رمز ارز مارکت
هر چیزی در مورد کریپتوکارنسی از آموزش تا خرید وفروش رمز ارز

قیمت ارزهای دیجیتال

قیمت ارزهای دیجیتال

# ارز دیجیتال قیمت قیمت ریالی حجم بازار معاملات روزانه ارز در دسترس روزانه نمودار هفتگی
۴۱
Cronos
$۰.۰۹۴۲ ۰
تومان
۲.۵۳
میلیون دلار
۱۲.۱۶
میلیارد دلار
۲۶.۸۲
میلیون CRO
۱.۸۱% ۰.۱۰۲۹ ,۰.۱۰۵۹ ,۰.۱۰۵۸ ,۰.۱۰۶۰ ,۰.۱۰۶۹ ,۰.۱۰۶۹ ,۰.۱۰۶۰ ,۰.۱۰۴۴ ,۰.۱۰۳۰ ,۰.۱۰۴۲ ,۰.۱۰۴۸ ,۰.۱۰۴۴ ,۰.۱۰۴۰ ,۰.۱۰۴۳ ,۰.۱۰۲۹ ,۰.۱۰۳۵ ,۰.۱۰۲۸ ,۰.۱۰۲۳ ,۰.۱۰۲۰ ,۰.۱۰۱۸ ,۰.۱۰۲۱ ,۰.۱۰۲۱ ,۰.۱۰۱۳ ,۰.۱۰۱۵ ,۰.۱۰۱۴ ,۰.۱۰۱۴ ,۰.۱۰۱۴ ,۰.۱۰۱۲ ,۰.۰۹۹۵ ,۰.۱۰۲۳ ,۰.۱۰۲۶ ,۰.۱۰۲۸ ,۰.۱۰۱۷ ,۰.۱۰۰۵ ,۰.۱۰۰۲ ,۰.۱۰۰۵ ,۰.۱۰۰۲ ,۰.۱۰۰۵ ,۰.۱۰۰۹ ,۰.۱۰۰۸ ,۰.۱۰۰۶ ,۰.۱۰۰۸ ,۰.۱۰۱۸ ,۰.۱۰۲۳ ,۰.۱۰۱۷ ,۰.۱۰۲۱ ,۰.۱۰۱۷ ,۰.۱۰۲۰ ,۰.۱۰۲۰ ,۰.۱۰۱۹ ,۰.۱۰۱۹ ,۰.۱۰۰۶ ,۰.۱۰۰۰ ,۰.۰۹۷۴ ,۰.۰۹۸۳ ,۰.۰۹۸۵ ,۰.۰۹۹۴ ,۰.۰۹۹۵ ,۰.۱۰۰۴ ,۰.۱۰۰۴ ,۰.۱۰۰۴ ,۰.۱۰۰۴ ,۰.۱۰۰۶ ,۰.۱۰۰۹ ,۰.۱۰۱۰ ,۰.۱۰۰۹ ,۰.۱۰۱۲ ,۰.۱۰۲۰ ,۰.۱۰۲۱ ,۰.۱۰۲۲ ,۰.۱۰۲۰ ,۰.۱۰۲۳ ,۰.۱۰۱۸ ,۰.۱۰۲۴ ,۰.۱۰۲۲ ,۰.۱۰۲۱ ,۰.۱۰۱۵ ,۰.۱۰۰۶ ,۰.۱۰۱۱ ,۰.۱۰۱۱ ,۰.۱۰۰۹ ,۰.۱۰۰۸ ,۰.۱۰۰۸ ,۰.۱۰۰۳ ,۰.۰۹۹۹ ,۰.۱۰۰۰ ,۰.۰۹۹۱ ,۰.۰۹۸۸ ,۰.۰۹۸۴ ,۰.۰۹۸۷ ,۰.۰۹۹۳ ,۰.۰۹۹۴ ,۰.۰۹۹۵ ,۰.۰۹۸۶ ,۰.۰۹۹۰ ,۰.۰۹۹۰ ,۰.۰۹۸۸ ,۰.۰۹۹۳ ,۰.۰۹۹۱ ,۰.۰۹۸۶ ,۰.۰۹۹۳ ,۰.۰۹۹۱ ,۰.۰۹۸۶ ,۰.۰۹۸۷ ,۰.۰۹۸۹ ,۰.۰۹۸۵ ,۰.۰۹۸۵ ,۰.۰۹۸۹ ,۰.۰۹۸۸ ,۰.۰۹۸۵ ,۰.۰۹۷۸ ,۰.۰۹۷۴ ,۰.۰۹۶۸ ,۰.۰۹۷۴ ,۰.۰۹۶۹ ,۰.۰۹۶۵ ,۰.۰۹۶۴ ,۰.۰۹۵۹ ,۰.۰۹۵۴ ,۰.۰۹۶۰ ,۰.۰۹۵۸ ,۰.۰۹۵۸ ,۰.۰۹۵۴ ,۰.۰۹۵۶ ,۰.۰۹۴۶ ,۰.۰۹۵۰ ,۰.۰۹۵۱ ,۰.۰۹۵۹ ,۰.۰۹۵۴ ,۰.۰۹۵۱ ,۰.۰۹۴۷ ,۰.۰۹۴۷ ,۰.۰۹۴۴ ,۰.۰۹۴۲ ,۰.۰۹۱۵ ,۰.۰۹۲۴ ,۰.۰۹۱۹ ,۰.۰۹۲۶ ,۰.۰۹۳۱ ,۰.۰۹۴۲ ,۰.۰۹۳۸ ,۰.۰۹۴۴ ,۰.۰۹۳۵ ,۰.۰۹۳۱ ,۰.۰۹۲۸ ,۰.۰۹۲۴ ,۰.۰۹۱۶ ,۰.۰۹۱۹ ,۰.۰۹۲۴ ,۰.۰۹۱۸ ,۰.۰۹۱۵ ,۰.۰۹۱۰ ,۰.۰۹۱۵ ,۰.۰۹۱۷ ,۰.۰۹۲۷ ,۰.۰۹۲۷ ,۰.۰۹۳۰ ,۰.۰۹۲۷ ,۰.۰۹۳۳ ,۰.۰۹۳۹ ,۰.۰۹۴۱ ,۰.۰۹۴۴ ,۰.۰۹۴۲ ,۰.۰۹۴۳ ,۰.۰۹۴۲ ,۰.۰۹۳۷ ,۰.۰۹۴۲ ,۰.۰۹۴۵
۴۲
Filecoin
$۴.۴۳ ۰
تومان
۲.۵۰
میلیون دلار
۱۹۲.۸۰
میلیارد دلار
۵۶۴.۰۴
میلیارد FIL
۲.۷۰% ۵.۳۹ ,۵.۶۶ ,۵.۶۱ ,۵.۶۹ ,۵.۶۹ ,۵.۶۸ ,۵.۶۷ ,۵.۶۲ ,۵.۴۸ ,۵.۶۰ ,۵.۵۸ ,۵.۶۱ ,۵.۶۵ ,۵.۶۸ ,۵.۵۷ ,۵.۵۲ ,۵.۴۶ ,۵.۴۸ ,۵.۴۵ ,۵.۴۲ ,۵.۴۷ ,۵.۴۵ ,۵.۴۳ ,۵.۴۵ ,۵.۳۹ ,۵.۴۱ ,۵.۴۰ ,۵.۴۱ ,۵.۳۲ ,۵.۳۹ ,۵.۴۲ ,۵.۴۴ ,۵.۴۳ ,۵.۴۰ ,۵.۳۹ ,۵.۳۹ ,۵.۳۸ ,۵.۳۷ ,۵.۴۲ ,۵.۴۳ ,۵.۴۰ ,۵.۴۱ ,۵.۴۴ ,۵.۴۴ ,۵.۴۵ ,۵.۴۶ ,۵.۴۲ ,۵.۴۰ ,۵.۴۱ ,۵.۴۰ ,۵.۴۰ ,۵.۳۱ ,۵.۲۵ ,۵.۰۱ ,۵.۰۳ ,۵.۰۰ ,۵.۰۱ ,۵.۰۳ ,۵.۱۴ ,۵.۱۰ ,۵.۰۹ ,۵.۱۲ ,۵.۱۰ ,۵.۱۴ ,۵.۱۶ ,۵.۱۸ ,۵.۱۹ ,۵.۱۸ ,۵.۱۶ ,۵.۱۸ ,۵.۱۸ ,۵.۱۷ ,۵.۲۷ ,۵.۲۷ ,۵.۳۲ ,۵.۲۹ ,۵.۲۸ ,۵.۲۱ ,۵.۲۱ ,۵.۱۹ ,۵.۲۲ ,۵.۱۹ ,۵.۲۲ ,۵.۲۲ ,۵.۲۳ ,۵.۱۸ ,۵.۱۹ ,۵.۱۸ ,۵.۱۷ ,۵.۱۷ ,۵.۲۰ ,۵.۲۱ ,۵.۲۰ ,۵.۱۸ ,۵.۱۹ ,۵.۲۱ ,۵.۱۹ ,۵.۲۰ ,۵.۲۳ ,۵.۲۳ ,۵.۲۵ ,۵.۲۴ ,۵.۲۳ ,۵.۲۲ ,۵.۲۵ ,۵.۲۴ ,۵.۲۴ ,۵.۲۶ ,۵.۲۴ ,۵.۲۳ ,۵.۲۱ ,۵.۱۹ ,۵.۱۵ ,۵.۱۹ ,۵.۱۵ ,۵.۱۳ ,۵.۱۱ ,۵.۰۷ ,۵.۰۵ ,۵.۰۶ ,۵.۰۶ ,۵.۰۷ ,۵.۰۱ ,۵.۰۵ ,۴.۹۰ ,۴.۹۷ ,۵.۰۱ ,۵.۰۶ ,۵.۰۳ ,۴.۹۷ ,۴.۹۹ ,۴.۹۷ ,۴.۹۲ ,۴.۸۶ ,۴.۳۸ ,۴.۳۹ ,۴.۴۱ ,۴.۴۴ ,۴.۴۴ ,۴.۴۱ ,۴.۴۲ ,۴.۴۶ ,۴.۴۲ ,۴.۴۲ ,۴.۳۸ ,۴.۳۳ ,۴.۲۴ ,۴.۲۷ ,۴.۲۷ ,۴.۲۷ ,۴.۲۰ ,۴.۲۱ ,۴.۲۷ ,۴.۳۲ ,۴.۳۴ ,۴.۳۵ ,۴.۳۵ ,۴.۳۶ ,۴.۴۰ ,۴.۴۵ ,۴.۴۴ ,۴.۴۴ ,۴.۴۵ ,۴.۴۷ ,۴.۴۶ ,۴.۴۳ ,۴.۴۲ ,۴.۴۵
۴۳
Stacks
$۱.۶۷ ۰
تومان
۲.۴۴
میلیون دلار
۸۶.۰۱
میلیارد دلار
۱.۴۷
میلیون STX
۵.۰۸% ۲.۱۸ ,۲.۴۱ ,۲.۴۰ ,۲.۴۵ ,۲.۴۱ ,۲.۴۱ ,۲.۴۳ ,۲.۴۴ ,۲.۳۳ ,۲.۳۶ ,۲.۳۹ ,۲.۳۹ ,۲.۴۰ ,۲.۳۹ ,۲.۳۳ ,۲.۳۱ ,۲.۳۰ ,۲.۳۱ ,۲.۳۲ ,۲.۳۰ ,۲.۳۲ ,۲.۳۱ ,۲.۳۰ ,۲.۳۳ ,۲.۳۳ ,۲.۳۱ ,۲.۲۷ ,۲.۲۷ ,۲.۱۷ ,۲.۱۹ ,۲.۱۶ ,۲.۱۴ ,۲.۱۴ ,۲.۰۹ ,۲.۰۸ ,۲.۰۷ ,۲.۰۷ ,۲.۰۴ ,۲.۰۸ ,۲.۰۹ ,۲.۱۰ ,۲.۰۸ ,۲.۰۹ ,۲.۰۹ ,۲.۰۸ ,۲.۰۹ ,۲.۰۷ ,۲.۰۶ ,۲.۰۶ ,۲.۰۴ ,۲.۰۶ ,۱.۹۸۴۷ ,۱.۹۴۹۳ ,۱.۹۱۶۰ ,۱.۹۱۱۵ ,۱.۹۰۷۹ ,۱.۹۰۵۰ ,۱.۸۹۲۳ ,۱.۹۴۲۸ ,۱.۹۱۸۵ ,۱.۹۲۸۱ ,۱.۸۹۴۲ ,۱.۸۸۱۳ ,۱.۹۰۰۰ ,۱.۹۰۶۳ ,۱.۸۹۴۳ ,۱.۸۸۸۸ ,۱.۸۸۵۷ ,۱.۸۷۸۹ ,۱.۸۸۹۹ ,۱.۸۸۷۹ ,۱.۸۹۹۳ ,۱.۹۰۵۰ ,۱.۹۰۴۹ ,۱.۹۱۲۵ ,۱.۹۰۵۷ ,۱.۹۴۹۴ ,۱.۹۴۱۷ ,۱.۹۴۸۱ ,۱.۹۳۱۴ ,۱.۹۲۵۳ ,۱.۹۳۶۲ ,۱.۹۵۰۵ ,۱.۹۳۸۵ ,۱.۹۴۲۸ ,۱.۹۷۰۲ ,۱.۹۵۶۶ ,۱.۹۴۴۶ ,۱.۹۰۶۸ ,۱.۹۱۶۹ ,۱.۹۳۶۷ ,۱.۹۳۱۷ ,۱.