رمز ارز مارکت
هر چیزی در مورد کریپتوکارنسی از آموزش تا خرید وفروش رمز ارز

قیمت ارزهای دیجیتال

قیمت ارزهای دیجیتال

# ارز دیجیتال قیمت قیمت ریالی حجم بازار معاملات روزانه ارز در دسترس روزانه نمودار هفتگی
۲۱
Polygon
$۰.۷۰۱۷ ۰
تومان
۶.۵۱
میلیون دلار
۳۱۲.۶۴
میلیارد دلار
۹.۲۸
میلیون MATIC
-۲.۸۷% ۰.۷۴۴۳ ,۰.۷۴۰۸ ,۰.۷۳۱۰ ,۰.۷۲۹۳ ,۰.۷۳۶۵ ,۰.۷۳۱۶ ,۰.۷۲۵۹ ,۰.۷۱۹۶ ,۰.۷۱۷۴ ,۰.۷۱۷۳ ,۰.۷۳۸۵ ,۰.۷۴۴۲ ,۰.۷۴۳۰ ,۰.۷۵۳۹ ,۰.۷۴۶۵ ,۰.۷۴۵۳ ,۰.۷۴۱۱ ,۰.۷۴۱۳ ,۰.۷۲۶۵ ,۰.۷۱۴۸ ,۰.۷۱۶۷ ,۰.۷۱۵۰ ,۰.۷۲۱۱ ,۰.۷۲۳۵ ,۰.۷۲۵۱ ,۰.۷۲۶۸ ,۰.۷۲۲۱ ,۰.۷۲۵۸ ,۰.۷۲۲۴ ,۰.۷۱۷۴ ,۰.۷۲۵۴ ,۰.۷۲۳۰ ,۰.۷۲۵۳ ,۰.۷۲۲۴ ,۰.۷۲۳۶ ,۰.۷۲۲۹ ,۰.۷۲۳۳ ,۰.۷۲۲۵ ,۰.۷۲۴۰ ,۰.۷۲۶۳ ,۰.۷۲۸۰ ,۰.۷۳۲۵ ,۰.۷۲۹۵ ,۰.۷۲۸۱ ,۰.۷۲۹۱ ,۰.۷۲۶۱ ,۰.۷۲۹۴ ,۰.۷۳۱۴ ,۰.۷۲۷۵ ,۰.۷۲۵۵ ,۰.۷۲۲۶ ,۰.۷۲۵۱ ,۰.۷۲۴۱ ,۰.۷۲۵۲ ,۰.۷۲۶۰ ,۰.۷۲۹۲ ,۰.۷۳۰۳ ,۰.۷۲۶۹ ,۰.۷۲۸۳ ,۰.۷۲۸۴ ,۰.۷۲۹۲ ,۰.۷۳۱۱ ,۰.۷۳۱۵ ,۰.۷۲۵۷ ,۰.۷۲۷۹ ,۰.۷۲۳۳ ,۰.۷۲۶۳ ,۰.۷۲۵۷ ,۰.۷۲۵۴ ,۰.۷۲۳۷ ,۰.۷۱۹۷ ,۰.۷۲۳۱ ,۰.۷۲۰۲ ,۰.۷۱۹۶ ,۰.۷۱۸۲ ,۰.۷۲۴۵ ,۰.۷۱۹۹ ,۰.۷۲۰۳ ,۰.۷۱۸۰ ,۰.۷۱۷۷ ,۰.۷۱۹۲ ,۰.۷۱۵۷ ,۰.۷۱۸۵ ,۰.۷۱۸۷ ,۰.۷۱۶۰ ,۰.۷۱۷۷ ,۰.۷۲۳۷ ,۰.۷۲۳۷ ,۰.۷۲۴۸ ,۰.۷۲۱۰ ,۰.۷۱۸۰ ,۰.۷۱۶۰ ,۰.۷۱۸۴ ,۰.۷۲۲۱ ,۰.۷۲۲۷ ,۰.۷۲۴۴ ,۰.۷۲۶۵ ,۰.۷۲۷۱ ,۰.۷۳۱۲ ,۰.۷۳۴۷ ,۰.۷۴۶۷ ,۰.۷۴۸۰ ,۰.۷۴۹۲ ,۰.۷۴۶۷ ,۰.۷۴۴۹ ,۰.۷۴۸۸ ,۰.۷۴۷۷ ,۰.۷۴۳۰ ,۰.۷۴۳۵ ,۰.۷۴۴۶ ,۰.۷۳۵۴ ,۰.۷۴۱۰ ,۰.۷۳۲۲ ,۰.۷۲۳۹ ,۰.۷۲۹۱ ,۰.۷۲۹۵ ,۰.۷۲۷۰ ,۰.۷۳۰۹ ,۰.۷۳۵۵ ,۰.۷۳۹۸ ,۰.۷۴۰۹ ,۰.۷۳۷۳ ,۰.۷۳۴۴ ,۰.۷۳۲۲ ,۰.۷۳۳۹ ,۰.۷۲۷۹ ,۰.۷۳۰۷ ,۰.۷۲۹۴ ,۰.۷۳۴۷ ,۰.۷۳۵۲ ,۰.۷۳۳۸ ,۰.۷۳۲۷ ,۰.۷۳۱۸ ,۰.۷۲۸۶ ,۰.۷۲۴۶ ,۰.۷۲۵۶ ,۰.۷۲۸۰ ,۰.۷۳۱۵ ,۰.۷۳۲۵ ,۰.۷۳۴۳ ,۰.۷۲۸۴ ,۰.۷۲۳۸ ,۰.۷۳۵۵ ,۰.۷۴۳۳ ,۰.۷۳۶۵ ,۰.۷۴۰۲ ,۰.۷۲۸۳ ,۰.۷۲۶۵ ,۰.۷۲۰۹ ,۰.۷۲۳۰ ,۰.۷۲۱۸ ,۰.۷۱۸۵ ,۰.۷۱۶۱ ,۰.۷۱۹۳ ,۰.۷۱۸۱ ,۰.۷۱۸۶ ,۰.۷۱۴۰ ,۰.۷۱۲۰ ,۰.۷۱۹۳ ,۰.۷۱۸۵ ,۰.۷۱۹۹ ,۰.۷۱۷۹ ,۰.۷۱۶۳ ,۰.۷۰۲۵ ,۰.۶۹۴۴ ,۰.۶۹۹۷ ,۰.۶۹۸۵ ,۰.۷۰۲۸
۲۲
Litecoin
$۸۴.۸۶ ۰
تومان
۶.۳۲
میلیون دلار
۳۴۳.۱۰
میلیارد دلار
۷۴.۵۹
میلیارد LTC
۱.۴۰% ۸۷.۲۶ ,۸۶.۲۴ ,۸۶.۰۳ ,۸۵.۶۸ ,۸۵.۵۵ ,۸۴.۵۷ ,۸۴.۱۲ ,۸۴.۰۶ ,۸۳.۳۷ ,۸۳.۵۹ ,۸۴.۹۹ ,۸۴.۹۹ ,۸۵.۴۳ ,۸۶.۲۰ ,۸۶.۱۸ ,۸۶.۲۶ ,۸۵.۸۷ ,۸۵.۸۴ ,۸۵.۰۷ ,۸۴.۵۰ ,۸۵.۲۷ ,۸۵.۴۶ ,۸۵.۳۸ ,۸۵.۹۰ ,۸۵.۴۷ ,۸۵.۱۶ ,۸۴.۶۱ ,۸۴.۶۸ ,۸۴.۵۵ ,۸۴.۳۰ ,۸۴.۸۷ ,۸۴.۷۷ ,۸۵.۰۸ ,۸۵.۲۴ ,۸۵.۱۳ ,۸۴.۸۴ ,۸۴.۸۴ ,۸۴.۹۳ ,۸۵.۱۹ ,۸۵.۱۳ ,۸۵.۴۴ ,۸۵.۸۳ ,۸۵.۶۲ ,۸۵.۳۰ ,۸۵.۴۴ ,۸۵.۲۷ ,۸۵.۵۶ ,۸۵.۵۰ ,۸۴.۹۹ ,۸۴.۶۹ ,۸۴.۵۵ ,۸۴.۷۸ ,۸۴.۷۶ ,۸۴.۷۵ ,۸۴.۷۹ ,۸۴.۸۷ ,۸۴.۹۳ ,۸۴.۸۲ ,۸۴.۹۶ ,۸۴.۷۶ ,۸۴.۹۷ ,۸۴.۹۵ ,۸۵.۰۵ ,۸۴.۶۵ ,۸۴.۸۱ ,۸۴.۶۶ ,۸۴.۶۴ ,۸۴.۷۰ ,۸۴.۷۲ ,۸۴.۶۴ ,۸۴.۵۵ ,۸۴.۸۵ ,۸۴.۷۳ ,۸۴.۶۶ ,۸۴.۴۲ ,۸۴.۶۳ ,۸۴.۱۴ ,۸۳.۸۶ ,۸۳.۸۷ ,۸۳.۸۹ ,۸۴.۰۱ ,۸۳.۸۱ ,۸۳.۹۹ ,۸۴.۰۴ ,۸۳.۸۷ ,۸۴.۰۴ ,۸۴.۴۴ ,۸۴.۳۷ ,۸۴.۳۹ ,۸۴.۳۴ ,۸۴.۳۰ ,۸۴.۲۸ ,۸۴.۵۵ ,۸۴.۶۳ ,۸۴.۳۲ ,۸۴.۶۳ ,۸۴.۷۳ ,۸۴.۷۶ ,۸۴.۹۱ ,۸۵.۳۳ ,۸۵.۹۱ ,۸۶.۰۷ ,۸۶.۱۳ ,۸۵.۸۰ ,۸۴.۷۸ ,۸۵.۳۸ ,۸۵.۰۶ ,۸۵.۱۸ ,۸۵.۲۴ ,۸۵.۰۲ ,۸۴.۳۶ ,۸۴.۷۸ ,۸۴.۳۵ ,۸۲.۸۴ ,۸۳.۳۵ ,۸۳.۱۹ ,۸۲.۹۹ ,۸۳.۴۳ ,۸۳.۷۴ ,۸۳.۷۶ ,۸۳.۴۹ ,۸۳.۴۲ ,۸۲.۹۰ ,۸۲.۹۱ ,۸۲.۹۶ ,۸۲.۶۹ ,۸۲.۶۳ ,۸۲.۶۲ ,۸۳.۲۱ ,۸۳.۰۱ ,۸۳.۳۸ ,۸۳.۵۵ ,۸۳.۳۵ ,۸۳.۱۸ ,۸۳.۱۷ ,۸۳.۳۷ ,۸۳.۶۴ ,۸۳.۷۰ ,۸۳.۸۷ ,۸۳.۷۲ ,۸۳.۲۶ ,۸۳.۲۶ ,۸۳.۴۲ ,۸۳.۶۷ ,۸۳.۴۲ ,۸۳.۷۱ ,۸۳.۴۶ ,۸۳.۳۴ ,۸۳.۶۶ ,۸۳.۷۷ ,۸۳.۹۰ ,۸۳.۸۹ ,۸۳.۶۶ ,۸۳.۶۱ ,۸۳.۶۷ ,۸۳.۷۹ ,۸۳.۴۹ ,۸۳.۳۸ ,۸۳.۷۲ ,۸۳.۶۹ ,۸۳.۶۷ ,۸۳.۸۴ ,۸۳.۸۰ ,۸۲.۸۵ ,۸۲.۴۱ ,۸۲.۶۶ ,۸۲.۸۱ ,۸۳.۰۵
۲۳
Pepe
$۰.۰۰۰۰ ۰
تومان
۶.۰۶
میلیون دلار
۱.۶۰
میلیون دلار
۴۲۰,۶۹۰.۰۰
میلیون PEPE
-۴.۰۷% ۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰
۲۴
Internet Computer
$۱۲.۱۷ ۰
تومان
۵.۶۶
میلیون دلار
