رمز ارز مارکت
هر چیزی در مورد کریپتوکارنسی از آموزش تا خرید وفروش رمز ارز

قیمت ارزهای دیجیتال

قیمت ارزهای دیجیتال

# ارز دیجیتال قیمت قیمت ریالی حجم بازار معاملات روزانه ارز در دسترس روزانه نمودار هفتگی
۲۴۱
SSV Network
$۴۳.۶۱ ۰
تومان
۳۰۹.۰۹
میلیارد دلار
۲۸.۶۴
میلیارد دلار
۷.۰۹
میلیارد SSV
-۱.۶۸% ۴۶.۹۵ ,۴۵.۵۸ ,۴۴.۳۲ ,۴۴.۲۷ ,۴۴.۲۱ ,۴۴.۱۵ ,۴۳.۷۴ ,۴۳.۷۸ ,۴۳.۱۱ ,۴۶.۰۴ ,۴۶.۵۶ ,۴۶.۶۵ ,۴۵.۹۲ ,۴۶.۵۲ ,۴۷.۲۰ ,۴۸.۱۱ ,۴۷.۴۲ ,۴۸.۱۲ ,۴۶.۶۳ ,۴۵.۴۵ ,۴۵.۲۱ ,۴۵.۰۳ ,۴۵.۴۸ ,۴۶.۳۴ ,۴۶.۴۶ ,۴۶.۸۵ ,۴۶.۴۹ ,۴۷.۰۵ ,۴۶.۲۲ ,۴۵.۹۱ ,۴۶.۸۴ ,۴۶.۶۲ ,۴۶.۶۲ ,۴۶.۳۵ ,۴۶.۲۸ ,۴۶.۲۴ ,۴۶.۰۳ ,۴۵.۸۷ ,۴۶.۰۴ ,۴۶.۷۹ ,۴۷.۶۵ ,۴۸.۲۷ ,۴۸.۸۹ ,۴۹.۱۵ ,۴۹.۷۵ ,۴۸.۸۱ ,۴۸.۷۹ ,۴۹.۱۲ ,۴۸.۶۲ ,۴۹.۶۳ ,۴۹.۰۳ ,۵۰.۱۱ ,۵۰.۰۶ ,۵۰.۵۰ ,۵۰.۰۹ ,۴۹.۹۳ ,۴۹.۵۶ ,۴۹.۵۱ ,۴۹.۲۱ ,۴۹.۲۰ ,۴۸.۸۸ ,۴۸.۹۱ ,۴۸.۸۸ ,۴۸.۱۵ ,۴۸.۳۴ ,۴۸.۰۴ ,۴۸.۲۱ ,۴۸.۰۲ ,۴۸.۱۴ ,۴۸.۵۵ ,۴۸.۶۴ ,۵۰.۲۱ ,۴۹.۶۷ ,۴۹.۲۳ ,۴۸.۷۳ ,۵۰.۱۰ ,۴۹.۹۸ ,۵۱.۰۲ ,۵۰.۰۵ ,۵۰.۲۱ ,۵۰.۹۵ ,۵۰.۵۴ ,۵۰.۳۵ ,۴۹.۷۷ ,۴۹.۰۶ ,۴۹.۱۲ ,۵۰.۰۲ ,۴۹.۹۶ ,۴۹.۵۱ ,۴۸.۴۴ ,۴۷.۹۷ ,۴۷.۴۹ ,۴۸.۰۹ ,۴۷.۹۰ ,۴۷.۱۸ ,۴۷.۲۵ ,۴۶.۴۱ ,۴۶.۴۸ ,۴۶.۶۵ ,۴۵.۱۸ ,۴۶.۱۵ ,۴۶.۹۸ ,۴۶.۸۳ ,۴۶.۷۴ ,۴۶.۲۶ ,۴۶.۳۶ ,۴۵.۸۸ ,۴۶.۰۴ ,۴۵.۶۹ ,۴۵.۴۹ ,۴۴.۴۵ ,۴۴.۵۳ ,۴۴.۱۹ ,۴۳.۳۷ ,۴۴.۳۹ ,۴۴.۰۵ ,۴۴.۳۰ ,۴۴.۸۶ ,۴۴.۹۳ ,۴۵.۲۴ ,۴۴.۷۸ ,۴۴.۸۷ ,۴۴.۹۲ ,۴۵.۵۸ ,۴۵.۹۳ ,۴۵.۸۰ ,۴۵.۵۴ ,۴۵.۱۳ ,۴۵.۴۳ ,۴۵.۲۲ ,۴۵.۴۵ ,۴۵.۰۵ ,۴۵.۰۰ ,۴۴.۷۵ ,۴۴.۶۱ ,۴۴.۶۶ ,۴۵.۱۳ ,۴۵.۰۵ ,۴۵.۳۰ ,۴۴.۷۹ ,۴۴.۱۷ ,۴۴.۴۶ ,۴۴.۷۴ ,۴۴.۹۳ ,۴۶.۲۴ ,۴۵.۵۶ ,۴۴.۵۲ ,۴۴.۷۵ ,۴۴.۰۸ ,۴۴.۴۸ ,۴۴.۳۰ ,۴۴.۱۲ ,۴۳.۷۵ ,۴۳.۸۸ ,۴۳.۷۱ ,۴۳.۹۷ ,۴۳.۹۹ ,۴۳.۸۹ ,۴۴.۴۳ ,۴۴.۶۱ ,۴۴.۰۷ ,۴۳.۶۲ ,۴۳.۷۸ ,۴۲.۸۴ ,۴۲.۵۲ ,۴۳.۰۵ ,۴۲.۸۶ ,۴۳.۰۷
۲۴۲
JUST
$۰.۰۳۰۵ ۰
تومان
۳۰۲.۳۸
میلیارد دلار
۱۸.۹۹
میلیارد دلار
۹.۹۰
میلیون JST
-۰.۴۴% ۰.۰۳۲۳ ,۰.۰۳۲۰ ,۰.۰۳۱۷ ,۰.۰۳۱۶ ,۰.۰۳۱۵ ,۰.۰۳۱۴ ,۰.۰۳۱۳ ,۰.۰۳۱۳ ,۰.۰۳۱۰ ,۰.۰۳۱۳ ,۰.۰۳۱۳ ,۰.۰۳۱۲ ,۰.۰۳۱۲ ,۰.۰۳۱۵ ,۰.۰۳۱۴ ,۰.۰۳۱۳ ,۰.۰۳۱۳ ,۰.۰۳۱۲ ,۰.۰۳۱۰ ,۰.۰۳۰۹ ,۰.۰۳۰۹ ,۰.۰۳۰۹ ,۰.۰۳۱۰ ,۰.۰۳۱۰ ,۰.۰۳۱۰ ,۰.۰۳۱۱ ,۰.۰۳۱۰ ,۰.۰۳۱۲ ,۰.۰۳۱۰ ,۰.۰۳۱۱ ,۰.۰۳۱۲ ,۰.۰۳۱۲ ,۰.۰۳۱۳ ,۰.۰۳۱۴ ,۰.۰۳۱۴ ,۰.۰۳۱۴ ,۰.۰۳۱۵ ,۰.۰۳۱۶ ,۰.۰۳۱۵ ,۰.۰۳۱۶ ,۰.۰۳۱۳ ,۰.۰۳۱۳ ,۰.۰۳۱۴ ,۰.۰۳۱۴ ,۰.۰۳۱۴ ,۰.۰۳۱۳ ,۰.۰۳۱۴ ,۰.۰۳۱۳ ,۰.۰۳۱۲ ,۰.۰۳۱۴ ,۰.۰۳۱۱ ,۰.۰۳۱۳ ,۰.۰۳۱۲ ,۰.۰۳۱۳ ,۰.۰۳۱۲ ,۰.۰۳۱۳ ,۰.۰۳۱۴ ,۰.۰۳۱۳ ,۰.۰۳۱۳ ,۰.۰۳۱۴ ,۰.۰۳۱۴ ,۰.۰۳۱۴ ,۰.۰۳۱۴ ,۰.۰۳۱۲ ,۰.۰۳۱۲ ,۰.۰۳۱۱ ,۰.۰۳۱۱ ,۰.۰۳۱۲ ,۰.۰۳۱۲ ,۰.۰۳۱۲ ,۰.۰۳۱۱ ,۰.۰۳۱۲ ,۰.۰۳۱۲ ,۰.۰۳۱۲ ,۰.۰۳۱۲ ,۰.۰۳۱۳ ,۰.۰۳۱۲ ,۰.۰۳۱۲ ,۰.۰۳۱۱ ,۰.۰۳۱۲ ,۰.۰۳۱۱ ,۰.۰۳۱۰ ,۰.۰۳۱۱ ,۰.۰۳۱۱ ,۰.۰۳۱۰ ,۰.۰۳۱۲ ,۰.۰۳۱۳ ,۰.۰۳۱۲ ,۰.۰۳۱۳ ,۰.۰۳۱۲ ,۰.۰۳۱۰ ,۰.۰۳۱۰ ,۰.۰۳۱۰ ,۰.۰۳۰۹ ,۰.۰۳۰۸ ,۰.۰۳۰۹ ,۰.۰۳۰۹ ,۰.۰۳۰۹ ,۰.۰۳۱۱ ,۰.۰۳۱۲ ,۰.۰۳۱۴ ,۰.۰۳۱۵ ,۰.۰۳۱۴ ,۰.۰۳۱۴ ,۰.۰۳۱۳ ,۰.۰۳۱۳ ,۰.۰۳۱۲ ,۰.۰۳۱۲ ,۰.۰۳۱۳ ,۰.۰۳۱۲ ,۰.۰۳۰۹ ,۰.۰۳۱۰ ,۰.۰۳۰۸ ,۰.۰۳۰۶ ,۰.۰۳۰۶ ,۰.۰۳۰۵ ,۰.۰۳۰۵ ,۰.۰۳۰۶ ,۰.۰۳۰۸ ,۰.۰۳۰۷ ,۰.۰۳۰۷ ,۰.۰۳۰۷ ,۰.۰۳۰۷ ,۰.۰۳۰۶ ,۰.۰۳۰۸ ,۰.۰۳۰۷ ,۰.۰۳۰۸ ,۰.۰۳۰۷ ,۰.۰۳۰۸ ,۰.۰۳۰۸ ,۰.۰۳۰۹ ,۰.۰۳۰۸ ,۰.۰۳۰۸ ,۰.۰۳۰۸ ,۰.۰۳۰۷ ,۰.۰۳۰۸ ,۰.۰۳۰۸ ,۰.۰۳۰۹ ,۰.۰۳۱۰ ,۰.۰۳۰۸ ,۰.۰۳۰۶ ,۰.۰۳۰۹ ,۰.۰۳۰۹ ,۰.۰۳۰۹ ,۰.۰۳۰۹ ,۰.۰۳۰۹ ,۰.۰۳۰۸ ,۰.۰۳۰۷ ,۰.۰۳۰۶ ,۰.۰۳۰۸ ,۰.۰۳۰۸ ,۰.۰۳۰۸ ,۰.۰۳۰۷ ,۰.۰۳۰۷ ,۰.۰۳۰۷ ,۰.۰۳۰۷ ,۰.۰۳۰۷ ,۰.۰۳۰۷ ,۰.۰۳۰۷ ,۰.۰۳۰۸ ,۰.۰۳۰۷ ,۰.۰۳۰۶ ,۰.۰۳۰۶ ,۰.۰۳۰۴ ,۰.۰۳۰۴ ,۰.۰۳۰۳ ,۰.۰۳۰۴ ,۰.۰۳۰۴
۲۴۳
NetMind Token
$۸.۲۹ ۰
تومان
۳۰۰.۹۵
میلیارد دلار
۲.۳۱
میلیارد دلار
۳۶.۲۷
میلیارد NMT