۹۲۵۲ ,۱.۹۱۶۹ ,۱.۹۱۹۶ ,۱.۹۵۵۷ ,۱.۹۲۶۵ ,۱.۹۳۴۳ ,۱.۹۳۱۹ ,۱.۹۱۴۱ ,۱.۹۱۶۵ ,۱.۹۱۲۰ ,۱.۹۱۷۰ ,۱.۹۰۷۴ ,۱.۹۰۷۴ ,۱.۹۰۸۵ ,۱.۸۹۶۵ ,۱.۹۰۶۱ ,۱.۹۰۱۸ ,۱.۸۸۲۷ ,۱.۸۶۸۰ ,۱.۸۵۴۵ ,۱.۸۴۷۲ ,۱.۸۵۸۴ ,۱.۸۳۸۰ ,۱.۸۳۸۸ ,۱.۸۱۵۹ ,۱.۷۹۶۷ ,۱.۷۶۶۵ ,۱.۷۹۴۲ ,۱.۷۷۱۳ ,۱.۷۵۰۱ ,۱.۷۷۹۶ ,۱.۷۶۴۹ ,۱.۷۴۵۰ ,۱.۷۶۵۰ ,۱.۷۷۳۱ ,۱.۸۰۵۲ ,۱.۷۸۴۵ ,۱.۷۵۵۱ ,۱.۷۷۴۱ ,۱.۷۶۱۴ ,۱.۷۵۱۶ ,۱.۷۰۰۸ ,۱.۵۸۶۷ ,۱.۶۰۷۷ ,۱.۶۱۶۳ ,۱.۶۲۸۳ ,۱.۶۲۱۷ ,۱.۶۱۵۶ ,۱.۶۲۵۵ ,۱.۶۳۱۳ ,۱.۶۱۷۶ ,۱.۶۱۳۷ ,۱.۵۹۸۶ ,۱.۵۷۹۸ ,۱.۵۶۳۰ ,۱.۵۹۹۹ ,۱.۶۲۱۲ ,۱.۶۲۱۸ ,۱.۶۰۱۹ ,۱.۵۸۹۴ ,۱.۵۹۰۹ ,۱.۶۰۸۶ ,۱.۶۱۱۲ ,۱.۶۲۰۴ ,۱.۶۱۱۱ ,۱.۶۳۸۹ ,۱.۶۵۱۹ ,۱.۶۷۲۰ ,۱.۶۹۱۲ ,۱.۷۰۴۴ ,۱.۶۹۵۳ ,۱.۷۰۷۴ ,۱.۶۸۶۲ ,۱.۶۶۵۴ ,۱.۶۷۲۱ ,۱.۶۹۴۲
۴۴
Immutable
$۱.۵۸ ۰
تومان
۲.۳۹
میلیون دلار
۶۸.۶۷
میلیارد دلار
۱.۵۱
میلیون IMX
۸.۹۷% ۱.۸۴۴۵ ,۱.۹۴۲۰ ,۱.۹۶۲۶ ,۱.۹۸۴۵ ,۱.۹۵۲۵ ,۱.۹۵۳۲ ,۱.۹۴۲۷ ,۱.۹۴۰۰ ,۱.۸۹۵۰ ,۱.۹۱۲۰ ,۱.۹۱۷۵ ,۱.۹۲۳۵ ,۱.۹۱۹۱ ,۱.۹۱۵۴ ,۱.۹۰۱۴ ,۱.۸۶۸۳ ,۱.۸۷۰۷ ,۱.۸۷۹۴ ,۱.۸۶۶۹ ,۱.۸۵۱۶ ,۱.۸۶۲۸ ,۱.۸۶۰۴ ,۱.۸۵۳۸ ,۱.۸۵۷۵ ,۱.۸۴۲۲ ,۱.۸۳۹۰ ,۱.۸۳۷۴ ,۱.۸۲۲۷ ,۱.۷۷۸۳ ,۱.۸۰۷۶ ,۱.۸۰۷۵ ,۱.۸۰۹۸ ,۱.۸۰۷۳ ,۱.۷۹۵۱ ,۱.۷۹۴۶ ,۱.۷۸۶۸ ,۱.۸۰۰۹ ,۱.۸۰۲۷ ,۱.۸۰۶۹ ,۱.۸۰۳۳ ,۱.۷۸۱۷ ,۱.۷۹۱۳ ,۱.۷۹۴۵ ,۱.۸۰۱۲ ,۱.۸۰۰۴ ,۱.۸۰۶۵ ,۱.۸۰۳۰ ,۱.۸۰۸۳ ,۱.۸۰۷۶ ,۱.۸۰۴۵ ,۱.۸۰۷۴ ,۱.۷۶۴۳ ,۱.۷۴۱۴ ,۱.۷۰۲۵ ,۱.۶۸۲۳ ,۱.۶۷۲۴ ,۱.۶۷۷۱ ,۱.۶۷۷۶ ,۱.۷۰۵۴ ,۱.۷۱۰۷ ,۱.۷۱۴۸ ,۱.۷۲۹۸ ,۱.۷۲۳۲ ,۱.۷۳۲۸ ,۱.۷۳۵۰ ,۱.۷۲۵۲ ,۱.۷۲۸۵ ,۱.۷۵۴۵ ,۱.۷۴۸۰ ,۱.۷۵۰۹ ,۱.۷۵۲۲ ,۱.۷۵۷۲ ,۱.۷۵۰۷ ,۱.۷۵۲۹ ,۱.۷۵۵۷ ,۱.۷۵۴۸ ,۱.۷۵۹۴ ,۱.۷۵۶۷ ,۱.۷۶۱۶ ,۱.۷۴۷۲ ,۱.۷۴۹۴ ,۱.۷۳۸۵ ,۱.۷۴۱۳ ,۱.۷۴۳۸ ,۱.۷۳۷۸ ,۱.۷۲۹۸ ,۱.۷۲۴۱ ,۱.۷۱۳۸ ,۱.۷۰۸۹ ,۱.۶۹۹۵ ,۱.۷۱۷۲ ,۱.۷۲۵۵ ,۱.۷۲۸۰ ,۱.۷۲۱۳ ,۱.۷۲۳۸ ,۱.۷۲۵۶ ,۱.۷۱۸۱ ,۱.۷۱۹۹ ,۱.۷۲۱۹ ,۱.۷۰۷۲ ,۱.۷۱۷۲ ,۱.۷۱۸۱ ,۱.۷۱۳۱ ,۱.۷۰۶۵ ,۱.۷۰۹۱ ,۱.۶۹۸۳ ,۱.۶۸۹۰ ,۱.۷۱۷۵ ,۱.۷۰۸۸ ,۱.۷۰۲۸ ,۱.۶۸۵۲ ,۱.۶۶۹۵ ,۱.۶۵۸۸ ,۱.۶۵۹۵ ,۱.۶۳۸۵ ,۱.۶۱۵۵ ,۱.۶۱۳۵ ,۱.۵۹۹۱ ,۱.۵۶۷۱ ,۱.۵۷۴۸ ,۱.۵۷۵۱ ,۱.۵۶۵۴ ,۱.۵۴۵۷ ,۱.۵۶۶۹ ,۱.۵۶۴۷ ,۱.۵۹۷۷ ,۱.۶۵۱۷ ,۱.۶۵۸۷ ,۱.۶۳۲۰ ,۱.۶۲۶۴ ,۱.۶۲۱۶ ,۱.۶۲۲۰ ,۱.۶۲۲۰ ,۱.۶۱۰۶ ,۱.۴۸۴۲ ,۱.۵۱۲۸ ,۱.۵۱۹۹ ,۱.۵۱۷۰ ,۱.۵۲۴۹ ,۱.۵۰۳۲ ,۱.۵۱۰۴ ,۱.۴۸۹۷ ,۱.۴۷۰۷ ,۱.۴۶۵۸ ,۱.۴۶۲۸ ,۱.۴۵۸۲ ,۱.۴۲۷۲ ,۱.۴۳۷۷ ,۱.۴۴۶۱ ,۱.۴۳۵۶ ,۱.۴۳۰۱ ,۱.۴۲۸۷ ,۱.۴۵۱۶ ,۱.۴۷۳۹ ,۱.۴۵۶۲ ,۱.۴۷۰۶ ,۱.۴۷۳۶ ,۱.۴۹۱۵ ,۱.۵۱۳۰ ,۱.۵۴۸۰ ,۱.۵۴۵۹ ,۱.۵۵۴۴ ,۱.۵۵۳۴ ,۱.۵۶۱۸ ,۱.۵۶۷۳ ,۱.۵۴۵۴ ,۱.۵۳۹۹ ,۱.۵۶۲۳
۴۵
First Digital USD
$۰.۹۹۹۸ ۰
تومان
۲.۳۷
میلیون دلار
۶.۶۶
میلیون دلار
۲.۳۷
میلیون FDUSD
-۰.۲۱% ۰.۹۹۸۲ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۵۷ ,۱.۰۰۳۱ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۸۳ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۸۱ ,۰.۹۹۴۷ ,۱.۰۰۵۰ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۸۳ ,۰.۹۹۸۳ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۲۳ ,۰.۹۹۹۱ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۷۸ ,۰.۹۸۸۸ ,۰.۹۹۷۶ ,۱.۰۰۲۸ ,۰.۹۹۷۳ ,۰.۹۹۷۷ ,۰.۹۹۹۰ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۸۴ ,۰.۹۹۶۴ ,۰.۹۹۹۸ ,۰.۹۹۷۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۸۱ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۷۰ ,۰.۹۹۸۳ ,۰.۹۹۷۷ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۷۳ ,۰.۹۹۵۹ ,۰.۹۹۶۴ ,۰.۹۹۳۵ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۶۲ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۸۶ ,۰.۹۹۸۰ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۹ ,۰.۹۹۷۵ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۸۶ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۷۹ ,۰.۹۹۸۰ ,۰.۹۹۷۷ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۸۷ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۸۲ ,۰.۹۹۸۶ ,۰.۹۹۸۴ ,۰.۹۹۷۳ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۸۰ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۸۲ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۸۶ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۸۲ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۸۶ ,۰.