۸۱.۵۲
میلیارد دلار
۴۶۴.۳۸
میلیارد ICP
۰.۳۴% ۱۲.۶۷ ,۱۲.۴۷ ,۱۲.۲۵ ,۱۲.۱۰ ,۱۲.۲۴ ,۱۲.۲۱ ,۱۲.۲۴ ,۱۲.۲۲ ,۱۲.۱۰ ,۱۲.۱۴ ,۱۲.۳۳ ,۱۲.۲۹ ,۱۲.۲۹ ,۱۲.۳۴ ,۱۲.۳۲ ,۱۲.۳۸ ,۱۲.۳۸ ,۱۲.۳۳ ,۱۲.۱۶ ,۱۲.۰۴ ,۱۲.۱۸ ,۱۲.۱۰ ,۱۲.۱۶ ,۱۲.۱۷ ,۱۲.۱۸ ,۱۲.۲۱ ,۱۲.۱۷ ,۱۲.۳۸ ,۱۲.۲۰ ,۱۲.۱۳ ,۱۲.۲۴ ,۱۲.۲۶ ,۱۲.۳۰ ,۱۲.۳۲ ,۱۲.۳۵ ,۱۲.۳۸ ,۱۲.۴۱ ,۱۲.۳۹ ,۱۲.۴۴ ,۱۲.۴۴ ,۱۲.۴۲ ,۱۲.۴۰ ,۱۲.۳۶ ,۱۲.۳۵ ,۱۲.۳۳ ,۱۲.۳۵ ,۱۲.۴۰ ,۱۲.۴۱ ,۱۲.۳۵ ,۱۲.۳۰ ,۱۲.۲۶ ,۱۲.۳۳ ,۱۲.۲۹ ,۱۲.۳۴ ,۱۲.۳۲ ,۱۲.۳۴ ,۱۲.۳۱ ,۱۲.۲۷ ,۱۲.۲۵ ,۱۲.۳۰ ,۱۲.۳۳ ,۱۲.۳۷ ,۱۲.۴۱ ,۱۲.۳۵ ,۱۲.۳۸ ,۱۲.۲۸ ,۱۲.۲۸ ,۱۲.۲۷ ,۱۲.۳۲ ,۱۲.۲۴ ,۱۲.۱۷ ,۱۲.۲۶ ,۱۲.۲۴ ,۱۲.۲۲ ,۱۲.۱۷ ,۱۲.۲۵ ,۱۲.۱۷ ,۱۲.۱۲ ,۱۲.۱۰ ,۱۲.۰۷ ,۱۲.۱۰ ,۱۲.۰۶ ,۱۲.۱۱ ,۱۲.۱۱ ,۱۲.۰۵ ,۱۲.۰۸ ,۱۲.۱۳ ,۱۲.۱۶ ,۱۲.۱۴ ,۱۲.۰۸ ,۱۲.۰۴ ,۱۱.۹۷ ,۱۱.۹۹ ,۱۲.۰۰ ,۱۲.۰۷ ,۱۲.۰۷ ,۱۲.۰۱ ,۱۲.۰۴ ,۱۲.۱۸ ,۱۲.۲۲ ,۱۲.۴۹ ,۱۲.۴۵ ,۱۲.۳۹ ,۱۲.۳۳ ,۱۲.۳۰ ,۱۲.۳۳ ,۱۲.۳۲ ,۱۲.۳۳ ,۱۲.۳۸ ,۱۲.۲۷ ,۱۲.۲۴ ,۱۲.۴۳ ,۱۲.۲۹ ,۱۲.۰۹ ,۱۲.۱۶ ,۱۲.۱۱ ,۱۲.۰۹ ,۱۲.۰۹ ,۱۲.۲۴ ,۱۲.۲۳ ,۱۲.۱۵ ,۱۲.۱۲ ,۱۲.۰۱ ,۱۱.۹۹ ,۱۲.۰۸ ,۱۲.۰۵ ,۱۲.۱۱ ,۱۲.۰۳ ,۱۲.۱۸ ,۱۲.۱۹ ,۱۲.۱۴ ,۱۲.۱۲ ,۱۲.۱۰ ,۱۲.۰۳ ,۱۲.۰۴ ,۱۲.۰۹ ,۱۲.۱۱ ,۱۲.۲۱ ,۱۲.۲۸ ,۱۲.۲۴ ,۱۲.۰۹ ,۱۲.۲۴ ,۱۲.۱۸ ,۱۲.۲۷ ,۱۲.۱۵ ,۱۲.۱۷ ,۱۲.۱۹ ,۱۲.۱۸ ,۱۲.۱۲ ,۱۲.۲۲ ,۱۲.۱۹ ,۱۲.۱۵ ,۱۲.۱۰ ,۱۲.۱۵ ,۱۲.۱۶ ,۱۲.۱۷ ,۱۲.۰۶ ,۱۲.۰۵ ,۱۲.۰۸ ,۱۲.۱۶ ,۱۲.۱۶ ,۱۲.۱۴ ,۱۲.۱۴ ,۱۲.۰۰ ,۱۱.۸۳ ,۱۲.۰۰ ,۱۲.۰۰ ,۱۲.۰۶
۲۵
Fetch.ai
$۲.۲۴ ۰
تومان
۵.۶۵
میلیون دلار
۲۴۱.۳۸
میلیارد دلار
۲.۵۲
میلیون FET
-۰.۱۸% ۲.۴۸ ,۲.۴۱ ,۲.۳۷ ,۲.۳۵ ,۲.۳۷ ,۲.۳۸ ,۲.۳۷ ,۲.۳۶ ,۲.۳۵ ,۲.۳۴ ,۲.۳۸ ,۲.۳۷ ,۲.۳۶ ,۲.۳۸ ,۲.۳۷ ,۲.۳۹ ,۲.۴۰ ,۲.۳۹ ,۲.۳۴ ,۲.۲۸ ,۲.۳۰ ,۲.۲۹ ,۲.۳۰ ,۲.۳۰ ,۲.۳۰ ,۲.۳۰ ,۲.۲۸ ,۲.۳۱ ,۲.۲۹ ,۲.۲۹ ,۲.۳۰ ,۲.۳۱ ,۲.۳۱ ,۲.۳۰ ,۲.۳۱ ,۲.۳۱ ,۲.۳۱ ,۲.۳۰ ,۲.۳۱ ,۲.۳۱ ,۲.۳۲ ,۲.۳۳ ,۲.۳۴ ,۲.۳۳ ,۲.۳۳ ,۲.۳۲ ,۲.۳۴ ,۲.۳۴ ,۲.۳۳ ,۲.۳۲ ,۲.۳۰ ,۲.۳۰ ,۲.۳۱ ,۲.۳۰ ,۲.۳۰ ,۲.۳۱ ,۲.۳۱ ,۲.۲۹ ,۲.۲۹ ,۲.۲۹ ,۲.۲۹ ,۲.۳۰ ,۲.۳۰ ,۲.۲۷ ,۲.۲۸ ,۲.۲۷ ,۲.۲۷ ,۲.۲۷ ,۲.۲۷ ,۲.۲۶ ,۲.۲۵ ,۲.۲۶ ,۲.۲۷ ,۲.۲۵ ,۲.۲۵ ,۲.۲۷ ,۲.۲۶ ,۲.۲۶ ,۲.۲۴ ,۲.۲۴ ,۲.۲۴ ,۲.۲۳ ,۲.۲۳ ,۲.۲۴ ,۲.۲۳ ,۲.۲۵ ,۲.۲۶ ,۲.۲۶ ,۲.۲۶ ,۲.۲۶ ,۲.۲۵ ,۲.۲۲ ,۲.۲۴ ,۲.۲۳ ,۲.۲۳ ,۲.۲۴ ,۲.۲۴ ,۲.۲۳ ,۲.۲۸ ,۲.۲۸ ,۲.۳۱ ,۲.۳۲ ,۲.۳۰ ,۲.۲۹ ,۲.۲۷ ,۲.۳۱ ,۲.۳۱ ,۲.۲۹ ,۲.۳۰ ,۲.۲۸ ,۲.۲۵ ,۲.۲۶ ,۲.۲۳ ,۲.۱۹ ,۲.۲۳ ,۲.۲۵ ,۲.۲۵ ,۲.۲۵ ,۲.۲۵ ,۲.۲۶ ,۲.۲۵ ,۲.۲۳ ,۲.۲۳ ,۲.۲۲ ,۲.۲۴ ,۲.۲۱ ,۲.۲۲ ,۲.۲۲ ,۲.۲۳ ,۲.۲۳ ,۲.۲۳ ,۲.۲۳ ,۲.۲۳ ,۲.۲۳ ,۲.۲۳ ,۲.۲۴ ,۲.۲۴ ,۲.۲۷ ,۲.۲۸ ,۲.۲۸ ,۲.۲۶ ,۲.۲۸ ,۲.۳۰ ,۲.۳۲ ,۲.۲۷ ,۲.۲۶ ,۲.۲۹ ,۲.۲۵ ,۲.۲۲ ,۲.۲۴ ,۲.۲۳ ,۲.۲۲ ,۲.۲۰ ,۲.۲۰ ,۲.۲۰ ,۲.۲۰ ,۲.۱۹ ,۲.۲۰ ,۲.۲۲ ,۲.۲۴ ,۲.۲۵ ,۲.۲۵ ,۲.۲۳ ,۲.۱۹ ,۲.۱۴ ,۲.۱۷ ,۲.۱۸ ,۲.۲۳
۲۶
LEO Token
$۵.۹۶ ۰
تومان
۵.۵۳
میلیون دلار
۲.۳۸
میلیارد دلار
۹۲۶.۳۰
میلیارد LEO
۰.۹۸% ۵.۹۸ ,۵.۹۸ ,۵.۹۵ ,۵.۹۶ ,۵.۹۳ ,۵.۹۷ ,۵.۹۶ ,۵.۹۳ ,۵.۹۱ ,۵.۹۷ ,۵.۹۶ ,۵.۹۸ ,۵.۹۹ ,۵.۹۹ ,۶.۰۰ ,۵.۹۸ ,۵.۹۸ ,۵.۹۸ ,۵.۹۶ ,۵.۹۶ ,۵.۹۶ ,۵.۹۶ ,۵.۹۷ ,۵.۹۰ ,۵.۸۹ ,۵.۸۸ ,۵.۹۲ ,۵.۹۵ ,۵.۹۵ ,۵.۹۶ ,۶.۰۰ ,۵.۹۷ ,۵.۹۵ ,۵.۹۹ ,۶.۰۰ ,۵.۹۹ ,۵.۹۹ ,۵.۹۹ ,۵.۹۹ ,۶.۰۰ ,۶.۰۰ ,۶.۰۰ ,۶.۰۰ ,۶.۰۰ ,۶.۰۰ ,۵.۹۹ ,۵.۹۷ ,۵.۹۸ ,۵.۹۷ ,۵.۹۸ ,۵.۹۷ ,۵.۹۸ ,۵.۹۷ ,۵.۹۷ ,۵.۹۷ ,۵.۹۷ ,۵.۹۷ ,۵.۹۷ ,۵.۹۸ ,۵.۹۸ ,۵.۹۸ ,۵.۹۹ ,۶.۰۰ ,۵.۹۹ ,۵.۹۹ ,۵.۹۹ ,۵.۹۹ ,۵.۹۸ ,۵.۹۷ ,۵.۹۷ ,۵.۹۹ ,۵.۹۷ ,۵.۹۴ ,۵.۹۸ ,۵.۹۶ ,۵.۹۶ ,۵.۹۷ ,۵.۹۹ ,۵.۹۳ ,۵.۹۳ ,۵.۹۷ ,۵.۹۷ ,۵.۹۷ ,۵.۹۳ ,۵.۹۴ ,۵.۹۵ ,۵.۹۵ ,۵.۹۳ ,۵.۹۳ ,۵.۹۳ ,۵.۹۳ ,۵.۹۳ ,۵.۹۴ ,۵.۹۳ ,۵.۸۴ ,۵.۸۳ ,۵.۹۶ ,۵.۹۵ ,۵.۹۴ ,۵.۹۸ ,۵.۹۸ ,۵.۸۹ ,۵.۸۳ ,۵.۷۸ ,۵.۹۱ ,۵.۸۳ ,۵.۸۴ ,۵.۹۳ ,۵.۹۴ ,۵.۹۴ ,۵.۹۷ ,۵.۹۷ ,۵.۹۸ ,۵.۹۷ ,۵.۹۶ ,۵.۹۷ ,۵.۹۷ ,۵.۹۶ ,۵.۹۷ ,۵.۹۲ ,۵.۹۸ ,۵.۹۷ ,۵.۹۹ ,۵.۹۸ ,۵.۹۷ ,۵.۹۶ ,۵.۸۳ ,۵.۸۶ ,۵.۹۶ ,۵.۹۷ ,۵.۹۸ ,۵.۹۸ ,۵.۹۷ ,۵.۹۷ ,۵.۹۸ ,۵.۹۸ ,۵.۹۸ ,۵.۹۸ ,۵.۹۹ ,۵.۹۸ ,۵.۹۷ ,۵.۹۷ ,۵.۹۸ ,۵.۹۷ ,۵.۸۰ ,۵.۸۳ ,۵.۸۴ ,۵.۹۱ ,۵.۹۱ ,۵.۹۶ ,۵.۹۶ ,۵.۹۶ ,۵.۹۶ ,۵.۹۶ ,۵.۹۶ ,۵.۹۶ ,۵.۹۵ ,۵.۹۶ ,۵.۹۲ ,۵.۹۵ ,۵.۹۵ ,۵.۹۵ ,۵.۹۵ ,۵.۹۴ ,۵.۹۵ ,۵.۹۷ ,۵.۹۶ ,۵.۹۶