-۴.۳۵% ۱۰.۲۵ ,۱۰.۲۳ ,۱۰.۰۳ ,۹.۶۵ ,۹.۵۶ ,۹.۶۳ ,۹.۵۷ ,۹.۵۴ ,۹.۴۸ ,۹.۵۱ ,۹.۴۹ ,۹.۴۳ ,۹.۴۴ ,۹.۴۹ ,۹.۵۰ ,۹.۳۶ ,۹.۳۴ ,۹.۲۰ ,۹.۲۰ ,۹.۰۶ ,۸.۹۵ ,۸.۴۷ ,۸.۶۲ ,۸.۵۹ ,۸.۶۰ ,۸.۶۸ ,۹.۲۴ ,۹.۱۶ ,۹.۱۷ ,۹.۰۹ ,۹.۱۳ ,۸.۹۷ ,۸.۹۸ ,۸.۹۳ ,۹.۰۰ ,۹.۱۶ ,۹.۱۶ ,۹.۱۵ ,۹.۱۶ ,۹.۱۰ ,۹.۱۱ ,۹.۱۳ ,۹.۰۹ ,۹.۰۶ ,۹.۲۷ ,۹.۴۴ ,۹.۵۵ ,۹.۵۹ ,۹.۶۰ ,۹.۶۳ ,۹.۶۲ ,۹.۷۹ ,۹.۹۲ ,۹.۹۶ ,۱۰.۰۳ ,۱۰.۰۷ ,۹.۹۱ ,۹.۹۷ ,۱۰.۱۰ ,۱۰.۱۷ ,۱۰.۲۳ ,۱۰.۲۱ ,۱۰.۰۸ ,۱۰.۰۸ ,۱۰.۰۷ ,۱۰.۰۶ ,۱۰.۰۷ ,۱۰.۰۵ ,۱۰.۰۸ ,۱۰.۰۹ ,۹.۷۲ ,۹.۷۴ ,۹.۷۸ ,۹.۸۴ ,۹.۸۷ ,۹.۸۵ ,۹.۷۳ ,۹.۷۲ ,۹.۷۰ ,۹.۴۰ ,۹.۱۵ ,۹.۰۷ ,۹.۰۰ ,۹.۰۷ ,۹.۰۹ ,۹.۱۱ ,۹.۱۱ ,۹.۰۴ ,۹.۰۶ ,۹.۰۴ ,۹.۰۶ ,۹.۱۴ ,۹.۱۴ ,۹.۰۳ ,۹.۰۷ ,۹.۰۹ ,۹.۰۴ ,۸.۹۹ ,۸.۹۳ ,۸.۹۸ ,۹.۰۲ ,۹.۰۹ ,۹.۱۳ ,۹.۰۶ ,۹.۰۱ ,۹.۰۶ ,۹.۰۴ ,۹.۰۵ ,۹.۰۹ ,۹.۰۳ ,۹.۰۱ ,۹.۰۱ ,۹.۰۱ ,۸.۹۸ ,۸.۹۷ ,۸.۹۵ ,۸.۸۸ ,۸.۸۸ ,۸.۸۹ ,۸.۸۸ ,۸.۸۵ ,۸.۸۵ ,۸.۸۷ ,۸.۸۱ ,۸.۸۴ ,۸.۷۰ ,۸.۶۸ ,۸.۶۸ ,۸.۷۵ ,۸.۷۸ ,۸.۷۹ ,۸.۷۹ ,۸.۸۵ ,۸.۸۵ ,۸.۸۹ ,۸.۹۰ ,۸.۹۵ ,۹.۰۳ ,۹.۰۳ ,۹.۰۰ ,۸.۸۰ ,۸.۸۰ ,۸.۸۳ ,۸.۸۰ ,۸.۸۱ ,۸.۷۴ ,۸.۷۴ ,۸.۷۱ ,۸.۶۶ ,۸.۶۷ ,۸.۶۵ ,۸.۶۵ ,۸.۶۰ ,۸.۶۳ ,۸.۶۴ ,۸.۶۲ ,۸.۵۷ ,۸.۵۴ ,۸.۴۵ ,۸.۴۵ ,۸.۴۵ ,۸.۳۲ ,۸.۳۱ ,۸.۳۳ ,۸.۲۸ ,۸.۳۳ ,۸.۳۳ ,۸.۳۰
۲۴۴
MMX
$۲.۰۷ ۰
تومان
۲۹۵.۸۳
میلیارد دلار
۲۶۵۵۱۳
دلار
۱۴۲.۹۸
میلیارد MMX
-۰.۲۴% ۲.۰۲ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۲ ,۲.۰۱ ,۲.۰۲ ,۲.۰۲ ,۲.۰۲ ,۲.۰۰ ,۲.۰۱ ,۲.۰۲ ,۲.۰۲ ,۲.۰۱ ,۲.۰۱ ,۲.۰۲ ,۲.۰۲ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۱ ,۲.۰۲ ,۲.۰۳ ,۲.۰۲ ,۲.۰۳ ,۲.۰۲ ,۲.۰۲ ,۲.۰۲ ,۲.۰۳ ,۲.۰۲ ,۲.۰۲ ,۲.۰۲ ,۲.۰۲ ,۲.۰۲ ,۲.۰۲ ,۲.۰۲ ,۲.۰۲ ,۲.۰۱ ,۲.۰۲ ,۲.۰۲ ,۲.۰۳ ,۲.۰۲ ,۲.۰۲ ,۲.۰۲ ,۲.۰۱ ,۲.۰۱ ,۲.۰۲ ,۲.۰۲ ,۲.۰۲ ,۲.۰۲ ,۲.۰۲ ,۲.۰۲ ,۲.۰۲ ,۲.۰۲ ,۲.۰۲ ,۲.۰۲ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۲ ,۲.۰۲ ,۲.۰۱ ,۲.۰۱ ,۲.۰۳ ,۲.۰۲ ,۲.۰۳ ,۲.۰۲ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۲ ,۲.۰۲ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۴ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۴ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۴ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۴ ,۲.۰۴ ,۲.۰۳ ,۲.۰۴ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۴ ,۲.۰۵ ,۲.۰۵ ,۲.۰۶ ,۲.۰۶ ,۲.۰۵ ,۲.۰۴ ,۲.۰۵ ,۲.۰۵ ,۲.۰۵ ,۲.۰۶ ,۲.۰۶ ,۲.۰۶ ,۲.۰۶ ,۲.۰۶ ,۲.۰۶ ,۲.۰۶ ,۲.۰۴ ,۲.۰۷ ,۲.۰۶ ,۲.۰۶ ,۲.۰۶ ,۲.۰۷ ,۲.۰۷ ,۲.۰۷ ,۲.۰۷ ,۲.۰۶ ,۲.۰۶ ,۲.۰۶ ,۲.۰۷ ,۲.۰۷ ,۲.۰۷ ,۲.۰۷ ,۲.۰۷ ,۲.۰۷ ,۲.۰۷ ,۲.۰۷ ,۲.۰۷ ,۲.۰۷ ,۲.۰۷ ,۲.۰۷ ,۲.۰۷ ,۲.۰۷ ,۲.۰۷ ,۲.۰۷ ,۲.۰۷
۲۴۵
Tellor Tributes
$۱۱۰.۰۲ ۰
تومان
۲۸۳.۸۳
میلیارد دلار
۷۰.۹۶
میلیارد دلار
۲.۵۸
میلیارد TRB
-۰.۵۰% ۱۱۳.۱۳ ,۱۰۸.۹۸ ,۱۰۷.۰۱ ,۱۰۷.۱۴ ,۱۰۷.۵۹ ,۱۰۹.۶۵ ,۱۰۹.۷۹ ,۱۱۰.۲۹ ,۱۰۹.۰۸ ,۱۰۵.۷۰ ,۱۰۶.۶۳ ,۱۰۵.۷۰ ,۱۰۶.۰۳ ,۱۰۶.۸۹ ,۱۰۶.۶۷ ,۱۰۶.۹۱ ,۱۰۷.۰۶ ,۱۰۶.۹۳ ,۱۰۵.۵۱ ,۱۰۵.۲۳ ,۱۰۷.۱۴ ,۱۰۸.۶۸ ,۱۰۸.۵۶ ,۱۰۸.۸۵ ,۱۱۰.۲۰ ,۱۰۹.۷۲ ,۱۰۸.۴۸ ,۱۰۹.۹۹ ,۱۰۸.۹۵ ,۱۰۹.۴۹ ,۱۰۹.۸۸ ,۱۱۰.۶۰ ,۱۱۰.۳۲ ,۱۰۹.۹۵ ,۱۱۱.۰۴ ,۱۱۰.۳۴ ,۱۱۰.۱۰ ,۱۱۰.۸۹ ,۱۱۰.۲۵ ,۱۱۰.۱۰ ,۱۰۹.۹۲ ,۱۰۹.۸۷ ,۱۰۹.۳۵ ,۱۰۹.۹۷ ,۱۱۰.۲۰ ,۱۰۹.۸۲ ,۱۰۹.۱۳ ,۱۰۹.۵۵ ,۱۱۰.۲۴ ,۱۰۹.۲۸ ,۱۰۸.۴۹ ,۱۱۰.۸۳ ,۱۱۲.۱۷ ,۱۰۹.۹۳ ,۱۰۹.۳۱ ,۱۰۹.۹۳ ,۱۱۰.۹۸ ,۱۱۰.۱۳ ,۱۱۰.۲۱ ,۱۰۹.۴۸ ,۱۰۹.۴۰ ,۱۰۹.۳۲ ,۱۱۰.۰۳ ,۱۰۹.۱۲ ,۱۰۹.۰۱ ,۱۰۸.۴۸ ,۱۰۸.۶۴ ,۱۰۸.۸۴ ,۱۰۸.۸۶ ,۱۰۸.۱۷ ,۱۰۷.۶۷ ,۱۰۷.۹۶ ,۱۰۸.۱۲ ,۱۰۷.۵۸ ,۱۰۷.۳۳ ,۱۰۷.۵۴ ,۱۰۶.۹۳ ,۱۰۷.۱۴ ,۱۰۷.۰۹ ,۱۰۷.۱۸ ,۱۰۸.۲۳ ,۱۰۹.۱۸ ,۱۰۹.۹۰ ,۱۱۰.۳۵ ,۱۰۸.۵۶ ,۱۰۸.۷۲ ,۱۰۸.۷۴ ,۱۰۹.۲۰ ,۱۰۹.۰۶ ,۱۰۸.۴۰ ,۱۰۸.۲۴ ,۱۰۸.۰۰ ,۱۰۷.۸۸ ,۱۰۸.۱۹ ,۱۰۸.۴۸ ,۱۰۹.۳۱ ,۱۱۲.۰۷ ,۱۱۲.