رمز ارز مارکت
هر چیزی در مورد کریپتوکارنسی از آموزش تا خرید وفروش رمز ارز

قیمت ارزهای دیجیتال

قیمت ارزهای دیجیتال

# ارز دیجیتال قیمت قیمت ریالی حجم بازار معاملات روزانه ارز در دسترس روزانه نمودار هفتگی
۲۱
Chainlink
$۷.۵۸ ۰
تومان
۳.۷۳
میلیون دلار
۳۳۵.۵۱
میلیارد دلار
۴۹۱.۶۰
میلیارد LINK
۵.۱۴% ۶.۷۰ ,۶.۶۶ ,۶.۸۱ ,۶.۸۴ ,۶.۹۲ ,۶.۹۰ ,۶.۸۹ ,۷.۰۰ ,۶.۹۵ ,۶.۹۵ ,۷.۰۰ ,۷.۰۹ ,۷.۱۸ ,۷.۱۶ ,۷.۱۳ ,۷.۰۵ ,۷.۰۳ ,۷.۰۴ ,۷.۰۹ ,۷.۱۰ ,۷.۱۱ ,۷.۰۹ ,۷.۱۷ ,۷.۲۲ ,۷.۲۳ ,۷.۲۷ ,۷.۲۶ ,۷.۲۵ ,۷.۲۸ ,۷.۲۴ ,۷.۲۷ ,۷.۲۴ ,۷.۲۹ ,۷.۲۵ ,۷.۲۵ ,۷.۲۵ ,۷.۲۵ ,۷.۲۸ ,۷.۲۴ ,۷.۱۹ ,۷.۰۹ ,۷.۰۹ ,۷.۰۴ ,۷.۱۰ ,۷.۰۸ ,۷.۱۲ ,۷.۰۶ ,۷.۰۴ ,۶.۹۷ ,۷.۰۷ ,۷.۱۰ ,۷.۱۱ ,۷.۱۴ ,۷.۱۰ ,۷.۰۸ ,۷.۰۸ ,۷.۰۶ ,۷.۱۰ ,۷.۱۴ ,۷.۱۰ ,۷.۱۵ ,۷.۱۱ ,۷.۱۲ ,۷.۱۷ ,۷.۲۰ ,۷.۲۷ ,۷.۲۳ ,۷.۲۵ ,۷.۲۴ ,۷.۱۲ ,۷.۱۴ ,۷.۱۹ ,۷.۱۲ ,۷.۰۹ ,۷.۱۴ ,۷.۲۲ ,۷.۰۴ ,۷.۰۳ ,۷.۰۸ ,۷.۱۰ ,۷.۲۱ ,۷.۲۱ ,۷.۲۸ ,۷.۴۱ ,۷.۳۷ ,۷.۴۰ ,۷.۳۰ ,۷.۳۹ ,۷.۴۵ ,۷.۳۷ ,۷.۲۶ ,۷.۲۴ ,۷.۱۶ ,۷.۲۵ ,۷.۲۴ ,۷.۱۸ ,۷.۱۱ ,۷.۲۳ ,۷.۲۴ ,۷.۱۸ ,۷.۱۶ ,۷.۱۸ ,۷.۱۰ ,۷.۱۰ ,۶.۹۶ ,۶.۹۵ ,۷.۰۴ ,۷.۰۹ ,۷.۱۶ ,۷.۳۴ ,۷.۳۵ ,۷.۳۱ ,۷.۳۱ ,۷.۳۴ ,۷.۲۸ ,۷.۲۵ ,۷.۳۲ ,۷.۳۵ ,۷.۴۷ ,۷.۴۲ ,۷.۴۴ ,۷.۳۸ ,۷.۴۷ ,۷.۴۷ ,۷.۴۹ ,۷.۴۸ ,۷.۵۲ ,۷.۵۷ ,۷.۵۳ ,۷.۴۹ ,۷.۴۷ ,۷.۶۰ ,۷.۵۳ ,۷.۷۱ ,۷.۶۹ ,۷.۶۲ ,۷.۶۶ ,۷.۵۲ ,۷.۵۱ ,۷.۴۶ ,۷.۱۱ ,۷.۲۱ ,۷.۱۵ ,۷.۱۷ ,۷.۲۱ ,۷.۲۱ ,۷.۱۶ ,۷.۲۲ ,۷.۲۱ ,۷.۲۰ ,۷.۲۷ ,۷.۲۹ ,۷.۳۱ ,۷.۴۲ ,۷.۴۴ ,۷.۴۰ ,۷.۳۹ ,۷.۴۱ ,۷.۴۵ ,۷.۵۵ ,۷.۶۳ ,۷.۶۱ ,۷.۶۰ ,۷.۴۸ ,۷.۵۷ ,۷.۵۹ ,۷.۶۱ ,۷.۶۰
۲۲
Cosmos Hub
$۱۱.۷۲ ۰
تومان
۳.۴۳
میلیون دلار
۱۱۸.۸۹
میلیارد دلار
۲۹۲.۵۹
میلیارد ATOM
۲.۱۶% ۱۲.۹۰ ,۱۲.۷۸ ,۱۳.۰۵ ,۱۳.۱۷ ,۱۳.۰۴ ,۱۳.۰۶ ,۱۳.۰۴ ,۱۳.۲۰ ,۱۳.۰۵ ,۱۳.۰۵ ,۱۳.۱۷ ,۱۳.۲۸ ,۱۳.۳۳ ,۱۳.۱۴ ,۱۳.۰۴ ,۱۲.۷۷ ,۱۲.۸۱ ,۱۲.۷۶ ,۱۲.۸۱ ,۱۲.۸۴ ,۱۲.۸۵ ,۱۲.۸۳ ,۱۳.۰۶ ,۱۳.۱۱ ,۱۳.۲۲ ,۱۳.۲۰ ,۱۳.۱۷ ,۱۳.۱۶ ,۱۳.۲۶ ,۱۳.۱۸ ,۱۳.۳۰ ,۱۳.۲۰ ,۱۳.۳۸ ,۱۳.۳۸ ,۱۳.۲۶ ,۱۳.۲۷ ,۱۳.۲۱ ,۱۳.۲۶ ,۱۳.۱۹ ,۱۳.۱۷ ,۱۲.۶۰ ,۱۲.۵۹ ,۱۲.۵۶ ,۱۲.۵۸ ,۱۲.۵۳ ,۱۲.۶۳ ,۱۲.۵۱ ,۱۲.۳۷ ,۱۲.۳۰ ,۱۲.۳۹ ,۱۲.۴۵ ,۱۲.۴۵ ,۱۲.۴۷ ,۱۲.۴۰ ,۱۲.۳۵ ,۱۲.۲۸ ,۱۲.۲۲ ,۱۲.۲۶ ,۱۲.۳۴ ,۱۲.۳۴ ,۱۲.۴۲ ,۱۲.۳۹ ,۱۲.۴۳ ,۱۲.۴۸ ,۱۲.۵۴ ,۱۳.۰۳ ,۱۲.۹۲ ,۱۲.۹۴ ,۱۲.۸۱ ,۱۲.۴۱ ,۱۲.۴۳ ,۱۲.۴۳ ,۱۲.۴۱ ,۱۲.۳۱ ,۱۲.۴۰ ,۱۲.۳۵ ,۱۲.۱۰ ,۱۲.۰۷ ,۱۲.۰۰ ,۱۲.۰۸ ,۱۲.۲۵ ,۱۲.۱۹ ,۱۲.۱۷ ,۱۲.۰۶ ,۱۲.۱۰ ,۱۲.۱۶ ,۱۲.۰۵ ,۱۲.۱۰ ,۱۲.۱۱ ,۱۱.۸۷ ,۱۱.۸۱ ,۱۱.۸۱ ,۱۱.۶۹ ,۱۱.۸۰ ,۱۱.۷۳ ,۱۱.۷۲ ,۱۱.۶۳ ,۱۱.۷۳ ,۱۱.۷۰ ,۱۱.۶۳ ,۱۱.۷۰ ,۱۱.۷۴ ,۱۱.۶۴ ,۱۱.۶۸ ,۱۱.۵۱ ,۱۱.۴۹ ,۱۱.۶۱ ,۱۱.۶۸ ,۱۱.۷۵ ,۱۱.۹۳ ,۱۲.۰۱ ,۱۱.۸۸ ,۱۲.۰۵ ,۱۲.۱۹ ,۱۲.۰۱ ,۱۱.۸۷ ,۱۲.۰۶ ,۱۲.۰۰ ,۱۲.۰۱ ,۱۱.۹۴ ,۱۱.۹۹ ,۱۱.۸۸ ,۱۱.۸۸ ,۱۱.۹۲ ,۱۱.۸۸ ,۱۱.۹۰ ,۱۱.۹۶ ,۱۱.۹۴ ,۱۱.۸۹ ,۱۱.۸۴ ,۱۱.۷۹ ,۱۱.۸۵ ,۱۱.۷۵ ,۱۱.۸۲ ,۱۱.۸۶ ,۱۱.۹۳ ,۱۱.۸۸ ,۱۱.۸۰ ,۱۱.۷۷ ,۱۱.۶۲ ,۱۱.۰۶ ,۱۱.۲۹ ,۱۱.۳۳ ,۱۱.۳۶ ,۱۱.۴۰ ,۱۱.۴۳ ,۱۱.۳۴ ,۱۱.۴۷ ,۱۱.۵۱ ,۱۱.۶۴ ,۱۱.۷۵ ,۱۱.۷۱ ,۱۱.۶۹ ,۱۱.۷۳ ,۱۱.۶۹ ,۱۱.۶۹ ,۱۱.۶۹ ,۱۱.۶۴ ,۱۱.۵۶ ,۱۱.۷۴ ,۱۱.۹۷ ,۱۱.۸۵ ,۱۱.۷۹ ,۱۱.۶۴ ,۱۱.۸۱ ,۱۱.۷۲ ,۱۱.۷۲ ,۱۱.۷۲
۲۳
LEO Token
$۳.۴۰ ۰
تومان
۳.۱۷
میلیون دلار
۶۰۲۴۲۰
دلار
۹۳۱.۰۴
میلیارد LEO
۰.۶۱% ۳.۳۷ ,۳.۳۸ ,۳.۴۰ ,۳.۳۸ ,۳.۳۷ ,۳.۳۷ ,۳.۳۷ ,۳.۳۶ ,۳.۳۷ ,۳.۳۶ ,۳.۳۷ ,۳.۳۷ ,۳.۳۸ ,۳.۳۶ ,۳.۳۷ ,۳.۳۷ ,۳.۳۷ ,۳.۳۸ ,۳.۳۹ ,۳.۳۹ ,۳.۴۰ ,۳.۴۰ ,۳.۴۲ ,۳.۵۲ ,۳.۵۰ ,۳.۴۸ ,۳.۵۳ ,۳.۵۴ ,۳.۵۵ ,۳.۵۴ ,۳.۵۵ ,۳.۵۵ ,۳.۵۵ ,۳.۵۵ ,۳.۵۵ ,۳.۵۶ ,۳.۳۸ ,۳.۳۸ ,۳.۳۷ ,۳.۳۷ ,۳.۳۸ ,۳.۳۷ ,۳.۳۸ ,۳.۳۸ ,۳.۳۷ ,۳.۳۷ ,۳.۳۷ ,۳.۳۷ ,۳.۳۹ ,۳.۳۸ ,۳.۴۰ ,۳.۳۶ ,۳.۳۷ ,۳.۳۷ ,۳.۳۸ ,۳.۳۷ ,۳.۳۷ ,۳.۳۷ ,۳.۳۷ ,۳.۳۷ ,۳.۳۸ ,۳.۳۷ ,۳.۳۸ ,۳.۳۸ ,۳.۳۸ ,۳.۳۶ ,۳.۳۸ ,۳.۳۷ ,۳.۳۸ ,۳.۳۷ ,۳.۳۷ ,۳.۳۷ ,۳.۳۷ ,۳.۳۷ ,۳.۳۹ ,۳.۳۷ ,۳.۳۶ ,۳.۳۷ ,۳.۳۹ ,۳.۳۸ ,۳.۳۷ ,۳.۳۷ ,۳.۳۹ ,۳.۳۹ ,۳.۳۷ ,۳.۳۷ ,۳.۳۸ ,۳.۳۷ ,۳.۳۷ ,۳.۳۷ ,۳.۳۷ ,۳.۳۷ ,۳.۳۷ ,۳.۳۷ ,۳.۳۸ ,۳.۳۸ ,۳.۳۸ ,۳.۳۷ ,۳.۳۹ ,۳.۳۸ ,۳.۳۸ ,۳.۳۸ ,۳.۳۸ ,۳.۳۸ ,۳.۳۸ ,۳.۳۹ ,۳.۴۰ ,۳.۴۰ ,۳.۴۲ ,۳.۴۴ ,۳.۴۸ ,۳.۴۷ ,۳.۴۹ ,۳.۵۱ ,۳.۴۷ ,۳.۴۸ ,۳.۴۷ ,۳.۴۸ ,۳.۴۱ ,۳.۵۰ ,۳.۴۸ ,۳.۵۳ ,۳.۵۶ ,۳.۴۷ ,۳.۵۳ ,۳.۳۹ ,۳.۳۸ ,۳.۳۹ ,۳.۳۹ ,۳.۳۹ ,۳.۳۸ ,۳.۳۸ ,۳.۳۸ ,۳.۳۸ ,۳.۳۹ ,۳.۳۸ ,۳.۳۸ ,۳.۳۸ ,۳.۳۹ ,۳.۳۹ ,۳.۳۸ ,۳.۳۸ ,۳.۳۷ ,۳.۳۸ ,۳.۳۷ ,۳.۳۸ ,۳.۳۹ ,۳.۳۷ ,۳.۳۸ ,۳.۳۸ ,۳.۳۷ ,۳.۳۸ ,۳.۳۹ ,۳.۳۹ ,۳.۳۸ ,۳.۳۷ ,۳.۳۷ ,۳.۳۷ ,۳.۳۷ ,۳.۳۷ ,۳.۳۶ ,۳.۳۶ ,۳.۳۷ ,۳.۳۷ ,۳.۳۷ ,۳.۳۸ ,۳.۳۹ ,۳.۴۰