۹۹۹۷ ,۰.۹۹۸۳ ,۱.۰۰۴۴ ,۰.۹۹۹۵ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۸۷ ,۰.۹۹۸۲ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۸۵ ,۰.۹۹۶۷ ,۰.۹۹۶۶ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۶۹ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۸۴ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۹۲ ,۰.۹۹۶۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۴۹ ,۰.۹۹۸۸ ,۰.۹۹۴۸ ,۰.۹۹۹۱ ,۰.۹۹۹۵ ,۱.۰۰۱۸ ,۰.۹۹۹۴ ,۰.۹۹۸۳ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۷۲ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۸ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۰ ,۰.۹۹۷۶ ,۰.۹۹۹۲ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۸۸ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۵۸ ,۰.۹۹۶۸ ,۰.۹۹۹۷ ,۱.۰۰۱۲ ,۰.۹۹۷۴ ,۱.۰۰۵۱ ,۰.۹۹۹۳ ,۰.۹۹۸۴ ,۰.۹۹۹۶ ,۰.۹۹۸۶ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۶ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۰
۴۶
Arbitrum
$۰.۸۱۴۸ ۰
تومان
۲.۳۶
میلیون دلار
۲۸۶.۷۶
میلیارد دلار
۲.۹۰
میلیون ARB
۴.۴۹% ۰.۹۴۷۰ ,۰.۹۸۴۱ ,۰.۹۷۸۱ ,۰.۹۸۸۲ ,۰.۹۸۷۰ ,۰.۹۹۰۳ ,۰.۹۹۴۶ ,۰.۹۷۵۹ ,۰.۹۵۵۴ ,۰.۹۶۷۳ ,۰.۹۷۰۹ ,۰.۹۷۴۰ ,۰.۹۷۲۶ ,۰.۹۷۱۴ ,۰.۹۶۳۵ ,۰.۹۵۳۸ ,۰.۹۵۱۴ ,۰.۹۵۲۹ ,۰.۹۵۰۶ ,۰.۹۴۱۰ ,۰.۹۴۵۳ ,۰.۹۴۴۰ ,۰.۹۴۱۲ ,۰.۹۴۵۹ ,۰.۹۳۹۶ ,۰.۹۴۰۶ ,۰.۹۴۱۴ ,۰.۹۴۴۸ ,۰.۹۲۴۳ ,۰.۹۴۱۱ ,۰.۹۳۹۶ ,۰.۹۴۹۱ ,۰.۹۵۰۵ ,۰.۹۴۵۰ ,۰.۹۴۴۲ ,۰.۹۴۲۶ ,۰.۹۳۶۸ ,۰.۹۳۶۱ ,۰.۹۴۱۳ ,۰.۹۴۴۴ ,۰.۹۳۹۰ ,۰.۹۴۱۰ ,۰.۹۴۶۲ ,۰.۹۴۸۵ ,۰.۹۴۸۶ ,۰.۹۵۰۴ ,۰.۹۴۷۲ ,۰.۹۴۶۳ ,۰.۹۴۷۷ ,۰.۹۴۵۷ ,۰.۹۴۳۸ ,۰.۹۳۴۴ ,۰.۹۲۶۶ ,۰.۸۹۵۰ ,۰.۸۹۴۳ ,۰.۸۸۹۶ ,۰.۸۹۵۲ ,۰.۸۹۶۵ ,۰.۹۱۷۳ ,۰.۹۱۲۳ ,۰.۹۱۲۱ ,۰.۹۲۱۱ ,۰.۹۱۵۰ ,۰.۹۱۶۷ ,۰.۹۱۹۶ ,۰.۹۱۹۷ ,۰.۹۲۴۴ ,۰.۹۳۰۲ ,۰.۹۲۹۰ ,۰.۹۲۸۸ ,۰.۹۲۲۰ ,۰.۹۲۲۶ ,۰.۹۲۱۵ ,۰.۹۲۳۹ ,۰.۹۲۸۳ ,۰.۹۲۸۶ ,۰.۹۲۹۹ ,۰.۹۲۵۰ ,۰.۹۲۸۳ ,۰.۹۲۴۳ ,۰.۹۲۲۹ ,۰.۹۲۰۷ ,۰.۹۲۱۷ ,۰.۹۲۳۱ ,۰.۹۲۱۳ ,۰.۹۱۶۷ ,۰.۹۱۴۸ ,۰.۹۱۲۹ ,۰.۹۰۹۴ ,۰.۹۰۵۶ ,۰.۹۱۶۴ ,۰.۹۱۷۳ ,۰.۹۱۴۸ ,۰.۹۱۳۷ ,۰.۹۱۳۹ ,۰.۹۲۱۲ ,۰.۹۱۶۳ ,۰.۹۱۷۰ ,۰.۹۲۲۹ ,۰.۹۲۳۴ ,۰.۹۲۵۵ ,۰.۹۲۲۰ ,۰.۹۲۲۱ ,۰.۹۲۲۸ ,۰.۹۲۳۱ ,۰.۹۲۱۷ ,۰.۹۲۱۴ ,۰.۹۲۸۲ ,۰.۹۲۳۸ ,۰.۹۲۲۸ ,۰.۹۱۳۵ ,۰.۹۰۸۴ ,۰.۹۰۲۷ ,۰.۹۰۷۱ ,۰.۹۰۱۹ ,۰.۸۹۳۳ ,۰.۸۸۸۲ ,۰.۸۷۸۴ ,۰.۸۷۲۱ ,۰.۸۷۷۹ ,۰.۸۷۸۲ ,۰.۸۷۴۰ ,۰.۸۷۰۳ ,۰.۸۷۶۸ ,۰.۸۶۷۴ ,۰.۸۷۲۴ ,۰.۸۸۱۹ ,۰.۸۸۵۳ ,۰.۸۸۰۲ ,۰.۸۷۱۴ ,۰.۸۷۰۱ ,۰.۸۶۷۰ ,۰.۸۵۸۱ ,۰.۸۴۴۱ ,۰.۷۶۶۶ ,۰.۷۸۱۶ ,۰.۷۸۶۰ ,۰.۷۹۴۳ ,۰.۸۰۰۱ ,۰.۷۹۴۳ ,۰.۷۹۷۷ ,۰.۷۹۹۱ ,۰.۷۹۳۹ ,۰.۷۸۹۹ ,۰.۷۸۵۴ ,۰.۷۸۳۸ ,۰.۷۷۲۷ ,۰.۷۷۹۴ ,۰.۷۸۱۷ ,۰.۷۷۹۰ ,۰.۷۷۰۲ ,۰.۷۷۴۲ ,۰.۷۷۷۷ ,۰.۷۸۴۳ ,۰.۷۹۰۹ ,۰.۷۹۳۰ ,۰.۷۹۴۷ ,۰.۸۰۵۳ ,۰.۸۱۲۹ ,۰.۸۲۸۵ ,۰.۸۲۸۹ ,۰.۸۳۲۶ ,۰.۸۲۸۱ ,۰.۸۲۹۴ ,۰.۸۲۰۴ ,۰.۸۱۴۱ ,۰.۸۱۰۷ ,۰.۸۱۹۴
۴۷
Maker
$۲,۳۹۱.۵۰ ۰
تومان
۲.۲۲
میلیون دلار
۱۴۶.۱۴
میلیارد دلار
۹۲۸۶۶۶
MKR
۱۰.۷۳% ۲۲۹۲.۹۱ ,۲۳۵۲.۳۹ ,۲۳۴۰.۲۵ ,۲۳۵۱.۸۳ ,۲۳۴۰.۹۴ ,۲۳۴۰.۷۶ ,۲۳۴۴.۶۱ ,۲۳۲۱.۷۴ ,۲۲۷۳.۸۵ ,۲۲۹۷.۳۶ ,۲۲۹۶.۱۸ ,۲۳۰۴.۳۲ ,۲۳۰۳.۲۰ ,۲۳۰۴.۰۸ ,۲۲۸۶.۷۷ ,۲۲۶۸.۰۶ ,۲۲۵۸.۸۴ ,۲۲۷۲.۹۱ ,۲۲۶۵.۶۴ ,۲۲۶۳.۸۶ ,۲۲۷۳.۵۸ ,۲۲۶۹.۰۱ ,۲۲۶۷.۶۹ ,۲۲۷۴.۳۷ ,۲۲۶۱.۹۹ ,۲۲۷۱.۰۸ ,۲۲۷۳.۵۱ ,۲۲۶۸.۰۰ ,۲۲۴۷.۸۲ ,۲۲۶۱.۶۹ ,۲۲۴۳.۱۶ ,۲۲۵۴.۱۷ ,۲۲۵۹.۹۴ ,۲۲۵۰.۰۳ ,۲۲۵۶.۳۳ ,۲۲۵۷.۹۷ ,۲۲۴۸.۷۰ ,۲۲۳۷.۶۶ ,۲۲۴۰.۷۳ ,۲۲۴۹.۵۵ ,۲۲۴۲.۰۴ ,۲۲۵۰.۲۲ ,۲۲۷۱.۰۶ ,۲۲۸۷.۰۸ ,۲۲۸۵.۰۰ ,۲۲۸۴.۸۱ ,۲۲۷۷.۸۹ ,۲۲۸۹.۲۲ ,۲۲۹۴.۷۴ ,۲۲۹۷.۵۹ ,۲۲۸۷.۰۷ ,۲۲۷۹.۸۶ ,۲۲۷۳.۳۵ ,۲۲۲۲.۰۱ ,۲۲۲۲.۱۴ ,۲۲۱۲.۶۲ ,۲۲۲۹.۰۳ ,۲۲۳۰.۶۰ ,۲۲۵۷.۱۶ ,۲۲۶۶.۴۶ ,۲۲۷۵.۴۵ ,۲۲۷۸.۲۳ ,۲۲۷۵.۱۳ ,۲۲۷۴.۷۹ ,۲۲۸۸.۸۳ ,۲۲۸۳.۳۲ ,۲۲۹۴.۵۹ ,۲۲۹۶.۴۶ ,۲۲۹۴.۱۱ ,۲۲۹۸.۶۳ ,۲۲۸۹.۷۶ ,۲۲۹۴.۷۸ ,۲۲۹۵.۴۲ ,۲۳۰۵.۲۹ ,۲۳۰۲.۰۵ ,۲۳۰۳.۸۵ ,۲۳۰۹.۰۷ ,۲۳۰۱.۵۷ ,۲۳۰۷.۹۰ ,۲۳۰۳.۷۴ ,۲۳۰۴.۶۷ ,۲۳۰۰.۸۵ ,۲۳۱۰.۱۹ ,۲۳۱۷.۰۵ ,۲۳۰۸.۳۲ ,۲۳۰۲.۴۴ ,۲۳۰۶.۵۸ ,۲۳۰۱.۶۸ ,۲۲۹۵.۵۸ ,۲۲۹۴.۸۰ ,۲۳۰۵.۲۱ ,۲۳۱۰.۰۶ ,۲۳۱۵.۴۳ ,۲۳۲۰.۷۶ ,۲۳۴۱.۳۹ ,۲۳۵۵.۲۴ ,۲۳۴۲.۶۷ ,۲۳۵۲.۶۰ ,۲۳۸۱.۳۲ ,۲۳۸۰.۵۹ ,۲۴۰۷.۴۷ ,۲۴۰۸.