۵۱ ,۱۱۵.۸۹ ,۱۱۸.۲۱ ,۱۱۶.۸۴ ,۱۱۷.۵۰ ,۱۱۷.۲۷ ,۱۱۶.۴۸ ,۱۱۴.۰۷ ,۱۱۴.۶۳ ,۱۱۴.۳۹ ,۱۱۳.۹۱ ,۱۱۳.۳۱ ,۱۱۱.۴۸ ,۱۱۰.۳۰ ,۱۱۰.۴۸ ,۱۱۰.۸۰ ,۱۰۷.۹۱ ,۱۰۸.۶۱ ,۱۰۸.۶۰ ,۱۰۸.۴۶ ,۱۰۸.۳۶ ,۱۰۹.۰۶ ,۱۰۹.۳۶ ,۱۰۸.۷۶ ,۱۰۸.۷۴ ,۱۰۷.۷۳ ,۱۰۷.۸۶ ,۱۰۹.۰۲ ,۱۰۸.۱۷ ,۱۰۸.۴۵ ,۱۰۸.۲۱ ,۱۰۹.۲۸ ,۱۰۸.۹۶ ,۱۰۹.۲۰ ,۱۰۸.۱۸ ,۱۰۸.۷۵ ,۱۰۸.۳۱ ,۱۰۸.۲۰ ,۱۰۹.۰۶ ,۱۰۹.۳۲ ,۱۱۰.۴۷ ,۱۱۱.۸۶ ,۱۱۱.۳۲ ,۱۱۰.۲۲ ,۱۰۹.۴۰ ,۱۱۰.۶۴ ,۱۱۰.۴۲ ,۱۱۱.۱۲ ,۱۱۱.۸۶ ,۱۱۱.۴۹ ,۱۱۱.۶۱ ,۱۱۱.۶۰ ,۱۱۱.۸۸ ,۱۱۲.۰۱ ,۱۱۱.۹۹ ,۱۱۱.۳۱ ,۱۱۲.۴۶ ,۱۱۲.۳۳ ,۱۱۲.۰۷ ,۱۱۲.۳۳ ,۱۱۲.۵۸ ,۱۱۲.۸۳ ,۱۱۴.۳۵ ,۱۱۴.۴۰ ,۱۱۲.۳۱ ,۱۱۲.۳۹ ,۱۰۹.۹۱ ,۱۰۸.۵۴ ,۱۰۹.۳۵ ,۱۰۹.۲۴ ,۱۰۸.۸۵
۲۴۶
BENQI Liquid Staked AVAX
$۴۲.۰۲ ۰
تومان
۲۸۱.۸۲
میلیارد دلار
۳.۳۵
میلیارد دلار
۶.۷۱
میلیارد SAVAX
۰.۱۹% ۴۵.۹۲ ,۴۵.۱۸ ,۴۴.۰۷ ,۴۳.۵۶ ,۴۳.۹۳ ,۴۳.۳۴ ,۴۳.۲۶ ,۴۳.۲۴ ,۴۲.۶۳ ,۴۳.۱۴ ,۴۴.۲۹ ,۴۳.۸۸ ,۴۴.۰۷ ,۴۴.۲۳ ,۴۴.۲۰ ,۴۴.۴۲ ,۴۴.۴۲ ,۴۴.۲۵ ,۴۳.۷۵ ,۴۲.۹۷ ,۴۳.۱۶ ,۴۲.۸۶ ,۴۲.۹۳ ,۴۳.۰۳ ,۴۳.۱۹ ,۴۳.۴۱ ,۴۳.۲۵ ,۴۳.۹۰ ,۴۳.۶۸ ,۴۳.۵۰ ,۴۳.۷۶ ,۴۳.۶۹ ,۴۴.۰۰ ,۴۳.۶۶ ,۴۳.۴۷ ,۴۳.۵۲ ,۴۳.۵۲ ,۴۳.۳۲ ,۴۳.۵۱ ,۴۳.۷۴ ,۴۳.۷۳ ,۴۴.۱۱ ,۴۳.۹۵ ,۴۳.۷۱ ,۴۳.۹۷ ,۴۳.۸۳ ,۴۴.۰۲ ,۴۴.۰۸ ,۴۳.۹۱ ,۴۳.۶۳ ,۴۳.۳۵ ,۴۳.۶۰ ,۴۳.۶۰ ,۴۳.۳۷ ,۴۳.۵۶ ,۴۳.۶۳ ,۴۳.۵۶ ,۴۳.۴۳ ,۴۳.۵۴ ,۴۳.۸۰ ,۴۳.۸۴ ,۴۳.۶۶ ,۴۳.۷۴ ,۴۳.۳۰ ,۴۳.۳۰ ,۴۳.۰۷ ,۴۳.۱۹ ,۴۳.۱۶ ,۴۳.۱۷ ,۴۲.۸۵ ,۴۲.۵۸ ,۴۲.۷۰ ,۴۲.۶۹ ,۴۲.۵۵ ,۴۲.۵۶ ,۴۲.۶۲ ,۴۲.۳۳ ,۴۲.۲۶ ,۴۲.۰۹ ,۴۲.۲۱ ,۴۲.۳۴ ,۴۲.۱۱ ,۴۲.۲۸ ,۴۲.۲۶ ,۴۲.۰۶ ,۴۲.۳۱ ,۴۲.۵۷ ,۴۲.۵۱ ,۴۲.۶۸ ,۴۲.۶۸ ,۴۲.۳۰ ,۴۲.۱۲ ,۴۲.۳۵ ,۴۲.۵۸ ,۴۲.۶۸ ,۴۲.۸۳ ,۴۲.۷۳ ,۴۲.۸۵ ,۴۳.۱۶ ,۴۳.۴۵ ,۴۴.۰۰ ,۴۴.۳۷ ,۴۴.۲۷ ,۴۴.۰۳ ,۴۳.۶۱ ,۴۳.۸۹ ,۴۳.۶۷ ,۴۳.۷۹ ,۴۳.۷۸ ,۴۳.۵۶ ,۴۳.۲۳ ,۴۳.۱۷ ,۴۲.۶۶ ,۴۲.۰۲ ,۴۲.۳۳ ,۴۲.۲۹ ,۴۲.۱۰ ,۴۲.۳۶ ,۴۲.۵۲ ,۴۲.۵۵ ,۴۲.۶۳ ,۴۲.۶۰ ,۴۲.۱۶ ,۴۲.۱۷ ,۴۲.۴۵ ,۴۲.۱۷ ,۴۲.۴۱ ,۴۲.۲۵ ,۴۲.۶۰ ,۴۲.۶۲ ,۴۲.۵۴ ,۴۲.۵۲ ,۴۲.۵۱ ,۴۲.۲۶ ,۴۲.۲۰ ,۴۲.۳۰ ,۴۲.۵۸ ,۴۲.۷۱ ,۴۲.۶۰ ,۴۲.۷۰ ,۴۲.۱۳ ,۴۲.۱۳ ,۴۲.۳۴ ,۴۲.۴۸ ,۴۲.۳۲ ,۴۲.۴۸ ,۴۲.۲۵ ,۴۲.۲۲ ,۴۱.۹۴ ,۴۲.۱۴ ,۴۲.۰۹ ,۴۲.۰۵ ,۴۱.۷۰ ,۴۱.۷۶ ,۴۱.۷۸ ,۴۱.۸۳ ,۴۱.۵۹ ,۴۱.۲۳ ,۴۱.۵۲ ,۴۱.۹۶ ,۴۲.۰۹ ,۴۲.۱۶ ,۴۲.۰۲ ,۴۱.۲۴ ,۴۱.۰۳ ,۴۱.۳۸ ,۴۱.۳۹ ,۴۱.۸۷
۲۴۹
UMA
$۳.۴۷ ۰
تومان
۲۷۹.۸۸
میلیارد دلار
۳۳.۹۴
میلیارد دلار
۸۰.۸۱
میلیارد UMA
۱.۳۳% ۳.۵۵ ,۳.۴۷ ,۳.۳۹ ,۳.۳۷ ,۳.۳۵ ,۳.۳۶ ,۳.۳۵ ,۳.۳۴ ,۳.۳۲ ,۳.۲۹ ,۳.۳۵ ,۳.۳۴ ,۳.۳۵ ,۳.۳۸ ,۳.۳۹ ,۳.۳۹ ,۳.۴۲ ,۳.۴۴ ,۳.۳۹ ,۳.۳۵ ,۳.۳۷ ,۳.۳۶ ,۳.۴۸ ,۳.۴۳ ,۳.۴۶ ,۳.۴۷ ,۳.۴۵ ,۳.۴۹ ,۳.۵۱ ,۳.۵۳ ,۳.۵۰ ,۳.۵۴ ,۳.۵۴ ,۳.۵۶ ,۳.۶۲ ,۳.۶۱ ,۳.۶۰ ,۳.۶۶ ,۳.۶۷ ,۳.۷۱ ,۳.۶۷ ,۳.۶۲ ,۳.۶۱ ,۳.۵۸ ,۳.۵۷ ,۳.۵۵ ,۳.۵۴ ,۳.۵۴ ,۳.۵۴ ,۳.۵۳ ,۳.۵۰ ,۳.۵۴ ,۳.۵۴ ,۳.۵۵ ,۳.۵۴ ,۳.۵۴ ,۳.۵۳ ,۳.۵۳ ,۳.۵۳ ,۳.۵۳ ,۳.۵۳ ,۳.۵۴ ,۳.۵۴ ,۳.۵۱ ,۳.۵۱ ,۳.۵۱ ,۳.۵۱ ,۳.۴۸ ,۳.۴۸ ,۳.۴۶ ,۳.۴۵ ,۳.۴۵ ,۳.۴۵ ,۳.۴۶ ,۳.۴۷ ,۳.۴۸ ,۳.۴۶ ,۳.۴۵ ,۳.۴۳ ,۳.۴۳ ,۳.۴۳ ,۳.۴۲ ,۳.۴۴ ,۳.۴۵ ,۳.۴۳ ,۳.۴۳ ,۳.۴۵ ,۳.۴۳ ,۳.۴۴ ,۳.۴۴ ,۳.۴۳ ,۳.۴۲ ,۳.۴۳ ,۳.۴۴ ,۳.۴۵ ,۳.۴۶ ,۳.۴۸ ,۳.۴۹ ,۳.۵۴ ,۳.۵۸ ,۳.۶۲ ,۳.۶۰ ,۳.۵۶ ,۳.۵۸ ,۳.۵۲ ,۳.۵۳ ,۳.۵۵ ,۳.۵۳ ,۳.۵۴ ,۳.۵۲ ,۳.۴۸ ,۳.۵۰ ,۳.۴۷ ,۳.۴۲ ,۳.۴۴ ,۳.۴۵ ,۳.۴۵ ,۳.۴۶ ,۳.۴۷ ,۳.۴۸ ,۳.۴۸ ,۳.۴۵ ,۳.۴۳ ,۳.۴۲ ,۳.۴۵ ,۳.۴۱ ,۳.۴۱ ,۳.۴۱ ,۳.۴۳ ,۳.۴۳ ,۳.۴۲ ,۳.۴۱ ,۳.۴۱ ,۳.۴۰ ,۳.۴۱ ,۳.۴۲ ,۳.۴۲ ,۳.۴۴ ,۳.۴۵ ,۳.۴۵ ,۳.۴۲ ,۳.۴۴ ,۳.۴۷ ,۳.۴۶ ,۳.۴۲ ,۳.۴۴ ,۳.۴۵ ,۳.۴۶ ,۳.۴۳ ,۳.۵۸ ,۳.۵۴ ,۳.۴۸ ,۳.۴۵ ,۳.۴۵ ,۳.۵۱ ,۳.۵۰ ,۳.۴۹ ,۳.۴۸ ,۳.۴۹ ,۳.۵۴ ,۳.۵۴ ,۳.۵۱ ,۳.۵۲ ,۳.۴۶ ,۳.۴۳ ,۳.۴۹ ,۳.۴۷ ,۳.۴۶
۲۴۸
Vanar Chain
$۰.۲۰۰۶ ۰
تومان
۲۷۹.۶۲
میلیارد دلار
۱۲.۲۱
میلیارد دلار
۱.۴۰
میلیون VANRY