۲۴
Toncoin
$۱.۹۸ ۰
تومان
۲.۹۷
میلیون دلار
۶۱.۲۲
میلیارد دلار
۱.۴۷
میلیون TON
-۱۶.۰۶% ۲.۴۵ ,۲.۴۴ ,۲.۴۶ ,۲.۴۶ ,۲.۴۸ ,۲.۴۸ ,۲.۴۷ ,۲.۴۹ ,۲.۵۰ ,۲.۴۸ ,۲.۴۹ ,۲.۵۰ ,۲.۴۹ ,۲.۴۵ ,۲.۴۵ ,۲.۴۵ ,۲.۴۵ ,۲.۴۵ ,۲.۴۶ ,۲.۴۶ ,۲.۴۷ ,۲.۴۷ ,۲.۴۶ ,۲.۴۷ ,۲.۴۷ ,۲.۴۸ ,۲.۴۸ ,۲.۴۷ ,۲.۴۷ ,۲.۴۸ ,۲.۴۷ ,۲.۴۶ ,۲.۴۵ ,۲.۴۶ ,۲.۴۷ ,۲.۴۸ ,۲.۴۸ ,۲.۴۷ ,۲.۴۸ ,۲.۴۸ ,۲.۴۴ ,۲.۴۶ ,۲.۴۵ ,۲.۴۴ ,۲.۴۳ ,۲.۴۳ ,۲.۴۳ ,۲.۴۲ ,۲.۴۲ ,۲.۴۴ ,۲.۴۴ ,۲.۴۴ ,۲.۴۳ ,۲.۴۲ ,۲.۳۹ ,۲.۳۹ ,۲.۳۷ ,۲.۳۹ ,۲.۳۷ ,۲.۳۷ ,۲.۳۹ ,۲.۳۹ ,۲.۴۰ ,۲.۴۰ ,۲.۴۲ ,۲.۴۳ ,۲.۴۱ ,۲.۴۲ ,۲.۴۱ ,۲.۴۰ ,۲.۴۱ ,۲.۳۹ ,۲.۴۰ ,۲.۳۹ ,۲.۳۹ ,۲.۳۹ ,۲.۳۷ ,۲.۳۹ ,۲.۳۹ ,۲.۴۰ ,۲.۳۹ ,۲.۴۰ ,۲.۳۸ ,۲.۳۹ ,۲.۳۶ ,۲.۳۹ ,۲.۳۸ ,۲.۳۹ ,۲.۳۸ ,۲.۳۸ ,۲.۳۸ ,۲.۳۹ ,۲.۳۸ ,۲.۴۰ ,۲.۴۰ ,۲.۴۱ ,۲.۴۰ ,۲.۴۰ ,۲.۴۰ ,۲.۴۰ ,۲.۳۹ ,۲.۳۹ ,۲.۴۱ ,۲.۳۹ ,۲.۴۰ ,۲.۴۰ ,۲.۳۹ ,۲.۴۱ ,۲.۴۱ ,۲.۴۱ ,۲.۴۳ ,۲.۳۹ ,۲.۳۹ ,۲.۴۱ ,۲.۳۹ ,۲.۳۹ ,۲.۴۱ ,۲.۴۰ ,۲.۴۱ ,۲.۴۲ ,۲.۴۲ ,۲.۴۲ ,۲.۴۰ ,۲.۴۱ ,۲.۴۱ ,۲.۴۱ ,۲.۴۲ ,۲.۴۳ ,۲.۴۳ ,۲.۴۳ ,۲.۴۲ ,۲.۴۳ ,۲.۴۲ ,۲.۴۲ ,۲.۴۲ ,۲.۴۳ ,۲.۴۵ ,۲.۴۵ ,۲.۴۵ ,۲.۴۲ ,۲.۴۰ ,۲.۴۱ ,۲.۴۰ ,۲.۴۰ ,۲.۳۹ ,۲.۳۹ ,۲.۳۶ ,۲.۳۶ ,۲.۳۵ ,۲.۳۳ ,۲.۳۴ ,۲.۳۳ ,۲.۳۳ ,۲.۳۳ ,۲.۳۲ ,۲.۳۳ ,۲.۳۴ ,۲.۳۲ ,۲.۳۲ ,۲.۲۹ ,۲.۲۶ ,۲.۳۰ ,۲.۲۶ ,۲.۱۰ ,۲.۱۷ ,۱.۹۹۲۵ ,۲.۱۲ ,۲.۱۲
۲۵
Monero
$۱۶۱.۹۵ ۰
تومان
۲.۹۴
میلیون دلار
۱۱۴.۱۸
میلیارد دلار
۱۸.۱۵
میلیارد XMR
۴.۸۲% ۱۴۹.۹۶ ,۱۵۰.۱۰ ,۱۵۱.۹۹ ,۱۵۰.۹۷ ,۱۵۰.۵۷ ,۱۵۰.۶۵ ,۱۵۰.۴۴ ,۱۵۱.۱۴ ,۱۵۰.۸۲ ,۱۵۰.۸۱ ,۱۵۳.۱۰ ,۱۵۳.۴۳ ,۱۵۵.۰۳ ,۱۵۳.۸۴ ,۱۵۴.۱۹ ,۱۵۳.۰۲ ,۱۵۲.۳۵ ,۱۵۱.۹۴ ,۱۵۱.۵۱ ,۱۵۱.۵۹ ,۱۵۲.۵۳ ,۱۵۲.۹۵ ,۱۵۳.۴۷ ,۱۵۴.۶۴ ,۱۵۴.۲۱ ,۱۵۵.۱۲ ,۱۵۳.۴۷ ,۱۵۳.۵۴ ,۱۵۴.۳۷ ,۱۵۴.۹۵ ,۱۵۵.۱۲ ,۱۵۴.۳۱ ,۱۵۴.۳۶ ,۱۵۴.۲۴ ,۱۵۴.۴۷ ,۱۵۴.۵۶ ,۱۵۴.۴۲ ,۱۵۴.۰۷ ,۱۵۳.۳۰ ,۱۵۲.۵۴ ,۱۵۰.۴۴ ,۱۵۰.۹۱ ,۱۵۰.۵۶ ,۱۵۲.۳۲ ,۱۵۲.۱۸ ,۱۵۲.۶۱ ,۱۵۳.۳۰ ,۱۵۲.۵۲ ,۱۵۰.۲۲ ,۱۵۲.۲۷ ,۱۵۲.۲۹ ,۱۵۴.۰۰ ,۱۵۴.۵۴ ,۱۵۳.۳۰ ,۱۵۴.۰۵ ,۱۵۴.۲۸ ,۱۵۵.۴۱ ,۱۵۵.۰۴ ,۱۵۵.۹۲ ,۱۵۶.۳۷ ,۱۵۷.۷۲ ,۱۵۷.۰۰ ,۱۵۷.۵۸ ,۱۵۸.۷۸ ,۱۵۶.۷۸ ,۱۵۶.۹۸ ,۱۵۵.۶۵ ,۱۵۵.۸۷ ,۱۵۵.۵۵ ,۱۵۴.۰۹ ,۱۵۳.۹۳ ,۱۵۴.۹۱ ,۱۵۴.۱۹ ,۱۵۴.۷۰ ,۱۵۵.۳۸ ,۱۵۵.۰۶ ,۱۵۳.۳۱ ,۱۵۲.۸۸ ,۱۵۲.۴۰ ,۱۵۳.۶۰ ,۱۵۵.۶۶ ,۱۵۵.۷۸ ,۱۵۶.۴۹ ,۱۵۴.۴۲ ,۱۵۴.۷۸ ,۱۵۵.۳۵ ,۱۵۳.۶۴ ,۱۵۴.۳۳ ,۱۵۴.۴۸ ,۱۵۱.۵۴ ,۱۵۳.۵۱ ,۱۵۴.۳۰ ,۱۵۲.۷۹ ,۱۵۴.۵۳ ,۱۵۴.۳۵ ,۱۵۴.۰۹ ,۱۵۲.۸۶ ,۱۵۴.۶۶ ,۱۵۳.۴۲ ,۱۵۲.۷۳ ,۱۵۴.۱۸ ,۱۵۴.۸۶ ,۱۵۳.۹۰ ,۱۵۵.۰۱ ,۱۵۵.۲۵ ,۱۵۴.۰۱ ,۱۵۴.۴۳ ,۱۵۵.۳۶ ,۱۵۵.۵۶ ,۱۵۶.۲۷ ,۱۵۷.۱۷ ,۱۵۵.۵۷ ,۱۵۷.۴۶ ,۱۵۶.۴۴ ,۱۵۵.۳۸ ,۱۵۴.۰۰ ,۱۵۱.۹۰ ,۱۵۱.۹۷ ,۱۵۲.۱۶ ,۱۵۲.۴۸ ,۱۵۳.۸۲ ,۱۵۱.۳۲ ,۱۵۲.۰۸ ,۱۵۳.۶۲ ,۱۵۴.۲۲ ,۱۵۴.۳۹ ,۱۵۳.۷۲ ,۱۵۳.۷۵ ,۱۵۲.۴۳ ,۱۵۲.۶۱ ,۱۵۱.۶۵ ,۱۵۱.۶۵ ,۱۵۲.۲۰ ,۱۵۳.۱۴ ,۱۵۴.۴۲ ,۱۵۳.۱۶ ,۱۵۳.۷۱ ,۱۵۵.۱۷ ,۱۵۳.۹۶ ,۱۵۲.۵۳ ,۱۴۷.۱۰ ,۱۴۹.۱۱ ,۱۴۹.۳۷ ,۱۴۸.۸۱ ,۱۴۹.۹۱ ,۱۵۱.۰۸ ,۱۵۲.۷۴ ,۱۵۳.۱۱ ,۱۵۳.۳۰ ,۱۵۲.۳۸ ,۱۵۲.۸۱ ,۱۵۳.۵۴ ,۱۵۴.۲۶ ,۱۵۳.۶۲ ,۱۵۴.۲۳ ,۱۵۳.۹۷ ,۱۵۴.۲۱ ,۱۵۳.۸۵ ,۱۵۳.۱۱ ,۱۵۳.۸۷ ,۱۵۵.۴۶ ,۱۵۵.۶۷ ,۱۵۵.۵۵ ,۱۵۴.۵۴ ,۱۵۶.۶۵ ,۱۵۶.۳۴ ,۱۵۶.۵۵ ,۱۵۶.۵۵
۲۶
Ethereum Classic
$۲۰.۸۹ ۰
تومان
۲.۹۳
میلیون دلار
۱۴۳.۷۸
میلیارد دلار
۱۴۰.۰۷
میلیارد ETC
