰.۲۰۰۲ ,۰.۲۰۰۲ ,۰.۲۰۰۲ ,۰.۲۰۰۳ ,۰.۲۰۰۹ ,۰.۲۰۱۹ ,۰.۲۰۶۳ ,۰.۲۰۴۲ ,۰.۲۰۴۶ ,۰.۲۰۲۶ ,۰.۲۰۲۳ ,۰.۲۰۱۷ ,۰.۲۰۲۸ ,۰.۲۰۲۳