رمز ارز مارکت
هر چیزی در مورد کریپتوکارنسی از آموزش تا خرید وفروش رمز ارز

قیمت ارزهای دیجیتال

قیمت ارزهای دیجیتال

# ارز دیجیتال قیمت قیمت ریالی حجم بازار معاملات روزانه ارز در دسترس روزانه نمودار هفتگی
۲۱
LEO Token
$۳.۷۹ ۰
تومان
۳.۵۲
میلیون دلار
۱۷۶۲۸۱
دلار
۹۲۹.۲۲
میلیارد LEO
۱.۲۶% ۳.۶۴ ,۳.۶۵ ,۳.۶۷ ,۳.۶۴ ,۳.۶۳ ,۳.۶۵ ,۳.۶۵ ,۳.۶۶ ,۳.۶۶ ,۳.۶۶ ,۳.۷۰ ,۳.۶۸ ,۳.۶۸ ,۳.۷۲ ,۳.۷۰ ,۳.۷۳ ,۳.۷۲ ,۳.۷۲ ,۳.۷۳ ,۳.۷۳ ,۳.۷۳ ,۳.۷۳ ,۳.۷۳ ,۳.۷۳ ,۳.۶۸ ,۳.۷۳ ,۳.۷۳ ,۳.۷۵ ,۳.۷۶ ,۳.۷۵ ,۳.۷۶ ,۳.۷۵ ,۳.۷۶ ,۳.۷۵ ,۳.۷۶ ,۳.۷۷ ,۳.۷۷ ,۳.۷۶ ,۳.۷۷ ,۳.۷۷ ,۳.۸۱ ,۳.۸۰ ,۳.۸۰ ,۳.۸۰ ,۳.۸۰ ,۳.۷۹ ,۳.۸۱ ,۳.۸۱ ,۳.۸۰ ,۳.۸۰ ,۳.۸۲ ,۳.۸۲ ,۳.۸۴ ,۳.۸۴ ,۳.۸۳ ,۳.۸۳ ,۳.۸۴ ,۳.۸۴ ,۳.۸۳ ,۳.۸۳ ,۳.۸۴ ,۳.۸۴ ,۳.۸۲ ,۳.۸۱ ,۳.۸۱ ,۳.۸۱ ,۳.۸۱ ,۳.۸۱ ,۳.۸۱ ,۳.۸۱ ,۳.۸۲ ,۳.۸۳ ,۳.۸۳ ,۳.۸۴ ,۳.۸۴ ,۳.۸۴ ,۳.۸۵ ,۳.۸۴ ,۳.۸۴ ,۳.۸۴ ,۳.۸۴ ,۳.۸۵ ,۳.۸۴ ,۳.۸۵ ,۳.۸۵ ,۳.۸۵ ,۳.۸۵ ,۳.۸۵ ,۳.۸۵ ,۳.۸۵ ,۳.۸۵ ,۳.۸۵ ,۳.۸۵ ,۳.۸۵ ,۳.۸۶ ,۳.۸۶ ,۳.۸۶ ,۳.۸۶ ,۳.۸۶ ,۳.۸۵ ,۳.۸۵ ,۳.۸۴ ,۳.۸۴ ,۳.۸۴ ,۳.۸۴ ,۳.۸۴ ,۳.۸۴ ,۳.۸۴ ,۳.۸۴ ,۳.۸۴ ,۳.۸۳ ,۳.۸۳ ,۳.۸۳ ,۳.۸۳ ,۳.۸۴ ,۳.۸۳ ,۳.۸۴ ,۳.۸۴ ,۳.۸۴ ,۳.۸۴ ,۳.۸۴ ,۳.۸۴ ,۳.۸۴ ,۳.۸۴ ,۳.۸۴ ,۳.۸۴ ,۳.۸۴ ,۳.۸۴ ,۳.۸۴ ,۳.۸۴ ,۳.۸۴ ,۳.۶۹ ,۳.۷۵ ,۳.۷۷ ,۳.۷۳ ,۳.۷۳ ,۳.۷۰ ,۳.۶۹ ,۳.۶۹ ,۳.۶۹ ,۳.۷۱ ,۳.۷۱ ,۳.۷۲ ,۳.۷۴ ,۳.۷۲ ,۳.۷۳ ,۳.۷۴ ,۳.۷۵ ,۳.۷۴ ,۳.۷۵ ,۳.۷۴ ,۳.۷۶ ,۳.۷۶ ,۳.۷۷ ,۳.۷۷ ,۳.۷۴ ,۳.۷۷ ,۳.۷۸ ,۳.۷۵ ,۳.۷۷ ,۳.۷۷ ,۳.۷۸ ,۳.۷۹ ,۳.۷۹ ,۳.۷۹ ,۳.۷۹ ,۳.۷۸ ,۳.۷۸
۲۲
TrueUSD
$۰.۹۹۸۲ ۰
تومان
۳.۵۰
میلیون دلار
۱۳۲.۴۴
میلیارد دلار
۳.۵۱
میلیون TUSD
-۰.۰۶% ۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۸۶ ,۱.۰۰۱۶ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۸۲ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۸۷ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۷۷ ,۰.۹۹۸۷ ,۰.۹۹۷۱ ,۰.۹۹۷۵ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۷۲ ,۰.۹۹۸۶ ,۰.۹۹۸۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۸۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۸۷ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۸۲ ,۰.۹۹۷۷ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۸۱ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۷۷ ,۰.۹۹۴۳ ,۰.۹۹۴۹ ,۰.۹۹۸۶ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۸۲ ,۰.۹۹۸۱ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۸۳ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۷۵ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۸۶ ,۰.۹۹۸۰ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۸۳ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۸۲ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۸۱ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۸۱ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۶۸ ,۰.۹۹۸۲ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۷۸ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۸۴ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۸۲ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۸۲ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۸۳ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۸۷ ,۰.۹۹۸۷ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۸۳ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۸۶ ,۰.۹۹۸۶ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۸۷ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۸۷ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۸۶ ,۰.۹۹۸۷ ,۰.۹۹۸۷ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۸۷ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۸۷ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۷۳ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۷۸ ,۱.۰۰۱۱ ,۰.۹۹۷۶ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۸۷ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۸۶ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۷۹ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۸۴ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۸۱ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۸۶ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۸۱ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۷۱ ,۰.۹۹۷۹ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۸۵