۱.۷۶% ۱۸.۸۷ ,۱۸.۶۸ ,۱۹.۰۸ ,۱۹.۱۸ ,۱۹.۲۵ ,۱۹.۲۳ ,۱۹.۲۳ ,۱۹.۵۲ ,۱۹.۳۴ ,۱۹.۲۷ ,۱۹.۴۳ ,۱۹.۸۵ ,۱۹.۹۹ ,۱۹.۷۲ ,۱۹.۶۹ ,۱۹.۳۶ ,۱۹.۳۶ ,۱۹.۳۵ ,۱۹.۴۹ ,۱۹.۶۰ ,۱۹.۶۶ ,۱۹.۷۲ ,۱۹.۹۰ ,۲۰.۱۵ ,۲۰.۳۸ ,۲۱.۱۵ ,۲۲.۱۹ ,۲۲.۰۹ ,۲۲.۰۵ ,۲۲.۳۹ ,۲۲.۲۸ ,۲۲.۱۶ ,۲۲.۳۲ ,۲۲.۰۹ ,۲۲.۱۳ ,۲۲.۴۷ ,۲۲.۳۲ ,۲۲.۳۵ ,۲۲.۱۴ ,۲۲.۲۴ ,۲۱.۵۷ ,۲۱.۶۸ ,۲۱.۴۱ ,۲۱.۵۰ ,۲۱.۴۵ ,۲۱.۶۴ ,۲۱.۵۳ ,۲۱.۲۶ ,۲۰.۹۳ ,۲۱.۵۲ ,۲۱.۵۰ ,۲۱.۵۰ ,۲۱.۵۳ ,۲۱.۳۵ ,۲۱.۳۱ ,۲۱.۲۱ ,۲۱.۱۰ ,۲۱.۱۵ ,۲۱.۲۳ ,۲۱.۱۴ ,۲۱.۳۲ ,۲۱.۲۴ ,۲۱.۲۲ ,۲۱.۳۴ ,۲۱.۴۳ ,۲۱.۷۲ ,۲۱.۴۴ ,۲۱.۵۹ ,۲۱.۶۲ ,۲۱.۲۲ ,۲۱.۲۸ ,۲۱.۵۷ ,۲۱.۲۶ ,۲۱.۱۲ ,۲۱.۳۰ ,۲۱.۰۷ ,۲۰.۷۱ ,۲۰.۶۳ ,۲۰.۶۰ ,۲۰.۷۵ ,۲۱.۱۵ ,۲۱.۱۳ ,۲۰.۹۶ ,۲۰.۷۱ ,۲۰.۸۴ ,۲۰.۸۷ ,۲۰.۶۸ ,۲۰.۸۰ ,۲۰.۷۲ ,۲۰.۳۱ ,۲۰.۰۳ ,۱۹.۹۳ ,۱۹.۷۸ ,۱۹.۹۹ ,۲۰.۰۵ ,۱۹.۹۱ ,۱۹.۷۱ ,۲۰.۰۵ ,۱۹.۹۵ ,۱۹.۸۵ ,۱۹.۸۹ ,۱۹.۹۸ ,۱۹.۸۰ ,۱۹.۸۸ ,۱۹.۶۱ ,۱۹.۷۳ ,۱۹.۹۵ ,۲۰.۰۴ ,۲۰.۱۴ ,۲۰.۶۹ ,۲۰.۹۶ ,۲۰.۷۶ ,۲۰.۸۴ ,۲۰.۹۶ ,۲۰.۷۲ ,۲۰.۴۸ ,۲۰.۶۲ ,۲۱.۰۸ ,۲۰.۹۷ ,۲۰.۸۶ ,۲۱.۱۴ ,۲۰.۶۱ ,۲۰.۶۹ ,۲۰.۸۵ ,۲۰.۸۷ ,۲۰.۸۱ ,۲۰.۹۰ ,۲۰.۷۵ ,۲۰.۷۳ ,۲۰.۶۵ ,۲۰.۵۴ ,۲۰.۵۹ ,۲۰.۴۳ ,۲۰.۴۸ ,۲۰.۵۴ ,۲۰.۷۴ ,۲۰.۷۲ ,۲۰.۶۱ ,۲۰.۴۹ ,۲۰.۸۱ ,۱۹.۶۲ ,۱۹.۹۷ ,۲۰.۰۵ ,۲۰.۱۴ ,۲۰.۱۷ ,۲۰.۵۴ ,۲۰.۳۵ ,۲۰.۴۷ ,۲۰.۴۱ ,۲۰.۴۱ ,۲۰.۶۲ ,۲۰.۶۷ ,۲۰.۷۸ ,۲۰.۷۷ ,۲۰.۹۱ ,۲۰.۹۳ ,۲۰.۸۵ ,۲۰.۷۸ ,۲۰.۵۶ ,۲۰.۸۸ ,۲۱.۱۵ ,۲۱.۰۷ ,۲۰.۹۰ ,۲۰.۶۰ ,۲۰.۷۶ ,۲۰.۷۰ ,۲۰.۸۶ ,۲۰.۸۲
۲۷
OKB
$۴۵.۱۵ ۰
تومان
۲.۷۱
میلیون دلار
۳۹.۷۴
میلیارد دلار
۶۰.۰۰
میلیارد OKB
-۱.۲۳% ۴۷.۷۱ ,۴۷.۴۲ ,۴۸.۷۰ ,۴۸.۲۱ ,۴۸.۸۳ ,۴۸.۶۶ ,۴۸.۶۶ ,۴۹.۲۵ ,۵۰.۲۵ ,۴۹.۴۸ ,۴۹.۷۵ ,۵۰.۳۰ ,۵۰.۶۰ ,۴۹.۳۷ ,۴۸.۵۷ ,۴۸.۰۵ ,۴۸.۳۳ ,۴۸.۳۴ ,۴۸.۷۰ ,۴۸.۴۱ ,۴۸.۶۳ ,۴۸.۶۵ ,۴۸.۹۰ ,۴۹.۴۵ ,۴۹.۸۰ ,۴۹.۸۱ ,۵۱.۵۱ ,۵۰.۳۵ ,۵۰.۵۴ ,۵۰.۴۱ ,۵۰.۵۲ ,۴۹.۸۷ ,۴۹.۶۱ ,۴۸.۸۴ ,۴۹.۱۵ ,۴۹.۲۲ ,۴۹.۱۲ ,۵۰.۶۹ ,۵۰.۰۷ ,۴۹.۸۳ ,۴۸.۶۵ ,۴۹.۱۷ ,۴۸.۱۸ ,۴۸.۴۰ ,۴۸.۵۳ ,۴۸.۷۲ ,۴۸.۷۳ ,۴۸.۳۳ ,۴۷.۸۹ ,۴۸.۴۵ ,۴۸.۵۱ ,۴۸.۶۲ ,۴۸.۵۷ ,۴۸.۷۷ ,۴۸.۴۸ ,۴۸.۱۴ ,۴۸.۱۵ ,۴۸.۰۰ ,۴۷.۹۵ ,۴۷.۹۵ ,۴۸.۱۰ ,۴۸.۲۴ ,۴۸.۰۰ ,۴۸.۴۴ ,۴۸.۴۴ ,۴۸.۸۶ ,۴۸.۵۶ ,۴۸.۸۱ ,۴۸.۳۳ ,۴۸.۲۲ ,۴۸.۳۴ ,۴۸.۲۴ ,۴۸.۳۵ ,۴۸.۲۵ ,۴۸.۱۸ ,۴۷.۷۷ ,۴۶.۵۷ ,۴۶.۸۵ ,۴۷.۰۲ ,۴۶.۹۳ ,۴۸.۱۹ ,۴۸.۰۸ ,۴۷.۳۸ ,۴۷.۰۸ ,۴۷.۰۳ ,۴۷.۲۷ ,۴۶.۹۵ ,۴۷.۱۶ ,۴۶.۸۷ ,۴۶.۰۸ ,۴۵.۶۹ ,۴۶.۳۷ ,۴۵.۸۱ ,۴۵.۹۷ ,۴۵.۷۴ ,۴۵.۴۹ ,۴۴.۵۸ ,۴۵.۰۷ ,۴۵.۰۳ ,۴۴.۹۷ ,۴۵.۹۹ ,۴۶.۰۴ ,۴۶.۱۰ ,۴۵.۶۷ ,۴۵.۴۴ ,۴۵.۵۴ ,۴۵.۷۹ ,۴۵.۴۸ ,۴۵.۶۱ ,۴۵.۸۳ ,۴۵.۸۶ ,۴۵.۶۱ ,۴۵.۷۴ ,۴۶.۰۹ ,۴۵.۵۷ ,۴۵.۶۲ ,۴۵.۶۳ ,۴۵.۷۴ ,۴۵.۶۹ ,۴۵.۳۰ ,۴۵.۵۴ ,۴۵.۰۷ ,۴۴.۹۸ ,۴۵.۲۸ ,۴۵.۲۴ ,۴۵.۶۱ ,۴۵.۵۵ ,۴۵.۳۶ ,۴۵.۲۴ ,۴۵.۲۷ ,۴۵.۰۵ ,۴۴.۹۱ ,۴۴.۷۱ ,۴۴.۸۰ ,۴۴.۸۱ ,۴۴.۹۵ ,۴۴.۵۹ ,۴۶.۴۱ ,۴۵.۷۷ ,۴۵.۲۹ ,۴۴.۴۳ ,۴۵.۱۰ ,۴۴.۸۷ ,۴۵.۱۶ ,۴۵.۶۴ ,۴۵.۳۹ ,۴۵.۲۸ ,۴۵.۷۲ ,۴۵.۷۱ ,۴۵.۵۵ ,۴۵.۵۸ ,۴۵.۶۰ ,۴۵.۵۵ ,۴۵.۶۱ ,۴۵.۵۷ ,۴۵.۷۳ ,۴۵.۷۳ ,۴۵.۳۹ ,۴۴.۹۹ ,۴۵.۴۹ ,۴۵.۸۵ ,۴۵.۱۰ ,۴۴.۹۲ ,۴۴.۷۶ ,۴۵.۱۸ ,۴۴.۹۸ ,۴۴.۷۸ ,۴۵.۱۰
۲۸
Bitcoin Cash
$۱۲۹.۲۴ ۰
تومان
۲.۵۰
میلیون دلار
۲۲۲.۸۹
میلیارد دلار
۱۹.۳۵
میلیارد BCH
۲.۳۹% ۱۲۷.۰۴ ,۱۲۶.۱۴ ,۱۲۸.۷۶ ,۱۲۸.۸۷ ,۱۲۸.۹۹ ,۱۲۸.۷۳ ,۱۲۸.۵۹ ,۱۳۰.۴۰ ,۱۲۹.۸۷ ,۱۲۹.۱۶ ,۱۳۰.۷۵ ,۱۳۳.۲۵ ,۱۳۳.۶۵ ,۱۳۲.۱۸ ,۱۳۱.۹۰ ,۱۳۰.۳۴ ,۱۳۰.۶۹ ,۱۳۰.۷۵ ,۱۳۱.۶۱ ,۱۳۲.۰۸ ,۱۳۲.۸۶ ,۱۳۲.۶۳ ,۱۳۴.۰۵ ,۱۳۵.۸۴ ,۱۳۵.۸۳ ,۱۳۷.۲۵ ,۱۳۷.۵۷ ,۱۳۷.۵۰ ,۱۳۷.۸۸ ,۱۳۷.۱۶ ,۱۳۷.۷۳ ,۱۳۶.۷۹ ,۱۳۶.۷۸ ,۱۳۶.۰۴ ,۱۳۶.۱۴ ,۱۳۶.۸۱ ,۱۳۶.۵۴ ,۱۳۶.۲۶ ,۱۳۵.۵۷ ,۱۳۵.۴۲ ,۱۳۳.۹۴ ,۱۳۴.۱۸ ,۱۳۳.۴۲ ,۱۳۴.۴۸ ,۱۳۴.۲۳ ,۱۳۴.۴۵ ,۱۳۳.۵۳ ,۱۳۲.۶۷ ,۱۳۱.۸۴ ,۱۳۳.۸۴ ,۱۳۴.۱۹ ,۱۳۴.۲۸ ,۱۳۴.۷۱ ,۱۳۴.۴۴ ,۱۳۴.۴۳ ,۱۳۴.۱۹ ,۱۳۴.۰۸ ,۱۳۴.۱۶ ,۱۳۴.۷۳ ,۱۳۴.۱۶ ,۱۳۵.۳۸ ,۱۳۵.۷۲ ,۱۳۶.۸۰ ,۱۳۶.۵۷ ,۱۳۶.۱۶ ,۱۳۷.۳۳ ,۱۳۶.۳۰ ,۱۳۶.۷۶ ,۱۳۶.۵۳ ,۱۳۵.۵۷ ,۱۳۵.۳۸ ,۱۳۶.۵۲ ,۱۳۶.۶۲ ,۱۳۶.۰۱ ,۱۳۷.۲۲ ,۱۳۷.۳۷ ,۱۳۴.۰۲ ,۱۳۴.۶۳ ,۱۳۴.۷۳ ,۱۳۴.۷۴ ,۱۳۶.۰۹ ,۱۳۶.۰۷ ,۱۳۷.۴۷ ,۱۳۶.۴۷ ,۱۳۵.۱۱ ,۱۳۶.۰۲ ,۱۳۴.۵۲ ,۱۳۵.۱۳ ,۱۳۴.۳۱ ,۱۳۳.۲۶ ,۱۳۱.۶۹ ,۱۳۱.۱۸ ,۱۳۱.۳۹ ,۱۳۱.۹۹ ,۱۳۲.۵۹ ,۱۳۱.۹۸ ,۱۳۱.