۳.۴۴% ۰.۱۸۰۶ ,۰.۱۷۷۷ ,۰.۱۷۶۰ ,۰.۱۷۸۱ ,۰.۱۷۸۶ ,۰.۱۷۷۰ ,۰.۱۷۶۶ ,۰.۱۷۶۰ ,۰.۱۷۶۶ ,۰.۱۸۲۱ ,۰.۱۸۱۹ ,۰.۱۸۲۲ ,۰.۱۸۳۴ ,۰.۱۸۳۶ ,۰.۱۸۲۸ ,۰.۱۸۴۳ ,۰.۱۸۷۳ ,۰.۱۸۴۴ ,۰.۱۸۰۱ ,۰.۱۷۹۶ ,۰.۱۷۹۵ ,۰.۱۷۸۹ ,۰.۱۷۸۴ ,۰.۱۷۹۹ ,۰.۱۸۵۰ ,۰.۱۸۴۵ ,۰.۱۸۷۳ ,۰.۱۸۶۲ ,۰.۱۸۵۴ ,۰.۱۸۵۳ ,۰.۱۸۷۲ ,۰.۱۸۷۰ ,۰.۱۸۶۵ ,۰.۱۸۶۴ ,۰.۱۸۵۶ ,۰.۱۸۵۶ ,۰.۱۸۵۴ ,۰.۱۸۶۱ ,۰.۱۸۶۵ ,۰.۱۸۷۲ ,۰.۱۹۲۵ ,۰.۱۹۲۱ ,۰.۱۹۰۶ ,۰.۱۹۰۷ ,۰.۱۸۹۹ ,۰.۱۹۱۶ ,۰.۱۹۲۶ ,۰.۱۹۱۴ ,۰.۱۹۰۱ ,۰.۱۹۰۲ ,۰.۱۹۱۵ ,۰.۱۹۱۸ ,۰.۱۹۰۶ ,۰.۱۹۱۷ ,۰.۱۹۲۴ ,۰.۱۹۱۴ ,۰.۱۹۰۰ ,۰.۱۹۰۲ ,۰.۱۹۰۸ ,۰.۱۹۱۲ ,۰.۱۹۰۹ ,۰.۱۹۲۷ ,۰.۱۹۱۱ ,۰.۱۹۳۸ ,۰.۱۹۱۸ ,۰.۱۹۱۳ ,۰.۱۹۰۰ ,۰.۱۸۹۸ ,۰.۱۹۰۳ ,۰.۱۸۸۰ ,۰.۱۸۸۵ ,۰.۱۸۷۸ ,۰.۱۸۷۸ ,۰.۱۹۰۱ ,۰.۱۹۲۵ ,۰.۱۹۱۲ ,۰.۱۹۵۴ ,۰.۱۹۶۱ ,۰.۱۹۳۹ ,۰.۱۹۷۶ ,۰.۱۹۷۳ ,۰.۱۹۶۱ ,۰.۱۹۴۱ ,۰.۱۹۴۰ ,۰.۱۹۸۳ ,۰.۲۰۲۵ ,۰.۲۰۱۰ ,۰.۲۰۵۷ ,۰.۲۰۸۰ ,۰.۲۰۶۴ ,۰.۲۰۴۷ ,۰.۲۰۵۰ ,۰.۲۰۴۴ ,۰.۲۰۲۷ ,۰.۲۰۲۱ ,۰.۲۰۳۰ ,۰.۲۰۲۳ ,۰.۲۰۵۸ ,۰.۲۰۵۱ ,۰.۲۰۵۷ ,۰.۲۰۷۱ ,۰.۲۰۷۷ ,۰.۲۰۶۸ ,۰.۲۰۳۲ ,۰.۲۰۵۰ ,۰.۲۰۹۱ ,۰.۲۱۰۶ ,۰.۲۱۲۴ ,۰.۲۰۸۱ ,۰.۲۰۵۱ ,۰.۲۰۸۳ ,۰.۲۰۵۱ ,۰.۲۰۱۰ ,۰.۲۰۱۶ ,۰.۲۰۱۵ ,۰.۲۰۱۸ ,۰.۲۰۷۱ ,۰.۲۱۰۷ ,۰.۲۰۹۵ ,۰.۲۰۸۳ ,۰.۲۰۸۴ ,۰.۲۰۶۴ ,۰.۲۰۱۵ ,۰.۲۰۳۱ ,۰.۲۰۱۷ ,۰.۲۰۱۸ ,۰.۱۹۹۵ ,۰.۲۰۴۲ ,۰.۲۰۴۹ ,۰.۲۰۳۴ ,۰.۲۰۲۲ ,۰.۲۰۱۷ ,۰.۲۰۱۱ ,۰.۱۹۹۱ ,۰.۲۰۰۰ ,۰.۱۹۹۸ ,۰.۲۰۱۵ ,۰.۲۰۲۶ ,۰.۲۰۵۱ ,۰.۲۰۱۱ ,۰.۲۰۰۲ ,۰.۱۹۹۲ ,۰.۲۰۰۱ ,۰.۱۹۷۵ ,۰.۱۹۶۷ ,۰.۱۹۷۳ ,۰.۱۹۷۱ ,۰.۱۹۵۵ ,۰.۱۹۶۳ ,۰.۱۹۶۶ ,۰.۱۹۷۲ ,۰.۱۹۷۰ ,۰.۱۹۵۲ ,۰.۱۹۵۴ ,۰.۱۹۵۳ ,۰.۱۹۴۸ ,۰.۱۹۵۳ ,۰.۱۹۷۲ ,۰.۲۰۲۴ ,۰.۲۰۰۵ ,۰.۱۹۹۸ ,۰.۱۹۹۱ ,۰.۱۹۴۱ ,۰.۱۸۹۹ ,۰.۱۹۲۳ ,۰.۱۹۳۴ ,۰.۱۹۵۶ ,۰.۱۹۷۸
۲۴۷
Baby Doge Coin
$۰.۰۰۰۰ ۰
تومان
۲۷۹.۵۷
میلیارد دلار
۸.۰۰
میلیارد دلار
۱۵۱,۳۹۱,۸۹۸.۹۵
میلیون BABYDOGE
-۳.۷۴% ۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰
۲۵۰
Kusama
$۳۱.۱۴ ۰
تومان
۲۷۹.۴۲
میلیارد دلار
۱۵.۳۷
میلیارد دلار
۸.۹۸
میلیارد KSM
-۳.۹۰% ۳۱.۲۷ ,۳۱.۱۵ ,۳۰.۷۴ ,۳۰.۲۱ ,۳۰.۰۴ ,۳۰.۰۰ ,۲۹.۷۸ ,۲۹.۷۱ ,۲۸.۸۰ ,۲۹.۸۸ ,۳۰.۳۴ ,۳۰.۲۰ ,۳۰.۱۸ ,۳۰.۵۴ ,۳۰.۶۵ ,۳۰.۵۸ ,۳۰.۶۱ ,۳۰.۹۴ ,۳۰.۳۱ ,۲۹.۹۹ ,۳۰.۵۰ ,۳۰.۵۰ ,۳۰.۴۴ ,۳۰.۴۹ ,۳۰.۶۴ ,۳۱.۱۳ ,۳۱.۰۰ ,۳۱.۸۸ ,۳۱.۲۲ ,۳۱.۰۰ ,۳۱.۴۶ ,۳۱.۳۱ ,۳۱.۴۸ ,۳۱.۶۵ ,۳۱.۹۲ ,۳۱.۸۱ ,۳۱.۹۷ ,۳۱.۹۵ ,۳۲.۳۶ ,۳۲.۲۶ ,۳۲.۱۱ ,۳۲.۷۶ ,۳۲.۵۲ ,۳۲.۵۳ ,۳۲.۳۳ ,۳۲.۳۵ ,۳۲.۶۹ ,۳۲.۶۹ ,۳۲.۴۸ ,۳۲.۴۰ ,۳۲.۰۷ ,۳۲.۴۰ ,۳۲.۴۸ ,۳۲.۴۸ ,۳۲.۵۲ ,۳۲.۵۷ ,۳۲.۶۲ ,۳۲.۵۳ ,۳۲.۴۶ ,۳۲.۵۹ ,۳۲.۵۳ ,۳۲.۹۷ ,۳۳.۰۰ ,۳۲.۸۳ ,۳۲.۷۳ ,۳۲.۵۸ ,۳۲.۷۲ ,۳۲.۸۱ ,۳۲.۹۵ ,۳۲.۹۷ ,۳۲.۷۹ ,۳۲.۹۲ ,۳۲.۸۵ ,۳۲.۷۱ ,۳۲.۷۳ ,۳۲.۸۸ ,۳۲.۷۴ ,۳۲.۶۷ ,۳۲.۴۵ ,۳۲.۴۴ ,۳۲.۴۵ ,۳۲.۳۴ ,۳۲.۴۴ ,۳۲.۴۲ ,۳۲.۳۰ ,۳۲.۴۲ ,۳۲.۶۲ ,۳۲.۴۱ ,۳۲.۵۸ ,۳۲.۵۱ ,۳۲.۲۴ ,۳۲.۱۶ ,۳۲.۱۲ ,۳۲.۲۶ ,۳۲.۳۹ ,۳۲.۷۲ ,۳۳.۰۱ ,۳۲.۵۹ ,۳۲.۷۸ ,۳۲.۷۹ ,۳۳.۳۴ ,۳۳.۳۵ ,۳۳.۰۳ ,۳۲.۹۲ ,۳۲.۷۵ ,۳۲.۹۰ ,۳۲.۷۳ ,۳۲.۵۹ ,۳۲.۵۱ ,۳۲.۴۶ ,۳۲.۰۶ ,۳۲.۲۹ ,۳۲.۱۷ ,۳۱.۵۶ ,۳۱.۸۷ ,۳۱.۸۱ ,۳۱.۸۵ ,۳۱.۹۷ ,۳۲.۲۸ ,۳۲.۱۶ ,۳۲.۰۱ ,۳۱.۹۸ ,۳۱.۸۵ ,۳۱.۷۱ ,۳۲.۰۸ ,۳۱.۹۲ ,۳۲.۰۰ ,۳۱.۹۸ ,۳۲.۴۸ ,۳۲.۴۹ ,۳۲.۵۰ ,۳۲.۱۴ ,۳۲.۲۱ ,۳۲.۰۱ ,۳۱.۸۶ ,۳۲.۰۲ ,۳۲.۱۳ ,۳۲.۳۱ ,۳۲.۶۶ ,۳۲.۵۱ ,۳۲.۲۱ ,۳۲.۷۸ ,۳۲.۷۲ ,۳۳.۰۰ ,۳۲.۹۱ ,۳۲.۹۸ ,۳۲.۷۸ ,۳۲.۵۸ ,۳۲.۲۵ ,۳۲.۶۳ ,۳۲.۴۳ ,۳۲.۲۶ ,۳۲.۱۲ ,۳۲.۰۱ ,۳۲.۰۰ ,۳۲.۰۷ ,۳۲.۰۲ ,۳۱.۸۷ ,۳۲.۰۱ ,۳۲.۱۹ ,۳۱.۸۹ ,۳۱.۵۳ ,۳۱.۲۵ ,۳۰.۷۳ ,۳۰.۲۹ ,۳۰.۷۰ ,۳۰.۵۶ ,۳۰.۷۹
۲۵۱
Wrapped Beacon ETH
$۳,۹۲۵.۷۸ ۰
تومان
۲۷۸.۷۸
میلیارد دلار
۲.۲۵
میلیارد دلار
۷۰۹۳۸
WBETH