۲۳
Uniswap
$۴.۳۰ ۰
تومان
۳.۲۴
میلیون دلار
۵۳.۹۱
میلیارد دلار
۷۵۳.۷۷
میلیارد UNI
۱.۴۴% ۴.۳۵ ,۴.۳۶ ,۴.۴۰ ,۴.۳۸ ,۴.۴۰ ,۴.۳۸ ,۴.۳۹ ,۴.۳۹ ,۴.۴۳ ,۴.۴۶ ,۴.۴۳ ,۴.۴۳ ,۴.۴۳ ,۴.۴۴ ,۴.۴۳ ,۴.۴۵ ,۴.۴۳ ,۴.۴۲ ,۴.۴۱ ,۴.۴۰ ,۴.۴۰ ,۴.۴۱ ,۴.۴۱ ,۴.۴۱ ,۴.۳۹ ,۴.۴۲ ,۴.۴۰ ,۴.۳۹ ,۴.۴۱ ,۴.۴۰ ,۴.۴۰ ,۴.۴۰ ,۴.۴۲ ,۴.۳۷ ,۴.۳۸ ,۴.۳۸ ,۴.۳۶ ,۴.۴۰ ,۴.۳۸ ,۴.۳۹ ,۴.۳۷ ,۴.۳۷ ,۴.۴۰ ,۴.۳۴ ,۴.۳۷ ,۴.۳۹ ,۴.۳۷ ,۴.۳۷ ,۴.۳۸ ,۴.۳۵ ,۴.۳۶ ,۴.۳۶ ,۴.۳۶ ,۴.۳۵ ,۴.۳۴ ,۴.۳۲ ,۴.۳۲ ,۴.۲۹ ,۴.۲۵ ,۴.۲۷ ,۴.۲۶ ,۴.۲۳ ,۴.۲۵ ,۴.۲۵ ,۴.۲۳ ,۴.۲۵ ,۴.۲۵ ,۴.۲۵ ,۴.۲۴ ,۴.۲۳ ,۴.۲۴ ,۴.۲۴ ,۴.۲۶ ,۴.۲۶ ,۴.۲۵ ,۴.۲۵ ,۴.۲۴ ,۴.۲۴ ,۴.۲۳ ,۴.۲۴ ,۴.۲۶ ,۴.۲۶ ,۴.۲۵ ,۴.۲۶ ,۴.۲۶ ,۴.۲۵ ,۴.۲۵ ,۴.۲۳ ,۴.۲۲ ,۴.۲۳ ,۴.۲۴ ,۴.۲۳ ,۴.۲۳ ,۴.۲۵ ,۴.۲۶ ,۴.۲۶ ,۴.۲۶ ,۴.۲۷ ,۴.۲۶ ,۴.۲۵ ,۴.۲۶ ,۴.۲۶ ,۴.۲۷ ,۴.۲۷ ,۴.۲۸ ,۴.۲۸ ,۴.۲۷ ,۴.۲۷ ,۴.۲۷ ,۴.۲۷ ,۴.۲۷ ,۴.۲۵ ,۴.۲۶ ,۴.۲۶ ,۴.۲۶ ,۴.۲۶ ,۴.۲۶ ,۴.۲۶ ,۴.۲۶ ,۴.۲۸ ,۴.۲۷ ,۴.۲۸ ,۴.۲۹ ,۴.۲۷ ,۴.۲۷ ,۴.۲۵ ,۴.۲۶ ,۴.۲۵ ,۴.۲۶ ,۴.۲۶ ,۴.۲۶ ,۴.۲۷ ,۴.۲۹ ,۴.۲۷ ,۴.۲۸ ,۴.۲۷ ,۴.۲۷ ,۴.۳۰ ,۴.۲۷ ,۴.۲۴ ,۴.۲۵ ,۴.۲۷ ,۴.۲۷ ,۴.۲۳ ,۴.۲۶ ,۴.۲۶ ,۴.۲۵ ,۴.۲۴ ,۴.۲۴ ,۴.۲۴ ,۴.۲۴ ,۴.۲۵ ,۴.۲۴ ,۴.۲۳ ,۴.۲۳ ,۴.۲۳ ,۴.۲۴ ,۴.۲۵ ,۴.۲۴ ,۴.۲۶ ,۴.۲۸ ,۴.۲۸ ,۴.۲۶ ,۴.۲۷ ,۴.۲۶ ,۴.۲۶ ,۴.۲۷ ,۴.۲۷
۲۴
Avalanche
$۸.۹۹ ۰
تومان
۳.۱۸
میلیون دلار
۱۰۴.۶۰
میلیارد دلار
۳۵۴.۰۹
میلیارد AVAX
۲.۳۳% ۹.۰۶ ,۹.۱۰ ,۹.۱۶ ,۹.۱۵ ,۹.۱۷ ,۹.۱۴ ,۹.۱۵ ,۹.۱۶ ,۹.۱۸ ,۹.۲۹ ,۹.۲۳ ,۹.۲۱ ,۹.۲۱ ,۹.۱۹ ,۹.۱۷ ,۹.۲۲ ,۹.۲۰ ,۹.۲۰ ,۹.۲۰ ,۹.۱۸ ,۹.۱۶ ,۹.۲۰ ,۹.۲۲ ,۹.۲۲ ,۹.۱۵ ,۹.۲۰ ,۹.۱۳ ,۹.۰۷ ,۹.۱۱ ,۹.۱۱ ,۹.۰۸ ,۹.۱۱ ,۹.۱۳ ,۹.۰۶ ,۹.۰۹ ,۹.۱۰ ,۹.۰۴ ,۹.۰۵ ,۹.۰۵ ,۹.۰۹ ,۹.۱۰ ,۹.۰۶ ,۹.۰۵ ,۸.۹۷ ,۹.۰۲ ,۹.۰۸ ,۹.۰۴ ,۹.۰۴ ,۹.۰۶ ,۹.۰۵ ,۹.۰۳ ,۹.۰۷ ,۹.۰۸ ,۹.۰۴ ,۹.۰۰ ,۸.۹۷ ,۸.۹۳ ,۸.۹۲ ,۸.۸۳ ,۸.۸۵ ,۸.۸۵ ,۸.۸۵ ,۸.۸۷ ,۸.۹۰ ,۸.۸۷ ,۸.۸۹ ,۸.۹۰ ,۸.۸۷ ,۸.۸۵ ,۸.۸۴ ,۸.۸۵ ,۸.۸۲ ,۸.۸۷ ,۸.۸۹ ,۸.۸۵ ,۸.۸۷ ,۸.۸۹ ,۸.۸۸ ,۸.۸۷ ,۸.۸۹ ,۸.۹۰ ,۸.۹۰ ,۸.۸۸ ,۸.۹۰ ,۸.۸۷ ,۸.۸۷ ,۸.۸۸ ,۸.۸۴ ,۸.۸۱ ,۸.۸۳ ,۸.۸۴ ,۸.۸۱ ,۸.۸۲ ,۸.۸۵ ,۸.۸۷ ,۸.۸۷ ,۸.۸۸ ,۸.۸۹ ,۸.۸۶ ,۸.۸۷ ,۸.۸۷ ,۸.۸۶ ,۸.۹۰ ,۸.۹۲ ,۸.۹۵ ,۸.۹۷ ,۸.۹۴ ,۸.۹۶ ,۸.۹۵ ,۸.۹۴ ,۸.۹۳ ,۸.۹۱ ,۸.۹۱ ,۸.۹۱ ,۸.۸۹ ,۸.۹۱ ,۸.۹۰ ,۸.۹۱ ,۸.۸۹ ,۸.۹۰ ,۸.۹۰ ,۸.۹۱ ,۸.۹۵ ,۸.۹۲ ,۸.۹۱ ,۸.۹۰ ,۸.۹۰ ,۸.۹۱ ,۸.۹۶ ,۸.۹۵ ,۸.۹۴ ,۸.۹۵ ,۹.۰۱ ,۹.۰۰ ,۸.۹۹ ,۸.۹۹ ,۸.۹۶ ,۹.۰۰ ,۸.۹۶ ,۸.۸۹ ,۸.۸۸ ,۸.۹۱ ,۸.۸۹ ,۸.۷۹ ,۸.۷۶ ,۸.۷۶ ,۸.۷۸ ,۸.۷۸ ,۸.۸۱ ,۸.۸۰ ,۸.۸۴ ,۸.۸۷ ,۸.۸۵ ,۸.۸۳ ,۸.۸۶ ,۸.۸۲ ,۸.۷۹ ,۸.۸۲ ,۸.۸۱ ,۸.۸۶ ,۸.۹۱ ,۸.۹۲ ,۸.۹۲ ,۸.۹۳ ,۸.۹۰ ,۸.۹۳ ,۸.۹۳ ,۸.۹۵
۲۵
Stellar
$۰.۱۱۲۱ ۰
تومان
۳.۱۱
میلیون دلار
۴۵.۹۲
میلیارد دلار
۲۷.۷۱
میلیون XLM
-۰.۱۳% ۰.۱۱۸۰ ,۰.۱۱۷۷ ,۰.۱۱۸۲ ,۰.۱۱۸۹ ,۰.۱۱۸۷ ,۰.۱۱۸۹ ,۰.۱۱۸۷ ,۰.۱۱۸۳ ,۰.۱۱۸۰ ,۰.۱۱۸۷ ,۰.۱۱۹۸ ,۰.۱۱۹۳ ,۰.۱۱۸۹ ,۰.۱۱۸۶ ,۰.۱۱۸۳ ,۰.۱۱۷۸ ,۰.۱۱۸۲ ,۰.۱۱۸۲ ,۰.۱۱۷۹ ,۰.۱۱۷۷ ,۰.۱۱۷۸ ,۰.۱۱۷۵ ,۰.۱۱۷۸ ,۰.۱۱۸۱ ,۰.۱۱۸۶ ,۰.۱۱۸۶ ,۰.۱۱۸۹ ,۰.۱۱۸۵ ,۰.۱۱۸۷ ,۰.۱۱۹۰ ,۰.۱۱۸۴ ,۰.۱۱۸۳ ,۰.۱۱۸۵ ,۰.۱۱۸۶ ,۰.۱۱۷۵ ,۰.۱۱۷۶ ,۰.۱۱۷۴ ,۰.۱۱۷۳ ,۰.۱۱۷۷ ,۰.۱۱۷۴ ,۰.۱۱۷۶ ,۰.۱۱۷۴ ,۰.۱۱۷۶ ,۰.۱۱۸۲ ,۰.۱۱۶۷ ,۰.۱۱۶۹ ,۰.۱۱۷۶ ,۰.۱۱۷۲ ,۰.۱۱۶۹ ,۰.۱۱۶۶ ,۰.۱۱۶۲ ,۰.۱۱۶۱ ,۰.۱۱۶۲ ,۰.۱۱۵۸ ,۰.۱۱۵۲ ,۰.۱۱۴۷ ,۰.۱۱۴۲ ,۰.۱۱۳۷ ,۰.۱۱۲۷ ,۰.۱۱۲۱ ,۰.۱۱۲۲ ,۰.۱۱۲۸ ,۰.۱۱۲۳ ,۰.۱۱۲۸ ,۰.۱۱۳۳ ,۰.۱۱۳۸ ,۰.۱۱۳۸ ,۰.۱۱۳۸ ,۰.۱۱۳۷ ,۰.۱۱۳۳ ,۰.۱۱۳۲ ,۰.۱۱۳۸ ,۰.۱۱۳۸ ,۰.۱۱۴۳ ,۰.۱۱۴۱ ,۰.۱۱۴۲ ,۰.۱۱۴۷ ,۰.۱۱۵۲ ,۰.۱۱۵۳ ,۰.۱۱۴۶ ,۰.۱۱۵۱ ,۰.۱۱۵۴ ,۰.۱۱۵۳ ,۰.۱۱۴۷ ,۰.۱۱۵۰ ,۰.۱۱۴۷ ,۰.۱۱۴۸ ,۰.۱۱۴۷ ,۰.۱۱۴۶ ,۰.۱۱۴۰ ,۰.۱۱۳۹ ,۰.۱۱۴۰ ,۰.۱۱۳۷ ,۰.۱۱۳۷ ,۰.۱۱۴۱ ,۰.۱۱۴۱ ,۰.۱۱۴۴ ,۰.۱۱۵۰ ,۰.۱۱۵۱ ,۰.۱۱۴۸ ,۰.۱۱۴۵ ,۰.۱۱۴۶ ,۰.۱۱۴۵ ,۰.۱۱۴۶ ,۰.۱۱۴۳ ,۰.۱۱۴۶ ,۰.۱۱۴۴ ,۰.۱۱۴۴ ,۰.۱۱۴۱ ,۰.۱۱۳۷ ,۰.۱۱۳۷ ,۰.۱۱۳۴ ,۰.۱۱۳۴ ,۰.۱۱۴۰ ,۰.۱۱۴۲ ,۰.۱۱۴۲ ,۰.۱۱۴۰ ,۰.۱۱۴۰ ,۰.۱۱۳۹ ,۰.۱۱۳۹ ,۰.۱۱۴۳ ,۰.۱۱۳۶ ,۰.۱۱۳۶ ,۰.۱۱۳۵ ,۰.۱۱۳۳ ,۰.۱۱۳۴ ,۰.۱۱۳۳ ,۰.۱۱۳۳ ,۰.۱۱۳۲ ,۰.۱۱۳۵ ,۰.۱۱۳۴ ,۰.۱۱۳۲ ,۰.۱۱۳۳ ,۰.۱۱۳۵ ,۰.۱۱۳۴ ,۰.۱۱۳۳ ,۰.۱۱۳۲ ,۰.۱۱۳۲ ,۰.۱۱۳۷ ,۰.۱۱۳۲ ,۰.۱۱۲۹ ,۰.۱۱۳۰ ,۰.۱۱۳۰ ,۰.۱۱۳۳ ,۰.۱۱۲۱ ,۰.۱۱۲۵ ,۰.۱۱۲۷ ,۰.۱۱۳۱ ,۰.۱۱۲۸ ,۰.۱۱۲۷ ,۰.۱۱۲۲ ,۰.۱۱۲۲ ,۰.۱۱۲۳ ,۰.۱۱۲۰ ,۰.۱۱۲۰ ,۰.۱۱۱۷ ,۰.۱۱۱۳ ,۰.۱۱۱۶ ,۰.۱۱۲۱ ,۰.۱۱۱۵ ,۰.۱۱۱۷ ,۰.۱۱۲۲ ,۰.۱۱۲۹ ,۰.۱۱۳۰ ,۰.۱۱۲۹ ,۰.۱۱۲۸ ,۰.۱۱۲۵ ,۰.۱۱۲۷