۱۶ ,۲۴۱۲.۶۷ ,۲۴۱۰.۸۴ ,۲۴۲۲.۰۶ ,۲۴۲۸.۶۰ ,۲۴۳۰.۸۱ ,۲۴۳۳.۴۱ ,۲۴۲۷.۱۳ ,۲۴۱۷.۰۹ ,۲۳۹۹.۷۴ ,۲۳۹۰.۸۶ ,۲۳۸۴.۲۷ ,۲۳۹۸.۰۲ ,۲۳۹۴.۹۸ ,۲۳۷۱.۲۳ ,۲۳۸۰.۷۹ ,۲۳۶۷.۳۶ ,۲۳۵۲.۸۳ ,۲۳۵۰.۱۰ ,۲۳۵۱.۶۳ ,۲۳۴۴.۸۷ ,۲۳۳۴.۰۵ ,۲۳۲۱.۷۸ ,۲۳۱۵.۰۶ ,۲۳۱۴.۶۷ ,۲۳۳۴.۱۷ ,۲۳۳۸.۹۷ ,۲۳۲۶.۳۸ ,۲۳۱۱.۶۹ ,۲۳۱۳.۱۳ ,۲۳۰۲.۹۵ ,۲۲۹۵.۹۶ ,۲۲۶۵.۴۴ ,۲۱۸۳.۴۹ ,۲۱۸۹.۶۲ ,۲۱۹۲.۰۴ ,۲۲۰۱.۲۵ ,۲۲۲۱.۹۴ ,۲۲۰۳.۶۶ ,۲۲۰۵.۲۲ ,۲۲۱۶.۵۳ ,۲۲۰۸.۱۹ ,۲۱۹۱.۵۴ ,۲۱۷۲.۷۴ ,۲۱۵۸.۳۵ ,۲۱۳۷.۵۰ ,۲۱۴۵.۶۷ ,۲۱۶۱.۲۸ ,۲۱۸۵.۶۶ ,۲۱۸۵.۳۴ ,۲۱۸۷.۴۷ ,۲۱۸۵.۷۴ ,۲۲۱۴.۶۹ ,۲۲۲۹.۳۲ ,۲۲۲۰.۶۹ ,۲۲۲۴.۰۸ ,۲۲۳۹.۳۸ ,۲۲۶۸.۹۲ ,۲۳۴۷.۹۵ ,۲۴۱۷.۹۵ ,۲۴۵۰.۹۷ ,۲۴۴۶.۹۴ ,۲۴۸۶.۶۷ ,۲۴۵۸.۶۰ ,۲۴۰۶.۹۵ ,۲۳۸۰.۷۱ ,۲۴۱۰.۱۸
۴۸
Bittensor
$۳۰۶.۴۶ ۰
تومان
۲.۱۳
میلیون دلار
۶۷.۸۶
میلیارد دلار
۶.۹۵
میلیارد TAO
۱۵.۴۳% ۳۶۰.۰۳ ,۳۵۳.۷۱ ,۳۶۴.۳۲ ,۳۷۱.۰۲ ,۳۶۷.۲۴ ,۳۶۷.۲۵ ,۳۵۲.۲۰ ,۳۴۳.۲۳ ,۳۴۹.۷۱ ,۳۵۱.۹۵ ,۳۵۴.۹۵ ,۳۵۳.۵۰ ,۳۵۳.۷۹ ,۳۴۶.۰۱ ,۳۳۲.۳۷ ,۳۳۴.۵۰ ,۳۳۴.۲۴ ,۳۳۸.۰۴ ,۳۳۴.۹۳ ,۳۳۴.۸۵ ,۳۳۶.۰۷ ,۳۳۴.۱۷ ,۳۳۵.۸۴ ,۳۳۰.۷۸ ,۳۲۳.۱۹ ,۳۲۴.۷۰ ,۳۲۵.۰۳ ,۳۱۶.۶۰ ,۳۲۲.۰۱ ,۳۲۱.۷۳ ,۳۲۳.۸۱ ,۳۲۳.۴۵ ,۳۲۱.۱۹ ,۳۲۰.۸۶ ,۳۱۷.۷۵ ,۳۱۷.۴۹ ,۳۱۴.۲۷ ,۳۱۶.۵۳ ,۳۱۶.۳۶ ,۳۱۳.۶۰ ,۳۱۷.۲۵ ,۳۲۰.۵۹ ,۳۲۲.۱۶ ,۳۱۷.۲۳ ,۳۲۰.۲۱ ,۳۱۸.۶۶ ,۳۱۸.۱۲ ,۳۱۸.۱۳ ,۳۱۸.۲۰ ,۳۱۸.۸۳ ,۳۱۳.۶۰ ,۳۰۹.۶۲ ,۳۰۰.۰۸ ,۳۰۴.۹۳ ,۳۰۲.۴۸ ,۳۰۳.۰۴ ,۳۰۱.۸۸ ,۳۰۵.۱۷ ,۳۰۱.۴۹ ,۳۰۲.۱۵ ,۳۰۲.۳۳ ,۲۹۹.۳۴ ,۳۰۰.۹۵ ,۲۹۹.۳۵ ,۲۹۹.۳۹ ,۲۹۶.۳۸ ,۳۰۰.۶۶ ,۳۰۳.۶۴ ,۳۰۵.۵۲ ,۳۰۴.۷۴ ,۳۰۶.۲۸ ,۳۰۷.۴۶ ,۳۰۶.۴۱ ,۳۰۴.۳۰ ,۳۰۲.۸۶ ,۳۰۳.۱۵ ,۳۰۵.۴۵ ,۳۰۶.۷۹ ,۳۰۴.۶۰ ,۳۰۴.۴۷ ,۳۰۳.۳۸ ,۳۰۴.۲۷ ,۳۰۳.۷۲ ,۳۰۱.۵۶ ,۳۰۱.۴۷ ,۳۰۲.۴۴ ,۳۰۷.۸۵ ,۳۰۴.۹۸ ,۳۰۲.۹۴ ,۳۰۵.۵۷ ,۳۰۷.۳۵ ,۳۰۸.۰۵ ,۳۰۷.۶۵ ,۳۰۷.۳۴ ,۳۰۸.۹۰ ,۳۰۸.۸۷ ,۳۰۸.۱۵ ,۳۱۱.۸۷ ,۳۱۲.۳۴ ,۳۱۱.۲۴ ,۳۱۲.۷۶ ,۳۱۲.۰۵ ,۳۱۳.۱۱ ,۳۱۲.۰۰ ,۳۰۹.۳۵ ,۳۰۶.۸۷ ,۳۰۷.۷۵ ,۳۰۵.۴۶ ,۳۰۴.۲۵ ,۳۰۲.۰۷ ,۳۰۰.۹۳ ,۲۹۸.۹۱ ,۳۰۲.۱۵ ,۳۰۰.۱۰ ,۲۹۶.۴۱ ,۲۹۱.۹۱ ,۲۹۰.۵۷ ,۲۸۵.۶۰ ,۲۸۹.۲۱ ,۲۹۵.۰۸ ,۲۹۷.۸۳ ,۲۹۴.۵۳ ,۳۰۱.۱۹ ,۲۹۴.۳۱ ,۲۹۶.۳۶ ,۳۰۰.۲۸ ,۳۰۱.۰۵ ,۳۰۱.۶۲ ,۲۹۴.۴۴ ,۲۹۶.۱۹ ,۲۹۱.۸۱ ,۲۸۸.۲۳ ,۲۸۶.۲۵ ,۲۶۰.۶۵ ,۲۶۹.۲۸ ,۲۷۱.۷۲ ,۲۷۱.۳۱ ,۲۷۴.۱۰ ,۲۷۷.۰۸ ,۲۷۶.۵۶ ,۲۸۲.۰۹ ,۲۸۴.۱۶ ,۲۸۵.۳۵ ,۲۷۶.۹۰ ,۲۶۵.۴۲ ,۲۵۹.۶۷ ,۲۶۶.۱۴ ,۲۷۱.۱۳ ,۲۷۱.۳۰ ,۲۷۲.۵۴ ,۲۷۰.۹۳ ,۲۶۸.۳۰ ,۲۷۳.۸۳ ,۲۸۳.۵۷ ,۲۸۷.۸۶ ,۲۹۱.۷۳ ,۲۸۸.۷۴ ,۲۹۲.۲۰ ,۲۹۳.۰۱ ,۲۹۱.۱۷ ,۲۹۵.۰۵ ,۲۹۴.۸۳ ,۳۰۰.۳۴ ,۳۰۴.۷۷ ,۳۰۱.۷۵ ,۳۰۱.۶۰ ,۳۰۹.۱۷
۴۹
Lido DAO
$۲.۳۶ ۰
تومان
۲.۱۱
میلیون دلار
۳۱۵.۷۹
میلیارد دلار
۸۹۳.۰۱
میلیارد LDO
۲۰.۷۱% ۱.۹۰۸۹ ,۲.۰۱ ,۲.۰۰ ,۲.۰۴ ,۲.۰۳ ,۲.۰۲ ,۲.۰۴ ,۱.۹۹۲۹ ,۱.۹۵۱۷ ,۱.۹۹۹۰ ,۲.۰۰ ,۲.۰۰ ,۲.۰۰ ,۲.۰۱ ,۱.۹۹۷۱ ,۱.۹۴۲۸ ,۱.۹۵۹۳ ,۱.۹۷۱۶ ,۱.۹۷۴۹ ,۱.۹۳۱۷ ,۱.۹۴۱۰ ,۱.۹۵۲۵ ,۱.۹۲۸۱ ,۱.۹۲۱۵ ,۱.۹۰۱۸ ,۱.۸۹۳۲ ,۱.۹۱۴۴ ,۱.۹۴۸۹ ,۱.۸۸۱۸ ,۱.۹۰۴۰ ,۱.۸۹۵۷ ,۱.۸۸۲۲ ,۱.۸۷۸۲ ,۱.۸۶۰۴ ,۱.۸۶۵۴ ,۱.۸۶۸۲ ,۱.۸۶۲۳ ,۱.۸۶۹۴ ,۱.۸۸۰۰ ,۱.۸۹۱۲ ,۱.۹۲۸۰ ,۱.۹۳۰۴ ,۱.۹۵۸۷ ,۱.۹۷۶۰ ,۱.۹۷۱۷ ,۱.۹۷۶۰ ,۱.۹۴۶۰ ,۱.۹۵۳۴ ,۱.۹۷۳۹ ,۱.۹۸۸۳ ,۱.۹۹۲۹ ,۱.۹۶۴۴ ,۱.۹۵۱۸ ,۱.۸۹۴۰ ,۱.۸۶۵۴ ,۱.۸۴۵۳ ,۱.۸۵۸۰ ,۱.۸۷۱۶ ,۱.۹۸۴۹ ,۱.۹۷۸۰ ,۱.۹۸۰۱ ,۱.۹۹۴۵ ,۲.۰۴ ,۲.۰۴ ,۲.۰۶ ,۲.۰۴ ,۲.۰۴ ,۲.۰۸ ,۲.۰۷ ,۲.۰۷ ,۲.۰۵ ,۲.۰۶ ,۲.۰۶ ,۲.۰۶ ,۲.۰۷ ,۲.۰۵ ,۲.۰۴ ,۲.۰۳ ,۲.۰۵ ,۲.۰۶ ,۲.۰۵ ,۲.۰۵ ,۲.۰۶ ,۲.۰۶ ,۲.۰۷ ,۲.۰۵ ,۲.۰۱ ,۲.۰۱ ,۱.۹۸۸۶ ,۱.۹۷۹۵ ,۱.۹۹۹۳ ,۱.۹۹۵۳ ,۱.۹۹۵۷ ,۱.۹۸۱۴ ,۱.۹۹۰۹ ,۲.۰۱ ,۲.۰۱ ,۲.۰۱ ,۲.۱۱ ,۲.۱۱ ,۲.۲۰ ,۲.۱۹ ,۲.۱۹ ,۲.۱۸ ,۲.۱۴ ,۲.۱۶ ,۲.۱۶ ,۲.۱۶ ,۲.۱۵ ,۲.۱۴ ,۲.۱۶ ,۲.۱۳ ,۲.۱۳ ,۲.۱۶ ,۲.۱۴ ,۲.۱۳ ,۲.۱۰ ,۲.۰۷ ,۲.۰۳ ,۲.۰۵ ,۲.۰۹ ,۲.۱۰ ,۲.۰۷ ,۲.۱۴ ,۲.۱۱ ,۲.۱۴ ,۲.۱۷ ,۲.۱۶ ,۲.۱۰ ,۲.۰۳ ,۲.۰۰ ,۱.۹۸۶۵ ,۱.۹۸۳۷ ,۱.۹۴۲۶ ,۱.۸۴۹۷ ,۱.۸۶۸۰ ,۱.۹۴۸۲ ,۱.۹۴۳۴ ,۱.۹۷۵۴ ,۱.۹۷۶۶ ,۲.۰۴ ,۲.۰۱ ,۱.۹۸۸۱ ,۲.۰۰ ,۱.۹۷۶۷ ,۱.۹۵۷۸ ,۱.۹۳۳۵ ,۲.۰۳ ,۲.۰۶ ,۲.۰۵ ,۲.۰۱ ,۱.۹۹۹۷ ,۲.۰۳ ,۲.۱۲ ,۲.۱۵ ,۲.۱۷ ,۲.۱۸ ,۲.۲۲ ,۲.۲۹ ,۲.۳۶ ,۲.۳۷ ,۲.۳۶ ,۲.۳۷ ,۲.۳۶ ,۲.۳۷ ,۲.۳۱ ,۲.۳۰ ,۲.۳۸
۵۰
The Graph
$۰.۲۱۹۰ ۰
تومان
۲.۰۸
میلیون دلار
۹۴.۹۴
میلیارد دلار
۹.۵۵
میلیون GRT