۳۹ ,۱۳۲.۵۸ ,۱۳۲.۳۱ ,۱۳۱.۹۹ ,۱۳۲.۱۰ ,۱۳۱.۹۲ ,۱۳۱.۱۱ ,۱۳۰.۹۶ ,۱۲۸.۶۶ ,۱۲۷.۲۰ ,۱۲۹.۰۹ ,۱۲۹.۵۱ ,۱۳۰.۱۰ ,۱۳۱.۶۸ ,۱۳۳.۸۲ ,۱۳۲.۶۶ ,۱۳۲.۹۸ ,۱۳۴.۴۶ ,۱۳۲.۷۰ ,۱۳۲.۹۴ ,۱۳۳.۳۰ ,۱۳۴.۳۴ ,۱۳۴.۴۰ ,۱۳۴.۰۹ ,۱۳۴.۶۶ ,۱۳۳.۱۵ ,۱۳۳.۲۳ ,۱۳۳.۰۰ ,۱۳۳.۶۹ ,۱۳۳.۷۴ ,۱۳۳.۹۲ ,۱۳۳.۱۲ ,۱۳۲.۹۵ ,۱۳۲.۷۸ ,۱۳۲.۲۲ ,۱۳۲.۹۹ ,۱۳۲.۴۴ ,۱۳۳.۰۴ ,۱۳۳.۱۲ ,۱۳۴.۱۷ ,۱۳۳.۷۴ ,۱۳۱.۹۴ ,۱۳۰.۲۸ ,۱۳۰.۹۶ ,۱۲۵.۳۵ ,۱۲۶.۴۰ ,۱۲۵.۹۰ ,۱۲۶.۱۹ ,۱۲۶.۶۸ ,۱۲۶.۹۶ ,۱۲۵.۶۷ ,۱۲۶.۲۷ ,۱۲۶.۱۵ ,۱۲۶.۵۴ ,۱۲۷.۸۲ ,۱۲۷.۹۰ ,۱۲۸.۴۰ ,۱۲۸.۸۱ ,۱۲۹.۲۶ ,۱۲۹.۵۷ ,۱۲۹.۱۸ ,۱۲۹.۰۲ ,۱۲۷.۷۹ ,۱۲۸.۷۱ ,۱۳۱.۰۱ ,۱۳۰.۱۳ ,۱۲۹.۱۱ ,۱۲۷.۰۳ ,۱۲۸.۴۵ ,۱۲۸.۰۸ ,۱۲۸.۷۰ ,۱۲۸.۶۱
۲۹
Filecoin
$۶.۰۵ ۰
تومان
۲.۴۶
میلیون دلار
۲۰۴.۳۰
میلیارد دلار
۴۰۹.۵۱
میلیارد FIL
۵.۸۹% ۵.۸۵ ,۵.۷۵ ,۶.۰۲ ,۶.۰۰ ,۵.۹۹ ,۵.۹۸ ,۵.۹۶ ,۶.۰۳ ,۶.۰۰ ,۵.۹۳ ,۶.۰۴ ,۶.۳۲ ,۶.۳۳ ,۶.۱۲ ,۶.۱۱ ,۵.۹۰ ,۵.۹۷ ,۵.۹۱ ,۶.۰۱ ,۶.۰۵ ,۶.۱۱ ,۶.۰۵ ,۶.۱۶ ,۶.۲۲ ,۶.۴۲ ,۶.۴۰ ,۶.۳۷ ,۶.۴۷ ,۶.۴۷ ,۶.۳۷ ,۶.۴۶ ,۶.۴۲ ,۶.۴۲ ,۶.۳۵ ,۶.۳۶ ,۶.۴۲ ,۶.۴۴ ,۶.۴۱ ,۶.۳۴ ,۶.۳۲ ,۶.۱۲ ,۶.۱۹ ,۶.۱۳ ,۶.۱۵ ,۶.۱۲ ,۶.۱۶ ,۶.۰۹ ,۶.۰۱ ,۵.۹۲ ,۶.۰۵ ,۶.۰۹ ,۶.۰۹ ,۶.۱۶ ,۶.۰۹ ,۶.۰۷ ,۶.۰۲ ,۶.۰۲ ,۶.۰۳ ,۶.۰۴ ,۵.۹۶ ,۶.۰۵ ,۶.۰۳ ,۵.۹۷ ,۶.۰۳ ,۶.۰۸ ,۶.۱۶ ,۶.۱۵ ,۶.۲۳ ,۶.۲۵ ,۶.۱۲ ,۶.۱۵ ,۶.۲۳ ,۶.۳۰ ,۶.۲۲ ,۶.۳۸ ,۶.۲۷ ,۶.۰۶ ,۶.۰۸ ,۶.۱۰ ,۶.۱۲ ,۶.۲۵ ,۶.۲۴ ,۶.۲۰ ,۶.۱۱ ,۶.۱۱ ,۶.۱۶ ,۶.۰۶ ,۶.۰۵ ,۶.۰۶ ,۵.۸۹ ,۵.۹۲ ,۵.۸۹ ,۵.۷۹ ,۵.۸۵ ,۵.۸۶ ,۵.۸۱ ,۵.۷۶ ,۵.۸۷ ,۵.۸۵ ,۵.۸۳ ,۵.۸۷ ,۵.۸۹ ,۵.۸۱ ,۵.۸۱ ,۵.۷۵ ,۵.۷۴ ,۵.۸۳ ,۵.۸۵ ,۵.۸۸ ,۶.۰۱ ,۶.۰۸ ,۵.۹۷ ,۵.۹۹ ,۶.۰۳ ,۵.۹۴ ,۵.۸۷ ,۵.۹۴ ,۵.۹۷ ,۵.۹۷ ,۵.۹۱ ,۵.۹۷ ,۵.۸۳ ,۵.۸۴ ,۵.۸۷ ,۵.۸۸ ,۵.۸۸ ,۵.۹۰ ,۵.۸۷ ,۵.۸۴ ,۵.۸۰ ,۵.۷۸ ,۵.۸۳ ,۵.۸۱ ,۵.۸۴ ,۵.۸۵ ,۵.۸۷ ,۵.۸۵ ,۵.۸۳ ,۵.۸۲ ,۵.۸۸ ,۵.۴۵ ,۵.۵۹ ,۵.۵۶ ,۵.۶۲ ,۵.۶۹ ,۵.۷۳ ,۵.۶۷ ,۵.۷۲ ,۵.۶۷ ,۵.۶۸ ,۵.۷۶ ,۵.۷۵ ,۵.۷۶ ,۵.۷۸ ,۵.۸۱ ,۵.۸۱ ,۵.۷۹ ,۵.۷۹ ,۵.۷۳ ,۵.۸۳ ,۵.۹۴ ,۵.۹۴ ,۵.۹۷ ,۵.۸۱ ,۵.۸۹ ,۵.۸۹ ,۵.۸۹ ,۵.۹۲
۳۰
Stellar
$۰.۰۹۲۵ ۰
تومان
۲.۴۶
میلیون دلار
۸۳.۴۸
میلیارد دلار
۲۶.۵۷
میلیون XLM
۰.۸۵% ۰.۰۸۵۱ ,۰.۰۸۴۴ ,۰.۰۸۵۶ ,۰.۰۸۵۴ ,۰.۰۸۵۶ ,۰.۰۸۵۳ ,۰.۰۸۵۴ ,۰.۰۸۶۳ ,۰.۰۸۵۹ ,۰.۰۸۵۶ ,۰.۰۸۶۲ ,۰.۰۸۶۹ ,۰.۰۸۷۱ ,۰.۰۸۶۶ ,۰.۰۸۶۹ ,۰.۰۸۵۹ ,۰.۰۸۶۲ ,۰.۰۸۶۰ ,۰.۰۸۶۶ ,۰.۰۸۶۵ ,۰.۰۸۶۹ ,۰.۰۸۶۵ ,۰.۰۸۷۱ ,۰.۰۸۷۵ ,۰.۰۸۸۱ ,۰.۰۸۸۶ ,۰.۰۸۸۲ ,۰.۰۸۸۲ ,۰.۰۸۸۵ ,۰.۰۸۸۲ ,۰.۰۸۸۷ ,۰.۰۸۸۴ ,۰.۰۸۸۲ ,۰.۰۸۷۷ ,۰.۰۸۸۰ ,۰.۰۸۸۳ ,۰.۰۸۸۳ ,۰.۰۸۸۳ ,۰.۰۸۷۹ ,۰.۰۸۸۱ ,۰.۰۸۶۸ ,۰.۰۸۷۱ ,۰.۰۸۶۹ ,۰.۰۸۷۱ ,۰.۰۸۶۹ ,۰.۰۸۷۱ ,۰.۰۸۶۷ ,۰.۰۸۶۴ ,۰.۰۸۵۸ ,۰.۰۸۶۷ ,۰.۰۸۶۷ ,۰.۰۸۶۹ ,۰.۰۸۷۳ ,۰.۰۸۷۰ ,۰.۰۸۷۳ ,۰.۰۸۶۷ ,۰.۰۸۶۶ ,۰.۰۸۶۷ ,۰.۰۸۶۸ ,۰.۰۸۷۱ ,۰.۰۸۷۸ ,۰.۰۸۷۷ ,۰.۰۸۸۲ ,۰.۰۸۸۵ ,۰.۰۸۸۲ ,۰.۰۸۸۶ ,۰.۰۸۸۵ ,۰.۰۸۸۹ ,۰.۰۸۸۶ ,۰.۰۸۷۶ ,۰.۰۸۸۲ ,۰.۰۸۸۵ ,۰.۰۸۷۹ ,۰.۰۸۸۳ ,۰.۰۸۸۷ ,۰.۰۸۸۸ ,۰.۰۸۷۴ ,۰.۰۸۷۸ ,۰.۰۸۷۸ ,۰.۰۸۷۷ ,۰.۰۸۸۵ ,۰.۰۸۸۶ ,۰.۰۸۹۱ ,۰.۰۸۸۷ ,۰.۰۸۸۹ ,۰.۰۸۹۶ ,۰.۰۸۸۹ ,۰.۰۸۹۴ ,۰.۰۸۸۶ ,۰.۰۸۷۵ ,۰.۰۸۷۲ ,۰.۰۸۷۹ ,۰.۰۸۷۳ ,۰.۰۸۸۳ ,۰.۰۸۸۰ ,۰.۰۸۷۲ ,۰.۰۸۶۹ ,۰.۰۸۷۹ ,۰.۰۸۸۰ ,۰.۰۸۸۱ ,۰.۰۸۸۲ ,۰.۰۸۸۴ ,۰.۰۸۷۸ ,۰.۰۸۷۸ ,۰.۰۸۶۸ ,۰.۰۸۶۹ ,۰.۰۸۷۵ ,۰.۰۸۷۱ ,۰.۰۸۷۷ ,۰.۰۸۸۷ ,۰.۰۹۱۵ ,۰.۰۹۲۰ ,۰.۰۹۲۱ ,۰.۰۹۳۶ ,۰.۰۹۴۶ ,۰.۰۹۴۰ ,۰.۰۹۶۵ ,۰.۰۹۸۵ ,۰.۰۹۶۸ ,۰.۰۹۶۲ ,۰.۰۹۶۷ ,۰.۰۹۵۳ ,۰.۰۹۵۲ ,۰.۰۹۵۳ ,۰.۰۹۵۵ ,۰.۰۹۶۴ ,۰.۰۹۶۲ ,۰.۰۹۵۷ ,۰.۰۹۵۳ ,۰.۰۹۴۲ ,۰.۰۹۳۶ ,۰.۰۹۴۲ ,۰.۰۹۳۵ ,۰.۰۹۳۲ ,۰.۰۹۳۳ ,۰.۰۹۳۹ ,۰.۰۹۲۷ ,۰.۰۹۲۰ ,۰.۰۹۲۶ ,۰.۰۹۳۱ ,۰.۰۸۹۱ ,۰.۰۹۰۳ ,۰.۰۹۰۷ ,۰.۰۹۱۱ ,۰.۰۹۱۳ ,۰.۰۹۱۴ ,۰.۰۹۰۷ ,۰.۰۹۱۶ ,۰.۰۹۱۶ ,۰.۰۹۱۶ ,۰.۰۹۲۱ ,۰.۰۹۲۱ ,۰.۰۹۳۶ ,۰.۰۹۴۱ ,۰.۰۹۳۵ ,۰.۰۹۳۴ ,۰.۰۹۳۴ ,۰.۰۹۲۸ ,۰.۰۹۲۵ ,۰.۰۹۳۷ ,۰.۰۹۴۴ ,۰.۰۹۴۳ ,۰.۰۹۳۵ ,۰.۰۹۲۲ ,۰.۰۹۳۱ ,۰.۰۹۲۷ ,۰.۰۹۲۷ ,۰.۰۹۳۰
۳۱
Aptos
$۱۲.۹۹ ۰
تومان
۲.۳۲
میلیون دلار
۲۶۳.۲۰
میلیارد دلار
۱۷۸.۶۰
میلیارد APT