۲۶
Monero
$۱۴۴.۶۹ ۰
تومان
۲.۶۳
میلیون دلار
۴۶.۱۲
میلیارد دلار
۱۸.۱۵
میلیارد XMR
۰.۳۷% ۱۴۵.۷۵ ,۱۴۶.۴۶ ,۱۴۶.۵۳ ,۱۴۷.۱۸ ,۱۴۶.۷۷ ,۱۴۶.۷۵ ,۱۴۷.۱۷ ,۱۴۷.۱۰ ,۱۴۷.۲۱ ,۱۴۷.۳۶ ,۱۴۸.۰۰ ,۱۴۷.۹۸ ,۱۴۸.۵۶ ,۱۴۷.۹۷ ,۱۴۷.۶۲ ,۱۴۷.۳۳ ,۱۴۷.۴۷ ,۱۴۷.۲۱ ,۱۴۶.۸۱ ,۱۴۷.۳۴ ,۱۴۷.۷۰ ,۱۴۷.۷۶ ,۱۴۷.۴۷ ,۱۴۷.۷۳ ,۱۴۷.۷۲ ,۱۴۷.۳۹ ,۱۴۸.۴۱ ,۱۴۸.۴۵ ,۱۴۶.۷۷ ,۱۴۶.۶۹ ,۱۴۶.۴۲ ,۱۴۶.۴۴ ,۱۴۶.۸۳ ,۱۴۷.۵۱ ,۱۴۶.۷۹ ,۱۴۶.۹۵ ,۱۴۷.۰۱ ,۱۴۷.۰۳ ,۱۴۸.۱۵ ,۱۴۷.۶۶ ,۱۴۷.۶۶ ,۱۴۷.۸۹ ,۱۴۷.۷۵ ,۱۴۷.۷۸ ,۱۴۷.۲۰ ,۱۴۷.۱۱ ,۱۴۷.۷۵ ,۱۴۸.۰۱ ,۱۴۸.۰۵ ,۱۴۷.۸۹ ,۱۴۸.۱۴ ,۱۴۸.۰۱ ,۱۴۸.۲۱ ,۱۴۸.۱۵ ,۱۴۸.۱۵ ,۱۴۷.۶۹ ,۱۴۷.۳۹ ,۱۴۶.۵۹ ,۱۴۵.۹۷ ,۱۴۵.۹۷ ,۱۴۶.۴۵ ,۱۴۶.۳۴ ,۱۴۵.۸۰ ,۱۴۶.۲۹ ,۱۴۶.۸۰ ,۱۴۷.۱۳ ,۱۴۷.۲۶ ,۱۴۶.۸۴ ,۱۴۶.۶۷ ,۱۴۶.۵۶ ,۱۴۶.۵۲ ,۱۴۶.۵۴ ,۱۴۵.۱۸ ,۱۴۵.۷۴ ,۱۴۵.۷۱ ,۱۴۵.۷۶ ,۱۴۶.۳۱ ,۱۴۶.۴۴ ,۱۴۶.۵۶ ,۱۴۶.۳۴ ,۱۴۶.۵۸ ,۱۴۶.۶۲ ,۱۴۶.۴۳ ,۱۴۶.۱۱ ,۱۴۶.۳۱ ,۱۴۵.۸۲ ,۱۴۵.۳۹ ,۱۴۵.۷۲ ,۱۴۵.۱۶ ,۱۴۵.۳۵ ,۱۴۵.۳۵ ,۱۴۵.۲۶ ,۱۴۵.۲۹ ,۱۴۴.۸۴ ,۱۴۴.۹۰ ,۱۴۵.۰۶ ,۱۴۵.۰۷ ,۱۴۵.۰۹ ,۱۴۵.۵۲ ,۱۴۵.۰۶ ,۱۴۴.۶۷ ,۱۴۴.۹۶ ,۱۴۵.۰۵ ,۱۴۵.۲۰ ,۱۴۴.۶۹ ,۱۴۴.۸۴ ,۱۴۴.۵۶ ,۱۴۳.۸۷ ,۱۴۳.۹۵ ,۱۴۳.۸۵ ,۱۴۳.۳۲ ,۱۴۲.۸۲ ,۱۴۲.۴۲ ,۱۴۲.۴۵ ,۱۴۲.۶۵ ,۱۴۲.۷۰ ,۱۴۲.۷۲ ,۱۴۲.۶۵ ,۱۴۲.۳۴ ,۱۴۱.۷۳ ,۱۴۱.۷۷ ,۱۴۱.۸۷ ,۱۴۲.۳۸ ,۱۴۲.۹۴ ,۱۴۳.۰۱ ,۱۴۳.۳۹ ,۱۴۳.۵۵ ,۱۴۳.۵۳ ,۱۴۳.۲۰ ,۱۴۲.۹۶ ,۱۴۳.۰۵ ,۱۴۲.۹۱ ,۱۴۲.۸۱ ,۱۴۳.۰۷ ,۱۴۲.۹۷ ,۱۴۲.۹۸ ,۱۴۳.۰۴ ,۱۴۲.۹۲ ,۱۴۳.۳۶ ,۱۴۳.۴۳ ,۱۴۲.۸۵ ,۱۴۳.۰۲ ,۱۴۳.۶۸ ,۱۴۴.۳۳ ,۱۴۳.۷۱ ,۱۴۳.۹۸ ,۱۴۳.۶۴ ,۱۴۳.۷۸ ,۱۴۴.۰۲ ,۱۴۳.۹۱ ,۱۴۴.۳۱ ,۱۴۴.۴۹ ,۱۴۴.۵۷ ,۱۴۴.۱۸ ,۱۴۴.۰۵ ,۱۴۳.۶۳ ,۱۴۳.۵۵ ,۱۴۳.۳۴ ,۱۴۳.۷۵ ,۱۴۳.۸۵ ,۱۴۴.۴۳ ,۱۴۴.۸۹ ,۱۴۵.۳۱ ,۱۴۵.۱۲ ,۱۴۴.۷۰ ,۱۴۴.۸۰ ,۱۴۴.۵۶ ,۱۴۴.۴۳
۲۷
OKB
$۴۳.۲۱ ۰
تومان
۲.۵۹
میلیون دلار
۲.۵۴
میلیارد دلار
۶۰.۰۰
میلیارد OKB
۱.۷۳% ۴۳.۴۲ ,۴۳.۷۲ ,۴۳.۹۹ ,۴۳.۹۶ ,۴۳.۹۷ ,۴۳.۸۴ ,۴۳.۸۵ ,۴۳.۸۲ ,۴۳.۸۶ ,۴۴.۰۰ ,۴۴.۰۸ ,۴۴.۰۷ ,۴۴.۱۰ ,۴۴.۰۱ ,۴۴.۰۷ ,۴۴.۰۹ ,۴۳.۹۷ ,۴۳.۹۷ ,۴۳.۸۲ ,۴۳.۸۸ ,۴۳.۹۰ ,۴۳.۷۷ ,۴۳.۹۱ ,۴۳.۹۱ ,۴۳.۸۹ ,۴۴.۱۲ ,۴۳.۹۷ ,۴۳.۹۴ ,۴۴.۱۲ ,۴۴.۰۲ ,۴۳.۹۷ ,۴۴.۰۴ ,۴۴.۱۲ ,۴۳.۷۵ ,۴۳.۶۷ ,۴۳.۶۳ ,۴۳.۱۷ ,۴۳.۳۰ ,۴۳.۴۰ ,۴۳.۳۵ ,۴۳.۳۳ ,۴۳.۳۱ ,۴۳.۴۱ ,۴۳.۱۸ ,۴۳.۳۲ ,۴۳.۵۸ ,۴۳.۵۱ ,۴۳.۴۷ ,۴۳.۵۲ ,۴۳.۵۲ ,۴۳.۵۶ ,۴۳.۶۴ ,۴۳.۷۰ ,۴۳.۶۷ ,۴۳.۳۳ ,۴۳.۱۳ ,۴۳.۳۰ ,۴۳.۰۷ ,۴۳.۱۰ ,۴۳.۰۶ ,۴۳.۰۵ ,۴۲.۶۳ ,۴۲.۸۳ ,۴۲.۸۸ ,۴۲.۹۷ ,۴۳.۰۰ ,۴۳.۰۰ ,۴۳.۰۰ ,۴۳.۰۲ ,۴۳.۰۱ ,۴۲.۹۹ ,۴۳.۰۳ ,۴۲.۹۹ ,۴۳.۰۹ ,۴۳.۱۷ ,۴۳.۲۴ ,۴۳.۰۰ ,۴۳.۰۳ ,۴۲.۶۶ ,۴۲.۸۰ ,۴۲.۷۰ ,۴۲.۸۴ ,۴۲.۸۵ ,۴۲.۹۲ ,۴۲.۸۹ ,۴۲.۸۶ ,۴۲.۹۲ ,۴۲.۸۵ ,۴۲.۷۴ ,۴۲.۸۰ ,۴۲.۸۹ ,۴۲.۸۵ ,۴۲.۸۸ ,۴۲.۸۸ ,۴۲.۹۴ ,۴۲.۹۷ ,۴۳.۰۰ ,۴۲.۹۶ ,۴۲.۸۳ ,۴۲.۸۵ ,۴۲.۹۵ ,۴۲.۹۴ ,۴۲.۸۳ ,۴۲.۷۹ ,۴۲.۸۳ ,۴۲.۸۴ ,۴۲.۷۴ ,۴۲.۷۲ ,۴۲.۷۳ ,۴۲.۷۰ ,۴۲.۶۴ ,۴۲.۶۷ ,۴۲.۷۲ ,۴۲.۷۱ ,۴۲.۶۷ ,۴۲.۷۴ ,۴۲.۷۱ ,۴۲.۷۴ ,۴۲.۷۷ ,۴۲.۸۱ ,۴۲.۷۸ ,۴۲.۷۹ ,۴۲.۸۲ ,۴۲.۷۸ ,۴۲.۷۹ ,۴۲.۷۹ ,۴۲.۸۱ ,۴۲.۸۲ ,۴۲.۸۸ ,۴۲.۸۵ ,۴۲.۸۵ ,۴۲.۹۱ ,۴۲.۸۳ ,۴۲.۸۲ ,۴۲.۹۴ ,۴۲.۸۸ ,۴۲.۸۲ ,۴۲.۹۲ ,۴۲.۸۶ ,۴۲.۷۳ ,۴۲.۸۰ ,۴۲.۸۵ ,۴۲.۸۲ ,۴۲.۶۰ ,۴۲.۵۹ ,۴۲.۶۵ ,۴۲.۶۹ ,۴۲.۷۴ ,۴۲.۶۷ ,۴۲.۵۶ ,۴۲.۵۶ ,۴۲.۶۷ ,۴۲.۷۰ ,۴۲.۶۷ ,۴۲.۷۵ ,۴۲.۷۵ ,۴۲.۷۰ ,۴۲.۷۲ ,۴۲.۶۹ ,۴۲.۸۲ ,۴۲.۹۷ ,۴۲.۹۴ ,۴۳.۰۹ ,۴۲.۹۴ ,۴۲.۹۰ ,۴۲.۸۷ ,۴۲.۹۴ ,۴۲.۹۲
۲۸
BUSD
$۰.۹۹۹۵ ۰
تومان
۲.۳۴
میلیون دلار
۵۰۸.۱۶
میلیارد دلار
۲.۳۴
میلیون BUSD