۱۰.۷۶% ۰.۲۵۱۸ ,۰.۲۶۷۱ ,۰.۲۶۵۳ ,۰.۲۷۰۴ ,۰.۲۶۸۴ ,۰.۲۶۸۴ ,۰.۲۶۶۸ ,۰.۲۶۵۶ ,۰.۲۵۵۷ ,۰.۲۶۱۷ ,۰.۲۶۲۷ ,۰.۲۶۲۸ ,۰.۲۶۲۱ ,۰.۲۶۳۴ ,۰.۲۵۸۳ ,۰.۲۵۴۵ ,۰.۲۵۳۷ ,۰.۲۵۳۸ ,۰.۲۵۲۳ ,۰.۲۵۰۸ ,۰.۲۵۳۱ ,۰.۲۵۲۶ ,۰.۲۵۱۸ ,۰.۲۵۲۲ ,۰.۲۵۱۱ ,۰.۲۵۱۳ ,۰.۲۵۱۷ ,۰.۲۴۸۸ ,۰.۲۴۲۴ ,۰.۲۴۶۲ ,۰.۲۴۶۸ ,۰.۲۴۷۲ ,۰.۲۴۵۷ ,۰.۲۴۴۶ ,۰.۲۴۴۳ ,۰.۲۴۳۳ ,۰.۲۴۳۳ ,۰.۲۴۲۲ ,۰.۲۴۵۲ ,۰.۲۴۷۴ ,۰.۲۴۵۷ ,۰.۲۴۵۳ ,۰.۲۴۶۰ ,۰.۲۴۵۷ ,۰.۲۴۶۰ ,۰.۲۴۷۴ ,۰.۲۴۶۹ ,۰.۲۴۷۹ ,۰.۲۴۷۳ ,۰.۲۴۶۲ ,۰.۲۴۶۹ ,۰.۲۴۳۰ ,۰.۲۴۰۷ ,۰.۲۳۲۳ ,۰.۲۳۳۳ ,۰.۲۳۱۷ ,۰.۲۳۱۳ ,۰.۲۳۰۹ ,۰.۲۳۶۲ ,۰.۲۳۵۸ ,۰.۲۳۵۶ ,۰.۲۳۶۳ ,۰.۲۳۵۵ ,۰.۲۳۷۲ ,۰.۲۳۸۰ ,۰.۲۳۸۰ ,۰.۲۳۸۸ ,۰.۲۳۹۱ ,۰.۲۳۹۷ ,۰.۲۳۹۹ ,۰.۲۳۸۱ ,۰.۲۳۹۰ ,۰.۲۳۸۳ ,۰.۲۳۹۲ ,۰.۲۳۸۶ ,۰.۲۳۸۸ ,۰.۲۳۹۸ ,۰.۲۳۸۶ ,۰.۲۳۹۴ ,۰.۲۳۸۲ ,۰.۲۳۷۸ ,۰.۲۳۶۹ ,۰.۲۳۸۰ ,۰.۲۳۷۹ ,۰.۲۳۷۳ ,۰.۲۳۴۸ ,۰.۲۳۵۹ ,۰.۲۳۵۱ ,۰.۲۳۴۵ ,۰.۲۳۴۲ ,۰.۲۳۵۱ ,۰.۲۳۶۱ ,۰.۲۳۵۴ ,۰.۲۳۳۵ ,۰.۲۳۳۶ ,۰.۲۳۵۷ ,۰.۲۳۴۸ ,۰.۲۳۴۸ ,۰.۲۳۵۹ ,۰.۲۳۵۲ ,۰.۲۳۶۸ ,۰.۲۳۶۰ ,۰.۲۳۴۶ ,۰.۲۳۴۹ ,۰.۲۳۵۸ ,۰.۲۳۶۱ ,۰.۲۳۵۴ ,۰.۲۳۶۹ ,۰.۲۳۵۴ ,۰.۲۳۴۶ ,۰.۲۳۰۵ ,۰.۲۲۸۶ ,۰.۲۲۶۸ ,۰.۲۲۷۸ ,۰.۲۲۶۱ ,۰.۲۲۴۳ ,۰.۲۲۲۵ ,۰.۲۲۰۱ ,۰.۲۱۵۲ ,۰.۲۱۷۱ ,۰.۲۱۶۵ ,۰.۲۱۵۳ ,۰.۲۱۳۰ ,۰.۲۱۷۰ ,۰.۲۱۵۶ ,۰.۲۱۶۲ ,۰.۲۱۹۳ ,۰.۲۲۲۰ ,۰.۲۲۱۳ ,۰.۲۱۶۹ ,۰.۲۱۶۷ ,۰.۲۱۵۶ ,۰.۲۱۳۹ ,۰.۲۱۲۱ ,۰.۱۹۸۲ ,۰.۱۹۹۸ ,۰.۲۰۰۰ ,۰.۱۹۹۳ ,۰.۲۰۳۲ ,۰.۲۰۴۷ ,۰.۲۰۴۵ ,۰.۲۰۲۵ ,۰.۲۰۰۷ ,۰.۲۰۰۴ ,۰.۱۹۹۵ ,۰.۱۹۷۸ ,۰.۱۹۳۴ ,۰.۱۹۷۸ ,۰.۲۰۰۱ ,۰.۱۹۸۰ ,۰.۱۹۶۰ ,۰.۱۹۷۱ ,۰.۱۹۸۰ ,۰.۲۰۰۸ ,۰.۲۰۲۰ ,۰.۲۰۱۲ ,۰.۲۰۰۵ ,۰.۲۰۵۱ ,۰.۲۰۵۷ ,۰.۲۱۳۱ ,۰.۲۱۴۹ ,۰.۲۱۷۶ ,۰.۲۱۸۱ ,۰.۲۲۰۵ ,۰.۲۱۹۵ ,۰.۲۱۵۶ ,۰.۲۱۵۵ ,۰.۲۱۸۰ ,۰.۲۱۶۹
۵۱
Optimism
$۱.۹۰ ۰
تومان
۲.۰۷
میلیون دلار
۲۷۶.۷۰
میلیارد دلار
۱.۰۹
میلیون OP
۷.۳۱% ۲.۰۸ ,۲.۱۸ ,۲.۲۰ ,۲.۲۰ ,۲.۱۹ ,۲.۱۸ ,۲.۱۷ ,۲.۱۶ ,۲.۱۲ ,۲.۱۵ ,۲.۱۵ ,۲.۱۶ ,۲.۱۳ ,۲.۱۴ ,۲.۱۲ ,۲.۰۷ ,۲.۰۸ ,۲.۰۸ ,۲.۰۷ ,۲.۰۶ ,۲.۰۷ ,۲.۰۷ ,۲.۰۶ ,۲.۰۷ ,۲.۰۵ ,۲.۰۶ ,۲.۰۶ ,۲.۰۶ ,۲.۰۱ ,۲.۰۵ ,۲.۰۴ ,۲.۰۵ ,۲.۰۴ ,۲.۰۲ ,۲.۰۱ ,۲.۰۱ ,۲.۰۲ ,۲.۰۱ ,۱.۹۹۳۰ ,۲.۰۱ ,۱.۹۹۷۵ ,۲.۰۱ ,۲.۰۳ ,۲.۰۴ ,۲.۰۵ ,۲.۰۴ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۴ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۱ ,۱.۹۸۱۶ ,۱.۹۲۰۴ ,۱.۹۲۳۰ ,۱.۹۱۵۷ ,۱.۹۳۳۳ ,۱.۹۳۴۲ ,۱.۹۷۹۳ ,۱.۹۸۲۳ ,۲.۰۰ ,۲.۰۲ ,۲.۰۳ ,۲.۰۲ ,۲.۰۳ ,۲.۰۳ ,۲.۰۵ ,۲.۰۷ ,۲.۰۵ ,۲.۰۶ ,۲.۰۵ ,۲.۰۵ ,۲.۰۶ ,۲.۰۷ ,۲.۰۷ ,۲.۰۷ ,۲.۰۶ ,۲.۰۷ ,۲.۰۷ ,۲.۰۷ ,۲.۰۶ ,۲.۰۶ ,۲.۰۶ ,۲.۰۹ ,۲.۱۰ ,۲.۰۹ ,۲.۰۸ ,۲.۰۷ ,۲.۰۶ ,۲.۰۵ ,۲.۰۶ ,۲.۰۶ ,۲.۰۶ ,۲.۰۵ ,۲.۰۵ ,۲.۰۷ ,۲.۰۶ ,۲.۰۷ ,۲.۰۸ ,۲.۰۷ ,۲.۰۹ ,۲.۰۸ ,۲.۰۹ ,۲.۱۱ ,۲.۱۰ ,۲.۱۰ ,۲.۰۹ ,۲.۱۰ ,۲.۰۹ ,۲.۰۹ ,۲.۰۸ ,۲.۰۷ ,۲.۰۵ ,۲.۰۶ ,۲.۰۵ ,۲.۰۲ ,۲.۰۱ ,۱.۹۹۲۱ ,۱.۹۶۸۱ ,۱.۹۸۵۰ ,۱.۹۹۵۶ ,۱.۹۹۸۳ ,۱.۹۶۷۶ ,۱.۹۷۷۹ ,۱.۹۵۹۰ ,۱.۹۷۳۴ ,۱.۹۹۱۴ ,۲.۰۰ ,۱.۹۸۱۹ ,۱.۹۵۵۱ ,۱.۹۴۶۷ ,۱.۹۴۷۴ ,۱.۹۳۸۵ ,۱.۹۱۴۸ ,۱.۷۴۶۵ ,۱.۷۸۲۴ ,۱.۷۹۲۲ ,۱.۸۲۳۹ ,۱.۸۲۴۶ ,۱.۸۲۴۴ ,۱.۸۳۳۴ ,۱.۸۳۰۹ ,۱.۸۰۴۸ ,۱.۷۹۳۸ ,۱.۷۸۵۸ ,۱.۷۷۴۱ ,۱.۷۵۴۷ ,۱.۷۶۳۴ ,۱.۷۷۰۷ ,۱.۷۷۲۵ ,۱.۷۶۷۲ ,۱.۷۶۴۹ ,۱.۷۷۴۲ ,۱.۸۰۳۶ ,۱.۸۲۰۰ ,۱.۸۲۳۱ ,۱.۸۲۶۳ ,۱.۸۵۸۳ ,۱.۹۳۰۴ ,۱.۹۱۹۴ ,۱.۹۳۵۳ ,۱.۹۳۶۰ ,۱.۹۴۲۱ ,۱.۹۵۶۹ ,۱.۹۴۲۹ ,۱.۹۱۱۲ ,۱.۸۸۹۸ ,۱.۹۱۹۱
۵۲
Injective
$۲۱.۱۳ ۰
تومان
۲.۰۵
میلیون دلار
۱۸۷.۲۲
میلیارد دلار
۹۷.۱۵
میلیارد INJ
۴.۹۸% ۲۸.۵۲ ,۳۱.۱۴ ,۳۱.۹۵ ,۳۱.۶۷ ,۳۲.۴۶ ,۳۲.۱۷ ,۳۲.۰۲ ,۳۰.۸۸ ,۳۰.۱۲ ,۳۱.۰۳ ,۳۱.۰۸ ,۳۱.۱۹ ,۳۱.۲۵ ,۳۱.۴۹ ,۳۱.۴۷ ,۳۰.۳۸ ,۳۰.۲۴ ,۳۰.۲۱ ,۳۰.۴۰ ,۲۹.۹۸ ,۳۰.۲۷ ,۳۰.۲۹ ,۳۰.۲۰ ,۳۰.۵۵ ,۳۰.۱۳ ,۳۰.۲۶ ,۳۱.۲۷ ,۳۰.۷۹ ,۲۸.۹۷ ,۲۸.۹۹ ,۲۹.۱۴ ,۲۹.۴۵ ,۲۹.۰۳ ,۲۸.۷۰ ,۲۸.۹۱ ,۲۸.۹۶ ,۲۸.۸۶ ,۲۸.۶۹ ,۲۸.۸۹ ,۲۹.۲۰ ,۲۸.۲۷ ,۲۸.۹۸ ,۲۸.۹۹ ,۲۸.۲۱ ,۲۸.۲۷ ,۲۸.۲۵ ,۲۷.۹۱ ,۲۸.۰۵ ,۲۸.۲۰ ,۲۷.۹۳ ,۲۸.۵۱ ,۲۷.۶۲ ,۲۷.۴۵ ,۲۶.۵۸ ,۲۶.۶۱ ,۲۶.۳۹ ,۲۶.۲۷ ,۲۶.۳۹ ,۲۶.۱۱ ,۲۵.۹۳ ,۲۶.۱۸ ,۲۵.۹۹ ,۲۶.۰۴ ,۲۶.۰۳ ,۲۵.۹۵ ,۲۵.۸۳ ,۲۵.۹۱ ,۲۵.۹۷ ,۲۵.۹۰ ,۲۵.۹۶ ,۲۵.۹۶ ,۲۶.۰۸ ,۲۵.۹۷ ,۲۶.۰۶ ,۲۶.۰۱ ,۲۶.۰۴ ,۲۶.۴۰ ,۲۵.۹۸ ,۲۶.۰۱ ,۲۵.۹۴ ,۲۵.۸۱ ,۲۵.۶۷ ,۲۵.۸۵ ,۲۵.۷۵ ,۲۵.۳۸ ,۲۵.۱۸ ,۲۵.۰۵ ,۲۵.۰۰ ,۲۴.۷۸ ,۲۴.۷۵ ,۲۴.۹۱ ,۲۵.۱۶ ,۲۵.۱۶ ,۲۵.۱۰ ,۲۵.۰۱ ,۲۵.۱۷ ,۲۵.۰۷ ,۲۵.۱۳ ,۲۵.۱۳ ,۲۴.۸۹ ,۲۵.۰۶ ,۲۵.۰۳ ,۲۵.۰۱ ,۲۵.۰۰ ,۲۴.۹۹ ,۲۵.۰۳ ,۲۵.۱۲ ,۲۵.۱۴ ,۲۵.۰۴ ,۲۵.۰۱ ,۲۴.۴۰ ,۲۴.۱۸ ,۲۴.۱۰ ,۲۴.۳۰ ,۲۴.۲۰ ,۲۳.۹۲ ,۲۳.۴۷ ,۲۳.۲۲ ,۲۲.۸۱ ,۲۳.۰۱ ,۲۳.۰۶ ,۲۲.۶۱ ,۲۲.۲۳ ,۲۲.۱۰ ,۲۱.۸۳ ,۲۱.۸۳ ,۲۲.۰۱ ,۲۲.۲۴ ,۲۲.۰۲ ,۲۱.۶۸ ,۲۱.۷۵ ,۲۱.۷۲ ,۲۱.۵۸ ,۲۱.۳۳ ,۱۹.۵۲ ,۱۹.۸۲ ,۲۰.۰۸ ,۲۰.۲۸ ,۲۰.۳۴ ,۲۰.۸۸ ,۲۰.۵۶ ,۲۰.۶۴ ,۲۰.۵۹ ,۲۰.۲۸ ,۲۰.۵۱ ,۲۰.۱۵ ,۱۹.۳۲ ,۱۹.۷۷ ,۱۹.۹۷ ,۱۹.۹۵ ,۱۹.۷۹ ,۱۹.۷۵ ,۱۹.۹۴ ,۲۰.۳۰ ,۲۰.۵۲ ,۲۰.۴۰ ,۲۰.۴۳ ,۲۰.۶۷ ,۲۰.۵۹ ,۲۰.۶۳ ,۲۰.۵۹ ,۲۰.۷۰ ,۲۰.۶۶ ,۲۱.۱۳ ,۲۱.۰۲ ,۲۰.۷۲ ,۲۰.۷۵ ,۲۱.۱۲