۰.۴۵% ۴۰۵۷.۷۷ ,۳۹۹۷.۵۸ ,۳۹۲۲.۵۱ ,۳۹۱۵.۰۶ ,۳۹۵۷.۱۸ ,۳۹۲۵.۹۶ ,۳۹۱۵.۴۳ ,۳۸۹۷.۹۱ ,۳۸۴۹.۸۷ ,۳۹۷۷.۴۸ ,۳۹۷۰.۲۶ ,۳۹۵۰.۷۷ ,۳۹۰۵.۷۷ ,۳۹۴۲.۴۷ ,۳۹۵۶.۳۰ ,۳۹۶۳.۰۴ ,۳۹۴۷.۰۴ ,۳۹۴۷.۵۷ ,۳۸۷۴.۸۱ ,۳۸۰۹.۱۳ ,۳۸۱۸.۱۱ ,۳۸۰۶.۶۷ ,۳۸۱۹.۲۰ ,۳۸۳۵.۷۷ ,۳۸۴۲.۷۲ ,۳۸۵۱.۸۵ ,۳۸۲۷.۵۳ ,۳۸۶۲.۸۶ ,۳۸۳۸.۴۳ ,۳۸۱۷.۳۰ ,۳۸۵۴.۹۹ ,۳۸۶۲.۱۶ ,۳۸۸۷.۹۷ ,۳۸۷۵.۳۶ ,۳۸۷۹.۸۱ ,۳۸۷۵.۴۴ ,۳۸۶۲.۳۱ ,۳۸۶۲.۰۱ ,۳۸۶۱.۶۱ ,۳۸۷۷.۶۹ ,۳۸۸۷.۲۸ ,۳۹۱۷.۱۴ ,۳۸۹۷.۲۷ ,۳۸۹۰.۷۵ ,۳۸۹۱.۰۴ ,۳۸۸۲.۹۰ ,۳۸۹۵.۶۸ ,۳۹۰۸.۸۴ ,۳۸۸۱.۲۹ ,۳۸۷۹.۴۳ ,۳۸۷۷.۷۹ ,۳۸۹۱.۸۶ ,۳۸۹۰.۹۳ ,۳۸۹۳.۶۸ ,۳۸۹۰.۱۷ ,۳۹۰۲.۳۵ ,۳۹۰۱.۶۵ ,۳۸۸۹.۰۴ ,۳۸۸۵.۴۹ ,۳۸۸۵.۸۷ ,۳۸۸۹.۹۰ ,۳۸۹۰.۲۶ ,۳۹۰۳.۷۴ ,۳۸۸۴.۰۲ ,۳۹۰۹.۳۸ ,۳۸۹۰.۸۴ ,۳۹۰۲.۸۰ ,۳۹۰۳.۱۴ ,۳۹۳۰.۶۴ ,۳۹۴۵.۹۶ ,۳۹۴۱.۴۹ ,۳۹۵۳.۹۶ ,۳۹۵۲.۸۴ ,۳۹۵۳.۲۰ ,۳۹۵۳.۷۳ ,۴۰۰۸.۴۳ ,۳۹۹۱.۳۲ ,۴۰۱۵.۵۷ ,۳۹۹۲.۸۱ ,۳۹۹۳.۰۶ ,۴۰۲۰.۴۵ ,۴۰۰۸.۷۰ ,۳۹۹۹.۰۲ ,۳۹۸۴.۲۹ ,۳۹۶۹.۵۱ ,۳۹۸۵.۲۰ ,۴۰۳۰.۶۵ ,۴۰۶۲.۷۳ ,۴۰۷۰.۵۲ ,۴۰۶۶.۸۴ ,۴۰۵۹.۱۰ ,۴۰۵۰.۷۵ ,۴۰۶۵.۱۶ ,۴۰۶۱.۷۴ ,۴۰۶۰.۹۴ ,۴۰۵۶.۴۴ ,۴۰۵۲.۵۹ ,۴۰۶۰.۹۲ ,۴۰۸۳.۳۶ ,۴۱۰۰.۶۰ ,۴۱۲۳.۶۷ ,۴۱۰۳.۸۴ ,۴۰۸۴.۲۰ ,۴۰۸۱.۰۹ ,۴۰۳۷.۷۶ ,۴۰۳۴.۶۹ ,۴۰۳۶.۲۹ ,۴۰۳۲.۴۳ ,۴۰۴۶.۲۷ ,۴۰۳۱.۶۱ ,۳۹۸۹.۹۵ ,۴۰۱۵.۱۶ ,۳۹۹۹.۰۱ ,۳۹۷۶.۹۴ ,۴۰۰۷.۰۴ ,۴۰۰۳.۷۰ ,۳۹۹۲.۰۴ ,۴۰۲۲.۸۳ ,۴۰۳۹.۰۰ ,۴۰۴۷.۶۶ ,۴۰۴۷.۷۶ ,۴۰۴۷.۲۸ ,۴۰۰۸.۴۵ ,۳۹۹۴.۲۵ ,۴۰۰۹.۳۹ ,۳۹۷۲.۳۲ ,۳۹۷۳.۰۸ ,۳۹۴۷.۱۳ ,۳۹۸۱.۸۸ ,۳۹۷۶.۶۹ ,۳۹۹۸.۶۰ ,۴۰۱۲.۱۳ ,۳۹۹۱.۸۳ ,۳۹۹۶.۱۹ ,۳۹۸۶.۸۱ ,۴۰۰۱.۲۶ ,۳۹۹۶.۹۰ ,۴۰۰۷.۳۷ ,۴۰۱۷.۶۸ ,۴۰۰۶.۷۹ ,۳۹۶۲.۷۹ ,۳۹۴۷.۹۶ ,۳۹۵۷.۶۵ ,۳۹۶۵.۶۷ ,۳۹۵۹.۰۸ ,۳۹۵۹.۸۶ ,۳۹۴۴.۷۶ ,۳۹۲۹.۴۱ ,۳۸۹۶.۸۰ ,۳۹۰۱.۳۶ ,۳۹۰۷.۶۵ ,۳۹۰۴.۳۲ ,۳۸۹۷.۳۳ ,۳۸۹۸.۹۴ ,۳۹۱۵.۳۴ ,۳۹۲۵.۷۱ ,۳۹۱۹.۹۶ ,۳۸۹۶.۹۷ ,۳۹۱۹.۶۱ ,۳۹۲۵.۵۵ ,۳۹۳۳.۰۲ ,۳۹۲۲.۸۵ ,۳۹۲۸.۴۳ ,۳۸۸۵.۶۹ ,۳۸۵۹.۶۰ ,۳۸۷۴.۴۹ ,۳۸۷۷.۶۴ ,۳۸۸۹.۷۹
۲۵۲
Ontology
$۰.۳۰۰۷ ۰
تومان
۲۷۰.۶۷
میلیارد دلار
۱۰.۴۰
میلیارد دلار
۹۰۰.۷۰
میلیارد ONT
-۲.۶۳% ۰.۳۱۲۵ ,۰.۳۰۷۰ ,۰.۲۹۹۷ ,۰.۲۹۷۳ ,۰.۲۹۹۱ ,۰.۲۹۷۷ ,۰.۲۹۶۱ ,۰.۲۹۶۲ ,۰.۲۹۴۰ ,۰.۲۹۵۶ ,۰.۲۹۹۷ ,۰.۲۹۸۶ ,۰.۲۹۸۶ ,۰.۳۰۱۱ ,۰.۳۰۰۷ ,۰.۳۰۰۹ ,۰.۳۰۰۲ ,۰.۲۹۹۸ ,۰.۲۹۶۴ ,۰.۲۹۲۲ ,۰.۲۹۵۰ ,۰.۲۹۵۵ ,۰.۲۹۹۱ ,۰.۲۹۹۶ ,۰.۳۰۰۲ ,۰.۳۰۴۰ ,۰.۳۰۲۴ ,۰.۳۰۵۳ ,۰.۳۰۴۰ ,۰.۳۰۱۶ ,۰.۳۰۴۶ ,۰.۳۰۵۶ ,۰.۳۰۶۴ ,۰.۳۰۶۰ ,۰.۳۰۶۵ ,۰.۳۰۶۳ ,۰.۳۰۷۵ ,۰.۳۰۸۳ ,۰.۳۰۸۷ ,۰.۳۰۸۵ ,۰.۳۰۷۹ ,۰.۳۰۸۸ ,۰.۳۰۸۶ ,۰.۳۰۸۵ ,۰.۳۰۸۲ ,۰.۳۰۸۲ ,۰.۳۰۹۲ ,۰.۳۱۰۷ ,۰.۳۰۹۲ ,۰.۳۰۸۹ ,۰.۳۰۷۴ ,۰.۳۱۰۷ ,۰.۳۱۱۳ ,۰.۳۱۰۴ ,۰.۳۱۰۸ ,۰.۳۱۱۰ ,۰.۳۱۰۶ ,۰.۳۰۹۷ ,۰.۳۱۰۱ ,۰.۳۱۰۱ ,۰.۳۱۰۸ ,۰.۳۱۱۰ ,۰.۳۱۰۹ ,۰.۳۰۹۰ ,۰.۳۰۹۳ ,۰.۳۰۷۵ ,۰.۳۰۷۵ ,۰.۳۰۸۰ ,۰.۳۰۷۳ ,۰.۳۰۶۳ ,۰.۳۰۴۷ ,۰.۳۰۶۳ ,۰.۳۰۵۷ ,۰.۳۰۵۱ ,۰.۳۰۶۰ ,۰.۳۰۸۵ ,۰.۳۰۶۳ ,۰.۳۰۵۷ ,۰.۳۰۴۵ ,۰.۳۰۵۶ ,۰.۳۰۵۹ ,۰.۳۰۴۷ ,۰.۳۰۵۲ ,۰.۳۰۷۰ ,۰.۳۰۵۷ ,۰.۳۰۷۴ ,۰.۳۰۹۰ ,۰.۳۰۸۳ ,۰.۳۰۸۲ ,۰.۳۰۸۴ ,۰.۳۰۶۶ ,۰.۳۰۵۳ ,۰.۳۰۵۰ ,۰.۳۰۷۲ ,۰.۳۰۸۴ ,۰.۳۱۰۰ ,۰.۳۰۹۵ ,۰.۳۰۹۲ ,۰.۳۱۱۷ ,۰.۳۱۲۱ ,۰.۳۱۷۹ ,۰.۳۱۹۵ ,۰.۳۱۶۸ ,۰.۳۱۶۶ ,۰.۳۱۳۴ ,۰.۳۱۷۵ ,۰.۳۱۶۶ ,۰.۳۱۶۴ ,۰.۳۱۶۱ ,۰.۳۱۳۷ ,۰.۳۱۰۳ ,۰.۳۱۲۸ ,۰.۳۱۰۸ ,۰.۳۰۶۴ ,۰.۳۰۷۴ ,۰.۳۰۶۶ ,۰.۳۰۶۳ ,۰.۳۰۷۹ ,۰.۳۱۰۸ ,۰.۳۱۱۱ ,۰.۳۱۰۹ ,۰.۳۰۹۴ ,۰.۳۰۷۱ ,۰.۳۰۶۸ ,۰.۳۰۹۷ ,۰.۳۰۷۷ ,۰.۳۰۹۲ ,۰.۳۰۸۷ ,۰.۳۱۱۶ ,۰.۳۱۱۴ ,۰.۳۱۱۱ ,۰.۳۱۱۲ ,۰.۳۱۰۹ ,۰.۳۱۱۸ ,۰.۳۱۰۶ ,۰.۳۱۰۷ ,۰.۳۱۲۷ ,۰.۳۱۶۸ ,۰.۳۲۱۱ ,۰.۳۱۸۹ ,۰.۳۱۵۳ ,۰.۳۱۵۵ ,۰.۳۱۵۱ ,۰.۳۱۵۵ ,۰.۳۱۲۴ ,۰.۳۱۱۹ ,۰.۳۱۱۱ ,۰.۳۱۰۳ ,۰.۳۰۹۵ ,۰.۳۱۱۲ ,۰.۳۱۱۱ ,۰.۳۰۸۸ ,۰.۳۰۷۶ ,۰.۳۰۶۴ ,۰.۳۰۶۳ ,۰.۳۰۶۳ ,۰.۳۰۶۷ ,۰.۳۰۰۵ ,۰.۳۰۵۷ ,۰.۳۰۶۷ ,۰.۳۰۶۱ ,۰.۳۰۵۵ ,۰.۳۰۵۰ ,۰.۲۹۹۴ ,۰.۲۹۴۷ ,۰.۲۹۷۵ ,۰.۲۹۶۸ ,۰.۲۹۷۴
۲۵۳
Chromia
$۰.۳۳۲۱ ۰
تومان
۲۶۹.۷۰
میلیارد دلار
۸.۹۶
میلیارد دلار
۸۱۲.۴۳
میلیارد CHR