۲.۲۸% ۱۲.۴۵ ,۱۲.۲۱ ,۱۲.۷۱ ,۱۲.۷۶ ,۱۲.۸۵ ,۱۲.۹۶ ,۱۲.۹۲ ,۱۳.۰۴ ,۱۳.۰۱ ,۱۲.۹۱ ,۱۳.۰۷ ,۱۳.۳۹ ,۱۳.۳۹ ,۱۳.۰۴ ,۱۳.۰۲ ,۱۲.۶۵ ,۱۲.۶۸ ,۱۲.۷۱ ,۱۲.۸۷ ,۱۲.۸۲ ,۱۳.۰۱ ,۱۲.۹۶ ,۱۳.۰۷ ,۱۳.۳۱ ,۱۳.۵۷ ,۱۳.۹۵ ,۱۳.۷۹ ,۱۴.۰۸ ,۱۳.۹۹ ,۱۳.۸۸ ,۱۴.۰۸ ,۱۴.۱۴ ,۱۴.۱۷ ,۱۳.۹۳ ,۱۳.۹۹ ,۱۴.۰۲ ,۱۴.۰۸ ,۱۴.۰۱ ,۱۳.۹۷ ,۱۳.۹۱ ,۱۳.۳۱ ,۱۳.۳۷ ,۱۳.۳۲ ,۱۳.۳۴ ,۱۳.۲۸ ,۱۳.۴۰ ,۱۳.۲۰ ,۱۳.۰۴ ,۱۲.۸۸ ,۱۳.۱۴ ,۱۳.۱۹ ,۱۳.۳۰ ,۱۳.۳۷ ,۱۳.۳۳ ,۱۳.۳۴ ,۱۳.۲۰ ,۱۳.۰۸ ,۱۲.۹۸ ,۱۳.۰۶ ,۱۲.۹۰ ,۱۳.۱۳ ,۱۳.۰۶ ,۱۳.۰۴ ,۱۳.۰۸ ,۱۳.۲۲ ,۱۳.۵۲ ,۱۳.۳۸ ,۱۳.۴۲ ,۱۳.۳۴ ,۱۲.۹۹ ,۱۳.۰۶ ,۱۳.۲۵ ,۱۳.۱۳ ,۱۲.۹۵ ,۱۳.۰۶ ,۱۳.۰۲ ,۱۲.۵۵ ,۱۲.۷۱ ,۱۲.۷۳ ,۱۲.۷۵ ,۱۲.۹۹ ,۱۲.۹۲ ,۱۲.۹۰ ,۱۲.۷۸ ,۱۲.۸۱ ,۱۲.۸۳ ,۱۲.۷۲ ,۱۲.۷۵ ,۱۲.۷۲ ,۱۲.۴۸ ,۱۲.۴۰ ,۱۲.۳۷ ,۱۲.۱۹ ,۱۲.۳۵ ,۱۲.۴۱ ,۱۲.۲۵ ,۱۲.۲۲ ,۱۲.۳۴ ,۱۲.۲۶ ,۱۲.۲۰ ,۱۲.۲۵ ,۱۲.۳۰ ,۱۲.۱۴ ,۱۲.۱۹ ,۱۱.۹۲ ,۱۱.۹۷ ,۱۲.۱۳ ,۱۲.۱۲ ,۱۲.۲۰ ,۱۲.۴۷ ,۱۲.۵۴ ,۱۲.۴۲ ,۱۲.۴۲ ,۱۲.۴۵ ,۱۲.۲۱ ,۱۲.۰۸ ,۱۲.۱۹ ,۱۲.۳۰ ,۱۲.۲۹ ,۱۲.۲۱ ,۱۲.۳۶ ,۱۲.۰۲ ,۱۲.۰۲ ,۱۲.۱۰ ,۱۲.۱۶ ,۱۲.۱۶ ,۱۲.۱۸ ,۱۲.۱۳ ,۱۲.۱۰ ,۱۲.۰۲ ,۱۲.۰۴ ,۱۲.۱۸ ,۱۲.۰۷ ,۱۲.۱۵ ,۱۲.۱۹ ,۱۲.۳۸ ,۱۲.۲۶ ,۱۲.۲۲ ,۱۲.۱۷ ,۱۲.۳۱ ,۱۲.۲۴ ,۱۲.۳۶ ,۱۲.۴۴ ,۱۲.۷۳ ,۱۳.۲۴ ,۱۳.۰۰ ,۱۲.۶۳ ,۱۲.۷۵ ,۱۲.۶۱ ,۱۲.۶۴ ,۱۲.۷۸ ,۱۲.۷۷ ,۱۲.۷۴ ,۱۲.۷۴ ,۱۲.۷۵ ,۱۲.۸۱ ,۱۲.۸۱ ,۱۲.۸۲ ,۱۲.۶۰ ,۱۲.۸۱ ,۱۳.۰۶ ,۱۳.۰۶ ,۱۳.۳۰ ,۱۲.۹۸ ,۱۳.۱۵ ,۱۳.۱۱ ,۱۳.۱۵ ,۱۳.۱۰
۳۲
TrueUSD
$۱.۰۰ ۰
تومان
۲.۰۵
میلیون دلار
۳۲۵.۲۵
میلیارد دلار
۲.۰۴
میلیون TUSD
-۰.۵۰% ۱.۰۰۵۷ ,۱.۰۰۶۳ ,۱.۰۰۷۴ ,۱.۰۰۶۶ ,۱.۰۰۸۷ ,۱.۰۰۵۲ ,۱.۰۰۵۷ ,۱.۰۰۸۳ ,۱.۰۰۵۶ ,۱.۰۰۴۵ ,۱.۰۰۶۴ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۵۰ ,۱.۰۰۵۰ ,۱.۰۰۵۳ ,۱.۰۰۴۷ ,۱.۰۰۶۳ ,۱.۰۰۴۹ ,۱.۰۰۶۶ ,۱.۰۰۵۰ ,۱.۰۰۴۱ ,۱.۰۰۴۹ ,۱.۰۰۶۶ ,۱.۰۰۷۲ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۱۰۴ ,۱.۰۰۴۱ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۵۵ ,۱.۰۰۵۵ ,۱.۰۰۷۷ ,۱.۰۰۵۵ ,۱.۰۰۵۳ ,۱.۰۰۳۲ ,۱.۰۰۴۳ ,۱.۰۰۵۹ ,۱.۰۰۴۳ ,۱.۰۰۴۱ ,۱.۰۰۴۸ ,۱.۰۰۴۴ ,۱.۰۰۵۰ ,۱.۰۱۳۳ ,۱.۰۰۵۷ ,۱.۰۰۵۰ ,۱.۰۰۴۴ ,۱.۰۰۴۷ ,۱.۰۰۴۸ ,۱.۰۰۴۴ ,۱.۰۰۵۵ ,۱.۰۰۶۵ ,۱.۰۰۵۹ ,۱.۰۰۵۹ ,۱.۰۰۶۳ ,۱.۰۰۴۹ ,۱.۰۰۵۳ ,۱.۰۰۶۱ ,۱.۰۰۶۰ ,۱.۰۰۴۲ ,۱.۰۰۵۹ ,۱.۰۰۴۵ ,۱.۰۰۷۱ ,۱.۰۰۵۲ ,۱.۰۰۴۸ ,۱.۰۰۶۱ ,۱.۰۰۵۹ ,۱.۰۰۳۲ ,۱.۰۰۶۰ ,۱.۰۰۵۹ ,۱.۰۰۴۶ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۳۸ ,۱.۰۰۵۹ ,۱.۰۰۵۷ ,۱.۰۰۵۹ ,۱.۰۰۳۵ ,۱.۰۰۴۱ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۵۰ ,۱.۰۰۶۰ ,۱.۰۰۹۲ ,۱.۰۰۴۷ ,۱.۰۰۵۹ ,۱.۰۰۶۳ ,۱.۰۰۴۶ ,۱.۰۰۷۹ ,۱.۰۰۶۹ ,۱.۰۰۵۶ ,۱.۰۰۷۱ ,۱.۰۰۵۳ ,۱.۰۰۵۱ ,۱.۰۰۸۳ ,۱.۰۰۷۲ ,۱.۰۰۸۱ ,۱.۰۰۸۶ ,۱.۰۰۸۶ ,۱.۰۰۸۵ ,۱.۰۰۷۸ ,۱.۰۰۷۳ ,۱.۰۰۷۳ ,۱.۰۰۶۶ ,۱.۰۰۶۰ ,۱.۰۰۶۶ ,۱.۰۰۷۴ ,۱.۰۰۷۵ ,۱.۰۰۸۳ ,۱.۰۰۶۸ ,۱.۰۰۷۳ ,۱.۰۰۶۳ ,۱.۰۰۶۹ ,۱.۰۰۷۸ ,۱.۰۰۷۰ ,۱.۰۰۶۲ ,۱.۰۰۵۵ ,۱.۰۰۶۸ ,۱.۰۰۴۳ ,۱.۰۰۶۸ ,۱.۰۰۵۳ ,۱.۰۰۵۱ ,۱.۰۰۵۵ ,۱.۰۰۷۰ ,۱.۰۰۷۳ ,۱.۰۰۵۱ ,۱.۰۰۴۷ ,۱.۰۰۵۲ ,۱.۰۰۳۶ ,۱.۰۰۶۱ ,۱.۰۰۴۷ ,۱.۰۰۵۱ ,۱.۰۰۴۰ ,۱.۰۰۳۶ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۴۶ ,۱.۰۰۴۸ ,۱.۰۰۵۰ ,۱.۰۰۵۳ ,۱.۰۰۷۴ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۴۳ ,۱.۰۰۴۸ ,۱.۰۰۹۱ ,۰.۹۹۹۰ ,۱.۰۱۲۲ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۷۲ ,۱.۰۰۵۱ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۷۶ ,۱.۰۰۷۴ ,۱.۰۰۵۱ ,۱.۰۰۶۷ ,۱.۰۰۵۰ ,۱.۰۰۶۰ ,۱.۰۰۵۱ ,۱.۰۰۵۳ ,۱.۰۰۴۹ ,۱.۰۰۵۹ ,۱.۰۰۳۷ ,۱.۰۰۵۲ ,۱.۰۲۰۱ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۵۰ ,۱.۰۰۲۶ ,۰.۹۹۷۴ ,۱.۰۱۳۳ ,۱.۰۰۳۷ ,۱.۰۰۵۳ ,۱.۰۰۵۵
۳۳
Lido DAO
$۲.۳۱ ۰
تومان
۱.۹۸
میلیون دلار
۹۶.۱۰
میلیارد دلار
۸۵۸.۱۳
میلیارد LDO