-۰.۰۳% ۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۸۷ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۵۱ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۰ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۸۱ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۱۸ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۰ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۱۷ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۸۶ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۱۲ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۹ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۲۸ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۰
۲۹
Ethereum Classic
$۱۵.۱۹ ۰
تومان
۲.۱۸
میلیون دلار
۵۱.۹۶
میلیارد دلار
۱۴۳.۲۰
میلیارد ETC
۰.۳۳% ۱۵.۶۸ ,۱۵.۶۴ ,۱۵.۶۵ ,۱۵.۶۹ ,۱۵.۷۳ ,۱۵.۷۴ ,۱۵.۷۳ ,۱۵.۷۱ ,۱۵.۶۷ ,۱۵.۷۲ ,۱۵.۸۷ ,۱۵.۷۸ ,۱۵.۷۵ ,۱۵.۷۵ ,۱۵.۷۱ ,۱۵.۶۹ ,۱۵.۸۹ ,۱۵.۸۰ ,۱۵.۷۶ ,۱۵.۷۱ ,۱۵.۷۱ ,۱۵.۶۹ ,۱۵.۷۱ ,۱۵.۷۷ ,۱۵.۷۶ ,۱۵.۶۹ ,۱۵.۷۶ ,۱۵.۶۹ ,۱۵.۶۳ ,۱۵.۶۵ ,۱۵.۶۲ ,۱۵.۶۱ ,۱۵.۶۳ ,۱۵.۶۴ ,۱۵.۵۱ ,۱۵.۵۴ ,۱۵.۵۴ ,۱۵.۴۸ ,۱۵.۵۴ ,۱۵.۵۱ ,۱۵.۵۵ ,۱۵.۵۴ ,۱۵.۵۸ ,۱۵.۶۴ ,۱۵.۴۸ ,۱۵.۵۴ ,۱۵.۶۱ ,۱۵.۵۸ ,۱۵.۵۸ ,۱۵.۶۰ ,۱۵.۵۰ ,۱۵.۵۳ ,۱۵.۵۶ ,۱۵.۵۹ ,۱۵.۵۲ ,۱۵.۴۷ ,۱۵.۴۵ ,۱۵.۴۵ ,۱۵.۳۰ ,۱۵.۱۹ ,۱۵.۲۶ ,۱۵.۲۹ ,۱۵.۱۸ ,۱۵.۲۷ ,۱۵.۲۸ ,۱۵.۲۱ ,۱۵.۲۲ ,۱۵.۲۶ ,۱۵.۲۷ ,۱۵.۲۶ ,۱۵.۲۲ ,۱۵.۲۵ ,۱۵.۲۱ ,۱۵.۲۷ ,۱۵.۲۹ ,۱۵.۲۴ ,۱۵.۳۰ ,۱۵.۲۸ ,۱۵.۳۰ ,۱۵.۲۴ ,۱۵.۲۸ ,۱۵.۲۷ ,۱۵.۲۶ ,۱۵.۲۲ ,۱۵.۲۵ ,۱۵.۲۱ ,۱۵.۲۰ ,۱۵.۲۲ ,۱۵.۱۷ ,۱۵.۱۳ ,۱۵.۱۸ ,۱۵.۲۴ ,۱۵.۱۶ ,۱۵.۱۴ ,۱۵.۱۷ ,۱۵.۱۹ ,۱۵.۱۹ ,۱۵.۲۲ ,۱۵.۲۴ ,۱۵.۱۷ ,۱۵.۱۷ ,۱۵.۱۸ ,۱۵.۲۰ ,۱۵.۲۳ ,۱۵.۲۴ ,۱۵.۲۳ ,۱۵.۲۲ ,۱۵.۲۱ ,۱۵.۲۰ ,۱۵.۱۹ ,۱۵.۲۰ ,۱۵.۲۵ ,۱۵.۲۴ ,۱۵.۲۶ ,۱۵.۲۳ ,۱۵.۲۳ ,۱۵.۲۵ ,۱۵.۲۴ ,۱۵.۲۶ ,۱۵.۲۴ ,۱۵.۲۶ ,۱۵.۳۷ ,۱۵.۳۳ ,۱۵.۳۲ ,۱۵.۲۶ ,۱۵.۲۵ ,۱۵.۲۸ ,۱۵.۲۷ ,۱۵.۲۶ ,۱۵.۲۷ ,۱۵.۲۷ ,۱۵.۲۳ ,۱۵.۲۳ ,۱۵.۲۶ ,۱۵.۲۷ ,۱۵.۲۷ ,۱۵.۲۵ ,۱۵.۲۲ ,۱۵.۲۸ ,۱۵.۲۳ ,۱۵.۱۴ ,۱۵.۱۷ ,۱۵.۱۷ ,۱۵.۲۰ ,۱۵.۰۷ ,۱۵.۱۷ ,۱۵.۱۷ ,۱۵.۲۱ ,۱۵.۱۵ ,۱۵.۱۹ ,۱۵.۱۵ ,۱۵.۱۶ ,۱۵.۱۶ ,۱۵.۱۵ ,۱۵.۱۲ ,۱۵.۱۷ ,۱۵.۱۴ ,۱۵.۱۶ ,۱۵.۱۹ ,۱۵.۱۷ ,۱۵.۲۸ ,۱۵.۲۶ ,۱۵.۲۶ ,۱۵.۲۵ ,۱۵.۲۴ ,۱۵.۲۱ ,۱۵.۱۹ ,۱۵.۲۱
۳۰
Cosmos Hub
$۷.۰۵ ۰
تومان
۲.۰۶
میلیون دلار
۶۵.۴۳
میلیارد دلار
۲۹۲.۵۹
میلیارد ATOM
۱.۱۶% ۷.۳۷ ,۷.۳۵ ,۷.۳۶ ,۷.۳۳ ,۷.۳۳ ,۷.۳۳ ,۷.۳۱ ,۷.۲۴ ,۷.۲۳ ,۷.۳۳ ,۷.۴۰ ,۷.۳۸ ,۷.۳۸ ,۷.۳۷ ,۷.۴۰ ,۷.۴۳ ,۷.۵۵ ,۷.۵۳ ,۷.۵۲ ,۷.۵۳ ,۷.۵۵ ,۷.۵۳ ,۷.۵۲ ,۷.۵۴ ,۷.۵۰ ,۷.۴۸ ,۷.۵۱ ,۷.۴۶ ,۷.۴۱ ,۷.۴۲ ,۷.۳۹ ,۷.۳۸ ,۷.۳۹ ,۷.۳۹ ,۷.۳۵ ,۷.۳۷ ,۷.۳۵ ,۷.۳۰ ,۷.۲۹ ,۷.۲۶ ,۷.۲۷ ,۷.۲۸ ,۷.۲۵ ,۷.۳۱ ,۷.۲۵ ,۷.۲۸ ,۷.۳۲ ,۷.۲۸ ,۷.۲۸ ,۷.۴۴ ,۷.۴۱ ,۷.۳۹ ,۷.۳۸ ,۷.۳۷ ,۷.۳۷ ,۷.۳۸ ,۷.۴۰ ,۷.۴۵ ,۷.۴۵ ,۷.۴۵ ,۷.۴۵ ,۷.۴۵ ,۷.۳۹ ,۷.۴۲ ,۷.۴۰ ,۷.۳۴ ,۷.۳۲ ,۷.۲۶ ,۷.۲۵ ,۷.۲۳ ,۷.۲۱ ,۷.۲۲ ,۷.۱۹ ,۷.۱۸ ,۷.۱۶ ,۷.۱۱ ,۷.۱۴ ,۷.۱۷ ,۷.۱۲ ,۷.۱۱ ,۷.۱۳ ,۷.۱۶ ,۷.۱۵ ,۷.۱۴ ,۷.۱۷ ,۷.۱۹ ,۷.۲۱ ,۷.۲۱ ,۷.۱۹ ,۷.۱۵ ,۷.۱۴ ,۷.۱۴ ,۷.۱۱ ,۷.۰۹ ,۷.۰۷ ,۷.۱۱ ,۷.۱۳ ,۷.۱۳ ,۷.۱۹ ,۷.۱۳ ,۷.۰۹ ,۷.۰۸ ,۷.۰۹ ,۷.۱۱ ,۷.۱۰ ,۷.۰۸ ,۷.۰۸ ,۷.۱۰ ,۷.۱۰ ,۷.۰۸ ,۷.۰۸ ,۷.۰۹ ,۷.۰۹ ,۷.۰۹ ,۷.۱۲ ,۷.۱۱ ,۷.۱۰ ,۷.۰۹ ,۷.۰۸ ,۷.۰۸ ,۷.۰۹ ,۷.۰۸ ,۷.۰۸ ,۷.۰۸ ,۷.۰۷ ,۷.۰۶ ,۷.۰۶ ,۷.۰۵ ,۷.۰۳ ,۷.۰۶ ,۷.۰۶ ,۷.۰۵ ,۷.۰۵ ,۷.۰۶ ,۷.۰۵ ,۷.۰۶ ,۷.۰۸ ,۷.۰۷ ,۷.۱۲ ,۷.۱۰ ,۷.۰۹ ,۷.۱۰ ,۷.۱۰ ,۷.۰۸ ,۶.۹۸ ,۶.۹۶ ,۶.۹۹ ,۶.۹۷ ,۶.۹۹ ,۷.۰۰ ,۶.۹۸ ,۷.۰۰ ,۷.۰۱ ,۶.۹۸ ,۶.۹۶ ,۶.۹۶ ,۶.۹۵ ,۶.۹۶ ,۶.۹۸ ,۶.۹۷ ,۷.۰۳ ,۷.۰۴ ,۷.۰۶ ,۷.۰۵ ,۷.۰۵ ,۷.۰۴ ,۷.۰۴ ,۷.۰۳
۳۱
Hedera
$۰.۰۵۰۱ ۰
تومان
۱.۶۷
میلیون دلار
۲۶.۳۲
میلیارد دلار
۳۳.۳۶
میلیون HBAR
۰.۱۹% ۰.۰۵۰۱ ,۰.۰۵۰۰ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۵۰۳ ,۰.۰۵۰۱ ,۰.۰۵۰۱ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۷ ,۰.۰۵۰۶ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۶ ,۰.۰۵۰۵ ,۰.۰۵۰۹ ,۰.۰۵۰۸ ,۰.۰۵۰۸ ,۰.۰۵۰۷ ,۰.۰۵۰۸ ,۰.۰۵۰۷ ,۰.۰۵۰۶ ,۰.۰۵۰۹ ,۰.۰۵۱۰ ,۰.۰۵۰۸ ,۰.۰۵۱۳ ,۰.۰۵۱۰ ,۰.۰۵۰۶ ,۰.۰۵۰۸ ,۰.۰۵۰۷ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۶ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۵۰۳ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۳ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۶ ,۰.۰۵۰۱ ,۰.۰۵۰۳ ,۰.۰۵۰۷ ,۰.۰۵۰۵ ,۰.۰۵۰۶ ,۰.۰۵۱۲ ,۰.