-۰.۳۴% ۰.۳۴۷۶ ,۰.۳۴۱۱ ,۰.۳۳۲۲ ,۰.۳۲۸۱ ,۰.۳۲۷۸ ,۰.۳۲۷۶ ,۰.۳۲۳۴ ,۰.۳۲۳۸ ,۰.۳۱۶۱ ,۰.۳۳۰۷ ,۰.۳۳۷۹ ,۰.۳۳۳۹ ,۰.۳۳۵۹ ,۰.۳۳۸۹ ,۰.۳۳۹۹ ,۰.۳۴۰۵ ,۰.۳۴۵۴ ,۰.۳۴۵۹ ,۰.۳۳۹۹ ,۰.۳۳۳۴ ,۰.۳۳۳۸ ,۰.۳۳۴۰ ,۰.۳۳۸۳ ,۰.۳۳۷۱ ,۰.۳۳۸۹ ,۰.۳۴۲۰ ,۰.۳۳۸۷ ,۰.۳۵۲۰ ,۰.۳۴۵۴ ,۰.۳۴۲۴ ,۰.۳۴۵۵ ,۰.۳۴۴۵ ,۰.۳۴۵۴ ,۰.۳۴۶۸ ,۰.۳۵۲۸ ,۰.۳۵۳۹ ,۰.۳۶۰۷ ,۰.۳۶۲۲ ,۰.۳۶۷۶ ,۰.۳۶۹۳ ,۰.۳۷۳۶ ,۰.۳۷۳۹ ,۰.۳۷۴۱ ,۰.۳۷۲۱ ,۰.۳۷۳۹ ,۰.۳۷۰۰ ,۰.۳۷۰۸ ,۰.۳۷۳۱ ,۰.۳۷۶۴ ,۰.۳۷۴۵ ,۰.۳۷۰۳ ,۰.۳۶۹۰ ,۰.۳۶۹۴ ,۰.۳۶۸۲ ,۰.۳۶۸۸ ,۰.۳۶۸۰ ,۰.۳۶۸۴ ,۰.۳۶۷۱ ,۰.۳۶۶۰ ,۰.۳۶۶۹ ,۰.۳۶۶۲ ,۰.۳۶۵۹ ,۰.۳۶۶۲ ,۰.۳۶۱۱ ,۰.۳۶۱۳ ,۰.۳۵۸۳ ,۰.۳۵۸۸ ,۰.۳۵۹۵ ,۰.۳۵۸۳ ,۰.۳۵۶۳ ,۰.۳۵۵۲ ,۰.۳۵۷۲ ,۰.۳۵۳۵ ,۰.۳۵۳۷ ,۰.۳۵۴۶ ,۰.۳۵۸۴ ,۰.۳۵۶۲ ,۰.۳۵۶۱ ,۰.۳۵۲۲ ,۰.۳۵۲۵ ,۰.۳۵۲۱ ,۰.۳۴۸۴ ,۰.۳۴۹۹ ,۰.۳۵۱۱ ,۰.۳۴۸۰ ,۰.۳۵۰۹ ,۰.۳۵۳۴ ,۰.۳۴۹۲ ,۰.۳۴۸۸ ,۰.۳۴۷۶ ,۰.۳۴۶۶ ,۰.۳۴۴۶ ,۰.۳۴۴۲ ,۰.۳۴۵۵ ,۰.۳۴۶۴ ,۰.۳۴۷۱ ,۰.۳۴۷۱ ,۰.۳۴۴۶ ,۰.۳۵۲۱ ,۰.۳۵۰۲ ,۰.۳۵۸۵ ,۰.۳۵۳۰ ,۰.۳۵۱۳ ,۰.۳۴۹۳ ,۰.۳۴۶۷ ,۰.۳۴۴۵ ,۰.۳۴۲۷ ,۰.۳۴۱۵ ,۰.۳۴۰۲ ,۰.۳۳۶۲ ,۰.۳۳۱۸ ,۰.۳۳۴۴ ,۰.۳۳۲۸ ,۰.۳۲۷۸ ,۰.۳۳۱۲ ,۰.۳۲۹۷ ,۰.۳۳۱۰ ,۰.۳۳۲۸ ,۰.۳۳۵۷ ,۰.۳۳۴۰ ,۰.۳۳۴۲ ,۰.۳۳۲۳ ,۰.۳۳۱۷ ,۰.۳۳۰۷ ,۰.۳۳۵۷ ,۰.۳۳۱۵ ,۰.۳۳۲۸ ,۰.۳۳۴۰ ,۰.۳۳۸۴ ,۰.۳۳۸۱ ,۰.۳۳۸۵ ,۰.۳۳۶۷ ,۰.۳۳۸۶ ,۰.۳۳۸۵ ,۰.۳۳۷۲ ,۰.۳۳۸۹ ,۰.۳۳۷۸ ,۰.۳۳۸۲ ,۰.۳۴۲۷ ,۰.۳۴۰۶ ,۰.۳۳۶۵ ,۰.۳۳۸۵ ,۰.۳۳۹۲ ,۰.۳۴۱۱ ,۰.۳۳۶۸ ,۰.۳۳۷۲ ,۰.۳۳۸۵ ,۰.۳۳۵۵ ,۰.۳۳۱۷ ,۰.۳۳۶۰ ,۰.۳۳۵۰ ,۰.۳۳۴۵ ,۰.۳۳۱۹ ,۰.۳۳۱۳ ,۰.۳۳۱۷ ,۰.۳۳۲۶ ,۰.۳۳۱۷ ,۰.۳۳۰۴ ,۰.۳۳۵۴ ,۰.۳۳۵۹ ,۰.۳۳۴۹ ,۰.۳۳۲۵ ,۰.۳۳۱۷ ,۰.۳۲۵۳ ,۰.۳۲۱۱ ,۰.۳۲۳۰ ,۰.۳۲۲۸ ,۰.۳۲۴۳
۲۵۴
Harmony
$۰.۰۲۱۹ ۰
تومان
۲۶۹.۰۴
میلیارد دلار
۷.۶۴
میلیارد دلار
۱۲.۳۱
میلیون ONE
-۲.۹۵% ۰.۰۲۳۲ ,۰.۰۲۲۷ ,۰.۰۲۲۳ ,۰.۰۲۲۰ ,۰.۰۲۲۲ ,۰.۰۲۲۱ ,۰.۰۲۲۰ ,۰.۰۲۱۹ ,۰.۰۲۱۶ ,۰.۰۲۱۹ ,۰.۰۲۲۷ ,۰.۰۲۲۷ ,۰.۰۲۲۷ ,۰.۰۲۲۹ ,۰.۰۲۲۸ ,۰.۰۲۲۹ ,۰.۰۲۳۰ ,۰.۰۲۳۰ ,۰.۰۲۲۸ ,۰.۰۲۲۳ ,۰.۰۲۲۶ ,۰.۰۲۲۶ ,۰.۰۲۲۶ ,۰.۰۲۲۵ ,۰.۰۲۲۷ ,۰.۰۲۳۰ ,۰.۰۲۲۸ ,۰.۰۲۳۱ ,۰.۰۲۲۸ ,۰.۰۲۲۷ ,۰.۰۲۲۸ ,۰.۰۲۲۹ ,۰.۰۲۳۰ ,۰.۰۲۳۱ ,۰.۰۲۲۹ ,۰.۰۲۲۹ ,۰.۰۲۲۹ ,۰.۰۲۲۸ ,۰.۰۲۳۰ ,۰.۰۲۲۹ ,۰.۰۲۲۹ ,۰.۰۲۲۹ ,۰.۰۲۲۹ ,۰.۰۲۲۸ ,۰.۰۲۲۹ ,۰.۰۲۲۸ ,۰.۰۲۲۸ ,۰.۰۲۲۸ ,۰.۰۲۲۶ ,۰.۰۲۲۷ ,۰.۰۲۲۶ ,۰.۰۲۲۷ ,۰.۰۲۲۷ ,۰.۰۲۲۶ ,۰.۰۲۲۶ ,۰.۰۲۲۷ ,۰.۰۲۲۷ ,۰.۰۲۲۶ ,۰.۰۲۲۶ ,۰.۰۲۲۶ ,۰.۰۲۲۶ ,۰.۰۲۲۶ ,۰.۰۲۲۶ ,۰.۰۲۲۴ ,۰.۰۲۲۵ ,۰.۰۲۲۳ ,۰.۰۲۲۳ ,۰.۰۲۲۳ ,۰.۰۲۲۳ ,۰.۰۲۲۲ ,۰.۰۲۲۱ ,۰.۰۲۲۰ ,۰.۰۲۱۹ ,۰.۰۲۱۹ ,۰.۰۲۱۹ ,۰.۰۲۲۱ ,۰.۰۲۲۰ ,۰.۰۲۲۰ ,۰.۰۲۱۹ ,۰.۰۲۲۰ ,۰.۰۲۲۰ ,۰.۰۲۱۸ ,۰.۰۲۱۹ ,۰.۰۲۲۰ ,۰.۰۲۱۹ ,۰.۰۲۲۰ ,۰.۰۲۲۳ ,۰.۰۲۲۲ ,۰.۰۲۲۳ ,۰.۰۲۲۲ ,۰.۰۲۲۰ ,۰.۰۲۱۸ ,۰.۰۲۱۸ ,۰.۰۲۲۰ ,۰.۰۲۲۰ ,۰.۰۲۲۲ ,۰.۰۲۲۲ ,۰.۰۲۲۱ ,۰.۰۲۲۵ ,۰.۰۲۲۵ ,۰.۰۲۲۹ ,۰.۰۲۲۹ ,۰.۰۲۲۹ ,۰.۰۲۲۷ ,۰.۰۲۲۵ ,۰.۰۲۲۷ ,۰.۰۲۲۶ ,۰.۰۲۲۶ ,۰.۰۲۲۸ ,۰.۰۲۲۶ ,۰.۰۲۲۶ ,۰.۰۲۳۰ ,۰.۰۲۲۸ ,۰.۰۲۲۵ ,۰.۰۲۲۸ ,۰.۰۲۲۷ ,۰.۰۲۲۶ ,۰.۰۲۲۹ ,۰.۰۲۳۱ ,۰.۰۲۳۱ ,۰.۰۲۳۱ ,۰.۰۲۳۳ ,۰.۰۲۳۱ ,۰.۰۲۳۱ ,۰.۰۲۳۲ ,۰.۰۲۲۹ ,۰.۰۲۳۱ ,۰.۰۲۳۰ ,۰.۰۲۳۵ ,۰.۰۲۳۶ ,۰.۰۲۳۵ ,۰.۰۲۳۵ ,۰.۰۲۳۵ ,۰.۰۲۳۳ ,۰.۰۲۳۳ ,۰.۰۲۳۳ ,۰.۰۲۳۳ ,۰.۰۲۳۲ ,۰.۰۲۳۳ ,۰.۰۲۳۳ ,۰.۰۲۳۱ ,۰.۰۲۳۱ ,۰.۰۲۳۱ ,۰.۰۲۳۲ ,۰.۰۲۳۰ ,۰.۰۲۲۹ ,۰.۰۲۲۹ ,۰.۰۲۲۷ ,۰.۰۲۲۷ ,۰.۰۲۲۷ ,۰.۰۲۲۶ ,۰.۰۲۲۵ ,۰.۰۲۲۳ ,۰.۰۲۲۳ ,۰.۰۲۲۳ ,۰.۰۲۲۳ ,۰.۰۲۲۲ ,۰.۰۲۲۲ ,۰.۰۲۲۲ ,۰.۰۲۲۲ ,۰.۰۲۲۲ ,۰.۰۲۲۱ ,۰.۰۲۱۹ ,۰.۰۲۱۳ ,۰.۰۲۱۲ ,۰.۰۲۱۵ ,۰.۰۲۱۵ ,۰.۰۲۱۵
۲۵۵
Osaka Protocol
$۰.۰۰۰۰ ۰
تومان
۲۶۶.۹۲
میلیارد دلار
۹۶۱۴۲۰
دلار
۷۶۱,۵۰۰.۰۰
میلیون OSAK
۱۰.۳۴% ۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰
۲۵۶
Degen (Base)
$۰.۰۲۱۳ ۰
تومان
۲۶۶.۶۷
میلیارد دلار
۳۵.۲۰
میلیارد دلار
۱۲.۴۸
میلیون DEGEN