-۳.۶۲% ۲.۴۱ ,۲.۳۷ ,۲.۴۸ ,۲.۵۰ ,۲.۵۱ ,۲.۴۹ ,۲.۴۹ ,۲.۵۴ ,۲.۵۰ ,۲.۴۶ ,۲.۵۰ ,۲.۵۵ ,۲.۵۷ ,۲.۵۰ ,۲.۴۷ ,۲.۳۸ ,۲.۴۰ ,۲.۳۹ ,۲.۴۱ ,۲.۴۱ ,۲.۴۵ ,۲.۴۲ ,۲.۴۶ ,۲.۵۰ ,۲.۵۶ ,۲.۶۰ ,۲.۶۵ ,۲.۶۹ ,۲.۷۵ ,۲.۷۱ ,۲.۷۲ ,۲.۶۹ ,۲.۷۰ ,۲.۶۸ ,۲.۶۸ ,۲.۷۰ ,۲.۷۲ ,۲.۷۳ ,۲.۶۸ ,۲.۶۷ ,۲.۵۷ ,۲.۶۰ ,۲.۵۶ ,۲.۵۹ ,۲.۵۷ ,۲.۵۸ ,۲.۵۷ ,۲.۵۳ ,۲.۴۹ ,۲.۵۵ ,۲.۵۶ ,۲.۵۶ ,۲.۵۷ ,۲.۵۵ ,۲.۵۴ ,۲.۵۲ ,۲.۵۰ ,۲.۴۹ ,۲.۵۲ ,۲.۴۹ ,۲.۵۳ ,۲.۵۲ ,۲.۵۰ ,۲.۵۱ ,۲.۵۳ ,۲.۵۹ ,۲.۵۶ ,۲.۶۰ ,۲.۵۹ ,۲.۵۲ ,۲.۵۱ ,۲.۵۳ ,۲.۴۹ ,۲.۴۸ ,۲.۵۲ ,۲.۵۰ ,۲.۴۳ ,۲.۴۲ ,۲.۴۲ ,۲.۴۱ ,۲.۴۹ ,۲.۴۴ ,۲.۴۴ ,۲.۴۲ ,۲.۴۲ ,۲.۴۳ ,۲.۳۹ ,۲.۴۱ ,۲.۴۲ ,۲.۳۵ ,۲.۳۶ ,۲.۳۷ ,۲.۳۳ ,۲.۳۶ ,۲.۳۵ ,۲.۳۳ ,۲.۳۱ ,۲.۳۶ ,۲.۳۳ ,۲.۳۰ ,۲.۳۲ ,۲.۳۲ ,۲.۳۰ ,۲.۳۰ ,۲.۲۵ ,۲.۲۸ ,۲.۳۱ ,۲.۳۲ ,۲.۳۵ ,۲.۴۴ ,۲.۵۳ ,۲.۴۷ ,۲.۵۰ ,۲.۴۹ ,۲.۴۲ ,۲.۳۸ ,۲.۴۱ ,۲.۴۲ ,۲.۴۱ ,۲.۳۹ ,۲.۴۲ ,۲.۳۵ ,۲.۳۷ ,۲.۳۸ ,۲.۳۸ ,۲.۳۸ ,۲.۳۹ ,۲.۳۸ ,۲.۳۶ ,۲.۳۵ ,۲.۳۶ ,۲.۳۶ ,۲.۳۷ ,۲.۳۷ ,۲.۳۷ ,۲.۳۹ ,۲.۳۷ ,۲.۳۷ ,۲.۳۵ ,۲.۳۹ ,۲.۲۸ ,۲.۳۶ ,۲.۳۶ ,۲.۳۵ ,۲.۳۸ ,۲.۴۱ ,۲.۳۷ ,۲.۳۹ ,۲.۳۸ ,۲.۳۶ ,۲.۳۹ ,۲.۳۸ ,۲.۳۷ ,۲.۳۸ ,۲.۳۷ ,۲.۳۹ ,۲.۳۶ ,۲.۳۳ ,۲.۳۰ ,۲.۳۳ ,۲.۴۲ ,۲.۳۹ ,۲.۳۸ ,۲.۳۳ ,۲.۳۵ ,۲.۳۳ ,۲.۳۳ ,۲.۳۲
۳۴
Hedera
$۰.۰۶۲۴ ۰
تومان
۱.۸۸
میلیون دلار
۲۹.۰۶
میلیارد دلار
۳۰.۱۶
میلیون HBAR
۲.۴۴% ۰.۰۶۱۴ ,۰.۰۶۰۷ ,۰.۰۶۲۰ ,۰.۰۶۲۵ ,۰.۰۶۲۸ ,۰.۰۶۲۵ ,۰.۰۶۲۲ ,۰.۰۶۲۸ ,۰.۰۶۲۶ ,۰.۰۶۲۵ ,۰.۰۶۳۲ ,۰.۰۶۴۳ ,۰.۰۶۴۶ ,۰.۰۶۳۵ ,۰.۰۶۳۴ ,۰.۰۶۱۹ ,۰.۰۶۲۱ ,۰.۰۶۲۱ ,۰.۰۶۲۴ ,۰.۰۶۲۶ ,۰.۰۶۳۱ ,۰.۰۶۲۹ ,۰.۰۶۳۷ ,۰.۰۶۴۶ ,۰.۰۶۵۵ ,۰.۰۶۶۱ ,۰.۰۶۶۲ ,۰.۰۶۵۶ ,۰.۰۶۶۱ ,۰.۰۶۵۷ ,۰.۰۶۶۱ ,۰.۰۶۵۸ ,۰.۰۶۵۸ ,۰.۰۶۴۸ ,۰.۰۶۴۹ ,۰.۰۶۵۳ ,۰.۰۶۵۶ ,۰.۰۶۵۵ ,۰.۰۶۵۲ ,۰.۰۶۵۲ ,۰.۰۶۳۹ ,۰.۰۶۳۹ ,۰.۰۶۳۷ ,۰.۰۶۴۰ ,۰.۰۶۳۸ ,۰.۰۶۴۲ ,۰.۰۶۳۸ ,۰.۰۶۳۶ ,۰.۰۶۲۷ ,۰.۰۶۳۶ ,۰.۰۶۳۹ ,۰.۰۶۳۷ ,۰.۰۶۳۸ ,۰.۰۶۳۵ ,۰.۰۶۳۳ ,۰.۰۶۳۱ ,۰.۰۶۲۹ ,۰.۰۶۳۰ ,۰.۰۶۳۴ ,۰.۰۶۳۵ ,۰.۰۶۴۴ ,۰.۰۶۴۳ ,۰.۰۶۴۸ ,۰.۰۶۵۶ ,۰.۰۶۵۰ ,۰.۰۶۵۸ ,۰.۰۶۵۵ ,۰.۰۶۶۱ ,۰.۰۶۶۱ ,۰.۰۶۵۵ ,۰.۰۶۵۵ ,۰.۰۶۵۵ ,۰.۰۶۵۳ ,۰.۰۶۴۸ ,۰.۰۶۵۳ ,۰.۰۶۴۹ ,۰.۰۶۳۱ ,۰.۰۶۲۹ ,۰.۰۶۳۳ ,۰.۰۶۳۳ ,۰.۰۶۴۵ ,۰.۰۶۴۳ ,۰.۰۶۴۱ ,۰.۰۶۳۸ ,۰.۰۶۴۴ ,۰.۰۶۴۵ ,۰.۰۶۳۶ ,۰.۰۶۴۲ ,۰.۰۶۴۲ ,۰.۰۶۲۹ ,۰.۰۶۳۰ ,۰.۰۶۲۹ ,۰.۰۶۲۰ ,۰.۰۶۲۵ ,۰.۰۶۲۹ ,۰.۰۶۲۵ ,۰.۰۶۲۳ ,۰.۰۶۳۰ ,۰.۰۶۲۶ ,۰.۰۶۲۲ ,۰.۰۶۲۰ ,۰.۰۶۲۱ ,۰.۰۶۱۴ ,۰.۰۶۱۳ ,۰.۰۶۰۳ ,۰.۰۶۰۸ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۹ ,۰.۰۶۲۵ ,۰.۰۶۳۳ ,۰.۰۶۳۶ ,۰.۰۶۲۶ ,۰.۰۶۲۶ ,۰.۰۶۳۱ ,۰.۰۶۳۰ ,۰.۰۶۲۷ ,۰.۰۶۳۲ ,۰.۰۶۴۱ ,۰.۰۶۴۰ ,۰.۰۶۳۹ ,۰.۰۶۴۶ ,۰.۰۶۳۴ ,۰.۰۶۳۷ ,۰.۰۶۴۰ ,۰.۰۶۳۹ ,۰.۰۶۴۰ ,۰.۰۶۴۲ ,۰.۰۶۳۸ ,۰.۰۶۳۸ ,۰.۰۶۳۴ ,۰.۰۶۳۱ ,۰.۰۶۳۵ ,۰.۰۶۳۴ ,۰.۰۶۳۵ ,۰.۰۶۴۰ ,۰.۰۶۴۱ ,۰.۰۶۳۹ ,۰.۰۶۳۴ ,۰.۰۶۲۹ ,۰.۰۶۳۳ ,۰.۰۶۰۱ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۴ ,۰.۰۶۰۸ ,۰.۰۶۰۹ ,۰.۰۶۰۸ ,۰.۰۶۰۴ ,۰.۰۶۱۰ ,۰.۰۶۰۸ ,۰.۰۶۱۱ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۵ ,۰.۰۶۱۷ ,۰.۰۶۱۸ ,۰.۰۶۱۹ ,۰.۰۶۱۸ ,۰.۰۶۱۶ ,۰.۰۶۱۴ ,۰.۰۶۱۲ ,۰.۰۶۲۳ ,۰.۰۶۳۴ ,۰.۰۶۳۵ ,۰.۰۶۲۹ ,۰.۰۶۱۷ ,۰.۰۶۲۶ ,۰.۰۶۲۳ ,۰.۰۶۲۷ ,۰.۰۶۲۷ ,۰.۰۶۲۹
۳۵
Quant
$۱۲۶.۷۱ ۰
تومان
۱.۸۴
میلیون دلار
۱۸.۹۲
میلیارد دلار
۱۴.۵۴
میلیارد QNT
۰.۴۵% ۱۲۴.۹۲ ,۱۲۴.۳۳ ,۱۲۶.۱۸ ,۱۲۶.۴۴ ,۱۲۶.۴۰ ,۱۲۷.۰۰ ,۱۲۷.۱۶ ,۱۲۸.۵۴ ,۱۲۸.۰۴ ,۱۲۸.۳۵ ,۱۲۹.۸۹ ,۱۳۰.۶۹ ,۱۳۰.۸۴ ,۱۲۹.۷۴ ,۱۲۸.۶۵ ,۱۲۷.۳۱ ,۱۲۸.۱۷ ,۱۲۸.۶۸ ,۱۲۹.۴۲ ,۱۲۹.۱۸ ,۱۲۹.۸۸ ,۱۲۹.۶۵ ,۱۳۰.۷۰ ,۱۳۱.۸۸ ,۱۳۲.۰۰ ,۱۳۳.۷۲ ,۱۳۳.۳۷ ,۱۳۳.۳۵ ,۱۳۴.۱۹ ,۱۳۲.۸۴ ,۱۳۴.۰۸ ,۱۳۳.۶۸ ,۱۳۳.۵۵ ,۱۳۳.۱۷ ,۱۳۳.۳۷ ,۱۳۳.۳۶ ,۱۳۳.۳۹ ,۱۳۳.۷۴ ,۱۳۳.۳۸ ,۱۳۳.۴۴ ,۱۳۰.۶۵ ,۱۳۰.۸۳ ,۱۲۹.۶۷ ,۱۳۰.۷۲ ,۱۳۰.۱۲ ,۱۳۰.۹۹ ,۱۲۹.۴۵ ,۱۲۸.۵۶ ,۱۲۸.۵۶ ,۱۲۹.۲۶ ,۱۲۹.۳۰ ,۱۲۹.۱۴ ,۱۳۰.۱۴ ,۱۲۹.۶۸ ,۱۳۰.۵۹ ,۱۳۰.۳۹ ,۱۳۱.۳۶ ,۱۳۱.۲۳ ,۱۳۱.۰۷ ,۱۳۰.۹۶ ,۱۳۱.۷۷ ,۱۳۲.۴۲ ,۱۳۲.۷۴ ,۱۳۲.۹۰ ,۱۳۲.۸۹ ,۱۳۳.۵۶ ,۱۳۳.۱۲ ,۱۳۳.۵۴ ,۱۳۲.۳۸ ,۱۳۰.۹۰ ,۱۳۱.۰۲ ,۱۳۱.۴۹ ,۱۳۱.۱۹ ,۱۳۳.۴۱ ,۱۳۳.۷۸ ,۱۳۳.۵۹ ,۱۳۰.۹۱ ,۱۳۱.۴۷ ,۱۳۰.۷۳ ,۱۳۲.۰۷ ,۱۳۳.۸۰ ,۱۳۳.۴۰ ,۱۳۳.۱۰ ,۱۳۳.