۵۳
dogwifhat
$۲.۰۵ ۰
تومان
۲.۰۵
میلیون دلار
۶۵۴.۹۸
میلیارد دلار
۹۹۸.۹۳
میلیارد WIF
۱.۵۲% ۲.۶۶ ,۲.۸۱ ,۲.۷۹ ,۲.۷۹ ,۲.۷۶ ,۲.۷۶ ,۲.۸۰ ,۲.۷۰ ,۲.۶۱ ,۲.۶۵ ,۲.۶۷ ,۲.۶۸ ,۲.۶۵ ,۲.۶۵ ,۲.۵۸ ,۲.۵۳ ,۲.۵۲ ,۲.۵۲ ,۲.۵۳ ,۲.۵۲ ,۲.۵۷ ,۲.۵۵ ,۲.۵۴ ,۲.۵۵ ,۲.۵۱ ,۲.۵۰ ,۲.۴۹ ,۲.۴۸ ,۲.۴۲ ,۲.۴۶ ,۲.۴۹ ,۲.۴۷ ,۲.۴۳ ,۲.۴۲ ,۲.۴۲ ,۲.۴۱ ,۲.۳۹ ,۲.۳۸ ,۲.۴۱ ,۲.۴۳ ,۲.۴۲ ,۲.۴۱ ,۲.۴۴ ,۲.۴۵ ,۲.۴۴ ,۲.۴۶ ,۲.۴۵ ,۲.۴۶ ,۲.۴۷ ,۲.۴۵ ,۲.۴۴ ,۲.۳۷ ,۲.۳۲ ,۲.۲۸ ,۲.۲۷ ,۲.۲۴ ,۲.۲۵ ,۲.۲۶ ,۲.۳۴ ,۲.۳۴ ,۲.۳۵ ,۲.۳۴ ,۲.۳۴ ,۲.۳۹ ,۲.۴۳ ,۲.۴۵ ,۲.۴۲ ,۲.۴۲ ,۲.۴۱ ,۲.۴۲ ,۲.۴۰ ,۲.۴۰ ,۲.۴۲ ,۲.۴۱ ,۲.۳۹ ,۲.۴۰ ,۲.۳۹ ,۲.۳۹ ,۲.۳۸ ,۲.۳۷ ,۲.۳۵ ,۲.۳۴ ,۲.۳۶ ,۲.۴۰ ,۲.۴۲ ,۲.۳۹ ,۲.۴۱ ,۲.۴۱ ,۲.۳۹ ,۲.۳۸ ,۲.۴۵ ,۲.۵۰ ,۲.۵۳ ,۲.۵۱ ,۲.۵۳ ,۲.۵۵ ,۲.۵۱ ,۲.۵۱ ,۲.۵۴ ,۲.۵۴ ,۲.۵۸ ,۲.۵۸ ,۲.۵۷ ,۲.۵۶ ,۲.۵۶ ,۲.۵۸ ,۲.۵۶ ,۲.۶۰ ,۲.۶۱ ,۲.۶۱ ,۲.۵۷ ,۲.۵۳ ,۲.۵۱ ,۲.۵۲ ,۲.۴۸ ,۲.۴۶ ,۲.۴۵ ,۲.۴۱ ,۲.۴۰ ,۲.۴۲ ,۲.۳۹ ,۲.۳۶ ,۲.۳۲ ,۲.۳۵ ,۲.۳۲ ,۲.۳۶ ,۲.۴۱ ,۲.۴۲ ,۲.۳۹ ,۲.۳۵ ,۲.۳۵ ,۲.۳۵ ,۲.۳۱ ,۲.۲۷ ,۲.۰۷ ,۲.۱۳ ,۲.۱۲ ,۲.۱۰ ,۲.۱۰ ,۲.۰۹ ,۲.۰۸ ,۲.۱۰ ,۲.۱۱ ,۲.۰۸ ,۲.۰۴ ,۲.۰۴ ,۱.۹۶۰۶ ,۲.۰۰ ,۱.۹۹۵۳ ,۱.۹۶۳۰ ,۱.۹۳۹۲ ,۱.۹۳۴۸ ,۱.۹۳۳۴ ,۲.۰۳ ,۲.۰۷ ,۲.۰۶ ,۲.۰۷ ,۲.۰۸ ,۲.۱۰ ,۲.۱۱ ,۲.۱۲ ,۲.۱۴ ,۲.۱۱ ,۲.۱۲ ,۲.۰۸ ,۲.۰۵ ,۲.۰۴ ,۲.۰۹
۵۴
Sui
$۰.۸۴۰۶ ۰
تومان
۲.۰۳
میلیون دلار
۱۸۸.۶۵
میلیارد دلار
۲.۴۳
میلیون SUI
۶.۲۲% ۰.۹۸۷۰ ,۱.۰۳۶۴ ,۱.۰۲۴۶ ,۱.۰۳۹۵ ,۱.۰۴۱۹ ,۱.۰۳۵۲ ,۱.۰۳۸۱ ,۱.۰۲۹۰ ,۱.۰۰۷۹ ,۱.۰۲۱۳ ,۱.۰۱۷۵ ,۱.۰۱۹۲ ,۱.۰۱۸۷ ,۱.۰۱۸۸ ,۱.۰۰۷۸ ,۰.۹۹۰۵ ,۰.۹۹۱۳ ,۰.۹۹۵۴ ,۰.۹۹۲۰ ,۰.۹۸۸۲ ,۰.۹۹۰۲ ,۰.۹۸۹۹ ,۰.۹۸۴۷ ,۰.۹۹۲۹ ,۰.۹۸۷۱ ,۰.۹۹۲۲ ,۰.۹۹۸۹ ,۰.۹۹۵۸ ,۰.۹۷۵۷ ,۰.۹۸۸۷ ,۰.۹۸۹۳ ,۰.۹۹۰۶ ,۰.۹۸۳۱ ,۰.۹۷۶۹ ,۰.۹۷۷۳ ,۰.۹۶۹۳ ,۰.۹۶۴۰ ,۰.۹۶۰۲ ,۰.۹۷۰۰ ,۰.۹۷۱۰ ,۰.۹۶۸۷ ,۰.۹۷۳۹ ,۰.۹۸۵۱ ,۰.۹۹۲۵ ,۰.۹۸۸۸ ,۰.۹۹۱۹ ,۰.۹۸۹۲ ,۰.۹۹۰۹ ,۰.۹۹۷۴ ,۰.۹۹۵۱ ,۰.۹۹۰۵ ,۰.۹۷۹۸ ,۰.۹۵۹۰ ,۰.۹۱۱۲ ,۰.۹۱۶۲ ,۰.۹۱۳۴ ,۰.۹۱۳۷ ,۰.۹۱۶۸ ,۰.۹۳۳۴ ,۰.۹۲۸۸ ,۰.۹۲۹۷ ,۰.۹۳۳۳ ,۰.۹۳۰۴ ,۰.۹۴۲۱ ,۰.۹۴۳۱ ,۰.۹۴۳۵ ,۰.۹۴۷۵ ,۰.۹۵۰۱ ,۰.۹۴۹۴ ,۰.۹۵۰۲ ,۰.۹۴۳۲ ,۰.۹۴۶۰ ,۰.۹۴۳۹ ,۰.۹۴۴۷ ,۰.۹۴۲۹ ,۰.۹۵۱۱ ,۰.۹۵۰۷ ,۰.۹۵۵۵ ,۰.۹۵۲۷ ,۰.۹۴۷۹ ,۰.۹۴۵۲ ,۰.۹۴۰۶ ,۰.۹۴۴۱ ,۰.۹۴۵۳ ,۰.۹۴۲۱ ,۰.۹۳۴۳ ,۰.۹۳۱۳ ,۰.۹۲۹۴ ,۰.۹۲۸۱ ,۰.۹۲۹۲ ,۰.۹۴۱۳ ,۰.۹۴۳۱ ,۰.۹۴۴۵ ,۰.۹۴۰۱ ,۰.۹۴۰۵ ,۰.۹۴۴۶ ,۰.۹۴۰۸ ,۰.۹۴۰۶ ,۰.۹۴۳۷ ,۰.۹۴۲۷ ,۰.۹۵۳۴ ,۰.۹۵۳۸ ,۰.۹۵۰۱ ,۰.۹۵۰۸ ,۰.۹۵۲۶ ,۰.۹۵۴۱ ,۰.۹۵۷۰ ,۰.۹۶۰۶ ,۰.۹۶۸۴ ,۰.۹۷۵۸ ,۰.۹۶۷۵ ,۰.۹۵۹۵ ,۰.۹۴۶۱ ,۰.۹۴۱۹ ,۰.۹۳۰۹ ,۰.۹۲۳۸ ,۰.۹۱۸۹ ,۰.۹۰۷۶ ,۰.۸۹۴۰ ,۰.۹۰۰۹ ,۰.۹۰۰۷ ,۰.۸۹۵۱ ,۰.۸۹۱۷ ,۰.۹۰۳۳ ,۰.۸۹۵۱ ,۰.۹۰۰۸ ,۰.۹۱۱۷ ,۰.۹۲۸۸ ,۰.۹۱۴۷ ,۰.۹۰۴۱ ,۰.۹۰۲۴ ,۰.۸۹۹۱ ,۰.۸۹۰۲ ,۰.۸۷۹۳ ,۰.۷۹۷۱ ,۰.۸۱۲۵ ,۰.۸۱۵۳ ,۰.۸۲۳۶ ,۰.۸۲۷۷ ,۰.۸۲۳۴ ,۰.۸۱۹۸ ,۰.۸۱۸۸ ,۰.۸۱۷۶ ,۰.۸۱۲۶ ,۰.۸۰۰۹ ,۰.۷۹۳۶ ,۰.۷۸۱۲ ,۰.۷۷۹۹ ,۰.۷۸۷۷ ,۰.۷۸۲۸ ,۰.۷۶۷۲ ,۰.۷۶۸۶ ,۰.۷۷۷۷ ,۰.۷۸۹۶ ,۰.۸۰۱۴ ,۰.۸۰۵۶ ,۰.۸۰۰۴ ,۰.۸۰۵۰ ,۰.۸۱۵۶ ,۰.۸۲۷۲ ,۰.۸۳۳۱ ,۰.۸۳۵۰ ,۰.۸۲۷۷ ,۰.۸۳۲۵ ,۰.۸۲۷۵ ,۰.۸۲۴۵ ,۰.۸۲۲۸ ,۰.۸۳۵۶
۵۵
Rocket Pool ETH
$۳,۹۲۹.۹۹ ۰
تومان
۱.۹۸
میلیون دلار
۸.۸۵
میلیارد دلار
۵۰۴۲۰۶
RETH