۳.۶۸% ۰.۰۲۴۴ ,۰.۰۲۳۵ ,۰.۰۲۲۴ ,۰.۰۲۲۰ ,۰.۰۲۲۵ ,۰.۰۲۲۴ ,۰.۰۲۲۱ ,۰.۰۲۱۸ ,۰.۰۲۱۴ ,۰.۰۲۲۲ ,۰.۰۲۲۳ ,۰.۰۲۲۲ ,۰.۰۲۱۷ ,۰.۰۲۱۹ ,۰.۰۲۱۷ ,۰.۰۲۱۸ ,۰.۰۲۱۷ ,۰.۰۲۱۴ ,۰.۰۲۰۷ ,۰.۰۲۰۰ ,۰.۰۲۰۲ ,۰.۰۲۰۱ ,۰.۰۲۰۱ ,۰.۰۲۰۱ ,۰.۰۲۰۲ ,۰.۰۲۰۳ ,۰.۰۲۰۳ ,۰.۰۲۰۹ ,۰.۰۲۱۱ ,۰.۰۲۰۸ ,۰.۰۲۱۵ ,۰.۰۲۱۷ ,۰.۰۲۱۹ ,۰.۰۲۲۰ ,۰.۰۲۲۴ ,۰.۰۲۲۴ ,۰.۰۲۲۳ ,۰.۰۲۲۱ ,۰.۰۲۲۲ ,۰.۰۲۲۴ ,۰.۰۲۲۵ ,۰.۰۲۳۰ ,۰.۰۲۳۱ ,۰.۰۲۲۸ ,۰.۰۲۳۰ ,۰.۰۲۲۸ ,۰.۰۲۲۸ ,۰.۰۲۳۰ ,۰.۰۲۲۶ ,۰.۰۲۲۴ ,۰.۰۲۲۳ ,۰.۰۲۲۸ ,۰.۰۲۳۲ ,۰.۰۲۳۴ ,۰.۰۲۳۳ ,۰.۰۲۳۳ ,۰.۰۲۳۴ ,۰.۰۲۳۱ ,۰.۰۲۳۳ ,۰.۰۲۳۳ ,۰.۰۲۳۶ ,۰.۰۲۳۷ ,۰.۰۲۳۸ ,۰.۰۲۳۴ ,۰.۰۲۳۵ ,۰.۰۲۳۱ ,۰.۰۲۳۰ ,۰.۰۲۲۵ ,۰.۰۲۲۶ ,۰.۰۲۲۶ ,۰.۰۲۲۶ ,۰.۰۲۲۶ ,۰.۰۲۲۴ ,۰.۰۲۲۴ ,۰.۰۲۲۲ ,۰.۰۲۲۵ ,۰.۰۲۲۶ ,۰.۰۲۲۹ ,۰.۰۲۲۸ ,۰.۰۲۲۹ ,۰.۰۲۳۴ ,۰.۰۲۳۳ ,۰.۰۲۳۳ ,۰.۰۲۳۲ ,۰.۰۲۳۰ ,۰.۰۲۳۱ ,۰.۰۲۳۴ ,۰.۰۲۴۳ ,۰.۰۲۴۵ ,۰.۰۲۴۵ ,۰.۰۲۴۴ ,۰.۰۲۴۴ ,۰.۰۲۴۶ ,۰.۰۲۵۰ ,۰.۰۲۴۸ ,۰.۰۲۴۸ ,۰.۰۲۴۸ ,۰.۰۲۴۸ ,۰.۰۲۵۲ ,۰.۰۲۵۶ ,۰.۰۲۶۰ ,۰.۰۲۵۸ ,۰.۰۲۶۰ ,۰.۰۲۵۶ ,۰.۰۲۵۰ ,۰.۰۲۵۱ ,۰.۰۲۵۱ ,۰.۰۲۵۰ ,۰.۰۲۵۰ ,۰.۰۲۴۸ ,۰.۰۲۴۵ ,۰.۰۲۴۷ ,۰.۰۲۴۱ ,۰.۰۲۳۵ ,۰.۰۲۳۷ ,۰.۰۲۳۵ ,۰.۰۲۳۰ ,۰.۰۲۳۵ ,۰.۰۲۳۹ ,۰.۰۲۴۰ ,۰.۰۲۳۸ ,۰.۰۲۳۷ ,۰.۰۲۳۳ ,۰.۰۲۳۱ ,۰.۰۲۳۱ ,۰.۰۲۲۵ ,۰.۰۲۲۴ ,۰.۰۲۲۲ ,۰.۰۲۲۲ ,۰.۰۲۲۰ ,۰.۰۲۲۲ ,۰.۰۲۲۳ ,۰.۰۲۲۳ ,۰.۰۲۲۲ ,۰.۰۲۲۲ ,۰.۰۲۲۳ ,۰.۰۲۲۴ ,۰.۰۲۲۱ ,۰.۰۲۱۸ ,۰.۰۲۱۴ ,۰.۰۲۱۰ ,۰.۰۲۰۶ ,۰.۰۲۰۷ ,۰.۰۲۱۱ ,۰.۰۲۰۸ ,۰.۰۲۰۸ ,۰.۰۲۰۸ ,۰.۰۲۰۹ ,۰.۰۲۰۵ ,۰.۰۲۰۶ ,۰.۰۲۰۵ ,۰.۰۲۰۵ ,۰.۰۲۰۵ ,۰.۰۲۰۶ ,۰.۰۲۰۶ ,۰.۰۲۰۵ ,۰.۰۲۰۴ ,۰.۰۲۰۴ ,۰.۰۲۰۶ ,۰.۰۲۱۱ ,۰.۰۲۱۶ ,۰.۰۲۰۸ ,۰.۰۲۰۶ ,۰.۰۲۰۱ ,۰.۰۱۹۹ ,۰.۰۲۰۱ ,۰.۰۲۰۱ ,۰.۰۲۰۴
۲۵۷
Telcoin
$۰.۰۰۳۳ ۰
تومان
۲۵۸.۷۸
میلیارد دلار
۶۷۴۳۰۲
دلار
۷۷.۸۱
میلیون TEL
-۱.۸۲% ۰.۰۰۳۸ ,۰.۰۰۳۸ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۸ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۸ ,۰.۰۰۳۸ ,۰.۰۰۳۸ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۷ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۵ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۶ ,۰.۰۰۳۵ ,۰.۰۰۳۵ ,۰.۰۰۳۵ ,۰.۰۰۳۵ ,۰.۰۰۳۵ ,۰.۰۰۳۵ ,۰.۰۰۳۵ ,۰.۰۰۳۵ ,۰.۰۰۳۵ ,۰.۰۰۳۵ ,۰.۰۰۳۵ ,۰.۰۰۳۵ ,۰.۰۰۳۵ ,۰.۰۰۳۵ ,۰.۰۰۳۵ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۵ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۴ ,۰.۰۰۳۳ ,۰.۰۰۳۳ ,۰.۰۰۳۳ ,۰.۰۰۳۳ ,۰.۰۰۳۳ ,۰.۰۰۳۳
۲۵۸
Myro
$۰.۲۵۸۲ ۰
تومان
۲۵۸.۰۲
میلیارد دلار
۳۸.۰۲
میلیارد دلار
۹۹۹.۹۸
میلیارد $MYRO
-۱۱.۰۴% ۰.۲۱۲۷ ,۰.۲۱۴۰ ,۰.۲۰۹۷ ,۰.۲۱۴۷ ,۰.۲۱۵۶ ,۰.۲۱۵۴ ,۰.۲۱۴۷ ,۰.۲۱۱۷ ,۰.۲۱۱۳ ,۰.۲۲۰۸ ,۰.۲۲۴۰ ,۰.۲۲۵۱ ,۰.۲۲۴۲ ,۰.۲۲۰۳ ,۰.۲۲۱۵ ,۰.۲۲۲۵ ,۰.۲۲۲۵ ,۰.۲۱۹۶ ,۰.۲۱۴۳ ,۰.۲۱۱۴ ,۰.۲۱۰۰ ,۰.۲۰۶۸ ,۰.۲۰۸۳ ,۰.۲۰۷۶ ,۰.۲۰۶۵ ,۰.۲۰۸۳ ,۰.۲۲۳۹ ,۰.۲۲۲۸ ,۰.۲۱۸۸ ,۰.۲۲۴۴ ,۰.۲۲۴۱ ,۰.۲۲۲۷ ,۰.۲۱۹۶ ,۰.۲۲۰۹ ,۰.۲۱۸۹ ,۰.۲۱۹۲ ,۰.۲۱۹۲ ,۰.۲۱۹۲ ,۰.۲۱۹۷ ,۰.۲۱۹۴ ,۰.۲۱۸۲ ,۰.۲۱۸۹ ,۰.۲۱۹۰ ,۰.۲۲۷۶ ,۰.۲۴۰۵ ,۰.۲۳۷۳ ,۰.۲۴۸۲ ,۰.۲۵۵۰ ,۰.۲۵۲۹ ,۰.۲۴۹۲ ,۰.۲۴۹۸ ,۰.۲۵۵۳ ,۰.۲۵۶۷ ,۰.۲۵۶۱ ,۰.۲۵۹۸ ,۰.۲۵۵۵ ,۰.۲۵۳۱ ,۰.۲۵۳۶ ,۰.۲۵۵۶ ,۰.۲۵۹۱ ,۰.۲۶۸۹ ,۰.۲۷۵۳ ,۰.۲۶۶۶ ,۰.۲۶۳۱ ,۰.۲۵۹۱ ,۰.۲۶۲۹ ,۰.۲۶۲۳ ,۰.۲۶۳۵ ,۰.۲۶۷۱ ,۰.۲۶۵۱ ,۰.۲۶۳۸ ,۰.۲۶۱۷ ,۰.۲۵۹۷ ,۰.۲۶۲۹ ,۰.۲۵۹۴ ,۰.۲۵۵۹ ,۰.۲۵۹۹ ,۰.۲۶۰۶ ,۰.۲۶۲۷ ,۰.۲۶۵۶ ,۰.۲۶۱۱ ,۰.۲۵۹۹ ,۰.۲۶۳۲ ,۰.۲۵۶۳ ,۰.۲۶۱۹ ,۰.۲۶۱۲ ,۰.۲۶۴۳ ,۰.۲۶۸۷ ,۰.۲۶۷۵ ,۰.۲۶۸۰ ,۰.۲۶۷۹ ,۰.۲۷۴۶ ,۰.۲۸۲۹ ,۰.۲۷۷۲ ,۰.۲۷۰۱ ,۰.۲۶۶۹ ,۰.۲۶۳۹ ,۰.۲۷۰۴ ,۰.۲۷۰۲ ,۰.۲۷۰۱ ,۰.۲۶۶۲ ,۰.۲۶۵۷ ,۰.۲۶۵۲ ,۰.۲۶۵۱ ,۰.۲۶۷۰ ,۰.۲۶۶۹ ,۰.۲۶۶۳ ,۰.۲۶۷۷ ,۰.۲۶۷۰ ,۰.۲۶۴۹ ,۰.۲۶۲۷ ,۰.۲۴۷۲ ,۰.۲۴۴۸ ,۰.۲۴۹۱ ,۰.۲۵۰۱ ,۰.۲۵۳۱ ,۰.۲۶۰۵ ,۰.۲۶۴۱ ,۰.۲۸۴۱ ,۰.۲۸۵۸ ,۰.۲۸۷۰ ,۰.۲۸۲۱ ,۰.۲۷۶۷ ,۰.۲۸۲۰ ,۰.۲۷۹۴ ,۰.۲۸۲۱ ,۰.۲۸۰۴ ,۰.۲۸۴۵ ,۰.۲۸۱۶ ,۰.۲۸۲۴ ,۰.۲۸۲۶ ,۰.۲۸۳۵ ,۰.۲۸۳۸ ,۰.۲۸۹۲ ,۰.۳۰۷۴ ,۰.۳۰۸۲ ,۰.۳۱۰۴ ,۰.۳۱۱۱ ,۰.۳۱۰۳ ,۰.۳۰۸۱ ,۰.۲۹۶۸ ,۰.۲۹۴۳ ,۰.۲۹۵۰ ,۰.۲۸۷۴ ,۰.۲۸۹۱ ,۰.۲۸۹۳ ,۰.۲۹۴۸ ,۰.۲۹۰۱ ,۰.۲۸۸۲ ,۰.۲۸۴۹ ,۰.۲۸۲۸ ,۰.۲۷۸۰ ,۰.۲۷۷۸ ,۰.۲۷۴۰ ,۰.۲۷۰۹ ,۰.۲۶۸۷ ,۰.۲۷۳۰ ,۰.۲۷۵۹ ,۰.۲۷۶۳ ,۰.۲۷۹۲ ,۰.۲۷۶۶ ,۰.۲۷۳۳ ,۰.۲۵۸۶ ,۰.۲۴۹۹ ,۰.۲۵۲۸ ,۰.۲۴۹۴ ,۰.۲۵۲۱ ,۰.۲۴۹۴