۲۷
Dai
$۰.۹۹۹۳ ۰
تومان
۵.۳۲
میلیون دلار
۳۴۰.۰۳
میلیارد دلار
۵.۳۲
میلیون DAI
۰.۰۳% ۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۶۲ ,۱.۰۰۱۷ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۸۶ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۸۹ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۸۱ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۲۸ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۳ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۸۵ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۸۷ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۸۵ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۲۰ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۸۵ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۸۲ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۸۶ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۰ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۷۳ ,۰.۹۹۷۹ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۸۸ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۴ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۱۴ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۱
۲۸
Wrapped eETH
$۳,۹۲۴.۰۱ ۰
تومان
۵.۰۰
میلیون دلار
۵۹.۱۷
میلیارد دلار
۱.۲۷
میلیارد WEETH
۰.۴۶% ۴۰۵۹.۰۱ ,۴۰۰۵.۶۹ ,۳۹۲۲.۳۴ ,۳۹۰۸.۸۰ ,۳۹۵۵.۰۶ ,۳۹۳۳.۰۴ ,۳۹۱۲.۴۴ ,۳۹۰۸.۰۱ ,۳۸۶۷.۵۱ ,۳۹۹۸.۴۲ ,۳۹۷۹.۲۳ ,۳۹۴۶.۸۹ ,۳۹۰۷.۸۵ ,۳۹۴۴.۲۹ ,۳۹۵۳.۸۹ ,۳۹۶۴.۹۴ ,۳۹۴۱.۲۷ ,۳۹۴۵.۶۱ ,۳۸۶۱.۰۸ ,۳۸۰۹.۱۴ ,۳۸۱۶.۵۸ ,۳۸۱۳.۵۱ ,۳۸۲۶.۴۹ ,۳۸۳۴.۳۰ ,۳۸۴۶.۵۰ ,۳۸۵۳.۰۱ ,۳۸۲۴.۰۲ ,۳۸۶۳.۴۴ ,۳۸۳۴.۱۸ ,۳۸۱۷.۰۴ ,۳۸۵۸.۵۹ ,۳۸۶۷.۶۴ ,۳۸۸۳.۵۶ ,۳۸۷۳.۷۲ ,۳۸۷۸.۳۸ ,۳۸۸۰.۷۴ ,۳۸۷۰.۱۷ ,۳۸۶۰.۸۵ ,۳۸۶۵.۱۷ ,۳۸۷۸.۲۹ ,۳۸۹۰.۶۹ ,۳۹۱۵.۰۹ ,۳۸۹۶.۶۷ ,۳۸۹۴.۳۴ ,۳۸۹۳.۱۶ ,۳۸۸۷.۱۸ ,۳۸۹۷.۷۶ ,۳۹۱۱.۱۴ ,۳۸۸۲.۹۷ ,۳۸۸۲.۴۵ ,۳۸۸۲.۷۵ ,۳۸۹۶.۴۷ ,۳۸۸۹.۸۹ ,۳۸۹۵.۷۸ ,۳۸۸۷.۰۰ ,۳۹۰۴.۱۸ ,۳۹۰۲.۷۳ ,۳۸۹۰.۶۶ ,۳۸۹۱.۰۳ ,۳۸۸۹.۴۲ ,۳۸۹۳.۸۳ ,۳۸۹۲.۸۷ ,۳۹۰۳.۰۷ ,۳۸۸۶.۵۵ ,۳۹۰۵.۲۳ ,۳۸۹۲.۵۹ ,۳۹۰۶.۳۶ ,۳۹۰۶.۵۰ ,۳۹۳۰.۸۷ ,۳۹۴۱.۸۸ ,۳۹۴۸.۸۱ ,۳۹۵۳.۹۹ ,۳۹۵۶.۰۸ ,۳۹۵۴.۴۴ ,۳۹۵۸.۹۴ ,۴۰۰۵.۲۹ ,۳۹۸۸.۶۹ ,۴۰۱۲.۸۰ ,۳۹۹۳.۴۲ ,۳۹۹۸.۳۵ ,۴۰۲۰.۶۹ ,۴۰۰۶.۲۹ ,۴۰۰۲.۱۳ ,۳۹۸۵.۶۵ ,۳۹۷۲.۶۲ ,۳۹۸۸.۴۶ ,۴۰۳۲.۶۰ ,۴۰۶۶.۳۴ ,۴۰۷۰.۷۴ ,۴۰۶۹.۰۱ ,۴۰۵۶.۷۵ ,۴۰۴۷.۷۸ ,۴۰۶۶.۲۴ ,۴۰۶۲.۵۶ ,۴۰۶۰.۴۹ ,۴۰۶۶.۵۶ ,۴۰۵۰.۳۶ ,۴۰۶۱.۴۰ ,۴۰۸۱.۵۸ ,۴۰۹۰.۴۵ ,۴۱۱۸.۰۷ ,۴۰۹۷.۷۳ ,۴۰۸۵.۷۶ ,۴۰۷۷.۷۲ ,۴۰۳۵.۴۵ ,۴۰۴۱.۶۰ ,۴۰۳۷.۷۴ ,۴۰۳۶.۴۵ ,۴۰۳۹.۳۵ ,۴۰۳۴.۵۷ ,۳۹۸۶.۵۱ ,۴۰۱۴.۰۰ ,۴۰۰۰.۴۳ ,۳۹۸۰.۲۴ ,۴۰۰۷.۴۹ ,۴۰۰۲.۸۴ ,۳۹۹۱.۸۷ ,۴۰۱۸.۳۰ ,۴۰۳۴.۳۷ ,۴۰۴۷.۰۶ ,۴۰۴۵.۱۷ ,۴۰۴۸.۸۶ ,۴۰۱۲.۸۳ ,۳۹۹۹.۱۴ ,۴۰۱۰.۷۵ ,۳۹۷۰.۱۴ ,۳۹۷۷.۴۹ ,۳۹۵۰.۱۶ ,۳۹۸۴.۸۳ ,۳۹۷۷.۰۷ ,۳۹۹۸.۸۹ ,۴۰۱۴.۰۶ ,۳۹۸۹.۹۶ ,۳۹۹۸.۸۷ ,۳۹۸۸.۵۱ ,۳۹۹۹.۲۲ ,۳۹۹۷.۱۷ ,۴۰۱۶.۱۴ ,۴۰۱۶.۱۴ ,۴۰۰۲.۹۷ ,۳۹۵۹.۲۶ ,۳۹۵۰.۸۲ ,۳۹۵۶.۹۶ ,۳۹۶۶.۹۰ ,۳۹۶۰.۵۳ ,۳۹۶۴.۳۴ ,۳۹۴۳.۰۵ ,۳۹۳۰.۹۵ ,۳۸۹۸.۷۶ ,۳۹۰۷.۴۵ ,۳۹۰۹.۷۹ ,۳۹۰۵.۹۴ ,۳۸۹۶.۹۰ ,۳۸۹۶.۰۸ ,۳۹۱۵.۱۹ ,۳۹۳۰.۰۵ ,۳۹۲۰.۰۸ ,۳۸۹۷.۲۸ ,۳۹۱۹.۸۲ ,۳۹۲۵.۹۱ ,۳۹۳۳.۹۶ ,۳۹۲۲.۵۸ ,۳۹۲۸.۰۱ ,۳۸۸۱.۹۳ ,۳۸۶۴.۴۵ ,۳۸۷۴.۱۵ ,۳۸۷۴.۹۵ ,۳۸۸۹.۶۹
۲۹
Ethereum Classic
$۳۰.۰۵ ۰