۰۵۱۴ ,۰.۰۵۱۲ ,۰.۰۵۱۳ ,۰.۰۵۱۲ ,۰.۰۵۰۹ ,۰.۰۵۰۸ ,۰.۰۵۰۹ ,۰.۰۵۰۶ ,۰.۰۵۰۱ ,۰.۰۴۹۹ ,۰.۰۴۹۹ ,۰.۰۴۹۹ ,۰.۰۴۹۷ ,۰.۰۵۰۰ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۷ ,۰.۰۵۰۵ ,۰.۰۵۰۳ ,۰.۰۵۰۶ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۳ ,۰.۰۵۰۳ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۵۰۱ ,۰.۰۵۰۱ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۵۰۱ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۵۰۳ ,۰.۰۵۰۱ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۳ ,۰.۰۵۰۱ ,۰.۰۵۰۱ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۵۰۱ ,۰.۰۵۰۱ ,۰.۰۵۰۳ ,۰.۰۵۰۵ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۶ ,۰.۰۵۰۷ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۷ ,۰.۰۵۰۹ ,۰.۰۵۰۸ ,۰.۰۵۰۸ ,۰.۰۵۱۲ ,۰.۰۵۱۲ ,۰.۰۵۱۲ ,۰.۰۵۱۳ ,۰.۰۵۱۱ ,۰.۰۵۰۹ ,۰.۰۵۱۲ ,۰.۰۵۱۵ ,۰.۰۵۱۵ ,۰.۰۵۱۵ ,۰.۰۵۱۵ ,۰.۰۵۱۵ ,۰.۰۵۱۳ ,۰.۰۵۱۵ ,۰.۰۵۱۷ ,۰.۰۵۱۹ ,۰.۰۵۱۶ ,۰.۰۵۱۱ ,۰.۰۵۱۱ ,۰.۰۵۰۹ ,۰.۰۵۰۸ ,۰.۰۵۰۸ ,۰.۰۵۰۷ ,۰.۰۵۰۶ ,۰.۰۵۰۸ ,۰.۰۵۰۶ ,۰.۰۵۰۶ ,۰.۰۵۰۵ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۳ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۳ ,۰.۰۵۰۶ ,۰.۰۵۰۵ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۵۰۳ ,۰.۰۵۰۳ ,۰.۰۵۰۳ ,۰.۰۴۹۸ ,۰.۰۴۹۹ ,۰.۰۵۰۱ ,۰.۰۵۰۰ ,۰.۰۵۰۰ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۴۹۹ ,۰.۰۵۰۱ ,۰.۰۵۰۳ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۵۰۵ ,۰.۰۵۰۳ ,۰.۰۵۰۳ ,۰.۰۵۰۵ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۶ ,۰.۰۵۰۵ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۳ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۵ ,۰.۰۵۰۵
۳۲
Filecoin
$۳.۲۱ ۰
تومان
۱.۴۵
میلیون دلار
۴۶.۹۲
میلیارد دلار
۴۵۰.۸۷
میلیارد FIL
۰.۱۷% ۳.۳۳ ,۳.۳۱ ,۳.۳۲ ,۳.۳۳ ,۳.۳۴ ,۳.۳۳ ,۳.۳۲ ,۳.۳۲ ,۳.۳۳ ,۳.۳۷ ,۳.۳۶ ,۳.۳۵ ,۳.۳۵ ,۳.۳۶ ,۳.۳۸ ,۳.۳۹ ,۳.۳۹ ,۳.۳۹ ,۳.۴۰ ,۳.۳۸ ,۳.۳۸ ,۳.۳۷ ,۳.۳۸ ,۳.۳۷ ,۳.۳۶ ,۳.۴۱ ,۳.۳۸ ,۳.۳۶ ,۳.۳۸ ,۳.۳۷ ,۳.۳۶ ,۳.۳۷ ,۳.۳۸ ,۳.۳۴ ,۳.۳۵ ,۳.۳۵ ,۳.۳۶ ,۳.۳۸ ,۳.۳۸ ,۳.۳۹ ,۳.۳۸ ,۳.۳۸ ,۳.۳۹ ,۳.۳۴ ,۳.۳۴ ,۳.۳۶ ,۳.۳۶ ,۳.۳۶ ,۳.۳۷ ,۳.۳۶ ,۳.۳۴ ,۳.۳۵ ,۳.۳۵ ,۳.۳۴ ,۳.۳۱ ,۳.۳۱ ,۳.۲۸ ,۳.۲۵ ,۳.۲۳ ,۳.۲۶ ,۳.۲۶ ,۳.۲۴ ,۳.۲۶ ,۳.۲۵ ,۳.۲۵ ,۳.۲۴ ,۳.۲۳ ,۳.۲۳ ,۳.۲۲ ,۳.۲۲ ,۳.۲۳ ,۳.۲۱ ,۳.۲۳ ,۳.۲۳ ,۳.۲۲ ,۳.۲۳ ,۳.۲۲ ,۳.۲۲ ,۳.۲۱ ,۳.۲۲ ,۳.۲۲ ,۳.۲۱ ,۳.۲۲ ,۳.۲۴ ,۳.۲۲ ,۳.۲۲ ,۳.۲۳ ,۳.۲۲ ,۳.۲۱ ,۳.۲۲ ,۳.۲۳ ,۳.۲۲ ,۳.۲۱ ,۳.۲۲ ,۳.۲۲ ,۳.۲۳ ,۳.۲۳ ,۳.۲۳ ,۳.۲۱ ,۳.۲۱ ,۳.۲۱ ,۳.۲۱ ,۳.۲۲ ,۳.۲۲ ,۳.۲۳ ,۳.۲۳ ,۳.۲۴ ,۳.۲۳ ,۳.۲۳ ,۳.۲۲ ,۳.۲۴ ,۳.۲۳ ,۳.۲۳ ,۳.۲۴ ,۳.۲۳ ,۳.۲۴ ,۳.۲۴ ,۳.۲۳ ,۳.۲۳ ,۳.۲۴ ,۳.۲۵ ,۳.۲۵ ,۳.۲۵ ,۳.۲۴ ,۳.۲۵ ,۳.۲۴ ,۳.۲۴ ,۳.۲۴ ,۳.۲۶ ,۳.۲۵ ,۳.۲۴ ,۳.۲۶ ,۳.۲۵ ,۳.۲۶ ,۳.۲۶ ,۳.۲۵ ,۳.۲۴ ,۳.۲۶ ,۳.۲۵ ,۳.۲۲ ,۳.۲۲ ,۳.۲۳ ,۳.۲۴ ,۳.۲۱ ,۳.۲۱ ,۳.۲۲ ,۳.۲۲ ,۳.۲۲ ,۳.۲۲ ,۳.۲۱ ,۳.۲۰ ,۳.۲۲ ,۳.۲۱ ,۳.۲۰ ,۳.۱۹ ,۳.۱۹ ,۳.۱۹ ,۳.۲۰ ,۳.۲۱ ,۳.۲۳ ,۳.۲۳ ,۳.۲۲ ,۳.۲۱ ,۳.۲۱ ,۳.۲۱ ,۳.۲۰ ,۳.۲۱ ,۳.۲۱
۳۳
Internet Computer
$۲.۹۸ ۰
تومان
۱.۳۳
میلیون دلار
۱۴.۹۸
میلیارد دلار
۴۴۵.۲۲
میلیارد ICP
۱.۸۱% ۲.۹۸ ,۲.۹۸ ,۳.۰۰ ,۳.۰۰ ,۳.۰۱ ,۲.۹۹ ,۲.۹۹ ,۳.۰۰ ,۳.۰۲ ,۳.۰۴ ,۳.۰۳ ,۳.۰۳ ,۳.۰۳ ,۳.۰۴ ,۳.۰۴ ,۳.۰۳ ,۳.۰۳ ,۳.۰۳ ,۳.۰۳ ,۳.۰۴ ,۳.۰۲ ,۳.۰۲ ,۳.۰۳ ,۳.۰۳ ,۳.۰۲ ,۳.۰۴ ,۳.۰۰ ,۳.۰۰ ,۳.۰۲ ,۳.۰۱ ,۳.۰۰ ,۳.۰۲ ,۳.۰۳ ,۳.۰۰ ,۲.۹۹ ,۳.۰۰ ,۲.۹۹ ,۳.۰۱ ,۳.۰۱ ,۳.۰۱ ,۳.۰۰ ,۲.۹۹ ,۳.۰۰ ,۲.۹۷ ,۲.۹۸ ,۲.۹۹ ,۲.۹۹ ,۳.۰۰ ,۳.۰۰ ,۳.۰۰ ,۳.۰۱ ,۳.۰۰ ,۳.۰۲ ,۳.۰۰ ,۲.۹۹ ,۲.۹۹ ,۳.۰۰ ,۲.۹۵ ,۲.۹۲ ,۲.۹۴ ,۲.۹۳ ,۲.۹۳ ,۲.۹۵ ,۲.۹۳ ,۲.۹۲ ,۲.۹۱ ,۲.۹۰ ,۲.۹۰ ,۲.۹۰ ,۲.۹۰ ,۲.۹۰ ,۲.۹۰ ,۲.۹۰ ,۲.۹۰ ,۲.۹۰ ,۲.۹۱ ,۲.۹۱ ,۲.۹۲ ,۲.۹۱ ,۲.۹۱ ,۲.۹۱ ,۲.۹۱ ,۲.۹۱ ,۲.۹۲ ,۲.۹۱ ,۲.۹۲ ,۲.۹۳ ,۲.۹۳ ,۲.۹۱ ,۲.۹۰ ,۲.۹۱ ,۲.۹۱ ,۲.۹۱ ,۲.۹۳ ,۲.۹۳ ,۲.۹۳ ,۲.۹۴ ,۲.۹۴ ,۲.۹۲ ,۲.۹۲ ,۲.۹۳ ,۲.۹۴ ,۲.۹۴ ,۲.۹۴ ,۲.۹۴ ,۲.۹۴ ,۲.۹۵ ,۲.۹۵ ,۲.۹۴ ,۲.۹۳ ,۲.۹۴ ,۲.۹۴ ,۲.۹۵ ,۲.۹۶ ,۲.۹۵ ,۲.۹۶ ,۲.۹۶ ,۲.۹۶ ,۲.۹۶ ,۲.۹۶ ,۲.۹۶ ,۲.۹۷ ,۲.۹۷ ,۲.۹۶ ,۲.۹۶ ,۲.۹۶ ,۲.۹۶ ,۲.۹۶ ,۲.۹۶ ,۲.۹۷ ,۲.۹۵ ,۲.۹۶ ,۲.۹۵ ,۲.۹۶ ,۲.۹۵ ,۲.۹۵ ,۲.۹۶ ,۲.۹۸ ,۲.۹۸ ,۲.۹۵ ,۲.۹۵ ,۲.۹۵ ,۲.۹۵ ,۲.۹۲ ,۲.۹۳ ,۲.۹۳ ,۲.۹۴ ,۲.۹۴ ,۲.۹۴ ,۲.۹۳ ,۲.۹۴ ,۲.۹۵ ,۲.۹۴ ,۲.۹۶ ,۲.۹۸ ,۲.۹۷ ,۲.۹۷ ,۳.۰۰ ,۲.۹۸ ,۲.۹۹ ,۲.۹۹ ,۲.۹۹ ,۲.۹۹ ,۲.۹۹ ,۲.۹۹ ,۲.۹۸ ,۳.۰۰ ,۳.۰۰