۲۵۹
Moonbeam
$۰.۲۹۷۳ ۰
تومان
۲۵۵.۶۷
میلیارد دلار
۷.۳۵
میلیارد دلار
۸۶۵.۳۷
میلیارد GLMR
۱.۰۰% ۰.۲۹۴۵ ,۰.۲۸۷۴ ,۰.۲۸۳۵ ,۰.۲۸۴۲ ,۰.۲۸۳۱ ,۰.۲۸۲۷ ,۰.۲۸۲۴ ,۰.۲۸۰۴ ,۰.۲۸۱۲ ,۰.۲۸۵۹ ,۰.۲۸۳۱ ,۰.۲۸۲۳ ,۰.۲۸۵۷ ,۰.۲۸۴۹ ,۰.۲۸۶۹ ,۰.۲۹۱۸ ,۰.۲۹۲۰ ,۰.۲۸۶۷ ,۰.۲۸۲۴ ,۰.۲۷۹۹ ,۰.۲۷۹۳ ,۰.۲۸۴۶ ,۰.۲۸۷۳ ,۰.۲۹۰۱ ,۰.۲۸۹۵ ,۰.۲۸۷۸ ,۰.۲۹۲۸ ,۰.۲۹۰۸ ,۰.۲۸۷۴ ,۰.۲۹۰۹ ,۰.۲۹۹۱ ,۰.۳۰۱۵ ,۰.۳۰۵۳ ,۰.۳۰۴۳ ,۰.۳۰۲۶ ,۰.۳۰۲۶ ,۰.۳۰۴۰ ,۰.۳۰۶۴ ,۰.۳۰۵۳ ,۰.۳۰۹۳ ,۰.۳۱۳۱ ,۰.۳۱۴۹ ,۰.۳۱۱۰ ,۰.۳۱۲۹ ,۰.۳۱۵۶ ,۰.۳۱۳۶ ,۰.۳۱۳۶ ,۰.۳۰۸۹ ,۰.۳۰۵۳ ,۰.۳۰۱۸ ,۰.۳۰۱۰ ,۰.۳۰۳۷ ,۰.۳۰۴۲ ,۰.۳۰۲۳ ,۰.۳۰۲۶ ,۰.۳۰۲۵ ,۰.۲۹۹۵ ,۰.۳۰۰۱ ,۰.۳۰۰۰ ,۰.۳۰۱۳ ,۰.۳۰۱۱ ,۰.۳۰۱۳ ,۰.۲۹۷۸ ,۰.۲۹۸۷ ,۰.۲۹۶۸ ,۰.۲۹۸۳ ,۰.۲۹۸۵ ,۰.۳۰۰۴ ,۰.۲۹۹۲ ,۰.۲۹۵۸ ,۰.۲۹۸۳ ,۰.۲۹۷۰ ,۰.۲۹۶۵ ,۰.۲۹۸۵ ,۰.۳۰۱۴ ,۰.۳۰۰۳ ,۰.۳۰۱۹ ,۰.۳۰۲۴ ,۰.۳۰۱۹ ,۰.۳۰۳۲ ,۰.۳۰۲۸ ,۰.۳۰۱۸ ,۰.۳۰۴۰ ,۰.۳۰۵۸ ,۰.۳۰۷۸ ,۰.۳۰۸۹ ,۰.۳۰۹۱ ,۰.۳۰۹۳ ,۰.۳۰۷۴ ,۰.۳۰۳۴ ,۰.۳۰۱۱ ,۰.۳۰۱۳ ,۰.۳۰۳۵ ,۰.۳۰۴۱ ,۰.۳۰۳۷ ,۰.۳۰۳۴ ,۰.۳۰۲۴ ,۰.۳۰۶۲ ,۰.۳۰۶۳ ,۰.۳۱۱۳ ,۰.۳۱۳۱ ,۰.۳۰۹۶ ,۰.۳۰۹۰ ,۰.۳۰۴۳ ,۰.۳۰۷۵ ,۰.۳۰۷۵ ,۰.۳۱۰۶ ,۰.۳۰۹۳ ,۰.۳۰۶۹ ,۰.۳۰۳۷ ,۰.۳۰۴۰ ,۰.۳۰۱۸ ,۰.۲۹۷۰ ,۰.۲۹۸۶ ,۰.۲۹۸۵ ,۰.۲۹۹۰ ,۰.۳۰۱۳ ,۰.۳۰۴۳ ,۰.۳۰۸۸ ,۰.۳۰۷۸ ,۰.۳۰۳۴ ,۰.۳۰۲۴ ,۰.۳۰۱۹ ,۰.۳۰۳۷ ,۰.۳۰۲۶ ,۰.۳۰۳۶ ,۰.۳۰۰۳ ,۰.۳۰۴۳ ,۰.۳۰۵۲ ,۰.۳۰۸۵ ,۰.۳۰۸۷ ,۰.۳۰۷۸ ,۰.۳۰۵۴ ,۰.۳۰۴۱ ,۰.۳۰۳۰ ,۰.۳۰۵۷ ,۰.۳۰۶۵ ,۰.۳۰۷۸ ,۰.۳۰۵۳ ,۰.۳۰۳۸ ,۰.۳۰۳۷ ,۰.۳۰۵۳ ,۰.۳۰۴۶ ,۰.۳۰۲۴ ,۰.۳۰۱۰ ,۰.۳۰۰۹ ,۰.۲۹۷۸ ,۰.۲۹۶۲ ,۰.۲۹۶۸ ,۰.۲۹۷۷ ,۰.۲۹۶۱ ,۰.۲۹۵۳ ,۰.۲۹۵۰ ,۰.۲۹۶۴ ,۰.۲۹۶۱ ,۰.۲۹۵۱ ,۰.۲۹۳۵ ,۰.۲۹۴۱ ,۰.۲۹۵۲ ,۰.۲۹۴۸ ,۰.۲۹۳۲ ,۰.۲۹۲۵ ,۰.۲۸۸۰ ,۰.۲۸۶۴ ,۰.۲۸۸۲ ,۰.۲۸۸۲ ,۰.۲۹۱۴ ,۰.۲۹۲۱
۲۶۰
BounceBit
$۰.۶۲۳۹ ۰
تومان
۲۵۴.۵۶
میلیارد دلار
۲۵۰.۸۵
میلیارد دلار
۴۰۹.۵۰
میلیارد BB
۱.۶۸% ۰.۳۵۵۵ ,۰.۳۴۸۶ ,۰.۳۵۶۴ ,۰.۳۵۹۴ ,۰.۳۵۹۹ ,۰.۳۷۰۳ ,۰.۳۶۶۳ ,۰.۳۶۹۲ ,۰.۳۶۱۲ ,۰.۳۷۶۳ ,۰.۳۷۵۱ ,۰.۳۷۳۹ ,۰.۳۷۱۸ ,۰.۳۶۶۴ ,۰.۳۶۱۶ ,۰.۳۵۴۶ ,۰.۳۵۴۵ ,۰.۳۵۳۱ ,۰.۳۴۶۲ ,۰.۳۳۱۱ ,۰.۳۳۵۰ ,۰.۳۲۷۱ ,۰.۳۲۹۸ ,۰.۳۳۰۶ ,۰.۳۳۱۰ ,۰.۳۳۴۵ ,۰.۳۴۳۷ ,۰.۳۵۴۰ ,۰.۳۵۳۶ ,۰.۳۵۷۹ ,۰.۳۶۹۹ ,۰.۳۶۸۱ ,۰.۳۷۴۰ ,۰.۳۷۳۸ ,۰.۳۶۹۳ ,۰.۳۸۵۸ ,۰.۳۸۱۱ ,۰.۳۷۹۲ ,۰.۳۶۸۰ ,۰.۳۶۶۱ ,۰.۳۷۴۹ ,۰.۳۸۴۷ ,۰.۴۰۹۱ ,۰.۴۱۰۵ ,۰.۴۱۵۳ ,۰.۴۰۹۷ ,۰.۴۵۸۷ ,۰.۴۶۴۵ ,۰.۴۶۵۱ ,۰.۴۸۳۵ ,۰.۴۷۴۵ ,۰.۴۹۳۱ ,۰.۵۰۰۸ ,۰.۵۱۵۵ ,۰.۵۱۱۱ ,۰.۵۲۸۶ ,۰.۵۲۴۳ ,۰.۵۲۶۹ ,۰.۵۳۱۶ ,۰.۵۳۹۶ ,۰.۵۳۴۸ ,۰.۵۴۰۲ ,۰.۵۳۹۳ ,۰.۵۴۰۱ ,۰.۵۴۱۴ ,۰.۵۱۴۸ ,۰.۵۱۶۷ ,۰.۵۱۶۷ ,۰.۵۳۱۰ ,۰.۵۳۲۸ ,۰.۵۳۱۹ ,۰.۵۴۱۵ ,۰.۵۳۶۹ ,۰.۵۳۱۲ ,۰.۵۷۷۴ ,۰.۶۴۷۷ ,۰.۶۳۵۷ ,۰.۶۷۴۱ ,۰.۶۷۳۹ ,۰.۶۸۴۶ ,۰.۶۸۸۳ ,۰.۷۰۶۱ ,۰.۷۲۶۲ ,۰.۷۱۳۱ ,۰.۷۱۷۹ ,۰.۷۲۲۲ ,۰.۶۹۹۰ ,۰.۷۱۶۳ ,۰.۷۴۸۸ ,۰.۶۹۰۳ ,۰.۶۹۲۳ ,۰.۶۸۹۱ ,۰.۶۹۴۲ ,۰.۶۹۱۲ ,۰.۷۰۱۱ ,۰.۷۰۸۷ ,۰.۶۸۳۳ ,۰.۶۹۵۹ ,۰.۶۷۷۸ ,۰.۶۶۵۹ ,۰.۶۷۰۶ ,۰.۶۷۸۷ ,۰.۶۶۹۴ ,۰.۶۷۵۵ ,۰.۶۶۸۰ ,۰.۶۷۷۸ ,۰.۶۷۸۲ ,۰.۶۸۲۳ ,۰.۶۷۵۵ ,۰.۶۷۲۸ ,۰.۶۳۸۶ ,۰.۶۱۰۳ ,۰.۶۱۵۹ ,۰.۶۰۳۴ ,۰.۶۱۶۵ ,۰.۶۱۱۳ ,۰.۶۱۷۱ ,۰.۶۲۷۶ ,۰.۶۳۷۹ ,۰.۶۲۸۲ ,۰.۶۴۳۶ ,۰.۶۲۷۵ ,۰.۶۲۸۱ ,۰.۶۴۱۱ ,۰.۶۵۲۹ ,۰.۶۷۱۲ ,۰.۶۵۶۴ ,۰.۶۴۴۰ ,۰.۶۳۳۲ ,۰.۶۳۲۳ ,۰.۶۳۴۳ ,۰.۶۳۶۴ ,۰.۶۶۰۹ ,۰.۶۵۰۸ ,۰.۷۰۶۶ ,۰.۶۵۰۹ ,۰.۶۳۶۴ ,۰.۶۴۳۷ ,۰.۶۴۱۴ ,۰.۶۳۰۶ ,۰.۶۱۶۳ ,۰.۶۱۰۵ ,۰.۶۰۵۵ ,۰.۶۱۵۶ ,۰.۶۱۳۸ ,۰.۶۲۲۶ ,۰.۶۳۴۷ ,۰.۶۳۳۸ ,۰.۶۱۳۶ ,۰.۶۱۶۳ ,۰.۶۱۴۲ ,۰.۶۱۰۱ ,۰.۵۸۳۴ ,۰.۵۹۸۹ ,۰.۵۹۷۴ ,۰.۶۰۰۶ ,۰.۶۰۵۳ ,۰.۶۱۱۲ ,۰.۶۲۰۸ ,۰.۶۲۳۳ ,۰.۶۱۷۹ ,۰.۶۲۰۲ ,۰.۶۱۹۴ ,۰.۶۰۵۱ ,۰.۵۷۵۴ ,۰.۵۷۹۶ ,۰.۶۲۵۳ ,۰.۶۳۶۵