تومان
۴.۴۳
میلیون دلار
۱۷۹.۰۱
میلیارد دلار
۱۴۷.۳۱
میلیارد ETC
-۰.۹۸% ۳۳.۰۰ ,۳۳.۴۳ ,۳۲.۲۲ ,۳۲.۲۵ ,۳۳.۰۱ ,۳۲.۷۱ ,۳۲.۷۱ ,۳۲.۳۲ ,۳۲.۴۱ ,۳۲.۵۷ ,۳۳.۱۸ ,۳۲.۵۹ ,۳۲.۳۷ ,۳۳.۳۵ ,۳۳.۴۹ ,۳۲.۹۵ ,۳۳.۰۹ ,۳۲.۸۲ ,۳۱.۸۶ ,۳۱.۵۵ ,۳۱.۸۰ ,۳۱.۵۵ ,۳۱.۴۸ ,۳۱.۴۷ ,۳۱.۴۸ ,۳۱.۳۵ ,۳۱.۱۳ ,۳۱.۴۲ ,۳۱.۴۲ ,۳۱.۱۵ ,۳۱.۵۳ ,۳۱.۶۰ ,۳۱.۷۷ ,۳۱.۶۸ ,۳۱.۷۱ ,۳۱.۵۸ ,۳۱.۶۱ ,۳۱.۴۱ ,۳۱.۵۰ ,۳۱.۵۶ ,۳۱.۷۹ ,۳۲.۲۳ ,۳۲.۰۵ ,۳۱.۸۵ ,۳۱.۸۸ ,۳۱.۷۷ ,۳۱.۹۹ ,۳۲.۰۸ ,۳۱.۸۸ ,۳۱.۵۷ ,۳۱.۴۰ ,۳۱.۵۶ ,۳۱.۵۵ ,۳۱.۵۵ ,۳۱.۵۰ ,۳۱.۶۴ ,۳۱.۶۰ ,۳۱.۴۴ ,۳۱.۵۰ ,۳۱.۶۱ ,۳۱.۶۷ ,۳۱.۵۷ ,۳۱.۷۹ ,۳۱.۵۶ ,۳۱.۸۷ ,۳۱.۵۸ ,۳۱.۶۲ ,۳۱.۷۲ ,۳۱.۹۲ ,۳۱.۹۹ ,۳۱.۸۳ ,۳۱.۸۷ ,۳۱.۷۶ ,۳۱.۶۹ ,۳۱.۶۶ ,۳۲.۳۷ ,۳۲.۲۲ ,۳۲.۳۱ ,۳۲.۱۲ ,۳۲.۱۴ ,۳۲.۲۹ ,۳۲.۱۲ ,۳۲.۰۹ ,۳۱.۹۲ ,۳۱.۷۰ ,۳۱.۷۱ ,۳۲.۱۶ ,۳۲.۳۶ ,۳۲.۴۰ ,۳۲.۱۲ ,۳۱.۸۹ ,۳۱.۹۰ ,۳۱.۹۷ ,۳۲.۰۰ ,۳۱.۷۵ ,۳۱.۹۲ ,۳۱.۷۶ ,۳۱.۸۴ ,۳۲.۰۵ ,۳۲.۱۵ ,۳۲.۵۳ ,۳۲.۴۰ ,۳۲.۳۵ ,۳۲.۱۷ ,۳۱.۷۲ ,۳۱.۹۳ ,۳۱.۸۷ ,۳۱.۸۲ ,۳۱.۸۰ ,۳۱.۶۰ ,۳۱.۱۶ ,۳۱.۲۴ ,۳۱.۰۶ ,۳۰.۷۷ ,۳۰.۹۷ ,۳۱.۰۱ ,۳۰.۹۹ ,۳۱.۲۴ ,۳۱.۵۰ ,۳۱.۵۶ ,۳۱.۳۹ ,۳۱.۴۰ ,۳۱.۰۲ ,۳۱.۰۰ ,۳۱.۲۱ ,۳۰.۹۶ ,۳۱.۱۷ ,۳۱.۲۵ ,۳۱.۵۷ ,۳۱.۵۸ ,۳۱.۵۵ ,۳۱.۵۱ ,۳۱.۳۸ ,۳۱.۲۶ ,۳۱.۱۵ ,۳۱.۳۲ ,۳۱.۳۵ ,۳۱.۴۳ ,۳۱.۳۲ ,۳۱.۲۳ ,۳۰.۹۱ ,۳۰.۷۷ ,۳۰.۷۰ ,۳۰.۸۱ ,۳۰.۵۳ ,۳۰.۶۲ ,۳۰.۴۷ ,۳۰.۴۱ ,۳۰.۲۳ ,۳۰.۴۲ ,۳۰.۵۰ ,۳۰.۵۶ ,۳۰.۴۶ ,۳۰.۴۴ ,۳۰.۴۰ ,۳۰.۵۵ ,۳۰.۴۱ ,۳۰.۲۷ ,۳۰.۴۲ ,۳۰.۴۴ ,۳۰.۵۸ ,۳۰.۵۲ ,۳۰.۴۵ ,۲۹.۸۲ ,۲۹.۵۴ ,۲۹.۶۵ ,۲۹.۵۳ ,۲۹.۸۱
۳۰
Aptos
$۹.۲۷ ۰
تومان
۴.۰۵
میلیون دلار
۱۷۶.۷۹
میلیارد دلار
۴۳۶.۵۲
میلیارد APT
۱.۳۷% ۹.۱۱ ,۸.۹۷ ,۸.۷۲ ,۸.۶۲ ,۸.۷۴ ,۸.۷۳ ,۸.۶۶ ,۸.۶۶ ,۸.۶۰ ,۸.۶۷ ,۸.۸۵ ,۸.۸۶ ,۸.۹۳ ,۹.۰۶ ,۸.۹۷ ,۹.۰۲ ,۹.۰۸ ,۹.۱۵ ,۹.۰۰ ,۸.۸۰ ,۸.۸۹ ,۸.۸۴ ,۸.۸۶ ,۸.۸۲ ,۸.۸۷ ,۸.۹۴ ,۸.۹۱ ,۹.۱۵ ,۸.۹۶ ,۸.۸۲ ,۸.۸۵ ,۸.۸۷ ,۸.۹۰ ,۸.۹۲ ,۸.۹۳ ,۸.۹۳ ,۸.۹۴ ,۸.۹۵ ,۸.۹۸ ,۹.۰۲ ,۹.۱۰ ,۹.۱۳ ,۹.۰۵ ,۹.۰۳ ,۹.۰۵ ,۹.۰۷ ,۹.۱۰ ,۹.۱۳ ,۹.۰۵ ,۹.۰۴ ,۹.۰۲ ,۹.۰۷ ,۹.۰۹ ,۹.۰۴ ,۹.۰۳ ,۹.۰۴ ,۹.۰۶ ,۹.۰۳ ,۹.۰۶ ,۹.۰۶ ,۹.۰۸ ,۹.۰۹ ,۹.۱۲ ,۹.۰۸ ,۹.۱۴ ,۹.۰۴ ,۹.۰۵ ,۹.۰۹ ,۹.۰۷ ,۹.۰۵ ,۹.۰۱ ,۹.۰۴ ,۹.۰۱ ,۹.۰۲ ,۹.۰۰ ,۹.۰۶ ,۹.۱۵ ,۹.۱۲ ,۹.۱۱ ,۹.۱۰ ,۹.۱۱ ,۹.۰۲ ,۹.۰۷ ,۹.۱۲ ,۹.۰۴ ,۹.۱۰ ,۹.۱۷ ,۹.۱۴ ,۹.۲۵ ,۹.۲۱ ,۹.۲۰ ,۹.۱۳ ,۹.۱۴ ,۹.۲۴ ,۹.۲۲ ,۹.۳۱ ,۹.۳۲ ,۹.۳۷ ,۹.۵۵ ,۹.۵۵ ,۹.۶۷ ,۹.۶۵ ,۹.۶۴ ,۹.۵۹ ,۹.۴۹ ,۹.۶۰ ,۹.۶۰ ,۹.۶۱ ,۹.۶۴ ,۹.۵۸ ,۹.۴۹ ,۹.۵۵ ,۹.۴۳ ,۹.۲۴ ,۹.۴۱ ,۹.۳۶ ,۹.۲۸ ,۹.۳۷ ,۹.۴۱ ,۹.۴۴ ,۹.۴۸ ,۹.۳۸ ,۹.۳۶ ,۹.۴۳ ,۹.۶۳ ,۹.۵۳ ,۹.۵۱ ,۹.۴۵ ,۹.۴۶ ,۹.۴۱ ,۹.۳۷ ,۹.۳۳ ,۹.۳۵ ,۹.۳۰ ,۹.۲۷ ,۹.۲۸ ,۹.۳۴ ,۹.۴۱ ,۹.۴۳ ,۹.۴۵ ,۹.۳۸ ,۹.۳۳ ,۹.۲۹ ,۹.۳۵ ,۹.۲۷ ,۹.۲۶ ,۹.۲۲ ,۹.۱۴ ,۹.۱۳ ,۹.۱۴ ,۹.۱۷ ,۹.۱۲ ,۹.۱۰ ,۹.۱۲ ,۹.۱۱ ,۹.۱۳ ,۹.۱۱ ,۹.۰۹ ,۹.۱۶ ,۹.۲۲ ,۹.۲۶ ,۹.۲۱ ,۹.۲۱ ,۹.۰۳ ,۸.۹۳ ,۹.۰۲ ,۹.۰۴ ,۹.۰۷
۳۱
Render
$۱۰.۱۸ ۰
تومان
۳.۹۶
میلیون دلار
۲۱۸.۱۳
میلیارد دلار
۳۸۸.۶۴
میلیارد RNDR
-۰.۹۹% ۱۰.۲۸ ,۱۰.۱۸ ,۱۰.۰۹ ,۱۰.۱۴ ,۱۰.۲۲ ,۱۰.۱۷ ,۱۰.۱۸ ,۱۰.۱۲ ,۱۰.۲۲ ,۱۰.۲۶ ,۱۰.۱۸ ,۱۰.۲۳ ,۱۰.۲۶ ,۱۰.۲۷ ,۱۰.۲۴ ,۱۰.۲۲ ,۱۰.۱۳ ,۱۰.۰۰ ,۹.۹۰ ,۹.۹۵ ,۹.۹۴ ,۱۰.۰۰ ,۱۰.۱۲ ,۱۰.۱۳ ,۱۰.۰۹ ,۹.۹۹ ,۱۰.۱۰ ,۱۰.۰۴ ,۱۰.۰۸ ,۱۰.۰۸ ,۱۰.۱۲ ,۱۰.۱۳ ,۱۰.۱۵ ,۱۰.۱۳ ,۱۰.۰۷ ,۱۰.۱۱ ,۱۰.۰۶ ,۱۰.۱۴ ,۱۰.۱۵ ,۱۰.۱۸ ,۱۰.۲۴ ,۱۰.۲۵ ,۱۰.۲۰ ,۱۰.۳۳ ,۱۰.۳۷ ,۱۰.۳۶ ,۱۰.۳۳ ,۱۰.۲۴ ,۱۰.۱۶ ,۱۰.۱۱ ,۱۰.۱۲ ,۱۰.۱۲ ,۱۰.۱۲ ,۱۰.۱۰ ,۱۰.۱۲ ,۱۰.۱۱ ,۱۰.۰۶ ,۱۰.۰۷ ,۱۰.۰۷ ,۱۰.۰۹ ,۱۰.۰۶ ,۱۰.۰۹ ,۱۰.۰۶ ,۱۰.۰۹ ,۱۰.۰۴ ,۱۰.۰۶ ,۱۰.۰۷ ,۱۰.۱۳ ,۱۰.۱۰ ,۱۰.۰۶ ,۱۰.۰۷ ,۱۰.۰۲ ,۱۰.۰۳ ,۱۰.۰۶ ,۱۰.۰۹ ,۹.۹۶ ,۱۰.۰۴ ,۱۰.۰۰ ,۹.۹۷ ,۹.۹۷ ,۹.۹۳ ,۹.۹۴ ,۹.۹۹ ,۹.۹۸ ,۱۰.۰۰ ,۱۰.۰۸ ,۱۰.۱۰ ,۱۰.۱۴ ,۱۰.۱۳ ,۱۰.۱۳ ,۱۰.۰۶ ,۱۰.۰۸ ,۱۰.۱۲ ,۱۰.۱۰ ,۱۰.۱۲ ,۱۰.۱۶ ,۱۰.