۱۱ ,۱۳۳.۸۲ ,۱۳۴.۲۴ ,۱۳۲.۶۶ ,۱۳۳.۴۵ ,۱۳۳.۴۴ ,۱۳۱.۴۷ ,۱۳۱.۰۶ ,۱۳۱.۰۴ ,۱۲۹.۵۱ ,۱۳۰.۳۶ ,۱۳۰.۳۷ ,۱۲۹.۱۹ ,۱۲۷.۲۰ ,۱۲۷.۷۰ ,۱۲۶.۴۴ ,۱۲۶.۵۰ ,۱۲۷.۰۱ ,۱۲۷.۹۱ ,۱۲۷.۰۴ ,۱۲۷.۱۲ ,۱۲۵.۷۱ ,۱۲۵.۵۷ ,۱۲۶.۶۶ ,۱۲۷.۲۶ ,۱۲۷.۸۶ ,۱۲۹.۲۶ ,۱۲۹.۴۶ ,۱۲۷.۷۵ ,۱۲۹.۳۲ ,۱۳۰.۹۵ ,۱۲۹.۶۸ ,۱۲۸.۷۱ ,۱۲۸.۶۹ ,۱۲۹.۵۸ ,۱۳۰.۷۴ ,۱۳۰.۹۶ ,۱۳۰.۶۸ ,۱۲۹.۴۰ ,۱۳۰.۶۵ ,۱۳۰.۵۲ ,۱۲۹.۹۳ ,۱۳۰.۸۰ ,۱۳۱.۶۹ ,۱۳۱.۲۲ ,۱۳۰.۸۵ ,۱۳۰.۴۳ ,۱۲۹.۷۱ ,۱۳۰.۳۵ ,۱۲۹.۸۴ ,۱۲۹.۳۴ ,۱۲۹.۱۳ ,۱۲۹.۹۲ ,۱۲۸.۹۴ ,۱۲۷.۹۵ ,۱۲۸.۱۹ ,۱۲۷.۵۷ ,۱۲۲.۰۴ ,۱۲۵.۳۷ ,۱۲۵.۳۲ ,۱۲۴.۶۰ ,۱۲۵.۴۱ ,۱۲۵.۵۴ ,۱۲۵.۲۰ ,۱۲۵.۹۲ ,۱۲۵.۲۶ ,۱۲۵.۲۴ ,۱۲۶.۷۹ ,۱۲۶.۶۶ ,۱۲۶.۸۸ ,۱۲۷.۰۸ ,۱۲۶.۶۶ ,۱۲۶.۶۵ ,۱۲۶.۳۸ ,۱۲۶.۲۱ ,۱۲۶.۱۹ ,۱۲۷.۳۳ ,۱۲۸.۷۴ ,۱۲۹.۱۳ ,۱۲۷.۹۳ ,۱۲۶.۰۴ ,۱۲۷.۹۲ ,۱۲۷.۰۰ ,۱۲۷.۶۱ ,۱۲۷.۳۱
۳۶
Arbitrum
$۱.۴۲ ۰
تومان
۱.۸۱
میلیون دلار
۲.۳۰
میلیون دلار
۱.۲۸
میلیون ARB
-۷۱.۷۷% ۵.۰۴ ,۱.۱۸۸۶ ,۱.۲۷۷۵ ,۱.۳۲۸۸ ,۱.۲۷۱۰ ,۱.۲۹۶۸ ,۱.۳۲۶۷ ,۱.۴۱۳۷ ,۱.۴۳۴۲ ,۱.۴۵۹۳ ,۱.۳۸۸۹
۳۷
Cronos
$۰.۰۷۰۴ ۰
تومان
۱.۷۸
میلیون دلار
۱۲.۶۷
میلیارد دلار
۲۵.۲۶
میلیون CRO
۲.۳۰% ۰.۰۷۰۵ ,۰.۰۷۱۸ ,۰.۰۷۲۷ ,۰.۰۷۲۶ ,۰.۰۷۲۷ ,۰.۰۷۲۶ ,۰.۰۷۲۶ ,۰.۰۷۳۱ ,۰.۰۷۳۰ ,۰.۰۷۳۰ ,۰.۰۷۳۴ ,۰.۰۷۴۱ ,۰.۰۷۴۴ ,۰.۰۷۳۴ ,۰.۰۷۲۷ ,۰.۰۷۲۰ ,۰.۰۷۲۰ ,۰.۰۷۱۹ ,۰.۰۷۲۲ ,۰.۰۷۲۴ ,۰.۰۷۲۷ ,۰.۰۷۲۵ ,۰.۰۷۲۹ ,۰.۰۷۳۷ ,۰.۰۷۳۹ ,۰.۰۷۴۳ ,۰.۰۷۳۹ ,۰.۰۷۳۷ ,۰.۰۷۳۹ ,۰.۰۷۳۸ ,۰.۰۷۴۲ ,۰.۰۷۳۸ ,۰.۰۷۳۸ ,۰.۰۷۳۴ ,۰.۰۷۳۴ ,۰.۰۷۳۶ ,۰.۰۷۳۵ ,۰.۰۷۳۴ ,۰.۰۷۳۲ ,۰.۰۷۳۲ ,۰.۰۷۲۴ ,۰.۰۷۲۳ ,۰.۰۷۲۱ ,۰.۰۷۲۱ ,۰.۰۷۲۱ ,۰.۰۷۲۲ ,۰.۰۷۲۲ ,۰.۰۷۱۶ ,۰.۰۷۱۲ ,۰.۰۷۱۴ ,۰.۰۷۱۵ ,۰.۰۷۱۵ ,۰.۰۷۱۷ ,۰.۰۷۱۴ ,۰.۰۷۱۵ ,۰.۰۷۱۲ ,۰.۰۷۱۰ ,۰.۰۷۱۰ ,۰.۰۷۱۱ ,۰.۰۷۱۳ ,۰.۰۷۱۴ ,۰.۰۷۱۵ ,۰.۰۷۱۵ ,۰.۰۷۱۹ ,۰.۰۷۲۵ ,۰.۰۷۲۶ ,۰.۰۷۲۴ ,۰.۰۷۲۷ ,۰.۰۷۲۵ ,۰.۰۷۲۰ ,۰.۰۷۲۰ ,۰.۰۷۲۲ ,۰.۰۷۲۲ ,۰.۰۷۲۱ ,۰.۰۷۲۰ ,۰.۰۷۵۲ ,۰.۰۷۳۹ ,۰.۰۷۳۸ ,۰.۰۷۴۳ ,۰.۰۷۴۸ ,۰.۰۷۵۰ ,۰.۰۷۵۶ ,۰.۰۷۵۶ ,۰.۰۷۴۹ ,۰.۰۷۵۶ ,۰.۰۷۵۴ ,۰.۰۷۵۶ ,۰.۰۷۵۹ ,۰.۰۷۵۱ ,۰.۰۷۳۸ ,۰.۰۷۳۴ ,۰.۰۷۳۵ ,۰.۰۷۲۴ ,۰.۰۷۳۰ ,۰.۰۷۳۲ ,۰.۰۷۲۵ ,۰.۰۷۱۶ ,۰.۰۷۱۰ ,۰.۰۷۰۶ ,۰.۰۷۰۴ ,۰.۰۷۰۳ ,۰.۰۷۰۴ ,۰.۰۷۰۳ ,۰.۰۷۰۲ ,۰.۰۶۹۷ ,۰.۰۶۹۶ ,۰.۰۷۰۲ ,۰.۰۷۰۵ ,۰.۰۷۰۷ ,۰.۰۷۱۴ ,۰.۰۷۱۸ ,۰.۰۷۱۳ ,۰.۰۷۱۵ ,۰.۰۷۱۷ ,۰.۰۷۱۳ ,۰.۰۷۱۲ ,۰.۰۷۱۳ ,۰.۰۷۱۶ ,۰.۰۷۱۶ ,۰.۰۷۱۶ ,۰.۰۷۱۹ ,۰.۰۷۱۴ ,۰.۰۷۱۶ ,۰.۰۷۱۶ ,۰.۰۷۱۸ ,۰.۰۷۱۸ ,۰.۰۷۱۷ ,۰.۰۷۲۲ ,۰.۰۷۱۶ ,۰.۰۷۱۶ ,۰.۰۷۱۵ ,۰.۰۷۱۵ ,۰.۰۷۱۴ ,۰.۰۷۱۴ ,۰.۰۷۱۲ ,۰.۰۷۱۳ ,۰.۰۷۱۳ ,۰.۰۷۰۹ ,۰.۰۷۰۶ ,۰.۰۷۰۰ ,۰.۰۶۸۱ ,۰.۰۶۸۶ ,۰.۰۶۸۵ ,۰.۰۶۸۷ ,۰.۰۶۹۰ ,۰.۰۶۹۰ ,۰.۰۶۸۶ ,۰.۰۶۸۸ ,۰.۰۶۹۰ ,۰.۰۶۹۱ ,۰.۰۶۹۵ ,۰.۰۶۹۶ ,۰.۰۶۹۵ ,۰.۰۶۹۶ ,۰.۰۶۹۵ ,۰.۰۶۹۵ ,۰.۰۶۹۴ ,۰.۰۶۹۵ ,۰.۰۶۹۳ ,۰.۰۶۹۷ ,۰.۰۷۰۹ ,۰.۰۷۰۶ ,۰.۰۷۰۵ ,۰.۰۶۹۸ ,۰.۰۷۰۴ ,۰.۰۷۰۱ ,۰.۰۷۰۱ ,۰.۰۷۰۱ ,۰.۰۷۰۳
۳۸
NEAR Protocol
$۲.۰۳ ۰
تومان
۱.۷۶
میلیون دلار
۱۰۳.۰۴
میلیارد دلار
۸۶۶.۰۲
میلیارد NEAR
۴.۰۴% ۱.۹۷۸۰ ,۱.۹۵۳۴ ,۲.۰۱ ,۲.۰۱ ,۲.۰۲ ,۲.۰۲ ,۲.۰۱ ,۲.۰۴ ,۲.۰۲ ,۲.۰۳ ,۲.۰۵ ,۲.۰۹ ,۲.۱۱ ,۲.۰۸ ,۲.۰۷ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۴ ,۲.۰۶ ,۲.۰۶ ,۲.۰۹ ,۲.۰۸ ,۲.۱۱ ,۲.۱۴ ,۲.۱۷ ,۲.۲۱ ,۲.۱۹ ,۲.۱۹ ,۲.۲۱ ,۲.۱۹ ,۲.۲۰ ,۲.۱۹ ,۲.۲۰ ,۲.۱۹ ,۲.۱۸ ,۲.۲۰ ,۲.۲۰ ,۲.۲۱ ,۲.۱۹ ,۲.۱۹ ,۲.۱۴ ,۲.۱۴ ,۲.۱۲ ,۲.۱۳ ,۲.۱۳ ,۲.۱۵ ,۲.۱۳ ,۲.۱۱ ,۲.۱۰ ,۲.۱۴ ,۲.۱۴ ,۲.۱۴ ,۲.۱۶ ,۲.۱۵ ,۲.۱۴ ,۲.۱۳ ,۲.۱۲ ,۲.۱۳ ,۲.۱۶ ,۲.۱۵ ,۲.۱۵ ,۲.۱۴ ,۲.۱۴ ,۲.۱۴ ,۲.۱۶ ,۲.۱۹ ,۲.۱۷ ,۲.۱۹ ,۲.۱۹ ,۲.۱۵ ,۲.۱۴ ,۲.۱۶ ,۲.۱۵ ,۲.۱۴ ,۲.۱۶ ,۲.۱۵ ,۲.۰۹ ,۲.۰۷ ,۲.۰۷ ,۲.۰۸ ,۲.۱۲ ,۲.۱۳ ,۲.۱۱ ,۲.۰۹ ,۲.۰۹ ,۲.۱۰ ,۲.۰۶ ,۲.۰۸ ,۲.۰۷ ,۲.۰۳ ,۲.۰۲ ,۲.۰۳ ,۲.۰۱ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۱ ,۲.۰۳ ,۲.۰۲ ,۲.۰۱ ,۲.۰۱ ,۲.۰۲ ,۱.۹۹۱۲ ,۱.۹۹۱۷ ,۱.۹۶۷۶ ,۱.۹۶۵۱ ,۱.۹۸۱۳ ,۱.۹۹۱۸ ,۲.۰۲ ,۲.۰۶ ,۲.۰۸ ,۲.۰۵ ,۲.۰۵ ,۲.۰۷ ,۲.۰۴ ,۲.۰۲ ,۲.۰۵ ,۲.۰۷ ,۲.۰۷ ,۲.۰۷ ,۲.۰۸ ,۲.۰۴ ,۲.۰۵ ,۲.۰۶ ,۲.۰۵ ,۲.۰۴ ,۲.۰۵ ,۲.۰۵ ,۲.۰۳ ,۲.۰۲ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۲ ,۲.۰۴ ,۲.۰۴ ,۲.۰۶ ,۲.۰۵ ,۲.۰۳ ,۲.۰۲ ,۲.۰۳ ,۱.۹۱۱۷ ,۱.۹۴۰۸ ,۱.۹۳۵۰ ,۱.۹۵۱۸ ,۱.۹۶۰۸ ,۱.۹۶۵۷ ,۱.۹۴۳۲ ,۱.۹۵۵۶ ,۱.۹۴۷۲ ,۱.۹۵۲۶ ,۱.۹۷۸۷ ,۱.۹۸۹۴ ,۱.۹۹۵۶ ,۱.۹۹۶۱ ,۲.۰۱ ,۲.۰۱ ,۲.۰۱ ,۱.۹۹۹۹ ,۱.۹۸۸۰ ,۲.۰۱ ,۲.۰۷ ,۲.۰۷ ,۲.۰۷ ,۲.۰۳ ,۲.۰۵ ,۲.۰۴ ,۲.۰۵ ,۲.۰۴