۴.۱۱% ۴۰۰۶.۹۰ ,۴۰۲۰.۸۲ ,۴۰۳۵.۴۵ ,۴۰۲۵.۰۲ ,۴۰۱۰.۵۷ ,۴۰۱۳.۹۰ ,۳۹۷۶.۸۳ ,۳۹۲۰.۴۴ ,۳۹۴۲.۴۹ ,۳۹۴۶.۷۷ ,۳۹۴۹.۴۸ ,۳۹۳۷.۳۴ ,۳۹۴۷.۶۷ ,۳۹۲۸.۴۶ ,۳۸۶۱.۱۲ ,۳۸۸۷.۵۳ ,۳۸۹۴.۱۷ ,۳۸۸۹.۰۱ ,۳۸۸۱.۸۸ ,۳۹۰۰.۲۶ ,۳۸۹۴.۶۴ ,۳۸۷۳.۲۵ ,۳۸۸۵.۴۹ ,۳۸۹۴.۸۶ ,۳۸۹۵.۴۹ ,۳۸۸۶.۰۵ ,۳۸۹۹.۳۹ ,۳۸۶۸.۹۱ ,۳۸۴۱.۸۷ ,۳۸۴۸.۴۹ ,۳۸۵۴.۷۱ ,۳۸۵۵.۸۸ ,۳۸۵۸.۲۱ ,۳۸۶۰.۲۷ ,۳۸۶۰.۴۶ ,۳۸۵۲.۵۰ ,۳۸۵۳.۲۲ ,۳۸۶۷.۹۲ ,۳۸۸۵.۶۸ ,۳۸۷۵.۵۱ ,۳۸۷۹.۷۱ ,۳۹۰۶.۷۸ ,۳۹۰۶.۶۲ ,۳۹۰۵.۶۷ ,۳۹۰۶.۹۹ ,۳۹۰۹.۶۲ ,۳۹۰۰.۲۶ ,۳۸۹۹.۴۰ ,۳۸۹۶.۹۱ ,۳۸۹۵.۴۰ ,۳۸۶۳.۰۰ ,۳۸۴۱.۲۶ ,۳۷۷۹.۲۱ ,۳۷۶۹.۰۵ ,۳۷۵۸.۱۱ ,۳۷۶۳.۱۳ ,۳۷۹۰.۲۸ ,۳۸۷۶.۲۶ ,۳۸۵۲.۵۳ ,۳۸۵۷.۴۴ ,۳۸۷۴.۰۷ ,۳۸۶۴.۲۳ ,۳۸۶۸.۸۶ ,۳۸۷۴.۰۴ ,۳۸۸۷.۸۱ ,۳۸۹۷.۲۹ ,۳۹۲۶.۸۵ ,۳۹۱۱.۸۴ ,۳۹۲۲.۱۱ ,۳۹۱۶.۸۸ ,۳۹۲۳.۸۵ ,۳۹۲۴.۱۳ ,۳۹۳۹.۰۸ ,۳۹۴۸.۷۷ ,۳۹۴۵.۹۰ ,۳۹۶۵.۵۷ ,۳۹۴۹.۷۴ ,۳۹۵۹.۴۵ ,۳۹۵۰.۲۹ ,۳۹۴۹.۱۹ ,۳۹۴۴.۵۵ ,۳۹۵۴.۶۲ ,۳۹۶۰.۴۷ ,۳۹۵۷.۸۳ ,۳۹۴۷.۶۱ ,۳۹۵۴.۶۱ ,۳۹۵۹.۶۹ ,۳۹۴۳.۰۹ ,۳۹۴۳.۹۹ ,۳۹۵۵.۲۵ ,۳۹۵۵.۵۰ ,۳۹۴۹.۸۴ ,۳۹۴۲.۸۹ ,۳۹۳۹.۷۸ ,۳۹۵۷.۰۲ ,۳۹۴۸.۳۶ ,۳۹۵۰.۲۴ ,۳۹۷۴.۱۲ ,۳۹۷۱.۸۲ ,۳۹۷۹.۰۱ ,۳۹۷۸.۱۴ ,۳۹۸۲.۹۲ ,۳۹۸۹.۵۸ ,۳۹۹۱.۷۹ ,۳۹۹۱.۹۴ ,۳۹۸۹.۹۳ ,۴۰۲۶.۸۱ ,۴۰۱۷.۷۸ ,۴۰۲۷.۱۱ ,۴۰۰۳.۸۴ ,۳۹۸۶.۰۳ ,۳۹۷۲.۳۰ ,۳۹۸۱.۶۴ ,۳۹۷۰.۰۱ ,۳۹۵۳.۸۲ ,۳۹۴۶.۰۸ ,۳۹۳۰.۹۶ ,۳۸۹۳.۴۴ ,۳۹۰۵.۸۲ ,۳۹۰۶.۴۱ ,۳۹۱۱.۲۳ ,۳۸۸۳.۲۸ ,۳۸۹۸.۷۲ ,۳۸۸۹.۳۷ ,۳۹۱۱.۳۹ ,۳۹۲۸.۹۱ ,۳۹۳۳.۳۹ ,۳۹۴۷.۴۱ ,۳۹۰۷.۴۲ ,۳۹۱۱.۹۶ ,۳۹۱۳.۰۸ ,۳۹۰۱.۷۴ ,۳۸۵۲.۸۹ ,۳۷۹۱.۰۴ ,۳۸۱۱.۷۷ ,۳۸۱۲.۸۲ ,۳۸۱۳.۳۱ ,۳۸۲۱.۶۳ ,۳۸۱۴.۴۱ ,۳۸۲۱.۶۰ ,۳۸۲۶.۵۹ ,۳۸۱۲.۹۵ ,۳۸۰۵.۳۰ ,۳۷۸۴.۳۷ ,۳۷۷۳.۱۸ ,۳۷۶۶.۷۳ ,۳۷۷۶.۰۱ ,۳۷۹۲.۶۶ ,۳۷۸۵.۷۹ ,۳۷۸۶.۷۳ ,۳۷۸۸.۱۴ ,۳۷۷۷.۸۷ ,۳۸۰۹.۳۷ ,۳۸۵۷.۳۰ ,۳۸۶۲.۵۹ ,۳۸۶۷.۸۱ ,۳۸۷۸.۲۲ ,۳۸۹۴.۷۱ ,۳۹۲۸.۵۴ ,۳۹۶۲.۶۲ ,۳۹۵۳.۵۱ ,۳۹۴۵.۳۲ ,۳۹۴۵.۷۴ ,۳۹۲۹.۹۴ ,۳۹۲۴.۵۲ ,۳۹۲۳.۲۱ ,۳۹۵۴.۴۳
۵۶
VeChain
$۰.۰۲۶۰ ۰
تومان
۱.۸۸
میلیون دلار
۵۴.۹۹
میلیارد دلار
۷۲.۷۱
میلیون VET
۳.۶۰% ۰.۰۳۰۳ ,۰.۰۳۱۶ ,۰.۰۳۱۸ ,۰.۰۳۲۰ ,۰.۰۳۱۸ ,۰.۰۳۱۷ ,۰.۰۳۱۴ ,۰.۰۳۱۲ ,۰.۰۳۰۷ ,۰.۰۳۱۳ ,۰.۰۳۱۳ ,۰.۰۳۱۲ ,۰.۰۳۱۳ ,۰.۰۳۱۳ ,۰.۰۳۱۰ ,۰.۰۳۰۶ ,۰.۰۳۰۷ ,۰.۰۳۰۵ ,۰.۰۳۰۴ ,۰.۰۳۰۳ ,۰.۰۳۰۴ ,۰.۰۳۰۴ ,۰.۰۳۰۴ ,۰.۰۳۰۶ ,۰.۰۳۰۳ ,۰.۰۳۰۳ ,۰.۰۳۰۴ ,۰.۰۳۰۳ ,۰.۰۲۹۶ ,۰.۰۲۹۸ ,۰.۰۲۹۸ ,۰.۰۲۹۸ ,۰.۰۲۹۷ ,۰.۰۲۹۵ ,۰.۰۲۹۷ ,۰.۰۲۹۶ ,۰.۰۲۹۵ ,۰.۰۲۹۵ ,۰.۰۲۹۷ ,۰.۰۲۹۷ ,۰.۰۲۹۶ ,۰.۰۲۹۶ ,۰.۰۲۹۸ ,۰.۰۲۹۸ ,۰.۰۲۹۷ ,۰.۰۲۹۸ ,۰.۰۲۹۶ ,۰.۰۲۹۶ ,۰.۰۲۹۵ ,۰.۰۲۹۶ ,۰.۰۲۹۵ ,۰.۰۲۹۴ ,۰.۰۲۹۱ ,۰.۰۲۸۳ ,۰.۰۲۸۱ ,۰.۰۲۸۱ ,۰.۰۲۸۰ ,۰.۰۲۸۱ ,۰.۰۲۸۶ ,۰.۰۲۸۵ ,۰.۰۲۸۵ ,۰.۰۲۸۴ ,۰.۰۲۸۲ ,۰.۰۲۸۴ ,۰.۰۲۸۶ ,۰.۰۲۸۶ ,۰.۰۲۸۷ ,۰.۰۲۸۸ ,۰.۰۲۸۷ ,۰.۰۲۸۸ ,۰.۰۲۸۹ ,۰.۰۲۸۹ ,۰.۰۲۸۹ ,۰.۰۲۸۹ ,۰.۰۲۸۷ ,۰.۰۲۸۸ ,۰.۰۲۸۹ ,۰.۰۲۸۹ ,۰.۰۲۸۸ ,۰.۰۲۸۶ ,۰.۰۲۸۶ ,۰.۰۲۸۵ ,۰.۰۲۸۵ ,۰.۰۲۸۶ ,۰.۰۲۸۶ ,۰.۰۲۸۶ ,۰.۰۲۸۶ ,۰.۰۲۸۵ ,۰.۰۲۸۴ ,۰.۰۲۸۵ ,۰.۰۲۸۶ ,۰.۰۲۸۸ ,۰.۰۲۸۷ ,۰.۰۲۸۷ ,۰.۰۲۸۸ ,۰.۰۲۹۰ ,۰.۰۲۸۹ ,۰.۰۲۹۱ ,۰.۰۲۹۲ ,۰.۰۲۹۲ ,۰.۰۲۹۳ ,۰.۰۲۹۲ ,۰.۰۲۹۳ ,۰.۰۲۹۲ ,۰.۰۲۹۳ ,۰.۰۲۹۴ ,۰.۰۲۹۴ ,۰.۰۲۹۶ ,۰.۰۲۹۵ ,۰.۰۲۹۴ ,۰.۰۲۹۱ ,۰.۰۲۹۰ ,۰.۰۲۸۸ ,۰.۰۲۹۰ ,۰.۰۲۸۸ ,۰.۰۲۸۴ ,۰.۰۲۸۴ ,۰.۰۲۸۲ ,۰.۰۲۷۷ ,۰.۰۲۷۸ ,۰.۰۲۷۸ ,۰.۰۲۷۴ ,۰.۰۲۷۲ ,۰.۰۲۷۵ ,۰.۰۲۷۳ ,۰.۰۲۷۵ ,۰.۰۲۷۷ ,۰.۰۲۸۱ ,۰.۰۲۸۰ ,۰.۰۲۷۶ ,۰.۰۲۷۷ ,۰.۰۲۷۵ ,۰.۰۲۷۴ ,۰.۰۲۶۹ ,۰.۰۲۵۰ ,۰.۰۲۵۳ ,۰.۰۲۵۲ ,۰.۰۲۵۶ ,۰.۰۲۵۳ ,۰.۰۲۵۳ ,۰.۰۲۵۵ ,۰.۰۲۵۳ ,۰.۰۲۵۱ ,۰.۰۲۵۳ ,۰.۰۲۵۴ ,۰.۰۲۵۱ ,۰.۰۲۴۷ ,۰.۰۲۴۹ ,۰.۰۲۴۸ ,۰.۰۲۴۹ ,۰.۰۲۴۵ ,۰.۰۲۴۴ ,۰.۰۲۴۸ ,۰.۰۲۵۱ ,۰.۰۲۵۳ ,۰.۰۲۵۶ ,۰.۰۲۵۵ ,۰.۰۲۵۵ ,۰.۰۲۵۶ ,۰.۰۲۶۰ ,۰.۰۲۶۳ ,۰.۰۲۶۵ ,۰.۰۲۶۵ ,۰.۰۲۶۶ ,۰.۰۲۶۴ ,۰.۰۲۶۱ ,۰.۰۲۶۰ ,۰.۰۲۶۰
۵۷
Arweave
$۲۷.۹۹ ۰
تومان
۱.۸۲
میلیون دلار
۱۰۵.۹۵
میلیارد دلار
۶۵.۴۵
میلیارد AR
۱۳.۴۲% ۳۳.۴۱ ,۳۶.۱۳ ,۳۵.۱۸ ,۳۵.۴۶ ,۳۵.۲۰ ,۳۵.۰۲ ,۳۴.۹۶ ,۳۴.۸۱ ,۳۳.۸۹ ,۳۴.۶۴ ,۳۴.۵۸ ,۳۴.۶۲ ,۳۴.۶۱ ,۳۴.۵۱ ,۳۴.۲۹ ,۳۳.۳۶ ,۳۳.۷۳ ,۳۳.۹۴ ,۳۴.۰۹ ,۳۴.۰۳ ,۳۴.۱۹ ,۳۴.۱۷ ,۳۴.۴۳ ,۳۴.۵۱ ,۳۴.۶۲ ,۳۴.۸۰ ,۳۴.۳۶ ,۳۳.۸۵ ,۲۹.۶۳ ,۲۹.۱۹ ,۲۹.۸۰ ,۲۹.۶۸ ,۲۹.۶۵ ,۲۹.۵۰ ,۲۹.۲۶ ,۲۹.۱۸ ,۲۹.۱۴ ,۲۹.۳۰ ,۳۰.۲۶ ,۳۰.۷۱ ,۳۰.۷۳ ,۳۱.۶۴ ,۳۱.۵۷ ,۳۱.۹۸ ,۳۱.۷۱ ,۳۱.۶۴ ,۳۱.۰۵ ,۳۰.۳۱ ,۳۰.۵۳ ,۲۹.۹۹ ,۲۹.۸۶ ,۲۹.۳۵ ,۲۸.۶۲ ,۲۷.۸۳ ,۲۸.۳۳ ,۲۸.۲۰ ,۲۸.۲۹ ,۲۸.۲۷ ,۲۸.۶۸ ,۲۸.۴۹ ,۲۸.۴۷ ,۲۸.۳۲ ,۲۸.۴۷ ,۲۸.۶۸ ,۲۸.۵۴ ,۲۸.۶۱ ,۲۸.۶۳ ,۲۸.۵۹ ,۲۸.۷۴ ,۲۸.۹۴ ,۲۸.۷۲ ,۲۹.۱۳ ,۲۹.۰۹ ,۲۸.۷۸ ,۲۸.۹۴ ,۲۹.۲۶ ,۲۹.۲۴ ,۲۹.۰۳ ,۲۸.۸۸ ,۲۸.۵۹ ,۲۸.۶۶ ,۲۸.۵۹ ,۲۸.۵۴ ,۲۸.۴۰ ,۲۸.۲۴ ,۲۷.۹۶ ,۲۸.۰۵ ,۲۸.۰۵ ,۲۷.۹۷ ,۲۷.۸۸ ,۲۸.۰۸ ,۲۸.۰۸ ,۲۸.۱۸ ,۲۸.۱۲ ,۲۸.۰۸ ,۲۸.۳۴ ,۲۸.۰۹ ,۲۸.۱۸ ,۲۸.۱۳ ,۲۸.۱۲ ,۲۸.۳۰ ,۲۸.۲۶ ,۲۸.۱۹ ,۲۸.۷۰ ,۲۸.۸۹ ,۲۸.۶۲ ,۲۸.۵۸ ,۲۸.۷۱ ,۲۸.۵۸ ,۲۸.۵۰ ,۲۷.۸۹ ,۲۷.۸۲ ,۲۷.۹۷ ,۲۸.۰۲ ,۲۷.۶۶ ,۲۷.۴۶ ,۲۷.۲۱ ,۲۷.۰۰ ,۲۶.۴۶ ,۲۷.۲۶ ,۲۶.۹۹ ,۲۶.۵۰ ,۲۶.۵۱ ,۲۶.۸۷ ,۲۶.۵۵ ,۲۶.۹۲ ,۲۷.۱۶ ,۲۷.۰۵ ,۲۷.۰۵ ,۲۶.۹۳ ,۲۶.۸۱ ,۲۶.۸۰ ,۲۶.۶۰ ,۲۶.۳۰ ,۲۳.۸۸ ,۲۴.۸۳ ,۲۵.۱۶ ,۲۵.۲۲ ,۲۵.۱۰ ,۲۵.۱۷ ,۲۴.۹۱ ,۲۵.۰۷ ,۲۴.۷۷ ,۲۴.۴۶ ,۲۴.۶۲ ,۲۴.۹۲ ,۲۴.۲۷ ,۲۴.۷۱ ,۲۵.۲۹ ,۲۴.۹۹ ,۲۵.۴۷ ,۲۵.۴۰ ,۲۵.۴۰ ,۲۵.۷۲ ,۲۵.۷۶ ,۲۵.۹۴ ,۲۵.۹۰ ,۲۶.۶۲ ,۲۶.۹۰ ,۲۷.۱۸ ,۲۷.۶۵ ,۲۷.۷۷ ,۲۸.۳۸ ,۲۸.۶۹ ,۲۸.۵۳ ,۲۷.۸۶ ,۲۷.۷۹ ,۲۷.۷۲