۱۵ ,۱۰.۲۴ ,۱۰.۲۶ ,۱۰.۲۹ ,۱۰.۳۱ ,۱۰.۲۲ ,۱۰.۱۴ ,۱۰.۱۰ ,۱۰.۱۴ ,۱۰.۱۲ ,۱۰.۱۱ ,۱۰.۱۵ ,۱۰.۰۸ ,۹.۹۸ ,۱۰.۱۳ ,۱۰.۰۲ ,۹.۹۳ ,۱۰.۰۴ ,۱۰.۰۰ ,۹.۹۸ ,۱۰.۰۳ ,۱۰.۰۰ ,۱۰.۰۱ ,۹.۹۹ ,۹.۹۲ ,۹.۹۳ ,۹.۹۲ ,۱۰.۰۴ ,۹.۹۵ ,۱۰.۰۰ ,۹.۹۹ ,۹.۹۹ ,۱۰.۰۲ ,۱۰.۰۷ ,۱۰.۲۳ ,۱۰.۲۱ ,۱۰.۲۳ ,۱۰.۴۱ ,۱۰.۴۱ ,۱۰.۴۰ ,۱۰.۴۶ ,۱۰.۵۰ ,۱۰.۵۸ ,۱۰.۳۴ ,۱۰.۲۹ ,۱۰.۲۵ ,۱۰.۳۸ ,۱۰.۳۰ ,۱۰.۳۰ ,۱۰.۳۱ ,۱۰.۳۶ ,۱۰.۲۴ ,۱۰.۳۰ ,۱۰.۴۲ ,۱۰.۴۱ ,۱۰.۲۸ ,۱۰.۲۷ ,۱۰.۲۹ ,۱۰.۳۲ ,۱۰.۳۴ ,۱۰.۳۵ ,۱۰.۴۶ ,۱۰.۵۲ ,۱۰.۴۵ ,۱۰.۳۹ ,۱۰.۳۸ ,۱۰.۲۹ ,۱۰.۰۶ ,۱۰.۰۴ ,۱۰.۰۹ ,۱۰.۱۷
۳۲
Renzo Restaked ETH
$۳,۷۲۵.۹۳ ۰
تومان
۳.۷۲
میلیون دلار
۶۱.۷۲
میلیارد دلار
۹۹۶۹۲۸
EZETH
-۰.۰۵% ۳۷۹۳.۸۵ ,۳۷۱۶.۳۷ ,۳۷۰۷.۸۶ ,۳۷۵۰.۰۵ ,۳۷۲۹.۹۹ ,۳۷۱۶.۰۸ ,۳۷۰۲.۷۵ ,۳۶۵۲.۵۵ ,۳۷۱۶.۱۲ ,۳۷۶۷.۱۰ ,۳۷۴۲.۴۰ ,۳۷۰۲.۷۶ ,۳۷۴۰.۱۲ ,۳۷۴۴.۱۴ ,۳۷۵۳.۷۵ ,۳۷۳۰.۸۸ ,۳۷۳۸.۴۱ ,۳۶۵۲.۸۷ ,۳۶۰۹.۰۳ ,۳۶۱۰.۰۱ ,۳۶۰۹.۸۰ ,۳۶۱۷.۸۱ ,۳۶۲۹.۹۳ ,۳۶۳۸.۲۱ ,۳۶۴۴.۶۰ ,۳۶۲۲.۹۱ ,۳۶۵۱.۰۰ ,۳۶۳۷.۰۱ ,۳۶۰۷.۹۰ ,۳۶۴۶.۸۰ ,۳۶۵۸.۷۲ ,۳۶۶۳.۴۲ ,۳۶۵۸.۰۲ ,۳۶۶۴.۵۱ ,۳۶۶۴.۰۲ ,۳۶۵۵.۹۲ ,۳۶۴۹.۹۰ ,۳۶۴۹.۲۹ ,۳۶۶۱.۵۳ ,۳۶۷۱.۷۹ ,۳۶۹۶.۵۰ ,۳۶۸۰.۳۸ ,۳۶۷۷.۰۸ ,۳۶۷۸.۲۶ ,۳۶۷۰.۷۶ ,۳۶۷۹.۳۱ ,۳۶۹۳.۹۲ ,۳۶۶۵.۷۱ ,۳۶۶۴.۵۳ ,۳۶۶۲.۹۱ ,۳۶۷۷.۳۵ ,۳۶۷۱.۴۹ ,۳۶۷۸.۰۷ ,۳۶۷۵.۰۸ ,۳۶۸۸.۱۵ ,۳۶۸۴.۸۷ ,۳۶۷۴.۹۱ ,۳۶۷۴.۰۵ ,۳۶۷۱.۱۲ ,۳۶۷۵.۱۰ ,۳۶۷۶.۲۷ ,۳۶۸۴.۶۲ ,۳۶۷۰.۴۶ ,۳۶۸۸.۲۶ ,۳۶۷۸.۶۶ ,۳۶۹۳.۱۲ ,۳۷۱۴.۳۱ ,۳۷۲۷.۵۳ ,۳۷۳۶.۵۱ ,۳۷۴۵.۹۸ ,۳۷۵۰.۱۸ ,۳۷۵۲.۶۷ ,۳۷۵۳.۲۱ ,۳۷۵۰.۲۱ ,۳۷۹۹.۶۱ ,۳۷۸۷.۴۳ ,۳۸۰۶.۶۸ ,۳۷۸۸.۰۰ ,۳۷۸۸.۷۴ ,۳۸۱۱.۰۲ ,۳۷۹۹.۲۴ ,۳۷۹۴.۵۸ ,۳۷۸۲.۱۸ ,۳۷۶۸.۵۲ ,۳۷۸۰.۵۸ ,۳۸۱۶.۱۸ ,۳۸۵۲.۵۹ ,۳۸۶۱.۴۷ ,۳۸۵۶.۵۸ ,۳۸۳۶.۵۹ ,۳۸۳۸.۱۲ ,۳۸۴۴.۶۹ ,۳۸۵۰.۲۱ ,۳۸۵۴.۶۹ ,۳۸۵۳.۲۱ ,۳۸۴۰.۱۳ ,۳۸۵۲.۳۳ ,۳۸۸۰.۹۵ ,۳۸۹۱.۲۰ ,۳۹۱۵.۳۲ ,۳۹۰۰.۳۵ ,۳۸۸۷.۱۷ ,۳۸۸۹.۰۸ ,۳۸۴۷.۶۰ ,۳۸۴۴.۴۲ ,۳۸۴۲.۸۸ ,۳۸۴۵.۵۹ ,۳۸۵۲.۳۵ ,۳۸۳۷.۴۰ ,۳۷۹۶.۹۵ ,۳۸۲۲.۰۱ ,۳۸۱۰.۸۱ ,۳۷۹۱.۴۸ ,۳۸۲۲.۳۸ ,۳۸۱۸.۷۶ ,۳۸۰۶.۰۱ ,۳۸۳۱.۶۷ ,۳۸۴۶.۳۷ ,۳۸۵۶.۲۰ ,۳۸۶۳.۸۳ ,۳۸۶۵.۴۹ ,۳۸۲۳.۴۶ ,۳۸۰۲.۷۲ ,۳۸۱۴.۸۳ ,۳۷۷۸.۳۴ ,۳۷۹۰.۴۹ ,۳۷۵۳.۵۹ ,۳۷۹۳.۵۴ ,۳۷۸۶.۸۰ ,۳۸۰۶.۶۴ ,۳۸۲۰.۵۹ ,۳۸۰۰.۹۷ ,۳۸۱۲.۱۸ ,۳۸۰۱.۵۱ ,۳۸۰۹.۰۷ ,۳۸۰۸.۲۶ ,۳۸۲۷.۰۵ ,۳۸۲۸.۱۸ ,۳۸۲۶.۵۰ ,۳۷۸۷.۲۴ ,۳۷۵۹.۶۹ ,۳۷۶۹.۶۴ ,۳۷۸۱.۸۶ ,۳۷۸۰.۴۰ ,۳۷۸۰.۴۵ ,۳۷۵۹.۹۷ ,۳۷۴۷.۹۰ ,۳۷۳۱.۱۸ ,۳۷۲۵.۳۹ ,۳۷۲۱.۲۵ ,۳۷۲۳.۴۹ ,۳۷۱۱.۵۱ ,۳۷۱۰.۵۸ ,۳۷۳۲.۶۷ ,۳۷۳۹.۰۴ ,۳۷۳۱.۴۸ ,۳۷۱۸.۹۲ ,۳۷۲۷.۱۱ ,۳۷۲۸.۲۰ ,۳۷۳۷.۰۷ ,۳۷۲۸.۰۴ ,۳۷۲۸.۶۷ ,۳۶۸۷.۵۷ ,۳۶۶۵.۸۴ ,۳۶۷۷.۳۱ ,۳۶۷۸.۴۸ ,۳۶۹۰.۰۴
۳۳
Hedera
$۰.۱۰۱۶ ۰
تومان
۳.۶۳
میلیون دلار
۶۴.۰۴
میلیارد دلار
۳۵.۷۵
میلیون HBAR
-۳.۱۳% ۰.۱۱۳۷ ,۰.۱۱۲۲ ,۰.۱۱۰۴ ,۰.۱۰۹۸ ,۰.۱۱۰۰ ,۰.۱۰۹۰ ,۰.۱۰۸۱ ,۰.۱۰۷۸ ,۰.۱۰۷۳ ,۰.۱۰۷۸ ,۰.۱۰۹۳ ,۰.۱۰۸۵ ,۰.۱۰۸۹ ,۰.۱۰۹۵ ,۰.۱۰۹۸ ,۰.۱۰۹۴ ,۰.۱۰۹۸ ,۰.۱۰۹۶ ,۰.۱۰۷۳ ,۰.۱۰۵۹ ,۰.۱۰۶۴ ,۰.۱۰۶۵ ,۰.۱۰۷۵ ,۰.۱۰۷۴ ,۰.۱۰۷۸ ,۰.۱۰۸۴ ,۰.۱۰۷۸ ,۰.۱۰۸۹ ,۰.۱۰۸۳ ,۰.۱۰۸۰ ,۰.۱۰۸۵ ,۰.۱۰۹۰ ,۰.۱۰۸۸ ,۰.۱۰۸۲ ,۰.۱۰۸۴ ,۰.۱۰۸۰ ,۰.۱۰۸۰ ,۰.۱۰۷۸ ,۰.۱۰۸۲ ,۰.۱۰۸۲ ,۰.۱۰۸۳ ,۰.۱۰۸۷ ,۰.۱۰۸۳ ,۰.۱۰۸۲ ,۰.۱۰۸۴ ,۰.۱۰۸۴ ,۰.۱۰۹۱ ,۰.۱۰۹۰ ,۰.۱۰۸۳ ,۰.۱۰۸۳ ,۰.۱۰۸۰ ,۰.۱۰۸۹ ,۰.۱۰۸۷ ,۰.۱۰۸۶ ,۰.۱۰۸۵ ,۰.۱۰۸۴ ,۰.۱۰۸۳ ,۰.۱۰۸۲ ,۰.۱۰۸۱ ,۰.۱۰۸۵ ,۰.۱۰۸۵ ,۰.۱۰۸۳ ,۰.۱۰۸۷ ,۰.۱۰۷۸ ,۰.۱۰۸۱ ,۰.۱۰۷۵ ,۰.۱۰۷۸ ,۰.۱۰۷۵ ,۰.۱۰۷۶ ,۰.۱۰۷۱ ,۰.۱۰۶۵ ,۰.۱۰۷۱ ,۰.۱۰۷۱ ,۰.۱۰۶۹ ,۰.۱۰۷۰ ,۰.۱۰۷۵ ,۰.۱۰۷۰ ,۰.۱۰۶۶ ,۰.۱۰۶۶ ,۰.۱۰۶۷ ,۰.۱۰۶۷ ,۰.۱۰۶۲ ,۰.۱۰۶۵ ,۰.۱۰۷۱ ,۰.۱۰۶۷ ,۰.۱۰۶۹ ,۰.۱۰۷۴ ,۰.۱۰۷۲ ,۰.۱۰۷۴ ,۰.۱۰۷۱ ,۰.۱۰۷۱ ,۰.۱۰۶۳ ,۰.۱۰۶۱ ,۰.۱۰۶۷ ,۰.۱۰۶۶ ,۰.۱۰۶۸ ,۰.۱۰۶۷ ,۰.۱۰۶۷ ,۰.۱۰۷۵ ,۰.۱۰۷۳ ,۰.۱۰۸۷ ,۰.۱۰۹۱ ,۰.۱۰۸۰ ,۰.۱۰۸۰ ,۰.۱۰۶۵ ,۰.۱۰۷۲ ,۰.۱۰۶۷ ,۰.۱۰۶۷ ,۰.۱۰۶۷ ,۰.۱۰۶۱ ,۰.۱۰۵۴ ,۰.۱۰۶۲ ,۰.۱۰۵۳ ,۰.۱۰۳۶ ,۰.۱۰۴۴ ,۰.۱۰۴۲ ,۰.۱۰۳۸ ,۰.۱۰۳۹ ,۰.۱۰۴۸ ,۰.۱۰۴۹ ,۰.۱۰۵۱ ,۰.۱۰۴۷ ,۰.۱۰۴۰ ,۰.۱۰۳۹ ,۰.۱۰۴۴ ,۰.۱۰۳۷ ,۰.۱۰۴۰ ,۰.۱۰۳۷ ,۰.۱۰۴۵ ,۰.۱۰۴۸ ,۰.۱۰۴۶ ,۰.۱۰۴۱ ,۰.۱۰۴۴ ,۰.۱۰۴۳ ,۰.۱۰۴۱ ,۰.۱۰۴۲ ,۰.۱۰۴۷ ,۰.۱۰۵۳ ,۰.۱۰۵۶ ,۰.۱۰۵۶ ,۰.۱۰۵۶ ,۰.۱۰۶۹ ,۰.۱۰۶۹ ,۰.۱۰۶۸ ,۰.۱۰۵۵ ,۰.۱۰۵۷ ,۰.۱۰۵۳ ,۰.۱۰۵۱ ,۰.۱۰۴۶ ,۰.۱۰۵۰ ,۰.۱۰۵۴ ,۰.۱۰۴۱ ,۰.۱۰۳۴ ,۰.۱۰۳۳ ,۰.۱۰۳۶ ,۰.۱۰۳۸ ,۰.۱۰۳۱ ,۰.۱۰۳۵ ,۰.۱۰۴۲ ,۰.۱۰۴۸ ,۰.۱۰۴۳ ,۰.۱۰۳۹ ,۰.۱۰۳۸ ,۰.۱۰۱۹ ,۰.۱۰۱۰ ,۰.۱۰۱۳ ,۰.۱۰۱۲ ,۰.۱۰۱۷