۳۴
Cronos
$۰.۰۵۰۴ ۰
تومان
۱.۳۳
میلیون دلار
۴.۶۸
میلیارد دلار
۲۶.۲۹
میلیون CRO
۰.۰۰% ۰.۰۵۱۱ ,۰.۰۵۰۹ ,۰.۰۵۱۰ ,۰.۰۵۱۱ ,۰.۰۵۱۱ ,۰.۰۵۱۲ ,۰.۰۵۱۰ ,۰.۰۵۱۰ ,۰.۰۵۰۹ ,۰.۰۵۱۰ ,۰.۰۵۱۳ ,۰.۰۵۱۱ ,۰.۰۵۱۱ ,۰.۰۵۱۱ ,۰.۰۵۱۰ ,۰.۰۵۱۰ ,۰.۰۵۱۲ ,۰.۰۵۱۱ ,۰.۰۵۱۱ ,۰.۰۵۱۲ ,۰.۰۵۱۲ ,۰.۰۵۱۱ ,۰.۰۵۱۰ ,۰.۰۵۱۲ ,۰.۰۵۱۴ ,۰.۰۵۱۲ ,۰.۰۵۱۱ ,۰.۰۵۱۰ ,۰.۰۵۱۰ ,۰.۰۵۰۹ ,۰.۰۵۱۰ ,۰.۰۵۰۹ ,۰.۰۵۱۰ ,۰.۰۵۱۳ ,۰.۰۵۱۰ ,۰.۰۵۱۱ ,۰.۰۵۱۱ ,۰.۰۵۱۱ ,۰.۰۵۱۳ ,۰.۰۵۱۳ ,۰.۰۵۱۳ ,۰.۰۵۱۳ ,۰.۰۵۱۱ ,۰.۰۵۱۲ ,۰.۰۵۱۰ ,۰.۰۵۱۱ ,۰.۰۵۱۲ ,۰.۰۵۱۱ ,۰.۰۵۱۲ ,۰.۰۵۱۲ ,۰.۰۵۱۳ ,۰.۰۵۱۴ ,۰.۰۵۱۴ ,۰.۰۵۱۴ ,۰.۰۵۱۱ ,۰.۰۵۱۱ ,۰.۰۵۰۹ ,۰.۰۵۱۴ ,۰.۰۵۱۱ ,۰.۰۵۰۸ ,۰.۰۵۰۸ ,۰.۰۵۰۷ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۵ ,۰.۰۵۰۵ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۹ ,۰.۰۵۰۸ ,۰.۰۵۱۰ ,۰.۰۵۰۰ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۵۰۳ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۵۰۰ ,۰.۰۵۰۱ ,۰.۰۵۰۰ ,۰.۰۵۰۱ ,۰.۰۵۰۱ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۵۰۱ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۵۰۳ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۵۰۱ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۵۰۳ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۵۰۳ ,۰.۰۵۰۳ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۵۰۳ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۵ ,۰.۰۵۰۵ ,۰.۰۵۰۵ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۵ ,۰.۰۵۰۵ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۵ ,۰.۰۵۰۵ ,۰.۰۵۰۵ ,۰.۰۵۰۵ ,۰.۰۵۰۵ ,۰.۰۵۰۵ ,۰.۰۵۰۵ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۵ ,۰.۰۵۰۶ ,۰.۰۵۰۵ ,۰.۰۵۰۵ ,۰.۰۵۰۶ ,۰.۰۵۱۴ ,۰.۰۵۱۴ ,۰.۰۵۱۷ ,۰.۰۵۱۲ ,۰.۰۵۱۱ ,۰.۰۵۱۲ ,۰.۰۵۱۰ ,۰.۰۵۱۱ ,۰.۰۵۱۲ ,۰.۰۵۱۱ ,۰.۰۵۱۰ ,۰.۰۵۱۲ ,۰.۰۵۰۸ ,۰.۰۵۰۸ ,۰.۰۵۰۷ ,۰.۰۵۰۷ ,۰.۰۵۰۶ ,۰.۰۵۰۸ ,۰.۰۵۰۷ ,۰.۰۵۰۶ ,۰.۰۵۰۶ ,۰.۰۵۰۷ ,۰.۰۵۰۸ ,۰.۰۵۱۰ ,۰.۰۵۰۸ ,۰.۰۵۰۸ ,۰.۰۵۰۸ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۵ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۵ ,۰.۰۵۰۳ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۳ ,۰.۰۵۰۴ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۵۰۳ ,۰.۰۵۰۳ ,۰.۰۵۰۳ ,۰.۰۵۰۳ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۵۰۲ ,۰.۰۵۰۴
۳۵
Lido DAO
$۱.۴۸ ۰
تومان
۱.۳۲
میلیون دلار
۱۷.۴۹
میلیارد دلار
۸۸۹.۸۶
میلیارد LDO
۰.۷۳% ۱.۵۳۶۶ ,۱.۵۴۷۰ ,۱.۵۵۶۳ ,۱.۵۵۶۹ ,۱.۵۶۱۶ ,۱.۵۶۶۳ ,۱.۵۶۳۳ ,۱.۵۶۰۹ ,۱.۵۷۰۸ ,۱.۵۹۱۴ ,۱.۵۸۱۷ ,۱.۵۸۰۵ ,۱.۵۸۱۵ ,۱.۵۸۲۹ ,۱.۵۸۲۶ ,۱.۵۹۱۶ ,۱.۵۸۵۱ ,۱.۵۷۴۷ ,۱.۵۷۴۰ ,۱.۵۷۶۱ ,۱.۵۶۹۰ ,۱.۵۷۲۱ ,۱.۵۷۳۵ ,۱.۵۷۴۱ ,۱.۵۷۰۷ ,۱.۵۸۵۹ ,۱.۵۷۴۹ ,۱.۵۶۸۲ ,۱.۵۶۷۲ ,۱.۵۶۳۴ ,۱.۵۶۴۷ ,۱.۵۶۵۳ ,۱.۵۶۹۶ ,۱.۵۵۲۵ ,۱.۵۵۸۴ ,۱.۵۵۴۱ ,۱.۵۵۴۹ ,۱.۵۶۳۳ ,۱.۵۶۲۲ ,۱.۵۵۸۷ ,۱.۵۵۱۳ ,۱.۵۶۳۴ ,۱.۵۷۴۷ ,۱.۵۵۷۵ ,۱.۵۶۵۰ ,۱.۵۷۰۴ ,۱.۵۷۰۰ ,۱.۵۶۳۶ ,۱.۵۷۳۶ ,۱.۵۶۱۶ ,۱.۵۶۲۲ ,۱.۵۷۰۹ ,۱.۵۷۷۵ ,۱.۵۶۱۸ ,۱.۵۵۴۹ ,۱.۵۵۴۱ ,۱.۵۵۱۵ ,۱.۵۲۹۱ ,۱.۵۱۵۱ ,۱.۵۰۷۲ ,۱.۵۰۵۲ ,۱.۵۰۰۸ ,۱.۵۰۵۰ ,۱.۵۰۵۴ ,۱.۵۰۷۰ ,۱.۵۰۲۸ ,۱.۴۹۸۵ ,۱.۴۹۳۰ ,۱.۴۸۵۲ ,۱.۴۸۱۷ ,۱.۴۸۰۵ ,۱.۴۸۱۲ ,۱.۴۹۳۷ ,۱.۴۹۰۳ ,۱.۴۸۳۶ ,۱.۴۸۵۷ ,۱.۴۸۱۵ ,۱.۴۷۷۹ ,۱.۴۷۵۶ ,۱.۴۷۷۴ ,۱.۴۷۳۵ ,۱.۴۷۳۲ ,۱.۴۷۸۲ ,۱.۴۸۷۰ ,۱.۴۷۹۶ ,۱.۴۸۰۸ ,۱.۴۸۷۰ ,۱.۴۸۸۳ ,۱.۴۸۱۴ ,۱.۴۸۴۶ ,۱.۴۸۹۱ ,۱.۴۸۳۷ ,۱.۴۸۵۵ ,۱.۴۸۸۸ ,۱.۴۹۷۴ ,۱.۴۹۱۵ ,۱.۴۹۱۸ ,۱.۴۹۲۷ ,۱.۴۸۲۵ ,۱.۴۸۱۰ ,۱.۴۸۱۲ ,۱.۴۸۲۴ ,۱.۴۸۳۸ ,۱.۴۸۱۰ ,۱.۴۸۵۴ ,۱.۴۸۵۵ ,۱.۴۸۶۱ ,۱.۴۸۵۲ ,۱.۴۸۰۸ ,۱.۴۷۵۸ ,۱.۴۸۰۳ ,۱.۴۸۰۰ ,۱.۴۸۱۳ ,۱.۴۸۵۱ ,۱.۴۸۹۳ ,۱.۴۹۲۱ ,۱.۴۸۹۷ ,۱.۴۹۲۵ ,۱.۴۹۱۶ ,۱.۴۹۷۱ ,۱.۴۸۸۴ ,۱.۴۸۹۹ ,۱.۴۹۳۷ ,۱.۴۹۳۴ ,۱.۴۹۲۲ ,۱.۴۸۸۰ ,۱.۴۸۶۶ ,۱.۴۸۶۷ ,۱.۴۹۱۳ ,۱.۴۹۰۱ ,۱.۴۸۸۳ ,۱.۴۸۴۵ ,۱.۴۸۳۹ ,۱.۴۸۰۳ ,۱.۴۸۴۲ ,۱.۴۸۳۷ ,۱.۴۸۴۵ ,۱.۴۹۳۱ ,۱.۴۸۱۳ ,۱.۴۷۴۸ ,۱.۴۷۹۵ ,۱.۴۷۶۷ ,۱.۴۷۷۴ ,۱.۴۶۲۴ ,۱.۴۶۸۶ ,۱.۴۶۹۰ ,۱.۴۷۵۳ ,۱.۴۷۸۶ ,۱.۴۷۸۳ ,۱.۴۷۴۱ ,۱.۴۷۵۵ ,۱.۴۸۱۹ ,۱.۴۸۲۲ ,۱.۴۷۲۷ ,۱.۴۷۸۲ ,۱.۴۶۹۴ ,۱.۴۷۲۲ ,۱.۴۷۶۱ ,۱.۴۶۷۱ ,۱.۴۷۰۰ ,۱.۴۷۶۱ ,۱.۴۷۷۰ ,۱.۴۷۳۴ ,۱.۴۷۵۴ ,۱.۴۷۱۷ ,۱.۴۶۷۶ ,۱.۴۷۰۷ ,۱.۴۷۱۲