۳۹
VeChain
$۰.۰۲۳۷ ۰
تومان
۱.۷۲
میلیون دلار
۵۷.۴۸
میلیارد دلار
۷۲.۵۱
میلیون VET
۳.۰۲% ۰.۰۲۲۳ ,۰.۰۲۲۸ ,۰.۰۲۲۸ ,۰.۰۲۲۷ ,۰.۰۲۲۷ ,۰.۰۲۲۶ ,۰.۰۲۳۱ ,۰.۰۲۳۰ ,۰.۰۲۳۰ ,۰.۰۲۳۶ ,۰.۰۲۳۸ ,۰.۰۲۴۱ ,۰.۰۲۳۸ ,۰.۰۲۳۷ ,۰.۰۲۳۲ ,۰.۰۲۳۳ ,۰.۰۲۳۲ ,۰.۰۲۳۵ ,۰.۰۲۳۶ ,۰.۰۲۳۷ ,۰.۰۲۳۶ ,۰.۰۲۳۷ ,۰.۰۲۴۱ ,۰.۰۲۴۴ ,۰.۰۲۴۵ ,۰.۰۲۴۳ ,۰.۰۲۴۲ ,۰.۰۲۴۴ ,۰.۰۲۴۲ ,۰.۰۲۴۵ ,۰.۰۲۴۴ ,۰.۰۲۴۳ ,۰.۰۲۴۲ ,۰.۰۲۴۱ ,۰.۰۲۴۲ ,۰.۰۲۴۲ ,۰.۰۲۴۳ ,۰.۰۲۴۱ ,۰.۰۲۴۰ ,۰.۰۲۳۷ ,۰.۰۲۳۶ ,۰.۰۲۳۵ ,۰.۰۲۳۵ ,۰.۰۲۳۴ ,۰.۰۲۳۵ ,۰.۰۲۳۵ ,۰.۰۲۳۳ ,۰.۰۲۳۲ ,۰.۰۲۳۳ ,۰.۰۲۳۵ ,۰.۰۲۳۵ ,۰.۰۲۳۵ ,۰.۰۲۳۵ ,۰.۰۲۳۴ ,۰.۰۲۳۲ ,۰.۰۲۳۲ ,۰.۰۲۳۴ ,۰.۰۲۳۴ ,۰.۰۲۳۵ ,۰.۰۲۴۰ ,۰.۰۲۳۹ ,۰.۰۲۴۵ ,۰.۰۲۴۴ ,۰.۰۲۴۴ ,۰.۰۲۴۵ ,۰.۰۲۴۳ ,۰.۰۲۴۵ ,۰.۰۲۴۵ ,۰.۰۲۴۲ ,۰.۰۲۴۲ ,۰.۰۲۴۴ ,۰.۰۲۴۶ ,۰.۰۲۴۷ ,۰.۰۲۴۸ ,۰.۰۲۴۸ ,۰.۰۲۴۱ ,۰.۰۲۴۰ ,۰.۰۲۴۱ ,۰.۰۲۴۲ ,۰.۰۲۴۶ ,۰.۰۲۴۶ ,۰.۰۲۴۵ ,۰.۰۲۴۵ ,۰.۰۲۴۲ ,۰.۰۲۴۳ ,۰.۰۲۴۰ ,۰.۰۲۴۲ ,۰.۰۲۴۰ ,۰.۰۲۳۷ ,۰.۰۲۳۷ ,۰.۰۲۳۷ ,۰.۰۲۳۴ ,۰.۰۲۳۷ ,۰.۰۲۳۷ ,۰.۰۲۳۴ ,۰.۰۲۳۲ ,۰.۰۲۳۳ ,۰.۰۲۳۳ ,۰.۰۲۲۹ ,۰.۰۲۲۹ ,۰.۰۲۳۰ ,۰.۰۲۲۸ ,۰.۰۲۲۸ ,۰.۰۲۲۶ ,۰.۰۲۲۶ ,۰.۰۲۲۹ ,۰.۰۲۳۰ ,۰.۰۲۳۱ ,۰.۰۲۳۴ ,۰.۰۲۳۶ ,۰.۰۲۳۶ ,۰.۰۲۳۶ ,۰.۰۲۳۹ ,۰.۰۲۳۹ ,۰.۰۲۳۷ ,۰.۰۲۳۹ ,۰.۰۲۴۰ ,۰.۰۲۴۱ ,۰.۰۲۳۹ ,۰.۰۲۳۹ ,۰.۰۲۳۷ ,۰.۰۲۳۵ ,۰.۰۲۳۶ ,۰.۰۲۳۶ ,۰.۰۲۳۶ ,۰.۰۲۳۷ ,۰.۰۲۳۶ ,۰.۰۲۳۵ ,۰.۰۲۳۵ ,۰.۰۲۳۴ ,۰.۰۲۳۴ ,۰.۰۲۳۴ ,۰.۰۲۳۳ ,۰.۰۲۳۳ ,۰.۰۲۳۵ ,۰.۰۲۳۵ ,۰.۰۲۳۲ ,۰.۰۲۳۳ ,۰.۰۲۳۴ ,۰.۰۲۲۲ ,۰.۰۲۲۹ ,۰.۰۲۲۸ ,۰.۰۲۲۵ ,۰.۰۲۲۶ ,۰.۰۲۲۹ ,۰.۰۲۲۷ ,۰.۰۲۳۰ ,۰.۰۲۳۱ ,۰.۰۲۲۹ ,۰.۰۲۳۳ ,۰.۰۲۳۳ ,۰.۰۲۳۳ ,۰.۰۲۳۵ ,۰.۰۲۳۴ ,۰.۰۲۳۵ ,۰.۰۲۳۵ ,۰.۰۲۳۳ ,۰.۰۲۳۲ ,۰.۰۲۳۴ ,۰.۰۲۴۰ ,۰.۰۲۳۸ ,۰.۰۲۳۷ ,۰.۰۲۳۲ ,۰.۰۲۳۶ ,۰.۰۲۳۶ ,۰.۰۲۳۷ ,۰.۰۲۳۷ ,۰.۰۲۳۸
۴۰
Stacks
$۱.۱۵ ۰
تومان
۱.۵۸
میلیون دلار
۹۹.۳۱
میلیارد دلار
۱.۳۷
میلیون STX
-۱.۱۴% ۰.۹۲۰۷ ,۰.۹۱۱۳ ,۱.۰۰۲۵ ,۰.۹۹۴۸ ,۱.۰۳۵۴ ,۱.۰۱۰۶ ,۱.۰۰۴۴ ,۱.۰۵۲۵ ,۱.۰۵۶۷ ,۱.۰۶۴۸ ,۱.۰۸۲۴ ,۱.۰۹۹۴ ,۱.۰۹۸۱ ,۱.۰۷۴۲ ,۱.۰۶۰۸ ,۱.۰۴۰۷ ,۱.۰۵۳۳ ,۱.۰۵۷۱ ,۱.۰۹۰۸ ,۱.۰۹۴۹ ,۱.۱۶۵۸ ,۱.۱۶۴۲ ,۱.۱۷۵۹ ,۱.۱۸۰۳ ,۱.۱۸۲۳ ,۱.۲۳۰۸ ,۱.۲۴۹۷ ,۱.۲۵۱۵ ,۱.۲۵۲۳ ,۱.۲۵۰۱ ,۱.۲۶۳۵ ,۱.۲۷۸۶ ,۱.۲۵۴۱ ,۱.۲۵۸۱ ,۱.۲۷۲۵ ,۱.۲۶۰۷ ,۱.۲۴۸۸ ,۱.۲۳۴۴ ,۱.۱۹۲۹ ,۱.۲۱۴۰ ,۱.۱۵۳۰ ,۱.۱۶۹۳ ,۱.۱۹۴۶ ,۱.۲۰۰۶ ,۱.۱۹۲۵ ,۱.۲۱۷۰ ,۱.۱۹۰۱ ,۱.۱۸۰۱ ,۱.۱۵۷۹ ,۱.۲۰۹۳ ,۱.۱۹۸۰ ,۱.۱۸۴۹ ,۱.۲۱۰۵ ,۱.۲۰۹۵ ,۱.۱۹۳۶ ,۱.۱۹۹۳ ,۱.۱۸۳۶ ,۱.۱۷۸۰ ,۱.۱۵۳۳ ,۱.۱۱۸۵ ,۱.۱۴۲۱ ,۱.۱۳۵۹ ,۱.۱۱۵۵ ,۱.۱۲۵۷ ,۱.۱۶۲۰ ,۱.۱۹۶۲ ,۱.۱۸۹۱ ,۱.۲۳۱۴ ,۱.۲۳۰۶ ,۱.۱۷۶۴ ,۱.۱۷۷۱ ,۱.۱۹۸۶ ,۱.۱۵۴۲ ,۱.۱۶۵۰ ,۱.۱۷۷۷ ,۱.۱۶۵۸ ,۱.۱۰۷۵ ,۱.۱۲۶۴ ,۱.۱۳۴۴ ,۱.۱۶۳۰ ,۱.۲۴۵۵ ,۱.۳۰۸۶ ,۱.۲۸۲۴ ,۱.۲۷۰۹ ,۱.۲۵۱۹ ,۱.۲۳۶۱ ,۱.۲۲۰۲ ,۱.۲۳۱۷ ,۱.۲۲۸۳ ,۱.۱۲۹۱ ,۱.۱۵۱۱ ,۱.۱۶۸۳ ,۱.۱۶۰۲ ,۱.۱۸۵۴ ,۱.۲۰۸۰ ,۱.۱۹۵۴ ,۱.۱۸۲۲ ,۱.۲۳۴۶ ,۱.۱۹۹۵ ,۱.۱۹۲۱ ,۱.۲۰۹۲ ,۱.۲۳۱۳ ,۱.۲۰۱۲ ,۱.۲۱۲۸ ,۱.۱۹۲۴ ,۱.۱۸۸۹ ,۱.۲۱۵۱ ,۱.۲۰۳۲ ,۱.۲۱۷۲ ,۱.۲۳۴۰ ,۱.۲۰۵۳ ,۱.۱۸۲۶ ,۱.۱۸۱۸ ,۱.۱۸۷۸ ,۱.۱۵۱۷ ,۱.۱۴۶۶ ,۱.۱۳۲۰ ,۱.۱۲۷۹ ,۱.۱۲۴۱ ,۱.۱۳۷۳ ,۱.۱۳۹۳ ,۱.۰۸۱۵ ,۱.۱۱۸۵ ,۱.۱۱۹۶ ,۱.۱۰۷۳ ,۱.۱۱۱۵ ,۱.۱۱۷۹ ,۱.۱۱۶۱ ,۱.۱۴۰۲ ,۱.۱۲۴۴ ,۱.۱۳۰۳ ,۱.۱۲۵۴ ,۱.۱۲۵۰ ,۱.۱۴۷۷ ,۱.۱۸۰۹ ,۱.۱۹۵۵ ,۱.۱۵۹۰ ,۱.۱۴۶۸ ,۱.۱۳۵۵ ,۱.۲۱۷۸ ,۱.۱۴۲۴ ,۱.۱۶۳۲ ,۱.۱۷۲۳ ,۱.۱۲۸۵ ,۱.۱۶۹۸ ,۱.۱۷۷۴ ,۱.۱۵۱۰ ,۱.۱۶۱۵ ,۱.۱۵۷۹ ,۱.۱۵۵۲ ,۱.۱۷۸۴ ,۱.۱۷۵۹ ,۱.۱۶۸۳ ,۱.۱۶۱۲ ,۱.۱۶۳۲ ,۱.۱۶۳۹ ,۱.۱۵۵۶ ,۱.۱۴۵۵ ,۱.۱۳۷۹ ,۱.۱۷۷۳ ,۱.۲۱۸۶ ,۱.۲۰۹۹ ,۱.۱۷۹۲ ,۱.۱۶۵۴ ,۱.۱۷۵۰ ,۱.۱۵۷۳ ,۱.۱۶۸۰ ,۱.۱۸۴۸