۳۴
dogwifhat
$۳.۴۵ ۰
تومان
۳.۴۴
میلیون دلار
۸۱۰.۸۷
میلیارد دلار
۹۹۸.۹۳
میلیارد WIF
-۹.۸۵% ۲.۹۹ ,۲.۹۰ ,۲.۸۷ ,۲.۸۷ ,۲.۸۹ ,۲.۸۹ ,۲.۸۸ ,۲.۸۵ ,۲.۷۹ ,۲.۸۶ ,۲.۹۴ ,۲.۸۹ ,۲.۹۳ ,۲.۹۰ ,۲.۸۸ ,۲.۸۶ ,۲.۸۵ ,۲.۸۵ ,۲.۸۲ ,۲.۷۴ ,۲.۷۷ ,۲.۷۶ ,۲.۷۷ ,۲.۷۸ ,۲.۷۹ ,۲.۸۰ ,۲.۸۱ ,۲.۸۵ ,۲.۸۳ ,۲.۸۱ ,۲.۸۴ ,۲.۸۷ ,۲.۸۸ ,۲.۸۶ ,۲.۸۶ ,۲.۸۷ ,۲.۸۸ ,۲.۸۷ ,۲.۸۶ ,۲.۸۸ ,۲.۸۶ ,۲.۸۷ ,۲.۸۷ ,۲.۸۶ ,۲.۹۴ ,۲.۹۷ ,۳.۰۷ ,۳.۰۳ ,۳.۰۳ ,۳.۰۰ ,۲.۹۵ ,۲.۹۵ ,۲.۹۶ ,۲.۹۶ ,۲.۹۹ ,۳.۰۲ ,۳.۰۴ ,۳.۰۴ ,۳.۰۵ ,۳.۰۴ ,۳.۰۹ ,۳.۲۲ ,۳.۲۲ ,۳.۱۸ ,۳.۱۳ ,۳.۰۹ ,۳.۱۲ ,۳.۰۸ ,۳.۰۷ ,۳.۰۶ ,۳.۰۲ ,۳.۰۳ ,۳.۰۵ ,۳.۰۲ ,۳.۰۴ ,۳.۰۴ ,۲.۹۹ ,۲.۹۸ ,۲.۹۶ ,۲.۹۶ ,۲.۹۷ ,۲.۹۵ ,۲.۹۷ ,۲.۹۷ ,۲.۹۵ ,۳.۰۲ ,۳.۰۵ ,۳.۰۳ ,۳.۰۱ ,۳.۰۱ ,۲.۹۹ ,۳.۰۱ ,۳.۰۷ ,۳.۱۵ ,۳.۱۸ ,۳.۲۰ ,۳.۱۹ ,۳.۲۵ ,۳.۳۲ ,۳.۲۹ ,۳.۳۱ ,۳.۲۹ ,۳.۳۰ ,۳.۲۹ ,۳.۲۷ ,۳.۳۳ ,۳.۳۸ ,۳.۴۱ ,۳.۳۹ ,۳.۳۵ ,۳.۳۰ ,۳.۳۴ ,۳.۳۰ ,۳.۲۱ ,۳.۲۷ ,۳.۲۶ ,۳.۲۵ ,۳.۴۲ ,۳.۵۹ ,۳.۷۳ ,۳.۶۶ ,۳.۶۷ ,۳.۷۲ ,۳.۶۵ ,۳.۶۵ ,۳.۵۷ ,۳.۶۳ ,۳.۶۳ ,۳.۷۲ ,۳.۷۰ ,۳.۷۰ ,۳.۷۲ ,۳.۷۸ ,۳.۷۱ ,۳.۷۱ ,۳.۸۲ ,۴.۰۰ ,۳.۹۹ ,۳.۹۵ ,۳.۹۲ ,۳.۸۹ ,۳.۸۲ ,۳.۷۵ ,۳.۸۸ ,۳.۸۱ ,۳.۷۷ ,۳.۷۷ ,۳.۸۶ ,۳.۸۲ ,۳.۸۹ ,۳.۸۳ ,۳.۸۲ ,۳.۸۰ ,۳.۸۰ ,۳.۸۳ ,۳.۷۶ ,۳.۷۰ ,۳.۷۵ ,۳.۷۳ ,۳.۷۵ ,۳.۷۴ ,۳.۷۵ ,۳.۷۱ ,۳.۵۶ ,۳.۴۱ ,۳.۴۲ ,۳.۴۰ ,۳.۴۴
۳۵
Cosmos Hub
$۸.۵۸ ۰
تومان
۳.۳۵
میلیون دلار
۱۶۶.۳۰
میلیارد دلار
۳۹۰.۶۹
میلیارد ATOM
-۱.۴۹% ۸.۵۶ ,۸.۴۴ ,۸.۳۳ ,۸.۲۹ ,۸.۳۱ ,۸.۲۵ ,۸.۲۳ ,۸.۲۳ ,۸.۲۰ ,۸.۲۵ ,۸.۳۸ ,۸.۳۴ ,۸.۳۵ ,۸.۴۳ ,۸.۴۴ ,۸.۴۳ ,۸.۴۴ ,۸.۴۴ ,۸.۳۲ ,۸.۲۵ ,۸.۳۳ ,۸.۳۲ ,۸.۳۶ ,۸.۳۷ ,۸.۴۱ ,۸.۴۵ ,۸.۴۰ ,۸.۴۴ ,۸.۴۰ ,۸.۳۴ ,۸.۳۹ ,۸.۳۸ ,۸.۴۰ ,۸.۴۱ ,۸.۴۰ ,۸.۴۱ ,۸.۴۴ ,۸.۴۶ ,۸.۵۰ ,۸.۴۸ ,۸.۵۱ ,۸.۵۳ ,۸.۵۰ ,۸.۴۷ ,۸.۴۸ ,۸.۴۷ ,۸.۴۸ ,۸.۵۰ ,۸.۴۷ ,۸.۴۷ ,۸.۴۳ ,۸.۴۸ ,۸.۵۱ ,۸.۴۸ ,۸.۴۷ ,۸.۴۸ ,۸.۴۸ ,۸.۴۵ ,۸.۴۵ ,۸.۴۷ ,۸.۴۹ ,۸.۴۹ ,۸.۵۰ ,۸.۴۵ ,۸.۴۶ ,۸.۴۴ ,۸.۴۳ ,۸.۴۴ ,۸.۴۴ ,۸.۴۱ ,۸.۳۸ ,۸.۳۸ ,۸.۳۸ ,۸.۳۷ ,۸.۳۷ ,۸.۴۱ ,۸.۴۱ ,۸.۳۹ ,۸.۳۷ ,۸.۳۷ ,۸.۴۰ ,۸.۳۷ ,۸.۳۷ ,۸.۴۰ ,۸.۴۱ ,۸.۴۴ ,۸.۴۷ ,۸.۴۷ ,۸.۴۷ ,۸.۴۹ ,۸.۴۵ ,۸.۴۰ ,۸.۴۳ ,۸.۴۸ ,۸.۴۹ ,۸.۵۱ ,۸.۵۴ ,۸.۵۶ ,۸.۶۱ ,۸.۶۲ ,۸.۶۸ ,۸.۶۸ ,۸.۶۹ ,۸.۶۵ ,۸.۶۲ ,۸.۷۰ ,۸.۶۸ ,۸.۶۸ ,۸.۶۹ ,۸.۶۷ ,۸.۶۰ ,۸.۶۵ ,۸.۶۰ ,۸.۵۰ ,۸.۵۴ ,۸.۵۲ ,۸.۴۸ ,۸.۵۳ ,۸.۶۳ ,۸.۶۲ ,۸.۶۱ ,۸.۶۰ ,۸.۵۷ ,۸.۵۷ ,۸.۶۰ ,۸.۵۹ ,۸.۶۹ ,۸.۶۷ ,۸.۸۰ ,۸.۷۴ ,۸.۷۱ ,۸.۷۴ ,۸.۷۱ ,۸.۷۰ ,۸.۶۵ ,۸.۶۷ ,۸.۶۹ ,۸.۷۲ ,۸.۷۸ ,۸.۸۱ ,۸.۷۴ ,۸.۸۴ ,۸.۷۸ ,۸.۸۲ ,۸.۷۵ ,۸.۷۴ ,۸.۷۶ ,۸.۷۲ ,۸.۶۹ ,۸.۷۱ ,۸.۷۵ ,۸.۷۲ ,۸.۷۰ ,۸.۷۰ ,۸.۶۸ ,۸.۶۷ ,۸.۶۳ ,۸.۶۱ ,۸.۶۵ ,۸.۶۶ ,۸.۷۰ ,۸.۶۷ ,۸.۶۷ ,۸.۵۳ ,۸.۴۶ ,۸.۵۱ ,۸.۵۲ ,۸.۵۹
۳۶
Kaspa
$۰.۱۳۸۸ ۰
تومان
۳.۳۱
میلیون دلار
۳۶.۳۳
میلیارد دلار
۲۳.۷۸
میلیون KAS