۵۸
Ondo
$۱.۲۰ ۰
تومان
۱.۷۲
میلیون دلار
۴۰۵.۷۵
میلیارد دلار
۱.۴۴
میلیون ONDO
۱۰.۶۱% ۱.۲۷۵۶ ,۱.۳۷۳۰ ,۱.۳۶۸۴ ,۱.۳۷۸۰ ,۱.۳۸۱۷ ,۱.۳۹۳۶ ,۱.۳۸۶۹ ,۱.۳۶۸۰ ,۱.۳۱۹۵ ,۱.۳۳۵۱ ,۱.۳۴۳۰ ,۱.۳۳۶۹ ,۱.۳۴۲۴ ,۱.۳۵۱۵ ,۱.۳۳۸۸ ,۱.۳۰۰۹ ,۱.۳۰۵۳ ,۱.۳۰۴۱ ,۱.۳۰۹۱ ,۱.۲۹۸۴ ,۱.۳۰۱۸ ,۱.۳۰۱۸ ,۱.۲۹۵۶ ,۱.۲۹۳۵ ,۱.۲۸۱۷ ,۱.۲۸۶۰ ,۱.۳۰۶۹ ,۱.۲۹۲۵ ,۱.۲۳۱۹ ,۱.۲۴۵۳ ,۱.۲۵۱۳ ,۱.۲۴۱۷ ,۱.۲۳۳۰ ,۱.۲۲۵۰ ,۱.۲۴۱۲ ,۱.۲۳۱۵ ,۱.۲۲۸۲ ,۱.۲۲۵۰ ,۱.۲۳۹۹ ,۱.۲۴۶۳ ,۱.۳۰۶۶ ,۱.۳۱۲۷ ,۱.۳۲۲۶ ,۱.۳۲۳۳ ,۱.۳۲۶۵ ,۱.۳۰۸۰ ,۱.۲۹۰۹ ,۱.۲۵۲۳ ,۱.۲۵۲۱ ,۱.۲۴۵۱ ,۱.۲۳۷۳ ,۱.۲۰۸۵ ,۱.۱۸۶۷ ,۱.۱۶۷۴ ,۱.۱۶۷۵ ,۱.۱۷۰۸ ,۱.۱۷۶۱ ,۱.۱۹۶۷ ,۱.۲۱۲۴ ,۱.۱۹۴۲ ,۱.۱۹۹۸ ,۱.۲۲۰۴ ,۱.۲۱۰۵ ,۱.۱۹۹۳ ,۱.۲۱۰۱ ,۱.۲۰۴۸ ,۱.۲۲۰۱ ,۱.۲۲۰۰ ,۱.۲۰۷۸ ,۱.۲۰۹۷ ,۱.۲۰۸۴ ,۱.۲۱۹۰ ,۱.۲۲۰۰ ,۱.۲۲۳۴ ,۱.۲۲۱۸ ,۱.۲۱۴۸ ,۱.۲۲۰۱ ,۱.۲۱۸۳ ,۱.۲۱۴۵ ,۱.۲۰۷۰ ,۱.۲۰۴۸ ,۱.۲۰۰۴ ,۱.۱۹۹۸ ,۱.۲۰۵۶ ,۱.۲۰۸۵ ,۱.۲۰۱۲ ,۱.۱۹۸۴ ,۱.۱۹۹۰ ,۱.۱۸۵۷ ,۱.۱۸۴۶ ,۱.۱۹۷۰ ,۱.۱۹۰۴ ,۱.۱۹۰۱ ,۱.۱۹۲۰ ,۱.۱۸۵۵ ,۱.۱۹۲۵ ,۱.۱۸۷۹ ,۱.۱۹۲۰ ,۱.۱۸۹۸ ,۱.۱۸۹۰ ,۱.۱۹۳۴ ,۱.۱۹۱۴ ,۱.۱۹۰۱ ,۱.۱۸۸۶ ,۱.۱۷۸۰ ,۱.۱۸۰۸ ,۱.۱۷۳۵ ,۱.۱۸۳۰ ,۱.۱۶۶۰ ,۱.۱۵۸۳ ,۱.۱۴۱۹ ,۱.۱۳۱۳ ,۱.۱۱۶۹ ,۱.۱۳۱۵ ,۱.۱۳۳۹ ,۱.۱۱۸۲ ,۱.۱۱۶۱ ,۱.۰۹۹۶ ,۱.۰۷۹۲ ,۱.۱۰۰۰ ,۱.۰۹۹۳ ,۱.۰۸۲۲ ,۱.۰۷۹۳ ,۱.۱۰۱۵ ,۱.۰۸۳۲ ,۱.۱۰۳۹ ,۱.۱۲۸۲ ,۱.۱۳۷۹ ,۱.۱۱۷۶ ,۱.۱۱۰۰ ,۱.۱۱۸۹ ,۱.۱۱۲۷ ,۱.۱۰۷۰ ,۱.۱۱۵۰ ,۱.۰۴۸۲ ,۱.۰۸۹۶ ,۱.۱۰۳۶ ,۱.۱۰۴۵ ,۱.۱۰۴۵ ,۱.۱۰۳۷ ,۱.۱۰۰۷ ,۱.۱۲۶۰ ,۱.۱۲۴۸ ,۱.۱۰۴۹ ,۱.۰۹۷۷ ,۱.۰۹۵۴ ,۱.۰۷۸۷ ,۱.۱۱۰۴ ,۱.۱۲۷۲ ,۱.۱۲۰۰ ,۱.۱۰۴۳ ,۱.۰۹۲۳ ,۱.۰۹۴۲ ,۱.۱۱۵۴ ,۱.۱۴۰۳ ,۱.۱۵۳۱ ,۱.۱۶۳۴ ,۱.۱۶۸۲ ,۱.۱۸۱۷ ,۱.۱۹۴۳ ,۱.۱۹۳۲ ,۱.۱۹۴۴ ,۱.۱۹۹۶ ,۱.۲۱۸۸ ,۱.۲۱۲۶ ,۱.۱۸۲۲ ,۱.۱۸۰۳ ,۱.۲۰۳۰
۵۹
Mantle Staked Ether
$۳,۶۵۹.۸۵ ۰
تومان
۱.۶۶
میلیون دلار
۸.۲۹
میلیارد دلار
۴۵۴۳۷۷
METH
۴.۲۷% ۳۶۶۲.۱۴ ,۳۷۶۷.۲۵ ,۳۷۵۳.۱۳ ,۳۷۶۶.۵۵ ,۳۷۵۲.۰۳ ,۳۷۴۲.۰۳ ,۳۷۱۹.۱۱ ,۳۷۰۷.۹۱ ,۳۶۴۴.۵۳ ,۳۶۸۲.۷۸ ,۳۶۸۷.۶۵ ,۳۶۸۸.۹۶ ,۳۶۷۹.۱۸ ,۳۶۷۲.۳۳ ,۳۶۵۰.۵۶ ,۳۶۲۸.۳۳ ,۳۶۲۵.۸۰ ,۳۶۳۲.۹۱ ,۳۶۳۱.۸۲ ,۳۶۱۷.۱۸ ,۳۶۳۵.۹۴ ,۳۶۲۸.۳۷ ,۳۶۱۷.۸۸ ,۳۶۴۰.۳۸ ,۳۶۳۵.۰۶ ,۳۶۳۱.۳۵ ,۳۶۲۱.۱۶ ,۳۶۱۵.۲۵ ,۳۵۵۱.۶۳ ,۳۵۹۳.۰۲ ,۳۵۷۸.۸۹ ,۳۵۹۵.۴۲ ,۳۶۱۵.۷۲ ,۳۶۰۹.۹۳ ,۳۶۰۵.۶۶ ,۳۵۹۳.۰۴ ,۳۵۹۸.۲۷ ,۳۵۸۸.۸۰ ,۳۶۰۰.۷۲ ,۳۶۱۳.۱۱ ,۳۶۱۹.۱۲ ,۳۶۲۹.۹۰ ,۳۶۳۷.۲۰ ,۳۶۳۶.۲۷ ,۳۶۴۰.۹۳ ,۳۶۴۵.۴۱ ,۳۶۳۶.۲۰ ,۳۶۴۰.۰۷ ,۳۶۳۹.۰۵ ,۳۶۴۶.۲۹ ,۳۶۳۶.۰۰ ,۳۶۰۹.۳۷ ,۳۵۸۸.۹۶ ,۳۵۱۰.۸۴ ,۳۴۹۸.۸۴ ,۳۵۰۶.۰۹ ,۳۵۳۹.۳۰ ,۳۵۴۰.۵۲ ,۳۶۱۴.۳۲ ,۳۶۰۳.۰۸ ,۳۶۰۳.۳۴ ,۳۶۱۴.۱۴ ,۳۵۸۹.۵۷ ,۳۶۰۸.۸۸ ,۳۶۲۵.۱۹ ,۳۶۲۷.۵۸ ,۳۶۵۷.۰۲ ,۳۶۷۱.۸۱ ,۳۶۶۲.۴۲ ,۳۶۶۹.۸۹ ,۳۶۵۸.۸۳ ,۳۶۶۸.۴۰ ,۳۶۶۲.۲۴ ,۳۶۸۱.۰۳ ,۳۶۸۰.۷۱ ,۳۶۷۷.۷۲ ,۳۶۹۹.۹۲ ,۳۶۹۹.۱۵ ,۳۷۰۵.۳۴ ,۳۶۷۷.۲۵ ,۳۶۷۷.۶۳ ,۳۶۷۲.۵۷ ,۳۶۷۶.۹۲ ,۳۶۹۹.۵۴ ,۳۶۸۲.۷۶ ,۳۶۷۳.۹۹ ,۳۶۶۵.۷۱ ,۳۶۶۵.۴۵ ,۳۶۶۸.۰۵ ,۳۶۶۵.۵۶ ,۳۶۹۱.۷۵ ,۳۶۹۷.۷۷ ,۳۶۹۵.۷۴ ,۳۶۷۷.۷۷ ,۳۶۶۳.۱۷ ,۳۶۷۴.۹۷ ,۳۶۷۲.۰۰ ,۳۶۸۶.۶۶ ,۳۷۰۹.۸۹ ,۳۷۱۸.۸۱ ,۳۷۲۲.۶۸ ,۳۷۲۳.۴۵ ,۳۷۲۸.۰۴ ,۳۷۲۵.۴۰ ,۳۷۲۱.۱۸ ,۳۷۲۳.۸۵ ,۳۷۳۱.۰۲ ,۳۷۶۱.۳۶ ,۳۷۵۳.۹۸ ,۳۷۴۴.۳۹ ,۳۷۲۷.۶۲ ,۳۷۲۱.۲۹ ,۳۷۰۱.۹۰ ,۳۷۱۹.۳۰ ,۳۷۰۴.۱۲ ,۳۶۷۸.۴۳ ,۳۶۶۷.۲۶ ,۳۶۶۶.۰۰ ,۳۶۲۴.۳۷ ,۳۶۴۳.۵۸ ,۳۶۵۸.۳۵ ,۳۶۴۰.۷۴ ,۳۶۲۵.۴۸ ,۳۶۵۹.۳۶ ,۳۶۲۲.۳۶ ,۳۶۵۹.۷۷ ,۳۶۸۳.۹۲ ,۳۶۷۶.۱۴ ,۳۶۵۹.۰۹ ,۳۶۴۳.۹۵ ,۳۶۳۶.۶۵ ,۳۶۵۳.۶۹ ,۳۶۳۹.۳۰ ,۳۵۹۳.۶۵ ,۳۵۰۸.۲۹ ,۳۵۴۶.۷۳ ,۳۵۶۵.۰۲ ,۳۵۸۳.۰۳ ,۳۵۸۴.۹۶ ,۳۵۶۸.۴۱ ,۳۵۷۰.۷۹ ,۳۵۶۸.۲۴ ,۳۵۵۷.۲۸ ,۳۵۴۰.۹۱ ,۳۵۲۷.۲۸ ,۳۵۰۰.۲۰ ,۳۵۰۱.۷۸ ,۳۵۱۷.۴۶ ,۳۵۳۶.۵۱ ,۳۵۴۲.۳۰ ,۳۵۴۲.۵۷ ,۳۵۱۶.۰۶ ,۳۵۳۶.۷۱ ,۳۵۹۰.۶۸ ,۳۶۰۱.۸۷ ,۳۵۹۲.۱۳ ,۳۵۹۶.۹۴ ,۳۶۴۰.۲۳ ,۳۶۵۱.۹۹ ,۳۶۷۰.۶۴ ,۳۶۹۸.۶۸ ,۳۷۰۰.۹۹ ,۳۶۷۶.۳۲ ,۳۶۸۸.۱۱ ,۳۶۵۹.۵۸ ,۳۶۶۲.۹۸ ,۳۶۵۹.۳۶ ,۳۶۷۸.۱۱
۶۰
FLOKI
$۰.۰۰۰۲ ۰
تومان
۱.۶۶
میلیون دلار
۳۲۰.۹۵
میلیارد دلار
۹,۶۹۲.۷۳
میلیون FLOKI
۵.۶۷% ۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲ ,۰.۰۰۰۲