۳۶
Aptos
$۵.۵۱ ۰
تومان
۱.۳۱
میلیون دلار
۱۲۷.۳۷
میلیارد دلار
۲۳۷.۰۱
میلیارد APT
۱.۳۸% ۵.۱۶ ,۵.۱۷ ,۵.۲۰ ,۵.۲۰ ,۵.۲۲ ,۵.۲۱ ,۵.۲۰ ,۵.۱۹ ,۵.۲۰ ,۵.۲۴ ,۵.۲۳ ,۵.۲۱ ,۵.۱۹ ,۵.۱۷ ,۵.۱۶ ,۵.۱۹ ,۵.۱۸ ,۵.۱۷ ,۵.۱۷ ,۵.۱۸ ,۵.۱۷ ,۵.۱۹ ,۵.۲۱ ,۵.۲۲ ,۵.۲۱ ,۵.۲۵ ,۵.۱۹ ,۵.۱۷ ,۵.۱۹ ,۵.۱۶ ,۵.۱۵ ,۵.۱۸ ,۵.۱۹ ,۵.۱۴ ,۵.۱۶ ,۵.۱۵ ,۵.۱۴ ,۵.۱۵ ,۵.۱۲ ,۵.۱۴ ,۵.۱۴ ,۵.۱۴ ,۵.۱۷ ,۵.۱۲ ,۵.۱۶ ,۵.۱۸ ,۵.۱۷ ,۵.۱۷ ,۵.۲۲ ,۵.۲۰ ,۵.۲۲ ,۵.۲۴ ,۵.۲۳ ,۵.۱۹ ,۵.۱۶ ,۵.۱۶ ,۵.۱۵ ,۵.۱۰ ,۵.۰۴ ,۵.۰۸ ,۵.۰۹ ,۵.۱۰ ,۵.۱۰ ,۵.۱۰ ,۵.۰۸ ,۵.۰۸ ,۵.۱۰ ,۵.۱۱ ,۵.۱۰ ,۵.۰۸ ,۵.۰۹ ,۵.۰۹ ,۵.۱۲ ,۵.۱۲ ,۵.۱۰ ,۵.۱۳ ,۵.۱۲ ,۵.۱۴ ,۵.۱۳ ,۵.۱۳ ,۵.۱۳ ,۵.۱۳ ,۵.۱۲ ,۵.۱۳ ,۵.۱۱ ,۵.۱۱ ,۵.۱۴ ,۵.۱۲ ,۵.۱۱ ,۵.۱۱ ,۵.۱۴ ,۵.۱۳ ,۵.۱۲ ,۵.۱۳ ,۵.۱۴ ,۵.۱۳ ,۵.۱۵ ,۵.۱۶ ,۵.۱۵ ,۵.۱۶ ,۵.۱۸ ,۵.۱۶ ,۵.۱۶ ,۵.۱۶ ,۵.۱۴ ,۵.۱۴ ,۵.۱۲ ,۵.۱۲ ,۵.۱۱ ,۵.۰۹ ,۵.۱۰ ,۵.۰۹ ,۵.۱۰ ,۵.۱۲ ,۵.۱۳ ,۵.۱۳ ,۵.۱۲ ,۵.۱۲ ,۵.۱۳ ,۵.۱۵ ,۵.۱۳ ,۵.۱۳ ,۵.۱۳ ,۵.۱۳ ,۵.۱۳ ,۵.۱۰ ,۵.۱۲ ,۵.۱۳ ,۵.۱۵ ,۵.۱۵ ,۵.۱۴ ,۵.۲۴ ,۵.۲۷ ,۵.۳۶ ,۵.۳۶ ,۵.۳۳ ,۵.۳۲ ,۵.۳۳ ,۵.۳۳ ,۵.۲۸ ,۵.۳۲ ,۵.۳۴ ,۵.۳۸ ,۵.۳۱ ,۵.۵۶ ,۵.۵۴ ,۵.۴۲ ,۵.۳۹ ,۵.۴۴ ,۵.۴۵ ,۵.۴۴ ,۵.۵۲ ,۵.۶۰ ,۵.۶۲ ,۵.۷۱ ,۵.۶۶ ,۵.۶۲ ,۵.۵۹ ,۵.۴۷ ,۵.۵۰ ,۵.۵۷ ,۵.۶۲ ,۵.۵۸ ,۵.۶۱ ,۵.۶۰ ,۵.۶۱ ,۵.۵۸ ,۵.۵۷
۳۷
Quant
$۸۷.۷۴ ۰
تومان
۱.۲۸
میلیون دلار
۱۴.۴۷
میلیارد دلار
۱۴.۵۴
میلیارد QNT
-۰.۷۶% ۹۱.۰۴ ,۹۱.۰۳ ,۹۱.۲۲ ,۹۱.۸۶ ,۹۱.۵۲ ,۹۱.۶۰ ,۹۱.۵۹ ,۹۱.۷۱ ,۹۲.۰۷ ,۹۲.۴۶ ,۹۲.۶۹ ,۹۲.۵۶ ,۹۲.۲۶ ,۹۲.۱۷ ,۹۱.۹۵ ,۹۱.۶۲ ,۹۱.۶۳ ,۹۱.۷۰ ,۹۱.۶۵ ,۹۱.۵۶ ,۹۱.۵۴ ,۹۱.۵۲ ,۹۱.۶۷ ,۹۱.۸۵ ,۹۱.۹۳ ,۹۲.۰۶ ,۹۲.۳۴ ,۹۱.۸۰ ,۹۱.۵۸ ,۹۱.۵۳ ,۹۱.۲۸ ,۹۱.۱۰ ,۹۱.۲۳ ,۹۱.۳۱ ,۹۰.۲۴ ,۹۰.۴۱ ,۹۰.۵۴ ,۹۰.۵۲ ,۹۰.۸۵ ,۹۰.۵۵ ,۹۰.۶۵ ,۹۰.۷۵ ,۹۰.۵۹ ,۹۰.۷۱ ,۹۰.۲۲ ,۹۰.۴۰ ,۹۰.۷۱ ,۹۰.۶۴ ,۹۰.۰۵ ,۹۰.۳۸ ,۸۹.۸۲ ,۸۹.۶۴ ,۹۰.۰۸ ,۹۰.۰۸ ,۸۹.۹۵ ,۸۹.۸۵ ,۸۹.۹۱ ,۸۹.۶۳ ,۸۸.۹۹ ,۸۸.۵۷ ,۸۸.۹۳ ,۸۸.۷۰ ,۸۸.۶۷ ,۸۹.۰۳ ,۸۹.۷۳ ,۸۹.۸۴ ,۸۹.۹۸ ,۸۹.۸۴ ,۸۹.۹۳ ,۸۹.۷۵ ,۸۹.۴۱ ,۸۹.۴۱ ,۸۹.۲۱ ,۸۹.۱۵ ,۸۸.۹۷ ,۸۸.۹۱ ,۸۹.۷۲ ,۸۹.۷۰ ,۸۹.۸۱ ,۸۹.۶۰ ,۸۹.۷۹ ,۹۰.۰۱ ,۹۰.۰۵ ,۸۹.۹۱ ,۹۰.۰۲ ,۸۹.۷۰ ,۹۰.۰۰ ,۹۰.۱۶ ,۸۹.۹۱ ,۸۹.۷۳ ,۸۹.۶۳ ,۸۹.۶۱ ,۸۹.۳۵ ,۸۹.۲۸ ,۸۹.۴۵ ,۸۹.۷۱ ,۸۹.۸۵ ,۹۰.۰۵ ,۹۰.۱۵ ,۸۹.۷۸ ,۸۹.۸۱ ,۸۹.۹۲ ,۸۹.۹۸ ,۸۹.۹۵ ,۹۰.۳۴ ,۹۱.۲۲ ,۹۰.۴۲ ,۹۰.۵۶ ,۹۰.۵۲ ,۹۰.۷۷ ,۹۰.۸۰ ,۹۰.۸۴ ,۹۰.۴۶ ,۹۰.۷۰ ,۹۱.۰۵ ,۹۱.۱۰ ,۹۱.۰۲ ,۹۰.۶۱ ,۹۰.۶۹ ,۹۰.۸۷ ,۹۱.۰۵ ,۹۰.۸۸ ,۹۰.۹۵ ,۹۰.۷۵ ,۹۰.۶۵ ,۹۰.۲۴ ,۹۰.۲۱ ,۹۰.۳۴ ,۹۰.۱۹ ,۹۰.۳۱ ,۹۰.۲۹ ,۹۰.۱۸ ,۹۰.۱۷ ,۹۰.۱۷ ,۹۰.۲۲ ,۹۰.۰۶ ,۹۰.۰۱ ,۹۰.۱۰ ,۹۰.۱۹ ,۹۰.۰۵ ,۸۹.۷۱ ,۸۹.۲۵ ,۸۹.۱۴ ,۸۹.۰۷ ,۸۸.۲۰ ,۸۸.۱۲ ,۸۸.۲۹ ,۸۸.۵۸ ,۸۸.۵۲ ,۸۸.۷۸ ,۸۸.۳۶ ,۸۸.۵۳ ,۸۹.۰۰ ,۸۸.۹۲ ,۸۸.۶۶ ,۸۸.۸۳ ,۸۹.۰۰ ,۸۸.۸۳ ,۸۸.۶۷ ,۸۸.۵۰ ,۸۸.۷۰ ,۸۸.۳۹ ,۸۸.۵۴ ,۸۸.۰۷ ,۸۸.۰۴ ,۸۷.۸۲ ,۸۷.۶۰ ,۸۷.۵۳
۳۸
Mantle
$۰.۳۹۱۶ ۰
تومان
۱.۲۷
میلیون دلار
۱۹.۰۳
میلیارد دلار
۳.۲۳
میلیون MNT
-۰.۱۰% ۰.۴۰۳۶ ,۰.۴۰۳۵ ,۰.۴۰۳۱ ,۰.۴۰۳۵ ,۰.۴۰۳۵ ,۰.۴۰۳۰ ,۰.۴۰۳۱ ,۰.۴۰۳۰ ,۰.۴۰۳۵ ,۰.۴۰۵۱ ,۰.۴۰۴۷ ,۰.۴۰۵۷ ,۰.۴۰۴۸ ,۰.۴۰۴۱ ,۰.۴۰۳۳ ,۰.۴۰۵۴ ,۰.۴۰۴۹ ,۰.۴۰۵۷ ,۰.۴۰۵۹ ,۰.۴۰۵۵ ,۰.۴۰۵۴ ,۰.۴۰۴۳ ,۰.۴۰۳۵ ,۰.۴۰۵۱ ,۰.۴۰۳۴ ,۰.۴۰۴۲ ,۰.۴۰۴۴ ,۰.۴۰۳۹ ,۰.۴۰۲۳ ,۰.۴۰۲۵ ,۰.۴۰۲۴ ,۰.۴۰۲۹ ,۰.۴۰۳۲ ,۰.۴۰۲۸ ,۰.۴۰۱۲ ,۰.۴۰۱۸ ,۰.۴۰۱۸ ,۰.۴۰۱۵ ,۰.۴۰۱۶ ,۰.۴۰۲۷ ,۰.۴۰۱۶ ,۰.۴۰۲۲ ,۰.۴۰۱۴ ,۰.۴۰۱۴ ,۰.۴۰۱۶ ,۰.۴۰۲۱ ,۰.۴۰۱۷ ,۰.۴۰۱۴ ,۰.۴۰۰۷ ,۰.۴۰۰۸ ,۰.۴۰۱۴ ,۰.۴۰۲۳ ,۰.۴۰۲۲ ,۰.۴۰۱۵ ,۰.۴۰۱۷ ,۰.۴۰۱۹ ,۰.۴۰۲۵ ,۰.۴۰۰۸ ,۰.۳۹۸۹ ,۰.۳۹۸۳ ,۰.۳۹۶۱ ,۰.۳۹۳۳ ,۰.۳۹۴۵ ,۰.۳۹۴۷ ,۰.۳۹۴۶ ,۰.۳۹۴۲ ,۰.۳۹۴۳ ,۰.۳۹۴۳ ,۰.۳۹۴۷ ,۰.۳۹۴۰ ,۰.۳۹۴۸ ,۰.۳۹۴۳ ,۰.۳۹۴۱ ,۰.۳۹۵۰ ,۰.۳۹۴۴ ,۰.۳۹۵۸ ,۰.۳۹۵۳ ,۰.۳۹۴۸ ,۰.۳۹۴۷ ,۰.۳۹۵۱ ,۰.۳۹۵۳ ,۰.۳۹۵۴ ,۰.۳۹۵۶ ,۰.۳۹۵۹ ,۰.۳۹۵۲ ,۰.۳۹۴۱ ,۰.۳۹۴۷ ,۰.۳۹۴۴ ,۰.۳۹۴۵ ,۰.۳۹۴۴ ,۰.۳۹۴۴ ,۰.۳۹۴۳ ,۰.۳۹۳۶ ,۰.۳۹۴۱ ,۰.۳۹۴۱ ,۰.۳۹۴۲ ,۰.۳۹۳۵ ,۰.۳۹۳۴ ,۰.۳۹۳۲ ,۰.۳۹۳۳ ,۰.۳۹۲۹ ,۰.۳۹۳۴ ,۰.۳۹۳۲ ,۰.۳۹۱۸ ,۰.۳۹۱۴ ,۰.۳۹۱۳ ,۰.۳۹۱۳ ,۰.۳۹۱۳ ,۰.۳۹۱۳ ,۰.۳۹۱۲ ,۰.۳۹۰۸ ,۰.۳۹۱۴ ,۰.۳۹۱۴ ,۰.۳۹۱۵ ,۰.۳۹۱۶ ,۰.۳۹۱۳ ,۰.۳۹۱۳ ,۰.۳۹۱۴ ,۰.۳۹۱۷ ,۰.۳۹۱۷ ,۰.۳۹۲۲ ,۰.۳۹۱۵ ,۰.۳۹۲۱ ,۰.۳۹۲۶ ,۰.۳۹۳۷ ,۰.۳۹۳۷ ,۰.۳۹۵۶ ,۰.۳۹۶۲ ,۰.۳۹۴۰ ,۰.۳۹۴۳ ,۰.۳۹۴۷ ,۰.۳۹۶۵ ,۰.۳۹۸۴ ,۰.۳۹۷۸ ,۰.۳۹۶۹ ,۰.۳۹۶۵ ,۰.۳۹۶۵ ,۰.۳۹۷۵ ,۰.۳۹۶۹ ,۰.۳۹۶۹ ,۰.۳۹۶۶ ,۰.۳۹۶۵ ,۰.۳۹۶۵ ,۰.۳۹۶۶ ,۰.۳۹۶۸ ,۰.۳۹۶۵ ,۰.۳۹۶۴ ,۰.۳۹۶۶ ,۰.۳۹۳۵ ,۰.۳۹۱۵ ,۰.۳۹۱۶ ,۰.۳۹۲۲ ,۰.۳۹۱۳ ,۰.۳۹۱۴ ,۰.۳۹۱۶ ,۰.۳۹۱۲ ,۰.۳۹۰۸ ,۰.۳۹۰۷ ,۰.۳۹۱۴ ,۰.۳۹۲۲ ,۰.۳۹۳۵ ,۰.۳۹۳۴ ,۰.۳۹۳۲ ,۰.۳۹۳۱ ,۰.۳۹۳۲ ,۰.۳۹۲۴ ,۰.۳۹۲۰ ,۰.۳۹۲۲