۱.۰۵% ۰.۱۴۱۰ ,۰.۱۳۹۴ ,۰.۱۳۴۹ ,۰.۱۳۵۹ ,۰.۱۳۶۶ ,۰.۱۳۷۱ ,۰.۱۳۵۷ ,۰.۱۳۵۲ ,۰.۱۳۰۴ ,۰.۱۳۵۹ ,۰.۱۳۶۵ ,۰.۱۳۵۱ ,۰.۱۳۳۶ ,۰.۱۳۳۷ ,۰.۱۳۲۴ ,۰.۱۳۱۶ ,۰.۱۳۲۲ ,۰.۱۳۳۴ ,۰.۱۳۱۹ ,۰.۱۳۰۱ ,۰.۱۳۱۰ ,۰.۱۳۰۷ ,۰.۱۳۰۵ ,۰.۱۳۰۹ ,۰.۱۳۰۷ ,۰.۱۳۰۶ ,۰.۱۳۰۷ ,۰.۱۳۲۹ ,۰.۱۳۱۳ ,۰.۱۳۱۸ ,۰.۱۳۳۷ ,۰.۱۳۳۰ ,۰.۱۳۳۲ ,۰.۱۳۴۰ ,۰.۱۳۱۹ ,۰.۱۳۲۵ ,۰.۱۳۲۳ ,۰.۱۳۱۶ ,۰.۱۳۱۱ ,۰.۱۳۱۲ ,۰.۱۳۲۴ ,۰.۱۳۲۶ ,۰.۱۳۱۸ ,۰.۱۳۲۶ ,۰.۱۳۳۰ ,۰.۱۳۲۷ ,۰.۱۳۳۳ ,۰.۱۳۳۵ ,۰.۱۳۳۳ ,۰.۱۳۳۸ ,۰.۱۳۳۷ ,۰.۱۳۴۱ ,۰.۱۳۳۹ ,۰.۱۳۴۳ ,۰.۱۳۴۹ ,۰.۱۳۶۲ ,۰.۱۳۷۷ ,۰.۱۳۸۹ ,۰.۱۳۹۳ ,۰.۱۳۹۹ ,۰.۱۴۰۸ ,۰.۱۴۰۶ ,۰.۱۳۹۹ ,۰.۱۳۷۹ ,۰.۱۳۸۲ ,۰.۱۳۷۷ ,۰.۱۴۰۱ ,۰.۱۳۹۳ ,۰.۱۳۹۴ ,۰.۱۴۱۲ ,۰.۱۴۰۵ ,۰.۱۴۱۰ ,۰.۱۴۱۲ ,۰.۱۴۰۲ ,۰.۱۳۹۵ ,۰.۱۴۰۷ ,۰.۱۳۹۹ ,۰.۱۳۹۹ ,۰.۱۳۹۴ ,۰.۱۳۹۵ ,۰.۱۳۹۹ ,۰.۱۳۹۳ ,۰.۱۳۹۸ ,۰.۱۴۰۱ ,۰.۱۳۹۰ ,۰.۱۳۹۳ ,۰.۱۴۰۸ ,۰.۱۳۹۸ ,۰.۱۴۱۱ ,۰.۱۳۹۸ ,۰.۱۳۹۳ ,۰.۱۳۹۶ ,۰.۱۳۹۳ ,۰.۱۳۸۱ ,۰.۱۳۶۹ ,۰.۱۳۸۶ ,۰.۱۳۹۱ ,۰.۱۴۰۳ ,۰.۱۳۹۳ ,۰.۱۳۹۹ ,۰.۱۴۱۹ ,۰.۱۴۲۰ ,۰.۱۴۱۵ ,۰.۱۴۲۳ ,۰.۱۴۱۲ ,۰.۱۴۱۵ ,۰.۱۴۱۹ ,۰.۱۴۳۰ ,۰.۱۴۳۴ ,۰.۱۴۲۰ ,۰.۱۳۹۳ ,۰.۱۴۱۲ ,۰.۱۳۹۸ ,۰.۱۳۹۰ ,۰.۱۳۹۸ ,۰.۱۳۹۸ ,۰.۱۳۹۰ ,۰.۱۳۹۵ ,۰.۱۴۱۵ ,۰.۱۴۱۴ ,۰.۱۴۰۴ ,۰.۱۴۰۵ ,۰.۱۴۰۱ ,۰.۱۳۹۵ ,۰.۱۴۰۷ ,۰.۱۴۰۲ ,۰.۱۳۹۵ ,۰.۱۴۰۰ ,۰.۱۳۹۶ ,۰.۱۴۰۱ ,۰.۱۳۹۷ ,۰.۱۴۰۲ ,۰.۱۳۹۲ ,۰.۱۳۹۷ ,۰.۱۳۹۲ ,۰.۱۳۹۷ ,۰.۱۴۰۳ ,۰.۱۳۹۹ ,۰.۱۴۰۵ ,۰.۱۳۹۸ ,۰.۱۳۸۶ ,۰.۱۳۹۹ ,۰.۱۳۹۶ ,۰.۱۳۹۵ ,۰.۱۳۸۹ ,۰.۱۳۸۹ ,۰.۱۳۷۴ ,۰.۱۳۷۶ ,۰.۱۳۶۹ ,۰.۱۳۸۳ ,۰.۱۳۸۰ ,۰.۱۳۸۳ ,۰.۱۳۷۰ ,۰.۱۳۷۶ ,۰.۱۳۸۰ ,۰.۱۳۷۳ ,۰.۱۳۷۸ ,۰.۱۳۸۳ ,۰.۱۳۹۵ ,۰.۱۳۹۴ ,۰.۱۳۹۷ ,۰.۱۳۸۷ ,۰.۱۳۸۳ ,۰.۱۳۷۱ ,۰.۱۳۴۴ ,۰.۱۳۶۱ ,۰.۱۳۷۸ ,۰.۱۳۸۲
۳۷
Arbitrum
$۱.۱۴ ۰
تومان
۳.۳۰
میلیون دلار
۲۷۰.۹۸
میلیارد دلار
۲.۹۰
میلیون ARB
-۱.۲۳% ۱.۲۲۸۴ ,۱.۲۱۶۳ ,۱.۱۷۵۱ ,۱.۱۷۵۹ ,۱.۱۹۳۸ ,۱.۱۷۹۹ ,۱.۱۸۴۴ ,۱.۱۸۶۴ ,۱.۱۸۳۹ ,۱.۱۸۴۱ ,۱.۲۲۵۴ ,۱.۲۱۵۰ ,۱.۱۹۹۷ ,۱.۲۳۰۶ ,۱.۲۱۲۸ ,۱.۲۲۰۳ ,۱.۲۲۰۱ ,۱.۲۰۸۷ ,۱.۱۶۹۷ ,۱.۱۴۷۲ ,۱.۱۴۵۲ ,۱.۱۴۴۶ ,۱.۱۴۵۲ ,۱.۱۵۲۸ ,۱.۱۵۳۹ ,۱.۱۵۶۵ ,۱.۱۵۵۲ ,۱.۱۶۴۳ ,۱.۱۵۲۳ ,۱.۱۵۰۴ ,۱.۱۶۲۷ ,۱.۱۶۷۶ ,۱.۱۷۲۱ ,۱.۱۶۸۸ ,۱.۱۶۵۸ ,۱.۱۶۰۵ ,۱.۱۵۷۳ ,۱.۱۵۷۰ ,۱.۱۶۳۰ ,۱.۱۶۶۷ ,۱.۱۷۹۳ ,۱.۱۹۳۴ ,۱.۲۰۱۷ ,۱.۱۹۹۰ ,۱.۲۰۰۴ ,۱.۱۹۰۰ ,۱.۲۰۱۹ ,۱.۲۰۳۱ ,۱.۱۸۷۵ ,۱.۱۸۹۹ ,۱.۱۹۰۶ ,۱.۱۹۹۱ ,۱.۱۹۸۴ ,۱.۲۰۰۱ ,۱.۱۹۲۷ ,۱.۱۹۶۲ ,۱.۲۰۰۱ ,۱.۱۸۹۲ ,۱.۱۸۵۹ ,۱.۱۸۴۱ ,۱.۱۸۹۴ ,۱.۱۹۲۷ ,۱.۲۰۰۳ ,۱.۱۸۴۱ ,۱.۱۹۳۳ ,۱.۱۸۳۴ ,۱.۱۸۹۶ ,۱.۱۹۰۰ ,۱.۱۹۹۰ ,۱.۲۰۰۵ ,۱.۱۹۹۹ ,۱.۲۰۱۴ ,۱.۲۰۷۸ ,۱.۱۹۵۶ ,۱.۱۸۶۶ ,۱.۲۱۰۰ ,۱.۲۱۱۰ ,۱.۲۲۱۰ ,۱.۲۰۸۳ ,۱.۲۰۸۴ ,۱.۲۱۷۹ ,۱.۲۱۱۶ ,۱.۲۰۶۶ ,۱.۲۰۴۷ ,۱.۱۹۳۹ ,۱.۲۰۲۷ ,۱.۲۳۱۰ ,۱.۲۴۷۹ ,۱.۲۵۷۶ ,۱.۲۶۳۵ ,۱.۲۶۵۰ ,۱.۲۵۰۷ ,۱.۲۵۴۰ ,۱.۲۴۹۶ ,۱.۲۳۸۱ ,۱.۲۳۷۰ ,۱.۲۳۲۵ ,۱.۲۳۱۹ ,۱.۲۴۱۲ ,۱.۲۳۵۱ ,۱.۲۴۷۶ ,۱.۲۴۳۲ ,۱.۲۳۸۷ ,۱.۲۳۵۹ ,۱.۲۱۹۸ ,۱.۲۳۱۸ ,۱.۲۲۹۰ ,۱.۲۲۸۸ ,۱.۲۳۱۱ ,۱.۲۱۶۷ ,۱.۲۰۴۱ ,۱.۲۰۴۳ ,۱.۱۹۳۴ ,۱.۱۷۳۳ ,۱.۱۸۱۹ ,۱.۱۸۰۳ ,۱.۱۸۰۳ ,۱.۱۹۰۹ ,۱.۱۹۶۹ ,۱.۲۰۴۴ ,۱.۲۰۸۷ ,۱.۲۰۴۴ ,۱.۲۰۳۲ ,۱.۱۹۸۶ ,۱.۲۰۵۷ ,۱.۱۹۲۶ ,۱.۱۹۴۴ ,۱.۱۹۰۹ ,۱.۲۰۸۲ ,۱.۲۰۳۲ ,۱.۲۰۲۳ ,۱.۲۰۴۵ ,۱.۱۹۹۷ ,۱.۱۹۵۱ ,۱.۱۸۸۲ ,۱.۱۹۰۴ ,۱.۱۹۱۱ ,۱.۱۹۵۶ ,۱.۱۹۴۱ ,۱.۱۹۰۸ ,۱.۱۷۳۸ ,۱.۱۷۳۸ ,۱.۱۷۶۴ ,۱.۱۸۱۳ ,۱.۱۷۴۴ ,۱.۱۶۹۳ ,۱.۱۶۵۹ ,۱.۱۵۹۸ ,۱.۱۵۲۴ ,۱.۱۵۹۳ ,۱.۱۶۲۶ ,۱.۱۵۹۰ ,۱.۱۵۱۶ ,۱.۱۵۰۰ ,۱.۱۴۴۰ ,۱.۱۴۴۶ ,۱.۱۳۹۷ ,۱.۱۳۶۳ ,۱.۱۴۷۸ ,۱.۱۵۰۴ ,۱.۱۵۰۱ ,۱.۱۴۷۸ ,۱.۱۴۷۶ ,۱.۱۲۵۵ ,۱.۱۱۹۳ ,۱.۱۲۶۸ ,۱.۱۲۷۰ ,۱.۱۳۴۷
۳۸
Immutable
$۲.۲۲ ۰
تومان
۳.۲۸
میلیون دلار
۴۷.۳۳
میلیارد دلار
۱.۴۸
میلیون IMX
-۱.۱۵% ۲.۵۸ ,۲.۵۲ ,۲.۴۳ ,۲.۴۱ ,۲.۴۳ ,۲.۴۴ ,۲.۴۱ ,۲.۳۹ ,۲.۳۲ ,۲.۳۸ ,۲.۴۵ ,۲.۴۴ ,۲.۴۴ ,۲.۴۵ ,۲.۴۵ ,۲.۴۴ ,۲.۴۴ ,۲.۴۳ ,۲.۳۹ ,۲.۳۳ ,۲.۳۶ ,۲.۳۶ ,۲.۳۶ ,۲.۳۵ ,۲.۳۵ ,۲.۳۵ ,۲.۳۴ ,۲.۳۶ ,۲.۳۸ ,۲.۳۶ ,۲.۳۹ ,۲.۴۳ ,۲.۴۱ ,۲.۴۳ ,۲.۴۶ ,۲.۴۴ ,۲.۴۶ ,۲.۵۳ ,۲.۵۷ ,۲.۵۷ ,۲.۵۵ ,۲.۵۴ ,۲.۵۲ ,۲.۵۲ ,۲.۵۲ ,۲.۵۲ ,۲.۵۵ ,۲.۵۲ ,۲.۴۹ ,۲.۵۰ ,۲.۴۹ ,۲.۵۰ ,۲.۴۸ ,۲.۴۸ ,۲.۴۷ ,۲.۴۸ ,۲.۴۸ ,۲.۴۶ ,۲.۴۷ ,۲.۴۷ ,۲.۴۷ ,۲.۴۸ ,۲.۴۸ ,۲.۴۳ ,۲.۴۴ ,۲.۴۲ ,۲.۴۳ ,۲.۴۲ ,۲.۴۲ ,۲.۴۱ ,۲.۴۰ ,۲.۴۰ ,۲.۳۹ ,۲.۳۹ ,۲.۳۹ ,۲.۴۰ ,۲.۳۹ ,۲.۳۸ ,۲.۳۸ ,۲.۳۷ ,۲.۳۷ ,۲.۳۶ ,۲.۳۶ ,۲.۳۷ ,۲.۳۵ ,۲.۳۷ ,۲.۳۸ ,۲.۳۸ ,۲.۳۹ ,۲.۳۹ ,۲.۳۷ ,۲.۳۶ ,۲.۳۷ ,۲.۳۹ ,۲.۳۷ ,۲.۳۸ ,۲.۳۷ ,۲.۳۶ ,۲.۳۹ ,۲.۴۱ ,۲.۴۴ ,۲.۴۶ ,۲.۴۷ ,۲.۴۴ ,۲.۴۰ ,۲.۴۲ ,۲.۴۱ ,۲.۴۰ ,۲.۳۸ ,۲.۳۵ ,۲.۳۱ ,۲.۳۳ ,۲.۳۰ ,۲.۲۸ ,۲.۳۰ ,۲.۳۲ ,۲.۳۱ ,۲.۳۱ ,۲.۳۲ ,۲.۳۱ ,۲.۳۲ ,۲.۳۱ ,۲.۳۰ ,۲.۳۰ ,۲.۳۱ ,۲.۳۰ ,۲.۳۰ ,۲.۳۰ ,۲.۳۱ ,۲.۳۱ ,۲.۳۱ ,۲.۳۱ ,۲.۳۰ ,۲.۲۹ ,۲.۲۸ ,۲.۲۹ ,۲.۳۰ ,۲.۳۱ ,۲.۳۲ ,۲.۳۱ ,۲.۲۸ ,۲.۲۹ ,۲.۲۸ ,۲.۲۸ ,۲.۲۷ ,۲.۲۷ ,۲.۲۶ ,۲.۲۵ ,۲.۲۴ ,۲.۲۶ ,۲.۲۵ ,۲.۲۳ ,۲.۲۳ ,۲.۲۳ ,۲.۲۲ ,۲.۲۲ ,۲.۲۱ ,۲.۲۱ ,۲.۲۳ ,۲.۲۴ ,۲.۲۴ ,۲.۲۳ ,۲.۲۲ ,۲.۱۸ ,۲.۱۶ ,۲.۲۲ ,۲.۲۳ ,۲.۲۴
۳۹
Mantle
$۱.۰۰ ۰
تومان
۳.۲۸
میلیون دلار
۸۴.۰۸
میلیارد دلار
۳.۲۶
میلیون MNT
۰.۱۸% ۱.۰۵۲۷ ,۱.۰۳۲۹ ,۱.۰۲۲۲ ,۰.۹۹۷۶ ,۱.۰۱۰۳ ,۱.۰۰۳۵ ,۱.۰۰۴۱ ,۰.۹۹۸۷ ,۰.۹۷۹۵ ,۱.۰۱۶۰ ,۱.۰۲۰۹ ,۱.۰۰۵۷ ,۱.۰۰۶۹ ,۱.۰۰۹۸ ,۱.۰۱۸۳ ,۱.۰۱۸۵ ,۱.۰۲۲۸ ,۱.۰۲۱۵ ,۰.۹۹۸۱ ,۰.۹۸۷۶ ,۰.۹۸۷۳ ,۰.۹۹۰۲ ,۰.۹۹۵۶ ,۰.۹۹۱۷ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۲۶ ,۰.۹۹۱۷ ,۱.۰۰۴۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۵۲ ,۱.۰۰۵۱ ,۱.۰۰۵۵ ,۱.۰۱۱۵ ,۱.۰۱۲۴ ,۱.۰۱۳۷ ,۱.۰۱۶۲ ,۱.۰۱۳۹ ,۱.۰۰۵۸ ,۱.۰۰۸۷ ,۱.۰۱۱۵ ,۱.۰۱۹۶ ,۱.۰۱۴۸ ,۱.۰۱۴۰ ,۱.۰۱۶۵ ,۱.۰۱۵۸ ,۱.۰۱۳۹ ,۱.۰۱۶۱ ,۱.۰۱۶۲ ,۱.۰۱۲۰ ,۱.۰۱۳۸ ,۱.۰۱۵۲ ,۱.۰۱۸۲ ,۱.۰۱۵۶ ,۱.۰۱۹۵ ,۱.۰۱۷۶ ,۱.۰۱۶۴ ,۱.۰۱۶۶ ,۱.۰۱۳۹ ,۱.۰۱۵۰ ,۱.۰۱۵۹ ,۱.۰۱۵۸ ,۱.۰۱۴۴ ,۱.۰۱۱۷ ,۱.۰۰۸۱ ,۱.۰۱۱۶ ,۱.۰۰۷۸ ,۱.۰۱۰۵ ,۱.۰۰۸۲ ,۱.۰۱۳۰ ,۱.۰۱۷۵ ,۱.۰۱۹۲ ,۱.۰۱۹۹ ,۱.۰۱۹۴ ,۱.۰۲۱۸ ,۱.۰۲۶۰ ,۱.۰۴۰۸ ,۱.۰۲۸۸ ,۱.۰۳۶۱ ,۱.۰۲۷۸ ,۱.۰۲۹۲ ,۱.۰۳۲۱ ,۱.۰۳۴۳ ,۱.۰۲۷۵ ,۱.۰۲۹۶ ,۱.۰۲۴۲ ,۱.۰۲۸۸ ,۱.۰۳۵۵ ,۱.۰۴۰۰ ,۱.۰۳۸۳ ,۱.۰۳۴۹ ,۱.۰۳۴۹ ,۱.۰۳۳۹ ,۱.۰۳۳۸ ,۱.۰۴۱۲ ,۱.۰۳۵۹ ,۱.۰۳۷۱ ,۱.۰۲۷۸ ,۱.۰۳۴۳ ,۱.۰۴۱۲ ,۱.۰۴۰۷ ,۱.۰۵۰۱ ,۱.۰۴۴۱ ,۱.۰۴۲۷ ,۱.۰۴۸۰ ,۱.۰۳۲۶ ,۱.۰۳۹۷ ,۱.۰۳۱۶ ,۱.۰۳۲۲ ,۱.۰۳۲۱ ,۱.۰۳۱۸ ,۱.۰۱۲۰ ,۱.۰۱۱۲ ,۱.۰۱۳۳ ,۱.۰۰۵۹ ,۱.۰۰۹۱ ,۱.۰۱۶۴ ,۱.۰۱۷۹ ,۱.۰۲۴۲ ,۱.۰۲۹۵ ,۱.۰۲۹۵ ,۱.۰۲۹۱ ,۱.۰۳۳۹ ,۱.۰۲۲۴ ,۱.۰۱۷۹ ,۱.۰۲۰۶ ,۱.۰۱۸۰ ,۱.۰۱۱۸ ,۱.۰۱۳۳ ,۱.۰۱۶۲ ,۱.۰۱۸۴ ,۱.۰۲۱۲ ,۱.۰۱۹۲ ,۱.۰۱۹۵ ,۱.۰۱۵۱ ,۱.۰۱۴۸ ,۱.۰۱۶۵ ,۱.۰۱۸۳ ,۱.۰۱۹۱ ,۱.۰۱۸۸ ,۱.۰۲۱۳ ,۱.۰۱۲۰ ,۱.۰۱۶۲ ,۱.۰۰۷۸ ,۱.۰۰۸۷ ,۱.۰۰۷۶ ,۱.۰۰۸۵ ,۱.۰۰۶۵ ,۱.۰۰۸۲ ,۰.۹۹۴۶ ,۱.۰۰۳۱ ,۰.۹۹۷۷ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۷۲ ,۰.۹۹۶۳ ,۱.۰۰۴۳ ,۱.۰۰۶۹ ,۱.۰۰۵۳ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۶۸ ,۱.۰۰۴۹ ,۱.۰۰۵۴ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۴۹ ,۰.۹۹۰۶ ,۰.۹۸۷۸ ,۰.۹۹۲۲ ,۰.۹۹۰۶ ,۰.۹۹۱۳
۴۰
Filecoin
$۵.۸۱ ۰
تومان
۳.۲۳
میلیون دلار
۱۴۶.۵۱
میلیارد دلار
۵۵۷.۳۹
میلیارد FIL
-۱.۲۵% ۶.۱۶ ,۶.۰۳ ,۵.۸۴ ,۵.۷۷ ,۵.۷۸ ,۵.۷۸ ,۵.۷۳ ,۵.۷۰ ,۵.۵۴ ,۵.۷۰ ,۵.۸۱ ,۵.۷۹ ,۵.۷۷ ,۵.۸۶ ,۵.۸۴ ,۵.۸۴ ,۵.۸۴ ,۵.۸۳ ,۵.۷۸ ,۵.۷۰ ,۵.۷۵ ,۵.۷۳ ,۵.۷۵ ,۵.۷۴ ,۵.۷۵ ,۵.۸۳ ,۵.۸۰ ,۵.۸۷ ,۵.۷۷ ,۵.۷۱ ,۵.۷۶ ,۵.۷۸ ,۵.۸۰ ,۵.۸۰ ,۵.۸۳ ,۵.۸۱ ,۵.۸۲ ,۵.۸۱ ,۵.۸۲ ,۵.۸۳ ,۵.۸۳ ,۵.۸۵ ,۵.۸۵ ,۵.۸۴ ,۵.۸۶ ,۵.۸۵ ,۵.۹۰ ,۵.۹۲ ,۵.۸۷ ,۵.۸۷ ,۵.۸۳ ,۵.۸۶ ,۵.۸۷ ,۵.۸۹ ,۵.۹۵ ,۶.۰۲ ,۶.۰۰ ,۵.۹۵ ,۵.۹۶ ,۵.۹۵ ,۶.۰۰ ,۶.۰۰ ,۶.۰۲ ,۵.۹۲ ,۵.۹۵ ,۵.۹۳ ,۵.۹۳ ,۵.۹۳ ,۵.۹۷ ,۵.۹۳ ,۵.۸۹ ,۵.۹۴ ,۵.۹۰ ,۵.۸۷ ,۵.۸۵ ,۵.۹۴ ,۵.۸۸ ,۵.۹۰ ,۵.۸۹ ,۵.۸۹ ,۵.۸۹ ,۵.۸۵ ,۵.۸۸ ,۵.۸۹ ,۵.۸۵ ,۵.۸۷ ,۵.۹۳ ,۵.۹۴ ,۵.۹۲ ,۵.۸۹ ,۵.۸۷ ,۵.۸۶ ,۵.۸۸ ,۵.۸۹ ,۵.۹۲ ,۵.۹۳ ,۵.۹۴ ,۵.۹۴ ,۶.۰۰ ,۶.۰۶ ,۶.۲۳ ,۶.۲۰ ,۶.۱۸ ,۶.۱۴ ,۶.۰۶ ,۶.۱۳ ,۶.۱۲ ,۶.۱۱ ,۶.۱۱ ,۶.۰۶ ,۵.۹۷ ,۶.۰۳ ,۵.۹۳ ,۵.۸۶ ,۵.۹۰ ,۵.۹۰ ,۵.۸۸ ,۵.۹۱ ,۵.۹۲ ,۵.۹۲ ,۵.۹۳ ,۵.۹۰ ,۵.۸۷ ,۵.۸۷ ,۵.۹۱ ,۵.۸۷ ,۵.۹۰ ,۵.۸۷ ,۵.۹۴ ,۵.۹۳ ,۵.۹۵ ,۵.۹۴ ,۵.۹۴ ,۵.۹۰ ,۵.۸۹ ,۵.۹۲ ,۵.۹۴ ,۵.۹۹ ,۶.۰۰ ,۵.۹۸ ,۵.۹۵ ,۵.۹۴ ,۵.۹۹ ,۶.۰۱ ,۵.۹۵ ,۵.۹۷ ,۵.۹۲ ,۵.۸۹ ,۵.۸۷ ,۵.۹۰ ,۵.۸۹ ,۵.۸۵ ,۵.۸۲ ,۵.۸۱ ,۵.۷۹ ,۵.۸۰ ,۵.۷۹ ,۵.۷۸ ,۵.۸۲ ,۵.۸۴ ,۵.۸۵ ,۵.۸۶ ,۵.۸۵ ,۵.۷۴ ,۵.۶۹ ,۵.۷۴ ,۵.۷۴ ,۵.۷۷