۴۰
VeChain
$۰.۰۱۶۶ ۰
تومان
۱.۲۱
میلیون دلار
۳۱.۳۰
میلیارد دلار
۷۲.۷۱
میلیون VET
۰.۴۷% ۰.۰۱۷۳ ,۰.۰۱۷۳ ,۰.۰۱۷۵ ,۰.۰۱۷۷ ,۰.۰۱۷۸ ,۰.۰۱۷۸ ,۰.۰۱۷۷ ,۰.۰۱۷۷ ,۰.۰۱۷۷ ,۰.۰۱۷۷ ,۰.۰۱۷۸ ,۰.۰۱۷۸ ,۰.۰۱۷۷ ,۰.۰۱۷۷ ,۰.۰۱۷۷ ,۰.۰۱۷۷ ,۰.۰۱۷۸ ,۰.۰۱۷۷ ,۰.۰۱۷۷ ,۰.۰۱۷۷ ,۰.۰۱۷۷ ,۰.۰۱۷۷ ,۰.۰۱۷۷ ,۰.۰۱۷۷ ,۰.۰۱۷۷ ,۰.۰۱۷۷ ,۰.۰۱۷۸ ,۰.۰۱۷۷ ,۰.۰۱۷۶ ,۰.۰۱۷۵ ,۰.۰۱۷۵ ,۰.۰۱۷۶ ,۰.۰۱۷۶ ,۰.۰۱۷۶ ,۰.۰۱۷۵ ,۰.۰۱۷۵ ,۰.۰۱۷۴ ,۰.۰۱۷۴ ,۰.۰۱۷۴ ,۰.۰۱۷۴ ,۰.۰۱۷۵ ,۰.۰۱۷۴ ,۰.۰۱۷۴ ,۰.۰۱۷۶ ,۰.۰۱۷۵ ,۰.۰۱۷۶ ,۰.۰۱۷۷ ,۰.۰۱۷۷ ,۰.۰۱۷۷ ,۰.۰۱۷۹ ,۰.۰۱۷۹ ,۰.۰۱۷۸ ,۰.۰۱۷۷ ,۰.۰۱۷۷ ,۰.۰۱۷۷ ,۰.۰۱۷۶ ,۰.۰۱۷۵ ,۰.۰۱۷۵ ,۰.۰۱۷۳ ,۰.۰۱۷۲ ,۰.۰۱۷۳ ,۰.۰۱۷۳ ,۰.۰۱۷۲ ,۰.۰۱۷۲ ,۰.۰۱۷۲ ,۰.۰۱۷۲ ,۰.۰۱۷۲ ,۰.۰۱۷۲ ,۰.۰۱۷۲ ,۰.۰۱۷۱ ,۰.۰۱۷۱ ,۰.۰۱۷۱ ,۰.۰۱۷۱ ,۰.۰۱۷۱ ,۰.۰۱۷۱ ,۰.۰۱۷۱ ,۰.۰۱۷۲ ,۰.۰۱۷۱ ,۰.۰۱۷۱ ,۰.۰۱۷۱ ,۰.۰۱۷۱ ,۰.۰۱۷۱ ,۰.۰۱۷۱ ,۰.۰۱۷۰ ,۰.۰۱۷۱ ,۰.۰۱۷۰ ,۰.۰۱۷۱ ,۰.۰۱۷۱ ,۰.۰۱۷۱ ,۰.۰۱۷۱ ,۰.۰۱۷۱ ,۰.۰۱۷۱ ,۰.۰۱۷۰ ,۰.۰۱۷۰ ,۰.۰۱۷۰ ,۰.۰۱۷۰ ,۰.۰۱۷۰ ,۰.۰۱۷۱ ,۰.۰۱۷۰ ,۰.۰۱۷۰ ,۰.۰۱۷۰ ,۰.۰۱۷۰ ,۰.۰۱۷۰ ,۰.۰۱۷۰ ,۰.۰۱۶۹ ,۰.۰۱۶۹ ,۰.۰۱۶۹ ,۰.۰۱۶۹ ,۰.۰۱۶۹ ,۰.۰۱۷۰ ,۰.۰۱۷۰ ,۰.۰۱۷۰ ,۰.۰۱۷۰ ,۰.۰۱۷۰ ,۰.۰۱۷۱ ,۰.۰۱۷۱ ,۰.۰۱۷۰ ,۰.۰۱۷۰ ,۰.۰۱۷۰ ,۰.۰۱۷۰ ,۰.۰۱۷۰ ,۰.۰۱۷۰ ,۰.۰۱۶۹ ,۰.۰۱۶۹ ,۰.۰۱۶۹ ,۰.۰۱۶۸ ,۰.۰۱۶۸ ,۰.۰۱۶۸ ,۰.۰۱۶۸ ,۰.۰۱۶۸ ,۰.۰۱۶۹ ,۰.۰۱۶۹ ,۰.۰۱۶۹ ,۰.۰۱۶۹ ,۰.۰۱۶۹ ,۰.۰۱۶۹ ,۰.۰۱۶۸ ,۰.۰۱۶۸ ,۰.۰۱۶۸ ,۰.۰۱۶۸ ,۰.۰۱۶۶ ,۰.۰۱۶۶ ,۰.۰۱۶۶ ,۰.۰۱۶۷ ,۰.۰۱۶۵ ,۰.۰۱۶۶ ,۰.۰۱۶۷ ,۰.۰۱۶۷ ,۰.۰۱۶۶ ,۰.۰۱۶۶ ,۰.۰۱۶۵ ,۰.۰۱۶۶ ,۰.۰۱۶۶ ,۰.۰۱۶۶ ,۰.۰۱۶۵ ,۰.۰۱۶۵ ,۰.۰۱۶۵ ,۰.۰۱۶۵ ,۰.۰۱۶۶ ,۰.۰۱۶۶ ,۰.۰۱۶۶ ,۰.۰۱۶۸ ,۰.۰۱۶۸ ,۰.۰۱۶۸ ,۰.۰۱۶۸ ,۰.۰۱۶۸ ,۰.۰۱۶۷ ,۰.۰۱۶۸
۳۹
Maker
$۱,۳۳۹.۵۰ ۰
تومان
۱.۲۱
میلیون دلار
۶۳.۴۹
میلیارد دلار
۹۰۱۳۱۰
MKR
۴.۶۵% ۱۲۳۸.۱۵ ,۱۲۳۷.۳۱ ,۱۲۴۶.۴۷ ,۱۲۵۸.۶۵ ,۱۲۵۵.۵۷ ,۱۲۶۰.۶۲ ,۱۲۶۷.۸۰ ,۱۲۶۴.۸۹ ,۱۲۶۳.۸۷ ,۱۲۶۹.۴۹ ,۱۲۷۰.۹۱ ,۱۲۷۰.۷۵ ,۱۲۷۲.۸۴ ,۱۲۶۹.۹۱ ,۱۲۵۹.۴۸ ,۱۲۶۵.۰۲ ,۱۲۵۷.۱۰ ,۱۲۵۶.۶۴ ,۱۲۶۰.۴۳ ,۱۲۶۶.۷۰ ,۱۲۵۸.۹۶ ,۱۲۵۸.۲۸ ,۱۲۷۰.۶۲ ,۱۲۷۳.۶۴ ,۱۲۸۸.۵۸ ,۱۲۸۱.۳۷ ,۱۲۹۳.۷۹ ,۱۳۰۴.۱۱ ,۱۲۹۴.۴۴ ,۱۳۰۶.۳۸ ,۱۳۰۴.۱۴ ,۱۲۹۸.۶۲ ,۱۲۹۸.۵۱ ,۱۳۰۳.۰۳ ,۱۲۹۸.۶۳ ,۱۲۹۹.۰۳ ,۱۳۰۵.۸۹ ,۱۳۰۹.۲۸ ,۱۳۱۸.۰۱ ,۱۳۱۲.۰۰ ,۱۳۱۷.۶۸ ,۱۳۱۷.۱۲ ,۱۳۱۵.۵۰ ,۱۳۳۷.۴۴ ,۱۳۲۸.۵۸ ,۱۳۳۹.۷۷ ,۱۳۴۹.۴۶ ,۱۳۴۲.۸۹ ,۱۳۴۶.۲۱ ,۱۳۴۸.۹۱ ,۱۳۴۰.۵۸ ,۱۳۴۲.۵۲ ,۱۳۴۹.۵۷ ,۱۳۶۰.۱۳ ,۱۳۵۸.۲۷ ,۱۳۳۸.۹۳ ,۱۳۳۵.۹۴ ,۱۳۳۷.۲۵ ,۱۳۱۸.۲۲ ,۱۳۱۰.۳۵ ,۱۳۰۹.۹۲ ,۱۳۱۱.۱۰ ,۱۳۰۱.۵۱ ,۱۳۱۹.۴۱ ,۱۳۳۲.۰۵ ,۱۳۲۵.۴۶ ,۱۳۲۷.۷۸ ,۱۳۱۵.۲۲ ,۱۳۲۱.۱۰ ,۱۳۰۱.۱۲ ,۱۳۰۳.۱۱ ,۱۳۰۶.۱۵ ,۱۳۰۵.۰۲ ,۱۳۰۱.۳۲ ,۱۳۰۵.۷۱ ,۱۲۹۲.۷۸ ,۱۲۹۴.۲۱ ,۱۲۸۹.۸۵ ,۱۲۹۰.۴۷ ,۱۲۹۵.۷۱ ,۱۲۹۴.۲۴ ,۱۲۹۷.۰۳ ,۱۲۹۵.۲۰ ,۱۲۹۴.۶۱ ,۱۲۹۵.۰۶ ,۱۲۹۱.۵۳ ,۱۲۹۰.۵۹ ,۱۲۹۳.۸۲ ,۱۲۸۰.۳۲ ,۱۲۷۶.۰۲ ,۱۲۷۴.۵۶ ,۱۲۸۰.۲۷ ,۱۲۷۷.۰۲ ,۱۲۷۵.۵۷ ,۱۲۷۸.۵۷ ,۱۲۷۷.۵۱ ,۱۲۷۲.۳۸ ,۱۲۸۴.۶۴ ,۱۲۸۳.۹۷ ,۱۲۷۰.۶۹ ,۱۲۷۰.۶۵ ,۱۲۷۳.۶۲ ,۱۲۷۷.۲۴ ,۱۲۷۱.۹۵ ,۱۲۷۳.۳۹ ,۱۲۷۶.۸۵ ,۱۲۷۶.۸۹ ,۱۲۸۳.۵۲ ,۱۲۸۳.۶۱ ,۱۲۷۸.۷۶ ,۱۲۸۲.۱۳ ,۱۲۸۱.۱۴ ,۱۲۸۰.۱۶ ,۱۲۷۹.۹۷ ,۱۲۸۱.۷۴ ,۱۲۸۳.۸۳ ,۱۲۸۵.۴۸ ,۱۲۸۳.۸۲ ,۱۲۸۶.۹۴ ,۱۲۸۵.۲۸ ,۱۲۸۷.۰۷ ,۱۲۹۳.۲۷ ,۱۲۸۶.۵۷ ,۱۲۸۹.۸۵ ,۱۲۸۸.۰۵ ,۱۲۸۸.۵۳ ,۱۲۹۰.۲۲ ,۱۲۸۶.۴۹ ,۱۲۸۷.۳۰ ,۱۲۸۷.۰۴ ,۱۲۸۴.۹۴ ,۱۲۸۲.۴۹ ,۱۲۸۲.۷۱ ,۱۲۸۷.۱۱ ,۱۲۸۲.۲۱ ,۱۲۷۹.۱۶ ,۱۲۷۳.۰۷ ,۱۲۷۰.۴۸ ,۱۲۷۵.۸۴ ,۱۲۷۰.۱۰ ,۱۲۶۸.۰۴ ,۱۲۷۱.۵۵ ,۱۲۷۴.۶۵ ,۱۲۷۶.۱۷ ,۱۲۷۱.۰۸ ,۱۲۷۳.۸۵ ,۱۲۷۸.۸۷ ,۱۲۷۸.۱۸ ,۱۲۷۸.۴۳ ,۱۲۸۳.۲۵ ,۱۲۷۸.۸۸ ,۱۲۷۹.۷۱ ,۱۲۷۶.۳۰ ,۱۲۷۲.۸۰ ,۱۲۷۲.۰۶ ,۱۲۷۵.۹۹ ,۱۲۷۶.۷۸ ,۱۲۷۴.۰۱ ,۱۲۷۶.۴۱ ,۱۲۷۸.۰۴ ,۱۲۸۶.۵۸ ,۱۲۹۶.۷۶ ,۱۳۰۰.۶۱ ,۱۳۰۴.۰۷ ,۱۳۰۷.۲۹ ,۱۳۰۲.۸۵ ,۱۲۹۹.۲۶ ,۱۳۱۲.۶۰